eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO2022 › Sygn. akt: KIO 646/22
rodzaj: WYROK
data dokumentu: 2022-03-28
rok: 2022
sygnatury akt.:

KIO 646/22

Komisja w składzie:
Przewodniczący: Aleksandra Kot Członkowie: Emil Kuriata, Piotr Kozłowski Protokolant: Aldona Karpińska

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 23 marca 2022 roku w Warszawie
odwołania
wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 7 marca 2022 roku przez
wykonawc
ów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: Praxima Krakpol Sp. z
o.o.
z siedzibą w Trzebinie, Impel System Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu oraz Impel
Facility Services Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu w postępowaniu prowadzonym przez
zamawiającego: Pocztę Polską S.A. z siedzibą w Warszawie


orzeka:

1. U
względnia odwołanie i nakazuje zamawiającemu – Poczcie Polskiej S.A. z siedzibą
w Warszawie
unieważnienie czynności wezwania wykonawców wspólnie ubiegają-
cych się o udzielenie zamówienia: Praxima Krakpol Sp. z o.o. z siedzibą w Trzebinie,
Impel System Sp. z o.o. z si
edzibą we Wrocławiu oraz Impel Facility Services Sp. z
o.o. z sied
zibą we Wrocławiu z dnia 25 lutego 2022 roku oraz dokonanie ponownej
czynności wezwania wyżej wymienionych wykonawców do złożenia oświadczenia, o
którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień
publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 roku poz. 1129 ze zm.);
2.
Kosztami postępowania odwoławczego obciąża zamawiającego - Pocztę Polską S.A.
z siedzibą w Warszawie i:
2.1.
zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 15 000,00 zł
(słownie: piętnaście tysięcy złotych 00/100) uiszczoną przez wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: Praxima Krakpol Sp. z

o.o. z siedzibą w Trzebinie, Impel System Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu
oraz Impel Facility Services Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu tytułem wpisu
od odwołania;
2.2.
zasądza od zamawiającego – Poczty Polskiej S.A. na rzecz wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: Praxima Krakpol Sp. z
o.o. z siedzibą w Trzebinie, Impel System Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu
oraz Impel Facility Services Sp. z o.o. z
siedzibą we Wrocławiu kwotę
18 600,00
zł (słownie: osiemnaście tysięcy sześćset złotych 00/100) tytułem
zwrotu kosztów strony poniesionych z tytułu wpisu od odwołania oraz wyna-
grodzenia pełnomocnika.

Stosownie do art. 579 ust. 1 i art. 580 ust. 1 i 2 ustawy z dnia
11 września 2019 roku Prawo
zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 roku poz. 1129 ze zm.) na niniejszy wyrok - w
terminie 14 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa
Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie.Przewodniczący:
………………………………

Członkowie:
………………………………

………………………………
Sygn. akt KIO 646/22
Uzasadnienie


Poczta Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Zamawiający” oraz „PP S.A.”)
prowadzi na podstawie us
tawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych
(t.j. Dz. U. z 2021 roku poz. 1129 ze zm., dalej:
„ustawa Pzp”) postępowanie o udzielenie
zamówienia publicznego na podstawie art. 376 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp i na podstawie art.
132-139 ustawy Pzp
w związku z art. 378 ust. 1 ustawy Pzp w związku z art. 362 pkt 1
ustawy Pzp pn.
„Świadczenie kompleksowych usług w zakresie sprzątania i utrzymania w
czystości powierzchni wewnętrznej i zewnętrznej budynków użytkowanych przez jednostki
Poczty Polskiej
S.A. na terenie całej Polski”
(znak sprawy: BZA.2600.416.2021/DTPN) (dalej:
Postępowanie”).

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej dnia 24 listopada 2021 roku pod numerem: 2021/S 228-601633.

W dniu 25 lutego
2022 roku Zamawiający dokonał czynności wezwania wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: Praxima Krakpol Sp. z o.o. z siedzibą
w
Trzebinie, Impel System Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu oraz Impel Facility Services
Sp. z o.o. z sied
zibą we Wrocławiu (dalej: „Odwołujący” oraz „Praxima”) na podstawie art.
128 ust. 1 ustawy
Pzp do złożenia oświadczenia wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp

7 marca 2022 roku
Odwołujący wniósł odwołanie wobec wskazanej powyżej
czynności i zarzucił Zamawiającemu naruszenie następujących przepisów:
1) art. 16 pkt 1 ustawy Pzp
poprzez naruszenie przez Zamawiającego zasad
zachowania
uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców przy
oc
enie oferty Odwołującego;
2) art. 128 ust. 1 ustawy Pzp
w związku z przepisem art. 117 ust. 1-4 ustawy Pzp
oraz w związku z przepisem art. 61 § 2 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku
Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1740 ze zm., dalej:
„k.p.c.”) i art. 8 ust. 1
ustawy Pzp
przez wadliwe wezwanie przez Zamawiającego Odwołującego do
złożenia oświadczenia wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp.

Wskazując na powyższe zarzuty Odwołujący wniósł o:
1)
nakazanie Zamawiającemu uchylenia czynności wezwania Odwołującego,
2)
nakazanie Zamawiającemu dokonania prawidłowej oceny oferty Odwołującego
i
wybór najkorzystniejszej oferty spośród ofert ważnych.

W uzasadnieniu odwołania Odwołujący wskazał, że w dniu 25 lutego 2022 roku na
podstawie przekazanego przez Zamawiającego pisma z dnia 25 lutego 2022 roku (znak:
BZA.2600.416(28).2021/DTPN) powziął informację o treści wezwania Odwołującego do
złożenia dokumentu w trybie przepisu art. 128 ust. 1 ustawy Pzp w związku z przepisem art.
117 ust. 4 ustawy Pzp.
Odwołujący nie zgadza się z zasadnością takiego wezwania
Zamawiającego.
Odwołujący zaznaczył, że z wykładni literalnej art. 117 ust. 1 ustawy Pzp wynika, że
polski ustawodawca przyznał Zamawiającemu uprawnienie do określenia szczególnego
sposobu spełniania warunków udziału w postępowaniu przez podmioty ubiegające się
wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego. Praxima podkreślił, iż w przedmiotowym
postępowaniu Zamawiający nie skorzystał z wyżej wymienionego uprawnienia i zaniechał
opisu w SWZ takiego szczególnego sposobu spełniania warunków udziału. W konsekwencji
– w ocenie Odwołującego - nie zostały wypełnione przesłanki wynikające z dyspozycji
przepisu art. 117 ust. 3 i 4 ustawy Pzp, a tym samym po stronie
wykonawców nie został
zaktualizowany żaden obowiązek prawny wynikający z przywołanego przepisu.
Niezależnie
od
powyższego
Odwołujący
podn
iósł
wadliwość
wezwania
Zamawiającego z dnia 25 lutego 2022 roku w dwóch aspektach w kontekście
nieprawidłowego doręczenia przez PP S.A. pisma Odwołującemu.
Po pierwsze Praxima zaznacz
ył, że dokument z wezwaniem z dnia 25 lutego 2022
roku
został dodany przez Zamawiającego wyłącznie na Platformę SmartPZP, jednakże bez
faktycznego przekazania treści dokumentu do Odwołującego lub przekazania mu informacji
o
fakcie zamieszczenia tego dokumentu. Żadne automatyczne powiadomienie o tym fakcie
nie zostało przesłane do Odwołującego na przypisany do jego konta adres poczty
elektronicznej.
Zdaniem Odwołującego wezwanie z dnia 25 lutego 2022 roku nie zostało przekazane
w sposób pozwalający adresatowi na zapoznanie się z jego treścią z powodów
obciążających Zamawiającego. Brak powiadomienia miał charakter niezależny od
Odwołującego. Wynikał on wyłącznie z przyczyn leżących po stronie Operatora Platformy
i w
związku z powyższym, nie można przyjąć, że wezwanie zostało skutecznie doręczone
Odwołującemu.
Odwołujący podkreślił, że ocena skuteczności doręczenia oświadczenia składanego
za pomocą środków komunikacji elektronicznej podlega przepisom art. 61 § 2 k.c., zgodnie
z
którym „Oświadczenie woli wyrażone w postaci elektronicznej jest złożone innej osobie
z
chwilą, gdy wprowadzono je do środka komunikacji elektronicznej w taki sposób, żeby
osoba ta mogła zapoznać się z jego treścią”
. Jak wskazał Praxima, zgodnie z ogólną regułą
art. 6 k.c., to
na składającym oświadczenie woli (nadawcy) spoczywa ciężar dowodu, że jego
oświadczenie woli doszło do adresata w taki sposób, że adresat mógł się z nim zapoznać

w
normalnym toku czynności (w tym przypadku ciężar ten obciąża Zamawiającego).

Ponadto
Odwołujący wskazał, że Zamawiający nie wprowadził jakiegokolwiek
domniem
ania skuteczności doręczenia korespondencji do wykonawców. Tym bardziej zatem
istotne znaczenie miały automatycznie generowane powiadomienia wysyłane na adres
poczty elektronicznej wykonawców, które dawały możliwość uzyskania wiedzy o nowej
korespondencji,
a zatem stwarzały realną (a nie formalną) możliwość zapoznania się
z
oświadczeniem skierowanym do wykonawcy.

Po drugie Odwołujący zarzucił Zamawiającemu, że przedmiotowe wezwanie
skierował wadliwie do uczestnika konsorcjum tj. spółki „System sp. z o.o.”. Odwołujący
wyjaśnił, że w składzie jego konsorcjum nie było takiego podmiotu. W związku z tym należy
uznać, że wezwanie nie zostało skierowane do wykonawcy, który złożył ofertę w
przedmiotowym postępowaniu. W ocenie Odwołującego w rezultacie wezwanie PP S.A. z
dnia 25 lutego 2022 roku
nie wywołuje żadnych skutków prawnych na gruncie przepisów
ustawy Pzp.

W dniu 21 marca 2022 roku do Prezesa
Krajowej Izby Odwoławczej wpłynęła
odpowiedź na odwołanie, w której Zamawiający wniósł o oddalenie odwołania w całości
z
uwagi na bezzasadność oraz bezprzedmiotowość podniesionych w nim zarzutów oraz
złożonych wniosków.

Zdaniem Zamawiającego Odwołujący mylnie interpretuje art. 117 ust. 4 Pzp. Jak
zauważyła PP S.A. zasady stosowania art. 117 ust. 4 ustawy Pzp, poza jasnymi i
bezspornymi w tym względzie postanowieniami SWZ, wynikają jednoznacznie z treści
przywołanego przepisu, który wskazuje: 1) kto („wykonawcy wspólnie ubiegający się o
udzielenie zamówienia”), 2) co („oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają
poszczególni wykonawcy”) ma obowiązek dołączyć do oferty, a także 3) w jakim przypadku
(„w przypadku, o którym mowa w ust. 2 i 3”). Zamawiający podkreślił, że nie ulega
wątpliwości, iż w niniejszej sprawie wystąpił „przypadek”, o którym mowa w art. 117 ust. 3
ustawy Pzp. PP S.A.
wskazała, że sposób spełniania przez wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia warunku dotyczącego doświadczenia,
postawionego w rozdz. VIII ust. 1 lit. d)
SWZ, został przez niego opisany w odpowiedziach
na pytania do SWZ.
Ponadto
Zamawiający zaznaczył, że załączony dokument - plik pdf „416.2021_cz. 5 8
14_wezwanie -
Praxima Krakpol”
z wezwaniem z dnia 25 lutego 2022 roku,
BZA.2600.416(28).2021/DTPN, dotarł do Odwołującego w taki sposób, że Praxima mógł
zapoznać się z jego treścią i zawartością, w szczególności powyższy dokument i jego treść
został wprowadzony w odpowiedni sposób do platformy zakupowej SmartPZP, co
potwierdzają dokumenty załączone do odpowiedzi na odwołanie.

N
adto w ocenie Zamawiającego omyłka pisarska w treści wezwania z dnia 25 lutego
2022 roku
dotycząca nazwy jednego z uczestników konsorcjum nie ma w niniejszej sprawie
zna
czenia, w szczególności biorąc pod uwagę przyjęte w Postępowaniu zasady komunikacji.
Zamawiający podniósł, że nazwa lidera konsorcjum, reprezentującego wszystkie trzy
podmioty w ramach konsorcjum, które tworzy Odwołujący, wskazana została prawidłowo i to
l
iderowi konsorcjum wezwanie zostało doręczone.

Izba ustaliła i zważyła, co następuje.

Krajowa Izba
Odwoławcza, rozpoznając na rozprawie złożone odwołanie
i
uwzględniając dokumentację z przedmiotowego postępowania o udzielenie zamó-
wienia publicznego, sta
nowiska stron złożone na piśmie i podane do protokołu roz-
prawy, a także złożone dowody, ustaliła, co następuje.

Izba stwierdziła, że nie zachodzą przesłanki do odrzucenia odwołania, o których
stanowi przepis art. 528 ustawy Pzp.
Ponadto Izba stwierdziła, że Odwołujący posiada interes w uzyskaniu
przedmiotowego zamówienia, kwalifikowanego możliwością poniesienia szkody w wyniku
naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, o których mowa w art. 505 ust. 1
ustawy Pzp, co uprawniało go do złożenia odwołania.
Odwołanie zostało rozpoznane w granicach zawartych w nim zarzutów (art. 555
ustawy Pzp)
z uwzględnieniem zasady kontradyktoryjności postępowania (art. 534 ust. 1
ustawy Pzp). Rozpoznając przedmiotowe odwołanie Izba miała na uwadze treść akt postę-
powani
a (§8 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie
postępowania przy rozpoznawaniu odwołań przez Krajową Izbę Odwoławczą).

Izba ustaliła następujące okoliczności jako istotne:

Zgodnie z rozdz. III ust. 3 SWZ
„Postępowanie prowadzone jest w języku polskim
przy użyciu środka komunikacji elektronicznej - Platformy SmartPZP (zwanej dalej
„Platformą”) pod adresem: https://portal.smartpzp.pl/poczta-polska”
.
W myśl rozdz. X ust. 11 SWZ „Przyjmuje się, że dokument przekazywany przez
Zamawiającego został doręczony Wykonawcy w sposób umożliwiający zapoznanie się z
jego treścią w dniu, w którym dokument ten został zapisany na serwerze, na którym działa
Platforma
.
Zamawiający, działając na podstawie art. 112 ust. 2 pkt 4 i art. 116 ust. 1 ustawy Pzp,
określił w SWZ, dla każdej części zamówienia, warunek udziału w postępowaniu dotyczący

niezbędnego doświadczenia wykonawcy (rozdz. VIII ust. 1 lit. d) SWZ), celem umożliwienia
realizacj
i zamówienia na odpowiednim poziomie jakości. Powyższy warunek dotyczy
wszystkich w
ykonawców chcących ubiegać się o przedmiotowe zamówienie.

Sposób wykazania spełnienia przedmiotowego warunku udziału w postępowaniu
przez w
ykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia był tłumaczony
wszystkim wykonawcom w odpowiedziach na pytania do SWZ, kt
óre zostały opublikowane
na platformie zakupowej SmartPZP.
Zamawiający w wyjaśnieniach treści SWZ z dnia 12 stycznia 2022 roku wskazał co
następuje:
W odpowiedzi na pytanie nr 15
Zamawiający zaznaczył, że wykonawcy wspólnie
ubiegający się o udzielenie zamówienia w celu wykazania spełniania warunku dotyczącego
zdolności technicznej lub zawodowej w brzmieniu określonym w rozdziale VIII ust. 1 lit. d)
SWZ, odpowiednio dla części, na którą składana jest oferta, mogą polegać na zdolnościach
tych z
wykonawców, którzy wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
Ponadto Zamawiający zwrócił uwagę na stan prawny wynikający z art. 117 ust. 3-4 Pzp.
Odpowiadając na pytanie nr 17 PP S.A. wyjaśniła, że „(…) do SWZ nie dołącza wzoru
oświadczenia Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, z którego
wynika, które usługi wykonują poszczególni Wykonawcy. Oświadczenie Wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wykonawca powinien złożyć na
przygotowanym przez siebie dokumencie zgodnie z wymogami określonymi w SWZ i Pzp”
.
Dnia
1 lutego 2022 r. w wyjaśnieniach treści SWZ Zamawiający poinformował
również, że co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia winien samodzielnie wykazać się usługami, które potwierdzają spełnianie
warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w rozdz. VIII ust. 1 lit. d) SWZ, chyba że w
celu potwierdzenia
spełniania warunków wykonawcy polegają na zdolnościach technicznych
lub zawodowych podmiotów udostępniających zasoby na zasadach przewidzianych w SWZ i
ustawie Pzp.
Odwołujący złożył ofertę w częściach: 1-5, 7, 8, 10-12, 14, 15, objętych
Post
ępowaniem. Odwołujący w pkt 2 formularza ofertowego oświadczył, że zapoznał się
z
SWZ i nie wnosi do niej zastrzeżeń oraz przyjmuje warunki w niej zawarte. Odwołujący nie
skarżył treści SWZ w Postępowaniu.
Odwołujący nie dołączył do oferty oświadczenia wykonawców wspólnie ubiegających
się o udzielenie zamówienia, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp, z którego
wynikałoby, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy (członkowie konsorcjum).
Przedmiotowe oświadczenie wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia
mieli z
łożyć wraz z ofertą zgodnie z rozdz. XVI ust. 1 pkt 6 SWZ oraz ogłoszeniem

o
zamówieniu.
W dniu 25 lutego 2022 roku pismem znak: BZA.2600.416(28).2021/DTPN
Odwołujący został przez Zamawiającego wezwany do złożenia oświadczenia wskazanego w
art. 117 ust. 4 Pzp oraz w rozdziale XVI ust. 1 pkt 6 SWZ w terminie do 3 marca 2022 r.
Powyższy plik został zamieszczony przez Zamawiającego na platformie zakupowej
SmartPZP, wykorzystywanej do kontaktowania się przez PP S.A. z wykonawcami w
przedmiotowym Postępowaniu i zapisany na jej serwerach w dniu 25 maja 2022 roku o godz.
14:25:08.
Pomimo upływu terminu wyznaczonego w wyżej wymienionym wezwaniu,
Odwołujący nie złożył oświadczenia, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp.

Zamawiający zaadresował wezwanie z dnia 25 lutego 2022 roku do Konsorcjum
w
składzie: Praxima Krakpol Sp. z o.o. z siedzibą w Trzebinie (Lider Konsorcjum), System
Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (Partner Konsorcjum) oraz Impel Facility Services Sp. z
o.o. z
siedzibą we Wrocławiu (Partner Konsorcjum).

W niniejszym Postępowaniu ofertę złożyło Konsorcjum w następującym składzie:
Praxima Krakpol Sp. z o.o. z siedzibą w Trzebinie (Lider Konsorcjum), Impel System Sp. z
o.o. z siedzibą we Wrocławiu (Partner Konsorcjum) oraz Impel Facility Services Sp. z o.o.
z
siedzibą we Wrocławiu (Partner Konsorcjum).
Przedmiotowe wezwanie zostało przekazane wykonawcy Praxima Krakpol Sp. z o.o.
z
siedzibą w Trzebinie o loginie
a.o._PRK@impel.pl
, poprzez platformę zakupową SmartPZP.
W rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego nie widnieje spółka
System Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu.

Biorąc powyższe ustalenia pod uwagę, Izba uznała, że odwołanie zasługiwało na
uwzględnienie.

Skład orzekający Izby stwierdził, że wezwanie z dnia 25 lutego 2022 roku nie było
skuteczne, gdyż zostało skierowane do konsorcjum w składzie: Praxima Krakpol Sp. z o.o.
z
siedzibą w Trzebinie (Lider Konsorcjum), System Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu
(Partner Konsorcjum) oraz Impel Facility Services Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu
(Partner Konsorcjum) tj. do konsorcjum
, które nie złożyło oferty w Postępowaniu.
W ocenie Izby istotne dla prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe
traktowanie wykonawców jest właściwe oznaczenie w wezwaniu podmiotu, na którego
zostały nałożone określone obowiązki. Wezwanie powinno być zatem zaadresowane do
prawidłowo oznaczonego konsorcjum, które bierze udział w Postępowaniu tj.: Praxima
Krakpol Sp. z o.o. z siedzibą w Trzebinie (Lider Konsorcjum), Impel System Sp. z o.o. z

siedzibą we Wrocławiu (Partner Konsorcjum) oraz Impel Facility Services Sp. z o.o. z
siedzibą we Wrocławiu (Partner Konsorcjum) tj. konsorcjum, które faktycznie zostało
zawiązane na potrzeby Postępowania.

Podczas rozprawy
Odwołujący podniósł, że konsorcjum w składzie: Praxima Krakpol
Sp. z o.o. z siedzibą w Trzebinie (Lider Konsorcjum), System Sp. z o.o. z siedzibą we
Wrocławiu (Partner Konsorcjum) oraz Impel Facility Services Sp. z o.o. z siedzibą we
Wrocławiu (Partner Konsorcjum) nigdy nie powstało.
Ponadto Odwołujący złożył dowód w postaci zrzutu ekranu ze strony
https://ek
rs.ms.gov.pl/ na okoliczność wykazania, że w rejestrze przedsiębiorców Krajowego
Rejestru Sądowego brak jest spółki System Sp. z o.o. Izba oceniła ten dowód jako
nieprzydatny. Z tr
eści przedmiotowego dowodu wynika bowiem jedynie, że „Nie wybrano
rejestru”
, a zatem na jego podstawie nie można jednoznacznie stwierdzić, iż spółka System
Sp. z o.o. nie istnieje.
Niezależnie od powyższego Izba z urzędu posiłkując się danymi z Centralnej
Informacji
Krajowego Rejestru Sądowego udostępnionej bezpłatnie, w ogólnodostępnych
sieciach teleinformatycznych,
zawierającej aktualne i pełne informacje o podmiotach
wpisanych do Rejestru (oficjalna strona
Ministerstwa Sprawiedliwości https://ekrs.ms.gov.pl/)
ustaliła, że w rejestrze przedsiębiorców KRS nie widnie spółka działająca pod firmą System
Sp. z o.o. z
siedzibą we Wrocławiu, która została oznaczona w wezwaniu z dnia 25 lutego
2022 roku jako Partner Konsorcjum.
Izba nie podzieliła stanowiska Zamawiającego, zgodnie z którym omyłka pisarska
w
treści wyżej wymienionego wezwania dotycząca nazwy jednego z uczestników
konsorcjum, nie ma w niniejszej sprawie
znaczenia, z uwagi na to, że nazwa lidera
konsorcjum, reprezentującego wszystkie trzy podmioty w ramach konsorcjum, które tworzy
Odwo
łujący została wskazana prawidłowo tj. Praxima Krakpol Sp. z o.o. z siedzibą w
Trzebinie.
N
ależy podkreślić, że zgodnie z utrwaloną definicją omyłki pisarskiej dotyczy ona
takich błędów, które są łatwe do zauważenia, a „oczywistość” omyłki, rozumianej jako
określona niedokładność, nasuwa się każdemu, bez potrzeby przeprowadzania dodatkowych
badań czy też ustaleń. Izba zauważa, że w przypadku podmiotów funkcjonujących w obrocie
prawnym, takich jak osoby prawne, oznaczenie
spółki powinno być zgodne z wpisem w
odpowiednim rejestrze. Zatem do ustalenia, czy dany
podmiot rzeczywiście istnieje
konieczne jest zidentyfikowanie
danych zawartych w Krajowym Rejestrze Sądowym. W
stanie faktycznym niniejszej sprawy trudno
więc zgodzić się z twierdzeniem PP S.A, że
doszło do oczywistej omyłki pisarskiej w zakresie błędnego oznaczenia firmy, pod którą

działa partner konsorcjum.
Odnośnie kwestii przekazania wezwania Praxima Krakpol Sp. z o.o. z siedzibą
w Trzebinie
Izba wskazuje, że Zamawiający wykazał, iż wezwanie z dnia 25 lutego 2022 roku
zostało doręczone wyżej wymienionemu podmiotowi poprzez platformę zakupową
SmartPZP, jednak
w świetle przedstawionych powyżej okoliczności, iż zostało ono
skierowane do wadliwie określonego adresata, zasadnym jest stwierdzenie, że
przedmiotowe wezwani
e nie było skuteczne.
Izba
zauważa, że przyjęcie odmiennego stanowiska i uznanie, że wezwanie z dnia 25
lutego 2022 roku
było prawidłowe – pomimo błędu popełnionego przez Zamawiającego -
prowadziłoby do najdalej idącego skutku w postaci odrzucenia oferty Odwołującego. Takie
działanie – w ocenie Izby – naruszałoby zasadę uczciwej konkurencji i równego traktowania
wykonawców.
Na zasadzie analogii s
kład orzekający podkreśla, że chociażby na gruncie przepisów
ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r Kode
ks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2021
r. poz. 735 ze zm., dalej:
„k.p.a.”) ustawodawca szczególny nacisk kładzie na prawidłowe
oznaczenie strony w decyzji administracyjnej. W doktrynie
przyjmuje się, że oznaczenie
strony powinno być podane w decyzji w taki sposób i w takim zakresie, aby umożliwiło jej
jednoznaczną identyfikację. Organ administracji publicznej, wydając decyzję administracyjną,
powinien działać w oparciu o określony stan faktyczny. Z tego względu wydawanie decyzji
z opisem podmiotu administrow
anego, który pod daną nazwą nie funkcjonuje w obrocie
prawnym, stanowi naruszenie dyspozycji przepisu art. 107 k.p.a.
, gdyż wymóg oznaczenia
strony dotyczy prawidłowego oznaczenia. W przypadku podmiotów funkcjonujących w
obrocie prawnym, takich jak osoby p
rawne, oznaczenie stron postępowania powinno być
zgodne z wpisem w odpowiednim rejestrze (wyr. NSA z 15.1.2002 r., II SA 2348/00, Legalis;
wyr. WSA w Bydgoszczy z 13.12.2006 r., II SA/Bd 652/06, Legalis; wyr. WSA w Warszawie z
14.4.2008 r., VII SA/Wa 2183/07, Legalis).
Co więcej – jak wskazał Naczelny Sąd
Administracyjny w wyroku z dnia 6 maja 2008 roku wydanym w sprawie oznaczonej sygn.
akt II GSK 73/08 - d
ecyzja zawierająca dane dotyczące podmiotu, który w rzeczywistości nie
istnieje, nie
może pozostać w obrocie.
Mając na uwadze powyższe zasadnym jest wskazanie, że w okolicznościach
faktyczn
ych niniejszej sprawy kluczowe są trzy kwestie:
• po pierwsze – wykonawcą, który złożył ofertę w Postępowaniu jest konsorcjum
w
składzie: Praxima Krakpol Sp. z o.o. z siedzibą w Trzebinie (Lider Konsorcjum),
Impel System Sp. z o.o. z
siedzibą we Wrocławiu (Partner Konsorcjum) oraz
Impel Facility Services Sp. z o.o. z s
iedzibą we Wrocławiu (Partner Konsorcjum);
• po drugie - konsorcjum w składzie: Praxima Krakpol Sp. z o.o. z siedzibą
w
Trzebinie (Lider Konsorcjum), System Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu

(Partner Konsorcjum) oraz Impel Facility Services Sp. z o.o. z sie
dzibą we
Wrocławiu (Partner Konsorcjum) nie jest wykonawcą biorącym udział
w
Postępowaniu i – jak twierdzi Odwołujący – nigdy nie zostało zawiązane;
• po trzecie – spółka System Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu nie widnieje
w rejestrze
przedsiębiorców Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego.

Kolejno Izba
podkreśla, że bezspornym jest, iż Odwołujący w niniejszym
Postępowaniu nie złożył oświadczenia wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp, z którego wynika, które usługi
wykonują poszczególni wykonawcy, pomimo wymogu złożenia takiego dokumentu wraz z
ofertą zgodnie z rozdz. XVI ust. 1 pkt 6 SWZ. Zamawiający określił w SWZ warunki
dotyczące udziału w postępowaniu dotyczące doświadczenia oraz opisał sposób ich
spełnienia przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w ramach
odpowiedzi na pytania do SWZ, a
zatem zaktualizowała się przesłanka złożenia wraz z
ofertą oświadczenia, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp. Jak podkreśliła PP S.A.
podczas rozprawy,
pozostali wykonawcy biorący wspólnie udział w Postępowaniu złożyli
oświadczenie z art. 117 ust. 4 ustawy Pzp, natomiast nie przedłożył go jedynie Odwołujący.
Wobec powyższego mając na uwadze zasady prowadzenia postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz
równe traktowanie wykonawców - wynikające z przepisu art. 16 pkt 1 ustawy Pzp - oraz fakt,
że inni wykonawcy wypełnili obowiązek wynikający z postanowień SWZ oraz treści przepisu
art. 117 ust. 4 ustawy Pzp
– w ocenie Izby - Odwołujący winien złożyć Zamawiającemu
przedmiotowe oświadczenie. Niezależnie od powyższego Izba wskazuje, że obecnie nie jest
to etap
kwestionowania zapisów SWZ. Jeśli Odwołujący miał wątpliwości dotyczące złożenia
wraz z
ofertą oświadczenia, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp mógł zwrócić się do
PP S.A. z wnioskiem o
wyjaśnienia treści SWZ bądź złożyć odwołanie w przedmiotowym
zakresie, jednak tego nie uczynił. Wobec powyższego zapisy SWZ przyjęły charakter
ostatecznych i
wiążą zarówno Zamawiającego, wykonawców jak i Izbę.
Mając na uwadze powyższe okoliczności Izba stwierdziła, że odwołanie zasługiwało
na
uwzględnienie. Jednocześnie skład orzekający nakazał Zamawiającemu unieważnienie
czynności wezwania z dnia 25 lutego 2022 r. oraz dokonanie ponownej czynności wezwania
wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: Praxima Krakpol Sp. z
o.o. z siedzibą w Trzebinie, Impel System Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu oraz Impel
Facility Service
s Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu do złożenia oświadczenia, o którym
mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp.
O kosztach postępowania odwoławczego orzeczono na podstawie art. 557, art. 574

i art. 575 ustawy Pzp oraz w oparciu o
przepisy § 7 ust. 1 pkt 1 w zw. z § 5 pkt 1 i pkt 2 lit. b
r
ozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie
szczegółowych rodzajów kosztów postępowania odwoławczego, ich rozliczania oraz
wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania (Dz.U. z 2020 r. poz. 2437), orzekając
w tym zakresie o
obciążeniu kosztami postępowania stronę przegrywającą, czyli
Zamawiającego.

Wobec powyższego orzeczono, jak w sentencji.


Przewodniczący:
....................................................
Członkowie:
……………………………………..

…………………………………..Wcześniejsze orzeczenia:

Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie