eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargi › Prawo zamówień publicznych

Prawo zamówień publicznych

ujednolicony tekst ustawy z dnia 2019-09-11
aktualizacja: 2023-05-29

Prawo zamówień publicznych to akt normatywny regulujący zagadnienia związane z realizacją zamówień publicznych. Ustawa ta jest jednym z częściej nowelizowanych aktów prawnych. Zawiera między normy dotyczące zasad udzielania i ogłaszania zamówień publicznych, trybów udzielania ZP (przetarg ograniczony i nieograniczony, dialog konkurencyjny, negocjacje z ogłoszeniem i bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki, zapytania o cenę), zasad dotyczących wyboru najkorzystniejszej oferty. Określa również procedury dokumentowania postępowań, zasady zawierania umów oraz określa procedury odwoławcze przy zamówieniach publicznych. Prawo zamówień publicznych zawiera również zasady odpowiedzialności za naruszenie przepisów ZP.


Dz. U. 2019 poz. 2019 U S T A WA z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych1)


DZIAŁ I

PRZEPISY OGÓLNE
Rozdział 1 Przedmiot regulacji
Oddział 1 Zakres spraw regulowanych ustawą (Art. 1. - Art. 8.)
Oddział 2 Wyłączenia stosowania przepisów ustawy (Art. 9. - Art. 15.)
Rozdział 2 Zasady udzielania zamówień (Art. 16. - Art. 20.)
Rozdział 5 Szacowanie wartości zamówienia i konkursu (Art. 28. - Art. 36.)
Rozdział 6 Zamawiający i wykonawcy
Oddział 1 Zamawiający (Art. 37. - Art. 56.)
Oddział 2 Wykonawcy (Art. 57. - Art. 60.)
Rozdział 7 Komunikacja zamawiającego z wykonawcami (Art. 61. - Art. 70.)

DZIAŁ II

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA KLASYCZNEGO O WARTOŚCI RÓWNEJ LUB PRZEKRACZAJĄCEJ PROGI UNIJNE
Rozdział 1 Przygotowanie postępowania
Oddział 2 Ogłoszenia (Art. 86. - Art. 90.)
Oddział 3 Ustalenie niektórych warunków zamówienia (Art. 91. - Art. 98.)
Oddział 4 Opis przedmiotu zamówienia (Art. 99. - Art. 103.)
Oddział 5 Przedmiotowe środki dowodowe (Art. 104. - Art. 107.)
Rozdział 2 Kwalifikacja podmiotowa wykonawców
Oddział 2 Warunki udziału w postępowaniu (Art. 112. - Art. 117.)
Oddział 3 Udostępnienie zasobów (Art. 118. - Art. 123.)
Oddział 4 Podmiotowe środki dowodowe (Art. 124. - Art. 128.)
Rozdział 3 Tryby udzielania zamówień
Oddział 1 Przepisy ogólne (Art. 129. - Art. 131.)
Oddział 2 Przetarg nieograniczony (Art. 132. - Art. 139.)
Oddział 3 Przetarg ograniczony (Art. 140. - Art. 151.)
Oddział 4 Negocjacje z ogłoszeniem (Art. 152. - Art. 168.)
Oddział 5 Dialog konkurencyjny (Art. 169. - Art. 188.)
Oddział 6 Partnerstwo innowacyjne (Art. 189. - Art. 207.)
Oddział 7 Negocjacje bez ogłoszenia (Art. 208. - Art. 212.)
Oddział 8 Zamówienie z wolnej ręki (Art. 213. - Art. 217.)
Rozdział 4 Składanie i otwarcie ofert
Oddział 1 Składanie ofert (Art. 218. - Art. 220.)
Oddział 2 Otwarcie ofert (Art. 221. - Art. 222.)
Rozdział 5 Ocena ofert (Art. 223. - Art. 226.)
Rozdział 6 Aukcja elektroniczna (Art. 227. - Art. 238.)
Rozdział 7 Wybór najkorzystniejszej oferty (Art. 239. - Art. 253.)
Rozdział 8 Zakończenie postępowania (Art. 254. - Art. 265.)

DZIAŁ III

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA KLASYCZNEGO O WARTOŚCI MNIEJSZEJ NIŻ PROGI UNIJNE
Rozdział 1 Zakres zastosowania (Art. 266. - Art. 266.)
Rozdział 2 Ogłoszenia (Art. 267. - Art. 272.)
Rozdział 3 Kwalifikacja podmiotowa wykonawców (Art. 273. - Art. 274.)
Rozdział 4 Tryby udzielania zamówień
Oddział 1 Tryb podstawowy (Art. 275. - Art. 296.)
Oddział 2 Partnerstwo innowacyjne (Art. 297. - Art. 299.)
Oddział 3 Negocjacje bez ogłoszenia (Art. 300. - Art. 303.)
Oddział 4 Zamówienie z wolnej ręki (Art. 304. - Art. 306.)
Rozdział 5 Wybór najkorzystniejszej oferty (Art. 307. - Art. 310.)

DZIAŁ IV

SZCZEGÓLNE INSTRUMENTY I PROCEDURY W ZAKRESIE ZAMÓWIEŃ KLASYCZNYCH
Rozdział 1 Umowa ramowa (Art. 311. - Art. 315.)
Rozdział 2 Dynamiczny system zakupów (Art. 316. - Art. 324.)
Rozdział 3 Konkurs
Oddział 1 Przepisy ogólne (Art. 325. - Art. 332.)
Oddział 2 Regulamin konkursu (Art. 333. - Art. 334.)
Oddział 3 Sąd konkursowy (Art. 335. - Art. 337.)
Oddział 4 Konkurs nieograniczony i konkurs ograniczony (Art. 338. - Art. 353.)
Oddział 5 Zakończenie konkursu (Art. 354. - Art. 358.)

DZIAŁ V

ZAMÓWIENIA SEKTOROWE
Rozdział 1 Zakres zastosowania (Art. 362. - Art. 368.)
Rozdział 2 Okresowe ogłoszenie informacyjne (Art. 369. - Art. 370.)
Rozdział 3 System kwalifikowania wykonawców (Art. 371. - Art. 375.)
Rozdział 4 Tryby udzielania zamówień sektorowych (Art. 376. - Art. 388.)
Rozdział 6 Niektóre uprawnienia zamawiającego sektorowego (Art. 393. - Art. 394.)

DZIAŁ VI

ZAMÓWIENIA W DZIEDZINACH OBRONNOŚCI I BEZPIECZEŃSTWA
Rozdział 1 Zakres zastosowania (Art. 395. - Art. 398.)
Rozdział 4 Umowa ramowa (Art. 422. - Art. 422.)
Rozdział 5 Wymagania w zakresie podwykonawstwa (Art. 423. - Art. 430.)

DZIAŁ VII

UMOWA W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO I JEJ WYKONANIE
Rozdział 1 Przepisy ogólne (Art. 431. - Art. 448.)
Rozdział 2 Zabezpieczenie należytego wykonania umowy (Art. 449. - Art. 453.)
Rozdział 3 Zmiana umowy (Art. 454. - Art. 455.)
Rozdział 4 Odstąpienie od umowy oraz jej unieważnienie (Art. 456. - Art. 461.)
Rozdział 5 Podwykonawstwo (Art. 462. - Art. 465.)

DZIAŁ VIII

ORGANY WŁAŚCIWE W SPRAWACH ZAMÓWIEŃ
Rozdział 1 Prezes Urzędu (Art. 466. - Art. 472.)
Rozdział 2 Krajowa Izba Odwoławcza
Oddział 1 Zadania i ustrój Krajowej Izby Odwoławczej (Art. 473. - Art. 486.)
Oddział 2 Zasady działania Izby (Art. 487. - Art. 492.)
Rozdział 3 Komitet do spraw Kontroli w Zamówieniach Publicznych (Art. 493. - Art. 499.)
Rozdział 4 Rada Zamówień Publicznych (Art. 500. - Art. 504.)

DZIAŁ IX

ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ
Rozdział 1 Przepis ogólny (Art. 505. - Art. 505.)
Rozdział 2 Postępowanie odwoławcze
Oddział 1 Przepisy ogólne (Art. 506. - Art. 512.)
Oddział 2 Odwołanie (Art. 513. - Art. 521.)
Oddział 3 Uwzględnienie odwołania przez zamawiającego (Art. 522. - Art. 523.)
Oddział 4 Przystąpienie do postępowania odwoławczego (Art. 524. - Art. 527.)
Oddział 5 Odrzucenie odwołania (Art. 528. - Art. 530.)
Oddział 6 Dowody (Art. 531. - Art. 543.)
Oddział 7 Rozpoznanie odwołania (Art. 544. - Art. 547.)
Oddział 8 Rozprawa (Art. 548. - Art. 551.)
Oddział 9 Orzeczenia Izby (Art. 552. - Art. 568.)
Oddział 10 Protokół (Art. 569. - Art. 572.)
Oddział 11 Koszty postępowania odwoławczego (Art. 573. - Art. 576.)
Oddział 12 Zakaz zawarcia umowy (Art. 577. - Art. 578.)
Rozdział 3 Postępowanie skargowe (Art. 579. - Art. 590.)

DZIAŁ X

POZASĄDOWE ROZWIĄZYWANIE SPORÓW (Art. 591. - Art. 595.)

DZIAŁ XI

KONTROLA UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ
Rozdział 1 Przepisy ogólne (Art. 596. - Art. 602.)
Rozdział 2 Kontrola Prezesa Urzędu
Oddział 1 Przepisy ogólne (Art. 603. - Art. 606.)
Oddział 2 Kontrola doraźna (Art. 607. - Art. 612.)
Oddział 3 Kontrola uprzednia (Art. 613. - Art. 617.)

DZIAŁ XII

PRZEPISY O KARACH PIENIĘŻNYCH (Art. 618. - Art. 622.)

DZIAŁ XIII

PRZEPIS KOŃCOWY (Art. 623. - Art. 623.)


Opracowano na podstawie:

Dz. U. z 2022 r. poz. 1710, 1812, 1933, 2185
Dz. U. z 2023 r. poz. 412Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: