eGospodarka.pl

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO2021 › Sygn. akt: KIO 1347/21
rodzaj: WYROK
data dokumentu: 2021-06-11
rok: 2021
sygnatury akt.:

KIO 1347/21

Komisja w składzie:
Przewodniczący: Agnieszka Trojanowska Członkowie: Katarzyna Brzeska, Renata Tubisz Protokolant: Mikołaj Kraska

po rozpoznaniu na rozprawie w Warszawie w dniu 7 czerwca
2021 r. odwołania wniesionego
do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 6 maja 2021 r. przez wykonawców wspól-
nie ubiegających się o udzielenie zamówienia MIRBUD Spółka Akcyjna - Lider Konsor-
cjum z siedzibą w Skierniewicach, ul. Unii Europejskiej 18 i KOBYLARNIA Spółka Ak-
cyjna
– Partner Konsorcjum z siedzibą w Kobylarni, ul. Zakole 1
w postępowaniu pro-
wadzonym przez
zamawiającego – Skarb Państwa - Generalny Dyrektor Dróg Krajo-
wych i Autostrad z siedzibą w Warszawie, ul. Wronia 53 w imieniu którego prowadzi
postępowanie Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Krakowie ,
ul. Mogilska 25

przy udziale
wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Güler-
mak spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – lider konsorcjum z siedzibą w War-
szawie, ul. Jagiellońska 88, Gülermak Ağır Sanayi İnşaat ve Taahhüt A.Ş. – partner
konsorcjum z siedzibą w Turcji Konya Devletyolu, 23.Km, no. 111 Gölbaşı – Ankara
działający przez Gülermak Ağır Sanayi İnşaat ve Taahhüt A.Ş. Oddział w Polsce z sie-
dzibą w Warszawie, ul. Grzybowska 80/82 i Mosty Łódź Spółka Akcyjna – partner kon-
sorcjum z siedzibą w Łodzi, ul. Bratysławska 52
zgłaszających swoje przystąpienie w
sprawie sygn. akt KIO 1347/21 po stronie zamawiającego


orzeka:
1. Oddala odwołanie,

2. kosztami
postępowania obciąża wykonawców wspólnie ubiegających się o udzie-
lenie zamówienia MIRBUD Spółka Akcyjna - Lider Konsorcjum z siedzibą w
Skierniewicach, ul. Unii Europejskiej 18 i KOBYLARNIA Spółka Akcyjna – Part-
ner Konsorcjum
z siedzibą w Kobylarni, ul. Zakole 1
i:
2.1.
zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 20 000 zł 00 gr
(słownie: dwadzieścia tysięcy złotych zero groszy) uiszczoną przez wyko-
nawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia MIRBUD
Spółka Akcyjna - Lider Konsorcjum z siedzibą w Skierniewicach, ul. Unii
Europejskiej 18 i KOBYLARNIA Spółka Akcyjna – Partner Konsorcjum z
siedzibą w Kobylarni, ul. Zakole 1
tytułem wpisu od odwołania.

Stosownie do art. 579 ust. 1 i 580 ust. 1 i 2 ustawy z dnia
11 września 2019 r. Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 z późn. zm.) na niniejszy wyrok - w
terminie 14 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa
Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie.Przewodniczący:…………………………

Członkowie: ………………………….

………………………….Sygn. akt KIO 1347/21
Uzasadnienie

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na
„Kontynuacja projektowania i budowa drogi ekspresowej S7 od granicy województwa święto-
krzyskiego do Krakowa, odcinek: węzeł Widoma (bez węzła) – Kraków (z włączeniem do
węzła Nowa Huta)” zostało wszczęte ogłoszeniem opublikowanym w Dzienniku Urzędowym
Unii Europejskiej z dnia 28 grudnia 202
0 r., Dz.U./S S252, nr ogłoszenia 2020/S 252-634613.
W dniu 26 kwietnia 2021 r. zamawiający poinformował o wyborze oferty najkorzystniejszej.
W dniu 6 maja 2021 r. odwołanie wnieśli wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie
zamówienia MIRBUD Spółka Akcyjna - Lider Konsorcjum z siedzibą w Skierniewicach, ul.
Unii Europejskiej 18 i KOBYLARNIA Spółka Akcyjna – Partner Konsorcjum z siedzibą w Ko-
bylarni, ul. Zakole 1
. Odwołanie zostało wniesione przez pełnomocnika działającego na pod-
stawie pełnomocnictwa z dnia 5 maja 2021 r. udzielonego przez prezesa i wiceprezesa za-
rządu MIRBUD upoważnionych do łącznej reprezentacji. MIRBUD działał na podstawie peł-
nomocnictwa z dnia 10 marca 2021 r. udzielonego przez członka zarządu i prokurenta Koby-
larnia, upoważnionych do łącznej reprezentacji, zgodnie z odpisem z KRS. Kopia odwołania
została przekazana zamawiającemu w dniu 6 maja 2021 r.
Odwołujący zarzucił zamawiającemu naruszenie:
a)
zarzut naruszenia art. 7 ust. 1 i 3 ustawy
w związku z naruszeniem art. 26 ust. 3
ustawy
przez zaniechanie wezwania Konsorcjum Gülermak do uzupełnienia wskazanych w
uzasadnieniu odwołania oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków
udziału w postępowaniu z przyczyn i w zakresie szczegółowo wskazanym w uzasadnieniu
odwołania;
b)
zarzut naruszenia art. 7 ust. 1 i 3 ustawy
w związku z naruszeniem art. 24 ust. 1 pkt
12 ustawy
w związku z naruszeniem art. 24 ust. 4 ustawy przez zaniechanie wykluczenia
Konsorcjum Gülermak z postępowania oraz zaniechanie uznania oferty Konsorcjum Güler-
mak za odrzuconą, pomimo że Konsorcjum Gülermak nie wykazało spełniania warunków
udziału w postępowaniu;
c)
zarzut naruszenia art. 7 ust. 1 i 3 ustawy
w związku z naruszeniem art. 91 ust. 1
ustawy
przez dokonanie wyboru oferty Konsorcjum Gülermak jako najkorzystniejszej oferty
oraz poprzez zaniechanie dokonani
a wyboru oferty złożonej przez odwołującego jako najko-
rzystniejszej oferty.
Wniósł o uwzględnienie odwołania i nakazanie zamawiającemu, aby:
a)
unieważnił czynność wyboru oferty Konsorcjum Gülermak jako najkorzystniejszej
oferty;

b)
dokonał ponownego badania i oceny oferty złożonej przez Konsorcjum Gülermak;
c)
wezwał Konsorcjum Gülermak do uzupełnienia wskazanych w uzasadnieniu odwoła-
nia oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowa-
niu z przyczyn i w zakresie szczegółowo wskazanym w uzasadnieniu odwołania;
d)
w razie braku skutecznego uzupełnienia wskazanych w uzasadnieniu odwołania
oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu –
aby z
amawiający wykluczył Konsorcjum Gülermak z postępowania oraz uznał ofertę Konsor-
cjum Gülermak za odrzuconą;
e)
w konsekwencji
– aby zamawiający dokonał czynności wyboru oferty odwołującego
jako najkorzystniejszej oferty.
Odwołujący wskazał, że jest wykonawcą, który ma interes w uzyskaniu przedmiotowego za-
mówienia. Odwołujący jest zainteresowany udzieleniem mu przedmiotowego zamówienia. W
tym celu o
dwołujący złożył ofertę, której treść odpowiada treści SIWZ, wykazał spełnianie
warunków udziału w postępowaniu i ubiega się o udzielenie mu zamówienia.
Ponadto o
dwołujący wskazał, że w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów
ustawy od
wołujący poniósł szkodę. Gdyby zamawiający postąpił zgodnie z przepisami usta-
wy
, to dokonałby wszystkich wskazanych powyżej zaniechanych czynności, natomiast nie
dokonałby wskazanych powyżej czynności niezgodnych z przepisami ustawy. W konse-
kwencji, zgodnie z określonymi w SIWZ kryteriami oceny ofert, oferta odwołującego została-
by wybrana jako najkorzystni
ejsza, bowiem po wykluczeniu Konsorcjum Gülermak z postę-
powania i uznaniu jego oferty za odrzuconą to oferta odwołującego będzie najkorzystniejszą
ofertą.
Przez dokonanie i za
niechanie powyższych czynności zamawiający doprowadził zatem do
sytuacji, w kt
órej odwołujący utracił szansę na uzyskanie zamówienia oraz na osiągnięcie
zysku, który odwołujący planował osiągnąć w wyniku jego realizacji (lucrum cessans). Po-
wyższe stanowi wystarczającą przesłankę do skorzystania przez odwołującego ze środków
ochrony prawnej przewidzianych w art. 505 ust. 1 nPzp.
Odwołujący wskazał ponadto, że naruszenie wskazanych powyżej przepisów ustawy niewąt-
pliwie miało istotny wpływ na wynik postępowania a zatem biorąc pod uwagę art. 554 ust. 1
pkt 1 nPzp Krajowa Izba Odwoławcza winna uwzględnić niniejsze odwołanie. Efektem wska-
zanych powyżej czynności i zaniechań zamawiającego jest bowiem wadliwy wybór oferty
Konsorcjum Gülermak oraz uniemożliwienie wyboru oferty odwołującego jako najkorzystniej-
szej oferty, co w istotny sposób wpłynęło na wynik postępowania.
Odwołujący podniósł, że zgodnie ze Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (dalej
„SIWZ”), Tom 1: INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW WRAZ Z FORMULARZAMI, Rozdział
1-
Instrukcja dla Wykonawców (IDW), pkt 7 - WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU,

ppkt 7.2. o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki
dotyczące:
„3) zdolności technicznej lub zawodowej: a) Wykonawcy:
Wykonawca musi wykazać się wiedzą i doświadczeniem, w wykonaniu (zakończeniu) w
okresie ost
atnich 7 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej:
a)
1 zadania polegającego na budowie lub przebudowie dróg lub ulic o klasie drogi lub
ulicy min. GP dwujezdniowej o wart
ości robót co najmniej 200 mln PLN netto,
b)
4 obiektów mostowych o obciążeniu dla klasy A i długości całkowitej obiektu co naj-
mniej 50 m mierzonej pomiędzy skrajnymi dylatacjami obiektu,
c)
1 obiektu mostowego o obciążeniu dla klasy A i rozpiętości teoretycznej przęsła co
najmniej 50 m.
Każde wykazane zadanie może jednocześnie potwierdzać spełnianie kilku z powyższych
warunków.
Za drogę lub ulicę zamawiający uzna drogę lub ulicę w rozumieniu ustawy z dnia 21 marca
1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 poz. 470 ze zm.).
Za obiekt mostowy z
amawiający uzna obiekt mostowy w rozumieniu rozporządzenia Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunków technicznych,
jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. z 2000 nr
63, poz. 735 ze zm.).
Jako wykonanie (zakończenie) zadania należy rozumieć wystawienie co najmniej Świadec-
twa Przejęcia (wydanego zgodnie z Subklauzulą 10.1 Warunków Kontraktu dla kontraktów
realizowanych zgodnie z waru
nkami FIDIC) lub podpisanie końcowego Protokołu odbioru
robót lub równoważnego dokumentu (w przypadku zamówień, w których nie wystawia się
Świadectwa Przejęcia).
Wartości podane w dokumentach potwierdzających spełnienie warunku w walutach innych
niż wskazane przez zamawiającego należy przeliczyć wg średniego kursu NBP na dzień
wystawienia Świadectwa Przejęcia (wydanego zgodnie z Subklauzulą 10.1 Warunków Kon-
traktu dla kontraktów realizowanych zgodnie z warunkami FIDIC) lub na dzień podpisania
końcowego Protokołu odbioru robót lub równoważnego dokumentu (w przypadku zamówień,
w których nie wystawia się Świadectwa Przejęcia).”

Odpowiednio do powyższego w SIWZ, Tom 1: INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW WRAZ
Z FORMULARZAMI, Rozdział 1- Instrukcja dla Wykonawców (IDW), pkt 9 - OŚWIADCZENIA
I DOKUMENTY, JAKIE ZOBOWIĄZANI SĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU WY-
KAZANIA BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA ORAZ POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA
WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU, ppkt 9.7. 1), wskazano, że na wezwanie za-
mawiającego Wykonawca zobowiązany jest do złożenia następujących oświadczeń lub do-

kumentów w celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępo-
waniu:
„c) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 7 lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy — w
tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów,
na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te
roboty budowla
ne zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty
zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy
czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez
podmiot, na rz
ecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przy-
czyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów -
inne dokumenty;”

Ponadto w toku postępowania zamawiający w Załączniku nr 4 do pisma z dnia 05 lutego
2021 r. nr O.KR.D-
3.2410.8.2020.7.TR udzielił następujących wyjaśnień treści SIWZ: „Lp. 1
Treść zapytania:
zwracamy się z wnioskiem o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytanie dot. SIWZ pkt.
7.2.3) c) 1 obiektu mostowego o obciążeniu dla klasy A i rozpiętości teoretycznej przęsła co
najmniej 50 m Wobec wątpliwości dot. interpretacji warunku udziału prosimy o potwierdzenie,
że zamawiający wymaga wykazania się realizacją m.in. 1 obiektu mostowego o obciążeniu
dla klasy A i rozpiętości teoretycznej min. jednego przęsła co najmniej 50 m.
Wyjaśnienie:
Zamawiający potwierdza, że chodzi o wykazanie się przez wykonawcę realizacją minimum 1
obiektu mostowego o obciążeniu dla klasy A, oraz rozpiętości teoretycznej co najmniej jed-
nego przęsła nie mniejszej niż 50m.”
Nie ma zatem
zdaniem odwołującego żadnych wątpliwości, że każdy wykonawca ubiegający
się o przedmiotowe zamówienie, a w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie –
przynajmniej jeden z nich, miał się wykazać m.in. realizacją (wykonaniem) minimum 1 obiek-
tu mostowego o obciążeniu dla klasy A, oraz rozpiętości teoretycznej co najmniej jednego
przęsła nie mniejszej niż 50m. Zamawiający nie dopuścił przy tym powołania się na do-
świadczenie w wykonaniu części ww. obiektu mostowego czy w zakresie niektórych prac
składających się na realizację ww. obiektu mostowego, lecz wymagał doświadczenia obej-
mującego kompletną realizację całego ww. obiektu mostowego.
W odpowiedzi na wezwanie
zamawiającego z dnia 13 kwietnia 2021r. (znak pisma:
O.KR.D3.2410.8.2020.26.TR), wystosowane na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy Pzp, Kon-
sorcjum Gülermak przedstawiło wykaz robót budowlanych oraz załączyło dowody określają-
ce czy roboty budowlane opisane w wykazie zostały wykonane należycie. W złożonym wy-
kazie, w poz. nr 2, na
potwierdzenie spełniania warunku dotyczącego 1 obiektu mostowego o

obciążeniu dla klasy A i rozpiętości teoretycznej przęsła co najmniej 50 m przedstawiono
następujące zamówienie:
Przez Mosty Łódź SA na rzecz Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie,
Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach „Likwidacja barier rozwojowych – most
na Wiśle z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 764 oraz połączeniem z drogą wojewódzką nr
875 w zakresie zadania m. in:
-
budowa mostu przez rzekę Wisłę – obiekt o obciążeniu dla klasy A io rozpiętościach teore-
tycznych przęseł 3x55m +110m+160m+110m+5x60m+2x55m oraz długości mierzonej po-
między skrajnymi dylatacjami 957m
-
budowa mostu przez rzekę Breń Stary – obiekt o obciążeniu dla klasy A oraz długości mie-
rzonej p
omiędzy skrajnymi dylatacjami 114,62m
-
data wystawienia świadectwa przejęcia 12 listopada 2014r. o wartości 144 715 447,15
PLN.
Odwołujący zaznaczył, że w przypadku dwóch pozostałych zamówień, opisanych w wykazie
robót budowlanych w poz. nr 1. i 3., brak jest w wykazie informacji o wykonaniu obiektu mo-
stowego o obciążeniu dla klasy A i rozpiętości teoretycznej przęsła co najmniej 50 m, infor-
macji takich nie zawierają również załączone do wykazu dowody, dotyczące tych zamówień.
Zatem jedynym wskazanym prz
ez Konsorcjum Gülermak obiektem mostowym o obciążeniu
dla klasy A i rozpiętości teoretycznej przęsła co najmniej 50 m jest ww. most przez rzekę
Wisłę, opisany w poz. nr 2 wykazu robót budowlanych.
Jeśli idzie natomiast o załączone do wykazu dowody, dotyczące zamówienia wskazanego w
poz. nr 2 wykazu, czyli:
-
Świadectwo Przejęcia wystawione 12 listopada 2014 r. oraz
-
pismo Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie z 25 lutego 2015
r., znak pisma PZDW-WZP-0613/39/15,
to stwierdzają one wyraźnie, że wykonawcą ww. zamówienia było konsorcjum, w skład któ-
rego wchodziły: Przedsiębiorstwo Robót Mostowych MOSTY ŁÓDŹ S.A. (Lider konsorcjum)
– obecnie Mosty Łódź S.A., VISTAL GDYNIA S.A. (Partner konsorcjum) oraz Kieleckie
Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. (Partner konsorcjum).
Zamawiający dostrzegł powyższe i pismem z 21 kwietnia 2021 r. (znak pisma:
O.KR.D3.2410.8.2020.27.TR), na podstawie art. 26 ust. 4 ustawy Pzp wezwał Konsorcjum
Gülermak do złożenia wyjaśnień w następującym zakresie:
„W odpowiedzi na wezwanie z art. 26 ust. 1 ustawy Pzp, na potwierdzenie spełnienia warun-
ków udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej Wykonawcy,
przedłożyli Państwo, wraz z pismem z dnia 21.04.2021 r. (nr ref. C-GLM-OTH-GEN0086-21),
wykaz robót budowlanych, gdzie w pozycji nr 2 wskazali Państwo zadanie pn.: „Likwidacja
barier rozwojowych
— most na Wiśle z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 764 oraz połącze-

niem z drogą wojewódzką nr 875”, w ramach którego zrealizowane zostały dwa obiekty -
most przez rzekę Wisłę oraz most przez rzekę Breń Stary.
Z przedłożonych referencji wynika, że wykonawcą tego zadania było konsorcjum, w skład
którego wchodziły: PRM MOSTY ŁÓDŹ S.A. (Lider konsorcjum), VISTAL GDYNIA S.A.
(Partner konsorcjum) oraz Kie
leckie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. (Partner
konsorcjum). Zamawiający prosi o wyjaśnienie, czy obiekty mostowe (t.j. most przez rzekę
Wisłę oraz most przez rzekę Breń Stary) wykonane w ramach w/w inwestycji, zrealizowane
zostały przez Lidera konsorcjum - firmę PRM MOSTY ŁÓDŹ S.A.”

W odpowiedzi na powyższe wezwanie Konsorcjum Gülermak złożyło pismo z 22 kwietnia
2021 r. (znak pisma: C-GLM-OTH-GEN-0087-
21), w którym stwierdziło, że: „firma Mosty
Łódź S.A. była głównym wykonawcą robót mostowych (mostu na Wiśle i Brniu Starym) od-
powiedzialnym i prowadzącym wszystkie roboty kontraktowe na inwestycji pn. „Likwidacja
barier rozwojowych
– most na Wiśle z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 764 oraz połączenia
z drogą wojewódzką Nr 875”.” Ponadto do ww. pisma Konsorcjum Gülermak załączyło pismo
Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie z 08 października 2018 r., znak
pisma PZDW-WZP-
061/15/2018. W ww. piśmie Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w
Rzeszowie stwierdził m.in., że: „Głównym wykonawcą robót mostowych [ mostu na Wiśle i
Brniu Starym] oraz odpowiedzialnym i prowadzącym wszystkie roboty kontraktowe była firma
Mosty Łódź SA.
Firma Vistal Gdynia SA wykonywała scalanie i montaż konstrukcji nośnej skrzynki stalowej
mostu na Wiśle.
Firma Ki
eleckie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych wykonywała roboty drogowe.”

Ponieważ zamawiający nie wezwał więcej Konsorcjum Gülermak ani do wyjaśnień, ani do
uzupełnienia w zakresie doświadczenia a ponadto dokonał wyboru oferty Konsorcjum
Gülermak jako najkorzystniejszej, odwołujący stwierdził, że zamawiający zaakceptował po-
wyższe wyjaśnienia Konsorcjum Gülermak i na ich podstawie uznał, że Mosty Łódź S.A., a
tym samym Konsorcjum Gülermak, spełnia warunek dotyczący wykonania 1 obiektu mosto-
wego o obciążeniu dla klasy A i rozpiętości teoretycznej przęsła co najmniej 50 m. Z powyż-
szą oceną zamawiającego nie zgodził się odwołujący, gdyż w jej efekcie jako najkorzystniej-
sza została wybrana oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, z których
żaden nie spełnia jednego z postawionych przez zamawiającego warunków doświadczenia.
Jak to już wskazano powyżej w przedstawionym przez Konsorcjum Gülermak piśmie Pod-
karpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie z 08 października 2018 r., znak pi-
sma PZDW-WZP-
061/15/2018, stwierdzono, że: „Głównym wykonawcą robót mostowych [
mostu na Wiśle i Brniu Starym] oraz odpowiedzialnym i prowadzącym wszystkie roboty kon-
traktowe była firma Mosty Łódź SA.

Firma Vistal Gdynia SA wykonywała scalanie i montaż konstrukcji nośnej skrzynki stalowej
mostu na Wiśle.”

Ponadto, w załączonym do wykazu robót budowlanych piśmie Podkarpackiego Zarządu
Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie z 25 lutego 2015 r., znak pisma PZDW-WZP-0613/39/15,
wskazano, że konstrukcja nośna ww. mostu na Wiśle to: „skrzynka spawana o zmiennej wy-
sokości w przęsłach 4 do 6 tj. 7930mm nad podporą i 3430mm w przęśle, w pozostałych
przęsłach stała wysokość 3430”. Analogiczną informację zawiera także ww. pismo Podkar-
packiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie z 08 października 2018 r., w którym
wskazano, że: „konstrukcja nośna - skrzynka spawana o zmiennej wysokości w przęsłach”.
Nie ma też żadnych wątpliwości, że to nie Mosty Łódź S.A., lecz firma Vistal Gdynia SA wy-
konywała scalanie i montaż skrzynki spawanej ww. mostu na Wiśle, czyli zasadniczego ele-
mentu konstrukcji nośnej (ustroju nośnego). Za Encyklopedią powszechną PWN
(https://encyklopedia.pwn.pl/haslo/most;3943753.html)
odwołujący wskazał, że: „Konstrukcja
mostu składa się z podpór (skrajnych — przyczółków, i pośrednich — filarów) oraz ustroju
nośnego (przęseł). Ustrój nośny tworzą: dźwigary główne, oparte na nich pomosty (pomost
umożliwia ruch pojazdów i pieszych po przęśle) oraz elementy usztywniające — tzw. stęże-
nia.” W przypadku ww. mostu na Wiśle dźwigarem głównym, czyli podstawową składową
ustroju nośnego (czyli podstawową składową przęseł), była właśnie skrzynka spawana. Tym
samym najważniejszy element ustroju nośnego (przęseł) ww. mostu na Wiśle został zreali-
zowany przez firmę Vistal Gdynia S.A., która zresztą specjalizuje się w konstrukcjach stalo-
wych. Natomiast wykonawca Mosty Łódź S.A. nie realizował najważniejszej części ustroju
nośnego (najważniejszej części przęseł) ww. mostu na Wiśle i tym samym nie nabył do-
świadczenia w realizacji przęseł o rozpiętości teoretycznej co najmniej 50 m. Wykonawca
Mosty Łódź S.A. legitymuje się co najwyżej doświadczeniem w realizacji niektórych prac
składających się na realizację (wykonanie) obiektu mostowego o obciążeniu dla klasy A,
oraz rozpiętości teoretycznej co najmniej jednego przęsła nie mniejszej niż 50m, tymczasem
nie takie doświadczenie było wymagane w ramach warunku udziału w postępowaniu. Raz
jeszcze wskaza
ł, że zamawiający nie dopuścił powołania się na doświadczenie w wykonaniu
części ww. obiektu mostowego czy w zakresie niektórych prac składających się na realizację
ww. obiektu mostowego, lecz wymagał doświadczenia w kompletnej realizacji całego ww.
obiektu mostowego
– zarówno treść warunku udziału jak i udzielone przez zamawiającego
wyjaśnienia treści SIWZ nie pozostawiają żadnych wątpliwości w tym zakresie. Podkreślił, że
postawiony przez
zamawiającego warunek dotyczył właśnie przęsła, czyli ustroju nośnego,
gdyż Zamawiający wymagał doświadczenia w realizacji obiektu mostowego o rozpiętości
teoretycznej c
o najmniej jednego przęsła nie mniejszej niż 50m. Zauważył, że dźwigary
główne to najważniejszy element ustroju nośnego (czyli przęseł) obiektu mostowego, a za-
tem podmiot, który nie wykonał scalenia i montażu skrzynki spawanej (czyli dźwigara głów-

nego) obi
ektu mostowego, nie legitymuje się doświadczeniem w realizacji (wykonaniu) przę-
seł tego obiektu mostowego.

Powyższej oceny w żaden sposób nie zmienia ogólnikowe stwierdzenie zgodnie z którym:
„Głównym wykonawcą robót mostowych [ mostu na Wiśle i Brniu Starym] oraz odpowiedzial-
nym i prowadzącym wszystkie roboty kontraktowe była firma Mosty Łódź SA.” Nie ma bo-
wiem
dla odwołującego żadnych wątpliwości i wynika wprost z dokumentów przedstawionych
przez Konsorcjum Gülermak, że wykonawcą robót mostowych (mostu na Wiśle) była także
(a wręcz przede wszystkim) firma Vistal Gdynia SA, która wykonała najważniejszy element
ustroju nośnego ww. obiektu mostowego, tj. najważniejszy element jego przęseł. Ponadto
odpowiedzialność za wszystkie roboty kontraktowe ponosił każdy z konsorcjantów realizują-
cych zamówienie pn. „Likwidacja barier rozwojowych – most na Wiśle z rozbudową drogi
wojewódzkiej nr 764 oraz połączeniem z drogą wojewódzką nr 875”, w tym również firma
Vistal Gdynia SA, gdyż zgodnie z art. 141 ustawy Pzp wykonawcy, o których mowa w art. 23
ust. 1 ustawy
(czyli wspólnie ubiegający się o zamówienie), ponoszą solidarną odpowiedzial-
ność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Su-
gerowanie zatem, że to wyłącznie Mosty Łódź SA była odpowiedzialna za wszystkie roboty
kontraktowe, jest po prostu niezgodne z prawdą i obowiązującymi w tym zakresie przepisa-
mi. Ponadto nie ma żadnych wątpliwości i wynika wprost z dokumentów przedstawionych
przez Konsorcjum Gülermak, że Mosty Łódź SA wcale nie była podmiotem prowadzącym
wszystkie roboty kontraktowe. W ww. piśmie Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w
Rzeszowie z 08 października 2018 r. wskazano bowiem wprost, że:
„Firma Vistal Gdynia SA wykonywała scalanie i montaż konstrukcji nośnej skrzynki stalowej
mostu na Wiśle.
Firma Kieleckie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych wykonywała roboty drogowe.”

Zatem co najmniej ww. roboty kontraktowe zostały wykonane przez inne podmioty (tj. innych
konsorcjantów) niż Mosty Łódź SA, a Mosty Łódź SA nie nabyła, gdyż nie mogła nabyć, do-
świadczenia w zakresie realizacji robót kontraktowych wykonanych przez inne podmioty (tj.
innych konsorcjantów).

Jeśli natomiast przez prowadzenie wszystkich robót kontraktowych przez Mosty Łódź SA
rozumieć należy to, że Mosty Łódź SA kierowała wykonywaniem wszystkich robót kontrak-
towych (w tym kierowała wykonywaniem robót realizowanych przez inne podmioty, tj. pozo-
stałych konsorcjantów), to odwołujący podkreślił, że czym innym jest doświadczenie w kie-
rowaniu robotami a c
zym innym doświadczenie w wykonywaniu robót. Jest oczywiste, że
kierując wykonywaniem robót przez inne podmioty, tj. pozostałych konsorcjantów, Mosty
Łódź SA mogła co najwyżej nabyć doświadczenia właśnie w zakresie kierowania robotami,
ale nie w zakresie w
ykonywania takich robót – skoro ich nie wykonywała.

Odwołujący wskazał ponadto, że firma Vistal Gdynia SA, która wykonywała scalanie i mon-
taż skrzynki spawanej ww. mostu na Wiśle, nie wchodzi w skład Konsorcjum Gülermak, po-
nadto firma Vistal Gdynia SA nie
udostępniła swojego doświadczenia na podstawie art. 22a
ustawy Pzp ani Konsorcjum Gülermak, ani żadnemu z członków Konsorcjum Gülermak. Tym
samym Konsorcjum Gülermak nie jest uprawnione do powoływania się na doświadczenie
firmy Vistal Gdynia SA.

Ponieważ jedynym wskazanym przez Konsorcjum Gülermak obiektem mostowym o obcią-
żeniu dla klasy A i rozpiętości teoretycznej przęsła co najmniej 50 m jest ww. most przez
rzekę Wisłę, opisany w poz. nr 2 wykazu robót budowlanych, w świetle okoliczności przed-
stawionyc
h powyżej uznać należy, że Konsorcjum Gülermak nie wykazało spełniania warun-
ku doświadczenia w wymaganym w SIWZ zakresie.
Odwołujący podkreślił, że zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 12 ustawy z postępowania wyklucza
się wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie zo-
stał zaproszony do negocjacji lub złożenia ofert wstępnych albo ofert, lub nie wykazał braku
podstaw wykluczenia. Konstrukcja powyższego przepisu jest oczywista – to wykonawca ma
wykazać, poprzez złożenie wskazanych przez zamawiającego oświadczeń i dokumentów, że
spełnia warunki udziału w postępowaniu i że nie podlega wykluczeniu z postępowania, a
jeżeli tego nie uczyni, to zamawiający ma obowiązek wykluczyć go z postępowania. W świe-
tle ustawy
nie ma zatem żadnego domniemania spełniania warunków udziału w postępowa-
niu przez wykonawców, nie ma też żadnego domniemania braku podstaw wykluczenia z po-
stępowania.

W orzecznictwie Izby konsekwentnie podkreśla się, że to wykonawca ma obowiązek udo-
wodnić, iż spełnia warunki udziału w postępowaniu i że to na wykonawcy spoczywa ciężar
dowodu w tym zakresie. Przykładowo odwołał się do wyroku z dnia 8 lutego 2019 r., sygn.
akt KIO 100/19,
wyroku KIO z dnia 20 września 2018 r., sygn. akt KIO 1781/18.
Odwołujący stwierdził, że Konsorcjum Gülermak nie wykazało spełniania warunków udziału
w postępowaniu, tj. warunku doświadczenia w zakresie realizacji (wykonania) minimum 1
obiektu mostowego o obciążeniu dla klasy A, oraz rozpiętości teoretycznej co najmniej jed-
nego przęsła nie mniejszej niż 50m, ze względów szczegółowo przedstawionych powyżej.
Odwołujący podkreślił, że Mosty Łódź SA nie jest uprawniona do powołania się na całość
doświadczenia wynikającego z realizacji zamówienia pn. „Likwidacja barier rozwojowych –
most na Wiśle z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 764 oraz połączeniem z drogą wojewódz-
ką nr 875” na tej podstawie, że była członkiem konsorcjum, które zrealizowało ww. zamówie-
nie. W szczególności sam fakt udziału w realizacji ww. zamówienia nie uprawnia Mosty Łódź
SA do
powołania się na doświadczenie w zakresie robót wykonanych przez firmę Vistal
Gdynia SA, czyli robót dotyczących wykonania najważniejszego elementu ustroju nośnego
obiektu mostowego, a dokładnie najważniejszego elementu przęseł.

Zmiana podejścia do kwestii możliwości wykorzystania całości doświadczenia konsorcjum z
samego tytułu bycia stroną umowy konsorcjalnej została definitywnie rozstrzygnięta przez
Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Stanowisko uprawniające do powoływania się na
doświadczenie całego konsorcjum, niezależnie od faktycznego zakresu prac wykonanych
przez danego konsorcjanta,
obowiązywało w krajowym orzecznictwie do 2014 roku. Wynika
to z faktu, iż wątpliwości, czy prezentowane w orzecznictwie Izby podejście do kwestii do-
świadczenia w ramach konsorcjum jest prawidłowe, miał skład orzekający rozpoznający od-
wołanie o sygn. akt KIO 1240/14. – co w konsekwencji doprowadziło do skierowania, posta-
nowieniem z 25 lipca 2014 r., do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej pytania preju-
dycj
alnego. Na powyższe pytanie Trybunał odpowiedział w wyroku z 4 maja 2017 r. (sprawa
C-
387/14 Esaprojekt). TSUE orzekł, że artykuł 44 dyrektywy 2004/18 w związku z art. 48 ust.
2 lit. a tej dyrektywy oraz zasadą równego traktowania wykonawców, zapisaną w art. 2 tej
dyrektywy, należy interpretować w ten sposób, że nie dopuszcza on, by wykonawca biorący
indywidualnie udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego polegał na do-
świadczeniu grupy wykonawców, której był członkiem przy innym zamówieniu publicznym,
jeżeli faktycznie i konkretnie nie uczestniczył w jego realizacji. Tym samym Trybunał uznał,
że można wykazywać się doświadczeniem jedynie w zakresie, jaki rzeczywiście dany pod-
miot wykonywał. Doświadczenia nie uzyskuje się poprzez sam udział w konsorcjum, lecz
poprzez konkretne czynności realizowane w jego ramach.
Obecnie kwestia realnego podejścia do zagadnienia doświadczenia zdobytego w ramach
konsorcjum znalazła trwałe uzasadnienie w orzecznictwie Izby, nakładającym na zamawiają-
cych obowiązek szczegółowej analizy zakresu zdobytego przez wykonawcę doświadczenia
na potrzeby wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu. Przykładowo, w
uchwale z 6 maja 2019 r., sygn. akt KIO/KD 33/19.
Generalnie nie budzi obecnie wątpliwo-
ści, że wykonawca nie nabywa doświadczenia przez sam fakt bycia członkiem grupy wyko-
nawców, która zrealizowała zamówienie. Realne doświadczenie nabywa się przez bezpo-
średni udział w realizacji chociażby jednej z części zamówienia, do którego całościowego
wykonania zobowiązana była grupa wykonawców. Co więcej, zgodnie z dominującym w
orzecznictwie KIO stanowiskiem członek konsorcjum nabywa doświadczenie jedynie w takim
zakresie, w jakim faktycznie (czyli samodzielnie) wykonał dane zamówienie. Przykładem
może być tutaj wyrok z 26 maja 2017 r., sygn. akt KIO 905/17, KIO 925/17, KIO 933/17, wy-
rok z dnia 7 sierpnia 2018 r., KIO 1461/18, wyrok z dnia 21 sierpnia 2018 r., KIO 1524/18,
KIO 1526/18 wyrok z dnia 23 lipca 2018 r., KIO 1282/18, KIO 1318/18, KIO 1321/18.
Generalnie za z
decydowanie dominujący w orzecznictwie KIO uznać należy pogląd zgodnie
z którym doświadczenie zdobyte w ramach konsorcjum dotyczy prac rzeczywiście wykona-
nych przez konsorcjanta. Jak słusznie wskazała Izba w wyroku KIO z 12 września 2019 r.,
sygn. akt KIO
1671/19: „Zatem można oczywiście polegać na doświadczeniu uzyskanym w

ramach umowy wykonanej w ramach konsorcjum, ale tylko w zakresie, w jakim wykonawca
prace rzeczywiście wykonywał. W sytuacji, gdy przykładowo przedmiotem zamówienia były
roboty instalacyjne sanitarne i elektryczne, a wykonywali je dwaj wykonawcy w ramach kon-
sorcjum -
jeden wykonawca prace sanitarne, a drugi elektryczne, to mogą się powoływać na
nabyte doświadczenie, ale tylko dla robót, które były wykonywane przez danego wykonawcę:
wykona
wca prac instalacyjnych sanitarnych nie może się powoływać na doświadczenie, uzy-
skane w wyniku wspólnej realizacji umowy, w zakresie prac elektrycznych.”
Problematyka doświadczenia zdobytego jako członek konsorcjum była również analizowana
przez Naczelny
Sąd Administracyjny. W jednym z orzeczeń (wyrok z dnia 1 lutego 2018 r.
sygn. akt II GSK 4133/17 źródło: Centralna Baza Orzeczeń Sądów Administracyjnych
www.orzeczenia.nas.gov.pl) wyrażono taki pogląd: „Wykonanie zadania przez konsorcjum
nie jest faktyczny
m wykonaniem zadania przez każdego z jego uczestników. Każdy z wyko-
nawców w ramach konsorcjum realizuje przypisane mu zadania, nabywając doświadczenie
w tym zakresie, a nie w zakresie zadań realizowanych przez innych wykonawców. Trafnie
stwierdził Sąd I instancji, że doświadczenie wykonawcy należy postrzegać w kategoriach
faktycznych, a nie prawnych.”
W świetle powyższych orzeczeń jest oczywiste, że w ramach realizacji zamówienia pn. „Li-
kwidacja barier rozwojowych
– most na Wiśle z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 764 oraz
połączeniem z drogą wojewódzką nr 875” Mosty Łódź SA (a tym samym Konsorcjum Güler-
mak) nie nabyła doświadczenia w wymaganym przez zamawiającego zakresie, gdyż nie
uczestniczyła rzeczywiście (faktycznie i konkretnie) w scalaniu i montażu skrzynki spawanej
mostu na Wiśle, czyli najważniejszego elementu ustroju nośnego (przęseł), a tym samym nie
nabyła doświadczenia w realizacji (wykonaniu) minimum 1 obiektu mostowego o obciążeniu
dla klasy A, oraz rozpiętości teoretycznej co najmniej jednego przęsła nie mniejszej niż 50m.

Ponieważ Konsorcjum Gülermak nie było dotychczas wzywane do uzupełnienia oświadczeń
i dokumentów potwierdzających spełnianie warunku doświadczenia w zakresie realizacji mi-
nimum 1 obiektu mostowego o obciążeniu dla klasy A, oraz rozpiętości teoretycznej co naj-
mniej jednego
przęsła nie mniejszej niż 50m, zamawiający, przed wykluczeniem Konsorcjum
Gülermak z postępowania, powinien wezwać Konsorcjum Gülermak na podstawie art. 26
ust. 3 ustawy
do uzupełnienia oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie ww.
warunku. W razie braku skutecznego uzupełnienia ww. oświadczeń i dokumentów zamawia-
jący winien wykluczyć Konsorcjum Gülermak z postępowania oraz uznać ofertę Konsorcjum
Gülermak za odrzuconą.
Zarzut naruszenia art. 7 ust. 1 i 3 ustawy
stanowi konsekwencję zarzutów postawionych i
opisanych powyżej. Zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy zamawiający wybiera ofertę najkorzyst-
niejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SIWZ. Ponadto zgodnie z art. 7
ust. 3 ustawy
zamówienia udziela się wyłącznie wykonawcy wybranemu zgodnie z przepi-

sami us
tawy. Jest zatem oczywiste, że zamawiający może wybrać jako najkorzystniejszą
tylko taką ofertę, która nie została złożona przez wykonawcę podlegającego wykluczeniu z
postępowania. Ponieważ, jak to zostało wykazane powyżej, zamawiający powinien wezwać
Konsorcjum Gülermak do uzupełnienia wskazanych w uzasadnieniu odwołania oświadczeń i
dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału i w razie braku skutecznego
uzupełnienia ww. oświadczeń i dokumentów wykluczyć Konsorcjum Gülermak z postępowa-
nia oraz uznać ofertę Konsorcjum Gülermak za odrzuconą a w konsekwencji dokonać czyn-
ności wyboru oferty odwołującego jako najkorzystniejszej oferty, to jest oczywiste, że wybór
oferty Konsorcju
m Gülermak jako najkorzystniejszej oferty został dokonany przez zamawia-
jącego wadliwie i niezgodnie z ww. przepisami. Póki co bowiem Konsorcjum Gülermak nie
wykazało spełniania warunków udziału w postępowaniu i tym samym brak jest pewności, że
Konsorcjum G
ülermak nie podlega wykluczeniu z postępowania.

W dniu 7 maja 2021 r. zamawiający przekazał kopię odwołania wykonawcom.
W dniu 10 maja 2021 r do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego zgłosili
swój udział wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia Gülermak spółka z
o
graniczoną odpowiedzialnością – lider konsorcjum z siedzibą w Warszawie, ul. Jagiellońska
88, Gülermak Ağır Sanayi İnşaat ve Taahhüt A.Ş. – partner konsorcjum z siedzibą w Turcji
Konya Devletyolu, 23.Km, no. 111 Gölbaşı – Ankara działający przez Gülermak Ağır Sanayi
İnşaat ve Taahhüt A.Ş. Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie, ul. Grzybowska 80/82 i
Mosty Łódź Spółka Akcyjna – partner konsorcjum z siedzibą w Łodzi, ul. Bratysławska 52
wnosząc o oddalenie odwołania. Wskazali, że mają interes w rozstrzygnięciu niniejszego
odwołania na korzyść zamawiającego. Odwołujący w przedmiotowym postępowaniu wniósł
odwołanie od czynności wyboru najkorzystniejszej oferty, którą złożył przystępujący. Odwołu-
jący zarzuca zamawiającemu, że naruszył przepisy ustawy, a to z uwagi na fakt, że nie wy-
kluczył przystępującego z postępowania. Żąda unieważnienia wyboru oferty przystępującego
i wyboru jako najkorzystniejszej oferty o
dwołującego.
Jak wynika z powyższego, przystępujący ma interes w rozstrzygnięciu postępowania (spra-
wy) na korzyść zamawiającego. Ewentualne bowiem uwzględnienie odwołania pozbawi go
możliwości zawarcia umowy i wykonania zamówienia. Zamawiający natomiast zostanie po-
stawiony w obliczu konieczności wyboru oferty, która jest znacznie droższa od oferty przy-
stępującego. Interesy zamawiającego i przystępującego w przedmiotowym postępowaniu są
zatem zbieżne. Zgłoszenie zostało wniesione przez pełnomocnika działającego na podstawie
pełnomocnictwa z dnia 10 maja 2021 r. udzielonego przez członka zarządu i prokurenta lide-
ra konsorcjum, zgodnie ze złożonym odpisem z KRS i działających także jako osoby upo-
ważnione do reprezentacji przedsiębiorcy zagranicznego w oddziale, zgodnie z odpisem z

KRS. Lider działał na podstawie pełnomocnictwa Mosty Łódź z dnia 2 marca 2021 r. udzie-
lonego przez prokurenta samoistnego. Kopia zgłoszenia została przekazana stronom.

W dniu 1 czerwca 2021 r. zamawiający złożył odpowiedź na odwołanie wnosząc o oddalenie
odwołania w całości i obciążenie kosztami niniejszego postępowania odwołującego.
Zdaniem zamawiającego odwołanie nie znajduje uzasadnionych podstaw i winno być odda-
lone w całości. Działania zamawiającego podjęte w przedmiotowym postępowaniu były pra-
widłowe i brak jest podstaw do ich kwestionowania.
Zamawiający powziął wątpliwości odnośnie zadania pn.: „Likwidacja barier rozwojowych -
most na Wiśle z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 764 oraz połączeniem z drogą wojewódz-
ką nr 875", realizowanego na zlecenie Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rze-
szowie przez konsorcjum: Mosty Łódź S.A. z siedzibą w Łodzi (Lider konsorcjum), Vistal
Gdynia S.A. z siedzibą w Gdyni (Partner konsorcjum) oraz Kieleckie Przedsiębiorstwo Robót
Drogowych Sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach (Partner konsorcjum), przedstawionego na po-
twierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej
lub zawodowej Wykonawcy.
Zamawiający mając świadomość, iż jego obowiązkiem jest indywidualna analiza doświad-
czenia nabytego przez w
ykonawcę w ramach konsorcjum, w szczególności ocena realnego
udziału podmiotu podczas realizacji zadania, w dniu 21.04.2021 r., pismem nr O.KR.D-
3.2410.8.2020.27.TR, w
trybie art. 26 ust. 4 ustawy, wezwał wykonawcę do złożenia wyja-
śnień, czy obiekty mostowe wskazane w Wykazie robót, tj. most przez rzekę Wisłę oraz most
przez rzekę Breń Stary, zrealizowane zostały przez Lidera konsorcjum MOSTY ŁÓDŹ S.A.,
wyznaczając termin na złożenie wyjaśnień do 26.04.2021 r. do godziny 12:00.
W dniu 22.04.2021 r. w
ykonawca złożył za pośrednictwem Platformy zakupowej zamawiają-
cego wymagane wyjaśnienia, informując, że „...firma Mosty Łódź S.A. była głównym wyko-
nawcą robót mostowych (mostu na Wiśle i Brniu Starym) odpowiedzialnym i prowadzącym
wszystkie roboty kontraktowe na inwestycji pn. „Likwidacja barier rozwojowych most na Wi-
śle z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 764 oraz połączenia z drogą wojewódzką Nr 875.”
Na potwierdzenie powyższego Wykonawca złożył pismo Podkarpackiego Zarządu Dróg Wo-
jewódzkich w Rzeszowie, datowane na 08.10.2018 r., w którym w punkcie 3 stwierdzono:
„głównym wykonawcą robót mostowych (mostu na Wiśle i Brniu Starymi oraz odpowiedzial-
nym i prowadzącym wszystkie roboty kontraktowe była firma Mosty Łódź S.A. ”
Złożone wyjaśnienia wraz z dowodami w ocenie zamawiającego jednoznacznie potwierdziły
spełnienie przez wykonawcę warunku określonego przez zamawiającego w treści SIWZ w
zakresie zdoln
ości technicznej lub zawodowej wykonawcy i zamawiający nie miał podstaw
do skierowania dodatkowego wezwania w trybie art. 26 ust 3 ustawy.

Z
amawiający uznał wyjaśnienia wykonawcy za wyczerpujące i w dniu 26.04.2021 r. dokonał
wyboru oferty konsorcjum: Gülermak Sp. z o.o. ul. Jagiellońska 88, 00-992 Warszawa;
Gülermak Ašłr Sanayi insaat ve Taahhüt A.S. Konya Yolu 23.Km No: 111 06830 Gölbasł -
An
kara, Turcja; Mosty Łódź S.A., ul. Bratysławska 52, 94-112 Łódź, jako najkorzystniejszej.
Odwołujący, swoje odwołanie i zarzuty w nim zawarte opiera na wyroku TSUE z dnia 4 maja
2017 r. w sprawie C-
387/14 Esaprojekt, przedstawiając jego interpretację w sposób niemoż-
liwy do pogodzenia z rzeczywiście wyrażonym przez TSUE poglądem, dotychczasowym
orzecznictwem Krajowej Izby Odwoławczej w analogicznych zagadnieniach oraz rzeczywi-
stością prowadzenia dużych kontraktów budowlanych. Kontrakty te realizowane są zasadni-
czo w konfiguracji wielopodmiotowej, w tym przede wszystkich z udziałem podwykonawców,
którzy wykonują poszczególne zakresy prac. Realizacja zadania przy udziale podwykonaw-
ców nie uniemożliwia generalnemu wykonawcy powołania się na zdobyte doświadczenie
wynikające z tak wykonanego zadania. Dla zamawiającego tym bardziej więc niemożliwa do
zaakceptowania jest sytuacja, którą usiłuje stworzyć w przedmiotowym przypadku odwołują-
cy, że fakt wykonania pewnego elementu budowy przez konsorcjanta uniemożliwia powoła-
nie się na zdobyte doświadczenie przez drugiego z konsorcjantów, który - jak wynika z jed-
noznacznego przekazu zamawiającego ZDW w Rzeszowie - był „głównym wykonawcą robót
mostowych (mostu na Wiśle i Brniu Starym) oraz odpowiedzialnym i prowadzącym wszystkie
roboty kontraktowe”.
W okolicznościach, jakie zaistniały w przedmiotowym postępowaniu, przyjęcie, że Mosty
Łódź S.A. nabyły doświadczenie na wykazanym zadaniu w zakresie wymaganym przez
GDDKIA, nie jest
zdaniem zamawiającego sprzeczne z przedstawioną w orzeczeniu w spra-
wie Esaprojekt zasadą ustalania nabytego doświadczenia.
Solidarna odpowi
edzialność konsorcjantów wobec zamawiającego, wynikająca z art. 23 i 141
ustawy
w starym brzemieniu, jest czymś innym niż podział ról pomiędzy poszczególnymi
konsorc
jantami i ich faktyczną odpowiedzialnością za realizację zadania.
Odwołujący, powołując się na pismo Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rze-
szowie z dnia 08.10.2018 r., podnosi, że scalenie i montaż konstrukcji nośnej skrzynki stalo-
wej mostu na Wiśle wykonało przedsiębiorstwo Vistal Gdynia S.A. a co za tym idzie, spółka
Mosty Łódź S.A. nie wykonała całości zadania, czego konsekwencją jest brak spełniania
jednego z postawionych przez z
amawiającego warunków doświadczenia.
Odwołujący stoi na stanowisku, iż aby uznać doświadczenie podmiotu w wykonaniu obiektu
budowlanego, konieczne jest osobiste wykonanie przez ten podmiot wszystkich robót bu-
dowlanych na obiekcie. Jest to
w ocenie zamawiającego sytuacja abstrakcyjna i w zasadzie
nie występująca w procesie budowlanym. Zamawiający, mimo że realizuje dziesiątki obiek-
tów mostowych i drogowych, nie spotyka się z przypadkami, aby jeden podmiot wykonał
wszystkie roboty związane z realizacją kompletnego obiektu budowlanego. Tak skompliko-

wany i wielobranżowy proces, jakim jest budowa obiektu budowlanego, realizowany jest
przez szereg wyspecjalizowanych w danej branży/ technologii podmiotów, którzy co do za-
sady działają na zlecenie głównego wykonawcy robót, odpowiedzialnego za koordynację
prac oraz za całość inwestycji. Zgodnie z praktyką, ten główny wykonawca otrzymuje na-
stępnie referencje potwierdzające zrealizowanie całości robót i jemu przypisuje się doświad-
czenie w zrealizowaniu obiektu. Ponieważ w przedmiotowym przypadku mamy do czynienia
z doświadczeniem konsorcjum, zamawiający dokonał ustalenia, który z podmiotów pełnił rolę
głównego wykonawcy na zadaniu, co daje mu możliwość powołania się na doświadczenie
całego konsorcjum. Takie działanie jest zgodne z aktualnym orzecznictwem Krajowej Izby
Odwoławczej. Przykładowo, w wyroku KIO 392/21 z dnia 2021-03-22.
Zamawiający, dokonując oceny złożonych dokumentów, nie pominął informacji o zakresie
prac wykonanych przez firmę Vistal Gdynia S.A., która jest producentem wielkogabaryto-
wych konstrukcji stalowych różnego przeznaczenia. Konstrukcja nośna skrzynki stalowej to
istotny element obiektu mostowego o konstrukcji bel
kowej stalowej zespolonej z żelbetową
płytą pomostu. Zamawiający wskazał jednak, że element ten nie jest wykonywany na placu
budowy, konstrukcje stalowe są produkowane w wytwórniach (często zlokalizowanych w
dużej odległości od placu budowy) a następnie dostarczane w elementach konstrukcyjnych o
gabarytach pozwalających na transport siecią dróg i scalane na placu budowy. Produkcją
takich elementów zajmują się wyspecjalizowani producenci konstrukcji stalowych, którzy w
ramach swojej dostawy oferują również montaż dostarczanych (szczególnie wielkogabaryto-
wych) elementów na obiektach (spawanie). Stąd tego rodzaju prace w znakomitej większości
realizowane są nie przez głównego wykonawcę obiektu mostowego, tylko przez podwyko-
nawców. Sytuacja ta jest powszechna i akceptowana, gdyż daje gwarancję wysokiej jakości
robót. W omawianym przypadku mamy do czynienia według zamawiającego nie z podwyko-
nawstwem, ale ze wspólną realizacja zadania w ramach konsorcjum, jednak z przedłożonych
referencji jednoznacznie wynika podział zadań, w tym w szczególności przypisanie realizacji
całości robót kontraktowych firmie Mosty Łódź oraz wąski, specjalistyczny zakres wydzielony
do wykonania przez Vistal Gdynia S.A.
Zamawiający podkreślił, że proces realizacji obiektu budowlanego różni się od typowego
procesu produkcji, gdzie każdy element realizowany jest odrębnie. Tutaj roboty prowadzone
są jednocześnie i wielotorowo. Tak więc w omawianym przypadku, nawet jeśli firma Vistal
Gdynia S.A. wykonywała swój zakres prac (spawanie skrzynki) to firma Mosty Łódź, jako
główny wykonawca robót mostowych, również musiała uczestniczyć na tym etapie w wyko-
nywaniu obiektu mostowego i realizować prace towarzyszące spawaniu konstrukcji nośnej.
W każdym razie Odwołujący nie udowodnił, że na etapie wykonywania robót przez Vistal
Gdynia S.A. firma Mosty Łódź S.A. nie uczestniczyła w realizacji robót i nie nabierała w tym
zakresie doświadczenia. Co więcej, sam inwestor zadania jednoznacznie stwierdza, że

„głównym wykonawcą robót mostowych (mostu na Wiśle i Brniu Starymi oraz odpowiedzial-
nym i prowadzącym wszystkie roboty kontraktowe była firma Mosty Łódź S.A.". Wobec tak
kategorycznego i klarownego
oświadczenia ZDW w Rzeszowie, zamawiający nie znajduje
podstaw do kwestionowania doświadczenia zdobytego przez Mosty Łódź S.A.
Zamawiający nie zgodził się również ze stanowiskiem odwołującego, iż „czym innym jest
doświadczenie w kierowaniu robotami a czym innym doświadczenie w wykonywaniu robót.
Jest oczywiste, że kierując wykonywaniem robót przez inne podmioty, tj. pozostałych kon-
sorcjantów, Mosty Łódź SA mogła co najwyżej nabyć doświadczenia właśnie w zakresie kie-
rowania robotami, ale nie w zakresie wykonywania takich
robót - skoro ich nie wykonywała”
W tym zakresie z
amawiający podziela pogląd Krajowej Izby Odwoławczej wyrażony w orze-
czeniu KIO 270/21 z dnia 2021-04-02 -
„w przypadku doświadczenia nabywanego przez wy-
konawcę w ramach występowania w konsorcjum w orzecznictwie Izby daje się zauważyć
linię, która wskazuje na możliwości powoływania się przez danego wykonawcę na doświad-
czenie postrzegane, jako bezpośredni udział w realizacji części zamówienia, do którego wy-
konania zobowiązana jest cała grupa wykonawców. W takiej sytuacji, gdy wykonawca polega
na doświadczeniu grupy wykonawców, której był członkiem, to doświadczenie tego wyko-
nawcy należy ocenić w zależności od konkretnego zakresu udziału tego wykonawcy, czyli
jego faktycznego wkładu w prowadzenie działań, które były wymagane od tej grupy w ra-
mach danego zamówienia publicznego. W tym aspekcie za istotne należy uznać uczestnic-
two i nadzór w zakresie realizowanych prac a także kierowanie pracami, co bezpośrednio
przekłada się na ustalenie tego, czy dany wykonawca miał istotny, faktyczny i konkretny
wkład w realizację całego zadania, w tym także w wykonanie określonej części prac.”
Zamawiający uważa, że odwołujący nadinterpretował postawiony przez zamawiającego wa-
runek
brzmi „Wykonawca musi wykazać się wiedzą i doświadczeniem, w wykonaniu (zakoń-
czeniu) C..) 1 obiektu mostowego o obciążeniu dla klasy A i rozpiętości teoretycznej przęsła
co najmniej 50 m”.
Jak zaś wynika z analizy orzeczeń KIO, dla oceny możliwości uznania doświadczenia zdo-
bywanego w konsorcjum istotne jest brzmienie warunku (tak np. wyrok KIO 588/19 z 18
kwietnia 2019 r. czy wyrok KIO 10/20 16/20 z dnia 31.01.2020 czy wyrok 1510/20 z
22.07.2020). Zamawiający postawił warunek w powyższym kształcie, gdyż miał na celu we-
ryfikację generalnej zdolności wykonawcy do wykonania takiego przedsięwzięcia jak obiekt
mostowy danej wielkości. Zamawiający nie badał zdolności wykonawcy do wykonania obiek-
tu w konkretnej technologii. Wobec takiego brzmienia warunku,
zamawiający stwierdził, że
doświadczenie Mostów Łódź jako głównego wykonawcy robót mostowych potwierdza speł-
nianie ww. warunku i nie ogranicza tego faktu wykonanie specjalistycznych prac przy budo-
wie mostu przez wyspecjalizowanego partnera konsorcjum (Vistal Gdynia S.A.). Zau
ważył,
że warunek o tym samym brzmieniu występuje w każdym z postępowań o udzielenie zamó-

wienia prowadzonych przez za
mawiającego, jeśli tylko zamówienie obejmuje obiekty o takiej
rozpiętości. Jak wskazano powyżej, celem zamawiającego jest badanie zdolności wykonaw-
cy do wykonania obiektu mosto
wego o określonej wielkości. W odpowiedzi na tak postawio-
ny warunek z
amawiający w każdym z tych postępowań uznaje doświadczenie generalnego
wykonawcy, bez dokonywania analizy, które z robót zostały wykonane osobiście przez tego
wykonawcę, a które przez podwykonawców. Takie podejście zabezpiecza należyte wykona-
nia zamówienia a także wpisuje się w praktyki rynkowe (poleganie na podwykonawcach,
zawiązywanie konsorcjów). Zmiana podejścia i uznanie że spółka Mosty Łódź S.A. nie legi-
tymuje się doświadczeniem w realizacji mostu na Wiśle, gdyż produkcję i montaż konstrukcji
nośnej skrzynki stalowej wykonał inny podmiot, stanowiłoby o nierównym traktowaniu wyko-
nawców. Dodatkowo, przyjęcie toku rozumowania odwołującego prowadziłoby do sytuacji, w
której ani generalny wykonawca nie zdobywa doświadczenia w realizacji zadania (jedynie w
koordynowaniu, nadzorze i robotach wykonanych bezpośrednio i osobiście) ani też żaden z
podwykonawców nie zdobywa doświadczenia w całej budowie, gdyż każdy z nich wykonuje
jedynie ułamek całego zamówienia. Tej tezy nie podziela orzecznictwo Izby np. w wyroku o
sygn. akt KIO 2090/19 z dnia 15.11.2019 r., w
wyroku z 18 września 2017 r. (sygn. akt KIO
1854/17), w wyroku z 4 grudnia 2017 r. (sygn. akt KIO 2413/17), w wyroku z 2 listopada
2017 r. (sygn. akt KIO 2004/17), w wyroku z 21 grudnia 2018 r. (sygn. akt KIO 2506/18), w
wyroku z 27 sierpnia 2018 r. (sygn. akt KIO 1607/ 17), w wyroku z 18 kwietnia 2019 r. (sygn.
akt KIO 588/19).
Zamawiający nie zgodził się również z interpretacją odwołującego, jakoby spółka Mosty Łódź
S.A. nie mogła legitymować się rzeczonym doświadczeniem ponieważ „podmiot, który nie
wykonał scalenia i montażu skrzynki spawanej (czyli dźwigara głównego) obiektu mostowe-
go, nie legitymuje się doświadczeniem w realizacji (wykonaniu) przęseł tego obiektu mosto-
wego.
Zamawiający wymagał wykazania się wiedzą i doświadczeniem w wykonaniu (zakończeniu)
(...) 1 obiektu mostowego o obciążeniu dla klasy A i rozpiętości teoretycznej przęsła co naj-
mniej 50 m, a nie jak to przedstawia odw
ołujący - w wykonaniu przęsła obiektu mostowego.
W świetle postawionego warunku należało uznać doświadczenie Mostów Łódź, gdyż rola
tego podmiotu w procesie budowy wykazanych obiektów mostowych była istotna (główny
wykonawca robót mostowych (mostu na Wiśle i Brniu Starym) oraz odpowiedzialny i prowa-
dzący wszystkie roboty kontraktowe). Poza tym rola Mostów Łódź odpowiada warunkowi i
uprawnia do posłużenia się doświadczeniem, które zabezpiecza należyte wykonanie inwe-
stycji.
Zamawiający uznał, że jego działania były prawidłowe i nie ma podstaw do ich kwestionowa-
nia.

Przystępujący wniósł o oddalenie odwołania wskazując, że zarzuty są chybione. W ocenie
przystępującego odwołujący przez nadinterpretację wyroku TSUE w sprawie Esaprojekt (C-
387/14) i płynących z niego wniosków oraz konsekwencji, a także zapadłego w odwołaniu do
tego wyroku orzecznictwa Krajowej Izby Odwoławczej, pomniejszanie wiodącej roli Mostów
Łódź, która sprowadzała się w istocie do głównego wykonawcy referencyjnego projektu
(„robót mostowych”) i zawężającą (błędną) wykładnię warunku udziału dotyczącego
doświadczenia w budowie mostu o rozpiętości teoretycznej przęsła co najmniej 50 metrów,
stara się wykazać, że przystępujący nie wykazał, a przez to nie spełnia warunków udziału w
postepowaniu. Zda
niem przystępującego całkowicie chybione jest skrajne stanowisko
odwołującego, że wykonawca może powołać się na zakres prac, który w całości wyłącznie
sam wykonał, bez względu na inne okoliczności, które mogą przemawiać za jego realnym i
faktycznym zaangażowaniem w realizacje całego zadania (np. kierowanie, nadzorowanie i
koordynował prace, zarządzał całym kontraktem, reprezentowanie konsorcjum przed
zamawiającym, czynny udział w odbiorach, rozliczanie prace etc.). Jest to stanowisko
całkowicie chybione, które nie znajduje potwierdzenia ani w najnowszym orzecznictwie
Krajowej Izby Odwoławczej, ani też sądów okręgowych (Sądu ds. Zamówień Publicznych),
ani też orzeczeniu TSUE ws. Esaprojekt. Przystępujący przywołał kilka orzeczeń KIO, z które
przeczą stanowisku prezentowanemu przez odwołującego: wyrok KIO z dnia 22 lipca 2020
roku, KIO 1510/20, wyrok KIO z dnia 7 lutego 2020 roku, KIO 130/20, wyrok KIO z dnia 8
lipca 2020 roku, KIO 933/20, wyrok z dnia 15 listopada 2019 roku (KIO 2090/19).
Przystępujący szczególne znaczenie nadał temu ostatniemu wyrokowi. Co dla
przystępującego istotne, orzecznictwo to znajduje także swoja akceptację w stanowisku
Sądu Okręgowego w Warszawie (obecnie Sąd ds. Zamówień Publicznych) – vide wyrok
Sądu Okręgowego z dnia 15 października 2019 roku, XXIII Ga 157/19.
Uwzględniając powyższe, nie sposób uznać, jak to sugeruje odwołujący, że „za
zdecydowanie dominujący w orzecznictwie KIO uznać należy pogląd zgodnie z którym
doświadczenie zdobyte w ramach konsorcjum dotyczy prac rzeczywiście wykonanych przez
konsorcjanta” (tak: strona 17 odwołania). Jeśli Konsorcjum Mirbud rozumie przez to, że do
nabycia doświadczenia konieczne jest „wkręcenie każdej śrubki” (a tak wynika z Odwołania),
w świetle powyższego przeglądu stanowisk jest to pogląd całkowicie chybiony.
W ocenie przystępującego orzecznictwo na które powołuje się odwołujący albo jest
orzecznictwem, które zapadało tuż po pojawieniu się wyroku w sprawie Esaprojekt (2017),
kiedy to rzeczywiście jeszcze różnie było ono odczytywane. Albo też powołuje się na
stanowisko Izby, jak uchwała z 2019 roku (KIO/KD 33/19), w której rozważano zupełnie inny
stan faktyczny: zarzut dotyczący w ogóle braku wezwania wykonawcy do wyjaśnień zakresu
zrealizowanych w ramach konsorcjum prac. Z taką sytuacją oczywiście nie mamy do
czynienia w przedmiotowej sprawie.

Gdyby przyjąć interpretację wyroku TSUE w sprawie Esaprojekt jakiej chce odwołujący,
prowadziłoby to do drastycznego ograniczenia konkurencji, a także niechęci korzystania
przez wykonawców z pomocy mniejszych podwykonawców. Skutek takiej wykładni jest
natomiast wprost sprzeczny z innym generalnym stanowiskiem (zasadą) wielokrotnie
wyrażaną przez Trybunał — szerszego otwarcia zamówień publicznych.
T
aka interpretacja jest całkowicie oderwana od praktyki budowlanej. Znaczna liczba
kontraktów realizowana jest bowiem przy czynnym i niekiedy znacznym udziale
podwykonawców. Dalsze korzystanie przez wykonawców z ich usług, powodowałoby, że dziś
zdolni do wykonania konkretnego zamówienia wykonawcy, w przyszłości nie będą w stanie
wykazać się spełnieniem warunków. To z kolei z pewnością prowadzić będzie do
ograniczenia udziału podwykonawców w realizacji zamówienia. Podobnie rzecz ma się z
konsorcjami skrajne i ciągłe podważanie doświadczenia w ramach takiej współpracy
skutkować będzie niechęcią wykonawców do ubiegania się o zamówienie w tej formie. Do
postępowań zgłaszać się będzie tym samym coraz mnie chętnych, skutkiem czego będzie
ograniczenie konkurencji.
Zdaniem przystępującego już tylko w świetle powyższego należy uznać, że Konsorcjum
Gulermak wykazało spełnienie warunku udziału w postępowaniu. Jak wynika to z pisma
Podkarpackiego Zarządu Dróg w Rzeszowie (dalej jako „Zarząd Dróg"), wydanego na
potrzeby Zamawiającego: GŁÓWNYM WYKONAWCĄ ROBÓT MOSTOWYCH 1 mostu na
Wi
śle l' Brniu Starym/ oraz odpowiedzialnym i prowadzącym wszystkie roboty kontraktowe
była firma Mosty Łódź S. A. Oświadczenie to nie pozostawia wątpliwości co wiodącej roli
Mostów Łódź i faktycznego oraz realnego ich udziału w projekcie. Zarząd Dróg, który jako
zamawiający ma najlepszy obraz, jeśli chodzi o realizacje tego zamówienia, nie tylko
wskazał Mosty jako głównego wykonawcę, ale też wyraźnie podkreślił, że podmiot ten brał
udział (prowadził) wszystkie roboty kontraktowe.
Mosty, co nie jest sporne w
tej sprawie, były liderem konsorcjum z wszystkimi tego
konsekwencjami. To jest: odpowiadały za rozliczanie prac z Zarządem Dróg, koordynowały
całość prac m.in. poprzez organizowanie i udział w radach budowy, naradach technicznych i
koordynacyjnych. Wynika
to również z treści pisma Zarządu Dróg — w takim bowiem sensie
użyto w nim sformułowania „odpowiedzialny”, a nie w sensie ściśle prawnym, jak chce tego
o
dwołujący.
Potwierdzeniem powyższego jest również to, że to właśnie pracownicy Mostów stanowili
kluczow
y personel na projekcie oraz pełnili istotne z punktu jego wykonania funkcje:
kierownika budowy (pan Włodzimierz Galus) oraz kierowników robót mostowych (K. M. i M.
G.
— obaj Mosty Łódź).
Na dowód czego powołał załączniki 1 do 5 do niniejszego pisma.
Jest to o tyle istotne, iż zgodnie z prawem budowlanym do kierownika budowy należy

prowadzenie całej budowy. Wynika to przede wszystkim z art. 22 prawa budowlanego do
podstawowych jego obowiązków należy m.in.:
-
przejęcie od inwestora i odpowiednie zabezpieczenie terenu budowy,
-
zorganizowanie budowy i kierowanie budową obiektu budowlanego,
-
koordynowanie realizacji zadań zapobiegających zagrożeniom bezpieczeństwa i
ochrony zdrowia,
-
wstrzymanie robót budowlanych w przypadku stwierdzenia możliwości powstania
zagrożenia oraz bezzwłoczne zawiadomienie o tym właściwego organu,
-
zgłaszanie inwestorowi do sprawdzenia lub odbioru wykonanych robót ulegających
zakryciu bądź zanikających,
-
zgłoszeniem obiektu budowlanego do odbioru,
-
przygotowanie dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego,
-
zgłoszenie obiektu budowlanego do odbioru odpowiednim wpisem do dziennika
budowy oraz uczestniczenie w czynnościach odbioru i zapewnienie usunięcia stwierdzonych
wad.
We wszy
stkich tych czynnościach dotyczących realizacji całego kontraktu Mosty Łódź brały
zatem aktywny udział. Odbywały się one bowiem pod kierownictwem personelu Mostów
Łódź. Trudno wyobrazić sobie przy tym inne istotne z punktu widzenia budowy czynności.
Uwzględniając powyższe, nie sposób według przystępującego uznać, że Mosty Łódź m.in.
nie brały czynnego udziału w „zarządzaniu sprawami konsorcjum” czy też „osobiście i
bezpośrednio nie wykonały co najmniej części zamówienia”. Wbrew twierdzeniom
o
dwołującego udział ten był wręcz dominujący/ wiodący/ główny, jak to jasno i jednoznacznie
w swoim piśmie wyraził Zarząd Dróg.
Nadto przystępujący podkreślił, że odwołujący w sposób celowy, na potrzeby
przedmiotowego postępowania, stara się zawęzić (wyostrzyć) warunek udziału
sformułowany przez zamawiającego wbrew jego rzeczywistej treści. W ten sposób, poprzez
niejako formułowanie na obecnym etapie nowego warunku udziału, polegającego na
„doświadczeniu w realizacji przęseł” 1 a następnie umniejszaniu roli przystępującego w
wykonaniu tego jednego elementu mostu (nie całego mostu), próbuje wykazać brak
stosownego doświadczenia po stronie Konsorcjum Gulermak.
Przystępujący przytoczył treść warunku i nie zgodził się ze stanowiskiem zawartym w
odwołaniu na stronie 11: Trzeba też podkreślić z całą mocą, że postawiony przez
z
amawiającego warunek dotyczył właśnie przęsła, czyli ustroju nośnego, gdyż zamawiający
wymagał doświadczenia w realizacji obiektu mostowego o rozpiętości teoretycznej co
najmniej jego przęsła nie mniejszej niż 50 m.
Powyższy warunek (lit. c) jest w ocenie przystępującego jasny, jednoznaczny i nie budzi
żadnych wątpliwości. Każdy profesjonalny podmiot zajmujący się budową dróg i mostów

powinien odczytać go jako oczekiwanie zamawiającego do wykazania się jednym dużym
mostem. Obiekty inżynierskie o rozpiętości przęsła do 50 m uznawane są bowiem za małe i
średnie. Te natomiast o przęsłach powyżej 50 m umownie przyjmuje się, że stanowią duże
obiekty inżynierskie
Nie jest zatem t
ak, jak stara się to sugerować odwołujący, że zamawiający przez odwołanie
w warunku udziału do przęsła dał wyraz, iż „postawiony warunek dotyczy właśnie przęsła”
(strona 11 odwołania). Gdyby zamawiający rzeczywiście chciał i kładł szczególny nacisk na
ten element mostu, warunek zostałby sformułowany zupełnie inaczej. Zamawiający
oczekiwałby wtedy, na przykład, doświadczenia w wykonaniu 1 obiektu mostowego o
obciążeniu dla klasy A wraz z realizacją co najmniej jednego przęsła o rozpiętości 50 m. Z
jakichś powodów jednak zamawiający tak tego warunku nie sformułował.
Przy
stępujący wskazał, że w orzecznictwie Krajowej Izby Odwoławczej nie budzi żadnych
wątpliwości, iż warunek udziału na etapie oceny jego spełnienia należy nie może być
odczytywany ani roz
szerzająco, ani tez zawężająco. W SIWZ brak jest także zastrzeżenia
jakie niekiedy zamawiający formułują odnośnie uznania bądź nie doświadczenia nabytego w
ramach konsorcjum. Ma ono na celu wykluczenie jakichkolwiek wątpliwości co do oceny
spełnienia lub nie warunku udziału przez poszczególnych wykonawców. Tak np. w SIWZ
Zamówienie na realizację Przedsięwzięcia pn. „Tarnowskie Gniazda Innowacyjnych
Specjalizacji zaprojektowanie, sfinansowanie i budowa niskoenergetycznego budynku wraz
ze świadczeniem usług utrzymania technicznego” wprost wskazano:
Zam
awiający informuje, iż w przypadku wykazywania na potrzeby potwierdzania spełniania
przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu wskazanych w pkt 1.5.2 lit. A pkt 1)
ora
z 2) doświadczenia w realizacji zadania/zadań wykonanych/wykonywanych przez grupę
wy
konawców (np. konsorcjum), za miarodajne z punktu widzenia wykazania spełniania tego
warunku zostanie uznane jedynie doświadczenie polegające na faktycznej realizacji prac
wskazanych w treści tego warunku. Tym samym, nie zostanie uznane za potwierdzenie
sp
ełniania tego warunku legitymowanie się nabyciem doświadczenia realizacji
zadania/zadań wykonanego/wykonanych przez grupę wykonawców (np. konsorcjum) jedynie
poprzez fakt bycia jednym z członków tej grupy (np. członkiem konsorcjum), jeżeli faktycznie
nie z
realizowało się w ramach tego zadania/tych zadań prac wskazanych w treści tych
warunków, chyba że wykonawca wykaże, iż nawet pomimo braku faktycznej realizacji w
ramach danego zadania/danych zadań wskazanych w warunku prac, to jednak zakres i
przedmiot czy
nności, obowiązków i odpowiedzialności faktycznie odnosi się do całości
zadania/zadań (tj. również do prac faktycznie niewykonanych), co oznaczałoby nabycie
doświadczenia odnośnie całości jego/ich przedmiotu (tj. również do prac faktycznie
niewykonanych).
Jako dowód: powołał Opis potrzeb i wymagań w zw. z ww. zamówieniem

W ocenie p
rzystępującego analiza warunku zawartego w SIWZ w sposób jednoznaczny
pozwala stwierdzić, że zamawiającemu w przedmiotowym postępowaniu chodziło o
wykazanie się przez wykonawców szerokim doświadczeniem w budowie mostów, w tym
budowie jednego dużego mostu. Warunek nie polegał natomiast, jak stara się to sugerować
o
dwołujący, na „budowie przęsła o rozpiętości 50 m”.

Jest to o tyle istotne, iż przęsło — obok podpór, w tym przyczółków i filarów, oraz
fundamentów, a także elementów wyposażenia i łożysk - stanowi „zaledwie” jedną z części
mostu, k
tóra — co wprost przyznaje sam odwołujący w swoim piśmie została wykonana nie
przez samo przedsiębiorstwo Vistal Gdynia, ale także przez Mosty Łódź.
Uwzględniając ten fakt, po raz kolejny przystępujący odwołał się do orzecznictwa Izby, która
pochylała się już nad podobnymi przypadkami. Dla przykładu wyrok KIO z dnia 7 grudnia
2020 roku, KIO 3038/20, wyrok KIO z dnia 18 kwietnia 2019 roku, KIO 588/19, wyrok KIO z
dnia 4 stycznia 2021 roku, KIO 3319/20
Przystępujący wskazał, że roboty odnoszące się do przęsła - dotyczące dźwigarów, pomostu
czy tez innych jego elementów — są ściśle ze sobą powiązane. Potwierdza to m.in. opis
mostu na Wiśle, jaki został umieszczony w czasopiśmie naukowym „Mosty” w którym
czytamy: Obiekt ten jest skonstruowany jako 13-
przęsfowa żelbetowa płyta ciągła zespolona
z konstrukcją stalową. żelbetonową płytę, co wynika z oświadczenia Zarządu Dróg, w całości
natomiast wykonany
Mosty Łódź.
Dobrym podsumowaniem sposobu wykonania tak powyżej wskazanej części zamówienia
wydaje się być fragment wywiadu, jakiego do wspomnianego czasopisma naukowego
„Mosty” udzielił kierownik budowy, W. G.:
„W tym konkretnym przypadku współpraca przebiegała bardzo sprawnie. Mogę śmiało
powiedzieć, że wykonuję tu swoją pracę z przyjemnością. Przeciwności nie brakowało, jest
to duży obiekt mostowy, budowany na trudnym terenie, jednak wszystkie problemy udawało
się sprawnie i sensownie rozwiązać. Wspólnymi sitami udało się to wszystko zweryfikować,
uzgodnić, zoptymalizować. Okres realizacji obiektu zakładał pół roku projektowania oraz
półtora roku budowania, to długi okres, w którym może się wiele zdarzyć. Ta budowa jest
wymagająca, ale jej realizacja przebiega w sposób uporządkowany, na zasadzie
współdziałania, jest taka, jaka powinna być. Takich realizacji jak ta można sobie życzyć w
przyszłości”.
Nie jest zatem tak, jak sugeruje to o
dwołujący, iż Vistal wykonała jakąkolwiek część mostu
bez ud
ziału Lidera tego przedsięwzięcia, czyli Mostów Łódź. Niezależnie od tego, że to
Mosty poprzez swój kluczowy personel, kierowały w całości pracami, należy wyraźnie
podkreślić, że przęsło jako „jedynie” część mostu, także zostało wykonane przez obu
wspomnia
nych wykonawców.
Za całkowicie chybiony należy uznać również zarzut braku wykazania/ posiadania przez

Konsorcjum Gulermak stosownego doświadczenia niezbędnego do spełnienia warunków
udziału w przedmiotowym postepowaniu. Niezależnie od tego, że zarzut ten należy uznać za
przedwczesny (Przystępujący nie był wzywany do uzupełnienie wykazu robót w trybie art. 26
ust. 3 PZP), podkreślenia wymaga bogate doświadczenie, jakie w budowie obiektów
inżynierskich ma zarówno sam Gulermak, jak i Mosty Łódź.
Tylko w ostatn
im czasie Gulemak ukończył dwa mosty spełniające wymagania
z
amawiającego w przedmiotowym postepowaniu. Po pierwsze bowiem w ramach inwestycji
pn.: Projekt i budowa drogi ekspresowej S2 Południowa Obwodnica Warszawy na odcinku
od węzła „Puławska” do węzła „Lubelska” w zakresie zadania: Zadanie B: od węzła
Przyczółkowska (z węzłem) do węzła Wał Miedzeszyński (z węzłem) o długości ok. 6,5 km
wykonał przeprawę mostową przez Wisłę o długości ok. 1,5 km, w tym długości przęseł 92,
176, 176, 92. Po drugie, w ramach inwestycji realizowanej w Dubaju pn. Route 2020 Metro
Rail Project także wykonano obiekt inżynierski, który spełnia wymagania zamawiającego.
Jako d
owód powołał zaświadczenie o stanie zakończenia prac (x2).
Dotychczasowe doświadczenie obu podmiotów, w tym jednego — jak sama nazwa mówi —
specjalizującego się w budowie przeprawa, bynajmniej nie ogranicza się do powyższych
obiektów. Gulermak był wykonawcą jednego z najbardziej znanych i rozpoznawanych na
świecie mostów - Golden Horn w Stambule nad cieŻniną Bosfor. Jego długość wynosi ok. 1
km, najdłuższe przęsło ma natomiast ok. 180 metrów (ukończenie w 2014 roku).
Z kolei Mosty Łódź są wykonawcą największego mostu w Polsce, tj. Mostu Solidarności w
Płocku. Rozpiętość najdłuższego przęsła tej przeprawy wynosi 365 metrów. Ponadto
wykonawca ten zrealizował: Most im. Jana Pawła II w Puławach, Most im. Jana Pawła II w
Gdańsku, Most Ciechanów - Radoszyce oraz mniejsze: Most Zamkowy w Rzeszowie, Most
w Strzyżowie, Most w Wyszkowie, Most w Zarzeczu, a także 19 obiektów mostowych na
odcinku autostrady A2 Emilia-
Stryków.
Obecnie obaj ww. wykonawcy z powodzeniem realizują inną inwestycję, w skład której
wchodzi szereg obiektów inżynierskich: Północną Obwodnicę Krakowa. Zamówienie to
realizowane jest na rzecz z
amawiającego, zostało ono udzielone także w oparciu o
doświadczenie Mostów na Wiśle i jak dotąd przebiega bez zarzutów.

Izba ustaliła następujący stan faktyczny:
Izba dopuściła dowody z dokumentacji postępowania tj. siwz, wyjaśnień treści siwz, wezwa-
nia z dnia 13 kwi
etnia 2021 r. do przystępującego w trybie art. 26 ust. 1 ustawy i udzielonej
odpowiedzi, wezwania z dnia 21 kwietnia 2021 r. do przystępującego w trybie art. 26 ust. 4
ustawy i udzielonej odpowiedzi, informacji o wyborze oferty najkorzystniejszej.

Na pod
stawie tych dowodów Izba ustaliła, co następuje:

Z treści siwz wynika:
7.
Warunki udziału w postępowaniu
7.2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki doty-
czące:
3) zdolności technicznej lub zawodowej:
a) Wykonawcy:
Wyko
nawca musi wykazać się wiedzą i doświadczeniem, w wykonaniu (zakończeniu) w
okresie ostatnich 7 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej:
a)
1 zadania polegającego na budowie lub przebudowie dróg lub ulic o klasie drogi lub
ulicy min. GP dwujezdniowej o wartości robót co najmniej 200 mln PLN netto,
b)
4 obiektów mostowych o obciążeniu dla klasy A i długości całkowitej obiektu co naj-
mniej 50 m mierzonej pomiędzy skrajnymi dylatacjami obiektu,
c)
1 obiektu mostowego o obciążeniu dla klasy A i rozpiętości teoretycznej przęsła co
najmniej 50 m.
Każde wykazane zadanie może jednocześnie potwierdzać spełnianie kilku z powyższych
warunków.
Za drogę lub ulicę zamawiający uzna drogę lub ulicę w rozumieniu ustawy z dnia 21 marca
1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 poz. 470 ze zm.).
Za obiekt mostowy z
amawiający uzna obiekt mostowy w rozumieniu rozporządzenia Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w spra
wie warunków technicznych,
jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. z 2000 nr
63, poz. 735 ze zm.).
Jako wykonanie (zakończenie) zadania należy rozumieć wystawienie co najmniej Świadec-
twa Przejęcia (wydanego zgodnie z Subklauzulą 10.1 Warunków Kontraktu dla kontraktów
realizowanych zgodnie z warunkami FIDIC) lub podpisanie końcowego Protokołu odbioru
robót lub równoważnego dokumentu (w przypadku zamówień, w których nie wystawia się
Świadectwa Przejęcia).
Wartości podane w dokumentach potwierdzających spełnienie warunku w walutach innych
niż wskazane przez Zamawiającego należy przeliczyć wg średniego kursu NBP na dzień
wystawienia Świadectwa Przejęcia (wydanego zgodnie z Subklauzulą 10.1 Warunków Kon-
traktu dla kontraktów realizowanych zgodnie z warunkami FIDIC) lub na dzień podpisania
końcowego Protokołu odbioru robót lub równoważnego dokumentu (w przypadku zamówień,
w których nie wystawia się Świadectwa Przejęcia).
9.
Oświadczenia i dokumenty, jakie zobowiązani są dostarczyć wykonawcy w celu wy-
kazania braku podstaw wykluczenia oraz potwierdzenia spełniania warunków udziału w po-
stępowaniu

9.7. Na wezwanie zamawiającego wykonawca zobowiązany jest do złożenia następujących
oświadczeń lub dokumentów:
1)
W celu potwierdzenia s
pełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowa-
niu:
c)
wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 7 lat
przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy
— w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmio-
tów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających
czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy
roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone,
przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez
podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przy-
czyny o o
biektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów -
inne dokumenty.
Wyjaśnienia treści siwz z dnia 5 lutego 2021 r. załącznik nr 4
Lp. 1 Z
wracamy się z wnioskiem o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytanie dot. SIWZ pkt.
7.2.3) c)
1 obiektu mostowego o obciążeniu dla klasy A i rozpiętości teoretycznej przęsła co
najmniej 50 m.
Wobec wątpliwości dot. interpretacji warunku udziału prosimy o potwierdze-
nie, że zamawiający wymaga wykazania się realizacją m.in. 1 obiektu mostowego o obcią-
żeniu dla klasy A i rozpiętości teoretycznej min. jednego przęsła co najmniej 50 m.
Zamawiający potwierdził, że chodzi o wykazanie się przez wykonawcę realizacją minimum 1
obiektu mostowego o obciążeniu dla klasy A, oraz rozpiętości teoretycznej co najmniej jed-
nego przęsła nie mniejszej niż 50m.
W dniu 1
3 kwietnia 2021 r. zamawiający działając na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy oraz pkt
9.7. Instrukcji dla Wykonawców (IDW) Tomu I SIWZ, oraz w przypadku wspólnego ubiegania
się o zamówienie przez wykonawców zgodnie z pkt 11.5 IDW, wezwał do złożenia oświad-
czeń i dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy
tj.:
1)
W celu
potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowa-
niu:
c)
wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 7 lat
przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy
— w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmio-
tów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających
czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy
roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone,
przy czym dowodami
, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez

podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przy-
czyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów —
inne dokumenty.

W dniu 21 kwietnia 2021 r. przystępujący przedłożył:
-
wykaz robót budowlanych:
1. Mosty Łódź S.A. wykonały na rzecz Miasto Łódź – Zarząd Dróg i Transportu „Zaprojekto-
wanie i budowa Trasy Górna na odcinku skrzyżowania al. Jana Pawła II – ul. Pabianicka do
ul. Rzgowskiej w Łodzi” W zakresie zadania budowa drogi klasy GP dwujezdniowej oraz bu-
dowa obiektów mostowych, m.in.: *WD-2 – obiekt o obciążeniu dla klasy A i długości całko-
witej 52,779 m (mierzonej po
między skrajnymi dylatacjami); Data wystawienia Świadectwa
Przejęcia: 10.10.2014 r. Wartość zamówienia: 345 678 000,00 PLN, WD-7 – obiekt o obcią-
żeniu dla klasy A i długości całkowitej 150,49 m (mierzonej pomiędzy skrajnymi dylatacja-
mi).Wartość robót: 328 394 100,00 PLN
2. Mosty Łódź S.A. wykonały na rzecz Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszo-
wie
Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach „Likwidacja barier rozwojowych –
most
na Wiśle z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 764 oraz połączeniem z drogą wojewódz-
ką nr 875” W zakresie zadania m.in.:
-
budowa mostu przez rzekę Wisłę – obiekt o obciążeniu dla klasy A i rozpiętościach teore-
tycznych przęseł: 3x55m+110m+160m+ 110m+5x60m+2x55m oraz długości mierzonej po-
między skrajnymi dylatacjami 957m;
*budowa mostu przez rzekę Breń Stary – obiekt o obciążeniu dla klasy A oraz długości mie-
rzonej pomiędzy skrajnymi dylatacjami 114,62m.
Data wystawienia Świadectwa Przejęcia: 12.11.2014 r.
O wartości 144 715 447,15 PLN
3.
Mosty Łódź S.A. wykonały na rzecz Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział w Katowicach „Przebudowa estakady w ciągu drogi ekspresowej S-1 w km 544+195
wraz z przebudową dojazdów do estakady w zakresie od km 543+977,45 do km 544+427,45
w m. Sosnowiec” W zakresie zadania m.in. wykonanie dwóch niezależnych estakad - każda
o obciążeniu dla klasy A oraz długości całkowitej 330,75m (mierzonej pomiędzy skrajnymi
dylatacjami). Data wystawienia protokołu odbioru ostatecznego: 10.08.2017 r. o wartości 17
852 879,24 PLN
Do pozycji nr 1 przedstawiono poświadczenie Miasta Łódź- Zarząd Dróg i Transportu z dnia
20 marca 2015 r.. poświadczające wykonanie przez Mosty Łódź SA w terminie 26 sierpnia
2010 -
15 września 2014 w sposób należyty zrealizowania zamówienia na zaprojektowanie i
budowę Trasy Górnej na odcinku krzyżowania Al. Jana Pawła II - ul. Pabianicka do ul.
Rzgowskiej -
zgodnie z umową nr 3341/NZ/2010 o umownej wartości kontraktu 345 678

00zł., w tym o wartości robót budowlanych 328 394 100,00 zł Roboty budowlane obejmowały
budowę drogi klasy GP o długości odcinka 4, 433 km wraz z obiektami inżynierskimi w tym
m.in. 2 tunele w ciągu "trasy Górna" pod ul. Pabianicką i pod ul. Rzgowską w Łodzi, wiadukt
kolejowy WK-3, mosty MD- 5 i MD-
5, sześcioprzęsłowy wiadukt WD-7 oraz roboty branżo-
we.
oraz projekt wykonawczy dla Trasy Górna Tom 3 obiekty inżynieryjne Tom 3.2. WD-2 wia-
dukt w ciągu łącznicy węzła Trasy Śląskiej w km 0+847,69:
3.2. Parametry techniczne obiektu
3.2.1 Dane ogólne
Wiadukt położony jest w planie na prostej i jest dostosowany do niwelety łącznicy.
Długość obiektu mierzona po osi konstrukcji wynosi 52,779 m, całkowita szerokość 11,65m,
zwiększona przy przyczółku nr 1 do 11.817m. Powierzchnia całkowita wiaduktu na odcinku
między dylatacjami wynosi 615.98m2
Zaprojektowano obiekt dwuprzęsłowy, o schemacie statycznym ramownicowym i rozpięto-
ściach teoretycznych 25,922+25,922m. Pomost niesie jezdnię szerokości 8.20 m przezna-
czoną dla dwóch pasów ruchu po 3,5 m każdy i opasek 0,5m po prawej stronie oraz 0,7m po
lewej stronie obiektu. Na prawej stronie pomostu usytuowany jest chodnik roboczy o szero-
kości 0,9m. Na lewej krawędzi obiektu zaprojektowano bariero-poręcz o parametrach H3W2.
Po prawej stronie chodnik roboczy od jezdni oddziela bariera o parametrach H3W4 nato-
miast na krawędzi obiektu znajduje się balustrada o wysokości 1,1m. Pozioma szerokość
skrajni na obiekcie ograniczona prowadnicami barier wynosi 9,20 m. Brak ograniczeń skrajni
pionowej na obiekcie.
3.2.3 Nośność obiektu
Obiekt zaprojektowano według normy PN-85/S-10030 [1] na klasę obciążenia A.
Dodatkowo uwzględniono wymagane przez „Program funkcjonalno – użytkowy” [10] zwięk-
szenie obciążeń.
3.3. Forma architektoniczna obiektu
Zaprojektowano wiadukt dwuprzęsłowy, belkowy o stałej wysokości konstrukcyjnej z jazdą
górą. Podpory skrajne stanowią dwa przyczółki masywne, żelbetowe. Podporę środkową
stanowią filary słupowe żelbetowe zlokalizowane w pasie rozdziału pomiędzy jezdniami Tra-
sy Górnej.
4. Konstrukcja obiektu
4.1. Ustrój nośny
Zaprojektowano ustrój nośny prefabrykowany, zespolony betonowy, o schemacie statycznym
dwuprzęsłowej ramownicy, której podpora pośrednia połączona jest monolitycznie z po-
przecznicą ustroju nośnego. Całkowita szerokość ustroju niosącego 11,65m.

Przęsła wykonane są z prefabrykatów strunobetonowych typu T 27. Na każde przęsło przy-
pada 12 belek w rozstawie osiowym 0,95m.
W przekroju poprzecznym belki mają kształt litery T. Szerokość półki górnej jest stała i wyno-
si
89 cm, grubość jest zmienna od 8 cm na końcach do 15 cm na połączeniu ze środnikiem.
Środnik ma pochylone powierzchnie boczne, poszerza się ku dołowi. Minimalna grubość
środnika wynosi 20 cm, maksymalna w dole belki 46.5 cm.
Długości belek są stałe, zmodyfikowane względem rozwiązania katalogowego. Całkowita
długość belki w jej osi wynosi: 26.109 m, wysokość h=110 cm.
Poprzecznica
przy podporze skrajnej ma szerokość 700mm, wysokość wynosi 1790mm.
Poprzecznica nad podporą pośrednią ma szerokość 1300mm, wysokość wynosi 2090mm.
Płytę monolityczną zaprojektowano o grubości nominalnej 240mm, zwiększonej przy lewej
krawędzi ze względu na przeciwspadek. Szerokość płyty wynosi 11.55m, zwiększona przy
przyczółku nr 1 od 11.715m. Górną powierzchnię płyty od prawej krawędzi obiektu do osi
odwodnienia zaprojektowano w spadku poprzecznym 2.0%, na pozostałej szerokości w
przeciwspadku 5.0%. Belki zaprojektowano w spadku poprzecznym 2.0%
Przedstawiono także projekt wykonawczy TOM 3 – OBIEKTY INŻYNIERSKIE
TOM 3.6
– WD-7 wiadukt drogowy (estakada) w ciągu łącznicy węzła przy ul. Rzgowskiej w
km 4+287,918
3.2. Parametry techniczne obiektu
3.2.1
Dane ogólne
Wiadukt położony jest na łuku poziomym 103.85m i jest dostosowany do niwelety łącznicy.
Długość obiektu mierzona po osi konstrukcji wynosi 150.490 m, całkowita szerokość 13.80m,
powierzchnia całkowita wiaduktu na odcinku między dylatacjami 2076.7 m2.
Zaprojektowano obiekt sześcioprzęsłowy, o schemacie statycznym belki ciągłej i rozpięto-
ściach teoretycznych 23.18+23.13+27.12+29.00+24.56+22.76m. Pomost niesie jezdnię w
krawężnikach szerokości 9.90 m przeznaczoną dla dwóch pasów ruchu po 3.85 m każdy i
opasek 1.2m po prawej stronie oraz 1.0m po lewej stronie obiektu. Na lewej stronie pomostu
usytuowany jest chodnik roboczy o szerokości 0.9m.
Na prawej krawędzi obiektu zaprojektowano bariero-poręcz o parametrach H3W2, chodnik
roboczy od jezdni oddz
iela bariera o parametrach H3W4 natomiast na lewej krawędzi obiek-
tu znajduje się ekran akustyczny o wysokości 5.0m. Pozioma szerokość skrajni na obiekcie
ograniczona prowadnicami barier wynosi 12.25m. Brak ograniczeń skrajni pionowej na
obiekcie.
3.2.3 Nośność obiektu
Obiekt zaprojektowano według normy PN-85/S-10030 [2] na klasę obciążenia A.
Dodatkowo uwzględniono wymagane przez „Program funkcjonalno – użytkowy” [10] zwięk-
szenie obciążeń.

3.3. Forma architektoniczna obiektu
Zaprojektowano wiadukt sześcioprzęsłowy, dwudźwigarowy zespolony o stałej wysokości
konstrukcyjnej z jazdą górą. Podpory skrajne stanowią dwa przyczółki masywne, żelbetowe.
Podpory środkowe stanowią filary słupowe żelbetowe zlokalizowane w pasach rozdziału po-
między jezdniami dróg węzła Rzgowska.
4. Konstrukcja obiektu
4.1. Ustrój nośny
Zaprojektowano ustrój nośny zespolony stalowo-betonowy, o schemacie statycznym sze-
ścioprzęsłowej belki ciągłej. Całkowita szerokość ustroju niosącego 13,80m. Ustrój niosący
wykonany jest z dwóch dźwigarów stalowych o przekroju skrzynkowym. Szerokość dźwigara
wynosi 1.50m, wysokość 1.0m. Szerokość półki górnej jest stała i wynosi 1.50m. Środniki
mają pionowe powierzchnie boczne. Minimalna grubość blach środników wynosi 12mm,
maksymalna 20mm. Dźwigary połączone są poprzecznicami o przekroju dwuteowym wyso-
kości 0.60m, w rozstawie ok. 3.50m. Betonowa płyta pomostu o zmiennej grubości wynoszą-
cej od 0.21m do 0.40m zespolona jest z dźwigarami oraz z poprzecznicami.
Górną powierzchnię płyty od krawędzi obiektu do osi odwodnienia zaprojektowano w spadku
poprzecznym 4%, na pozostałej szerokości w przeciwspadku 4%.
Przedstawiono także dwa świadectwa przejęcia z dnia 10 października 2014 r. poświadcza-
jące ukończenie robót na Trasie Górna w dniu 15 września 2014 r.
D
la poz. nr 2 przedstawiono referencję Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rze-
szowie z
dnia 25 lutego 2015 r. poświadczające, że konsorcjum z liderem Mosty - Łódź SA i
partnerami Vistal Gdynia SA, Kieleckie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych zrealizowało za-
mówienia pn.: Likwidacja barier rozwojowych - most na rzece Wiśle z rozbudową drogi wo-
jewódzkiej nr 764 oraz połączeniem z drogą wojewódzką nr 875 na podstawie umowy nr
6/66/27/B/2012 z dnia 1 października 2012 r. z aneksem nr 1 z dnia 31 października 2014r. o
wartości robót 178 000 000,00zł., roboty zostały zrealizowane w okresie od 20 października
2012 r-
do 31 października 2014 r. w systemie zaprojektuj i wybuduj. Zakres prac obejmował
m. in budowę mostu przez rzekę Wisłę - 99 389 910,28 zł i budowę mostu przez rzekę Breń
Stary -
9 959 483,70zł.
Zakres wykonanych robót obejmował:
1. Most na rzece Wiśle
Most stalowy zespolony z żelbetową płytą pomostu:
-
schemat statyczny
— belka ciągła trzynastoprzęsłowa;
-
konstrukcja nośna — skrzynka spawana o zmiennej w przęsłach 4 do 6 tj. 7930mm
nad podporą i 3430mm w przęśle, w pozostałych przęsłach stała o wysokości 3430mm;
-
płyta mostu — żelbetowa o grubości 18 do 40 cm ze skosami nad dźwigarami zespo-
lona z dźwigarem stalowym za pomocą sworzni wiotkich;

-
ukszt
ałtowanie obiektu w planie — obiekt dostosowano do sytuacji drogowej, przy-
czółek Nr 1 oraz płyta pomostu w przęśle skrajnym znajduje się na klotoidzie pozostała
część mostu znajduje się na prostej;
Obiekt mostowy posiada następujące charakterystyczne parametry techniczne:
-
klasa obciążenia wg normy PN-85/S-10030. Obiekty mostowe. Obciążenia.: „A”;
-
obciążenie pojazdem specjalnym NATO: STANAG 150;
-
rozpiętości teoretyczne przęseł: 3x55 m + 110 m + 160 m + 110 m + 5x60 m + 2x55
m;
2. Most nad rzeką Breń Stary
Most belkowy stalowy zespolony z żelbetową płytą pomostu:
-
schemat statyczny
— belka ciągła trzyprzęsłowa;
-
dźwigary główne — blachownica spawana o stałej wysokości 1.500 mm;
-
rozstaw poprzeczny dźwigarów — 3x3.350 mm;
-
płyta mostu — żelbetowa o grubości 18 do 22 cm ze skosami nad dźwigarami zespo-
lona za pomocą sworzni wiotkich;
-
ukształtowanie obiektu w planie — prosta;
Obiekt mostowy posiada następujące charakterystyczne parametry techniczne:
-
klasa obciążenia wg normy PN-85/S-10030: „A”;
-
obci
ążenie pojazdem specjalnym NATO: STANAG 150;
-
rozpiętości teoretyczne przęseł: 36 m + 40 m + 36 m;
-
długość ustroju nośnego: 114,62 m;
-
całkowita szerokość obiektu (z jednostronnym wspornikiem latami): 15,38 m; - całko-
wita powierzchnia obiektu: 114,62 m x 15,10 m 1.730,8 m2 w tym:
3. Budowa nowego odcinka DW 764 od skrzyżowania z DK 79 do skrzyżowania z DW 982 w
km 70+690 do 76+287:
-
budowa nowej konstrukcji nawierzchni jezdni dla obciążenia ruchem KR5 i nośności
115 kN/oś — klasa GP w km 71+355 do km 76+287 (dojazdy do mostu na Wiśle) wraz ze
wzmocnieniem nasypów;
-
budowa nowej konstrukcji nawierzchni jezdni dla obciążenia ruchem KR5 i nośności
115 kN/oś — klasa G w km 70+690 do 71+355;
W dniu 12 listopada 2014r. wystawiono na poz. nr 2 świadectwo przejęcia uznając roboty za
ukończone z datą wystawienia świadectwa.
Dla poz. 3 przedstawiono ref
erencje GDDKiA Oddział w Katowicach z dnia 12 września 2017
r. z których wynika, że zgodnie z umową nr O/KA.Z-4.241.33.2015 z dnia 12.10.2015 firma
Mosty Łódź S.A., z siedzibą w Łodzi, ul. Bratysławska 52 zrealizowała zadanie - roboty bu-
dowlane pn.:
„Przebudowa estakady w ciągu drogi ekspresowej S-1 w km 544+195 wraz z

przebudową dojazdów do estakady w zakresie od km 543+977,45 do km 544+427,45 w m.
Sosnowiec”
W ram
ach zadania przebudowano pod ruchem naprzemiennie dwie niezależne estakady,
każda po szesnaście przęseł (piętnaście przęseł o długości 2 lm i jedno o długości 15m)
wraz z przebudową dojazdów.
Podstawowe parametry techniczne obiektu:
Ustrój nośny stanowią belki prefabrykowane typu T21 i T 15 zespolone z żelbetową płytą
pomostową o minimalnej grubości 24 cm
Obciążenie normowe klasy „A” wg PN-85/S-10030 oraz obciążenie specjalne kl. 150 wg
STANAG 2021 i wojskowej klasy obciążenia ML-C

Skrajnia kolejowa typu "
C" dla linii PKP pod estakadą wg PN-69/K-02057

Długość obiektu (jezdnia prawa i lewa)
330,75 m

Szerokość ustroju nośnego (jezdnia prawa i lewa) 12,90 m

Klasa drogi
S(droga dwujezdniowa)
Zakres robót budowlanych obejmował •
wprowadzenie tymczasowej organizacji ruc
hu na czas prowadzonych robót, rozbiórka istnie-
jącej estakady oraz drogi na dojazdach do obiektu, wykonanie nowej estakady dla każdej
jezdni, wykonanie odwodnienia drogi i estakad, wykonanie przebudowy drogi ekspresowej
na odcinku od km 543+977,45 do km 544+427,45, wprowadze
nie stałej organizacji ruchu,
umocnienie koryta rzeki, budowa 2 s
zt. zbiorników infiltracyjnych roboty wykończeniowe,
Inwestycja zlokalizowana jest w ciągu drogi ekspresowej SI nad rzeką Bobrek, terenem nie-
zabudowanym oraz
linią kolejową CTL Maczki Bór.
Termin umowny:
od 19.10.2015r. do 15.11.2017r
Termin realizacji zadania:
od 19.10.2015r. do 10.08.2017 r.
Łączna wartość wykonanych prac: 21 959 041,46 zł (brutto) w tym robót mostowych 19 248
062,02 zł (brutto)

W dniu 21 kw
ietnia 2021 r. zamawiający w trybie art. 26 ust. 4 ustawy wezwał wskazując, że
w pozycji nr 2 przystępujący wskazał zadanie pn.: „Likwidacja barier rozwojowych — most na
Wiśle z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 764 oraz połączeniem z drogą wojewódzką nr
875
”, w ramach którego zrealizowane zostały dwa obiekty - most przez rzekę Wisłę oraz
most przez rzekę Breń Stary.
Z przedłożonych referencji wynika, że wykonawcą tego zadania było konsorcjum, w skład
którego wchodziły: PRM MOSTY ŁÓDŹ S.A. (Lider konsorcjum), VISTAL GDYNIA S.A.
(Partner konsorcjum) oraz Kieleckie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. (Partner
konsorcjum).

Zamawiający prosił o wyjaśnienie, czy obiekty mostowe (tj. most przez rzekę Wisłę oraz most
przez rzekę Breń Stary) wykonane w ramach w/w inwestycji, zrealizowane zostały przez Li-
dera konsorcjum -
firmę PRM MOSTY ŁÓDŹ S.A.
W dniu 22
kwietnia 2021 r. przystępujący w odpowiedzi na pismo z dnia 21.04.2021 r. [znak
pisma: O.KR.D-
3.2410.8.2020.27.TR] wzywające do złożenia wyjaśnień w zakresie przedło-
żonego wykazu robót budowlanych poinformował, że firma Mosty Łódź S.A. była głównym
wykonawcą robót mostowych (mostu na Wiśle i Brniu Starym) odpowiedzialnym i prowadzą-
cym wszystkie roboty kontraktowe na inwestycji pn. „Likwidacja barier rozwojowych – most
na Wiśle z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 764 oraz połączenia z drogą wojewódzką Nr
875”.
W załączeniu do niniejszego pisma przesyłał dokument potwierdzający ww. informacje, wy-
stawiony przez z
amawiającego przedmiotowej inwestycji tj. Podkarpacki Zarząd Dróg Woje-
wódzkich w Rzeszowie
Z pisma Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie wynika, że w odpowie-
dzi na pismo o sygnaturze O.KR.l-4.417.36.2017,19.am. z dnia 02.10.2018r., w sprawie kon-
traktu pn. „Likwidacja barier rozwojowych — most na Wiśle z rozbudową drogi wojewódzkiej
Nr 764 oraz połączenia z drogą wojewódzką Nr 875 umowa Nr 6/66/27/B2012 z dnia
01.10.2012r., Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie informuje:
l. Kontrakt był realizowany przez:
firmę Mosty Łódź SA z siedzibą przy ul. Bratysławskiej 52 , 94-112 Łódź jako lidera konsor-
cjum film:
Vistal SA Gdynia z siedzibą przy ul. Hutniczej 40, 81-061 Gdynia
Kieleckie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych sp. z 0,0 z siedzibą przy ul. Przemysłowej 2a,
25-760 Kielce.
2. Zadanie
obejmowało:
Budowę obiektu mostowego klasy A na rz. Wiśle o konstrukcji belkowej stalowej zespolonej
z żelbetową płytą pomostu:
-
Klasa obciążenia wg normy „A”
-
Obciążenie pojazdem specjalnym NATO: STANAG 150
-
Rozpiętości teoretyczne przęseł: 3x55m+110m+160m+110m+5x60m+2x55m sche-
mat statyczny
— belka ciągła trzynastoprzęsłowa; konstrukcja nośna
— skrzynka spawana o zmiennej wysokości w przęsłach płyta mostu
— żelbetowa o grubości 18+40cm ze skosami nad dźwigarami zespolona z dźwigarem sta-
lowym za pomocą sworzni wiotkich - Długość obiektu w osiach przyczółków: 955,0m
-
Długość ustroju nośnego: 957,0m
-
Szerokość obiektu bez latarni: 15,1 Om

-
Całkowita szerokość obiektu: 15,38m (z jednostronnym wspornikiem latarni)
-
Całkowita powierzchnia obiektu: 957,00m x 15,10m 14450,70m2 w tym:
-
powierzchnia jezdni: (3,5m + 0,8m) x 2 x 957,00m 8230,20m2
-
powierzchnia chodników: (3,69m + 2,79m) x 957,00m 6201,36m2
Budowę obiektu mostowego klasy A na rz. Breń Stary o konstrukcji belkowej stalowej zespo-
lonej z żelbetową płytą pomostu: Klasa obciążenia wg normy PN-85/S-10030:
Obciążenie pojazdem specjalnym NATO: Stanag 1 50;
Rozpiętości teoretyczne przęseł: 36m+40m+36m; schemat statyczny
— belka ciągła trzyprzęsłowa; dźwigary główne
— blachownica spawana o stałej wysokości środnika 1500mm; rozstaw poprzeczny dźwiga-
rów -3 x 3350mm;
płyta mostu — Żelbetowa o grubości 18cm do 22cm ze skosami nad dźwigarami zespolona
za pomocą sworzni;
Długość obiektu w osiach przyczółków: 112,00m
Długość ustroju nośnego: 114,62m;
Szeroko
ść obiektu bez latarń: 15,10m;
Całkowita szerokość obiektu: 15,38m (z jednostronnym wspornikiem latarni); Całkowita po-
wierzchnia obiektu: 114,62m x 15,1 Om 1730,8m w tym: powierzchnia jezdni: 985,8 m2; po-
wier
zchnia chodników: (2,8m+3,7m)x114,62m 745,0 rn2 W zakresie drogowym kontrakt
obejmował między innymi:
budowę nowej drogi wojewódzkiej, jako dojazdów do projektowanych mostów na rzece Wiśle
i Breń Stary, w tym:
-
budowę nowej konstrukcji nawierzchni jezdni do przenoszenia obciążeń ruchem KR5
do paramet
rów nacisku 115 kN/oś —.klasa GP (dojazdy do mostu na Wiśle),
-
budowę nowej konstrukcji nawierzchni jezdni do przenoszenia obciążeń ruchem KR4
do parametrów nacisku 115 kN/oś — klasa G, - budowę nowej nawierzchni do szerokości:
-
dwa pasy ruchu o szerokości 3,5m z opaskami bitumicznymi szerokości 2x0,5m, pobocze
gruntowe I na odcinku przebudowywanej drogi wojewódzkiej nr 764, - dwa pasy ruchu o sze-
rokości 3,5m z opaskami bitumicznymi szerokości 2x0,5m, pobocze gruntowe 1 ,70 na od-
cinku dojazdów do mostów klasy GP,
-
budowę dodatkowego pasa mchu dla relacji w lewo w celu poprawienia przepustowo-
ści i bezpieczeństwa ruchu na skrzyżowaniu z drogą gminną nr 103253R,
-
budowę nowej zatoki autobusowej oraz budowę ciągów pieszych w niezbędnym za-
kresie zapew
niającym komunikację z peronem X, wynikającym z zasad bezpiecznego kształ-
towania ruchu pieszego w obrębie drogi,
-
poprawienie geometrii skrzyżowań z drogami niższej kategorii poprzez ich rozbudo-
wę, - budowę skrzyżowań z drogami niższej kategorii,

-
budowa chodników dla pieszych i ciągów pieszo-rowerowych oraz ścieżek rowero-
wych
-
korektę geometrii trasy (nienormatywne łuki) w planie,
-
korektę niwelety drogi (nienormatywne łuki) w profilu,
-
budowę nowych zjazdów (nawierzchnia zjazdów do pól i łąk bitumiczna, nawierzchnia
zjazdów do posesji w przekrojach ulicznych i na obszarach zabudowanych twarda ulepszo-
na),
-
budowę przepustów pod zjazdami z dostosowaniem rzędnych przepustów do projek-
towanej niwelety rowów,
-
budowę dróg dojazdowych na terenach przeznaczonych pod nową zabudowę a także
zapewniających dojazd do pól położonych przy drodze w celu ograniczenia liczby i częstotli-
wości zjazdów,
-
rozbudowę istniejącego odwodnienia (udrożnienie rowów, budowa przepustów) i bu-
dowę nowych rowów odprowadzających wodę z pasa drogowego, - budowę zbiornika reten-
cyjnego,
-
budowę kanalizacji deszczowej wraz z urządzeniami podczyszczającymi ścieki desz-
czowe,
-
budowę obiektów inżynierskich (mosty i przepusty),
-
budowę miejsc postojowych dla kontroli pojazdów ciężarowych dla Inspekcji Trans-
portu Drogowego,
-
budowa znaków aktywnych na wysepkach segregujących ruch pojazdów, - budowę
oświetlenia
-
usunięcie kolizji z urządzeniami obcymi infrastruktury technicznej oraz z elementami
zagospodarowania terenu,
3. Głównym wykonawcą robót mostowych mostu na Wiśle i Brniu Starym oraz odpowie-
dzialnym i prowadzącym wszystkie roboty kontraktowe była firma Mosty Łódź SA.
Firma Vistal Gdynia SA wyk
onywała scalanie i montaż konstrukcji nośnej skrzynki stalowej
mostu na Wiśle.
Firma Kieleckie Przed
siębiorstwo Robót Drogowych wykonywała roboty drogowe.
Dowody złożone przez odwołującego:
1. pismo Mirbud do PZDW w Rzeszowie -
wniosek o udostępnienie informacji publicznej,
zakreśla rodzaj informacji jakich przekazania oczekiwał wnioskodawca,
2. pismo P
ZDW w Rzeszowie do Mirbud z 14 maja 2021 w pkt. 6, 7, 8 przedstawiono pełną
listę podwykonawców
3. Tabela kosztów:
poz. 4 dotyczy Mostu przez Wisłę w km 74+273,51 o łącznej wartości 99 389,28zł
poz. 4.1 roboty przygotowawcze, wytyczenie -
55 350zł

poz. 4.2
. droga techniczna do podpór - 1 066 410zł
4.3. pale prefabrykowane -
8 226 498,93zł
4.4 ścianka szczelna - 2 691 746, 16zł
4.5 pale wiercone -
1 321 883, 16zł.
4.6 próba obciążeń pale wiercone - 49 200zł.
4.7 wykopy i beton podkładowy - 1 181 224,36zł
4.8
ławy fundamentowe - 6 616 406,42zł.
4.9 korpusy i filary -
6 179 596,03zł
4.10 ustrój niosący - 54 027 759,94zł
4.10.1 wykonanie konstrukcji stalowej w wytwórni plus zabezpieczenie antykorozyjne - 35
426 160zł
4.10.2. montaż konstrukcji stalowej na budowie - 9 446 990zł.
4.10.1 -
4.10.2.6 przęsła łącznie - 9 446 990zł
4.10.3 płyta żelbetowa - 9 154 609,94zł
4.11 wyposażenie - 9 768 860, 86zł. w tym kapy chodnikowe, izolacja jezdni, nawierzchnia
na obiekcie warstwa wiążąca i ścieralna
4.12 roboty wykończeniowe 8 205 224,35zł w tym odwodnienie obiektu, zabezpieczenie an-
tykorozyjne (-konstrukcj
i stalowej na budowie, roboty przyobiektowe, próba obciążenia)
-
pismo Mirbud do PZDW w Rzeszowie z dnia 17 maja 2021 r. wniosek o udostępnienie in-
formacji publicznej -
zakreśla obszar danych wnioskowanych do udostepnienia
- pismo PZDW w Rzeszowie do Mirbud z dnia 1 czerwca 2021 r.
Elementy stalowe konstrukcji nośnej mostu (skrzynki stalowej) wymienione w poz. 4.10.1
wykonane były przez firmę Vistal Gdynia Konstalex, Arbud.
Przekazuje kopie zatwierdzeń nr 75, 165, 166
poz. 4.10.2 wykonana
była przez Vistal Gdynia przekazano protokół odbioru
1/6/66/27/B/2012 z 18 listopada 2014 r.
przekazano protokołu rad Budowy nr 5, 9 i 10, protokoły z narad koordynacyjnych nr 17, 30,
63, 73.
Kontrakt był rozliczany ryczałtowo PZDW nie dysponuje rozbiciem kwot na poszczególnych
partnerów
-
protokół zatwierdzeń nr 75 z 8 lutego 2013 do W. W. Dyrektora kontraktu - Inwestor za-
twierdził Vistal Gdynia jako wykonawcę konstrukcji stalowej ustroju nośnego mostu przez
Wisłę w miejscowości Połaniec
-
protokół przeglądu wytwórni z 6 lutego 2013 prowadzony z udziałem Wiceprezesa Zarządu
Vistal i Kierownika robót mostowych bez wskazania z jakiej firmy
-
protokół zatwierdzeń nr 165 z 7 czerwca 2013 dotyczy akceptacji malarni Konstalex przy
udziale kierownika robót mostowych Vistal,

-
protokół zatwierdzeń nr 165 z 7 czerwca 2013 dotyczy akceptacji malarni Arbud przy udzia-
le kierownika robót mostowych Vistal,
-
protokół Rady budowy nr 5 z 11 kwietnia 2013 r. kierownik budowy informuje Inżyniera kon-
traktu o przebiegu prac w tym w branży mostowej, most na rzece Wiśle informując o postę-
pie prac: zbrojenie i betonowanie ławy na podporze, zbrojenie, deskowanie, betonowanie
przycz
ółków, wykonanie filarów na podporach, wykonanie izolacji cienkich ław konstrukcyj-
nych podpór, wykonanie ław fundamentowych podpór, wykonanie konstrukcji stalowej w tym
zakup blachy, zaawansowanie w wypalaniu detali na konstrukcji, wytwór konstrukcji na czar-
no, przy c
zym dla prac na moście Breń i w branży drogowej relację Inżynierowi zdaje kie-
rownik robót drogowych z KRRD. W pkt 4.6. wypowiada się Vistal co do wytworu konstrukcji
stalowej zgodnie z harmonogramem. Kierownik budowy poinformował o łącznym (wszystkich
part
nerów) zaangażowaniu pracowniczym na poziomie 187, sprzęt dostarcza lider - 27 szt. i
KPRD 28 szt. Lider pracuje w systemie dwuzmianowym, a KPRD w systemie jednozmiano-
wym wydłużonym Protokół podpisali za Mosty Łódź Dyrektor Kontraktu jego zastępca oraz
Kierownik budowy, a za Vistal kierow
nik robót mostowych
-
protokół Rady budowy nr 9 z 8 sierpnia 2013 r. kierownik budowy informuje Inżyniera kon-
traktu o przebiegu prac w tym w branży mostowej, most na rzece Wiśle informując o postę-
pie prac: ubezpieczenie wału prawobrzeżnego, przygotowanie toru nasuwowego do montażu
konstrukcji, wykonanie konstrukcji na czarno, zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji sta-
lowej, dostawa i montaż jednostek JW, wysunięcie konstrukcji stalowej po stronie święto-
krzyskiej, Kierownik
informował o zaangażowaniu łącznym 208 pracowników, sprzętu - lider
44, KPRD 86. Rozkład czasu pracy lider system jednozmianowy, KPRD od poniedziałku do
soboty 7-
20, Vistal 7 dni w tygodniu system dwuzmianowy. Protokół podpisali za Mosty Łódź
Dyrektor Kon
traktu, jego zastępca, a za Vistal kierownik robót mostowych
-
protokół Rady budowy nr 10 z dnia 12 września 2013 kierownik budowy informuje Inżyniera
kontraktu o przebiegu prac w tym w branży mostowej, most na rzece Wiśle informując o po-
stępie prac: ubezpieczenie wału prawobrzeżnego, wytwór jednostki na czarno, zabezpiecze-
nie antykorozyjne, nasunięcie obiektu, dostawa i montaż jednostek JW, ponad plan wykona-
nie opaski prawobrzeżnej, wykonanie jednostki na czarno, zabezpieczenie antykorozyjne
jednostki. Zaa
ngażowanie 230 osób, Sprzęt lider - 41 KPRD - 91, praca w systemie: lider
jednozmianowym, KPRD pon-sob - 7-19, Vistal 7 dni w tygodniu 7-
19. Protokół podpisali za
Mosty Łódź Dyrektor, zastępca i kierownik budowy za Vistal kierownik robót mostowych
- protok
ół Rady budowy nr 17 z 10 kwietnia 2014 kierownik budowy informuje Inżyniera kon-
traktu o przebiegu prac w tym w branży mostowej, most na rzece Wiśle informując o postę-
pie prac: zakończenie montażu konstrukcji stalowej ustroju nośnego, scalenie konstrukcji
stalowej element nurtowy na barce, montaż konstrukcji stalowej ustroju element nurtowy,
deskowanie zbrojenie i betonowanie płyty pomostu, betonowanie przyczółku, zasypka pod

płytę przejściową z przyczółkiem, betonowanie kap chodnikowych, montaż pomostów robo-
czych, ubezpieczen
ie wału prawobrzeżnego. Zaangażowanie: 192 pracowników, w tym 133
roboty mostowej
sprzęt lider 28, KRPD 49. Protokół podpisany jak wyżej.
-
oferta emisji akcji zwykłych Vistal - prospekt emisyjny, wynika z niego, że Vistal realizował
i
nwestycję razem z Mosty Łódź i KPRD, warunki współpracy określała umowa konsorcjum z
26 lipca 2012r, a uszcz
egółowiono ją w dniu 24 października 2012. Vistal było zobowiązane
do wykonania prac w postaci konstrukcji stalowej mostu przez Wisłę z montażem i zabezpie-
czeniem antykorozyjnym. Szacowane wynagrodzenie to 47 234 889, 46zł
- z wydruku ze strony Polskiej Izby Konstrukcji Stalowych wynika, ze prowadzi ona katalog
PIKS zawierający oferty współpracy firm dla ułatwienia kontaktów biznesowych i w ofercie
Vi
stal wskazano na referencje dotyczące mostu na rzece Wiśle w Połańcu.
-
z kart dofinansowania projektu wynika w jaki sposób planowany był montaż konstrukcji sta-
lowej ustroju nośnego na budowie.
- informacja o firmie Vistal wydruk ze strony internetowej V
istal, wynika z niej, że posiada
świadectwo kwalifikacji nr 27/11 do wykonywania stalowych konstrukcji mostowych i nr
27/M/11 do montażu stalowych konstrukcji mostowych.
-
protokół z narady koordynacyjnej nr 30 z dnia 4 lipca 2013 wynikają z niej informacje kie-
rownika budowy o wykonaniu w ramach podpory nr 14 stanowiska do nasuwania konstrukcji
stalowej przęsła P1-3 i wykonanie ciosów podłożyskowych, podpisane za Mosty Łódź - kie-
rownik budowy, za Vistal kierownik robót,
-
protokół z narady koordynacyjnej nr 63 z dnia 13 marca 2014r. wynika z niego, że Vistal
informuje, że wstępne podnoszenie przęsła nurtowego jest zaplanowane na 25 - 27 marca
2014r. i że jeśli z uwagi na niski poziom wód na Wiśle nie będzie możliwe wykonanie tego
podniesienia na planowanej
ilości barek, to Vistal przewidziało rozwiązanie tego problemu.
protokół podpisano za Mosty Dyrektor, zastępca i kierownik budowy za Vistal kierownik ro-
bót.
-
protokół z narady koordynacyjnej nr 73 z 5 czerwca 2014 r. kierownik budowy informuje, że
uzgadn
ianiu z projektantami stwierdzonych rozbieżności w geometrii konstrukcji stalowej i że
zaplanowane jest spotkanie Vistal z Panem W. . Protok
ół podpisał zastępca Dyrektora i kie-
rownik budowy, za Mosty, a za Vistal kierownik robót.

Dowody przystępującego:
-
protokół kontroli odbioru zakończonej budowy obiektu budowalnego z 5 listopada 2014 w
pkt. 6.3. wskazano jako kierownika budowy W. G.,
-
świadectwo przejęcia z 12 listopada 2014r. podpisali je za Mosty Łódź kierownik budowy
W. G. i za KPRD K. G.,

-
protokół odbioru końcowego z 18 listopada 2014 r. nr 1/6/66/27/B/2012 wynika z niego, ze
wykonano most stalowy zespolony z żelbetową płytą, schemat struktury – belka ciągła trzy-
nastoprzęsłowa, konstrukcja nośna skrzynia spawana o zmiennej wysokości w przęsłach,
płyta mostu – żelbetowa ze skosami nad dźwigarami zespolona z dźwigarem stalowym za
pomocą sworzni wiotkich. Wśród osób uczestniczących w odbiorze wymieniono M. G. jako
kierownika robót budowalnych, a w podpisie kierownik robót mostowych z Mosty Łódź i W.
G.
tak wzmiankowanego jak i w podpisie jako kierownik budowy z Mostów Łódź. Przystępu-
jący złożył także zaświadczenie o stanie prac z 20 stycznia 2011 wraz z tłumaczeniem i
świadectwo częściowego przejęcia Route 2020 Metro Rail Project, które pominęła przy wy-
rokowaniu, gdyż są zbędne dla rozstrzygnięcia, bo nie dotyczą czynności zamawiającego
objętej przedmiotem zaskarżenia.
Ocena zgromadzonego materiału dowodowego dokonana przez Izbę
Izba u
staliła, że przedmiotem sporu była treść warunku udziału w postępowaniu. Wykonawca
miał mieć doświadczenie w wykonaniu (zakończeniu) co najmniej:
c)
1 obiektu mostowego o obciążeniu dla klasy A i rozpiętości teoretycznej przęsła co
najmniej 50 m.
Izba ocen
iła, że zamawiający wymagał doświadczenia w wykonaniu obiektu budowlanego o
określonych parametrach, a nie doświadczenia w wykonaniu elementów obiektu budowlane-
go polegających na prowadzeniu próby obciążeniowej, czy wykonaniu przęsła o rozpiętości
co najmn
iej 50 m. Zamawiający bowiem nie skonstruował warunku ze wskazaniem na ele-
menty składające się na most, ale na most jako całość, których musi posiadać pewne cechy.
Oznacza, to że wykonawca miał się wykazać doświadczeniem w ukończonym obiekcie mo-
stowym o ok
reślonym obciążeniu i o określonej rozpiętości przęseł, ale wadliwa jest wykład-
nia tego warunku dokonana przez odwołującego, że zamawiający wymagał osobistego wy-
konania wszystkich elementów składających się na obiekt mostowy, czy osobistego wykona-
nia konst
rukcji stalowej (skrzynki stalowej), czy inaczej ustroju nośnego, zamawiający nie
wymagał także wykazania się osobistym wykonaniem przez wykonawcę montażu takiej
skrzynki. Zamawiający postawił natomiast wymóg aby wykonawca miał doświadczenie w
wykonaniu ja
ko całości obiektu mostowego, nie wskazując, jednak, że wykonanie tej całości
musi być wyłącznie wykonaniem własnym wykonawcy (bez udziału partnerów czy podwyko-
nawców). Tym samym Izba przychyliła się do interpretacji warunku jaką przyjęli zamawiający
i prz
ystępujący, gdyż odwołuje się ona do literalnej wykładni warunku, natomiast wykładania
odwołującego nakazywałaby dodania do warunku takiego np. brzmienia „ w wykonaniu co
najmniej
1 obiektu mostowego o obciążeniu dla klasy A i rozpiętości teoretycznej przęsła
(wykonanego samodzielnie przez wykonawcę) co najmniej 50 m.
Izba zatem ustaliła, że zamawiający wymagał wykonania obiektu mostowego o określonych
cechach nie wskazując, które elementy tego obiektu powinny być wykonane przez wyko-

nawcę samodzielnie dla przyjęcia doświadczenia na wystarczającym poziomie, zamawiający
nie określił również w warunku minimalnego procentowego zaangażowania się wykonawcy
samodzielnie w realizację obiektu mostowego. Zamawiający wymagał natomiast doświad-
czenia w wykonaniu obiektu
mostowego, a więc realnego udziału przy wykonaniu tego obiek-
tu. Tak rozumiany warunek Izba przełożyła na doświadczenie wykazane przez przystępują-
cego.
Pomiędzy stronami nie było sporne, że doświadczenie wskazane w poz. 2 wykazu w zakre-
sie wykonania mostu
na rzece Wiśle w Połańcu zakresowo odpowiada wymaganiom zama-
wiającego. Nie sporne było również to, że doświadczenie wykazane w poz. 2 było realizowa-
ne przez konsorcjum wykonawców Mosty-Łódź, Vistal i KPRD. Nie sporne było również
(patrz oświadczenie zamawiającego i przystępującego na rozprawie), że firma Vistal wyko-
nała ustrój nośny i zleciła wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego, za które była odpo-
wiedzialna i wykonała montaż tego ustroju. Sporne pomiędzy stronami było to, czy można
uznać, że również przystępujący ma prawo twierdzić, że wykonał obiekt mostowy, choć tych
elementów za które odpowiedzialny był Vistal, nie wykonał. Izba na podstawie zgromadzo-
nego materiału w szczególności na podstawie protokołów rad budowy i narad koordynacyj-
nych ustaliła, że nad mostem na rzece Wiśle pracowali Vistal i Mosty Łódź, wyraźnie bowiem
w ramach tych protokołów KPRD przedkłada Inżynierowi kontraktu informacje co do wyko-
nania prac na moście w Breniu Starym i robót drogowych. Tym samym na podstawie tych
dowodów Izba ustaliła, że obiekt mostowy na Wiśle w Połańcu wykonali Mosty – Łódź i Vi-
stal. Odwołujący nie przeczył, że przystępujący wykonał prace przygotowawcze, pale prefa-
brykowane i wiercone, wykopy, deskowanie, betonowanie, ławy fundamentowe, korpusy i
filary, a
także płytę żelbetową i roboty wykończeniowe, jedynie dla poz. 4.11 wskazywał, że
mogły to być roboty wykonywane przez KPRD, skoro był on odpowiedzialny za roboty dro-
gowe. Jednak taka teza nie wynika z przedstawionych protokołów z narad koordynacyjnych i
r
ad budowy. Izba wzięła pod uwagę, że w tabeli kosztowej łączna wartość prac to
99 389
910, 28zł., zaś wartość pozycji 4.10 to 54 027 759,94zł. z tymże od tej wartości nale-
ży odjąć wartość poz. 4.10.3 czyli wartość płyty żelbetowej (9 154 609,94zł.), co oznacza że
wartość robót wykonanych niespornie przez Vistal wyniosła 44 873 150zł. Jeśli tę wartość
odjąć od wartości całości kosztów wykonania mostu na rzece Wiśle, to wychodzi wartość
54 516
760,28zł., a więc wartościowo większy zakres robót wykonały przy obiekcie mosto-
wym na rzece Wiśle – Mosty Łódź. Izba ustaliła ponadto, że Mosty Łódź były liderem kon-
traktu odpowiedzialnym za koordynację robót, za kontakt z Inwestorem, (protokołu z nard,
koordynacyjne, protokoły i świadectwa odbiorowe, a także wystawiona referencja), posiada-
jącym kluczowe osoby personelu jak Dyrektor i Z-ca Dyrektora Kontraktu i Kierownik budo-
wy, nadto jak wynika z protokołów rad budowy, to głównie Mosty Łódź i KPRD dostarczały
sprzęt, sprzętu tego nie dostarczał Vistal. W ocenie Izby te wszystkie okoliczności prowadzą

do ustalenia, że przystępujący w osobie wykonawcy Mosty Łódź brał realny, czynny i znacz-
ny udział w wykonaniu obiektu mostowego na rzece Wiśle w Połańcu na rzecz PZDW w
Rzeszowie.
Izba zważyła, co następuje:
Izba stwierdziła, że zgłoszone przystąpienie spełnia wymogi formalne określone w art. 525
ust. 1
– 3 ustawy.
Izba nie dopatrzyła się zaistnienia przesłanek skutkujących odrzuceniem odwołania, o któ-
rych mowa w art. 528 ustawy.
Izba oceniła, że odwołujący wykazał przesłankę materialnoprawną dopuszczalności odwoła-
nia z art. 505 ust. 1 ustawy.

Zarzut naruszenia przez zamawiającego art. 7 ust. 1 i 3 ustawy w związku z naruszeniem
art. 26 ust. 3 ustawy
przez zaniechanie wezwania Konsorcjum Gülermak do uzupełnienia
wskazanych
w uzasadnieniu odwołania oświadczeń i dokumentów potwierdzających speł-
nianie warunków udziału w postępowaniu z przyczyn i w zakresie szczegółowo wskazanym
w uzasadnieniu odwołania

Zarzut nie potwierdził się. Zarzut opierał się na twierdzeniu odwołującego, że przystępujący
nie wykazał wymaganego przez zamawiającego doświadczenia zawodowego i zamawiający
wbrew tej sytuacji zaniechał wezwania przystępującego do uzupełnienia dokumentów po-
twierdzających spełnianie warunku udziału w postępowaniu. Izba ustaliła, że przystępujący w
postaci członka konsorcjum przystępującego – Mosty Łódź miał prawo uznać, że nabył do-
świadczenie w poz. 2 wykazu w zakresie wykonania 1 obiektu mostowego o klasie obciąże-
nia A i rozpiętości teoretycznej przęseł co najmniej 50m – czyli mostu na rzece Wiśle w Po-
łańcu. Tym samym Izba nie dostrzegła zaniechania u zamawiającego zastosowania art. 26
ust. 3 ustawy, skoro zamawiający prawidłowo ustalił, że przystępujący warunek wykazał. W
konsekwencji Izba nie dopatrzyła się również naruszenia art. 7 ust. 1 i 3 ustawy.

Zarzut naruszenia
przez zamawiającego art. 7 ust. 1 i 3 ustawy w związku z naruszeniem
art. 24 ust. 1 pkt 12 ustawy
w związku z naruszeniem art. 24 ust. 4 ustawy przez zaniechanie
wykluczenia Konsorcjum Gülermak z postępowania oraz zaniechanie uznania oferty Konsor-
cjum Gülermak za odrzuconą, pomimo że Konsorcjum Gülermak nie wykazało spełniania
w
arunków udziału w postępowaniu

Zarzut nie potwierdził się. W ocenie Izby zamawiający prawidłowo ustalił, iż w referencji dla
poz. 2 prze
dstawionej przez przystępującego wynika, że wykazywane doświadczenie zawo-
dowe jest doświadczeniem zawodowym nabytym w ramach konsorcjum. Zamawiający zatem

prawidłowo zastosował wezwanie do złożenia wyjaśnień z art. 26 ust. 4 ustawy w celu usta-
lenia czy prz
ystępujący w osobie wykonawcy Mosty Łódź, rzeczywiście brał realny udział w
wykonaniu obiektu mostowego spełniającego wymagania zamawiającego. Zamawiający
otrzymał wyjaśnienia wykonawcy. W tym miejscu Izba nie podziela argumentacji odwołują-
cego, że wyjaśnienia te były lakoniczne i ogólne. W ocenie Izby zostały one poparte dowo-
dem w postaci informacji udzielonej przez Inwestora, który samodzielnie dokonał oceny
stopnia zaangażowania Mostów Łódź w wykonanie prac mostowych i określił go jako głów-
nego wykonawcę prac mostowych i niezależnie od tej oceny podał że za konstrukcję stalową
skrzyni stalowej
– jej wykonanie i montaż odpowiedzialna była firma Vistal. Tym samym za-
mawiający mógł polegać na ocenie Inwestora, co do wiodącego zaangażowania się Mostów
Łódź w wykonanie obiektu mostowego. Co więcej prawdziwość i prawidłowość tej oceny po-
twierdził zgromadzony w przedmiotowej sprawie materiał dowodowy. Jak wynika z ustaleń
Izby udział Mostów Łódź nie ograniczał się tylko do wykonania ściśle określonego zakresu
prac
, ale obejmował koordynację i odpowiedzialność za całość robót. Co więcej przy zaan-
gażowaniu w wykonanie obiektu mostowego Izba ustaliła, że przystępujący wykonywał robo-
ty przygotowawcze oraz fundamenty, filary, przypory, a więc prace umożliwiające posado-
w
ienie konstrukcji stalowej oraz prace związane z położeniem płyty żelbetowej i prace wy-
kończeniowe, które łącznie stanowiły większą wartość kosztową niż zaangażowanie Vistal,
co do wiodącego i skomplikowanego charakteru prac Vistal, to w ocenie Izby te twierdzenia
odwołującego nie zostały wykazane, jest to wyłącznie stanowisko odwołującego, które może
podsumować stwierdzeniem, że bez ław fundamentowych czy filarów wykonana konstrukcja
stalowa również nie stanowiłaby mostu, a bez płyty żelbetowej nie możliwe byłoby korzysta-
nie z konstrukcji, zgodnie z przeznaczeniem. W ocenie Izby nie da się zatem w sposób jed-
noznaczny i bezsporny ocenić czy wykonanie właśnie konstrukcji było elementem przesą-
dzającym dla nabycia doświadczenia w budowie obiektu mostowego. Jednak nawet gdyby
tak było, to Izba nie podziela wykładni orzeczenia TSUE w sprawie Esaprojekt dokonanej
przez odwołującego. Wykładnia poczyniona przez odwołującego wykracza znacząco poza
ukute przez Trybunał stwierdzenie, że wykonawca powinien wykazać, że brał udział w wyko-
naniu zadania, z którego powołuje się na nabyte doświadczenie. Zdaniem Izby fakt realnego
brania udziału w wykonaniu obiektu mostowego na rzece Wiśle w Połańcu zostało wykazane
w tym postępowaniu i potwierdza prawidłowość oceny przez zamawiającego wyjaśnień przy-
stępującego, zwłaszcza dowodu w postaci informacji udzielonej przez inwestora. Izba nie ma
zatem żadnych wątpliwości, że zamawiający nie zaniechał zastosowania art. 24 ust. 1 pkt 12
ustawy i prawidłowo ustalił, że przystępujący wykazał spełnianie warunku udziału w postę-
powaniu.

Zarzut naruszenia
przez zamawiającego art. 7 ust. 1 i 3 ustawy w związku z naruszeniem
art. 91 ust. 1 ustawy
przez dokonanie wyboru oferty Konsorcjum Gülermak jako najkorzyst-
niejszej oferty oraz poprzez zaniechanie dokonani
a wyboru oferty złożonej przez odwołują-
cego jako najkorzystniejszej oferty.

Zarzut
nie potwierdził się. Zarzut oparty był na twierdzeniu odwołującego, że zamawiający
dopuścił do oceny ofert wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału. Izba na
podstawie zgromadzonego materiału dowodowego ustaliła, że zamawiający prawidłowo
ustalił, że przystępujący spełnia warunek udziału w zakresie doświadczenia zawodowego. Z
tego względu nie istniały ustawowe przeciwskazania do dopuszczenia oferty przystępujące-
go do oceny ofert. W konsekwencji tej oceny, dokonanej zgodnie z przyjętym kryteriami oce-
ny oferty, oferta przystępującego okazała się oferta najkorzystniejszą. Izba nie dopatrzyła się
w czynnościach zamawiającego naruszenia zarzucanych mu przepisów ustawy.

Mając na uwadze powyższe orzeczono jak w sentencji na podstawie art. 553 zdanie 1
ustawy.

Z mocy art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019r. przepisy wprowadzające ustawę –
Prawo zamówień Publicznych Izba zastosowała przepisy ustawy z dnia 11 września 2019r.
Prawo zamówień Publicznych (Dz. U. 2019 poz. 2019 ze zm.) Izba ustaliła, że właściwym dla
rozpoznania skargi na przedmiotowe orzeczenie będzie Sąd Okręgowy w Warszawie, a ter-
min na wniesienie skargi wynosi 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby.

O kosztach postępowania odwoławczego orzeczono na podstawie art. 574 i 575 ustawy, tj.
stosownie do wyniku postępowania, z uwzględnieniem postanowień Rozporządzenia
Prezesa Rady Ministrów w sprawie szczegółowych rodzajów kosztów postępowania
odwoławczego, ich rozliczania oraz wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania z
dnia 30 grudnia 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 2437) na podstawie par. 8 ust. 2 pkt 1 cyt.
rozporządzenia obciążając kosztami uiszczonego wpisu odwołującego.Przewodniczący:…………………………..

Członkowie: ……………………………

……………………………
Wcześniejsze orzeczenia:

Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie