eGospodarka.pl

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO2021 › Sygn. akt: KIO 1973/21
rodzaj: WYROK
data dokumentu: 2021-09-07
rok: 2021
sygnatury akt.:

KIO 1973/21

Komisja w składzie:
Przewodniczący: Emilia Garbala Protokolant: Rafał Komoń

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu
6 września 2021 r. w Warszawie odwołania
wniesi
onego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 1 lipca 2021 r. przez wykonawcę
odwołującego: A. K. prowadząca działalność gospodarczą pod firmą A. K. Starpol
Meble,
ul. Kołłątaja 100, 24-100 Puławy,


w postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego: Województwo Wielkopolskie, Urząd
Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, Al. Niepodległości 34,
61-
714 Poznań, w imieniu którego działa: „Szpitale Wielkopolski” sp. z o.o., ul. Lutycka
34, 60-
415 Poznań,


orzeka:

1.
umarza postępowanie odwoławcze w zakresie zarzutu nr 2 dotyczącego braku
wezwania odwołującego do uzupełnienia przedmiotowych środków dowodowych
w zakresie rysunków dotyczących jednego z typów urządzeń w kartach katalogowych,

2. oddala od
wołanie
w zakresie pozostałych zarzutów,

3.
kosztami postępowania obciąża odwołującego: A. K. prowadząca działalność
gospodarczą pod firmą A. K. Starpol Meble, ul. Kołłątaja 100, 24-100 Puławy, i zalicza w
poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 15 000 zł 00 gr (słownie:
piętnaście tysięcy złotych zero groszy) uiszczoną przez odwołującego tytułem wpisu od
odwołania.

KIO 1973/21

Stosownie do art. 579 ust. 1 i art. 580 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) na niniejszy wyrok - w terminie
14 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej
Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie.Przewodniczący: …………………………

KIO 1973/21

Sygn. akt KIO 1973/21
UZASADNIENIE


Zamawiający – Województwo Wielkopolskie, Urząd Marszałkowski Województwa
Wielkopolskiego w Poznaniu, Al. Niep
odległości 34, 61-714 Poznań, w imieniu którego
działa: „Szpitale Wielkopolski” sp. z o.o., ul. Lutycka 34, 60-415 Poznań,

prowadzi w trybie
przetargu nieograniczonego,
postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn.

„Wyposażenie Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Dziecka w meble", numer referencyjny:
SzW/3/2021. O
głoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej w dniu 22.03.2021 r., nr 2021/S 056-140886.
Pismem z dnia 22.06.2021
r. zamawiający poinformował o odrzuceniu oferty
wykonawcy A. K.
prowadząca działalność gospodarczą pod firmą A. K. Starpol Meble, ul.
Kołłątaja 100, 24-100 Puławy (dalej: „odwołujący”) oraz o unieważnieniu postępowania w
części nr 1.

W dniu 01.07.2021
r. do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej wpłynęło odwołanie,
w którym odwołujący zarzucił zamawiającemu naruszenie:
1)
art. 226 ust. 1 pkt 1 lit. c ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 poz.
2019 ze zm.
), zwanej dalej: „ustawą Pzp”, poprzez odrzucenie oferty odwołującego na tej
podstawie, mimo że odwołujący złożył w postępowaniu wszystkie wymagane środki
dowodowe, oraz art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp poprzez odrzucenie oferty o
dwołującego
na tej p
odstawie, mimo że treść oferty odwołującego nie jest niezgodna z warunkami
zamówienia,
2) art. 107 ust. 2 ustawy Pzp poprzez niewezwanie o
dwołującego do uzupełnienia
przedmiotowych środków dowodowych, mimo że Zamawiający przewidział takie
rozwiązanie, a złożony wraz z ofertą środek dowodowy był niekompletny,
3)
z ostrożności – art. 107 ust. 4 ustawy Pzp poprzez niewezwanie odwołującego do
wyjaśnienia treści przedmiotowych środków dowodowych, a w konsekwencji:
4)
art. 255 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp poprzez unieważnienie postępowania na tej podstawie,
mimo że w postępowaniu złożono ofertę niepodlegającą odrzuceniu
W
szczególności odwołujący podniósł, co następuje.
„1 – brak tłumaczenia certyfikatu zgodności normą PN-EN 1143-1 dla szafy Ca5a
Zamawiający wymagał od wykonawców uczestniczących w postępowaniu złożenia
certyfikatu zgodności z normą PN-EN 1143-1 w klasie bezpieczeństwa 0 dla dwóch
asort
ymentów mebli oznaczonych symbolami C002 (poz. 1 opisu wyposażenia 1A
stanowiącego załącznik do SWZ) oraz Ca5a (poz. 2 opisu wyposażenia 1A). Certyfikaty te
zostały przez Zamawiającego uznane za przedmiotowe środki dowodowe i wymagane do
KIO 1973/21

złożenia wraz z ofertą (pkt 9.1 SWZ, czwarty wiersz tabeli, lit. a). (…)
Odwołujący wraz z ofertą nie złożył wymaganych certyfikatów, złożył natomiast
oświadczenie dostawcy mebli o tym, że meble zawierają stosowne certyfikaty,
a poświadczeniem jest tabliczka certyfikująca umieszczona na meblu (ostatnia strona oferty).
(…)
Zamawiający na podstawie art. 107 ust. 2 ustawy Pzp pismem z 2 czerwca 2021
wezwał Odwołującego do uzupełnienia certyfikatu w odniesieniu do asortymentu mebli
oznaczon
ego symbolem Ca5a, uznając, że opisane wyżej oświadczenie jest
niewystarczające. (…)
Odwołujący w odpowiedzi na to wezwanie przedłożył w wymaganym przez
Zamawiającego terminie stosowny certyfikat, wystawiony w języku angielskim, wraz
z oświadczeniem producenta wskazującym na to, że przedmiotowy asortyment posiada
certyfikat klasy 0 według normy PN-EN 1143-1:2012 oraz tłumaczącym rozbieżność w
oznaczeniu modelu sejfu pomiędzy ofertą a certyfikatem (str. 1–3 odpowiedzi Odwołującego
n
a wezwanie do uzupełnienia). (…)
W efekcie Zamawiający odrzucił ofertę powołując się na niezłożenie wraz
z certyfikatem w języku angielskim jego tłumaczenia na język polski i wskazując (wyłącznie w
cytacie przywołanego orzeczenia KIO), że brak tłumaczenia dokumentu na język polski jest
równoznaczny z brakiem takiego dokumentu. (…)
Należy jednak wskazać, że Zamawiający nie określił w specyfikacji warunków
zamówienia, ani w żadnym z jej załączników wymogu, aby dokumenty takie jak certyfikaty
sporządzone w języku obcym zostały złożone wraz z tłumaczeniem na język polski.
W punkcie 9.1 SWZ znajduje się wymóg, aby dokumenty były składane „w języku
polskim, a dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z
tłumaczeniem na język polski”, jednak dotyczy on wyłącznie do katalogów, folderów lub
ulotek informacyjnych (trzeci wiersz tabeli). Analogicznego postanowienia brak w kolejnym
wierszu tej samej tabeli, w którym mowa o certyfikatach. Zakładając racjonalność
Zamawiającego, umieszczenie takiego postanowienia w jednym punkcie SWZ i
nieumieszczenie go w innym oznacza, że nie wymagał składania tłumaczeń wraz z
certyfikatami opisanymi w czwartym wierszu tabeli punktu 9.1 SWZ.
Postanowienia SWZ w naszej opinii jednoznacznie w
skazują na celowy wybór
Zamawiającego, a – co najmniej – na możliwość pojawienia się wątpliwości po stronie
Odwołującego co do obowiązku przedkładania tłumaczeń. Wszelkie tego typu wątpliwości,
zgodnie z ugruntowanym orzecznictwem, powinny być interpretowane na korzyść
wykonawcy
– por. np. wyrok KIO z 22 stycznia 2021, sygn. akt KIO 3467/20: Postanowienia
SWZ powinny być tłumaczone z ich literalnym brzmieniem. Muszą mieć charakter precyzyjny
i jednoznaczny, a wątpliwości na tym tle muszą być rozstrzygane na korzyść wykonawców.
KIO 1973/21

Obowiązek takiego sformułowania i tłumaczenia postanowień SWZ ma na celu realizację
zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców. (…)
Z ostrożności wskazuję też, że gdyby nawet uznać, że obcojęzyczne dokumenty
wszelkiego rodzaju (a nie tylko katalogi, foldery lub ulotki informacyjne wymienione w trzecim
wierszu tabeli w pkt 9.1 SWZ) powinny być przedkładane wraz z tłumaczeniami na język
polski, trudno uznać, że jest to konieczne w przypadku w przypadku przedmiotowego
cer
tyfikatu. Wraz z ofertą złożyliśmy oświadczenie dotyczące przedmiotowego certyfikatu
(104 strona oferty) tłumaczące jego zawartość, a wraz z uzupełnieniem kolejne oświadczenie
dotyczące przedmiotowego certyfikatu, na podstawie których jednoznacznie można
z
identyfikować, czego dotyczy i co potwierdza certyfikat. (…)
Skoro wraz z przedmiotowym certyfikatem Odwołujący złożył oświadczenia w języku
polskim, tłumaczące kluczowy i jedyny istotny dla sprawy element tego certyfikatu, w opinii
Odwołującego czynność Zamawiającego polegająca na odrzuceniu oferty z tego powodu
nacechowana jest nadmiernym formalizmem, który nie może stanowić sam z siebie celu
postępowania. (…)
2
– brak zdjęć/rysunków w kartach katalogowych
Zamawiający wymagał od wykonawców uczestniczących w postępowaniu złożenia
wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych w postaci karta katalogowych
oferowanych asortymentów mebli, które powinny zawierać w odniesieniu do każdego
asortymentu nazwę, zdjęcie lub rysunek, wymiary, opis szczegółów technicznych oraz
nazwę producenta (pkt 9.1 SWZ, trzeci wiersz tabeli). Jednocześnie, na podstawie delegacji
wynikającej z art. 107 ust. 2 ustawy Pzp, Zamawiający przewidział uzupełnianie
przedmiotowych środków dowodowych, które nie zostaną złożone wraz z ofertą lub będą
niekompletne (pkt 9.2 SWZ).
(…)
Odwołujący wraz z ofertą złożył wymagane karty katalogowe, które jednak w zakresie
mebli oznaczonych symbolami Mz1, Mz3, Mz5 i MZp23 (odpowiednio: poz. 46, 52, 56 i 72
opisu wyposażenia 1A stanowiącego załącznik do SWZ) obejmowały po jednym rysunku,
podczas gdy z opisu wyposażenia 1A wynikało, że meble te są zamawiane w dwóch typach,
różniących się drobnymi detalami. (…)
Zamawiający w wezwaniu do uzupełnienia wystosowanym na podstawie art. 107 ust.
2 ustawy Pzp pism
em z 2 czerwca 2021 nie wezwał Odwołującego do uzupełnienia
brakujących rysunków. (…)
Następnie Zamawiający odrzucił ofertę Odwołującego powołując się na brak
zdjęć/rysunków dla jednego z dwóch typów mebla opisanych w opisie wyposażenia 1A w
kartach katalo
gowych złożonych wraz z ofertą. (…)
Niezłożenie środka dowodowego nastąpiłoby w przypadku, gdyby wykonawca nie
złożył karty katalogowej, niekompletność – w przypadku, gdy brakuje jakiejś jej elementu, a
KIO 1973/21

błąd – którego wystąpienie uniemożliwia wezwanie do uzupełnienia w przypadku
przedmiotowych środków dowodowych – gdyby wykonawca złożył kartę katalogową
niezgodną z opisem przedmiotu zamówienia. W tym przypadku jednoznacznie brak
stanowiący podstawę odrzucenia oferty Odwołującego polega właśnie na niekompletności
złożonych środków dowodowych. (…) W tej sytuacji odrzucenie na tej podstawie jest krokiem
przedwczesnym, stanowiącym naruszenie art. 107 ust. 2 ustawy Pzp.
3
– brak informacji w kartach katalogowych o zamkach zastosowanych dla niektórych z mebli
o
pisanych w tych kartach przeznaczonych dla pomieszczeń SOR
Zamawiający wymagał od wykonawców uczestniczących w postępowaniu złożenia
wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych w postaci karta katalogowych
oferowanych asortymentów mebli, które powinny zawierać w odniesieniu do każdego
asortymentu nazwę, zdjęcie lub rysunek, wymiary, opis szczegółów technicznych oraz
nazwę producenta (pkt 9.1 SWZ, trzeci wiersz tabeli). Zamawiający szczegółowe wymagania
w zakresie mebli w liczącej 46 stron i 73 pozycje tabeli, precyzującej konkretne wymagania w
odniesieniu do każdego mebla. W kończących dokument „Uwagach” zawarł dodatkowy
wymóg, aby szafki w opisanych pomieszczeniach były zamykane na zamek (pkt 5 na str.
47).
(…)
Odwołujący wraz z ofertą złożył wymagane karty katalogowe, które szczegółowo
potwierdzały spełnianie wszystkich wymagań opisanych w odpowiednich pozycjach tabeli
opisanej przez Zamawiającego. (…)
Zamawiający odrzucił ofertę Odwołującego powołując się na fakt, że w kartach
katalogowych szafek oznaczony
ch symbolami Mz1, Mz2, Mz3, Mz3’, Mz5 i Mz7
(odpowiednio: poz. 46, 49, 52, 53, 56 i 58 opisu wyposażenia 1A stanowiącego załącznik do
SWZ) nie wskazano, że meble przeznaczone do odpowiednich pomieszczeń będą zawierały
zamek.
(…)
W pierwszym rzędzie zwracam uwagę, że szczegółowa specyfikacja wymagań
technicznych dotyczących każdego mebla, zawarta w załączniku 1A nie zawierała takich
informacji. Wskazanie takiego wymogu w innym miejscu specyfikacji, a także wymaganie od
wykonawców, aby samodzielnie identyfikowali na projektach pomieszczenia wskazane w
uwadze, a następnie typy i liczby mebli, których wymóg taki dotyczy, jest co najmniej
nieporozumieniem. Jednym z wymagań wynikających z art. 99 ustawy Pzp jest obowiązek
dokonania opisu w sposób jednoznaczny. (…) Zamawiający dopiero w uzasadnieniu
odrzucenia oferty (takiej informacji nie było ani w SWZ, ani w opisie wyposażenia 1A) podał
liczby mebli, które powinny posiadać zamki (Mz1 – 3 z 48, Mz2 – 2 z 55, Mz3 – 8 z 77, Mz3’
– 1 z 12, Mz5 – 11 z 55, Mz7 – 1 z 8). (…)
Jednocześnie zwracam uwagę, że wszystkie meble oferowane w ofercie
Odwołującego, których ten zarzut dotyczy, są meblami produkowanymi na wymiar, wyłącznie
KIO 1973/21

na potrzeby Zamawiającego i zgodnie z Zamawiającego wymaganiami. W tym przypadku
takich m
ebli elementy takie jak na przykład zamki stanowią drobny element opcjonalny,
nieistotny, który w żaden sposób nie wpływa na symbol mebla, jego opis czy jego
wykończenie. Są montowane każdorazowo na życzenie danego Zamawiającego i nie są
ujmowane w takich
dokumentach jak karty katalogowe sporządzane do takich mebli.
Biorąc pod uwagę oświadczenie złożone przez Odwołującego w formularzu
ofertowym, zgodnie z którym zagwarantowaliśmy realizację przedmiotu zamówienia zgodnie
z wymaganiami określonymi w SWZ (pkt 2 oferty), które powinno służyć jako podstawa
interpretacji treści oferty w przypadkach, które nie są oczywiste (a zatem przedmiotowe
oświadczenie nie stoi wprost w sprzeczności z oświadczeniami szczegółowymi),
przedmiotowa wątpliwość po stronie Zamawiającego powinna była być ewentualnie
wyjaśniona na podstawie art. 107 ust. 4 ustawy – zwłaszcza że przedmiotowe wyjaśnienie
w żadnym stopniu nie prowadziłoby do zmiany oferty, a jedynie do wyjaśnienia wątpliwości,
która powstała w wyniku nieprecyzyjnego opisu przedmiotu zamówienia przez
Zamawiającego, z pewnością jednak nie automatycznie odrzucona.”
W związku z powyższym odwołujący wniósł o nakazanie zamawiającemu:
1)
unieważnienia czynności odrzucenia oferty odwołującego,
2) wezwania o
dwołującego do uzupełnienia przedmiotowych środków dowodowych,
o których mowa w punkcie 2 uzasadnienia odwołania,
3) z os
trożności – nakazanie wezwania odwołującego do wyjaśnienia okoliczności
poruszonych w punkcie 3 uzasadnienia odwołania,
4) po
wtórzenia czynności oceny ofert z uwzględnieniem oferty odwołującego.

Pismem z dnia 05.07.2021 r. wykonawca J. O.
prowadzący działalność pod firmą:
ZPH LUMAR J. O., ul. Wierzbowa 3, 85-374 Bydgoszcz,

zgłosił przystąpienie do
postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego. Odwołujący zgłosił opozycję
przeciw przystąpieniu ww. wykonawcy z uwagi na fakt, że oferta tego wykonawcy została
odrzucona i nie wniósł on odwołania na tę czynność zamawiającego, zatem nie jest już
wykonawcą w rozumieniu przepisów ustawy Pzp. Izba przychyliła się do argumentacji
odwołującego i uwzględniła opozycję. Oznacza to, że ww. wykonawca nie został
dopuszczony
do postępowania odwoławczego w charakterze przystępującego.

Pismem z dnia 06.07.2021 r. wykonawca TRONUS POLSKA sp. z o.o., ul. Ordona
2A, 01-237 Warszawa,
zgłosił przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie
zamawiającego. Ww. pismo zostało podpisane przez osobę, która w świetle treści informacji
z KRS nie była uprawniona do reprezentowania wykonawcy, ponadto pismo to zostało
wysłane i przekazane do Prezesa Izby z uchybieniem 3-dniowego terminu przewidzianego
KIO 1973/21

w art. 525 ust. 1 ustawy Pzp, a dodatkowo ww. wykonawca nie wskazał strony, do której
przystępuje. W tym stanie rzeczy Izba nie dopuściła ww. wykonawcy do postępowania
odwoławczego w charakterze przystępującego.


W trakcie
posiedzenia zamawiający oświadczył, że uwzględnia zarzut nr 2 dotyczący
braku wezwania o
dwołującego do uzupełnienia przedmiotowych środków dowodowych
w zakresie rysunków dotyczących jednego z typów urządzeń w kartach katalogowych.
W związku z powyższym postępowanie odwoławcze w tym zakresie podlegało umorzeniu.

Krajowa Izba Odwoławcza ustaliła, co następuje.

Odwołanie dotyczy części nr 1 postępowania, której przedmiotem jest dostawa wraz
z montażem mebli i zabudów meblowych medycznych.

W pkt 9 swz zamawiający wskazał jako przedmiotowe środki dowodowe m.in.:
1)
Katalogi, foldery lub ulotki informacyjne (w języku polskim, a dokumenty sporządzone
w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski) dotyczące
zaoferowanego przedmiotu zamówienia, potwierdzające spełnianie wszystkich wymagań
określonych w Załączniku Nr 1 a-b do SWZ — Opis przedmiotu zamówienia oraz
załączniku Nr 2 — dokumentacja projektowa, których autentyczność musi zostać
poświadczona przez wykonawcę na żądanie Zamawiającego.
UWAGA: Karta Katalogowa
— do każdego oferowanego mebla/krzesła/fotela/sprzętu
Wykonawca winien załączyć osobną kartę katalogową która powinna zawierać co
najmniej:
a)
Nazwę mebla/sprzętu,
b)
Zdjęcia lub rysunki oferowanych mebli/sprzętu (w rozmiarze pozwalającym dostrzec
szc
zegóły (optymalnie formatu A5), wszystkie wymiary oraz opis szczegółów
technicznych pozwalających zweryfikować wymagania Zamawiającego,
c)
Nazwę producenta.
W przypadku, gdy karta katalogowa nie będzie zawierać wszystkich informacji
pozwalających na weryfikacje spełnienia wymagań Zamawiającego, Wykonawca
zobowiązany jest do załączenia innego dodatkowego dokumentu zawierającego te
informacje.
Karta katalogowa oferowanego przedmiotu zamówienia musi zawierać wszelkie
niezbędne informacje, które umożliwią Zamawiającemu ocenę zgodności oferty z
opisem przedmiotu zam
ówienia, zawartym w załączniku 1a-b do SWZ — Opis
przedmiotu zamówienia oraz załączniku Nr 2 — dokumentacja projektowa.
KIO 1973/21

2)
Certyfikat potwierdzający zgodność z określonymi wymaganiami lub cechami
Certyfikat
wydany przez jednostkę oceniającą zgodność lub sprawozdanie z badań
przeprowadzonych przez tę jednostkę, jako środka dowodowego potwierdzającego
zgodność z wymaganiami lub cechami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia,
kryteriach oceny ofert lub warun
kach realizacji zamówienia.
Dla zamówienie częściowe nr 1: Dostawa wraz montażem mebli i zabudów meblowych
medycznych:
a) Poz. 1- C002 i poz. 2- Ca5a
Certyfikat zgodności z normą PN-EN 1143-1- klasa bezpieczeństwa 0.

W pkt 9.2. swz zamawiający przewidział zastosowanie art. 107 ust. 2 ustawy Pzp.
W pkt 9.5
. swz zamawiający wskazał: Podmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty
lub oświadczenia, składa się zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów 7 dnia 30
grudnia 2020 r w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań
technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz.U.2020.2452).

W załączniku nr 1 do swz pn. Opis przedmiotu zamówienia 1A, zamawiający zawarł
tabelę z opisem poszczególnych mebli bądź zabudów, a pod tabelą w „Uwagach” w pkt 5
wskazał:

Wszystkie szafki w zabudowach medycznych w pomieszczeniach: SOR 0.014,
SOR 0.019, SOR 0.023, SOR 0.026, SOR 0.037 zamykane na zamek.

Pismem z dnia 02.06.2021 r. zamawiający, działając na podstawie art. 107 ust. 2
ustawy Pzp,
wezwał odwołującego „do złożenia przedmiotowych środków dowodowych
w m.in. zakresie:
„dla poz. 1 i 2 - Ca5a — zamawiający wymagał następującego dokumentu: Certyfikat
zgodności z normą PN-EN 1143-1- klasa bezpieczeństwa 0, do swojej oferty dołączyli
Państwo jedynie oświadczenie oficjalnego dostawcy Hartmann Tresore Polska ws.
certyfi
katów/tabliczek certyfikujących”.

W dniu 09.0
6.2021 r. odwołujący przesłał zamawiającemu m.in. certyfikat (certificate
od conformity) sporządzony w języku angielskim bez tłumaczenia, do którego dołączono
oświadczenie firmy Hartmann Tresore Polska sp. z o.o. o tym, że urządzenia posiadają
certyfikat klasy 0 wg normy PN-EN 1143-1:2012.

Pismem z dnia 22.06.2021 r. zamawiający zawiadomił o odrzuceniu m.in. oferty
odwołującego, na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 2 lit. c) oraz art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp.
KIO 1973/21

W uzasadnieniu zamawiający powołał się na treść wezwania z dnia 02.06.2021 r. i wskazał:
„Wykonawca w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie na ich złożenia tj.:
09.06.2021 r. ni
e przedłożył następującego dokumentu:
a) dla poz. 1 i 2 - Ca5a
— szafa magazynowa zamykana na leki narkotyczne — 2 szt. w tym:
- typ-1: Sejf
na środki odurzające, wymiary zewnętrzne min. 530x415xh-z1120 mm
- typ-2
Sejf na środki odurzające, wymiary zewnętrzne min. 455x415xhz455 mm
Certyfikat zgodności z normą PN-EN 1143-1- klasa bezpieczeństwa 0 - Wykonawca
przedłożył CERTYFICATE OF CONFORMIT Nr 1)41/124/2021 (8303) ENGLISH EDITION -
bez stosownego tłumaczenia na język polski przedmiotowego certyfikatu. Należy podkreślić i
zaznaczyć, że zgodnie z orzecznictwem Krajowej Izby Odwoławczej „W sytuacji w której
Zamawiający nie dopuścił możliwości złożenia dokumentów w języku Innym niż polski, brak
tłumaczenia dokumentu (karty katalogowej) na język polski jest równoznaczny z brakiem
tego dokumentu” (Wyrok KIO z dnia 17 grudnia 2019 r. KIO 2436/19).
Zgodnie z załączonymi kartami katalogowymi Zamawiający stwierdza niezgodność
karty katalogowej z opisem przedmiotu zamówienia ustanowionym przez Zamawiającego, tj.:
- dla pozycji 46, 52, 56 w
opisie przedmiotu zamówienia wyróżniono dwa typy zabudowy
medycznej. Wykonawca w Karcie Katalogowe
j przedstawił zdjęcie poglądowe dla typu 1,
brak zdjęcia/rysunku dla Typu 2;
-
dla pozycji 72 w opisie przedmiotu zamówienia wyróżniono dwa typy zabudowy medycznej.
Wykonawca w Karcie Katalogowej przedstawił zdjęcie poglądowe dla typu 2, brak zdjęcia/
rysunku dla Typu 1;
-
dla pozycji 46, zabudowy Mz1, brak informacji, iż wszystkie szafki Mz1 w pomieszczeniach
IT2.124, SOR 0.037, SOR 0.019, SOR 0.023, SOR 0.014 -
łącznie 10 szt. są zamykane na
zamki. Powyższy wymóg zamknięcia szafek na zamki był wymagany w opisie przedmiotu
zamówienia [uwagi pkt. 5];
- dla pozycji 49 zabudowy Mz2, brak
informacji, iż wszystkie szafki Mz2 w pomieszczeniach
IT.2.124, SOR 0.023 -
łącznie 2 szt. są zamykane na zamki. Powyższy wymóg zamknięcia
szafek na zamki był wymagany w opisie przedmiotu zamówienia [uwagi pkt. 5];
-
dla pozycji 56 zabudowy Mz5, brak informacji, iż wszystkie szafki Mz5 w pomieszczeniach
IT.2.124, SOR 0.037, SOR 0.026, SOR 0.023, SOR 0.014, SOR 0.019 -
łącznie 11 szt. są
zamykane na zamki. Powyższy wymóg zamknięcia szafek na zamki był wymagany w opisie
przedmiotu zamówienia [uwagi pkt. 5];
-
dla pozycji 58 zabudowy Mz7, brak informacji, iż szafka Mz7 w pomieszczeniu SOR 0.037 -
łącznie 1 szt. jest zamykana na zamek. Powyższy wymóg zamknięcia szafek na zamki był
wymagany w opisie
przedmiotu zamówienia [uwagi pkt. 5];
-
dla pozycji 52 zabudowy Mz3, brak informacji, iż wszystkie szafki Mz3 w pomieszczeniach
SOR 0.026, SOR 0.019, SOR 0.023, SOR 0.014 -
łącznie 8 szt. są zamykane na zamki.
KIO 1973/21

Powyższy wymóg zamknięcia szafek na zamki był wymagany w opisie przedmiotu
zamówienia [uwagi pkt. 5];
- dla pozycji 53 zabudowy M
z3', brak informacji, iż szafka Mz3' w pomieszczeniu SOR 0.019-
łącznie 1 szt. jest zamykana na zamek. Powyższy wymóg zamknięcia szafek na zamki był
wymagany w opisie p
rzedmiotu zamówienia [uwagi pkt. 5].”

Tym samym pismem z dnia 22.06.2021 r. zamawiający poinformował
o unieważnieniu postępowania w części nr 1, ponieważ wszystkie złożone oferty podlegają
odrzuceniu (art. 255 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp).

Krajowa Izba Odwoławcza rozpoznając na rozprawie złożone odwołanie
i uwzględniając dokumentację z niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego oraz
stanowiska stron złożone na piśmie i podane do protokołu rozprawy,
zważyła, co następuje.


Izba ustaliła wystąpienie przesłanek z art. 505 ust. 1 ustawy Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.
), tj. istnienie po stronie odwołującego interesu
w uzyskaniu zamówienia oraz możliwość poniesienia przez niego szkody z uwagi na
kwestionowane zaniechania zamawiającego.
Ponadto Izba stwierdziła, że nie została wypełniona żadna z przesłanek ustawowych
skutkujących odrzuceniem odwołania, wynikających z art. 528 ustawy Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.).

Zgodnie z art. 226 ust. 1 pkt 2 lit. c) i pkt 5 ustawy Pzp, z
amawiający odrzuca ofertę,
jeżeli:
2) została złożona przez wykonawcę:
c) który nie złożył w przewidzianym terminie oświadczenia, o którym mowa w art. 125
ust. 1, lub podmiotowego środka dowodowego, potwierdzających brak podstaw
wykluczenia lub spełnianie warunków udziału w postępowaniu, przedmiotowego środka
dowodowego, lub
innych dokumentów lub oświadczeń;
5) jej treść jest niezgodna z warunkami zamówienia.
Zgodnie z art. 105 ust. 4 ustawy Pzp:
Zamawiający akceptuje odpowiednie
przedmiotowe środki dowodowe, inne niż te, o których mowa w ust. 1 i 3, w szczególności
dokumenta
cję techniczną producenta, w przypadku gdy dany wykonawca nie ma ani
dostępu do certyfikatów lub sprawozdań z badań, o których mowa w ust. 1 i 3, ani
możliwości ich uzyskania w odpowiednim terminie, o ile ten brak dostępu nie może być
KIO 1973/21

przypisany danemu wyk
onawcy, oraz pod warunkiem że dany wykonawca udowodni, że
wykonywane przez niego roboty budowlane, dostawy lub usługi spełniają wymagania, cechy
lub kryteria określone w opisie przedmiotu zamówienia lub kryteriów oceny ofert, lub
wymagania związane z realizacją zamówienia.
Zgodnie z art. 107 ust. 2 ustawy Pzp, j
eżeli wykonawca nie złożył przedmiotowych
środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe są niekompletne,
zamawiający wzywa do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie, o ile
przewidział to w ogłoszeniu o zamówieniu lub dokumentach zamówienia.
Zgodnie z
§ 5 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie sposobu
sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów
elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego lub konkursie (Dz.U. z 2020 r. poz. 2452): Podmiotowe środki
dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub oświadczenia,
sporządzone w języku obcym przekazuje się wraz z tłumaczeniem na język polski.
Tłumaczenie nie jest wymagane, jeżeli zamawiający wyraził zgodę, w przypadkach,
o których mowa w art. 20 ust. 3 ustawy.

Odnosząc się do zarzutu dotyczącego kwestii braku tłumaczenia na język polski
certyfikatu
zgodności z normą PN-EN 1143-1 klasa bezpieczeństwa 0,

w pierwszej kolejności
należy zwrócić uwagę, że odwołujący miał obowiązek przedłożenia certyfikatu wraz
z tłumaczeniem. Wynika to z wyżej cytowanego § 5 rozporządzenia w sprawie sposobu
sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów
elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego lub konkursie, w którym wprost wskazano, że m.in. przedmiotowe
środki dowodowe sporządzone w języku obcym przekazuje się wraz z tłumaczeniem na
język polski. Należy przy tym podkreślić, że w pkt 9.5. swz zamawiający wyraźnie wskazał,
że dokumenty elektroniczne powinny być złożone zgodnie z przepisami ww. rozporządzenia.
Oznacza to, że przez powołanie się na przepisy ww. rozporządzenia, również w swz
zamawiający poinformował o obowiązku przedkładania tłumaczeń na język polski.
Nie można przy tym uznać złożonego oświadczenia producenta za dokument
równoważny ww. certyfikatowi. Zgodnie z art. 105 ust. 4 ustawy Pzp, zamawiający akceptuje
inne niż wymagane przedmiotowe środki dowodowe, w szczególności dokumentację
techniczną producenta, m.in. pod warunkiem, że dany wykonawca nie ma dostępu do
wymag
anych przedmiotowych środków dowodowych i nie ma możliwości ich uzyskania
w odpowiednim terminie.
W przedmiotowej sprawie istotą problemu nie jest to, że odwołujący
nie ma
dostępu do certyfikatu lub nie ma możliwości jego uzyskania w odpowiednim
terminie
. Odwołujący, w odpowiedzi na wezwanie w trybie art. 107 ust. 2 ustawy Pzp,
KIO 1973/21

przedłożył bowiem wymagany certyfikat. Problem tkwi w tym, że odwołujący nie przedłożył
dla certyfikatu tłumaczenia na język polski. Oświadczenie producenta nie może być uznane
za dokument równoważny, bo nie zachodzą okoliczności, o których mowa w art. 105 ust. 4
ustawy Pzp.
Oświadczenie to nie jest także tłumaczeniem certyfikatu, a jedynie zawiera
stwierdzenie, że urządzenia sejfowe model HTN 040 posiadają wymagany certyfikat.
Stwierdzenie takie nie jest równoznaczne z tłumaczeniem certyfikatu.
W świetle § 5 ww. rozporządzenia, środek dowodowy sporządzony w języku obcym
musi być złożony wraz z tłumaczeniem na język polski (z wyjątkiem art. 20 ust. 3 ustawy
Pzp), co
oznacza, że środek ten i tłumaczenie stanowią nierozerwalną całość. W efekcie,
aby zamawiający mógł dokonać oceny spełniania przez wykonawcę określonych wymogów,
niezbędne jest przekazanie przez wykonawcę tłumaczenia środka dowodowego. Brak
złożenia tego tłumaczenia oznacza, że odwołujący nie złożył przedmiotowego środka
dowodowego i jego oferta jest niezgodna z warunkami zamówienia.
W konsekwencji Izba stwierdziła, że odrzucając ofertę odwołującego, zamawiający
nie naruszy
ł art. 226 ust. 1 pkt 2) lit. c i pkt 5) ustawy Pzp. Dlatego odwołanie w zakresie
tego zarzutu zostało oddalone.

Jedno
cześnie Izba uznała za nieprzydatne dowody złożone przez odwołującego
w postaci dokumentów dotyczących nowego postępowania, które zostało wszczęte przez
zamawiającego. Skoro bowiem dowody te dotyczą innego postępowania, to nie mogą
potwierdzać prawidłowości lub nieprawidłowości czynności zamawiającego w obecnym
postępowaniu. Izba uznała także za nieprzydatny dowód złożony przez zamawiającego
w postaci certyfikatu przetłumaczonego na język polski i złożonego przez innego
wykonawcę, ponieważ nie ma on znaczenia dla oceny oferty odwołującego.

Odnosząc się do zarzutu dotyczącego braku wskazania przez odwołującego
w kartach katalogowych, że szafki w zabudowach Mz1,

Mz2, Mz3, Mz3’, Mz5 i Mz7 są
zamykane na zamki
, należy zauważyć, że wymóg w tym zakresie był wprost wskazany
w pkt 5 w „Uwagach” załącznika nr 1 do swz. Niezależnie od tego, czy był pod tabelą, czy
w innym mało eksponowanym miejscu, wykonawcy mieli obowiązek się do niego
zastosować. Należy natomiast podzielić stanowisko odwołującego co do tego, że wskazanie
w ww. punkcie pomieszczeń, zamiast konkretnych szafek, których wymóg dotyczy, czyniło
ten wymóg mało czytelnym co do zakresu szafek, dla których w kartach katalogowych należy
wpisać zamki. Nie zmienia to faktu, że sam wymóg został wskazany w ww. załączniku 1 do
swz, więc dla wszystkich szafek znajdujących się w wymienionych w pkt 5 pomieszczeniach,
odwołujący powinien w kartach katalogowych wskazać zamki (zasadne byłoby też bardziej
czytelne opisanie tej kwestii przez zamawiającego lub wcześniejsze wyjaśnienie tej kwestii
KIO 1973/21

z zamawiającym przed upływem terminu składania ofert w trybie art. 135 ustawy Pzp).
Niezależnie od powyższego, należy zauważyć, że odwołujący złożył karty katalogowe
dla ww. urządzeń, a jedynie brakowało w nich wzmianki o tym, że szafki są zamykane na
zamki. Tym samym należy uznać, że przedmiotowe środki dowodowe w postaci kart
katalogowych d
la ww. zabudów są niekompletne, co obligowało zamawiającego do
zastosowania art. 107 ust. 2 ustawy Pzp. Brak wezwania
odwołującego do uzupełnienia
przedmiotowych środków dowodowych, tj. kart katalogowych o informację o zamkach,
stanowi zatem naruszenie ww. przepisu.
Tym samym Izba stwierdziła, że ww. zarzut potwierdził się. Niemniej jednak należy
zwrócić uwagę, że zgodnie z art. 554 ust. 1 pkt 1) ustawy Pzp, Izba uwzględnia odwołanie
w całości lub w części, jeżeli stwierdzi naruszenie przepisów ustawy, które miało wpływ lub
może mieć istotny wpływ na wynik postępowania o udzielenie zamówienia. Tymczasem
w świetle faktu, że odwołanie w zakresie zarzutu dotyczącego tłumaczenia certyfikatu
zostało oddalone, oferta odwołującego i tak podlega odrzuceniu. Oznacza to, że stwierdzona
przez Izbę zasadność zarzutu dotyczącego braku informacji o zamkach w kartach
katalogowych, nie ma wpływu na wynik postępowania. Dlatego też, tj. z powodu braku
wpływu na wynik postępowania, odwołanie w zakresie tego zarzutu również podlegało
oddaleniu.

Wobec powyższego, Izba postanowiła jak w sentencji wyroku, orzekając na
podstawie art. 552 ust. 1, art. 553 i art. 554 ust. 1 pkt 1 ustawy Pr
awo zamówień publicznych
(Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.).

O kosztach postępowania orzeczono stosownie do wyniku, na podstawie art. 574
ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) oraz w oparciu
o przepisy § 8 ust. 2 pkt 1 w zw. z § 5 pkt 1 rozporządzenia w sprawie szczegółowych
rodzajów kosztów postępowania odwoławczego, ich rozliczania oraz wysokości i sposobu
pobierania wpisu od odwołania (Dz.U. z 2020 r. poz. 2437).

Przewodniczący ...…………………..


Wcześniejsze orzeczenia:

Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie