eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO2021 › Sygn. akt: KIO 1985/21
rodzaj: POSTANOWIENIE
data dokumentu: 2021-08-06
rok: 2021
sygnatury akt.:

KIO 1985/21

Komisja w składzie:
Przewodniczący: Klaudia Szczytowska - Maziarz Członkowie: Bartosz Stankiewicz, Monika Szymanowska

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym be
z udziału stron i uczestników postępowania
odwoławczego w dniu 6 sierpnia 2021 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa
Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 2 lipca 2021 r. przez wykonawcę
Comarch S.A., al. Jana Pawła II 39a, 31-864 Kraków w postępowaniu prowadzonym przez
Narodowy Fundusz Zdrowia Centrala, ul. Rakowiecka 26/20, 02-528 Warszawa

przy udziale wykonawcy
COIG S.A., ul. Mikołowska 100, 40-065 Katowice, zgłaszającego
przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie odwołującego


postanawia:

1.
umarza postępowanie odwoławcze,

2.
nakazuje zwrot z rachunku bankowego Urzędu Zamówień Publicznych na rzecz
wykonawcy
Comarch S.A., al. Jana Pawła II 39a, 31-864 Kraków kwoty
13 50
0 zł 00 gr
(słownie: trzynaście tysięcy pięćset złotych zero groszy) stanowiącej
90% kwoty uiszczonego wpisu.
KIO 1985/21

Stosownie do art. 579 ust. 1 i art. 580 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo
zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1129) na niniejsze postanowienie
– w terminie 14 dni od dnia jego doręczenia – przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa
Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie.


Przewodniczący: …………………………………….

Członkowie: …………………………………….

…………………………………….


KIO 1985/21


U z a s a d n i e n i e


W odniesieniu do post
ępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Wdrożenie
Systemu Wspomagania Zarządzania Zasobami SWZZ klasy ERP wraz z 4-letnim
utrzymaniem”, prowadzonego przez Narodowy Fundusz Zdrowia Centrala, ul. Rakowiecka
26/30, 02-
528 Warszawa (dalej „zamawiający”) wykonawca Comarch Polska S.A., al. Jana
Pawła II 39a, 31-864 Kraków (dalej „odwołujący”) złożył odwołanie wobec treści specyfikacji
warunków zamówienia oraz ogłoszenia o zamówieniu (opublikowanych w dniu 22 czerwca
2021 r.), sformułowanych niezgodnie z PZP, zarzucając Zamawiającemu opisanie
przedmiotu zamówienia i sformułowanie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia
(dalej „SIWZ”)w sposób niejednoznaczny, niewyczerpujący, bez uwzględnienia wszystkich
wymagań i okoliczności mogących mieć wpływ na sporządzenie oferty, a także w sposób,
który mógłby naruszać uczciwą konkurencję, określenie niezgodnych z przepisami ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 poz. 1843 ze zm.)
[dalej „ustawa Pzp”].

Odwołujący zarzucił zamawiającemu naruszenie następujących przepisów ustawy
Pzp:
1.
art. 99 ust. 1 i 4 w związku z art. 16, poprzez brak umieszczenia w SIWZ koniecznych
informacji i danych opisujących przedmiot zamówienia, w tym w zakresie
zobowiązań do wykonania pilotażu, migracji i integracji, jak i poprzez brak podania
istotnych dokumentów, z którymi zgodny ma być wdrażany system – opisanie
przedmiotu zamówienia i sformułowanie treści SIWZ w sposób niejednoznaczny,
niewyczerpujący, bez uwzględnienia wszystkich wymagań i okoliczności mogących
mieć wpływ na sporządzenie oferty,
2.
art. 16 oraz art. 99 ust. 4 w wyniku ukształtowania zapisów SWZ w zakresie
wymaganej technologii i wprowadzenie wymogów w zakresie rozwiązań, opartych
o konkretny sposób realizacji zamówienia, w sposób utrudniający uczciwą
konkurencję i prowadzący do wyeliminowania niektórych wykonawców.

Odwołujący wniósł o nakazanie zamawiającemu:
1.
przedstawienie jednoznacznego i enumeratywnego wykazu podmiotów (oddziałów),
które będą objęte pilotażem,
2. wska
zanie zakresu funkcjonalnego pilotażu, którym ma zostać objęty system,
3.
wskazanie terminu realizacji pilotażu, którym ma zostać objęty system,
KIO 1985/21

4.
przedstawienie listy wszystkich systemów, z jakimi ma się integrować zamawiane
oprogramowanie i przedstawienie zakresu integracji zamawianego systemu
z systemami zastanymi, których funkcjonalność nie zostanie zastąpiona przez system
,
5.
przedstawienie informacji na temat bazy danych (nazwa, producent) na jakiej pracują
obecnie wykorzystywane systemy u zamawiającego,
6.
przedstawienie technologii integracji udostępnianej przez integrowane systemy,
ewentualnie podanie preferowanych technologii integracji (np. webservice, pliki
płaskie, procedury składowane w bazie danych),
7.
określenie kierunków przepływu/wymiany danych [np. dwukierunkowa integracja],
8.
przedstawienie dokumentacji i specyfikacji technicznej interfejsów (API),
9.
wprowadzenie do SWZ oraz wzoru Umowy zapewnienia, że zamawiający pozyska
we własnym zakresie i na własny koszt wszelkie umożliwiające przeprowadzenie
integracji informacje i dane od producentów lub autorów eksploatowanych systemów,
z którymi ma nastąpić integracja, a także zapewni na własny koszt wsparcie tych
producentów w przypadku problemów z przeprowadzeniem integracji, jak również
zapewni wsparcie przy procesie testowania integracji,
10.
przedstawienie zakresu czynności jakie ma zrealizować wykonawca oraz
zamawiający, aby można było uznać, że zostały spełnione wymagania w zakresie
integracji,
11.
potwierdzenie, że zamawiający dostarczy dane do migracji z aktualnie używanych
systemów w formacie uzgodnionym z wykonawcą (np. w formacie CSV),
12.
potwierdzenie, że wykonawca ponosi odpowiedzialność za poprawność
przeprowadzenia migracji (procesu migracji)
i jest zobowiązany bez zbędnej zwłoki
usunąć wszelkie skutki wynikające z błędów migracji (procesu migracji), ale za jakość
migrowanych i dostarczanych danych odpowiada zamawiający i rolą zamawiającego
jest przygotowanie do zmigrowania danych o odpowiedni
ej jakości (dane muszą być:
kompletne, spójne, prawidłowe, zgodne ze stanem faktycznym oraz zgodne ze
standardem obowiązującym dla danej kategorii danych),
13.
udostępnienie dokumentacji technicznej opisującej struktury danych w aktualnie
użytkowanych systemach,
14.
wyjaśnienie czy zamawiający posiada wsparcie producentów aktualnego
oprogramowania w celu przygotowania danych do migracji,
15.
wskazanie nazwy systemu/systemów z jakich będą migrowane dane oraz podanie
nazw baz danych na jakich pracują przedmiotowe systemy,
KIO 1985/21

16.
udostępnienie dokumentów na etapie postępowania, w przeciwnym wypadku
zapewnienie wykonawcy o udostępnieniu dokumentów na etapie realizacji projektu,
tym samym przedłużenie etapu E2 – Analizy Przedwdrożeniowej o 2 miesiące i
zmianę zapisów w załączniku 5 do umowy w następujący sposób:
Etap 2
(E2)
Analiza Przedwdrożeniowa
Przeprowadzenie
Analizy
Przedwdrożeniowej zgodnie z zakresem
zadań przedstawionym w rozdziale 9
OPZ.
Do 8 miesięcy od
podpisania
Umowy
17.
udostępnienie ZIODK na etapie postępowania, w przeciwnym wypadku podanie ilości
procesów
workflow
podlegających
wdrożeniu,
zapewnienie
wykonawcy
o udostępnieniu instrukcji na etapie realizacji projektu, tym samym przedłużenie
etapu E2
– Analizy Przedwdrożeniowej o 2 miesiące i zmianę zapisów w załączniku 5
do umowy w następujący sposób:
Etap 2
(E2)
Analiza Przedwdrożeniowa
Przeprowadzenie Analizy Przedwdrożeniowej
zgodnie z zakresem zadań przedstawionym w
rozdziale 9 OPZ.
Do
8
miesięcy
od
podpisania Umowy

18. wprowadzenie zapisu do SWZ
– do podrozdziału 3c określającego wymagania do
prezentacji, iż z prezentacji zostanie sporządzony protokół, który będzie podpisany
przez strony (zarówno przez zamawiającego jak i wykonawcę) i udostępniony
wykonawcy, gdzie zostanie odnotowany fakt prezentacji funk
cjonalności systemu
bądź rozbieżności w prezentacji, którego załącznik stanowić będzie zapis wykonany
za pomocą środków audiowizualnych; uzupełnienie punktu 12 o dodanie zapisu, iż
wykonawca również może nagrywać prezentację,
19.
modyfikację wymagań niefunkcjonalnych polegających na:
 zmianie zapisów: WN_01: System powinien być zaprojektowany w modelu co
najmniej trójwarstwowym (warstwa danych, warstwa aplikacji, warstwa prezentacji).
Zamawiający dopuszcza architekturę dwuwarstwową systemu ERP z serwerem
aplikacji typu serwer terminalowy,
 zmianie zapisów: WN_16: System musi umożliwiać dostęp do niego za pomocą
komputera użytkownika przez przeglądarkę stron WWW, bez konieczności instalacji
na stacji roboczej żadnej dodatkowej aplikacji. Wszystkie funkcjonalności systemu
oraz możliwość sprawnego korzystania z systemu muszą być zapewnione w obecnie
KIO 1985/21

udostępnianych i wspieranych przeglądarkach. Zamawiający dopuszcza również aby
system ERP mógł być wyświetlany w kliencie terminalowym.
 zmianie zapisów: SWZ, str 7, rozdział 6, pkt 7: Rozwiązanie klienckie musi być
obsługiwane za pośrednictwem interfejsu webowego poprzez obecnie udostępniane
i wspierane przeglądarki internetowe, zainstalowane na stacjach roboczych
użytkowników Zamawiającego z systemem operacyjnym Windows. Użytkownicy
będą korzystać z Systemu za pośrednictwem tzw. „lekkiego klienta” - interfejsu
webowego, w oparciu o technologię html5, bez wykorzystywania przestarzałych
komponentów jak aplety java i/lub flash. Zamawiający dopuszcza również aby system
ERP m
ógł być wyświetlany w kliencie terminalowym,
 rezygnacji z wymagania W_13.

Pismem z dnia 4 sierpnia 2021 r.
(wpływ w tym samym dniu), przed wyznaczonym na
6 sierpnia terminem posiedzenia,
odwołujący oświadczył, że cofa odwołanie.

Zgodnie z art. 520 ust. 1 i 2 ustawy z dnia
11 września 2019 r. Prawo zamówień
publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1129)
odwołujący może cofnąć odwołanie do czasu
zamknięcia rozprawy, a cofnięte odwołanie nie wywołuje skutków prawnych, jakie ustawa
wiąże z wniesieniem odwołania do Prezesa Izby.

Zgodnie z § 9 ust. 1 pkt 3 lit. a) rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia
31 grudnia 2020 r. w sprawie szczegółowych rodzajów kosztów postępowania
odwoławczego, ich rozliczania oraz wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania
(Dz.U. z 2020 r.
poz. 2437): w przypadku umorzenia postępowania odwoławczego przez
Izbę w całości na skutek cofnięcia odwołania przed otwarciem rozprawy: a) najpóźniej w dniu
poprzedzającym dzień, na który został wyznaczony termin rozprawy lub posiedzenia z
udziałem stron lub uczestników postępowania odwoławczego – odwołującemu zwraca się
90% wpisu; w takim przypadku Izba orzeka o dokonaniu zwrotu odwołującemu z rachunku
Urzędu kwoty uiszczonej tytułem wpisu, w wysokości stanowiącej 90% jego wartości.

KIO 1985/21

Dlatego też Izba orzekła jak w sentencji i nakazała zwrot odwołującemu 90 % kwoty
uiszczonego wpisu od odwołania.Przewodniczący: …………………………………….

Członkowie: …………………………………….

…………………………………….
Wcześniejsze orzeczenia:

Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie