eGospodarka.pl

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO2021 › Sygn. akt: KIO 384/21
rodzaj: WYROK
data dokumentu: 2021-03-15
rok: 2021
sygnatury akt.:

KIO 384/21

Komisja w składzie:
Przewodniczący: Bartosz Stankiewicz, Małgorzata Matecka, Robert Skrzeszewski Protokolant: Adam Skowroński

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 12 marca
2021 r. w Warszawie odwołania
wniesionego do Prezesa Krajowej Izb
y Odwoławczej w dniu 5 lutego 2021 r. przez
wykonawcę Polbud Partners Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie w postępowaniu
prowadzonym przez
Zamawiający: Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział
w Białymstoku
przy udziale wykonawcy EMA P. W.
z siedzibą w Białymstoku zgłaszającego swoje
przystąpienie do postępowania odwoławczego o sygn. akt: KIO 384/21 po stronie
Zamawiającego

orzeka:

1.
uwzględnia odwołanie i nakazuje Zamawiającemu unieważnienie czynności
unieważnienia wyboru najkorzystniejszej oferty, nakazuje Zamawiającemu unieważnienie
czynności wykluczenia Odwołującego z przedmiotowego postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego,
2.
kosztami postępowania obciąża Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i
Autostrad Oddział w Białymstoku i:
2.1
zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 15 000 zł 00 gr
(słownie: piętnaście tysięcy złotych zero groszy) uiszczoną przez wykonawcę Polbud
Partners Sp. z o.o.
z siedzibą w Warszawie tytułem wpisu od odwołania,
2.2
zasądza od Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w
Białymstoku na rzecz wykonawcy Polbud Partners Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie kwotę
18 600 zł 00 gr (słownie: osiemnaście tysięcy sześćset złotych zero groszy) stanowiącą

koszty postępowania odwoławczego poniesione z tytułu wpisu od odwołania i wynagrodzenia
pełnomocnika.
Stosownie do art. 579 ust.1 i 580 ust.1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo
zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 wraz z późn. zm.) na niniejszy wyrok -
w terminie 14 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa
Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie.Przewodniczący……………………

……………………

……………………


Sygn. akt: KIO 384/21

U z a s a d n i e n i e

Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku
wszczął postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Obsługa Punktów
Zimowego Utrzymania Dróg (PZUD) w Rejonie Augustów, Białystok, Bielsk Podlaski, Łomża,
Suwałki i Zambrów w okresie od dnia podpisania umowy do dnia 30.06.2024 r. w podziale na
6 części”, w części 6 postępowania Obsługa Punktu Zimowego Utrzymania Dróg na terenie
Rejonu w Zambrowie (2 Punkty Zimowego Utrzymania Dróg), znak postępowania:
GDDKiA.O.BI.D-3.2413.18.2020.

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane zostało w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej pod numerem: 404552-2020.

W dniu 26 stycznia 2021 r. Odwołujący: Polbud Partners Sp. z o.o. z siedzibą w
Warszawie powziął wiadomość o unieważnieniu czynności wyboru oferty najkorzystniejszej
oraz wykluczeniu go z przedmiotowego postępowania.

Nie zgadzając się z powyższymi czynnościami Zamawiającego Odwołujący w dniu 5
lutego 2021 r. wniósł odwołanie do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej zarzucając mu
naruszenie następujących przepisów ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień
publicznych, zwanej dalej ustawa Pzp lub Pzp:
I.
art. 24 ust. 1 pkt 12 Pzp -
poprzez wykluczenie Odwołującego z postępowanie
z uwagi na niespełnienie warunków udziału w postępowaniu, mimo że Odwołujący spełnia
warunk
i udziału w postępowaniu;
II.
art. 24 ust. 1 pkt 12 w zw. z art. 38 ust. 4 Pzp - poprzez wykluczenie
Odwołującego z postępowania z uwagi na niespełnienie warunków udziału w postępowaniu,
których treść wprowadzono do Specyfikami Istotnych Warunków Zamówienia dopiero po
terminie składania ofert w postępowaniu;
III.
art. 26 ust. 2f Pzp -
poprzez zaniechanie wezwania Odwołującego do złożenia
oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu
w okresie między unieważnieniem czynności wyboru najkorzystniejszej oferty a
wykluczeniem Odwołującego z postępowania, mimo że na skutek wezwania Zamawiający
otrzymałby potwierdzenie, że Odwołujący spełnia warunki udziału w postępowaniu;
IV.
art. 91 ust. 1 Pzp -
poprzez unieważnienie czynności wyboru oferty
Odwołującego jako oferty najkorzystniejszej, w sytuacji gdy oferta Odwołującego jest
najkorzystniejsza, Odwołujący spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz nie podlega
wykluczeniu;

V.
ewentualnie innych przepisów wynikających bezpośrednio i pośrednio z
uzasadnienia.

Odwołujący wnosił przy tym o uwzględnienie odwołania i nakazanie Zamawiającemu:
1.
unieważnienia czynności unieważnienia wyboru najkorzystniejszej oferty;
2.
unieważnienia czynności wykluczenia Odwołującego z postępowania;
3.
powtórzenia procesu badania i oceny ofert - w tym wezwania Odwołującego w
trybie art. 26 ust. 2f Pzp do złożenia dokumentów lub oświadczeń potwierdzających
spełnienie warunków udziału w postępowaniu - oraz dokonania wyboru oferty Odwołującego
jako oferty najkorzystniejszej.

O
dwołujący stwierdził, że posiada interes w skorzystaniu ze środków ochrony
prawnej z uwagi na to, że Zamawiający wadliwie i z naruszeniem przepisów ustawy wpierw
unieważnił czynność wyboru oferty Odwołującego, a następnie niezasadnie wykluczył
Odwołującego z postępowania z uwagi na niespełnienie warunków udziału w postępowaniu.

Przy czym Zamawiający wykluczył Odwołującego z postępowania w związku z treścią
warunków udziału w postępowaniu, która została wykreowana przez Zamawiającego dopiero
na etapie wyklu
czenia Odwołującego z postępowania, a zatem wykluczenie go z
postępowania nastąpiło w oderwaniu od rzeczywistej treści warunków udziału w
postępowaniu.

Zdaniem Odwołującego - potwierdził spełnianie warunków udziału w postępowaniu i
nie podlega wykluczen
iu z postępowania.

Zarzucił Zamawiającemu, ze ten zaniechał również - przed wykluczeniem
Odwołującego z postępowania - wezwania Odwołującego w trybie art. 26 ust. 2f Pzp do
złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że Odwołujący spełnia warunki
udziału w postępowaniu. Gdyby Zamawiający - po unieważnieniu czynności wyboru
najkorzystniejszej oferty, a przed wykluczeniem Odwołującego z postępowania - zastosował
art. 26 ust. 2f Pzp i wezwał Odwołującego do złożenia oświadczeń lub dokumentów
potwierd
zających spełnienie warunków udziału w postępowaniu, otrzymałby potwierdzenie,
że Odwołujący spełnia warunki udziału w postępowaniu. W konsekwencji nie doszłoby do
unieważnienia czynności wyboru najkorzystniejszej oferty oraz wykluczenia Odwołującego z
pos
tępowania.

Zwrócił uwagę, że odwołanie dotyczy części 6 postępowania Obsługa Punktu
Zimowego Utrzymania Dróg na terenie Rejonu w Zambrowie (2 Punkty Zimowego
Utrzymania Dróg).

Zauważył, że Zamawiający sformułował w SIWZ następujący warunek udziału w
post
ępowaniu dotyczący dysponowania osobami:
Pkt 7.2 ppkt 3) lit. b SIWZ:
7.2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki
dotyczące:
[…]
3) zdolności technicznej lub zawodowej: b) Osób
Wykonawca musi wykazać osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu
zamówienia, legitymujące się kwalifikacjami zawodowymi i doświadczeniem odpowiednim do
funkcji, jakie zostaną im powierzone. Wykonawca, na każdą funkcję wymienioną poniżej,
wskaże osoby, które muszą być dostępne na etapie realizacji zamówienia spełniające
następujące wymagania:
Wykonawca zapewni pracownik
ów (dyżurnych) w ilości min. 6 osób dla każdego
punktu, posiadających wykształcenie min. średnie, w tym co najmniej 3 pracowników z
minimum 3 miesięcznym doświadczeniem zawodowym w obsłudze punktu zimowego
utrzymania dróg (lub inaczej nazwanego stanowiska spełniającego podobną funkcję )
[…]
Część 6 - min. 12 osób, (2 Punkty po min. 6 osób)
Z powyższego wynika, że Zamawiający w celu spełnienia warunku udziału wymagał,
aby wykonawca
wykazał się w odniesieniu do każdego punktu:

3 osobami posiadającymi wykształcenie co najmniej średnie oraz minimum 3-
miesięczne doświadczenie zawodowe w obsłudze punktu zimowego utrzymania dróg;

3 osobami posiadającymi wykształcenie co najmniej średnie, bez jakiegokolwiek
doświadczenia zawodowego w obsłudze punktu zimowego utrzymania dróg.
Zatem wykonawca składający ofertę w części 6 postępowania - z uwagi na fakt, że
część ta obejmuje 2 Punkty Zimowego Utrzymania Dróg (Rejon Zambrów oraz Obwód
Drogowy Mężenin) - zobowiązany był wykazać się dysponowaniem łącznie:

6 osobami posiadającymi wykształcenie co najmniej średnie oraz minimum 3-
miesięczne doświadczenie zawodowe w obsłudze punktu zimowego utrzymania dróg;

6 osobami posiadającymi wykształcenie co najmniej średnie, bez doświadczenia
zawodowego w obsłudze punktu zimowego utrzymania dróg.

Jednocześnie, zaznaczył, że w ramach Opisu przedmiotu zamówienia Zamawiający
sformułował wymagania, z których wynikało, że do realizacji zamówienia - w ramach

każdego punktu - wykonawca będzie musiał skierować:

3 osoby posiadające wykształcenie co najmniej średnie oraz minimum 3-
miesięczne doświadczenie zawodowe w obsłudze punktu zimowego utrzymania dróg;

3 osoby posiadające wykształcenie co najmniej średnie oraz bez doświadczenia
zawodowego w obsłudze punktu zimowego utrzymania dróg.

Odwołujący wskazał, że wynika to z następującego fragmentu OPZ, gdzie
Zamawiający posłużył się zwrotem „Dotyczy min. połowy obsady w poszczególnych
Rejonach”:
Pkt 1.5. lit, b) OPZ:
1,5. Zak
res obowiązków wymagania dla Wykonawcy i dyżurnych w siedzibie Rejonu I
Obwodzie Drogowym:
[...]
b) Dyżurny
Kwalifikacje:
-
wykształcenie min. średnie,
- predyspozycje do pracy w warunkach nocnych,
-
umiejętność kierowania ludźmi zatrudnionymi do prowadzenia akcji odśnieżnej i
przeciwgołoledziowej,
-
odporność na sytuacje stresujące,
-
umiejętność obsługi programu komputerowego Office : Word, Excel, Outlook,
-
umiejętność obsługi przeglądarki internetowej Internet Explorer,
-
umiejętność obsługi faxu,
-
minimum 3 mie
sięczne doświadczenie zawodowe w obsłudze punktu
zimowego utrzymania dróg (lub inaczej nazwanego stanowiska o zakresie odpowiadającym
OPZ),
-
dotyczy min. połowy obsady w poszczególnych Rejonach,
-
znajomość problematyki i zagadnienia administracji drogowej;
Z
atem wykonawca realizujący zamówienie w części 6 - z uwagi na fakt, że część ta
obejmuje 2 Punkty Zimowego Utrzymania Dróg - zobowiązany będzie skierować do realizacji
zamówienia:

6 osób posiadających wykształcenie co najmniej średnie oraz minimum 3-
miesięczne doświadczenie zawodowe w obsłudze punktu zimowego utrzymania dróg;

6 osób posiadających wykształcenie co najmniej średnie, bez doświadczenia
zawodowego w obsłudze punktu zimowego utrzymania dróg.

Ponadto, Odwołujący zwrócił uwagę, że w Opisie przedmiotu zamówienia
Zamawiający określił w stosunku do wykonawcy obowiązek sporządzenia oraz

przekazania Zamawiającemu - przed zawarciem umowy - miesięcznego
harmonogramu dyżurów wraz z listą osób wyznaczonych do realizacji zamówienia
wraz z dokumentami potwier
dzającymi wykształcenie i doświadczenie w obsłudze
punktu zimowego utrzymania dróg:
Pkt 1.5. lit. a pkt 3 OPZ:
3.
Wykonawca przed podpisaniem umowy jest zobowiązany przedstawić do
zatwie
rdzenia Zamawiającemu miesięczny harmonogram dyżurów oraz Iistę osób
wyzn
aczonych do realizacji umowy wraz z dokumentami potwierdzającymi
wykształcenie i doświadczenie w obsłudze P2UD (PID) zgodne z pkt. 1.5.b).

W zakresie obsady dyżurnych w trakcie realizacji zamówienia Zamawiający określił w
ramach Opisu przedmiotu zamówienia wymagania, aby wykonawca wyznaczył co
najmniej jednego dyżurnego na każdą zmianę oraz aby wykonawca wyznaczył
spośród dyżurnych co najmniej jednego kierownika:
Pkt 1.5. lit. a) pkt 2 i 6 OPZ:
2. Wykonawca zobowiązuje się obsadzić minimum po jednym dyżurnym na zmianie
każdy PZUD w Rejonie oraz jednym dyżurnym każdy PZUD w Obwodzie Drogowym
wyszczególnionych w pkt. 1.1. i zakresie zamówienia według pkt 1.3.
6. Wykonawca wyznaczy z pośród osób dyżurnych kierownika do całodobowego
nadzoru nad pracą zatrudnionych pracowników w poszczególnych Rejonach i Obwodach
Drogowych, odbierania od kierownika Rejonu lub wyznaczonego do kontroli pracownika
Rejonu poleceń i uwag dotyczących prowadzenia ZUD i PZUD, szkolenia nowych
pracowników nie wymienionych na liście dostarczonej przed podpisaniem umowy,
sporządzania miesięcznych rozliczeń 2a wykonane usługi.

Z treści powyższych postanowień SIWZ w zakresie warunków udziału w
postępowaniu oraz Opisu przedmiotu zamówienia Odwołujący wyprowadził następujące
wnioski:

W celu spe
łnienia warunków udziału w postępowaniu wykonawca musiał
wykazać się dysponowaniem łącznie najwyżej 6 osobami posiadającymi 3-miesięczne
doświadczenie zawodowe w obsłudze Punktu Zimowego Utrzymania Dróg;

Do realizacji zamówienia wykonawca musi skierować łącznie 6 osób
posiadających 3- miesięczne doświadczenie zawodowe w obsłudze Punktu Zimowego
Utrzymania Dróg,

Z OPZ nie wynika, aby wykonawca musiał realizować zamówienie w taki sposób,
że na zmianie dyżurnym będzie zawsze osoba posiadająca stosowne doświadczenie (3-
miesięczne doświadczenie zawodowe w obsłudze Punktu Zimowego Utrzymania Dróg) lub
że na początku wykonawca zobowiązany jest tak obsadzać zmiany, że osobie

nieposiadającej ww. doświadczenia będzie zawsze towarzyszyć osoba posiadająca
doświadczenie.

Z treści warunku udziału w postępowanie nie wynika, że wykonawca spełni
warunek, jeśli wykaże, że będzie realizował zamówienie kierując osoby powołane w Wykazie
osób do pracy w określonej konfiguracji (np. osoby doświadczone - tj. posiadające 3-
miesięczne doświadczenie zawodowe w obsłudze Punktu Zimowego Utrzymania Dróg - z
osobami niedoświadczonymi). Wykonawca miał wykazać się wyłącznie dysponowaniem
osobami o określonych kwalifikacjach.

Zauważył również, że z kolei ramach wyjaśnień treści SIWZ nr 3 z dnia 23.09.2020 r.
Zamawiający odniósł się do sytuacji, gdzie - już na etapie realizacji zamówienia -
zajdzie konieczność wprowadzenia do realizacji zamówienia nowego dyżurnego, bez
3 miesięcznego doświadczenia zawodowego w obsłudze punktu zimowego
utrzymani
a dróg.

W takiej sytuacji Zamawiający wymagał odbycia przez taką osobę odpowiedniego
przeszkolenia:
Zamawiający informuje
/

że w trakcie realizacji zamówienia w przypadku konieczności
-
uzasadniony brak możliwości świadczenia usługi przez dyżurnego - Zamawiający może
wyrazić zgodę na wykonywanie usługi przez nowego dyżurnego bez 3 miesięcznego
doświadczenia pod warunkiem, że dyżurny przejdzie szkolenie na koszt Wykonawcy w
miejscu obsługi PZUD, w terminie uzgodnionym z Zamawiającym. Szkolenie w wymiarze
min
. 64 godzin w okresie 2 tygodni przeprowadzi podczas wykonywania usługi PZUD
dyżurny legitymujący się min. 3 miesięcznym doświadczeniem w obsłudze PZUD.

Podniósł, że z woli Zamawiającego przedmiotowe postanowienie nie ma jednak
zastosowania na etapie post
ępowania o udzielenie zamówienia, a więc do momentu
zawarcia umowy o zamówienie. Wynika to z faktu, że Zamawiający posłużył się zwrotem „w
trakcie realizacji zamówienia”. Chodzi więc o wprowadzenie do realizacji zamówienia w roli
dyżurnego osoby, która nie była objęta Wykazem osób złożonym w toku postępowania.

Z treści przytoczonych wyjaśnień SIWZ nie wynikało – zdaniem Odwołującego -
również, że będą one miały zastosowanie przy ocenie przez Zamawiającego spełniania
przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu określonych w pkt 7.2. ppkt 3) lit. b
SIWZ.

Wyjaśnił, że Odwołujący złożył najkorzystniejszą ofertę, a w związku z tym
Zamawiający dnia 9.10.2020 r. wezwał Odwołującego w trybie art. 26 ust. 1 Pzp do złożenia

oświadczeń i dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1
Pzp, a Wykonawca w dniu 20.10.2020 r. złożył oświadczenia i dokumenty, w tym Wykaz
osób.

Następnie Zamawiający w toku postępowania wezwał Odwołującego do uzupełnienia
w zakresie Wykazu osób w trybie art. 26 ust. 3 Pzp, a kolejno do złożenia wyjaśnień w
zakresie Wykazu osób w trybie art. 26 ust. 4 Pzp.
Dnia 13.11.2020 r. Zamawiający dokonał wyboru oferty Odwołującego jako oferty
najkorzystniejszej i następnie dnia 27.11.2020 r. przekazał Odwołującemu do podpisania
umowę o zamówienie.

Odwołujący wyjaśnił, że po wyborze oferty Odwołującego jako najkorzystniejszej
Odwołujący zmuszony został do przedstawienia nowego Wykazu osób.

Argumentował, że związane to było z okolicznością, że osoby wskazane w
pierwotnym Wy
kazie osób wycofały się. Wycofanie podyktowane było okolicznościami
dotyczącymi epidemii COVID-19 oraz było całkowicie niezależne od Odwołującego. Sytuacja
ta zaistniała niezależnie od Odwołującego i nie mógł on jej zapobiec.

Odwołujący złożył wpierw Wykaz osób z dnia 8.12.2020 r., a następnie Wykaz osób z
dnia 18.12.2020 r. Złożenie dwóch Wykazów osób związane było z trudnościami w
znalezieniu przez Odwołującego osób o odpowiednich kwalifikacjach w zaistniałej wyjątkowej
sytuacji.

Jako istotną okoliczność Odwołujący podniósł, że nowy Wykaz osób z dnia
18.12.2020 r. potwierdzał, że Odwołujący spełnia warunki udziału w postępowaniu.

Odwołujący w swoim odwołaniu w formie tabelarycznej podał osoby z tego wykazu,
którymi jak stwierdził dysponuje:

6 osobami p
osiadającymi wykształcenie co najmniej średnie oraz minimum 3-
miesięczne doświadczenie zawodowe w obsłudze Punktu Zimowego Utrzymania Dróg;

6 osobami posiadającymi wykształcenie co najmniej średnie, bez
doświadczenia zawodowego w obsłudze Punktu Zimowego Utrzymania Dróg,
zgodnie z treścią warunku udziału w postępowaniu określonego w pkt 7.2 ppkt 3) lit. b
SIWZ.

Jednak Odwołujący dodatkowo - w zakresie osób nieposiadających 3-miesięcznego
doświadczenia zawodowego w obsłudze Punktu Zimowego Utrzymania Dróg – wskazał, że

są to osoby, które przeszły szkolenie z zakresu „Obsługi Punktów Zimowego Utrzymania
Dróg" w Punkcie Zimowego Utrzymania Dróg w Makowie Mazowieckim w ilości 72 godzin w
okresie od dnia 1.12.2020 r. do dnia 23.12.2020 r.

Odwołujący przedstawił w tym zakresie stosowne dowody w załączeniu do pisma z
dnia 4.01.2020 r.

Odwołujący stwierdził, że zadeklarował w celu spełnienia warunków udziału w
postępowaniu:

6 osób posiadających wykształcenie co najmniej średnie oraz minimum 3-
miesięczne doświadczenie zawodowe w obsłudze punktu zimowego utrzymania dróg;

6 osób posiadających wykształcenie co najmniej średnie, bez doświadczenia
wymaganego w treści warunku, które jednak odbyły szkolenie z zakresu „Obsługi Punktów
Zimowego Utrzymania Dróg”.

Wobec
powy
ższego Odwołujący pozostawał w przekonaniu, że mimo
niesprzyjających okoliczności (niespodziewane wycofanie się osób pierwotnie wskazanych w
Wykazie osób z uwagi na epidemię COVID-19) - wykazał się osobami zdolnymi do realizacji
zamówienia, o kwalifikacjach nawet przewyższających kwalifikacje wymagane treścią
warunku udziału w postępowaniu.

Wyjaśnił, że mimo powyższego dnia 26.01.2021 r. Zamawiający zawiadomił
Odwołującego o unieważnieniu czynności wyboru oferty najkorzystniejszej oraz wykluczeniu
Odwołującego z postępowania w związku z niespełnieniem warunków udziału w
postępowaniu.

Zwrócił uwagę, że w uzasadnieniu Zamawiający wskazał, że:

Odwołujący do dnia 26.01.2021 r. nie zawarł umowy o zamówienie na
zasadach przedstawionych w ofercie.

Odwołujący samowolnie bez uprzedniej zgody Zamawiającego wymienił osoby
przedstawione w Wykazie osób złożonym na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w
postępowaniu.

W oparciu o samowolnie złożony Wykaz osób Odwołujący sporządził
harmonogramy, w których do pełnienia samodzielnego dyżuru zostały wskazane osoby bez
wymaganego doświadczenia.

Odwołujący poinformował Zamawiającego o przebytym szkoleniu osób
wskazanych w nowym Wykazie osób, które to szkolenie odbyło się poza siedzibą GDDKiA
Oddział Białystok Rejon Zambrów, ignorując tym samym treść wyjaśnień SIWZ nr 3 z dnia

23.09.2020 r.

Zamawiający zaakceptował 6 osób z Wykazu osób posiadających
doświadczenie. Zamawiający wskazał, że zaproponował, by osoby nie posiadające
doświadczenia mogły razem z osobą posiadającą doświadczenie pełnić dyżury, aby uzyskać
wymagane doświadczenie.
W ocenie Zamawiającego - z przedłożonych oświadczeń i harmonogramów
jednoznacznie wynika, że Wykonawca nie posiada wymaganej liczby osób spełniających
warunki zamówienia

Zaznaczył, że w nowym Wykazie osób złożonym przez Odwołującego wedle
Zamawiającego tylko 5 osób z 12 spełnia warunki udziału w postępowaniu. Zamawiający
wskazał na M. F., M. A., M. M., T. T. oraz D. T. .

Pozosta
łe osoby w ocenie Zamawiającego nie spełniały warunków udziału w
postępowaniu. Nie odbyły szkolenia na zasadach określonych przez Zamawiającego i mimo
to Odwołujący wskazał je jako pełniące samodzielne dyżury.

W związku z powyższym Zamawiający unieważnił czynność wyboru oferty
najkorzystniejszej oraz wykluczył Odwołującego z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1
pkt 12 Pzp.

Z powyższego wynika, że Zamawiający wykluczył Odwołującego z postępowania,
mimo że spełnia on warunki udziału w postępowaniu.

Dodatkowo
podniósł wątpliwość, że w zawiadomieniu Zamawiający - z niewiadomych
przyczyn -
pominął, że spośród osób wskazanych przez Odwołującego w Wykazie osób z
dnia 18.12.2020 r. również J. B. legitymuje się niezbędnym 3-miesięcznym doświadczeniem
zawodowym zdobytym w Punkcie Zimowego Utrzymania Dróg, a co za tym idzie, że
Odwołujący wykazał się dysponowaniem łącznie 6 osobami posiadającymi niezbędne
doświadczenie.

Ponadto
, zarzucił, że Zamawiający dokonał rozszerzenia treści warunku udziału w
po
stępowaniu, bowiem w jego ocenie treścią warunku udziału w postępowaniu objęte było
wymaganie, by do realizacji zamówienia Odwołujący kierował osoby powołane w Wykazie
osób w określonej konfiguracji (tj. do pełnienia samodzielnego dyżuru mogą być kierowane
wyłącznie osoby posiadające doświadczenie określone w treści warunku udziału w
postępowaniu). Takie twierdzenie nie znajduje jednak oparcia w treści warunków udziału w

postępowaniu określonych w SIWZ. Zamawiający wykreował warunek w tym zakresie
dopiero n
a etapie wykluczenia Odwołującego z postępowania.

Dodatkowo
, wskazał, że Zamawiający dokonując czynności wykluczenia z
postępowania oparł się na wyjaśnieniach treści SIWZ, które dotyczył etapu realizacji
zamówienia a nie etapu postępowania o udzielenie zamówienia (kwestia odbycia szkolenia
przez osoby nie posiadające doświadczenia poza siedzibą GDDKiA Oddział Białystok Rejon
Zambrów).

Niezależnie od powyższego podniósł, że z Opisu przedmiotu zamówienia nie wynika
wymóg kierowania osób do działania w roli dyżurnego w konfiguracji określonej przez
Zama
wiającego w treści zawiadomienia. Znamienne jest, że Zamawiający w treści
zawiadomienia o unieważnieniu czynności wyboru oferty najkorzystniejszej oraz wykluczeniu
Odwołującego z postępowania nie wskazał postanowienia SIWZ, z którego miałby wynikać
przedmi
otowy wymóg.

P
rzechodząc następnie do uzasadnienia poszczególnych zarzutów argumentował, że
zarzut naruszenia art. 24 ust. 1 pkt 12 P
ZP
poprzez wyklucz
enie Odwołującego z
postępowania z uwagi na niespełnienie warunków udziału w postępowaniu, mimo że
Odwołujący spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz zarzut naruszenia 24 ust. 1 pkt 12
w zw. z art. 38 ust. 4

P
ZP
poprzez wykluczenie Od
wołującego z postępowania z uwagi na
niespełnienie warunków udziału w postępowaniu, których treść wprowadzono do Specyfikacji
Istotn
ych Warunków Zamówienia dopiero po terminie składania ofert w postępowaniu są
bezzasadne.

Zdaniem Odwołującego - czynność wykluczenia Odwołującego z postępowania jest
wadliwa z dwóch powodów.

Po pierwsze Zamawiający wykluczył Odwołującego z postępowania, mimo że
Odwołujący w istocie spełnia warunki udziału w postępowaniu.

Po drugie wykluczenie Odwołującego z postępowania nastąpiło w związku z treścią
warunków udziału w postępowaniu, która została wprowadzona do SIWZ dopiero na etapie
czynności wykluczenia Odwołującego z postępowania.

Odwołujący przekonywał, że spełnia warunki udziału w postępowaniu, bowiem
przedstawił w toku postępowania Wykaz osób z dnia 18.12.2020 r., w którym wykazał, że
dysponuje osobami spełniającymi warunki określone w pkt 7.2. ppkt 3) lit. b SIWZ.

Według Odwołującego - należy mieć na względzie, że konieczność złożenia przez
Odwołującego nowego Wykazu osób - już po wyborze jego oferty jako najkorzystniejszej w
postępowaniu - wynikła z okoliczności niezawinionych przez Odwołującego.

Takie postępowanie Odwołującego podyktowane było wycofaniem się osób
pierwotnie wskazanych w Wykazie osób z uwagi na okoliczności dotyczące COVID-19.

Wyjaśnił, że Odwołujący w krótkim czasie - pomimo opisanych powyżej trudności -
skompletował nowy skład osobowy, którego kwalifikacje nawet przewyższają wymogi
określone przez Zamawiającego w treści warunki udziału w postępowaniu.

W ocenie Odwołującego - aby spełnić przedmiotowy warunek udziału w
postępowaniu Odwołujący wykazał się dysponowaniem:
a) 6 osobami posiadającymi wykształcenie co najmniej średnie oraz minimum 3-
miesięczne doświadczenie zawodowe w obsłudze Punktu Zimowego Utrzymania Dróg;
Są to dla Rejonu Zambrów:
M. M.;
M. F.;
J. B.;
S
ą to dla Obwodu Drogowego Meżenin:
D. T.;
M. A.;
T. T.;
b) 6 osobami posiadającymi wykształcenie co najmniej średnie, bez doświadczenia
zawodowego w obsłudze Punktu Zimowego Utrzymania Dróg, które jednak odbyły szkolenie
z zakresu „Obsługi Punktów Zimowego Utrzymania Dróg" (czego nie wymagano w treści
warunku udziału w postępowaniu);
Są to dla Rejonu Zambrów:
A. B.;
J.
Ś.;
D. K.;
A. S.;
Są to dla Obwodu Drogowego Meźenin:
D. K.;
A.
Ś.;
D. K. .

W opinii Odwołującego - przy takim składzie osobowym powołanym w Wykazie osób
Zamawiający otrzymał potwierdzenie, że spełnia przedmiotowy warunek udziału w
postępowaniu oraz gwarancje, że do realizacji zamówienia skierowane zostaną osoby o
właściwych kwalifikacjach.
Wobec powyższego nie jest dla Odwołującego zrozumiałe dlaczego Zamawiający
wykluczył go z postępowania. Czynność ta w ocenie Odwołującego narusza przepis art. 24
ust. 1 pkt 12 Pzp.

Oświadczył również, że nie jest dla niego jasne z jakich względów Zamawiający
pominął przy ocenie spełniania warunków udziału osobę J. B. (wskazanego dla Rejonu
Zambrów jako osoba posiadająca wykształcenie co najmniej średnie oraz minimum 3-
miesięczne doświadczenie zawodowe w obsłudze Punktu Zimowego Utrzymania Dróg) -
skoro z treści uzasadnienia do czynności wykluczenia Odwołującego z postępowania
wynika, że Zamawiający zaakceptował Wykaz osób złożony przez Odwołującego po
wyborze jego oferty.

Według Odwołującego - akceptację ww. Wykazu osób przez Zamawiającego
potwierdza fakt, że w ramach uzasadnienia do czynności wykluczenia Odwołującego z
postępowania Zamawiający wskazał, że na potrzeby oceny spełniania warunków udziału w
postępowaniu uznaje doświadczenie M. F., M. A., M. M., T. T. oraz D. T. :
Zamawiający zaakceptował 6 osób z Wykazu posiadających doświadczenie [...]. W
nowym Wykazie przedstawionym przez Wykonawcę, po uprzedniej analizie dokonanej przez
Zamawia
jącego, tylko 5 osób z 12 spełnia warunki Zamawiającego, mianowicie P. M. F., P.
M. A., P. M. M., P. T. T., P. D. T. .

Zdaniem Odwołującego - gdyby Zamawiający przy ocenie spełniania warunku udziału
w po
stępowaniu nie pominął osoby J. B. - nie wykluczyłby Odwołującego z postępowania.
Wykluczenie Odwołującego w takich okolicznościach narusza art. 24 ust. 1 pkt 12 Pzp.

Niezależnie od powyższego wskazał, że Zamawiający dokonał wykluczenia
Odw
ołującego z postępowania w związku z treścią warunku udziału w postępowaniu, która
nie wynikała z SIWZ. Zamawiający dokonał modyfikacji SIWZ w tym zakresie już po terminie
składania ofert w postępowaniu.

W przekonaniu
Odwołującego - Zamawiający wykluczył go z postępowania, bowiem
w jego ocenie treścią warunku udziału w postępowaniu objęte było wymaganie, by do
realizacji zamówienia Odwołujący kierował osoby powołane w Wykazie osób w określonej

konfiguracji (tj. że do pełnienia samodzielnego dyżuru mogą być kierowane wyłącznie osoby
posiadające doświadczenie określone w treści warunku udziału w postępowaniu).
Ponadto
, zaznaczył, że Zamawiający na etapie czynności wykluczenia Odwołującego
z postępowania przyjął, że przy ocenienie spełniania warunków udziału w postępowaniu
mają mieć zastosowanie wyjaśnienia treści SIWZ nr 3 z dnia 23.09.2020 r., mimo że
Zamawiający odniósł się tam w istocie do sposobu realizacji zamówienia, co ma
zastosowanie dopiero na etapie po zawarciu umowy o zamówienie a nie na etapie
post
ępowania o udzielenie zamówienia.

Z
wrócił uwagę, że znajduje to potwierdzenie w następujących fragmentach
uzasadnienia do czynności wykluczenia Odwołującego z postępowania:

W oparciu o samowolnie złożony Wykaz Wykonawca sporządził
harmonogramy, w których do pełnienia samodzielnego dyżuru zostały wykazane osoby bez
wymagane doświadczenia.

Wykonawca poinformował Zamawiającego o przybitym szkoleniu osób
wskazanych w nowym Wykazie, które to szkolenie odbyło się poza siedzibą Oddziału GDDKiA O,.
Białystok Rejon Zambrów, ignorując tym samym poniżę postanowienia SIWZ (zawarte w odpowiedzi
na pytanie zawarte w trakcie postępowania przetargowego przez Wykonawcę Zestaw
zapytań i wyjaśnień SIWZ nr 3 dnia 23.09.2020 r.).

Tymczasem
– jak twierdzi Odwołujący - powyższe okoliczności nie były ujęte w treści
warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt 7.2. ppkt 3) lit. b SIWZ.

W przekonaniu Odwołującego, że z Opisu przedmiotu zamówienia nie wynika wymóg
kierowania osób do działania w roli dyżurnego w konfiguracji określonej przez
Zamawiającego w treści zawiadomienia. Znamienne jest, że Zamawiający w treści
zawiadomienia o unieważnieniu czynności wyboru oferty najkorzystniejszej oraz wykluczeniu
Odwołującego z postępowania - nie wskazał postanowienia SIWZ, z którego miałby wynikać
przedmiotowy wymóg.

Zatem wykluczenie Odwołującego z postępowania nastąpiło na podstawie treści
warunku udziału w postępowaniu wykreowanej po terminie składania ofert, w momencie
wykluczania Odwołującego z postępowania. Wykluczenie Odwołującego z postępowania w
takich okolicznościach stanowi naruszenie art. 24 ust. 1 pkt 12 w zw. z art. 38 ust. 4 Pzp.

Odnośnie zarzutu naruszenia art. 26 ust. 2f Pzp poprzez zaniechanie wezwania
Odwołującego do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnienie
warunków udziału w postępowaniu w okresie miedzy unieważnieniem czynności wyboru

najkorzystniejszej oferty a wykluczeniem Odwołującego z postępowania, mimo że na skutek
wezwania Zamawiający otrzymałby potwierdzenie, że Odwołujący spełnia warunki udziału w
postępowaniu wskazał, że Zamawiający przed wykluczeniem Odwołującego z postępowania
powinien był wezwać Odwołującego do złożenia oświadczeń lub dokumentów
potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu w zakresie warunku udziału
w postępowaniu, o którym mowa w art. pkt 7.2. ppkt 3) lit. b SIWZ.

Argumentował, że możliwość żądania na każdym etapie postępowania złożenia
dokumentów podmiotowych powiązana jest z regulacją zawartą w art. 24 ust. 12 ustawy Pzp,
zgodnie z którą zamawiający może wykluczyć wykonawcę na każdym etapie postępowania
w tym z powodu okoliczności określonych w art. 24 ust 1 pkt 12 ustawy Pzp, tj. nie
wykazania przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu lub
niezaproszenia do negocjacji lub złożenia ofert wstępnych albo ofert lub niewykazania braku
podstaw do wykluczenia.

Wywodził, że w związku z tym, że możliwość wezwania do uzupełnienia dokumentów
na podstawie art. 26 ust. 2f ustawy Pzp będzie dyskusyjna i problematyczna w postępowaniu
prowadzony
m w trybie przetargu nieograniczonego na etapie przed złożeniem ofert, gdyż
jest to etap postępowania przynajmniej w powszechnym pojęciu, ponieważ jak podano
powyżej ustawa nie definiuje pojęcia „etapu postępowania”, to na późniejszych etapach
postępowania przetargowego, aż do jego zakończenia może zostać zastosowany jeżeli jest
to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie
zamówienia.

Przenosząc powyższe na okoliczności niniejszego postępowania wskazał, że gdyby
Zamawiający zastosował przepis art. 26 ust. 2f Pzp i wezwał Odwołującego do złożenia
oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w
postępowaniu, otrzymałby potwierdzenie, że Odwołujący spełnia warunki udziału w
postępowaniu.

W konsekwencji
nie doszłoby do unieważnienia czynności wyboru najkorzystniejszej
oferty oraz wykluczenia Odwołującego z postępowania. Zaniechanie zastosowania przez
Zamawiającego przepisu art. 26 ust. 2f Pzp w takich okolicznościach stanowi jego
naruszenie.

W części dotyczącej zarzutu naruszenia art. 91 ust. 1

P
ZP
poprzez unieważnienie
czynności wyboru oferty Odwołującego jako oferty najkorzystniejszej, w sytuacji ody oferta
Odwołującego jest najkorzystniejsza podkreślił, że spełnia on warunki udziału w

postępowaniu oraz nie podlega wykluczeniu, a przedmiotowy zarzut jest zarzutem
wynikowym w stosunku do poprzednich zarzutów odwołania. Odwołujący stwierdził, że
spełnia warunki udziału w postępowaniu, a jego oferta jest najkorzystniejsza spośród ofert
złożonych w części nr 6 postępowania i nie podlega wykluczeniu.

W dniu 10 lutego 2021 r. zgłosił swoje przystąpienie do postępowania odwoławczego
po stronie Zamawiającego wykonawca EMA P. W. z siedziba w Białymstoku.

Pismem z dnia 12 marca 2021 r. Zamawiający udzielił odpowiedzi na odwołanie
wnosząc o oddalenie odwołania w całości.

Krajowa Izba Odwoławcza ustaliła i zważyła, co następuje.

Na podstawie zebranego w sprawie materiału dowodowego, a w szczególności w
oparciu o treść akt sprawy odwoławczej, w tym treść Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia, zwanej dalej SIWZ wraz z zestawem pytań i wyjaśnień SIWZ nr 3, oferty
Odwołującego, zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty na część 6 z dnia 13
listopada 2020 r.,
pism Zamawiającego z dnia 10 i 14 grudnia 2020 r. i odpowiedzi
Odwołującego na te pisma z dnia 14 grudnia 2021 r., pisma Zamawiającego z dnia 8
stycznia 2021 r. i odpowiedzi Odwołującego na te pisma z dnia 11 stycznia 2021 r., pisma
Zamawiającego z dnia 20 stycznia 2021 r. i odpowiedzi Odwołującego na te pisma z dnia 21
stycznia 2021 r.,
zawiadomienia o unieważnieniu wyboru najkorzystniejszej oferty na część 6
z dnia 26 stycznia 2021 r., odpowiedzi Zama
wiającego na odwołanie z dnia 12 marca 2021
r., jak również na podstawie złożonych przez strony wyjaśnień Izba postanowiła odwołanie
uwzględnić.

Odwołanie nie zawierało braków formalnych, wpis został przez Odwołującego
uiszczony, zatem odwołanie podlegało rozpoznaniu.

Po przeprowadzeniu postępowania odwoławczego Izba doszukała się w działaniach
Zamawiającego naruszenia przepisów art.24 ust.1 pkt 12 oraz art.91 ust.1 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. -
Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843), zwanej
dalej starą ustawą Pzp.

Rozpoznając meritum sprawy należy wskazać, że podstawowym, istotnym
zagadnieniem wymagającym rozstrzygnięcia była kwestia oceny czy Zamawiający miał
dostateczne podstawy prawne do
wykluczenia Odwołującego z przedmiotowego przetargu.

W pierwszej kolejności Izba ustaliła w pkt 7.1 pkt 3) lit. b SIWZ, że o udzielenie
zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące zdolności
technicznej lub zawodowej osób: Wykonawca musi wykazać osoby, które będą uczestniczyć
w wykonywaniu zamówienia, legitymujące się kwalifikacjami zawodowymi i doświadczeniem
odpowiednim do funkcji, jakie zostaną im powierzone. Wykonawca, na każdą funkcję
wymienioną poniżej, wskaże osoby, które muszą być dostępne na etapie realizacji
zamówienia spełniające następujące wymagania:

Wykonawca zapewni pracowników (dyżurnych) w ilości min. 6 osób dla każdego
punktu, posiadających wykształcenie min. średnie, w tym co najmniej 3 pracowników z
minimum 3 miesięcznym doświadczeniem zawodowym w obsłudze punktu zimowego
utrzymania dróg ( lub inaczej nazwanego stanowiska spełniającego podobną funkcję Część
6
— min. 12 osób,( 2 Punkty po min. 6 osób)
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
warunek określony w pkt 7.2.3) b) IDW, Wykonawcy wykazują łącznie.

Jednocześnie Izba stwierdziła, że w pkt. 9.2. pkt 1) SIWZ Zamawiający postanowił, że
na jego wezwanie Wykonawca zobowiązany jest do złożenia następujących oświadczeń lub
dokumentów w celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w
postępowaniu wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia
publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług wraz z informacjami
na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia
niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez
nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

Wykaz taki Odwołujący złożył, którego ocena przez Zamawiającego pozwoliła na
podjęcie przez niego decyzji o wyborze najkorzystniejszej oferty Odwołującego na część 6 z
dnia 13 listopada 2020 r.

Następnie Zamawiający powyższe rozstrzygnięcie przetargu zmienił i wykluczył
wykonawcę.

Izba ustaliła, że jako podstawę do wykluczenia wykonawcy z tego postępowania i
unieważnienia przetargu w części 6 Zamawiający podał następującą motywację, że po
szczegółowej analizie wszystkich pism Wykonawcy, w tym również przesłanych w dniu
11.01.2021r. Zamawiający stwierdził co następuje:

1.
Wykonawca Polbud Partners Sp. z o.o., ul. Ratuszowa 11 lok. 213, 03-450
Warszawa do dnia dzisiej
szego nie zawarł umowy z Zamawiającym na zasadach
przedstawionych przez niego w Ofercie.
2.
Wykonawca Polbud Partners Sp. z o.o., ul. Ratuszowa 11 lok. 213, 03-450
Warszawa samowolnie bez uprzedniej zgody Zamawiającego wymienił osoby przedstawione
w Wykazie o
sób złożonym na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu.
3.
W oparciu o samowolnie złożony Wykaz Wykonawca sporządził
harmonogramy, w których, do pełnienia samodzielnego dyżuru zostały wskazane osoby bez
wymaganego doświadczenia.
4.
Wykonawca poi
nformował Zamawiającego o przebytym szkoleniu osób
wskazanych w nowym Wykazie, które to szkolenie odbyło się poza siedzibą Oddziału
GDDKiA O. Białystok Rejon Zambrów, ignorując tym samym poniższe postanowienia SIWZ (
zawarte w odpowiedzi na pytanie zawarte
w trakcie postępowania przetargowego przez
Wykonawcę Zestaw zapytań i wyjaśnień SIWZ nr 3 z dnia 23.09.2020r.) „Zamawiający
informuje że w trakcie realizacji zamówienia w przypadku konieczności - uzasadniony brak
możliwości świadczenia usługi przez dyżurnego — zamawiający może wyrazić zgodę na
wykonywanie usługi przez nowego dyżurnego bez 3 miesięcznego doświadczenia pod
warunkiem, że dyżurny przejdzie szkolenie na koszt Wykonawcy w miejscu obsługi PZUD, w
terminie uzgodnionym z Zamawiającym. Szkolenie w wymiarze min. 64 godzin w okresie 2
tygodni przeprowadzi podczas wykonywania usługi obsługi PZUD dyżurny legitymujący się z
min. 3 miesięcznym doświadczeniem w obsłudze PZUD.”
5.
Zamawiający zaakceptował 6 osób z Wykazu posiadających doświadczenie,
zaproponowa
ł również, by osoby nie posiadające doświadczenia mogły razem z osobą
posiadającą doświadczenie pełnić dyżury, aby uzyskać wymagane doświadczenie. Jednakże
z przedłożonych przez Wykonawcę oświadczeń i harmonogramów jednoznacznie wynika, że
Wykonawca nie po
siada wymaganej liczby osób spełniających warunki zamówienia. W
nowym Wykazie przedstawionym przez Wykonawcę, po uprzedniej analizie dokonanej przez
Zamawiającego tylko 5 osób z 12 spełnia warunki Zamawiającego, mianowicie P. M. F., P.
M. A., P. M. M., P. T. T., P. D. T.
mogą wykazać się minimum 3 miesięcznym
doświadczeniem zawodowym w obsłudze punktu zimowego utrzymania dróg ( lub inaczej
nazwanego stanowiska spełniającego podobną funkcję ). Pozostałe osoby zaś nie odbyły
szkolenia na zasadach określonych przez Zamawiającego i mimo to zostały wskazane przez
Wykonawcę jako osoby pełniące samodzielnie dyżury.
Z uwagi na fakt, że Wykonawca nie przedstawił wymaganego doświadczenia dla
osób wyszczególnionych w ww. Wykazie dla Części 6, a tym samym nie wykazał spełnienia
warunku udziału w postępowaniu, Zamawiający wykluczył Wykonawcę z postępowania
przetargowego na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12) ustawy Pzp, co może uczynić na każdym
etapie postępowania o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 24 ust 12 ustawy Pzp.

Odnosząc się z powyższego uzasadnienia czynności wykluczenia Odwołującego z
przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Izba uznała, że
powołane wyżej okoliczności faktyczne nie dawały Zamawiającemu podstawy do
skorzystania z
powołanego przepisu art. 24 ust. 1 pkt 12 w związku z art.24 ust.12 ustawy
Pzp.

W szczególności Zamawiający nie wykazał, że niezawarcie umowy z Zamawiającym
na zasadach przedstawionych przez niego w ofercie można uznać za taką przesłankę
uzasadniającą wykluczenie wykonawcy z przetargu.

W takim przypadku może mieć zastosowanie ewentualnie przepis art.94 ust.3 ustawy
Pzp, który stanowi, że jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od
zawarcia um
owy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego
zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zamawiający może wybrać ofertę
najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i
oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art.
93 ust. 1.

Według zapatrywania Izby takiej podstawy do wykluczenia Odwołującego nie stanowi
również samowolna bez uprzedniej zgody Zamawiającego zmiana osób przedstawionych w
Wykazie osób złożonym na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu.

W związku z tym Izba uznała, że postanowienie pkt 1.5. lit. a ppkt 3 Opisu
Przedmiotu Zamówienia(OPZ), który stanowi, że Wykonawca przed podpisaniem umowy jest
zobowiązany przedstawić do zatwierdzenia Zamawiającemu miesięczny harmonogram
dyżurów oraz listę osób wyznaczonych do realizacji umowy wraz z dokumentami
potwierdzającymi wykształcenie i doświadczenie w obsłudze PZUD (PID) zgodne z pkt.
1.5.b), na które powołał się Zamawiający w odpowiedzi na odwołanie z dnia 12 marca 2021
r.,
nie mógł stanowić podstawy do wykluczenia Odwołującego z przedmiotowego przetargu.

Wymaga zauważenia, że Zamawiający ocenę spełniania spornego warunku udziału w
postępowaniu mógł dokonywać w oparciu składany przez wykonawców wykaz, a nie
harmonogram
dyżurów przedkładany przed zawarciem umowy.

W ocenie Izby -
również okoliczność, poinformowania Zamawiającego o przebytym
szkoleniu osób wskazanych w nowym Wykazie, które to szkolenie odbyło się poza siedzibą
Oddziału GDDKiA O. Białystok Rejon Zambrów, nie ma bezpośredniego związku z samym

warunkiem udziału w postępowaniu, bowiem wyjaśnienia dotyczyły okresu realizacyjnego
przedmiotowego zamówienia, a nie samego warunku udziału w postępowaniu.

W swoim uzasadnieniu również Zamawiający nie wskazał, które osoby nie spełniają
warunku i dlaczego, podał jedynie osoby, które warunek spełniają. Nie odniósł się w
szczególności do osoby J. B. .

Mając powyższe na uwadze Zamawiający, biorąc pod uwagę sytuację przedstawioną
przez Odwołującego, powinien rozważyć kwestię aktualności dokumentów przedstawionych
przez Odwołującego, w aspekcie przepisu art. 26 ust. 2f Pzp, który stanowi, że jeżeli jest to
niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie
z
amówienia, zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać wykonawców do
złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie
podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu lub kryteria selekcji, a
je
żeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub
dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.

Powyższe uregulowanie Zamawiający zamieścił w pkt. 9.5 SIWZ, gdzie powiadomił
wykonawców, że jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu
postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania
wezwać Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów
potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w
postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio
oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub
dokumentów.

W tym stanie
rzeczy, uznając, iż powyższe naruszenia przepisów ustawy miały i
mogły mieć istotny wpływ na wynik postępowania o udzielenie zamówienia, Izba na
podstawie art. 554 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień
publicznych (t.j. Dz. U. z
2019 r., poz. 2019 wraz ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp,
postanowiła odwołanie uwzględnić.

O kosz
tach postępowania odwoławczego orzeczono na podstawie art. 574 i art.576
ustawy Prawo zamówień publicznych, stosownie do wyniku postępowania, z uwzględnieniem
przepisów rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie
szczegółowych rodzajów kosztów postępowania odwoławczego, ich rozliczania oraz
wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania (Dz.U. z 2020 r. poz. 2437)


Przewodniczący:…………………………

………………………….

………………………….Wcześniejsze orzeczenia:

Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie