eGospodarka.pl

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO2021 › Sygn. akt: KIO 720/21
rodzaj: WYROK
data dokumentu: 2021-03-29
rok: 2021
sygnatury akt.:

KIO 720/21

Komisja w składzie:
Przewodniczący: Magdalena Rams Protokolant: Rafał Komoń

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 26
marca 2021 r. w Warszawie odwołania wniesionego
do Prezesa K
rajowej Izby Odwoławczej w dniu 8 marca 2021 r. przez wykonawcę Lingua
Lab s.c. W. Sz., M. D.
, Kraków,

w postępowaniu prowadzonym przez Sieć Badawczą ŁUKASIEWICZ - PORT Polski
Ośrodek Rozwoju Technologii, Wrocław,


przy udziale wykonawcy IURIDICO Legal & Financial Translations Sp. z o.o.,
z siedzibą w
Gdańsku
zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie
odwołującego,


orzeka:

1.
umarza postępowanie w zakresie zarzut naruszenia art. 18 ust. 1 i 3 ustawy Pzp w
części dotyczącej odtajnionych przez zamawiającego wyjaśnień rażąco niskiej
ceny wykonawcy Groy Group M. G.
– W.;

2.
uwzględnia odwołanie w zakresie zarzut naruszenia art. 18 ust. 1 i 3 ustawy Pzp w
zw. z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji
i nakazuje zamawiającemu: (i) unieważnić czynność wyboru oferty
najkorzystniejszej; (ii)
odtajnić kalkulacje cen tłumaczeń zawarte w wyjaśnieniach
wykonawcy Groy Group M. G.
– W. z dnia 22 lutego 2021 r.3.
kosztami postępowania obciąża zamawiającego Sieć Badawczą ŁUKASIEWICZ -
PORT Polsk
i Ośrodek Rozwoju Technologii, Wrocław
i:

3.1.
zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 7.500 zł 00 gr
(słownie: siedem tysięcy pięćset złotych zero groszy) uiszczoną przez
wykonawcę
Lingua Lab s.c. W. Sz., M. D.
, Kraków
tytułem wpisu od odwołania;

3.2.
zasądza od zamawiającego Sieci Badawczej ŁUKASIEWICZ - PORT Polski
Ośrodek Rozwoju Technologii, Wrocław
na rzecz wykonawcy Lingua Lab s.c.
W. Sz., M. D.
, Kraków
kwotę 7.500 zł 00 gr (słownie: siedem tysięcy pięćset
złotych zero groszy) tytułem zwrotu wpisu od odwołania oraz kwotę 3.600 zł 00
gr

(słownie: trzy tysiące sześćset złotych zero groszy) tytułem zwrotu kosztów
poniesionych przez pełnomocnika.

Stosownie do art. 579 ust. 1 i 580 ust. 1 i 2 ustawy z dnia
11 września 2019 r. Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 z późn. zm.) na niniejszy wyrok - w
terminie 14 dni od dnia
jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa
Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie.Przewodniczący: ………………….…
Sygn. akt:
KIO 720/21

UZASADNIENIE


W dniu 8 marca 2021 r. do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej wpłynęło odwołanie
wykonawcy Lingua Lab s.c. W. Sz., M. D.
(dalej „Odwołujący”) zarzucając zamawiającemu
Sieci Badawczej Łukasiewicz - PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii, Wrocław (dalej
Zamawiający”) naruszenie:

1) art. 18 ust. 1 i 3 Pzp w zw. z art. 226 ust. 1 pkt 7 i 8 Pzp w zw. z art. 239 ust. 1 Pzp
poprzez zaniechanie, odtajnienia kluczowych części wyjaśnień w sprawie rażąco
niskiej ceny złożonych przez wykonawcę GROY Group, mimo że wyłącznie niektóre z
informacji zawartych we wskazanych wyjaśnieniach tj. dane osobowe tłumaczy, takie
jak: imię i nazwisko, adres zamieszkania, PESEL, NIP, nazwa prowadzonej
działalności gospodarczej, mogły stanowić tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu
p
rzepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurenci, mogły stanowić tajemnicę
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co
uniemożliwiło postawienie zarzutów zaniechania odrzucenia oferty wybranej;
2) art. 18 ust. 3 Pzp w zw. z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2019 r. poz. 1010) dalej jako „uznk" w zw. z art. 226
ust. 1 pkt 7 i 8 Pzp w zw. z art. 239 ust. 1 Pzp poprzez zaniechanie odtajnienia
kluczowych części wyjaśnień w sprawie rażąco niskiej ceny złożonych przez
wykonawcę GROY Group, mimo że wykonawca GROY Group nie wykazał, że
zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

Odwołujący wniósł o uwzględnienie odwołania i nakazanie Zamawiającemu: (i)
unieważnienia czynności wyboru najkorzystniejszej oferty z dnia 2.03.2021 r., (ii)
powtórzenia czynności oceny i badania ofert; (iii) odtajnienia elementów wyjaśnień rażąco
niskiej ceny wykonawcy GROY Group z dnia 22.02.2021
r., zawierających informacje w
zakresie składników cenotwórczych oraz sposobu wyliczenia cen jednostkowych oraz ceny
całkowitej oferty wraz z dowodami (fakturami, umowami) potwierdzającymi koszty, po jakich
nabywano usługi tłumaczeń, za wyjątkiem danych osobowych tłumaczy, takich jak np.: imię i
nazwisko, adres zamieszkania, PESEL, NIP, nazwa prowad
zonej działalności gospodarczej;
(iv) dokonania ponownego wyboru oferty najkorzystniejszej po przeprowadzeniu ww.
czynności, z uwzględnieniem odtajnienia wyjaśnień oraz rzetelnej oceny wyjaśnień rażąco

niskiej ceny, co w konsekwencji -
prowadziłoby do konieczności odrzucenia oferty
wykonawcy GROY Group.

W uzasadnieniu podniesionych zarzutów Odwołujący wskazał, że Zamawiający - Sieć
Bada
wcza Łukasiewicz - PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii (ul. Stabłowicka 147,
54-
066 Wrocław) prowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn.
„Świadczenie usług tłumaczeniowych", numer referencyjny: PO.271.4.2021. Postępowanie
prowadzone jest w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy
Pzp.
Wartość zamówienia jest mniejsza niż progi unijne.

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług tłumaczenia pisemnego, ustnego,
przysięgłego, weryfikacja oraz korekta tłumaczeń, a także poświadczenia tłumaczenia
materiałów przekazywanych przez Zamawiającego, z języka polskiego na angielski oraz z
języka angielskiego na polski (pkt. 3.1 SWZ). Tematyka tłumaczeń dotyczy zagadnień
ogólnych, finansowych, gospodarczych, międzynarodowych, unijnych, prawnych,
samorządowych oraz tłumaczeń naukowych i specjalistycznych (branżowych) w dziedzinie
nauk o życiu i biotechnologii, medycyny, inżynierii materiałowej (pkt. 3.2 SWZ).
Podstawowym składnikiem kosztowym w ramach przedmiotowego zamówienia jest koszt
zatrudnienia tłumaczy.

Odwołujący wskazał, że w pkt. 2.10 SWZ Zamawiający określił wymagania dotyczące
zatrudnienia przez wykonawcę na podstawie stosunku pracy osób wykonujących
następujące rodzaje czynności w zakresie realizacji zamówienia: tłumaczenia pisemne
(
największy element usługi zgodnie z OPZ), ustne, weryfikacja oraz korekta tłumaczeń, za
wyłączeniem tłumaczenia przysięgłego i poświadczenia tłumaczenia materiałów
przygo
towywanych przez Zamawiającego.

Odwołujący wskazał, że oferty w postępowaniu złożyli: wykonawca GROY Group, który
zaoferował cenę 172 372,20 zł, Odwołujący, który zaoferował cenę 221 123,25 zł,
wykonawca B. K.
Biuro Tłumaczeń INTERTDCT ul. Młynarska 42 01-171 Warszawa, który
zaoferował cenę 229 290,45 zł, wykonawca AG1T A. R. ul. 3 Maja 16/7 20-078 Lublin, który
zaoferował cenę 233 164,95 zł, wykonawca IURIDICO Legal & Financial Translations Sp. z
o.o. ul. Biała 18 80-435 Gdańsk, który zaoferował cenę 266 885,40 zł.

Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi 269
345,40 zł.

Odwołujący wskazał, że Zamawiający wezwał wykonawcę GROY Group do złożenia
wyjaśnień w sprawie rażąco niskiej ceny. W dniu 22.02.2021 r. wykonawca Groy złożył
wyjaśnienia - których treść w całości - w tym w zakresie obejmującym wszystkie istotne
elementy wyjaśnień jak: koszt zatrudnienia tłumaczy, informacje na temat przyjętych kosztów
ogólnozakładowych i administracyjnych oraz założonego zysku z tytułu realizacji
zamówienia, informacje na temat wyjątkowo korzystnych warunków świadczenia usługi,
dostępnych wykonawcy oraz szereg innych elementów wyjaśnień, a także dowody
załączone do wyjaśnień - zostały utajnione jako tajemnica przedsiębiorstwa. Utajnione
zostały nawet te informacje, które wcześniej były udostępnione w innych postępowaniach o
udzielenie zamówienia:

 w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Usługa w zakresie
tłumaczeń pisemnych dla jednostek Politechniki Opolskiej" nr sprawy ZP/U/09/2020,
prowadzonym przez Politechnikę Opolską, wykonawca GROY Group złożył
wyjaśnienia rażąco niskiej ceny, obejmujące informacje dotyczące m.in. wyjątkowo
korzystnych warunków świadczenia usługi dostępnych wykonawcy - w tym o
wysokości obniżenia kosztów z każdego z wymienionych tytułów - informacji o
wysok
ości kosztów pracy, kosztów ogólnobudowlanych i administracyjnych,
założonego zysku (kalkulacja cenowa) - które nie zostały objęte zastrzeżeniem
tajemnicy przedsiębiorstwa przez wykonawcę GROY Group;
 w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Usługi tłumaczenia
artykułów, recenzji, i tekstów na język angielski", nr sprawy WNP/225/PN/2020,
prowadzonym przez Akademię Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza
Kościuszki we Wrocławiu, wykonawca GROY Group złożył wyjaśnienia rażąco niskiej
ceny, obej
mujące informacje dotyczące m.in. wyjątkowo korzystnych warunków
świadczenia usługi dostępnych wykonawcy, informacji o wysokości kosztów pracy,
kosztów ogólnobudowlanych i administracyjnych, założonego zysku (kalkulacja
cenowa) -
które zostały udostępnione Odwołującemu.

Odwołujący wskazał, że utajnienie wszystkich informacji kluczowych do oceny czy
zaoferowane ceny jednostkowe są rażąco niskie - uniemożliwia Odwołującemu analizę oferty
wykonawcy w zakresie rażąco niskiej ceny oraz złożenia oferty w warunkach czynu
nieuczciwej konkurencji -
co skutkuje brakiem możliwości sformułowania zarzutów w tym
zakresie.
Działania Zamawiającego polegające na uznaniu zastrzeżenia za skuteczne - przy
ewidentnym braku podstaw do takiego stwierdzenia -
ograniczają prawo Odwołującego do
skorzystania ze środków ochrony prawnej w niniejszym postępowaniu. Odwołujący powołał
się na wyrok KIO o sygn. akt: KIO 2974/20.

Zarzut naruszenia art. 18 ust. 1 i 3 Pzo w zw. z art. 226 ust. 1 pkt 7 i 8 PZP w zw. z art. 239
ust. 1 Pzp poprz
ez zaniechanie odtajnienia kluczowych części wyjaśnień w sprawie rażąco
niskiej ceny złożonych przez wykonawcę GROY Group, mimo że wyłącznie niektóre z
informacji zawartych we wskazanych wyjaśnieniach ti. dane osobowe tłumaczy, takie jak:
imię i nazwisko, adres zamieszkania, PESEL. NIP, nazwa prowadzonej działalności
gospodarczej. mogły stanowić tajemnice przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
co uniemożliwiło postawienie zarzutów zaniechania
odrzucenia oferty wybranej.

Na wstępie Odwołujący wskazał, że wyłącznie wymienione poniżej informacje w postaci:
danych osobowych tłumaczy, takich jak: imię i nazwisko, adres zamieszkania, PESEL, NIP,
nazwa prowadz
onej działalności gospodarczej, mogą stanowić tajemnicę przedsiębiorstwa w
rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. W pozostałym zakresie -
informacje podane w wyjaśnieniach rażąco niskiej ceny z dnia 22.02.2021 r. - kluczowe do
oceny oferty pod kątem rażąco niskiej ceny - w tym uzasadnienie kosztów, kalkulacja
cenowa oraz dane zawarte w „fakturach kosztowych", takie jak: nazwy i typ usługi,
kombinacja językowa, ilość jednostek rozliczeniowych, stawki jednostkowe za daną usługę,
kwota netto, kwota brutto, data
dokumentu księgowo-finansowego - nie stanowią informacji,
w ocenie Odwołującego, o których mowa w art. 11 ust. 2 uznk, tj. informacji technicznych,
technologicznych, organizacyjnych przedsiębiorstwa lub inne informacji posiadających
wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich
elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem
informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z
informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w
c
elu utrzymania ich w poufności.

Odwołujący wskazał, że usługi tłumaczeniowe stanowiące przedmiot niniejszego zamówienia
mają charakter standardowy. W tym przypadku nie występuje więc możliwość powoływania
się na innowacyjną metodę wykonania zamówienia, szczególne „know-how" dostępne
wyłącznie wykonawcy GROY Group, którego ujawnienie mogłoby narazić tego wykonawcę
na szkodę. W przypadku usługi tłumaczeniowej - fakt, że podstawowym składnikiem
kosztowym tej usługi jest koszt tłumacza - jest powszechnie znany. Co istotne - informacje o
średnich wynagrodzeniach tłumaczy - są udostępniane i powszechnie znane. Odwołujący
wskazał, że w realiach rynkowych osoby o kwalifikacjach wymaganych dla realizacji
przedmiotowego zamówienia - otrzymują wynagrodzenie znacznie wyższe od minimalnego
wynagrodzenia za pracę. Z danych podmiotów prowadzących działalność w branży zasobów

ludzkich wynika, że w okresie 2017 - 2020 mediana płac na stanowisku tłumacza wynosiła
5.100
– 5.450 zł brutto:
Ogólnopolskiego
Badania
Wynagrodzeń(Źródło:
Sedlak
&
Sedlak-
https://wynagrodzenia.pl/moia-placa/ile-zarabia-tlumacz
).

Zdaniem Odwołującego to, ile zarabia tłumacz języka angielskiego, zależy od kilku
czynników. Duże znaczenie ma np. region i wielkość miasta, które wpływają nie tylko na
stawki, ale również na liczbę zleceń. 5100 zł brutto - tyle wynosiła mediana płac na tym
stanowisku w 2017 r.
Pracownicy mogli liczyć także na benefity, np. dofinansowanie zajęć
sportowych {29%}, dostęp do prywatnej opieki medycznej (24%), świadczenia socjalne
(18%} oraz ubezpieczenie na życie (12%). 69% tłumaczy wykonywało obowiązki na
podstawie umowy o pracę. Warto zwrócić uwagę, że znaczny odsetek tłumaczy wykonuje
swo
je obowiązki na podstawie umowy - zlecenia lub umowy o dzieło. W ich, przypadku
obowiązuje zasada - im więcej wykonanych zleceń, tym większe wynagrodzenie (Źródło:
Pracuj.pl
-
https://zarobki.pracuj.pl/raporty-i-trendy-placowe/ile-zarabia-tlumacz-jezyka-
angielskiego
).
Stawki wynagrodzeń tłumaczy - są więc informacjami powszechnie znanymi.

Odw
ołujący wskazał, że w przypadku, gdyby w wyjaśnieniach RNC wykonawca GROY
Group powołał się na korzystanie z translatorów elektronicznych lub programów do
tłumaczenia automatycznego tekstów, to fakt korzystania z takich programów przez
wykonawców działających na rynku - jest powszechnie znany. W przypadku tego
postępowania zabronione jest wykorzystywanie programów do tłumaczenia maszynowego,
patrz OP
Z strona 3 punkt drugi od góry: "Tłumaczenie maszynowe - tłumaczenie wykonane
w całości lub częściowo za pomocą stron internetowych bądź oprogramowania
komputerowego (lub za pomocą innych urządzeń elektronicznych) do automatycznej
translacji tekstów. Zamawiający nie dopuszcza wykonywania tłumaczenia maszynowego
przez Wykonawcę, niezależnie od tego, czy w ten sposób przetłumaczony tekst zostanie
poddany późniejszej korekcie zgodnie z Umową. Za wykonywanie tłumaczenia
maszynowego przewidzi
ane są odrębne kary umowne." Również udostępniony wzór umowy
przedmiotow
ego
postępowania
zawiera
zapis:
§6.
SZCZEGÓŁOWE
ZASADY
WY
KONYWANIA TŁUMACZEŃ pkt 10c: Uważa się, że usługa tłumaczenia pisemnego
zawiera rażące wady, jeśli wystąpiła którakolwiek z poniższych sytuacji: i. Usługa została
wykonana w oparciu o tłumaczenie maszynowe, z ewentualnymi po-prawkami i
modyfikacjami (co najmniej 60%
zgodności z tłumaczeniem wykonanym maszynowo za
pomocą dowolnego narzędzia).

Odwołujący wskazał, że w przypadku usług tłumaczeniowych objętych zamówieniem - do
podstawowy
ch składników kosztowych należą:

-
koszt tłumacza,
-
koszt weryfikatora/korektora,
-
koszty ogólnozakładowe i administracyjne,
-
zysk.

W ramach przedmiotowej usługi - nie występują inne składniki kosztowe. Taki sam sposób
wykonywania usługi - dotyczy wszystkich wykonawców na rynku. Różnice dotyczą jedynie
przyjętej wysokości wynagrodzenia tłumaczy.

W rezultacie, w ocenie Odwołującego, w przypadku przedmiotowego zamówienia, wyłącznie
wąski zakres informacji zawartych w wyjaśnieniach rażąco niskiej ceny wykonawcy GROY
Group
dotyczących danych identyfikujących tłumaczy zatrudnionych przez wykonawcę może
stanowić tajemnicę przedsiębiorstwa.

W pozostałym zakresie - w szczególności informacje dotyczących uzasadnienia kosztów,
kalkulacja cenową oraz dane zawarte w „fakturach kosztowych" - nie stanowią informacji
technologicznych, handlowych, organizacyjnych, obrazujących wielkość produkcji i
sprzedaży, a także źródła kupna i zbytu, posiadających wartość ekonomiczną i gospodarczą
-
jak wskazał wykonawca GROY Group na str. 2 dokumentu pn. „OŚWIADCZENIE
dotyczące informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa" z dnia 22.02.2021 r.

Odwołujący wskazał, że powinien mieć możliwość weryfikacji w szczególności uzasadnienia
kosztów oraz kalkulacji cenowej - w szczególności w zakresie analizy, czy koszty pracy
zostały przyjęte na poziomie nie niższym niż minimalne wynagrodzenie za pracę.
Odwołujący powinien również uzyskać możliwość weryfikacji zanonimizowanych faktur
kosztowych. W szczególności - powinien móc przeanalizować, czy data dokumentu
księgowo- rozliczeniowego jest aktualna i dotyczy aktualnych stawek wynagrodzeń
tłumaczeń, czy też - przedstawiono dowody nieaktualne - odnoszące się do stawek
n
ierynkowych, za które obecnie nie ma możliwości zatrudnienia tłumacza. Odwołujący
powołał się na orzeczenia KIO o sygn. akt: 2745/17.

Zdaniem Odwołującego niedopuszczalne jest przyjmowanie przez Zamawiającego - jako
prawidłowego - takiego działania wykonawcy, które polega na zastrzeganiu tajemnicą
przedsiębiorstwa całych dokumentów, pomimo, że zawierają one również informacje, które

nie mogą być chronione. W takiej sytuacji Zamawiający powinien ujawnić określoną treść
dokumentów, która zostały w sposób nieuprawniony zastrzeżona przez wykonawcę, z
wyłączeniem tych informacji, które rzeczywiście stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
Dokonanie powyższej czynności nie wymaga skomplikowanych zabiegów ze strony
Zamawiającego, który „informacje wrażliwe" może zwyczajnie „zasłonić" czy też wymazać.

Odwołujący wskazał, że ujawnienie analogicznych wyjaśnień RNC złożonych w innych
postępowaniach o udzielenie zamówienia - powoduje brak możliwości wskazywania, że
zastrzeżone informacje:
 zastrzeżone informacje nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się
tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób;
 uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy
zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności.

Zarzut naruszenia art. 18 ust. 3 PZP w zw. z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r.
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2019 r
. DOZ. 10101 dalej jako „uznk” w zw. z
art. 226 ust. 1 pkt 7 i 8 Pzp w zw. z art. 239 ust. 1 PZP - poprzez zaniechanie odtajnienia
kluczowych części wyjaśnień w sprawie rażąco niskiej ceny złożonych przez wykonawcę
GROY Group, mimo że wykonawca GROY Group nie wykazał, że zastrzeżone informację
stanowią tajemnice przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji.

Odwołujący wskazał, że uzasadnienie zastrzeżenia tajemnicą przedsiębiorstwa wyjaśnień z
dn. 22.02.2021
r. ma charakter ogólnikowy i sztampowy. Uzasadnienie ma charakter ogólny i
nieskonkr
etyzowany do przedmiotowego zamówienia. Ze względu na ogólny charakter
analogiczne uzasadnienie mogłoby być sporządzone i złożone przez wykonawcę GROY
Group w jakimkolwiek innym postępowaniu, i w odniesieniu do jakichkolwiek innych
informacji.
Zdaniem Odwo
łującego uzasadnienie zastrzeżenia jest powieleniem uzasadnień złożonych
w poprzednio prowadzonych postępowaniach o udzielenie zamówienia. Świadczy o tym
m.in. fakt, że w uzasadnieniu przywołano przepisy ustawy Pzp z dnia 29 stycznia 2004 r. -
która została uchylona z dniem 1.01.2021 r. Ponadto powołano się na również na
nieobowiązujący art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji - zamiast
aktualnie obo
wiązującego art. 11 ust. 2 uznk.

W ocenie Odwołującego wykonawca nie wykazał wartości gospodarczej zastrzeżonych
informacji -
w przypadku przedmiotowego zamówienia tj. usług tłumaczeniowych -

należałoby wykazać, jaką wartość gospodarczą posiada uzasadnienie kosztów, kalkulacja
cenowa, jak również jednostkowe „faktury kosztowe". Wykonawca GROY Group nie wykazał
szkody, jaka wiąże się z ujawnieniem zastrzeżonych informacji. Wykonawca nie wykazał
również, że w stosunku do zastrzeżonych informacje podjął, przy zachowaniu należytej
staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Załączenie dowodów -
potwierdzających spełnienie przedmiotowej przesłanki wynikającej z art. 11 ust. 2 uznk - ma
charakter pozorny.
Wykonawca przedstawił jedynie rzekomo stosowane „wzory" klauzul o zachowaniu poufności
oraz umowy o świadczenie usług tłumaczeniowych - jednak nie wykazał, że kiedykolwiek
d
oszło do zawarcia takiej umowy.

Odwołujący podkreślił, że zgodnie z art. 18 ust. 3 Pzp obowiązkiem wykonawcy GROY
Group było wykazanie, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w
rozumieniu art. 1
1 ust. 2 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Zamawiający, jako
podmiot dokonujący oceny skuteczności dokonanego zastrzeżenia, powinien z należytą
starannością zbadać, czy wykonawca wykazał spełnienie każdej z przesłanek, o której mowa
w art. 11 ust. 2 uznk.
Odwołujący powołał się na wyrok KIO z dnia 13.03.2018 r. o sygn. akt:
KIO 315/18.

W ocenie Odwołującego możliwość nieujawnienia informacji w postępowaniu o udzielenie
zamówienia należy więc traktować jako sytuację wyjątkową, a podstawy do skorzystania z
niej traktować zawężająco, w przeciwnym bowiem razie jawność postępowania i wynikające
z niej wartości i gwarancje nie byłyby realizowane. Tym samym nie można zgodzić się z
dostrzeganą m.in. w praktyce orzeczniczej Izby skłonnością wykonawców, a niekiedy też
zamawiających, do liberalnego traktowania przesłanek faktycznych i prawnych
warunkujących objęcie przedstawianych przez wykonawców informacji tajemnicą
przedsiębiorstwa.

Zdaniem Odwołującego w przedmiotowym stanie faktycznym - Zamawiający nie
przeanalizował należycie, czy w przypadku usług tłumaczeniowych objętych zamówieniem -
informacje
o składnikach kosztowych w postaci wynagrodzeń tłumaczy (bez podania danych
osobowych tłumaczy), kosztach ogólnych oraz zysku wykonawcy z tytułu realizacji
z
amówienia - mogą stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.


Izba ustaliła co następuje:


Izba ustaliła, ze Zamawiający prowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego
pn.
„Świadczenie usług tłumaczeniowych", numer referencyjny: PO.271.4.2021.
Postępowanie prowadzone jest w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie art. 275
pkt 1 ustawy Pzp. Wartość zamówienia jest mniejsza niż progi unijne.

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług tłumaczenia pisemnego, ustnego,
przysięgłego, weryfikacja oraz korekta tłumaczeń, a także poświadczenia tłumaczenia
materiałów przekazywanych przez Zamawiającego, z języka polskiego na angielski oraz z
języka angielskiego na polski (pkt. 3.1 SWZ). Tematyka tłumaczeń dotyczy zagadnień
ogólnych, finansowych, gospodarczych, międzynarodowych, unijnych, prawnych,
samorządowych oraz tłumaczeń naukowych i specjalistycznych (branżowych) w dziedzinie
nauk o życiu i biotechnologii, medycyny, inżynierii materiałowej (pkt. 3.2 SWZ).

Izba ustaliła, że oferty w postępowaniu złożyli następujący wykonawcy: wykonawca GROY
Group, który zaoferował cenę 172 372,20 zł, Odwołujący, który zaoferował cenę 221 123,25
zł, wykonawca B. K. Biuro Tłumaczeń INTERTDCT ul. Młynarska 42 01-171 Warszawa, który
zaoferował cenę 229 290,45 zł, wykonawca AG1T A. R. ul. 3 Maja 16/7 20-078 Lublin, który
zaoferował cenę 233 164,95 zł, wykonawca IURIDICO Legal & Financial Translations Sp. z
o.o. ul. Biała 18 80-435 Gdańsk, który zaoferował cenę 266 885,40 zł.

Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi 269
345,40 zł.

Izba ustaliła, że Zamawiający wezwał wykonawcę GROY Group do złożenia wyjaśnień w
sprawie rażąco niskiej ceny. W dniu 22.02.2021 r. wykonawca Groy złożył wyjaśnienia -
których treść w całości zostały utajnione jako tajemnica przedsiębiorstwa.

Izba zważyła co następuje:


Postępowanie odwoławcze w części podlegało umorzeniu. Zamawiający w odpowiedzi na
odwołanie złożył oświadczenie o częściowym uwzględnieniu odwołania. Zamawiający
odtajnił wyjaśnienia dotyczące rażąco niskiej ceny złożone przez wykonawcę Groy Group w
dniu 22 lutego 2021 r., z wyłączeniem kalkulacji cen tłumaczeń, zawartych w tabelach na
stronach 3 - 5
oraz danych pracowników i wysokości wynagrodzenia za pracę pracowników
(zawartych na
stronie 4 wyjaśnień oraz w umowach o pracę), danych sprzedawcy i
wysokości wynagrodzenia (zawartych na fakturze VAT 4/2020 i umowy zlecenia z dnia
1.08.2016 r.), wysokości cen stosowanych przez wykonawcę Groy Group i danych klientów

(wskazanych na fakturach VAT nr INV- 01746/2020, INV-02027/2020, INV
– 00064/21, INV –
0144/2020).

Rozstrzyganie odwołania w części, której nie dotyczy już spór pomiędzy stronami jest
bezcelowe. Jednocześnie jednak informacja o częściowym umorzeniu postępowania
odwoławczego musi znaleźć odzwierciedlenie w sentencji orzeczenia, a nie w uzasadnieniu.
W ar
t. 196 ust. 4 ustawy Pzp, określającym w sposób wyczerpujący elementy treści
uzasadnienia wyroku wydanego przez Izbę nie ma bowiem żadnej wzmianki o możliwości
zamieszczenia w uzasadnieniu wyroku jakiegokolwiek rozstrzygnięcia. Na powyższe
zwrócono uwagę w uchwale Sądu Najwyższego z dnia 17 lutego 2016 r. III CZP 111/15. Sąd
ten uznał za wadliwą praktykę Izby orzekania w uzasadnieniu wyroku a nie w jego sentencji
o części zarzutów i żądań zawartych w odwołaniu. Co do konieczności zamieszczenia w
sentencji w
yroku informacji o częściowym umorzeniu postępowania odwoławczego
podzielono identyczne stanowisko przedstawione w szeregu orzeczeń Izby m.in. w wyroku
KIO z 26 października 2016 r. wydanym w sprawie o sygn. akt KIO 1922/16, wyroku KIO z
16 grudnia 2016 r. wydanym w sprawie o sygn. akt KIO 2138/16, wyroku KIO z 28 grudnia
2016 r. wydanym w sprawie o sygn. akt KIO 2357/16.
Na posiedzeniu z udziałem stron Odwołujący złożył oświadczenie o podtrzymaniu zarzutów
dotyczących niezasadnego utrzymania tajemnicy przedsiębiorstwa w stosunku do kalkulacji
cen tłumaczeń strona 3 – 5 wyjaśnień oraz braku wykazania przez wykonawcę Groy Group
przesłanek zastrzeżenia ww. informacji jako tajemnica przedsiębiorstwa.

Biorąc pod uwagę zgromadzony w sprawie materiał dowodowy, poczynione ustalenia
faktyczne oraz orzekając w granicach zarzutów podtrzymanych przez Odwołującego, Izba
stwierdziła, że zarzuty te są zasadne.

Wskazać należy na wstępie, że zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy Pzp
postępowanie o udzielenie zamówienia jest jawne. Ustawodawca w ust. 2 ustawy Pzp
wskazał, że zamawiający może ograniczyć dostęp do informacji związanych z
postępowaniem o udzielenie zamówienia tylko w przypadkach określonych w ustawie.
Ponadto w ust. 3 wskazano, że nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę
przedsiębiorstwa
w
rozumieniu
przepisów ustawy z
dnia
16
kwietnia
1993
r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649
), jeżeli wykonawca,
wraz z przekazaniem takich informacji, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz
wykazał, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie
może zastrzec informacji, o których mowa w art. 222 ust. 5 ustawy Pzp.

Zasada jawności postępowania jest naczelną zasadą postępowań o udzielenie zamówienia
publicznego. Wynika ona z zawartego w art. 61 Konstytucji prawa każdego obywatela do
uzyskiwania informacji
o działalności organów władzy publicznej, zwłaszcza w sytuacji, w
której organy te dysponują środkami publicznymi. Ograniczenie zasady jawności możliwe
jest
wyłączenie w ściśle określonych sytuacjach, wskazanych przez ustawodawcę. Z takim
wyjątkiem mamy do czynienia w art. 18 ust. 3 ustawy Pzp. Ustawodawca bowiem umożliwia
wykonawcom zastrzeżenie informacji stanowiących tajemnice przedsiębiorstwa, o ile
wykonawca taki nie później niż w terminie składania ofert zastrzegł takie informacje oraz
wykazał, iż spełniają one przesłanki uznania ich za tajemnicę przedsiębiorstwa.

Ustawa Pzp w zakresie tajemnicy przedsiębiorstwa odsyła do UZNK. Zgodnie z art. 11 ust. 2
UZNK, przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne,
organiza
cyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które
jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie
znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne
dla
takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął,
przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Aby
określona informacja mogła być uznana za tajemnicę przedsiębiorstwa, przesłanki określone
w tym przepisie (wartość gospodarcza informacji, nieujawnienie jej do wiadomości
publicznej, działania zmierzające do zachowania poufności) muszą być spełnione łącznie.

Pojęcie tajemnicy przedsiębiorstwa, jako wyjątek od fundamentalnej zasady jawności
postępowania o zamówienie publiczne, powinno być interpretowane ściśle. Wskazać w tym
miejscu należy, że przedsiębiorcy decydujący się działać na rynku zamówień publicznych,
wkraczający w reżim oparty na zasadzie jawności, powinni mieć świadomość konsekwencji,
jakie wiążą się z poddaniem się procedurom określonym przepisami o zamówieniach
publicznych. Transparentność takich postępowań pociąga za sobą konieczność ujawnienia
pe
wnych informacji o swojej działalności. Fakt, że mogą to być informacje, których
wykonawca ze względu na określoną politykę gospodarczą wolałby nie upubliczniać, nie daje
jeszcze podstaw do twierdzenia, że każda z takich informacji stanowi tajemnicę
przeds
iębiorstwa.

Podkreślić również należy, że nie jest właściwe traktowanie uprawnienia do zastrzeżenia
określonych informacji, jako narzędzia służącego uniemożliwieniu wykonawcom
konkurencyjnym oceny ofert i dokumentów składanych w postępowaniu. Stąd, tego rodzaju
sytuacje winny być przez wykonawców nie nadużywane i ograniczone do wypadków

zaistnienia rzeczywistego zagrożenia uzasadnionych interesów i narażenia na szkodę w
wyniku możliwości upowszechnienia określonych informacji, zaś z perspektywy
zamawiającego – powinny być badane z wyjątkową starannością.

Podkreślić należy, że zamawiający przychylając się do wniosku danego wykonawcy o
zastrzeżeniu określonych informacji jako tajemnica przedsiębiorstwa, winien dokonać
weryfikacji prawdziwości stanowiska oferenta odnośnie charakteru (statusu) tych informacji.
Weryfikacja prawdziwości stanowiska oferenta nie może odbyć się wyłącznie poprzez
bezrefleksyjne zaaprobowanie wyjaśnień danego wykonawcy, ale winna być oparta
obiektywnymi przesłankami, gdyż tylko na ich podstawie można zweryfikować prawdziwość
subiektywnych twierdzeń wykonawcy. Podsumowując, dla skutecznego zastrzeżenia
określonych informacji tajemnicą przedsiębiorstwa wykonawca zobowiązany jest: (i)
zastrzec
, które informacje podlegają ochronie jako tajemnica przedsiębiorstwa; (ii) wykazać
spełnienie przesłanek określonych w art. 11 ust. 2 ZNKU; (iii) przy czym obie te czynności
powinny nastąpić – co do zasady – nie później niż w terminie składania ofert lub wniosków o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu.

Mając na uwadze powyższe Izba uznała, że Zamawiający niezasadnie zaniechał odtajnienia
kalkulacji cen tłumaczeń zawartych w wyjaśnieniach wykonawcy Groy Group. Dokonując
analizy powyższych wyjaśnień Izba nie znalazła podstaw do uznania, że wypełnione zostały
przesłanki tajemnicy przedsiębiorstwa określone w art. 11 ust. 2 UZNK.

Po pierwsze, wskazać należy, że ustawodawca w art. 11 ust. 2 UZNK wskazał, iż dla
uznania danej informacji za tajemnicę przedsiębiorstwa należy wykazać, że informacji ta (tj.
informacja
techniczna, technologiczna, organizacyjna przedsiębiorstwa lub inne informacje)
posiada wartość gospodarczą. Samo zakwalifikowanie określonej informacji jako poufnej nie
przesądza o jej wartości gospodarczej. Wykonawca zastrzegający określone informacje jako
tajemnica przedsiębiorstwa musi wykazać Zamawiającemu m.in., że dane informacje
posiadają określoną wartość gospodarczą. Wartość ta może wyrażać się w sposób
pozytywny
– poprzez wycenę określonego dobra jako wartości niematerialnej i prawnej
(przykładowo, znaku towarowego, prawa autorskiego, czy pewnego unikalnego rozwiązania
organizacyjnego, mającego trwałe zastosowanie i kreującego pewną wartość), posiadającą
określoną wartość, dającą się ująć w określonych jednostkach pieniężnych (wycenić), która
zarazem powinna zostać wyceniona jako przynależne uprawnionemu wartości (co do
przedsiębiorstwa – może znaleźć uchwytny wymiar w dokumentach księgowych oraz
sprawozdaniu finansowych jako wartość niematerialna i prawna). Przejawem tej wartości
może być w konkretnej sytuacji także potencjalna szkoda, jaką wykonawca może ponieść w

razie, gdyby informacja została upowszechniona szerszemu gronu podmiotów. Wartość
gospodarcza to wartość informacji w obrocie, pozwalająca skwantyfikować informację i ująć
ją w postaci wartości o charakterze finansowym. Wartość ta ma zatem wymiar obiektywny,
sięgający poza dane postępowanie.

Zdaniem Izby w treści złożonego uzasadnienia dotyczącego zastrzeżenia wyjaśnień rażąco
niskiej ceny przez wykonawcę Groy Group nie została wykazana wartość gospodarcza
informacji, które nie zostały ujawnione przez Zamawiającego tj. kalkulacji kosztów
tłumaczeń. Izba podkreśla, że uzasadnienie zastrzeżenia wyjaśnień wykonawcy jako
tajemnica przedsiębiorstwa musi odnosić się do konkretnych twierdzeń, oświadczeń, danych
zawartych w wyjaśnieniach. Uzasadnienie zaś wykonawcy Groy Group ma charakter ogólny,
w zasadniczej części opiera się na przytaczaniu gołosłownych twierdzeń o wartości
gospodarczej, handlowej i ekonomicznej zastrzeżonych informacji, bez odniesienia się do
poszczególnych elementów wyjaśnień. Stwierdzenia takie jak: „W/w dane stanowią
informacje techniczne, technologi
czne i organizacyjne przedsiębiorstwa, które posiadają dla
nas wartość gospodarczą, które w szczególnym zestawieniu nie są powszechnie znane
osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji i nie są łatwo dostępne dla takich
osób
”, „W/w dokumenty zwierają informacje technologiczne, handlowe, organizacyjne
obrazujące wielkość produkcji i sprzedaży, a także źródła kupna i zbytu. Posiadają wartość
ekonomiczną i gospodarczą
”, są twierdzeniami notorycznie powtarzanymi przez
wykonawców w postępowaniach przetargowych. Jednakże twierdzenia te są puste, jeśli
wykonawca zaniecha odniesienia ich do konkretnych informacji zawartych w treści wyjaśnień
i nie wykaże w czym upatruje wartości gospodarczej konkretnej informacji.

Zdaniem Izby wykonawca Groy Group
nie wykazał w treści złożonego uzasadnienia wartości
gospodarczej kalkulacji cenowej tłumaczeń. Tabele te zawierają informacje na temat
przyjętego w tym konkretnym postępowaniu wynagrodzenia miesięcznego za pracę
tłumacza, która składa się w zasadniczej części na koszty realizacji zamówienia.
Wykonawca nie wykazał, że stosuje jakieś unikalny system wynagrodzeń dla tłumaczy, które
uzasadnia ochronę informacji dotyczących przyjętych kosztów pracy, nie wykazał wartości
niematerialnej zastrzeżonych informacji. Wykonawca nie przedstawiał żadnej polityki czy
metodologii wynagrodzen
ia pracowników w swojej firmie, jak również nie wykazał, iż
przedstawione w treści wyjaśnień kalkulacje są oparte na opracowanej przez wykonawcę
formule, mającej charakter unikatowy i dostępny wyłącznie temu wykonawcy. Z treści
wyjaśnień można pośrednio wnioskować, że wykonawca obawia się, iż w przypadku
ujawnienia ko
sztów wynagrodzenia tłumacza istnieje ryzyko, że inny wykonawca mogą
zabiegać o jego pracowników. To jednak, w ocenie Izby, nie jest obiektywna wartość

gospodarcza informacji uzasadniającą jej zastrzeżenie jako tajemnica przedsiębiorstwa, ale
subiektywna ocena ryzyka
związanego z możliwością rezygnacji danego pracownika z pracy
u wykonawcy na rzecz korzystniejszych warunków u innego podmiotu. To zaś jest
elementem zdrowej i prawidłowej konkurencji na rynku, umożlwiającej pracownikom
otrzymanie lepszego wynagrodzenia za wykonywaną pracę. Izba podkreśla również, że
informacje wskazane tabelach nie są informacjami dotyczącymi wynagrodzenia konkretnej
osoby wskazanej z imienia i nazwiska.
Wykonawca przestawiał koszty realizacji usługi
tłumaczenia w ramach konkretnego postępowania. Koszty te podlegają weryfikacji względem
przepisów prawa dotyczących minimalnego wynagrodzenia o pracę oraz uwarunkowań
rynkowych związanych z możliwością uzyskania cen wskazanych przez wykonawcę. Taka
weryfikacja jest elementem jawności postępowania przetargowego, na którą wykonawca
Groy Group godzi się składając ofertę w postępowaniu przetargowym. Ograniczenie tej
zasady, jako wyjątek, musi być wykazane spełnieniem określonych przesłanek, w tym
wykazania wartości gospodarczej, czego zdaniem Izby wykonawca Groy Group nie uczynił.
Izba podkreśla również, że wbrew twierdzeniom wykonawcy Groy Group możliwość
wykorzystania informacji dotyczących wynagrodzenia tłumacza w konkretnym postępowaniu
przetargowym w innych postępowaniach jest niezwykle ograniczona. Każde postępowanie
ma swoja specyfikę, odmienne uwarunkowania, wymagania dotyczące tłumaczeń, języka,
doz
wolonych narzędzi, tematyki. Te elementy determinują zakres wymagań wobec tłumacza,
a jednocześnie wpływają na poziom wynagrodzenia. Zdaniem Izby wykonawca Groy Group
w żaden sposób nie wykazał w jaki sposób informacja o poziomie wygrodzenia tłumacza w
tym
konkretnym postępowaniu może być wykorzystana ze szkoda na wykonawcy w innych
postępowaniach. Ryzyko utraty pracownika z powody zbyt niskiego wynagrodzenia nie jest
obiektywną wartością gospodarczą, ale elementem konkurencji i zapewnienia pracownikom
uczc
iwego i godnego wynagrodzenia za pracę.

Izba podkreśla również należy, że Odwołujący jak i Przystępujący wykazali, że
wynagrodzenie tłumaczy jest przedmiotem dyskusji na licznych forach internetowych, na
których osoby te dzielą się informacjami co do otrzymywanego wynagrodzenia za pracę.
Poziom tego wynagrodzenia jest okolicznością powszechnie znaną na rynku.

Zdaniem Izby, wobec brak
u wykazania przez wykonawcę Groy Group wartości gospodarczej
informacji zawartych w kalkulacjach cen tłumaczenia, informacje te nie spełniają przesłanki
koniecznej do uznania
ich za informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa. Tym
samym, Izba nakazała Zamawiającemu odtajnienie tych informacji, tak aby inni wykonawcy
mieli możliwość zweryfikowania prawidłowości przyjętych przez wykonawcą Groy Group
założeń cenowych co do kosztów realizacji zamówienia. Zdaniem Izby zasada jawności

postępowania przetargowego musi być ściśle przestrzegana zarówno przez Zamawiającego
jak i wykonawców decydujących się na udział w postępowaniu przetargowym. Możliwość
weryfikacji wyceny kosztów realizacji zamówienia przez innych wykonawców stanowi
realizacji tej zasady i jest gwarancją rzetelnej i obiektywnej analizy ofert innych wykonawców.
To zaś w konsekwencji przedkłada się na zapewnienie wyboru wykonawcy, które w sposób
prawidłowy zrealizuje zamówienia i nie będzie w sposób nieuprawniony poszukiwał
oszczędności, aby zmieścić się w nieprawidłowo skalkulowanych kosztach realizacji
zamówienia.

Jednocześnie Izba wskazuje, że możliwość zastrzeżenia określonych informacji jako
tajemnica przedsiębiorstwa wymaga wykazania, że uprawniony do korzystania z informacji
lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu
utrzymania ich w poufności. W analizowanym stanie faktycznym w celu wykazania ww.
przesłanki wykonawca winien wykazać, że podjął działania zmierzające do zachowania
informacji zwartych w kalkulacjach cen tłumaczeń w poufności. Zdaniem Izby wykonawca
Groy Group
nie wykazał takich okoliczności. Po raz kolejny Izba wskazuje, że uzasadnienie
wykonawcy ma charakter ogólny, wykonawca posługuje się ogólnymi stwierdzaniami
dotyczącymi zachowania informacji w poufności, bez odniesienia do konkretnego
postępowania i konkretnych informacji zawartych w wyjaśnieniach. Wykonawca Groy Group
nie wykazał, iż w tym postępowaniu podjął kroku w celu zachowania w poufności informacji
dotyczącej wynagrodzenia tłumacza. Wykonawca przedstawił umowy o pracę, w których
brak jest jakiegok
olwiek odniesienia do obowiązku zachowania informacji dotyczących
wynagrodzenia w poufności. Wykonawca załączył do wyjaśnień postanowienia o
zachowaniu w poufności i wzór umowy, ale nie przedstawił żadnego dowodu, iż w ramach
prowadzonego postępowania przetargowego ktokolwiek podpisał owe dokumenty i
zobowiązał się do zachowania zastrzeżonych informacji w poufności. Sam wzór dokumentu
nie jest równoznaczny z obowiązkiem nałożonym na konkretną osobę. Zdaniem Izby
wykonawca Groy Group nie wykazał przesłanki podjęcia działań w celu zachowania
zastrzeżonych informacji w poufności. Wyjaśnienia wykonawcy mają charakter ogólny, są
poparte dokumentami nie odnoszącymi się do analizowanego postępowania przetargowego.
Ogólne i subiektywne stwierdzenia wykonawcy nie mogą być uznane za wykazanie
spełnienia przesłanek, o których ustawodawca mówi w art. 11 ust. 2 UZNK.

Mając na uwadze brzmienie art. 18 ust. 1 i 3 ustawy Pzp w zw. z art. 11 ust. 2 UZNK, Izba
uznała, że wykonawca Groy Group nie wykazał, że kalkulacje cen tłumaczeń zawarte w

wyjaśnieniach z dnia 22 lutego 2021 r. stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, a tym samym
Izba nakazała odtajnienie tych informacji przez Zamawiającego.

O kosztach postępowania odwoławczego orzeczono stosownie do jego wyniku na podstawie
art. 557 i 575 ustawy Prawo zamówień publicznych z 2019 r. oraz § 5 pkt 1 i 2 lit. b) w zw. z
§ 7 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie szczegółowych rodzajów
kosztów postępowania odwoławczego, ich rozliczania oraz wysokości i sposobu pobierania
wpisu od odwołania z dnia 30 grudnia 2020 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 2437).

Przewodniczący: ……………………………….………


Wcześniejsze orzeczenia:

Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie