eGospodarka.pl

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO2018 › Sygn. akt: KIO 472/18
rodzaj: POSTANOWIENIE
data dokumentu: 2018-03-28
rok: 2018
sygnatury akt.:

KIO 472/18

Komisja w składzie:
Przewodniczący: Anna Kuszel - Kowalczyk, Emil Kuriata, Piotr Kozłowski Protokolant: Marta Słoma

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym
z udziałem stron 28 marca 2018 r. w Warszawie
odwołania wniesionego 12 marca 2018 r. do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej
przez
wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: Egis Rail S.A.
z siedzibą w Lyonie (Francja), Egis Poland sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, MGGP
S.A. z siedzibą w Tarnowie

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. Budowa nowej linii kolejowej
Podłęże - Szczyrzyc - Tymbark / Mszana Dolna oraz modernizację istniejącej linii kolejowej
nr 104 Chabówka - Nowy Sącz – Etap I: prace przygotowawcze
(nr postępowania
IREZA3c-216-04/2017)
prowadzonym przez zamawiającego: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibą
w Warszawie

przy udziale
wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: AECOM
Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ITALFERR S.p.A. z siedzibą w Rzymie
(Włochy), SYSTRA S.A. z siedzibą w Paryżu (Francja)
– zgłaszających swoje
przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego

postanawia:
1.
Umarza postępowanie odwoławcze.
2.
Nakazuje zwrot z rachunk
u bankowego Urzędu Zamówień Publicznych na rzecz Egis
Sygn. akt KIO 472/18

Rail S.
A. z siedzibą w Lyonie, Egis Poland sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,
MGGP S.A. z siedzibą w Tarnowie wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia
kwoty 15000 zł 00 gr (słownie: piętnaście tysięcy złotych zero groszy) –
uiszczonej przez powyższego odwołującego tytułem wpisu od odwołania.


Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
– Prawo
zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) na niniejsze postanowienie –
w
terminie 7 dni od dnia jego doręczenia – przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa
Krajowej Izby
Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie.

Przewodniczący:
………………………………

………………………………
………………………………

Sygn. akt KIO 472/18

U z a s a d n i e n i e


Zamawiający PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibą w Warszawie prowadzi
na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
– Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U.
z 2017 r. poz. 1579 ze zm.)
{dalej również: „ustawa pzp” lub „pzp”} w trybie przetargu
nieograniczonego
postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego sektorowego na
usługi pn. Budowa nowej linii kolejowej Podłęże - Szczyrzyc - Tymbark / Mszana Dolna oraz
modernizację istniejącej linii kolejowej nr 104 Chabówka - Nowy Sącz – Etap I: prace
przygotowawcze

(nr postępowania IREZA3c-216-04/2017). Ogłoszenie o tym zamówieniu
31 października 2017 r. zostało zamieszczone w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej
nr 2017/S_209 pod poz. 434744. Warto
ść przedmiotowego zamówienia przekracza kwoty
określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy pzp.

12 marca 2018
r. Odwołujący – wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie
zamówienia: Egis Rail S.A. z siedzibą w Lyonie (Francja), Egis Poland sp. z o.o. z siedzibą
w Warszawie, MGGP S.A.
z siedzibą w Tarnowie {dalej również: „Konsorcjum Egis”} – wniósł
w stosownej formie elektronicznej
do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej odwołanie
(zachowując wymóg przekazania jego kopii Zamawiającemu) od zaniechania przez
Zamawiającego udostępnienia całej oferty złożonej przez wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia: AECOM Polska sp. z o.o. z siedzibą
w
Warszawie, ITALFERR S.p.A. z siedzibą w Rzymie (Włochy), SYSTRA S.A. z siedzibą
w
Paryżu (Francja) {dalej również: „Konsorcjum Aecom”}.


Odwołujący zarzucił Zamawiającemu naruszenie art. 8 ust. 3 w zw. z art. 8 ust. 1 i 2
ustawy pzp w zw. z art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji (t.j. Dz. U. z 2018 poz. 419) oraz art. 7 ust. 1 pzp
– przez nieuzasadnione
przyjęcie, że informacje zastrzeżone przez Konsorcjum Aecom w ofercie tj. informacje
dotyczące doświadczenia wykonawcy (wykaz usług), zobowiązania do udostępnienia
wykonawcy wiedzy i doświadczenia, informacje dotyczące osób przewidzianych do realizacji
zamówienia (wykaz osób oraz Wykaz personelu na potrzeby kryterium), metodologia oraz
inne zastrzeżone w dokumentach JEDZ poszczególnych członków Konsorcjum Aecom,
stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, a w konsekwencji nieuprawnione zaniechanie
udostępnienia tych dokumentów Odwołującemu, co w konsekwencji prowadzi do naruszenia
naczelnej zasady zamówień publicznych tj. zasady jawności postępowania, a także utrudnia
pozostałym wykonawcom udział w postępowaniu, pozbawiając ich możliwości weryfikacji
poprawności oferty złożonej przez Konsorcjum Aecom.

Odwołujący wniósł o uwzględnienie odwołania i nakazanie Zamawiającemu
Sygn. akt KIO 472/18


odtajnienia i udostępnienia Odwołującemu całej oferty Konsorcjum Aecom.
Ponad
to Odwołujący wskazał okoliczności faktyczne i prawne dla uzasadnienia
wniesienia odwołania.

Pismem z 15 marca 2018 r. Zama
wiający poinformował Izbę, że 13 marca 2018 r.
przesłał drogą elektroniczną kopię odwołania pozostałym wykonawcom.
16 marca 2018 r
. do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej wpłynęło w formie pisemnej
zgłoszenie przez Konsorcjum Aecom przystąpienia do postępowania odwoławczego
po
stronie Zamawiającego.
Wobec dokonania tego zgłoszenia w odpowiedniej formie, z zachowaniem
3-dniowego terminu
oraz wymogu przekazania kopii zgłoszenia Stronom postępowania
(zgodnie z art. 185 ust. 2 pzp), Izba nie miała podstaw do stwierdzenia nieskuteczności
przystąpienia, co do którego nie zgłoszono również opozycji.

Przystępujący wniósł o oddalenie odwołania.

W odpowiedzi na odwołanie z 28 marca 2018 r. Zamawiający oświadczył,
że uwzględnia odwołanie w zakresie niezasadnego utajnienia informacji dotyczących
doświadczenia Konsorcjum Aecom (wykaz usług) oraz zobowiązuje się odtajnić str. 32-34,
51-54 oraz 74-
81 (str. 81 bez pkt 2) oferty Konsorcjum Aecom. Natomiast w pozostałym
zakresie wnosi o oddalenie odwołania jako bezzasadnego.

Na posiedzeniu 28 marca 2018 r. Przystępujący oświadczył do protokołu, że nie
zgłasza sprzeciwu co do częściowego uwzględnienia przez Zamawiającego odwołania.
Natomiast Odwołujący oświadczył do protokołu, że wycofuje odwołanie w zakresie
nieuwzględnionym przez Zamawiającego.

W tych okolicznościach Izba zważyła, co następuje:

Skuteczne skorzystanie przez strony
postępowania odwoławczego z przysługujących
im tzw.
czynności dyspozytywnych – czyli uwzględnienia w całości zarzutów odwołania przez
zamawiającego lub cofnięcia odwołania przez odwołującego – powoduje zakończenie
postępowania odwoławczego bez merytorycznego rozpoznania zarzutów odwołania.

W szczególności zgodnie z art. 186 ust. 3 pzp w przypadku uwzględnienia przez
zamawiającego części zarzutów przedstawionych w odwołaniu i wycofania pozostałych
zarzutów przez odwołującego, Izba może umorzyć postępowanie na posiedzeniu niejawnym
Sygn. akt KIO 472/18


bez obecności stron oraz uczestników postępowania odwoławczego, którzy przystąpili
do
postępowania po stronie wykonawcy, pod warunkiem że w postępowaniu odwoławczym
po stronie zamawiającego nie przystąpił w terminie żaden wykonawca albo wykonawca,
który przystąpił po stronie zamawiającego nie wniósł sprzeciwu wobec uwzględnienia części
zarzutów. W takim przypadku zamawiający wykonuje, powtarza lub unieważnia czynności
w
postępowaniu o udzielenie zamówienia zgodnie z żądaniem zawartym w odwołaniu
w
zakresie uwzględnionych zarzutów.
W ocenie Izby w rozpatrywanym postępowaniu zaistniała sytuacja odpowiadająca
hipotezie przywołanego przepisu. Z uwagi na to, że Zamawiający przesłał odpowiedź na
odwołanie dopiero 28 marca 2018 r. zaistniała konieczność przeprowadzenia posiedzenia
z
udziałem Stron i Przystępującego.

W
obec powyższego, Izba – działając na podstawie art. 186 ust. 3a w zw. z art. 192
ust. 1 zd. 2 ustawy pzp
– umorzyła postępowanie odwoławcze na posiedzeniu niejawnym
z udzia
łem Stron i Przystępującego do tego postępowania.

Orzekając o kosztach postępowania odwoławczego Izba uwzględniła, że ponieważ
uwzględnienie części zarzutów odwołania nastąpiło przed otwarciem rozprawy, z mocy art.
186 ust. 6 pkt 1 ustawy pzp
koszty te znoszą się wzajemnie, jednocześnie nakazując
dokonanie na rzecz Odwołującego zwrotu kwoty uiszczonej tytułem wpisu, zgodnie z § 5 ust.
1 pkt 2 lit. a r
ozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 15 marca 2010 r. w sprawie
wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu
odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz. U. Nr 41 poz. 238 ze zm.).

Przewodniczący:
………………………………

………………………………
………………………………
Wcześniejsze orzeczenia:

Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie