eGospodarka.pl

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO2018 › Sygn. akt: KIO 433/18, KIO 436/18
rodzaj: WYROK
data dokumentu: 2018-04-16
rok: 2018
sygnatury akt.:

KIO 433/18
KIO 436/18

Komisja w składzie:
Przewodniczący: Aleksandra Patyk Członkowie: Anna Packo, Irmina Pawlik Protokolant: Adam Skowroński

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 20 marca 2018 r., 28 marca 2018 r. oraz 11 kwietnia
2018 r.
w Warszawie odwołań wniesionych do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej:
A. w dniu
5 marca 2018 r. przez wykonawcę Tradex Systems Sp. z o.o. z siedzibą
w Warszawie
(sygn. akt: KIO 433/18),
B. w dniu 5 marca 2018 r. przez wykonawc
ę Fujitsu Technology Solutions Sp. z o.o.
z siedzibą w Warszawie
(sygn. akt: KIO 436/18),
w postępowaniu prowadzonym przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
w Warszawie
,

przy udziale:
A. wykonawcy
Cloudware Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie zgłaszającego
przystąpienie do postępowania odwoławczego o sygn. akt: KIO 433/18 oraz o sygn.
akt: KIO 436/18
po stronie Zamawiającego,
B. wykonawcy
Comparex Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie zgłaszającego
przystąpienie do postępowania odwoławczego o sygn. akt: KIO 433/18 oraz o sygn.
akt: KIO 436/18
po stronie Zamawiającego,
C. wykonawcy Fujitsu
Technology Solutions Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego o sygn. akt: KIO 433/18
po stronie Zamawiającego,

D. wykonawcy
Tradex Systems Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie zgłaszającego
przystąpienie do postępowania odwoławczego o sygn. akt: KIO 436/18 po stronie
Odwołującego,


orzeka:

1.
Uwzględnia oba odwołania i nakazuje Zamawiającemu Agencji Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie

unieważnienie czynności wyboru oferty
najkorzystniejszej, powtórzenie czynności badania i oceny ofert, w tym odrzucenie
oferty wykonawcy Comparex Poland Sp. z o.o.
z siedzibą w Warszawie
oraz
Cloudware Polska Sp. z o.o.
z siedzibą w Warszawie
jako niezgodnych z treścią
SIWZ w zakresie parametrów określonych w punktach 14 oraz 16 tabeli opisu
przedmiotu zamówienia.
Pozostałe zarzuty obu odwołań uznaje za nieuzasadnione.

2.
kosztami postępowania obciąża Zamawiającego Agencję Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie
(sygn. akt: KIO 433/18) oraz wykonawcęwnoszącego sprzeciw Cloudware Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (sygn.
akt: KIO 436/18) i:

2.1. zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 30 000 zł 00 gr
(
słownie: trzydzieści tysięcy złotych zero groszy) uiszczoną przez Odwołujących –
wykonawcę Tradex Systems Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (sygn. akt: KIO
433/18) oraz
wykonawcę Fujitsu Technology Solutions Sp. z o.o. z siedzibą w
Warszawie
(sygn. akt: KIO 436
/18) tytułem wpisu od odwołań,
2.2. zasądza od Zamawiającego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
w Warszawie

na rzecz Odwołującego wykonawcy Tradex Systems Sp. z o.o.
z siedzibą w Warszawie
(sygn. akt: KIO 433/18) kwotę 18 600 zł 00 gr (słownie:
osiemnaście tysięcy sześćset złotych zero groszy) stanowiącą uzasadnione koszty
strony poniesione z tytułu wpisu od odwołania oraz wynagrodzenia pełnomocnika
oraz zasądza od wykonawcy wnoszącego sprzeciw Cloudware Polska Sp. z o.o.
z siedzibą w Warszawie
na rzecz Odwołującego wykonawcy Fujitsu Technology
Solutions Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
(sygn. akt: KIO 436/18) kwotę
18
600 zł 00 gr (słownie: osiemnaście tysięcy sześćset złotych zero groszy)
stanowiącą uzasadnione koszty strony poniesione z tytułu wpisu od odwołania oraz
wynagrodzenia pełnomocnika.

Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. -
Prawo zamówień
publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) na niniejszy wyrok - w terminie 7 dni od
dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby
Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie.

Przewodniczący: ……………………………..

Członkowie:
……………………………..


……………………………..


Sygn. akt: KIO 433/18

KIO 436/18

U z a s a d n i e n i e


Zamawiający – Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie [dalej
„Zamawiający”] prowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie
przetargu nieograniczonego na
zakup 2 sztuk bibliotek taśmowych na potrzeby systemu
backupu ARiMR

(znak postępowania: DPiZP.2610.31.2017).
Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej w dniu 10 listopada 2017 r. pod numerem 2017/S 216-448627.

Sprawa o sygn. akt: KIO 433/18

W dniu 5 marca 2018 r. wykonawc
a Tradex Systems Sp. z o.o. z siedzibą w
Warszawie
[dalej „Odwołujący 1”] wniósł odwołanie zarzucając Zamawiającemu naruszenie:
1.
art. 7 ust. 1, art. 89 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy Pzp poprzez błędną ocenę ofert
wykonawców: Cloudware Polska Sp. z o.o., Comparex Poland Sp. z o.o. i Fujitsu
Technology Solutions Sp. z o.o. i uznanie ich
za zgodne z treścią SIWZ, pomimo iż
oferty złożone przez tych wykonawców powinny podlegać odrzuceniu, w
konsekwencji zaniechanie odrzucenia ofert ww. wykonawców, pomimo iż ich treść
jest niezgodna z treścią SIWZ, a ich złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji;
2.
względnie naruszenie art. 7 ust. 1 w zw. z art. 90 ust. 1 ustawy Pzp poprzez
zaniechanie wezwania wykonawcy Fujitsu Technology Solutions Sp. z o.o. do
wyjaśnień dotyczących wyliczenia ceny lub kosztu oferty, co w konsekwencji powinno
skutkować odrzuceniem oferty w trybie art. 89 ust. 1 ustawy Pzp;
oraz naruszenie innych przepisów wskazanych lub wynikających z uzasadnienia niniejszego
odwołania.

Wobec ww. zarzutów Odwołujący 1 wniósł o:
1.
uwzględnienie odwołania;
2.
nakazanie Zamawiającemu unieważnienia czynności wyboru oferty najkorzystniejszej
w postępowaniu;
3.
nakazanie Zamawiającemu dokonania powtórnej czynności oceny ofert wykonawców
Cloudware Polska Sp. z o.o., Comparex Poland Sp. z o.o. i Fujitsu Technology
Solutions Sp. z o.o. i względnie ich odrzucenie.

Odwołujący 1 podniósł, iż urządzenie IBM TS4500 nie spełnia wszystkich wymagań
określonych w SIWZ, w szczególności tych zawartych w pkt 16 Tabeli, tj. czasu
inwentaryzacji taśm. Kwestia tego parametru urządzenia była przedmiotem postępowania
wyjaśniającego, jednakże Zamawiający nie dochował należytej staranności przy ocenie
wyjaśnień złożonych przez wykonawców Cloudware Polska Sp. z o.o. i Comparex Poland
Sp. z o.o. Wskazał, że Zamawiający pismem z dnia 17 stycznia 2018 r. zwrócił się do
wykonawcy Cloudware Polska Sp. z o.o. o złożenie wyjaśnień, w związku z informacjami
zawartymi w dokumentacji technicznej biblioteki taśmowej, według których czas
inwentaryzacji taśm w pojedynczej obudowie wynosi ponad 300 sekund, zamiast
wymaganych w
SIWZ nie więcej niż 20 sekund. W swoich wyjaśnieniach ww. wykonawca
powołał się na wiadomość elektroniczną otrzymaną z firmy IBM Polska, w której pracownik
handlowy tej firmy wskazuje, że czas inwentaryzacji 100 taśm przy typowej pracy biblioteki
oraz wyko
naniu skanów stref Tier 0 i Tier 1, bez skanowania pozostałych stref (tzw. „Tierów”)
nie przekroczy 20 sekund.
Zdaniem Odwołującego 1 takie stwierdzenie wprost stoi w
sprzeczności z treścią oficjalnych dokumentów technicznych producenta biblioteki taśmowej.
Nawet jeśli przyjąć najbardziej korzystną metodę pomiaru czasu inwentaryzacji taśm przez
bibliotekę taśmową IBM TS4500, tj. skanowanie taśm umiejscowionych tylko w strefach Tier
0 i Tier 1, zamiast we wszystkich strefach pojedynczej obudowy, to czas inwentaryzacji 100
taśm w strefach Tier 0 i Tier 1 również przekracza wyspecyfikowany w SIWZ czas
inwentaryzacji określony na nie więcej niż 20 sekund i wynosi aż 60 sekund. Podkreślał, że
firma IBM jest czynnym uczestnikiem niniejszego postępowania przetargowego jako
podwykonawca firm Cloudware Polska Sp. z o.o. i Comparex Poland Sp. z o.o., a w
konsekwencji wszelkie informacje
i oświadczenia tego podmiotu należy traktować jako
własne i podchodzić do nich ze wzmożoną ostrożnością, w związku z zainteresowaniem tego
podmiotu w uzyskaniu zamówienia.
Odwołujący 1 wskazał, że rozwiązanie TS4500 firmy IBM nie spełnia również
wymagania dotyczącego maksymalnej zajętości miejsca, określonego w punkcie 1 tabeli,
która miała wynosić maksymalnie 200 cm wysokości. Wykonawcy Cloudware Polska Sp. z
o.o.
i Comparex Poland Sp. z o.o. w pkt. 1 Tabeli nr 1 Formularza ofertowego wskazali, że
zaoferowane rozwiązanie posiada wysokość 180 cm. Taki wymiar nie uwzględnia jednak
dodatkowej obudowy TR1 (Top Rack) o wysokości 52 cm (z przestrzenią wewnętrzną 10U),
montowanej u góry biblioteki, mieszczącej urządzenia dodatkowe niezbędne do pracy
biblioteki jak tzw. PDU, tape data movers, switche itp., zwiększając tym samym wysokość
urządzenia do 232 cm.
Następnie Odwołujący 1 podniósł, że według informacji zawartych w ofertach
wykonawców Cloudware Polska Sp. z o.o. i Comparex Poland Sp. z o.o. w pkt 4 i 6 Tabeli
nr 1 Formularza ofertowego, wykonawcy zaoferowali
konfigurację biblioteki wyposażoną

w 4040 slotów na kasety (taśmy) oraz dwa roboty. Architektura biblioteki w konfiguracji
z dwoma robotami, które mają pracować w trybie redundancji powoduje, że część slotów na
kase
ty nie jest obsługiwana, tj. nie może być wykorzystywana i wypełniona taśmami.
Determinuje to konieczność zaoferowania biblioteki z większą ilością modułów, zwiększając
tym samym ilość możliwych do wykorzystania slotów na taśmy. W przypadku konfiguracji
biblioteki TS4500 zaoferowanej przez Cloudware Polska Sp. z o.o. i Comparex Poland
Sp. z o.o. ilość takich slotów, które nie mogą być wykorzystane wynosi 192, a w
konsekwencji liczba obsługiwanych slotów na taśmy w zaoferowanej bibliotece taśmowej,
które mogą być wypełnione kasetami (taśmami) wynosi jedynie 3848.
Odwołujący 1 podniósł, że analogiczna sytuacja ma miejsce w przypadku biblioteki
taśmowej Quantum i6000, zaoferowanej przez wykonawcę Fujitsu Technology Solutions
Sp. z o.o. Argumentował, że w przypadku konfiguracji tego urządzenia wyposażonego w dwa
roboty pracujące w trybie redundancji, ilość dostępnych slotów na kasety ulega zmniejszeniu
o 72, co daje możliwość wykorzystania tylko 3984 slotów. Aby spełnić wymaganie określone
w pkt. 4 Tabeli, tj. min. 4000 dostępnych slotów i obsługiwanych taśm, ww. wykonawca
powinien zaoferow
ać dla biblioteki dodatkowy moduł (obudowę) na sloty, co z kolei wpływa
na wzrost ceny urządzenia oraz zwiększenie jego gabarytów. Podkreślał, że wykonawcy
Fujitsu Technology Solutions Sp. z o.o. oraz Toya Systemy Komputerowe Sp. z o.o.
zaoferowali ten sam
model urządzenia – Quantum i6000, przy czym cena oferty Toya jest o
2 927
288,07 PLN, tj. 87,5% wyższa od ceny oferty wykonawcy Fujitsu, co w sposób
jednoznaczny wskazuje, że oferta wykonawcy Fujitsu Technology Solutions Sp. z o.o.
takiego modułu (obudowy) na sloty, zwiększającego ilość obsługiwanych kaset, nie
obejmuje.
Odwołujący 1 wskazał, że bardzo niska cena konfiguracji pojedynczej biblioteki
taśmowej wskazuje również na nieuwzględnienie w ofercie wykonawcy Fujitsu Technology
Solutions Sp. z o.o. ko
sztu wszystkich opcji urządzenia warunkujących realizację wymagań
określonych w SIWZ, jak np. tych wyspecyfikowanych w punkcie 11 Tabeli. Co prawda,
zaoferowana
przez ww. wykonawcę biblioteka taśmowa Quantum i6000 jest w stanie
technicznie spełnić wymaganie określone w punkcie 11 Tabeli, jednakże aby dana
funkcjonalność była aktywna niezbędne jest wykupienie dodatkowych, opcjonalnych licencji,
których oferta tego wykonawcy nie obejmuje.
Odwołujący 1 podniósł również, że oferta wykonawcy Fujitsu Technology Solutions
Sp. z o.o.
nie obejmuje także pełnego przedmiotu zamówienia opisanego szczegółowo w pkt
I.1.2,3 i 4 SIWZ (str. 2). Zamawiający wymagał dodatkowo, oprócz usługi instalacji i
wdrożenia, ujęcia w kosztach oferty 160 godzin konsultacyjnych. Wskazał, że biorąc pod
uwagę obowiązujące stawki certyfikowanych specjalistów w zakresie bibliotek taśmowych
Quantum i6000 minimalne wynagrodzenie wynosi 150 PLN netto za godzinę, co daje łączną

wartość 24 000 PLN netto. Wykonawca Fujitsu Technology Solutions Sp. z o.o. wycenił
wszystkie usługi na kwotę 18 989 PLN, co jest wartością niewystarczającą, aby zapewnić
Zamawiającemu ich świadczenie na wysokim poziomie przez cały okres umowy, wynoszący
36 miesięcy. Podkreślał, że w ramach 160 godzin konsultacyjnych Zamawiający oczekuje,
oprócz standardowych konsultacji technicznych, obejmujących analizy, rekomendacje czy
audyty, przeprowadzenie również prac rekonfiguracyjnych, warsztatów, prezentacji itp.
Ponadto Odwołujący 1 nadmienił, iż wykonawca Toya Systemy Komputerowe Sp. z o.o.
zaoferował wykonanie tych usług za wartość netto 695 000 PLN, wykonawca Cloudware
Polska Sp. z o.o. za kwotę netto 63 000 PLN oraz Comparex Poland Sp. z o.o. w cenie netto
40 000 PLN.

Zamawiający w pisemnej odpowiedzi na odwołanie z dnia 20 marca 2018 r. wniósł
o jego oddalenie.
Zamawiający odnosząc się do zarzutu dotyczącego niezgodności ofert wykonawców
Cloudware Polska Sp. z o.o. oraz Comparex
Poland Sp. z o.o. z treścią SIWZ pkt 16 Tabeli –
czas inwentaryzacji wskazał, iż postawione wymaganie dotyczyło sprawdzenia 100 taśm.
Dalej
podał, że z dokumentacji IBM dotyczącej czasów inwentaryzacji poszczególnych
obszarów biblioteki (dostępnej pod podanym adresem strony internetowej) wynika, iż czas
inwentaryzacji jednej kolumny taśm wynosi 6 sekund. Wg dokumentacji IBM TS4500 R4
Tape Library Guide August 2017 w szafach przywołanych przez Odwołującego 1 (D55, L55,
S55) jedna kolumna taśm może zawierać min. 30 taśm (str. 9, 11, 16). Oznacza to, że skan
100 taśm to 3 kolumny i 1/3 kolumny co daje 20 sekund. Jeśli wziąć pod uwagę, że jedna
kolumna może zawierać więcej taśm niż 30 (a takie kolumny są na drzwiach biblioteki),
których inwentaryzacja trwa 6 s, to okazuje się, że inwentaryzacja 100 taśm w tych
miejscach będzie trwała poniżej 20 s.
Przechodząc do zarzutu niezgodności treści ofert wykonawców Cloudware Polska
Sp. z o.o. oraz Comparex Poland Sp. z o.o. z treścią SIWZ w zakresie wymagania
maksymalne
j zajętości miejsca (top rack) – pkt 1 Tabeli Formularza oferty Zamawiający
wskazał, że według przywołanej przez Odwołującego 1 dokumentacji IBM TS4500 R4 Tape
Library Guide na stronie 24 i 25 rzeczywiście pokazana jest dodatkowa obudowa TR1. Już
z samej
treści opisu jednoznacznie wynika jednak, że jest to obudowa opcjonalna, a nie
obligatoryjna
. Nadto Zamawiający wskazał na stronę 25 ww. dokumentacji technicznej,
z której wynika, że „regał górny traktowany jest jako niezależna przestrzeń regałowa i nie jest
związany z usługą lub obsługą bilblioteki taśmowej”.
Poza tym na stronie 6 i 7 dokumentacji
IBM TS4500 R4 Tape Library Guide August 2017 w tabeli z modelami szaf i kolumnie Other
(inne) wyraźnie wskazano: Optionally equipment with top rack (Model TR1) - Opcjonalnie
wyposażony w moduł nadbudowy (model TR1).

Zamawiający argumentował, że z żadnego elementu ofert Cloudware Polska Sp. z
o.o. i Comparex Poland Sp. z o.o.
, ani składanych przez tych wykonawców wyjaśnień nie
wynika, aby zaoferowali oni rozwiązanie obejmujące owe opcjonalne dodatkowe obudowy
Top Rack. Odwołujący 1 nie podnosi także jakiegokolwiek argumentu ani dowodu na taką
okoliczność, co de facto uniemożliwia polemikę z tak ogólnikowo sformułowanym zarzutem
wykraczającą poza stwierdzenie, iż opisywanego przez Tradex Systems Sp. z o.o.
rozwiązania (niezgodnego z SIWZ) nie zaoferował w postępowaniu żaden wykonawca.
Ustosunkowując się do zarzutu niezgodności treści ofert wykonawców Cloudware
Polska Sp. z o.o. oraz Comparex Poland Sp. z o.o. z treścią SIWZ w zakresie punktu 4 i 6
Tabeli Formularza ofertowego
Zamawiający podniósł, że argumentacja Odwołującego 1
zawarta w odwołaniu nie koresponduje z wymaganiami określonymi w SIWZ. Powołując się
na zapis z punktu 6 tabeli opisu przedmiotu zamówienia Zamawiający miał świadomość
możliwości wystąpienia w konfiguracji biblioteki takich obszarów, do których jeden lub drugi
robot nie będą miały dostępu. Dlatego też użył terminu taśmy, a nie sloty. Zdaniem
Zamawiającego powyższe korespondowało z wymaganiem z punktu 4 tabeli. Tym samym
wymagania Zamawiającego dotyczące obsługi 2000 taśm zostają więc spełnione, co
potwierdza sam Odwołujący 1. Dodatkowo Zamawiający przywołał wyjaśnienia treści SIWZ
z dnia 4 grudnia 2017 r. (pytanie nr 5). Zamawiający nie wskazał zatem ani w SIWZ, ani
w ramach odpowiedzi na pytania zadawane przez wykonawców na ustanowienie
wymagania, zgodnie z którym „dual robot” ma obsługiwać 4000 kaset. Zamawiający
wskazywał, że nieuprawnione na tle SIWZ (w szczególności pkt 4 oraz 6 tabeli) jest
wyinterpretowywanie
nieustanowionego wymagania, zgodnie z którym minimalna ilość
obsługiwanych kaset (4000) dotyczy obsługi tychże wszystkich kaset z zastosowaniem „dual
robot”. Wymagania te są niezależne od siebie. W punkcie 6 Zamawiający wymagał jedynie
posiadania przez biblioteki „dual robot”. Nie powiązywał jednak tego wymagania w żaden
sposób z wymaganiem zawartym w pkt 4 tabeli, w szczególności z ilością obsługiwanych
kaset.
W przedmio
cie zarzutu niezgodności treści oferty wykonawcy Fujitsu Technology
Solutions Sp. z o.o. z treścią SIWZ dotyczącej punktu 4 i 6 Tabeli Formularza ofertowego
Zamawiający argumentował, że w konfiguracji przeanalizowanej podczas badania ofert,
którą oceniano na podstawie dokumentacji Quantum Scalar i6000 User's Guide, 666879-15
Rev B, December 2017 oraz konfiguratora Quantum, biblioteka w trybie dual robot będzie w
stanie obsłużyć 4224 sloty na taśmy. Wskazywał, że Odwołujący 1 nie przedstawił
jakiegokolwiek a
rgumentu ani dowodu na okoliczność podnoszonych twierdzeń co do ilości
dostępnych slotów na kasety, co de facto uniemożliwia polemikę z tak ogólnikowo
sformułowanym zarzutem wykraczającą poza stwierdzenie, iż opisywanego przez

Odwołującego 1 rozwiązania (niezgodnego z SIWZ) nie zaoferował w postępowaniu żaden
wykonawca.
W zakresie zarzutu niezgodności treści oferty wykonawcy Fujitsu Technology
Solutions
Sp. z o.o. z treścią SIWZ dotyczącej punktu 11 Tabeli Formularza ofertowego, tj.
braku licencji do real
izacji pkt 11 Tabeli Zamawiający wskazał, że nie wymagał w formularzu
ofertowym
w szczególności w jego pkt 11 wykazu dostarczanych licencji. Oczekiwał jedynie
potwierdzenia spełnienia danego wymagania funkcjonalnego/technicznego. Jak słusznie
zauważył Odwołujący 1, biblioteka taśmowa Quantum jest w stanie spełnić wymaganie
z pkt 11 Tabeli, co potwierdza dokumentacja Quantum Scalar i6000 User's Guide, 6-66879-
15 Rev B, December 2017.
Zamawiający podniósł, że przewidział, w ramach wdrożenia
(Załącznik 2 do umowy — „Zakres i zasady odbioru Wdrożenia”), możliwość weryfikacji
funkcjonalności bibliotek, nakładając na Sprzedawcę następujące obowiązki: 1) podłączy
sprzęt IT do sieci zasilającej i sieci logicznej, zainstaluje Oprogramowanie oraz skonfiguruje
w
sposób umożliwiający uzyskanie przez Kupującego dostępu do kompletnie
skonfigurowanych oraz widocznych zasobów Sprzętu IT z poziomu GUI, 2) uruchomi Sprzęt
IT oraz przedstawi, na życzenie Kupującego, poszczególne lub wszystkie funkcjonalności
Sprzętu IT i Oprogramowanie, o których mowa w Załączniku nr 1 i nr 7 do Umowy. Nadto
wskazał, że zgodnie z warunkami wzoru umowy stanowiącej załącznik nr 5 do SIWZ:
Sprzedawca jest zobowiązany zapewnić Kupującemu prawo do korzystania
z oprogramowania na warunkach niez
będnych do korzystania ze sprzętu IT oraz dostarczyć
Kupującemu dokument licencyjny potwierdzający prawo do bezterminowego korzystania
prze
z Kupującego z Oprogramowania (§4 ust. 2). Jednocześnie Zamawiający, w ramach
wynagrodzenia, o którym mowa w §6 ust. 1 umowy, nabywa Licencję upoważniającą do
bezterminowego korzystania z Oprogramowania w celu zachowania funkcjonalności Sprzętu
IT (
§8 ust. 6). Zamawiający wskazał również, że wartość oferty Fujitsu Technology Solutions
Sp. z o.o. odpowiada dokonanym prze
z Zamawiającego szacunkom opartym na cenach
oferowanych przez producentów bibliotek i stosowanych przez nich rabatach. Brak wobec
tego w ocenie Zamawiającego podstaw do twierdzeń, o rzekomo „bardzo niskiej cenie
pojedynczej biblioteki taśmowej", co ma z kolei wskazywać na nieuwzględnienie w ofercie
Fujitsu Technology Solutions Sp. z o.o.
bliżej nieokreślonych przez Tradex Systems Sp. z
o.o.
opcji urządzenia, czy też wskazanego przez Odwołującego 1 kosztu licencji
oprogramowania.
W zakresie zarzutu dotyczącego zaniechania wezwania wykonawcy Fujitsu
Technology Solutions Sp. z o.o. do wyjaśnień dotyczących ceny lub kosztu oferty
Zamawiający wskazał, iż w przypadku oferty ww. wykonawcy nie zaszły okoliczności
wskazane w art. 90 ust. 1 ustawy Pzp, w szczególności nie ziściła się żadna z przesłanek
wymienionych w art. 90 ust. 1a pkt 1 lub 2 ustawy Pzp. Nadto Zamawiający wskazał, iż

z
aoferowana przez Fujitsu Technology Solutions Sp. z o.o. cena nie budziła jego
wątpliwości. Odpowiadała ona dokonanym przez Zamawiającego szacunkom opartym na
cenach oferowanych przez producentów bibliotek i stosowanych przez nich rabatach.
Podkreślał, że oferta ww. wykonawcy nawet uplasowała się na trzeciej pozycji w
postępowaniu pod względem wysokości brutto. Niższe cenowo oferty złożone zostały przez
Cloudware Polska Sp. z o.o. oraz Comparex Poland Sp. z o.o. Tradex Systems Sp. z o.o. nie
podnosi żadnych zarzutów związanych z wyceną tych ofert. Zamawiający wskazał, iż istotną
jest także okoliczność, że w ofertach wszystkich wykonawców złożonych w postępowaniu,
wycena Instalacji i Wdrożenia oraz wykonania Dokumentacji stanowi niewielki ułamek
całkowitych cen ofertowych.
Zamawiający zwrócił również uwagę na relacje między Fujitsu Technology Solutions
Sp. z o.o. a Quantum wskazując, iż Fujitsu Technology Solutions Sp. z o.o. jest partnerem
technologicznym firmy Quantum oraz że partnerstwo między ww. podmiotami trwa od 1983 r.
Wskazywał, że taka wycena usług konsultacji znajduje uzasadnienie także w dobrze
ugruntowanych relacjach biznesow
ych między wykonawcą a producentem sprzętu.
Zamawiający podniósł, że różnica w cenach może wynikać również z innych okoliczności,
np.: niski rabat z dystrybucji, jeśli łańcuch dostaw jest zbyt długi lub też wysokie marże, które
część wykonawców sobie nalicza. W związku z wszystkimi powyższymi okolicznościami, w
ocenie Zamawiającego, wycena oferty Fujitsu Technology Solutions Sp. z o.o. nie budziła
wątpliwości.

Sprawa o sygn. akt: KIO 436/18

W dniu 5 marca 2018 r. wykonawca Fujitsu Technology Solutions Sp. z o.o. z
siedzibą w Warszawie [dalej „Odwołujący 2”] wniósł odwołanie zarzucając Zamawiającemu
naruszenie:
1.
art. 7 ust. 1 i 3 ustawy Pzp poprzez naruszenie zasady równego traktowania
wykonawców i uczciwej konkurencji, co w konsekwencji doprowadziło do wyboru
oferty, która nie powinna zostać wybrana jako najkorzystniejsza;
2. art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp poprzez jego niezastosowanie i zaniechanie
odrzucenia oferty wykonawcy Cloudware Polska Sp. z o.o., pomimo iż treść złożonej
oferty jest niezgodna z treścią i wymaganiami SIWZ;
3. art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp poprzez jego niezastosowanie i zaniechanie
odrzucenia oferty wykonawcy Comparex Poland Sp. z o.o., pomimo iż treść złożonej
oferty jest niezgodna z treścią i wymaganiami SIWZ;
4.
z ostrożności, art. 87 ust. 1 ustawy Pzp poprzez jego niezastosowanie i zaniechanie
wezwania wykonawców Cloudware Polska Sp. z o.o. i Comparex Poland Sp. z o.o.

do wyjaśnień w zakresie spełniania wymogu z pkt 5 SIWZ, pkt 6 Tabeli nr 1 („Dual
robot”);
5. art. 8 ust. 3 ustawy Pzp w zw. z art. 11 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2018 r. poz. 419
) [dalej „znku”] poprzez
ich niewłaściwe zastosowanie i zaniechanie odtajnienia wyjaśnień Cloudware Polska
Sp. z o.o. złożonych w odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego z dnia 8 stycznia
2018 r., dotyczących współpracy biblioteki z systemem backupu HP Data Protector,
pomimo, że wyjaśnienia te nie powinny zostać uznane za informację chronioną
w rozumieniu art. 8 ust. 3 ustawy Pzp w zw. z art. 11 ust. 4 znku.
Wobec ww. zarzutów Odwołujący 2 wniósł o:
1. uwzględnienie odwołania;
2. nakazanie
Zamawiającemu
unieważnienia
czynności
wyboru
oferty
najkorzystniejszej;
3. nakazanie Zamawiającemu dokonania powtórnej czynności oceny ofert i odrzucenie
oferty wykonawcy Cloudware Polska Sp. z o.o.;
4. nakazanie Zamawiającemu dokonania powtórnej czynności oceny ofert i odrzucenie
oferty wykonawcy Comparex Poland Sp. z o.o.;
5. w przypadku zarzutu dotyczącego funkcjonalności „dual robot” (pkt 5 SIWZ, pkt 6
Tabeli nr 1), jeżeli wskazane przez Odwołującego uzasadnienie nie wystarcza do
uznania ofert za podlegające odrzuceniu, nakazanie wezwania wykonawców
Cloudware Polska Sp. z o.o. i Comparex Poland Sp. z o.o.
do wyjaśnień w trybie
art. 87 ust. 1 ustawy Pzp w zakresie pkt
6 Tabeli („Dual robot"), chyba że z uwagi na
uznanie, że inne podstawy są wystarczające do odrzucenia w/w ofert, Izba uzna, że
nie ma
to wpływu na wynik postępowania;
6. nakazanie Zamawiającemu ujawnienia wyjaśnień Cloudware Polska Sp. z o.o.
złożonych w odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego z dnia 8 stycznia 2018 r.
dotyczących współpracy biblioteki z systemem backupu HP Data Protector;
7. nakazanie Zamawiającemu dokonania ponownego wyboru oferty najkorzystniejszej
z pominięciem ofert odrzuconych tj. dokonanie wyboru oferty Odwołującego.

W zakresie zarzutu niezgodności treści ofert wykonawców Cloudware Polska Sp. z
o.o. oraz Comparex Poland Sp. z o.o. z treścią SIWZ – 14 tabeli (współpraca z HP Data
Protector)
Odwołujący 2 wskazywał, że z listy modeli załączonej do wyjaśnień Comparex
Poland Sp. z o.o.
wynika jedynie, że HP Data Protector w wymaganej wersji wspiera model
TS3500 (3584). Z dokumentacji nie wynika
, że wspiera również model TS4500 zaoferowany

w niniejszym postępowaniu, nawet jeżeli przyjąć, że ma on takie same oznaczenie
techniczne.
Wskazywał, że na załączonej do wyjaśnień liście wspieranych urządzeń znajdują
się również inne biblioteki, które mają podobne techniczne oznaczenie, a mianowicie
TS3100 (3573)
i TS3200 (3573). Pomimo tego, że ich techniczne oznaczenie jest takie
samo, to znajdują się na liście oddzielnie. Tabela zgodności oddzielnie traktuje każdy model.
Zatem nawet jeżeli jakieś modele mają takie samo oznaczenie techniczne, to aby
potwierdzić kompatybilność z oprogramowaniem HP Data Protector konieczne jest
uwidocznienie konkretnego modelu
w tabeli. W przeciwnym razie nie byłoby w ogóle sensu
podawać nazwy modelu, a wystarczające były podanie oznaczenia technicznego.
Alternatywnie, to oznaczenie techniczne byłoby podawane jako pierwsze (albo jedyne), a w
nawiasie znajdowałyby się nazwy modeli, bądź ogólne stwierdzenie, że wsparcie obejmuje
wszystkie modele danego oznaczenia technicznego. Nic takiego z przedstawionej listy
modeli jednak nie wynika.
Zdaniem Odwołującego 2 skoro dwa odrębne modele,
posiadające takie samo oznaczenie techniczne, znajdują się na tej liście oddzielnie, to
świadczy to o tym, że samo oznaczenie techniczne w żadnym razie nie decyduje o
wspieraniu modelu przez oprogramowanie HP. Jedynie potwierdzenie wsparcia przez
oprogramowanie wymaga wpisania konkretnego modelu na listę kompatybilności.
Stwierdzenie, że takie samo oznaczenie techniczne powoduje, iż dwa różne modele bibliotek
są równoważnymi produktami jest stwierdzeniem nieprawdziwym. W przypadku modelu
TS4500 n
ie znajduje się on na tej liście, zatem należy przyjąć że nie jest wspierany i nie jest
w konsekwencji spełnione wymaganie z pkt. 5 SIWZ pkt. 14 tabeli. Nadto Odwołujący 2
wskazywał, że rozwiązanie TS4500 nie zostało przetestowane i Zamawiający nie ma
żadnych dowodów na to, że oferowana biblioteka jest wspiera przez oprogramowanie HP w
wersji wymaganej przez Zamawiającego.
Odwołujący 2 przedstawił również argumentację wskazującą na niezasadne objęcie
tajemnicą przedsiębiorstwa wyjaśnień wykonawcy Cloudware Polska Sp. z o.o. z dnia
12 stycznia 2018 r. dotyczących współpracy biblioteki z systemem backupu HP Data
Protector.
W przedmiocie zarzutu dotyczącego niezgodności treści ofert wykonawców
Cloudware Polska Sp. z o.o. oraz Comparex Poland Sp. z o.o. z treścią SIWZ – pkt 16 tabeli
(czas inwentaryzacji) Odwołujący 2 argumentował, iż ww. wykonawcy zaoferowali taki sam
model biblioteki, tj. TS4500 producenta IBM. Z powszechnie dostępnej dokumentacji tego
urządzenia, jak również z tabeli nr 1 pkt 1 formularzy ofertowych wynika, że zaoferowano
obudowę o szerokości 391 cm. Z kolei zgodnie z dokumentacją TS4500 szerokość
pojedynczego m
odułu w bibliotece wynosi 782 mm (78,2 cm). W ocenie Odwołującego 2 nie
było zatem żadnych wątpliwości, że wykonawcy oferują urządzenie wyposażone w nie więcej
niż 5 modułów (frame'ów) - 5x78,2 cm = 391 cm. Odwołujący 2 wskazał, że aby osiągnąć
ilość taśm przewyższającą 4000 w pięciu modułach, niezbędne jest zastosowanie co

najmniej jednego modułu o pojemości przekraczającej 800 taśm. Jednocześnie z
powszechnie dostępnej dokumentacji modelu TS4500 wynika, że wszystkie moduły
mieszczące więcej niż 800 taśm muszą być modułami HD. Innego rodzaju moduły nie mają
wystarczającej ilości slotów. Z kolei czas inwentaryzacji slotów HD według dokumentacji
TS4500 wynosi 15 sekund dla pojedynczego slotu Full HD. Dalej wskaza
ł, że pojedynczy slot
Fuli HD może zawierać maksymalnie 5 taśm LTO, co również wynika wprost z dokumentacji
urządzenia. Powyższe oznacza, że w 15 sekund można zinwentaryzować maksymalnie 5
taśm. W konsekwencji inwentaryzacja 100 taśm będzie trwała: 15 sekund/5 taśm w slocie
HD * 100 taśm = 300 sekund, co stanowi wartość znacznie większą (wolniejszą) od
oczekiwanej przez Zamawiającego, tj. 20 sekund. Odwołujący 2 wskazywał, iż biorąc pod
uwagę przytoczone powyżej wymaganie Zamawiającego dotyczące czasu inwentaryzacji dla
100 taśm, czas inwentaryzacji całej biblioteki nie powinien przekroczyć 15 minut
(z
aoferowana biblioteka TS4500 ma pojemność 4040 taśm, przyjmując maksymalnie 20
seku
nd na 100 taśm; 800 sekund = około 15 minut). Tymczasem z dokumentacji producenta
urządzenia wynika, że pełna inwentaryzacja biblioteki IBM TS4500 z modułami HD może
trwać wiele godzin. Ponadto Odwołujący 2 wskazał, że wyjaśnienia obu wykonawców w
żaden sposób nie potwierdzały spełnienia wymagań SIWZ w zakresie czasu inwentaryzacji.
Odpowiedź zawierała bowiem dodatkowe założenia, które powodowały, że nie można
zarzucić wykonawcom podawania nieprawdziwych informacji. Jednocześnie tak
sformułowana odpowiedź de facto oznacza uniknięcie udzielenia właściwej odpowiedzi na
zadane pytanie i wprowadza
ła Zamawiającego w błąd. Zdaniem Odwołującego 2 wykonawcy
Cloudware Polska Sp. z o.o. oraz Comparex Poland Sp. z o.o. w istocie wskazali, że czas
inwentaryzacji 20 sekund jest ich zdaniem
możliwy do osiągnięcia, ale tylko w przypadku,
gdy Zamawiający nie używa warstw (tier) innych niż 0 i 1. Jeżeli bowiem Zamawiający używa
dalszych tierów (poza tier 0 i tier 1) to nie zostaną one przeskanowane. Czynienie zatem
takiego założenia nie ma sensu, gdyż u Zamawiającego biblioteka taśmowa będzie miała
zajęte więcej niż tylko tier 0 i 1. W ocenie Odwołującego 2 powyższe oznaczało, że
w
ykonawcy pośrednio potwierdzili, że przy inwentaryzacji całej zaoferowanej biblioteki z
uwzględnieniem wszystkich tierów (warstw) czas inwentaryzacji będzie znacznie dłuższy niż
wymagany przez Zamawiającego, tj. dłuższy niż 20 sekund na 100 taśm w pojedynczej
obudowie.
Odwołujący 2 wskazywał, że biblioteka TS4500 pozwala na dwa typy
inwentaryzacji, tj. 1) skanowanie tylko zewnętrznych rzędów (tier 0 i tier 1). Tą opcję
wykorzystuje się w celu szybkiej inwentaryzacji. W tym przypadku skanowanie pozostałych
rzędów
odbywa
się
tyko
wtedy,
kiedy
wykryte
zostaną
zmiany
w rzędach zewnętrznych (0 i 1) oraz 2) skanowanie pełne. Ta opcja powinna być wybierana,
kiedy wymagana jest pełna inwentaryzacja. Ta opcja nie jest zrównoleglona i może
zajmować wiele godzin w zależności od ilości taśm w bibliotece. Odwołujący 2 ponadto

argumentował, że skanowanie jedynie warstwy 0 i 1 nie stanowi inwentaryzacji. Taka opcja
służy jedynie pobieżnemu sprawdzeniu kaset biblioteki, które są na wierzchu i są od razu
dostępne, a pozostałe warstwy nie są w ogóle sprawdzane. Z kolei Zamawiający formułując
wymaganie w punkcie 16 tabeli opisu przedmiotu zamówienia nie czynił żadnych zastrzeżeń,
że dopuszcza jedynie sprawdzenie „powierzchowne”, niektórych warstw. Zdaniem
Odwołującego 2 wynikało z tego, że ww. wymaganie odnosiło się do całej biblioteki.
Świadczy o tym dodatkowo zwrot w „pojedynczej obudowie”. W końcu wskazał również, że
czas takiej „krótkiej”/ „szybkiej” „inwentaryzacji” nie jest dokładnie zdefiniowany, ponieważ
jeśli biblioteka odkryje niespójności, to wykonuje pełną inwentaryzację danego slotu.
Ponownie
podkreślił, iż czas pełnej inwentaryzacji pojedynczego pełnego slotu (których w
dostarczonej bibliotece są setki) wynosi 15 sekund i jest to raptem tylko 5 taśm. Zatem jeśli
w trakcie „szybkiej inwentaryzacji” trafimy na 2 sloty, które trzeba sprawdzić - również
wymagany czas 20 sekund zostanie przekroczony.

Odwołujący 2 nadto przedstawił uzasadnienie zarzutu dotyczącego niezgodności
ofert wykonawców Cloudware Polska Sp. z o.o. oraz Comparex Poland Sp. z o.o. z treścią
SIWZ w zakresie punktu 12 w zw. z punktem 3 tabeli
opisu przedmiotu zamówienia
(zasilanie
– ilość napędów).

Odnosząc się do zarzutu niezgodności treści ofert wykonawców Cloudware Polska
Sp. z o.o. oraz Comparex Poland Sp. z o.o. z treścią SIWZ – pkt 2 w zw. z pkt 9 tabeli
(niezgodność modułu biblioteki) wskazał, że z dokumentacji technicznej producenta IBM
wynika, że: 1) moduły L25, D25 oferują dwa magazynki po 16 slotów do wymiany taśmy czyli
32 sloty w każdym module, 2) moduły L55, D55 oferują dwa magazynki po 18 slotów do
wymiany taśm czyli 36 slotów w każdym module oraz 3) moduły S25, S55, S24, S54 w
ogóle nie oferują slotów wymiany. Dalej wskazał, że tylko dwa moduły umożliwiają wymianę
32 kaset jednocześnie, tj. moduł L25 lub D25 (dwa magazynki po 16 slotów). Zauważył, że
ww. wykonawcy wskazali w S
IWZ wyraźnie, że biblioteka umożliwia wymianę 32 kaset
jednocześnie. Nie użyto stwierdzenia minimum, co najmniej etc. Taką funkcjonalność
zapewniają jedynie moduły L25 lub D25, ponieważ tylko takie moduły umożliwiają wymianę
32 kaset jednocześnie, a nie wykorzystują one technologii LT07 wymaganej przez
Zamawiającego, lecz inną technologię, tj. 3592. Powyższe w ocenie Odwołującego 2
oznaczało, iż oferowane przez ww. wykonawców napędy LTO nie będą mogły działać w tych
modułach i brakuje w ofercie jeszcze dodatkowych modułów napędowych L55 lub D55, które
by pozwalały na wykorzystanie technologii LTO. Twierdził, że fakt iż ww. wykonawcy podali
konkretną liczbę 32 dowodzi, że dokładnie taką liczbę kaset zaoferowana biblioteka może
wymienić. Konkludując powyższy zarzut Odwołujący 2 stwierdził, że choć wymaganie
Zamawiającego z punktu 9 teoretycznie zostało spełnione, to pojemność 32 kaset wskazuje
na to, że zaoferowano bibliotekę, której parametry są sprzeczne z pkt. 2 tabeli, tj. nie wspiera

ona standardu LT07. Żaden bowiem z modeli, mający możliwość zmiany 32 kaset, nie
pracuje w standardzie LT07 co wynika z dokumentacji producenta.

Co
do zarzutu dotyczącego niezgodności treści ofert wykonawców Cloudware Polska
Sp. z o.o. oraz Comparex Poland Sp. z o.o. z treścią SIWZ - pkt 6 tabeli opisu przedmiotu
zamówienia (brak dual asesor/accessor) Odwołujący 2 argumentował, iż ww. wykonawcy
w stosunku do treści wymagania Zamawiającego usunęli zwrot „dual assesor”,
pozostawiwszy jedynie zwrot „dual robot”. Dalej Odwołujący 2 wskazywał, że określenie
„dual robot” jest charakterystyczne i używane przez producenta sprzętu oferowanego np.
przez Odwołującego. Określenie „dual accessors” jest charakterystyczne dla sprzętu IBM,
oferowanego przez ww. wykonawców. Zamawiający, by uniknąć wszelkich nieporozumień,
użył dwóch sformułowań/ nazw: „dual robot” i „dual asesor”, wykorzystując nomenklaturę
różnych producentów, co podkreśla wyjątkową ważność tego elementu w postępowaniu.
Nadto podał, iż dokumentacja biblioteki IBM TS4500 na str. 1 potwierdza, że nie występuje w
niej pojęcie „dual robot”, a jedynie termin „dual accessors”. Argumentował, iż ww wykonawcy
usuwając ze swojej oferty zapis „dual asesor", zmienili de facto wymóg dostarczenia
zaawansowanej robotyki -
serca systemu, na którym tak zależy Zamawiającemu i który jest
bardzo istotnym kosztowym elementem. Pod zapisem
„dual robot”, ponieważ tej
nomenklatury IBM nie używa w swojej dokumentacji - wykonawcy mogą dostarczyć dowolne
inne „roboty” np. dual gripper (podwójny chwytak), który w swojej konstrukcji jest znacznie
prostszy i tańszy. Podsumowując ww. zarzut Odwołujący 2 podniósł, iż pominięcie określenia
„dual asesor” w ofertach ww. wykonawców oznacza, że w istocie wykonawcy nie zaoferowali
wymaganej funkcjo
nalności. Skoro pozostawiono jedynie określenie charakterystyczne dla
urządzeń innych producentów niż IBM, to nie sposób stwierdzić co w rzeczywistości zostało
zaoferowane. Dla urządzeń IBM jedynie „dual accessor”/”dual assesor” odpowiada
funkcjonalności wymaganej przez Zamawiającego.

Nadto Odwołujący 2 podniósł, że Zamawiający powinien co najmniej nabrać
wątpliwości w zakresie ww. kwestii i zwrócić się do wykonawców o wyjaśnienia w trybie art.
87 ust. 1 Pzp.

Zamawiający w pisemnej odpowiedzi na odwołanie z dnia 20 marca 2018 r.
oświadczył, że uwzględnia odwołanie dotyczące naruszenia art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp
poprzez zaniechanie odrzucenia ofert wykonawców Cloudware Polska Sp. z o.o. i Comparex
Poland Sp
. z o.o. jedynie w zakresie w jakim zarzuty te oparte są w warstwie faktycznej na
niezgodności treści ofert ww. wykonawców z treścią SIWZ co do pkt 14 Tabeli zawartej
w rozdziale I.5. SIWZ, a ustanawiającego wymagania co do współpracy bibliotek z systemem
backupu HP Data Protector.

W pozostałym zakresie Zamawiający wniósł o oddalenie odwołania jako

bezzasadnego.

W zakresie uwzględnionego zarzutu Zamawiający podał, że wykonawca Comparex
Poland Sp. z o.o., na zapytanie dotyczące współpracy oferowanego sprzętu z HP Data
Protector, załączył listę modeli, z której wynika, że HP Data Protector w wymaganej wersji
wspiera model TS3500 (3584). W ocenie Zamawiającego faktycznie dokumentacja ta nie
potwierdza, że wspiera również model TS4500 zaoferowany w postępowaniu. Na załączonej
do wyjaśnień liście wspieranych urządzeń znajdują się również inne biblioteki, które mają
podobne techniczne oznaczenie, a mianowicie TS3100 (3573) i TS3200 (3573). Pomimo
tego, że ich techniczne oznaczenie jest takie samo, to znajdują się na liście oddzielnie.
Należy więc uznać, iż zgodnie z przyjętą w niej systematyką, tabela zgodności oddzielnie
traktuje każdy model. Zatem nawet jeżeli jakieś modele mają takie samo techniczne
oznaczenie, to aby potwierdzić kompatybilność z oprogramowaniem HP Data Protector
konieczne jest uwidocznienie konkretnego modelu w tabeli. Model TS4500 nie znajduje się
na tej liście, zatem należy przyjąć, że nie jest wspierany i nie jest w konsekwencji spełnione
wymaganie z pkt. 5 SIWZ pkt 14 tabeli. Zamawiający podziela zatem stanowisko, iż
wykonawcy Comparex Poland Sp. z o.o. i Cloudware Polska Sp. z o.o. nie zdołali zatem
skutecznie wykazać, że model TS4500 współpracuje z HP Data Protector w wersji
wskazanej przez Zamawiającego.
Dodatkowo, w dniu 6 marca 2018 r. Zamawiający skierował po raz kolejny
(poprzednio przy badaniu ofert) zapytanie do serwisu Software i Support HP, które dotyczyło
współpracy biblioteki IBM TS4500 (machine type 3584) z systemem kopii zapasowych Data
Protector w wersji posiadanej przez ARiMR, czyli 9.09.
W odpowiedzi na powyższe
zapytanie Zamawiający uzyskał informację, że pojawiła się nowsza wersja dokumentu HP
Device Support Matrix do wersji Data Protector 9.x w stosunku do wersji, na podstawie której
Zam
awiający formułował i zadawał pytanie w dniu 8 stycznia 2018 r. ww. wykonawcom
o współpracę biblioteki IBM TS4500 z systemem Data Protector. W nowej wersji pojawiła się
wprost nazwana biblioteka IBM TS4500. Po weryfikacji tejże nowej wersji dokumentu
okaz
ało się, że biblioteka jest wspierana technicznie jedynie w systemach operacyjnych HP-
UX i Windows, a nie ma wsparcia w systemie Linux
wymaganym przez Zamawiającego. W
ocenie Zamawiającego nie ulega obecnie wątpliwości, że nie jest zapewniona współpraca
z systemem backupu HP Data Protector, w przypadku instalacji na systemie Linux.
Zamawiający podkreślił, że jest to o tyle istotne, że w ARiMR system kopii zapasowych
HP Data Protector zainstalowany jest właśnie na systemie Linux.

Odnosząc się do zarzutu dotyczącego niezgodności ofert wykonawców Cloudware
Polska Sp. z o.o. i Comparex Poland Sp. z o.o. z treścią SIWZ w zakresie wymaganego
czasu inwentaryzacji
– pkt 16 Tabeli nr 1 Formularza ofertowego Zamawiający przedstawił

argumentację analogiczną jak w odpowiedzi na odwołanie wykonawcy Tradex Systems
Sp. z o.o. w zakresie ww. parametru
. Dodatkowo jednak podał, że opisując przedmiot
zamówienia i wymagania dotyczące zamawianych bibliotek posługiwał się pojęciami
używanymi przez (czołowych) producentów tego właśnie sprzętu. Wśród nich niewątpliwie
znajduje się IBM. Jak sam zaś Odwołujący 2 dostrzega, producent ten wskazuje, że
inwentaryzacja może być wykonana na dwa sposoby. Zamawiającemu na etapie tworzenia
SIWZ
znana była dokumentacja rozwiązań IBM. Wiedział zatem o tego rodzaju rozróżnieniu
stosowanym przez tego producenta. Mimo tego Zamawiający nie wprowadził jakichkolwiek
obostrzeń w treści SIWZ co do sposobu czy też rodzaju inwentaryzacji. Tym samym
nieuprawnione jest wywodzenie z treści tejże SIWZ niewyrażonych w niej wyraźnie
wymagań. To zaś właśnie czyni obecnie Odwołujący 2 usiłując wywieść, iż rzekomo
Zamawiający wymagał inwentaryzacji opisanej w specyficzny sposób wskazany w treści
odwołania.

Odnosząc się do zarzutu niezgodności treści ofert wykonawców Cloudware Polska
Sp. z o.o. i Comparex Poland Sp. z o.o. z treścią SIWZ w zakresie modułu biblioteki –
pkt 2 i 9 Tabeli Formularza oferty Zamawiający podniósł, że jeśli wykonawca dostarczy
bibliotekę, która de facto pozwala na wymianę większej liczby taśm niż deklaruje w
formularzu ofertowym, nic nie stoi na przeszkodzie, aby wymienić jedynie tyle taśm ile
deklaruje, jeśli wszystkie inne parametry biblioteki pozostaną zachowane.

W zakresie zarzutu niezgodności treści ofert wykonawców Cloudware Polska Sp. z
o.o. i Comparex Poland Sp. z o.o. z treścią SIWZ w zakresie braku dual asesor – pkt 6
Tabeli nr 1 Formularza oferty
Zamawiający podniósł, iż by uniknąć wszelkich
nieporozumień, użył dwóch sformułowań/nazw: "dual robot" i "dual asesor", wykorzystując
nomenklaturę różnych producentów. Nazwa „dual robot" jest wykorzystywana między
innymi przez firmę Fujitsu Technology Solutions Sp. z o.o. i Quantum, a "dual accessor”

("dual asesor" -
spolszczony zapis) przez firmę IBM. Tym samym, na tle tak skonstruowanej
SIWZ, oba te określenia należy uznać za równoważne/zamienne. Wobec tego wywody
Fujitsu Technology Solutions Sp. z o.o. oparte na nadawaniu odmiennego znaczenia
równoważnym na tle SIWZ określeniom pozostają bezzasadne, jako nawet nie tyle nie
znaj
dujące oparcia w nomenklaturze SIWZ, ale wręcz z nią sprzeczne. Zamawiający
wskazał, iż w punkcie 6 Tabeli, którego sama nazwa elementu to „dual robot" umieścił
wymaganie na dwa niezależne roboty obsługujące napędy oraz taśmy dodając
sformułowanie tzw. „dual robot", „dual asesor”, aby wykonawcy mogli wzorować się na tych
funkcjonalnościach i lepiej odczytać wymaganie. Nie oznacza to, że wykonawca musi
konkretnie zaoferować funkcjonalność „dual robot”, czy „dual asesor”, może być to inna
nazwa ale ważne jest, aby była spełniona wymagana funkcjonalność. Ponadto co do samej

nomenklatury to wielokrotnie „robot” i „asesor” występują obok siebie lub zamiennie w
informacjach i dokumentacji także producenta IBM.


Po przeprowadzeniu rozprawy z udziałem Stron i Uczestników postępowania
odwoławczego, na podstawie zebranego materiału w sprawie oraz oświadczeń
i stanowisk Stron i Uczestników postępowania odwoławczego, Krajowa Izba
Odwoławcza ustaliła i zważyła, co następuje:


Na wstępie Izba ustaliła, że nie została wypełniona żadna z przesłanek, o których
stanowi art. 189 ust. 2 ustawy Pzp, skutkujących odrzuceniem odwołań.
Izba oceniła, że Odwołujący 1 i 2 wykazali interes w uzyskaniu zamówienia oraz
możliwość poniesienia szkody w związku z ewentualnym naruszeniem przez Zamawiającego
przepisów ustawy Pzp, czym wypełnili materialnoprawne przesłanki dopuszczalności
odwołania, o których mowa w art. 179 ust. 1 ustawy Pzp.
Zamawiający w dniu 6 marca 2018 r. powiadomił wykonawców o wniesionych
odwołaniach.
Izba dopuściła do udziału w postępowaniu odwoławczym wykonawców Comparex
Poland Sp. z o.o. oraz Cloudware Polska Sp. z o.o. z
głaszających przystąpienie do
postępowania odwoławczego o sygn. akt: KIO 433/18 oraz o sygn. akt: KIO 436/18
odpowiednio w dniu 8 i 9 marca
2018 r. po stronie Zamawiającego.
Ponadto
Izba dopuściła do udziału w postępowaniu odwoławczym wykonawcę Fujitsu
Technology Solutions Sp. z o.o. zgłaszającego przystąpienie do postępowania
odwoławczego o sygn. akt: KIO 433/18 w dniu 6 marca 2018 r. po stronie Zamawiającego.
Jednocześnie Izba dopuściła do udziału w postępowaniu odwoławczym wykonawcę
Tradex System Sp. z o.o. zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego
o sygn. akt: KIO 436/18 w dniu 9 marca 2018 r. po stronie
Odwołującego Fujitsu Technology
Solutions Sp. z o.o.

Uczestnik postępowania odwoławczego – wykonawca Cloudware Polska Sp. z o.o.,
przystępujący do postępowania odwoławczego o sygn. akt: KIO 436/18 po stronie
Zamawiającego wobec uwzględnienia przez Zamawiającego zarzutów odwołania w części,
wniósł ustnie do protokołu sprzeciw.

Odwołujący 2 - Fujitsu Technology Solutions Sp. z o.o. na posiedzeniu z udziałem
Stron
i Uczestników postępowania odwoławczego cofnął zarzut naruszenia art. 8 ust. 3
ustawy Pzp w zw. z art. 11
znku poprzez ich niewłaściwe zastosowanie i zaniechanie

odtajnienia wyjaśnień Cloudware Polska Sp. z o.o. złożonych w odpowiedzi na wezwanie
Zamawiającego z dnia 8 stycznia 2018 r., dotyczących współpracy biblioteki z systemem
backupu HP Data Protector, pomimo, że wyjaśnienia te nie powinny zostać uznane za
informację chronioną w rozumieniu art. 8 ust. 3 ustawy Pzp w zw. z art. 11 ust. 4 znku, jak
również zarzut naruszenia art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp poprzez jego niezastosowanie i
zaniechanie odrzucenia oferty wykonawcy Cloudware Polska Sp. z o.o. oraz Comparex
Poland Sp. z o.o., pomimo że treść złożonych ofert była niezgodna z treścią i wymaganiami
SIWZ w zakresie pkt 12 w zw. z pkt 3 Tabeli (zasilanie
– ilość napędów). Z uwagi na
powyższe ww. zarzuty nie podlegały rozpoznaniu przez Izbę.

Przy rozpoznawaniu przedmiotowej sprawy Izba uwzgl
ędniła dokumentację
postępowania o udzielenie zamówienia przekazaną przez Zamawiającego i potwierdzoną za
zgodność z oryginałem. Nadto Izba włączyła w poczet materiału dowodowego dokumentację
postępowania odwoławczego w sprawie o sygn. akt: KIO 42/18, której przedmiotem
rozpoznania było odwołanie wniesione na czynności Zamawiającego podjęte w niniejszym
po
stępowaniu.
Izba dopuściła ponadto dowody z dokumentów złożonych przez Strony i Uczestników
postępowania odwoławczego w toku rozprawy. Przy rozpoznawaniu przedmiotowej sprawy
skład orzekający Izby wziął pod uwagę również stanowiska i oświadczenia Stron i
Uc
zestników postępowania odwoławczego złożone w pismach procesowych oraz ustnie do
protokołu posiedzenia i rozprawy w dniu 20 marca 2018 r., 28 marca 2018 r. oraz 11 kwietnia
2018 r.
Izba nie zaliczyła w poczet materiału dowodowego dokumentów złożonych przez
Przystępującego Cloudware Polska Sp. z o.o. pt. „IBM TS4500 Tape Library” oraz „IBM
TS3500 Tape Library” IBM System Data Sheet ze względu na uchybienie wymogowi
wynikającemu z § 19 ust. 3 rozporządzenia z dnia 3 kwietnia 2014 r. Prezesa Rady
Ministrów w sprawie regulaminu postępowania przy rozpoznawaniu odwołań (Dz. U. z 2014
r. poz. 964), tj. z uwagi na brak przedstawienia
tłumaczenia ww. dokumentów na język
polski.

Na podstawie a
rt. 190 ust. 6 ustawy Pzp Izba oddaliła wniosek Odwołującego Tradex
Systems Sp. z o.o. o przeprowadzenie dowodu z opinii
biegłego z zakresu informatyki na
okoliczność wykazania, że zaoferowane przez wykonawców Cloudware Polska Sp. z o.o.,
Comparex Poland Sp. z o.o. oraz Fujitsu Technology Solutions Sp. z o.o. biblioteki nie
zawierają wymaganej przez Zamawiającego liczby dostępnych slotów na taśmy uznając, iż
został powołany dla zwłoki. Ponadto zgodnie z art. 190 ust. 4 ustawy Pzp, Izba może
powołać biegłego spośród osób wpisanych na listę biegłych sądowych prowadzoną przez

prezesa właściwego sądu okręgowego, jeżeli ustalenie stanu faktycznego sprawy wymaga
wiadomości specjalnych.
W świetle powyższego wskazać należy, iż zadaniem Izby w toku postępowania
odwoławczego jest ocena prawidłowości czynności Zamawiającego podejmowanych
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, które Izba rozpoznaje w granicach
zarzutów odwołania. Uwzględniając powyższe wskazać należy, iż Zamawiający
w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nie wymagał od
wykonawców złożenia wraz z ofertą szczegółowej konfiguracji oferowanych bibliotek,
a jedynie
oczekiwał potwierdzenia spełniania wymogów określonych w SIWZ w tabeli nr 1
formularza ofertowego.
Tym samym wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania
określonego przez Zamawiającego parametru czy funkcjonalności mogli podać tylko
oczekiwaną przez Zamawiającego wartość minimalną, jak też zrobił wykonawca Fujitsu
Technology Solutions Sp. z o.o.,
co przesądza o tym, iż nie było możliwe jednoznaczne
ustalenie pełnej konfiguracji oferowanej biblioteki taśmowej i czyni ww. dowód
nieprzydatnym. A zatem r
ola biegłego sprowadzałaby się w istocie do oceny zgodności z
SIWZ przypuszczalnej
treści oferty - konfiguracji biblioteki taśmowej wykonawcy Fujitsu
Technology Solutions Sp. z o.o., odtworzonej na podstawie rozwiązań i funkcjonalności
spełnienie, których wykonawca potwierdził w formularzu ofertowym.
Dodatkowo
w przypadku ofert wykonawców Cloudware Polska Sp. z o.o. oraz
Comparex Poland Sp. z o.o., którzy podali bardziej szczegółowe informacje w formularzu
ofertowym w zakresie ww. parametru,
ustalenie liczby slotów na taśmy możliwe było na
podstawie narzędzia oferowanego przez producenta bibliotek IBM w postaci kalkulatora
slotów (gniazd) na taśmy dla biblioteki taśmowej TS4500 (3584) wersja V5.6, dostępnego dla
Odwołującego 1 oraz Przystępującego Cloudware Polska Sp. z o.o.

Za p
owołany dla zwłoki Izba uznała wniosek Odwołującego Tradex Systems Sp. z
o.o. o powołanie biegłego z zakresu informatyki na okoliczność niespełnienia przez
wykonawców Cloudware Polska Sp. z o.o. oraz Comparex Poland Sp. z o.o. wymagań
określonych w SIWZ dotyczących czasu inwentaryzacji 100 taśm w pojedynczej bibliotece
oraz elementu „dual robot/dual accessor”.
S
kład orzekający doszedł do przekonania, iż istota sporu zawisłego przed Izbą w ww.
zakresie
sprowadzała się do wykładni postanowień specyfikacji istotnych warunków
zamówienia dotyczących odpowiednio punktu 16 i 6 tabeli opisu przedmiotu zamówienia
oraz
oceny wyjaśnień wykonawców Cloudware Polska Sp. z o.o. z dnia 24 stycznia 2018 r.
i Comparex Poland Sp. z o.o. z dnia 25 stycznia 2018 r. w przedmiocie czasu inwentaryzacji
100 taśm w pojedynczej obudowie biblioteki, a w konsekwencji uznania przez
Zamawiającego, że oferty ww. wykonawców nie podlegają odrzuceniu.

Wobec powyższego nie sposób uznać, że ustalenie ww. okoliczności przez Izbę
wymagało wiedzy specjalistycznej, bowiem ocena ww. czynności Zamawiającego możliwa
była na podstawie dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Izba ustaliła, co następuje:

Przedmiotem zamówienia był zakup 2 nowych bibliotek taśmowych na potrzeby
systemu backupu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
Zgodnie z punktem I.2. SIWZ, p
rzedmiot zamówienia obejmował: 1) sprzedaż
i dostarczenie sprzętu IT, zgodnie ze specyfikacją stanowiącą załącznik nr 1 do wzoru
umowy
, stanowiącej załącznik nr 5 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 2)
wykonanie wdrożenia, zgodnie z załącznikiem nr 2 do wzoru umowy, 3) wykonanie
dokumentacji
i dostarczenie jej Zamawiającemu w formie papierowej i elektronicznej do
akceptacji i odbioru oraz 4) świadczenie serwisu gwarancyjnego przez okres 36 miesięcy dla
sprzętu IT i oprogramowania zgodnie z umową.
W ramach umowy
wykonawca obowiązany był zapewnić Zamawiającemu 160 godzin
konsultacji technicznych w okresie obowiązywania umowy, w zakresie problemów
dotycz
ących sprzętu IT lub oprogramowania. Konsultacje miały obejmować analizy, audyty
oraz rekomendację dotyczącą sprzętu IT lub oprogramowania, jak również wszelkiego
rodzaju prace rekonfiguracyjne sprzętu IT lub oprogramowania oraz pomoc przy pracach
technicz
nych przeprowadzanych przez Zamawiającego w lokalizacjach Zamawiającego.
Konsultacje miały być świadczone w języku polskim. Nadto w punkcie I.3. SIWZ,
Zamawiający wskazał, że w ramach konsultacji technicznych, wykonawca na wniosek
Zamawiającego przeprowadzi warsztaty lub prezentacje dotyczące wskazanego elementu
sprzętu IT oraz oprogramowania w Centrali Zamawiającego przy ul. Poleczki 33 w
Warszawie. Czas dojazdu wykonawcy nie
miał być wliczony jako wykorzystanie dostępnej
puli godzin.
Jednocześnie Zamawiający wymagał, by wykonanie przedmiotu zamówienia
nastąpiło na warunkach i zasadach określonych we wzorze umowy wraz z załącznikami
stanowiącej załącznik nr 5 do SIWZ (punkt I.4. SIWZ).
W punkcie I.1.5 opisu przedmiotu zamówienia, Zamawiający zawarł w tabeli
specyfikację
techniczną
zamawianego
urządzenia
zawierającą
17
wymogów/
funkcjonalności.
W punkcie 1 tabeli
– obudowa, Zamawiający wskazał, że ma być ona wolnostojąca
lub sza
fa RAC, maksymalna zajętość miejsca to powierzchnia (szerokość x głębokość
x wysokość) 500 cm x 125 cm x 200 cm dla pojedynczej biblioteki. W punkcie 2 tabeli –
stan
dard taśm – Zamawiający podał min. LTO7. W punkcie 4 tabeli – Ilość obsługiwanych

kaset (
tape catridges) Zamawiający wskazał, że wymaga minimum 4000, przy czym
Zamawiający wymagał dostarczenia biblioteki z wypełnionymi min. 2000 slotami, taśmami
LT07. W punkcie 6 tabeli
„dual robot” wskazano, że biblioteka musi posiadać min. dwa
niezależnie pracujące oraz redundantne roboty obsługujące napędy oraz taśmy – tzw. „dual
robot”, „dual assesor”. W punkcie 9 tabeli – zmieniarka taśm wskazał, że pojedyncza
biblioteka musi umożliwiać wymianę co najmniej 20 kaset jednocześnie. W punkcie 11 ww.
tabeli dot
yczącym Interfejsu Zamawiający postanowił, że wymaga podłączenia każdego
dostarczonego napędu oraz każdego robota w ramach pojedynczej biblioteki poprzez
2 redundan
tne interfejsy FC 8Gbit. Zamawiający wymagał, by interfejsy FC we wszystkich
zaoferowanych
napędach i robotach posiadały funkcjonalność umożliwiającą prace tego
komponentu w przypadku awarii jednego z portów FC 8Gbit/s. W punkcie 14 tabeli w
zakresie parametru dotyczącego systemu backupu (w brzmieniu po modyfikacji z dnia 27
listopada 2017 r.) Z
amawiający podał, że biblioteka musi współpracować z systemem
backupu HP Data Protector w wersji min. 9.xx lub wyższej zainstalowanym na systemie
operacyjnym RedHat Linux w wersji 6.4 lub wyższej oraz systemie operacyjnym Windows
Server w wersji 2012 oraz
2012R2 lub wyższej opartych na architekturze x86. Z kolei w
punkcie 16 tabeli
dotyczącym czasu inwentaryzacji Zamawiający podał, że dla 100 taśm
czas inwentaryzacji
nie dłuższy niż 20 sekund w pojedynczej obudowie. W punkcie 17 tabeli
Zamawiający wymagał dostarczenia oprogramowania do zarządzania i monitorowania
biblioteki taśmowej oraz niezbędnych licencji.
W ww. postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oferty złożyło pięciu
wykonawców, tj. Tradex Systems Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie z ceną 5 998 480,97 zł,
Comparex Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie z ceną 3 137 119,92 zł, Cloudware
Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie z ceną 2 979 783,83 zł, Fujitsu Technology
Solutions Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie z ceną 3 345 711,93 zł oraz Toya Systemy
Komputerowe Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi z ceną 6 273 000 zł.
Średnia arytmetyczna cen złożonych w postępowaniu ofert wynosiła 4 346 819,33 zł.
Wartość szacunkowa zamówienia powiększona o należny podatek VAT stanowiła kwotę
3 655
163,28 zł.
Wykonawcy Cloudware Polska Sp. z o.o. oraz Comparex Poland Sp. z o.o.
zaoferowali urządzenie producenta IBM bibliotekę taśmową model TS4500. Z kolei
wykonawcy Fujitsu Technology Solutions Sp. z o.o. oraz Toya Systemy Komputerowe Sp. z
o.o. zaoferowali bibl
iotekę taśmową producenta QUANTUM model i6000.
W dniu 8 styc
znia 2018 r. Zamawiający wezwał w trybie art. 87 ust. 1 ustawy Pzp,
wykonawców Cloudware Polska Sp. z o.o. oraz Comparex Poland Sp. z o.o. do wyjaśnienia,
czy biblioteki IBM model TS4500 współpracują z oprogramowaniem HP Data Protector
w wersji min. 9.xx lub wyższej zainstalowanym na systemie operacyjnym RedHat Linux

w wersji 6.4 lub wyższej oraz systemie operacyjnym Windows Server w wersji 2012 oraz
201
2R2 lub wyższej opartych na architekturze x86.
W odpowiedzi na powyższe, wykonawca Comparex Poland Sp. z o.o. w piśmie z dnia
15 stycznia 2018 r. wyjaśnił, iż biblioteki oznaczone symbolem handlowym TS4500 jak
również biblioteki TS3500 posiadają techniczne oznaczenie 3584, co wynika m.in. z
podręcznika producenta dostępnego w Internecie. Wykonawca podał adres strony
internetowej,
pod którym dostępny jest ww. podręcznik, jak również przedstawił odpowiedni
fragment tego
podręcznika. Nadto ww. wykonawca wskazał, iż zgodnie z informacjami
producenta oprogramowania HP Data Protector wspiera maszynę 3584. Wykonawca
przedstawił wydruk z dokumentacji HPE Data Protector 9.0x Device Support Matrix
potwierdzający wsparcie dla maszyny 3584.
Z kolei wykonawca Cloudware Polska Sp. z o.o.
w wyjaśnieniach z dnia 12 stycznia
2018 r., odtajnionych w toku
postępowania odwoławczego w zakresie dotyczącym
wymagania współpracy zaoferowanego sprzętu z systemem backupu HP Data Protector
wyjaśnił, iż „nazwy TS3500 i TS4500 to nazwy handlowe bibliotek, a nie typy maszyn. W
dokumencie kompatybilności „Device Support Matrix HPE Data Protector 9.0x i 10.0x” jest
wskazana biblioteka IBM TS3500 (3584) oraz napędy TS1070. Typ maszyny dla bibliotek
TS3500
i TS4500 jest wspólny i oznaczony jako 3584. Składając Państwu ofertę składamy w
całość różne szafy stanowiące elementy biblioteki TS4500 tj. maszyny typu 3584 ale różne
modele: L55, S55 i D55. W szafach zainstalowane zostaną napędy TS1070.”
Do
powyższych wyjaśnień wykonawca załączył fragment opisu produktu zamieszczonego pod
podanym adresem strony internetowej. Wskazał również, że typ maszyny, tj. 3584
znajdujący się w konfiguracji wykonawcy znajduje się w tabeli na liście kompatybilności
„Device Support Matrix HPE Data Protector 9.0x”.
Nadto w dniu 17 stycznia 2018 r. Zamawiający wezwał wykonawców Cloudware
Polska Sp. z o.o. oraz Comparex Poland Sp. z o.o., na podstawie art. 87 ust. 1 ustawy Pzp,
do wyjaśnienia, w jaki sposób konfiguracja oferowanych bibliotek IBM TS4500 spełnia
wymagania SIWZ w zakresie czasu inwentaryzacji bibliotek (parametr wskazany w punkcie
16 tabeli nr 1 Formularza ofertowego).
Zamawiający w ww. pismach wskazał, że w jego
ocenie,
z dokumentacji technicznej dostępnej na stronach internetowych IBM wynika, iż
inwenta
ryzacja 100 taśm będzie trwała: 15 sekund (dla 5 taśm w slocie HD) * 100 taśm =
300 sekund, co jest wartością znacznie wolniejszą od oczekiwanych 20 sekund.
Wykonawca Comparex Poland Sp. z o.o. w piśmie z dnia 25 stycznia 2018 r. wyjaśnił,
że w bibliotece TS4500 (machine type 3584 L55, D55 i S55) szybkość inwentaryzacji min.
100 taśm poniżej 20 sekund przy typowej pracy biblioteki np. poprzez żądanie inwentaryzacji
z poziomu interfejsu użytkownika lub też po otwarciu obudowy bez zmiany taśmy, jest
spełniona. Biblioteka wykona skan „tier 0” i „tier 1” bez skanowania pozostałych tierów.

Ponadto wykonawca wskazał, że informacje zawarte na stronach internetowych producenta
nie są w pełni miarodajne jako dowody w zakresie parametrów technicznych zaoferowanych
u
rządzeń, przywołując na potwierdzenie prezentowanego stanowiska wyroki KIO.
Podobne wyjaśnienia w ww. zakresie złożył wykonawca Cloudware Polska Sp. z o.o.
w piśmie z dnia 24 stycznia 2018 r. wskazując, że wymaganie Zamawiającego określone
w punkcie 5.16
SIWZ rozumiane, jako szybkość skanowania min. 100 taśm poniżej 20
sekund przy typowej pracy biblioteki (np. poprzez żądanie z poziomu interfejsu graficznego
lub też po otwarciu obudowy bez zmiany taśmy), jest spełnione przez zaoferowanie
biblioteki, jako że biblioteka wykona skan „tier 0” i „tier 1” bez skanowania pozostałych
tierów. Ponadto wykonawca, do powyższego pisma, załączył informację z działu
technicznego producenta biblioteki IBM, potwierdzającą spełnianie ww. wymogu.
W dniu 22 lutego 2018 r. za
najkorzystniejszą w przedmiotowym postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający uznał ofertę wykonawcy Cloudware
Polska Sp. z o.o.

Izba zważyła, co następuje:

Sprawa o sygn. akt: KIO 433/18


W ocenie Izby na uwzględnienie zasługiwał zarzut naruszenia art. 89 ust. 1 pkt 2
ustawy Pzp polegający na uznaniu za zgodne z treścią SIWZ ofert wykonawców Cloudware
Polska Sp. z o.o. oraz Comparex Poland Sp. z o.o. w zakresie parametru dotyczącego czasu
i
nwentaryzacji (pkt 16 tabeli opisu przedmiotu zamówienia). Jako że ww. zarzut został
podniesiony przez obu Odwołujących, zasadnym jest jego łączne rozpoznanie.

Zgodnie z pkt 16 tabeli opisu przedmiotu zamówienia, czas inwentaryzacji dla 100
taśm miał być nie dłuższy niż 20 sekund w pojedynczej obudowie. Wykonawcy Cloudware
Polska Sp. z o.o. oraz Comparex Poland Sp. z o.o. w formularzu ofertowym potwierdzili
, iż
o
ferowane urządzenie spełnia powyższą funkcjonalność.
Zwrócić należy uwagę, iż Zamawiający powziął wątpliwości co do zgodności ofert ww.
wykonawców z treścią SIWZ w zakresie omawianego parametru i wystąpił do wykonawców
w trybie art. 87 ust. 1 ustawy Pzp o
wyjaśnienia. Zamawiający w piśmie z dnia 17 stycznia
2018 r.
wskazał wykonawcom, że z dokumentacji technicznej producenta oferowanych
bibliotek taśmowych dostępnej na stronach internetowych IBM wynika, iż inwentaryzacja 100
taśm będzie trwała: 15 sekund (dla 5 taśm w slocie HD) * 100 taśm = 300 sekund, co jest
wartością znacznie wolniejszą od oczekiwanych 20 sekund.

Wykonawcy Comparex Poland Sp. z o.o. oraz Cloudware Polska Sp. z o.o. z
łożyli
podobne wyjaśnienia wskazując, iż powyższa funkcjonalność możliwa jest do osiągnięcia

przy typowej pracy biblioteki np. poprzez żądanie inwentaryzacji z poziomu interfejsu
użytkownika lub też po otwarciu obudowy bez zmiany taśmy. W takiej sytuacji biblioteka
wykonywałaby skan „tier 0” i „tier 1” bez skanowania pozostałych tierów. W toku
postępowania odwoławczego wykonawca Cloudware Polska Sp. z o.o. podtrzymał powyższą
argumentację i dodatkowo wykazywał, iż czas inwentaryzacji dla taśm umieszczonych w
zewnętrznych, najbardziej dostępnych strefach (tier 0 i tier 1), w zależności od tego czy
zainstalowane zostały napędy czy też nie, podczas pracy dwóch robotów wynosi 6,82
sekundy dla szafy z 44 taśmami w kolumnie oraz 10 sekund dla szafy z 30 taśmami w
kolumnie.

W ocenie Izby wyjaśnienia złożone przez ww. wykonawców nie potwierdzały
spełnienia wymogu określonego w punkcie 16 tabeli opisu przedmiotu zamówienia. Izba
wskazuje, iż wyjaśnienia złożone przez obu wykonawcy sprowadzały się jedynie do
zapewnienia, że przy typowej pracy biblioteki obejmującej zeskanowanie tylko tier 0 i tier 1
(bez pozostałych tierów), funkcjonalność wymagana przez Zamawiającego zostałaby
osiągnięta. Żaden z ww. wykonawców nie przedstawił konkretnych wyliczeń, ani też zapisów
dokumentacji technicznej potwierdzającej spełnienie wymogu oczekiwanego przez
Zamawiającego. Nadto wykonawcy w udzielonych wyjaśnieniach nie zakwestionowali
podanego przez Zamawiającego czasu inwentaryzacji taśm znajdujących się w slocie HD,
który dla 100 taśm wynosił 300 sekund, przekraczając tym samym maksymalny czas
określony w SIWZ.

Jednocześnie zdaniem składu orzekającego Izby postanowienie zawarte w ww.
punkcie należało interpretować odmiennie niż uczynił to Zamawiający i Przystępujący
Cloudware Polska Sp. z o.o. W ocenie Izby postawiony przez Zamawia
jącego ww. wymóg
należało rozumieć w ten sposób, iż w żadnym dającym się przewidzieć przypadku, czas
inwentaryzacji 100 taśm w pojedynczej obudowie nie mógł przekroczyć 20 sekund. Inaczej
mówiąc treść powyższego postanowienia specyfikacji nakładała na wykonawców obowiązek
zaoferowania takiego
rozwiązania, które miało potwierdzać osiągnięcie czasu nie dłuższego
niż 20 sekund dla 100 taśm niezależnie od ich położenia, rodzaju slotów, w których taśmy się
znajdują, czy też innych uwarunkowań.

W świetle powyższego, w ocenie Izby, przyjęcie przez wykonawców Cloudware
Polska Sp. z o.o. oraz Comparex Poland Sp. z o.o. dodatkowych warunków, tj. skanowania
wyłącznie stref 0 i 1, jako niezbędnych dla spełnienia wymogów Zamawiającego, było
działaniem nieprawidłowym na tle postanowień SIWZ. Tym samym w zakresie rozwiązania
oferowanego przez obu ww.
wykonawców nie jest możliwe w każdym przypadku, bez
dodatkowych założeń, osiągnięcie wymaganego przez Zamawiającego czasu inwentaryzacji
dla 100 taśm nieprzekraczającego 20 sekund w pojedynczej obudowie.

Mając na uwadze powyższe, w tym dokonaną interpretację treści SIWZ Izba

stwierdziła, że wyjaśnienia wykonawców Comparex Poland Sp. z o.o. oraz Cloudware
Polska Sp. z o.o. dotyczące czasu inwentaryzacji obliczonego pod pewnymi warunkami, nie
potwierdzały zgodności oferowanego rozwiązania z treścią specyfikacji istotnych warunków
zamówienia. Tym samym zarzut naruszenia art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp podniesiony
względem ofert obu ww. wykonawców zasługiwał na uwzględnienie.

Wobec powyższych ustaleń Izba uznała za wtórną argumentację podnoszoną przez
Odwołującego Tradex Systems Sp. z o.o. w zakresie przedmiotowego zarzutu jako opartą na
dalej
idących twierdzeniach. Odwołujący 1 argumentował bowiem, iż przyjmując nawet
na
jbardziej korzystną metodę pomiaru czasu inwentaryzacji taśm przez bibliotekę taśmową
IBM TS4500, tj. skanowanie taśm umiejscowionych tylko w strefach Tier 0 i Tier 1, zamiast
w
e wszystkich strefach pojedynczej obudowy, to czas inwentaryzacji 100 taśm w strefach
Tier
0 i Tier 1 również przekracza wyspecyfikowany w SIWZ czas inwentaryzacji określony
na nie więcej niż 20 sekund i wynosi aż 60 sekund. Powyższe uzasadnia twierdzenie, że
argumentacja Odwołującego 1 zbudowana została na dalszych twierdzeniach i wymagałaby
w pierwszej kolejności uznania za prawidłowe działania ww. wykonawców polegającego na
dopuszczalności obliczenia czasu inwentaryzacji 100 taśm w pojedynczej obudowie
z dodatkowymi uwarunkowaniami.
Zdaniem Izby n
ie zasługiwał na uwzględnienie zarzut dotyczący niezgodności treści
ofert w
ykonawców Cloudware Polska Sp. z o.o. oraz Comparex Poland Sp. z o.o. z treścią
SIWZ w zakresie wymagania maksymalnej zajętości miejsca (top rack) – pkt 1 Tabeli
Formularza oferty.

W punkcie 1 tabeli opisu przedmiotu zamówienia Zamawiający określił maksymalną
zajętość miejsca dla pojedynczej biblioteki, tj. 500 cm x 125 cm x 200 cm (szerokość x
głębokość x wysokość). Obaj wykonawcy w formularzach ofertowych podali, że oferowana
biblioteka posiada 180 cm wysokości, spełniając tym samym określony przez
Zamawiającego ww. wymóg SIWZ. Zdaniem Odwołującego 1, wykonawcy Cloudware Polska
Sp. z o.o. oraz Comparex Poland Sp. z o.o. nie wzięli jednak pod uwagę dodatkowej
obudowy TR1 (top rack) o wysokości 52 cm (z przestrzenią wewnętrzną 10U), montowanej u
góry biblioteki, mieszczącej urządzenia dodatkowe niezbędne do pracy biblioteki jak tzw.
PDU, tape data movers, switche itp., zwiększając tym samym wysokość urządzenia do 232
cm.

W ocenie Iz
by Odwołujący 1 nie sprostał ciążącemu na nim obowiązkowi wykazania,
iż biblioteka taśmowa w konfiguracji oferowanej przez ww. wykonawców obejmowała
dodatkową obudowę górną zwiększającą wysokość biblioteki ponad wymiar określony przez
Zamawiającego w SIWZ. Odwołujący 1 nie udowodnił również, że dla spełnienia wszystkich
wymogów opisu przedmiotu zamówienia oferowana przez obu wykonawców biblioteka
taśmowa wymagała zastosowania dodatkowej nadstawki (TR1). W szczególności

Odwołujący 1 nie wykazał, że w oferowanej obudowie urządzenia TS4500 jest zbyt mało
miejsca dla kabli zasilających, listew zasilających PDU, przełączników FC, tape data movers
itp.
, co skutkowałoby koniecznością ich umieszczenia w dodatkowej nadstawce. Podkreślić
także należy, iż Odwołujący 1 nie przedstawił żadnego dowodu na poparcie prezentowanej
argumentacji.
Z kolei jak wynika z dokumentacji technicznej producenta oferowanej biblioteki
taśmowej przedstawionej przez Zamawiającego i Przystępującego Cloudware Polska
Sp. z o.o.
, nadstawka (TR1) stanowi opcjonalny stelaż górny, który traktowany jest jako
niezależna przestrzeń regałowa i nie jest związany z usługą lub obsługą biblioteki taśmowej.
Dodatkowo
Przystępujący Cloudware Polska Sp. z o.o. w piśmie procesowym z dnia 19
marca 2018 r.
wskazał, że w oferowanej konfiguracji biblioteki nie uwzględnił nadstawki TR1,
ponieważ nie jest ona niezbędna dla spełnienia wymogów SIWZ oraz że gdyby zaoferowana
bibli
oteka taśmowa składała się także z obudowy Top Rack, to wówczas konfiguracja
biblioteki musiałaby zawierać dodatkowe dwa elementy, tj. End Covers oraz Shipping and
Handling SC1/TR1
, a elementów tych nie zawiera.
W świetle powyższego brak było, zdaniem Izby, podstaw do stwierdzenia, iż oferty
wykonawców Cloudware Polska Sp. z o.o. oraz Comparex Poland Sp. z o.o. podlegały
odrzuceniu jako niezgodne z treścią SIWZ w z zakresie parametru dotyczącego
maksymalnej wysokości oferowanego urządzenia.

Nie zasługiwał na uwzględnienie, zdaniem składu orzekającego Izby, zarzut
naruszenia art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp poprzez zaniechanie odrzucenia ofert
wykonawców Cloudware Polska Sp. z o.o. oraz Comparex Poland Sp. z o.o. jako
niezgodnych z treścią SIWZ w zakresie parametru określonego w punkcie 4 tabeli opisu
przedmiotu zamówienia.
W ww. punkcie
dotyczącym elementu „ilość obsługiwanych kaset (tape catridges)”
Zamawiający podał: minimum 4000 przy czym Zamawiający wymaga dostarczenia biblioteki
z wy
pełnionymi min. 2000 slotami, taśmami LTO7. Wykonawcy Comparex Poland Sp. z o.o.
oraz Cloudware Polska Sp. z o.o.
zaoferowali konfigurację biblioteki wyposażoną w 4040
slotów na kasety (taśmy), potwierdzając zatem wymóg postawiony przez Zamawiającego
w specyfikacji.
Odwołujący 1 w treści odwołania zakwestionował oferowaną przez ww. wykonawców
liczbę 4040 slotów jako możliwych do wykorzystania argumentując, iż architektura biblioteki
w konfiguracji z dwoma robotami, które mają pracować w trybie redundancji powoduje, że
część slotów na kasety nie jest obsługiwana, tj. nie może być wykorzystywana i wypełniona
taśmami, co też determinuje konieczność zaoferowania biblioteki z większą ilością modułów,
zwiększając tym samym ilość możliwych do wykorzystania slotów na taśmy. Podniósł, iż

w przypadku konfiguracji biblioteki oferowanej przez ww. wykonawców liczba slotów, które
nie będą mogły zostać wykorzystane wynosi 192. Tym samym liczba obsługiwanych slotów
na taśmy w zaoferowanych bibliotekach taśmowych producenta IBM, które mogą zostać
wypełnione taśmami wynosi jedynie 3848. W toku postępowania odwoławczego Odwołujący
Tradex System Sp. z o.o. na potwierdzenie powyższych twierdzeń złożył jako dowód m.in.
kal
kulator slotów (gniazd) na taśmy dla biblioteki taśmowej TS4500 (3584) wersja V5.6,
z którego wynikało, iż 5% z 4040 slotów, tj. 192 sloty LTO EC nie będą mogły zostać
wykorzystane
do użycia.
Powyższą liczbę slotów jako niemożliwych do użycia zakwestionował wykonawca
Cloudware Polska Sp. z o.o. wskaz
ując na błędy popełnione przez Odwołującego 1 podczas
wprowadzania danych wejściowych do kalkulatora slotów. Przystępujący zwrócił uwagę na
błędną kolejność szaf przyjętą do konfiguracji przez Odwołującego 1, tj. D55, L55, D55, S55
oraz S55, co
miało wpływ na liczbę slotów oznaczonych jako EC. Następie ww. wykonawca
wskazał, iż zmieniarka taśm 2x I/O powinna być prawidłowa umieszczona w kolumnie 2
kalkulatora slotów, tj. dotyczącej modułu L55, a nie D55 co skutkowało pojawieniem się
komunikatu z wykrzyknikami (!! With HA option no I/O Station allowed in Frame 1,pls.
a
djust!!) znajdującym się w 3 wierszu obok komórek dotyczących „Library Firmware
Level/Firmware Level>=R2”.
Przystępujący Cloudware Polska Sp. z o.o. przy piśmie procesowym z dnia 23 marca
2018 r.
przedstawił prawidłowe wyliczenie ilości slotów w zaoferowanej bibliotece przy użyciu
tego samego narzędzia, którym posłużył się Odwołujący 1, z którego wynikało jednak, że
liczba slotów EC wynosi 0 (0 nieużywanych slotów z ilości 4040, 0 LTO slots). Ponadto jak
wynika
z narzędzia do konfiguracji sprzętu IBM, aplikacja „E-config” – Konfigurator, na który
powoływał się Przystępujący w piśmie procesowym z dnia 19 marca 2018 r. całkowita
pojemność biblioteki liczona ilością kaset/slotów w tej konfiguracji (szaf) 3584
z wykorzystaniem funkcjonalności elastyczna pojemność wynosi 4040 (with maximum
capacity).
Z kolei z kalkulatora slotów złożonego przez ww. wykonawcę wynika, iż
osiągniecie ww. liczby slotów możliwe jest również bez korzystania z funkcjonalności
elastyczna pojemność na co wskazuje komunikat „HA without elastic capacity” czyli „wysoka
niezawodność bez pojemności elastycznej”. Tym samym z okoliczności przedstawionych
przez Przystępującego Cloudware Polska Sp. z o.o. wynika, iż osiągnięcie liczby 4040
slotów gotowych do użycia jest możliwe zarówno z użyciem, jak i bez ww. funkcjonalności.
Dodatkowo wskazać należy, iż funkcjonalność elastyczna pojemność w bibliotece
TS4500(3584) może być skonfigurowana jako „maksymalna pojemność, tymczasowy
nadmiar albo nie używać”. W opinii zatem Przystępującego Cloudware Polska Sp. z o.o.
oferowana biblioteka poprzez dostarczenie dwóch robotów w pięciu szafach ustawionych w

prawidłowej kolejności D55, L55, S55, S55 oraz D55 oraz odpowiednią liczbą licencji spełnia
wymagania SIWZ pozwalające Zamawiającemu korzystać z 4040 slotów.
Wziąwszy pod rozwagę powyższe Izba uznała, że Odwołujący Tradex Systems
Sp. z o.o. nie wykazał w sposób niebudzący wątpliwości, że w przypadku konfiguracji
biblioteki oferowanej przez wykonawców Cloudware Polska Sp. z o.o. oraz Comparex
Poland Sp. z o.o. ilość slotów, które nie będą mogły zostać wykorzystane to 192 w skutek
popełnionych błędów podczas wprowadzania danych wejściowych do kalkulatora slotów
prod
ucenta bibliotek taśmowych IBM, a także wobec braku przedstawienia twierdzeń i
dowodów, które poddawałyby w wątpliwość wyniki wyliczeń Przystępującego dokonanych z
użyciem tego kalkulatora. Z uwagi na powyższe brak było, w ocenie Izby, podstaw do
uwzględnienia podniesionego przez Tradex Systems Sp. z o.o. ww. zarzutu.

Brak spełnienia funkcjonalności określonej w pkt 4 tabeli opisu przedmiotu
zamówienia Odwołujący 1 podniósł również względem oferty wykonawcy Fujitsu Technology
Solutions Sp. z o.o.
Izba wskazuje, że ww. wykonawca w formularz ofertowym oświadczył, że oferowane
rozwiązanie zawiera minimum 4000 obsługiwanych kaset (wraz z niezbędnymi licencjami)
z wypełnionymi 2000 slotami, taśmami LTO7 (nie wliczając taśm czyszczących). Izba
zauważa, że z powyższego oświadczenia wykonawcy Fujitsu Technology Solutions Sp. z
o.o. nie sposób wywieść, jaką konkretnie liczbę kaset zaoferował wykonawca w oferowanym
rozwiązaniu. Treść oświadczenia wykonawcy w powyższym zakresie sprowadzała się de
facto
do potwierdzenia
spełniania określonego przez Zamawiającego minimum. Dopiero w
toku
postępowania odwoławczego przed Izbą wykonawca Fujitsu Technology Solutions Sp. z
o.o. złożył oświadczenia producenta oferowanej biblioteki taśmowej z dnia 15 i 27 marca
2018 r.
, z których wynikało, iż oferowana biblioteka taśmowa zawiera 4236 slotów możliwych
do wykorzystania.
W kont
ekście powyższej liczby slotów podanej przez wykonawcę Fujitsu Technology
Solutions Sp. z o.o.
wskazać należy na twierdzenia Zamawiającego oraz Odwołującego 1.
Zdaniem Zamawiającego, na podstawie dokumentacji technicznej biblioteki taśmowej
producenta Quantum oraz konfiguratora Quantum, biblioteka oferowana przez ww.
wykonawcę w trybie dual robot będzie w stanie obsłużyć 4224 sloty na taśmy. Zamawiający
na potwierdzenie ww. liczby slotów przedstawił własną konfigurację biblioteki taśmowej
wskazującą na tą oferowaną przez Fujitsu Technology Solutions Sp. z o.o. Z kolei zdaniem
Odwołującego 1 uwzględniając charakterystykę biblioteki opisaną w punkcie I.1.5 SIWZ,
biblioteka taśmowa Quantum i6000 powinna zostać zaoferowana w konfiguracji z 9
modułami, zapewniającymi odpowiednią ilość napędów taśmowych oraz ilość taśm LTO.
Odwołujący 1, z uwagi na brak analogicznego narzędzia jak w przypadku bibliotek

taśmowych producenta IBM tj. kalkulatora slotów, sporządził także własną konfigurację ww.
biblioteki taśmowej spełniającą wymagania SIWZ, z której wynikało m.in. że oferowana przez
wykonawcę Fujitsu Technology Solutions Sp. z o.o. biblioteka taśmowa zawiera 3984 slotów
dostępnych, a zatem mniej niż określone przez Zamawiającego minimum. Zdaniem
Odwołującego 1, dla spełnienia wymogów Zamawiającego niezbędnym było zaoferowanie
dodatkowego modułu Standard Expansion Module (SEM) zawierającego 456 slotów na
taśmy LTO. Tym samym w opinii Odwołującego 1 biblioteka Quantum w konfiguracji
oferowanej przez wykonawcę Fujitsu Technology Solutions Sp. z o.o., aby spełnić wymogi
SIWZ wi
nna zawierać 4440 slotów na taśmy.
Z powyższego zatem wynika, że zarówno Zamawiający, Odwołujący 1 oraz
Przystępujący Fujitsu Technology Solutions Sp. z o.o. wskazywali na inną, w ich ocenie
prawidłową, liczbę slotów na taśmy w bibliotece skonfigurowanej przez ww. wykonawcę. Izba
wskazuje, że różnice w zakresie liczby slotów dostępnych na taśmy w bibliotece oferowanej
przez Fujitsu Technology Solutions Sp. z o.o. wynika
ła z odmiennych założeń dokonanych
przez Zamawiającego oraz Odwołującego 1, w szczególności w zakresie modułów Control
Module (CM) oraz Drive Ready Expansion Module (DREM),
co potwierdzają złożone do akt
sprawy konfiguracje bibliotek. Z kolei z
uwagi na okoliczność, iż Zamawiający nie żądał od
wykonawców złożenia wraz z ofertą konfiguracji oferowanego rozwiązania brak było
możliwości zestawienia danych przyjętych do konfiguracji przez Zamawiającego oraz
Odwołującego 1 z danymi faktycznie przyjętymi przez Fujitsu Technology Solutions Sp. z
o.o. przy konfiguracji s
przętu.
Powyższe okoliczności zdaniem składu orzekającego Izby uzasadniały wniosek, że
jakkolwiek na podstawie informacji zawartych w tabeli nr 1 formularza ofertowego
wykonawcy Fujitsu Technology Solutions Sp. z o.o., popartych
dokumentacją techniczną
producenta bibliotek
oraz fachową wiedzą, można odtworzyć pewien model biblioteki
taśmowej oferowanej przez ww. wykonawcę, to wobec nieżądania przez Zamawiającego
złożenia wraz z ofertą konfiguracji oferowanego urządzenia, nie sposób ustalić na tym etapie
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, jaka była faktycznie pełna konfiguracja
biblioteki taśmowej przyjęta przez tego wykonawcę.
Powyższe okoliczności potwierdziło postępowanie odwoławcze przed Izbą, w toku
którego zarówno Zamawiający jak i Odwołujący 1 nie znając konfiguracji biblioteki przyjętej
przez wykonawcę Fujitsu Technology Solutions Sp. z o.o. przyjęli inne założenia w zakresie
poszczególnych parametrów biblioteki. Nadto w toku postępowania odwoławczego
Zamawiający przyznał, że ponownie przeliczył liczbę slotów na taśmy w bibliotece
oferowanej przez ww. wykonawcę i otrzymał wynik zgodny z treścią oświadczeń producenta
bibliotek
– Quantum w zakresie liczby slotów dostępnych.

Biorąc pod uwagę wszystko powyższe Izba uznała, iż Odwołujący 1 nie wykazał
zasadności przedmiotowego zarzutu.

Odnosząc się do dwóch ostatnich zarzutów podniesionych względem oferty
wykonawcy Fujitsu Technology Solutions Sp. z o.o.
, tj. dotyczących nieuwzględnienia
w ofercie
kosztu wszystkich opcji urządzenia, warunkujących realizację wymagań
określonych w SIWZ, jak np. tych wyspecyfikowanych w punkcie 11 tabeli, do zapewnienia
których
wymagane jest
wykupienie
dodatkowych,
opcjonalnych
licencji
oraz
nieuwzględnienia pełnego przedmiotu zamówienia opisanego szczegółowo w punkcie I.1,2,3
i 4 SIWZ
wskazać należy, iż z treści odwołania nie sposób wywieść, czy wskazanym w
uzasadnieniu odwołania okolicznościom faktycznym należy przypisać naruszenia przepisów
ustawy Pzp podane
w punkcie 1 czy też 2 części wstępnej odwołania, tzw. petitum. Izba
zauważa, że obydwa zarzuty zostały oparte na tezie, że zbyt niska cena konfiguracji
pojedynczej biblioteki taśmowej oraz niska wycena pozycji 2 tabeli nr 2 formularza
ofertowego
miały potwierdzać, zdaniem Odwołującego 1, nieobjęcie ofertą odpowiednio
zakupu dodatkowych, opcjonalnych licencji w celu potwierdzenia
funkcjonalności
przykładowo wskazanych w punkcie 11 tabeli opisu przedmiotu zamówienia oraz zakupu 160
godzin konsultacji.

W tym miejscu wskazać należy, iż zgodnie z art. 192 ust. 7 ustawy Pzp, Izba nie
może orzekać co do zarzutów, które nie były zawarte w odwołaniu. Norma wyrażona w
powyższym przepisie wyznacza zakres rozstrzygnięcia Izby, który z kolei determinowany jest
treścią odwołania, tj. kwestionowaną w nim czynnością oraz jasnymi i skonkretyzowanymi,
przed upływem terminu na wniesienie odwołania, zarzutami składającymi się z dwóch
warstw -
prawnej oraz faktycznej. Tym samym to na wykonawcy, będącym profesjonalistą,
spoczywa ciężar skonkretyzowania stawianych zarzutów na wspomnianych wyżej
płaszczyznach. Poza treścią samego odwołania wykonawca nie ma możliwości
doprecyzowywania zawartych w nim zarzutów przez wskazywanie na właściwe im
okoliczności faktyczne. Jeżeli zatem podnoszone przez odwołującego w toku rozprawy przed
Izbą okoliczności nie zostały wyraźnie i wprost ujęte w treści wniesionego odwołania, to ich
późniejsze wskazywanie nie może być, w świetle przepisu art. 192 ust. 7 ustawy Pzp, brane
przez Kr
ajową Izbę Odwoławczą pod uwagę, choćby okoliczności te mieściły się w ramach
ogólnie wskazanej podstawy faktycznej zarzutu.
Mając na względzie powyższe oraz rozpoznając ww. zarzuty w graniach
wyznaczonych treścią odwołania Izba wskazuje, że oferta wykonawcy Fujitsu Technology
Solutions Sp. z o.o. uplasowała się dopiero na trzecim miejscu w rankingu ofert pod
względem ceny, a zaoferowana cena stanowiła ok. 77% średniej arytmetycznej cen
złożonych ofert oraz ok. 91% wartości szacunkowej zamówienia powiększonej o należny

podatek
VAT. Z powyższego wynika zatem, że w stosunku do oferty ww. wykonawcy nie
ziściła się żadna z przesłanek wymienionych w art. 90 ust. 1a pkt 1 lub 2 ustawy Pzp,
implikujących po stronie Zamawiająco obowiązek wezwania wykonawcy do wyjaśnienia ceny
oferty. Z kolei jak wskazywał w odpowiedzi na odwołanie Zamawiający, zaoferowana przez
Fujitsu Technology Solutions Sp. z o.o. cena nie budziła jego wątpliwości i odpowiadała
dokonanym przez Zamawiającego szacunkom opartym na cenach oferowanych przez
producentów bibliotek i stosowanych przez nich rabatach. Nie można również nie zauważyć,
że Odwołujący 1 nie podniósł żadnych zarzutów dotyczących wyceny ofert wykonawców
Cloudware Polska Sp. z o.o. oraz Comparex
Poland Sp. z o.o., które uplasowały się
odpowiednio na pierwszym i drugim miejscu w rankingu ofert, mimo że kwestionował
zgodność ofert ww. wykonawców z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Na uwagę zasługuje również okoliczność, iż Zamawiający nie żądał od wykonawców
na etapie składania ofert wykazu oferowanych licencji ani złożenia oświadczenia co do ich
liczby,
czy też podania kosztu licencji, a jedynie potwierdzenia określonych w specyfikacji
wymogów. Dodatkowo w toku postępowania odwoławczego wykonawca Fujitsu Technology
Solutions Sp. z o.o. złożył oświadczenia producenta oferowanej biblioteki taśmowej z dnia
14 i 27
marca 2018 r. potwierdzające uwzględnienie wszystkich elementów wymaganych
przez Zamawiającego w SIWZ, w tym 4 licencji advanced oraz 44 licencji basic. Nadto z
treści powyższych oświadczeń wynikało, iż ww. licencje umożliwiają spełnienie wymagań z
punktu 11 tabeli opisu przedmiotu zamówienia.
W
świetle powyżej przedstawionych okoliczności, zdaniem Izby, Odwołujący 1 nie
udowodnił, że w złożonej przez wykonawcę Fujitsu Technology Solutions Sp. z o.o. ofercie
nie zostały uwzględnione licencje niezbędne do spełnienia funkcjonalności wymaganych
w punkcie 11 tabeli opisu przedmiotu zamówienia, co miała potwierdzać zdaniem
odwołującego się wykonawcy niska cena pojedynczej biblioteki taśmowej. Prezentowanego
przez Odwołującego 1 stanowiska nie potwierdziły też złożone w toku rozprawy cenniki firmy
Quantum, jako
że dotyczyły one obszaru Stanów Zjednoczonych oraz były nieaktualne.
Wskazać należy, iż Odwołujący 1 nawet nie uprawdopodobnił wysokości rabatów
stosowanych przez firmę Quantum na rzecz swoich partnerów biznesowych, przyjmując
a priori
, że wykonawca Fujitsu Technology Solutions Sp. z o.o. otrzymał 20% upust (wysoki
w opinii Tradex Systems Sp. z o.o.)
, a z którego wywodził, że cena pojedynczej biblioteki
taśmowej zaoferowana przez wskazanego wykonawcę mogła obejmować wyłącznie koszty
sprzętu, bez licencji. Z kolei wykonawca Fujitsu Technology Solutions Sp. z o.o. w toku
rozprawy przed Izbą oświadczył, że otrzymał od firmy Quantum dwukrotnie większy upust niż
wskazywany przez Odwołującego 1.
Dalsze
twierdzenia Odwołującego 1 przedstawione w piśmie procesowym z dnia
25 marca 2018 r., podniesione w odpowiedzi
na złożone przez wykonawcę Fujitsu

Technology Solutions Sp. z o.o. wspomniane wyżej oświadczenia producenta sprzętu,
dotyczące nieprawidłowej liczby licencji oraz licencji nieodpowiedniego rodzaju, stanowiły w
ocenie Izby
nowe zarzuty, które jako spóźnione (bowiem niesformułowane w treści
odwołania), nie mogły zostać rozpoznane przez Izbę.
W okolicznościach rozpoznawanej przez Izbę sprawy nie potwierdził się także zarzut
dotyczący nieuwzględnienia przez wykonawcę Fujitsu Technology Solutions Sp. z o.o.
pełnego przedmiotu zamówienia opisanego szczegółowo w pkt. I.1, 2, 3 i 4 SIWZ w zakresie
160 godzin konsultacji.
Odwołujący 1 z podanej przez wykonawcę Fujitsu Technology Solutions Sp. z o.o.,
w punkcie 2 tabeli nr 2 formularza oferty, kwoty 18
989 zł netto za wykonanie instalacji
i wdrożenia oferowanego sprzętu IT (wraz z oprogramowaniem) oraz wykonanie
dokumentacji (dokumentacji powykonawczej)
wywodził nieuwzględnienie spornych kosztów
w cenie oferty, w szczególności w pozycji nr 2 tabeli nr 2 formularza oferty.
Izba wskazuje, że podniesiony przez Odwołującego 1 zarzut w powyższym zakresie
nie znalazł potwierdzenia w okolicznościach rozpoznawanej sprawy. Dla oceny ww. zarzutu
za prz
esądzający Izba uznała dokument złożony w toku rozprawy przez wykonawcę Fujitsu
Technology Solutions Sp. o.o
. przedstawiający kalkulację cenową oferty. Z rzeczonego
dokumentu wynikało, że wykonawca ujął w kalkulacji ceny oferty koszt 160 godzin
konsultacyj
nych w kwocie wyższej aniżeli podnoszona przez Odwołującego 1 kwota 24 000
zł netto (160h x 150zł/h netto).
Ponadto za irrelewantn
ą dla oceny postawionego zarzutu Izba uznała okoliczność
umiejscowienia przez wykonawcę Fujitsu Technology Solutions Sp. z o.o. kosztów 160
godzin konsultacji w pozycji 2 tabeli nr 2, zamiast w pozycji 1 ww. tabeli
, czego domagał się
Odwołujący 1, w świetle tego, iż ocenie Zamawiającego w ramach kryteriów oceny ofert
określonych w SIWZ podlegała cena całkowita oferty, nie zaś poszczególne ceny
wskazywane przez wykonawców w poz. 1 i 2 tabeli nr 2, których suma budowała cenę
globalną oferty. Izba wskazuje również, że Zamawiający nie dał wykonawcom w
postanowieniach
specyfikacji istotnych warunków zamówienia dotyczących opisu sposobu
obliczenia ceny oferty, czy też w treści samego formularza oferty, żadnych wytycznych, w
której pozycji tabeli nr 2 należało ująć przedmiotowe koszty. Tym samym zdaniem Izby
wykonawcy w niniejszym postępowaniu mogli byli ująć sporne koszty w dowolnej pozycji
tabeli nr 2.
U
względniając powyższe brak było, zdaniem składu orzekającego Izby, podstaw do
uznania oferty wykonawcy Fujitsu Technology Solutions Sp. z o.o. jako niezgodnej z treścią
SIWZ z uwagi na podnoszoną przez Odwołującego 1 okoliczność nieuwzględnienia w ofercie
wykonawcy
wszystkich opcji urządzenia, warunkujących realizację wymagań określonych
w SIWZ, jak np. tych wyspecyfikowanych w punkcie 11 tabeli opisu przedmiotu zamówienia,

do spełnienia których niezbędne było wykupienie dodatkowych, opcjonalnych licencji, jak
również kosztów 160 godzin konsultacyjnych, czy też do wezwania ww. wykonawcy do
wyjaśnień w trybie art. 90 ust. 1 ustawy Pzp z uwagi na jej rażąco niską cenę w zakresie obu
podnoszonych kwestii.

Zarzut naruszenia art. 89 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp, poprzez zaniechanie odrzucenia
ofert wykonawców Cloudware Polska Sp. z o.o., Comparex Poland Sp. z o.o. oraz Fujitsu
Technology Solutions Sp. z o.o., których złożenie w ocenie Odwołującego 1 stanowiło czyn
nieuczciwej konkurencji, jako
postawiony wyłącznie w petitum odwołania, nie mógł zostać
uwzględniony.
Izba wskazuje, że stosownie do treści art. 180 ust. 3 ustawy Pzp oraz analogicznie
§ 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 22 marca 2010 r. w sprawie regulaminu
postępowania przy rozpoznawaniu odwołań (Dz. U. z 2014 r. poz. 964), odwołanie powinno
wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się
niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać
żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie
odwołania. Tym samym należy podkreślić, że właśnie określone w ww. przepisach wymogi
konstrukcyjne odwołania przesądzają, że treść zarzutu nie jest ograniczona wyłącznie do
twierdzeń zawartych we wstępnej części odwołania (petitum), a dotyczy również okoliczności
faktycznych zawartych w sformułowanej przez odwołującego argumentacji. Odwołanie
powinno wyrażać zastrzeżenia wobec dokonanych przez zamawiającego czynności lub
zaniechań, co oznacza obowiązek zaprezentowania przez odwołującego nie tylko podstawy
prawnej takich zastrzeżeń, ale przede wszystkim argumentacji odnoszącej się do
postulowanej oceny. Oznacza to zatem konieczność odniesienia się do elementów stanu
faktycznego, jak również podjętych czynności lub zaniechań zamawiającego w taki sposób,
który pozwoli na uznanie, że podniesione zostały konkretne zarzuty wobec tych czynności
lub zaniechań przypisanych zamawiającemu (tak Krajowa Izba Odwoławcza w wyroku z dnia
26 czerwca 2017 r. sygn. akt: KIO 1187/17).
Przenosząc powyższe rozważania na grunt przedmiotowej sprawy stwierdzić należy,
iż w uzasadnieniu faktycznym odwołania, brak jest zarzutu (obejmującego nie tylko podstawę
prawną, ale wskazującego również okoliczności faktyczne) w zakresie podniesionego przez
Odwołującego 1 naruszenia art. 89 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp.

Sprawa o sygn. akt: KIO 436/18

Podniesiony przez Odwołującego 2 zarzut dotyczący niezgodności treści ofert
wykonawców Cloudware Polska Sp. z o.o. oraz Comparex Poland Sp. z o.o. w zakresie

wymogu określonego w punkcie 16 tabeli opisu przedmiotu zamówienia (czas
inwentaryzacji) został uwzględniony i omówiony łącznie z zarzutem stawianym w tym
zakresie w sprawie 433/18.


W przedmiocie zarzutu naruszenia art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp
polegającego na
zaniechaniu odrzucenia ofert wykonawców Cloudware Polska Sp. z o.o. oraz Comparex
Poland Sp. z o.o. z uwagi na niespełnienie wymogu określonego w punkcie 14 tabeli opisu
przedmiotu zamówienia dotyczącego systemu backupu, Izba podzieliła stanowisko
Zamawiającego, jak i Odwołującego 2, stwierdzając jego zasadność.

W punkcie 14 tabeli opisu przedmiotu zamówienia Zamawiający podał, że biblioteka
musi współpracować z systemem backupu HP Data Protector w wersji min. 9.xx lub wyższej
zainstalowanym na systemie operacyjnym RedHat Linux w wersji 6.4 lub wyższej oraz
system
ie operacyjnym Windows Server w wersji 2012 oraz 2012R2 lub wyższej opartych na
architekturze x86.

W formularzach ofertowych wykonawcy Cloudware Polska Sp. z o.o. oraz Comparex
Poland Sp. z o.o.
oświadczyli, iż oferują urządzenie producenta IBM o modelu TS4500.
Nadto wykonawcy potwierdzili spełnienie wymogu określonego w punkcie 14.

W pierwszej kolejności podkreślić należy, iż ww. kwestia była przedmiotem wyjaśnień
Zamawiającego w trybie art. 87 ust. 1 ustawy Pzp. Obaj wykonawcy złożyli wyjaśnienia
o pod
obnej treści. Wykonawca Comparex Poland Sp. z o.o. wyjaśnił, że biblioteki oznaczone
symbolem handlowym TS4500, jak również biblioteki TS3500 posiadają techniczne
oznaczenie 3584, co wynika m.in. z podręcznika producenta sprzętu. Z kolei wykonawca
Cloudwar
e Polska Sp. z o.o. wyjaśnił, że nazwy TS3500 i TS4500 to nazwy handlowe
bibliotek, a nie typy maszyny oraz że typ maszyny dla bibliotek TS3500 i TS4500 jest
wspólny i oznaczony numerem 3584. Obaj wykonawcy powoływali się także na
dokumentację HPE Data Protector 9.0x Device Support Matrix z sierpnia 2017 r. wersja 3.2
potwierdzającą wsparcie dla maszyny 3584.

W zakresie powyższego zarzutu Izba ustaliła, że bez wątpienia na liście
kompatybilności Device Support Matrix HPE Data Protector 9.0x z sierpnia 2017 r., na którą
powoływali się w wyjaśnieniach treści oferty obaj wykonawcy brak jest biblioteki o modelu
TS4500(3584).
Na ww. liście w kolumnie zatytułowanej „model” widnieje tylko biblioteka
TS3500(3584). Ponadto Izba ustaliła, że na ww. liście kompatybilności zostały umieszczone
także biblioteki o różnych modelach, ale takim samym oznaczeniu technicznym, tj.
TS3100(3573) oraz TS3200(3573). Z kolei na złożonej przez Odwołującego 2, liście
kompatybilności HPE Data Protector 10.0x Device Support Matrix ze stycznia 2018 r. wersja
1.2, w kolumnie „model”, pod odrębnymi pozycjami figuruje biblioteka TS3500(3584) oraz
biblioteka TS4500 niezawierająca dodatkowego oznaczenia technicznego.

W ocenie Izby okoliczność umieszczenia na ww. liście kompatybilności biblioteki
o modelu TS3500 i oznaczeniu technicznym 3584 nie potwierdza jednocześnie zapewnienia
kompatybilności dla biblioteki oferowanej przez wykonawców w niniejszym postępowaniu, tj.
biblioteki o modelu TS4500. Zdaniem Izby n
ie można marginalizować systematyki przyjętej
przez producenta oprogramowania HPE,
nabytego następnie przez Microfocus, dotyczącego
rzeczonej listy kompatybilności. Słusznie bowiem zauważył Odwołujący 2, jak i Zamawiający,
że na ww. liście kompatybilności znajdują się również takie modele bibliotek, które mają
tożsame oznaczenie techniczne, jednak inny model. Zauważyć należy, iż przystępujący po
stronie Zamawiającego wykonawca Cloudware Polska Sp. z o.o. nie wyjaśnił w sposób
rzeczow
y przyczyn uzasadniających umieszczenie na ww. liście bibliotek taśmowych o takim
samym oznaczeniu technicznym, ale innym
modelu. Wykonawca nie wyjaśnił również w toku
postępowania odwoławczego okoliczności, dla których producent oprogramowania na liście
kompatybilności ze stycznia 2018 r. w odrębnych pozycjach umieścił biblioteki TS3500
i
TS4500 nie powołując się przy tym drugim modelu na oznaczenie 3584. W świetle
powyższego Izba wskazuje, że ww. wykonawcy składając wyjaśnienia dotyczące współpracy
oferowanej biblioteki z systemem backupu nie wykazali, że biblioteka o modelu
TS4500(3584) spełniała wymóg określony w punkcie 14 tabeli opisu przedmiotu zamówienia,
co miało wynikać ze wspólnego dla obu ww. bibliotek oznaczenia technicznego 3584.

Ponadto
wskazać należy na dodatkową okoliczność podniesioną przez
Zamawiającego i Odwołującego 2, wskazującą na niezgodność oferowanych bibliotek
w zakresie wymogu dotyczącego wsparcia HP Data Protector. Z nowej wersji dokumentu
HPE Device Support Matrix ze stycznia 2018 r. wersja 1.2 wynika bowiem,
że oferowana
przez wykonawców Cloudware Polska Sp. z o.o. oraz Comparex Poland Sp. z o.o. biblioteka
taśmowa o modelu TS4500 nie ma wsparcia na systemie Linux wymaganym przez
Zamawiającego w ramach ww. parametru. Powyższa okoliczność została również
potwierdzona w korespondencji elektronicznej prowadzonej przez Zamawiającego z
obecnym
właścicielem oprogramowania – podmiotem Microfocus.

W świetle powyższych okoliczności zdaniem Izby zarzut naruszenia art. 89 ust. 1 pkt
2 ustawy Pzp polegający na zaniechaniu odrzucenia ofert wykonawców Cloudware Polska
Sp. z o.o. oraz Comparex Poland Sp. z o.o. z uwagi na niespełnienie wymogu określonego
w punkcie 14
tabeli opisu przedmiotu zamówienia, potwierdził się.

Zarzut dotyczący niezgodności treści ofert wykonawców Cloudware Polska Sp. z o.o.
i Comparex Poland Sp. z o.o.
z treścią SIWZ w zakresie wymogu z pkt 2 w zw. z pkt 9 tabeli
opisu
przedmiotu zamówienia, w ocenie Izby, nie zasługiwał na uwzględnienie.

Zamawiający w punkcie 2 tabeli opisu przedmiotu zamówienia określił standard taśm
jako min. LTO7. Z kolei w punkcie 9 tabeli
podał, że pojedyncza biblioteka musi umożliwiać

wymianę co najmniej 20 kaset jednocześnie.

Izba wskazuje, że argumentacja Odwołującego 2, jakoby w ofercie ww. wykonawców
brakowało dodatkowych modułów napędowych L55 lub D55 pozwalających na
wykorzystanie technologii LTO,
jest zbyt daleko idąca w kontekście treści oświadczeń woli
obu wykonawców zawartych w formularzach ofertowych. W złożonych ofertach ww.
wykonawcy oświadczyli, że oferują taśmy LTO7 oraz że pojedyncza biblioteka umożliwia
wymianę 32 kaset jednocześnie, potwierdzając tym samym spełnianie wymogów
okr
eślonych
przez
Zamawiającego.

Zdaniem Izby treść oświadczeń woli złożonych przez ww. wykonawców nie
przesądza o rodzaju zmieniarki przyjętym do konfiguracji oferowanych bibliotek, tj. 2x16 czy
2x18,
a w konsekwencji o rodzaju oferowanych modułów biblioteki, jak wywodził Odwołujący
2
. Zauważyć bowiem należy, iż oświadczenia wykonawców Cloudware Polska Sp. z o.o.
oraz Comparex Poland Sp. z o.o.
w powyższym zakresie sprowadzały się jedynie do
wskazania, że pojedyncza biblioteka umożliwia wymianę 32 kaset jednocześnie, tj. do opisu
oferowanego rozwiązania, nie zaś do podania konkretnego urządzenia umożliwiającego
osiągnięcie danej funkcjonalności wymaganej przez Zamawiającego postanowieniami SIWZ.
Powyższe w ocenie Izby nie przesądza o zastosowaniu przez ww. wykonawców zmieniarki
2x16,
a w konsekwencji modułów L25 i D25 jako niewykorzystujących wymaganej przez
Zamawiającego określonej jako minimum technologii LTO7. W świetle złożonych przez obu
wykonawców oświadczeń woli nie można wykluczyć, że wykonawcy Cloudware Polska
Sp. z o.o. oraz Comparex Poland Sp. z o.o.
przyjęli do konfiguracji zmieniarkę 2x18,
umożliwiającą tym bardziej osiągnięcie oferowanego rozwiązania, tj. wymianę 32 kaset
jednocześnie, a zatem spełniającego żądania Zamawiającego w zakresie ww. parametrów.

Ponadto n
ie można pominąć treści wyjaśnień oferty wykonawcy Cloudware Polska
Sp. z o.o. z dnia 12 stycznia 2018 r., w których wykonawca przedstawił konfigurację
oferowanej biblioteki taśmowej potwierdzającą, że oferowane urządzenie składa się m.in. z
modułów L55, D55 umożliwiających wykorzystanie technologii LTO. Treść powyższych
wyjaśnień w zakresie oferowanych modułów (szaf) pozostaje również w zgodzie ze
złożonym przez Cloudware Polska Sp. z o.o. dowodem przedstawiającym konfigurację
biblioteki IBM TS4500
, w którym również wskazano na moduły L55 oraz D55. Nadto z ww.
dowodu wynika, że wykonawca Cloudware Polska Sp. z o.o. zastosował zmieniarkę taśm
2x18
, w którą wyposażony jest moduł L55. Jednocześnie przyjęcie do konfiguracji modułów
L55, D55
zostało potwierdzone w złożonym przez Przystępującego Cloudware Polska Sp. z
o.o. dowodzie
– kalkulatorze slotów dla biblioteki taśmowej TS4500 (3584) wersja V5.6.

Z powyższych wyjaśnień oraz dowodów (z wyłączeniem kalkulatora slotów)
Odwołujący 2 wywodził także, iż wykonawca Cloudware Polska Sp. z o.o. dokonał
niedopuszczalnej po upływie terminu składania ofert zmiany treści ofert w zakresie

rozwiązania umożliwiającego wymianę 32 kaset jednocześnie wskazującego na
niespełnienie standardu LTO7 i determinującego zaoferowanie modułów L25 lub D25. Izba
nie podzieliła argumentacji Odwołującego 2 w tym zakresie. Jak już wskazano powyżej, treść
oświadczenia woli ww. wykonawcy zawartego w formularzu ofertowym w zakresie
omawianego zarzutu nie przesądzała wbrew dalekim twierdzeniom Odwołującego 2 ani o
rodzaju zmieniarki (2x16
czy 2x18), ani w konsekwencji o rodzaju oferowanych modułów
wykorzystujących konkretną technologię (3592 czy LTO7), ponieważ stanowiła jedynie
potwierdzenie
tego, iż oferowane przez wykonawcę rozwiązanie umożliwi wymianę 32 kaset
jednocześnie, nie wskazując przy tym szczegółów, w jaki sposób zostanie ono zapewnione.

Biorąc pod uwagę wszystko powyższe, zdaniem Izby, brak było podstaw do uznania
ofert wykonawców Comparex Poland Sp. z o.o. oraz Cloudware Polska Sp. z o.o. jako
niezgodnych z treścią SIWZ w zakresie przywołanego wyżej parametru.

Z
arzut dotyczący niezgodności treści ofert wykonawców Cloudware Polska Sp. z o.o.
oraz Comparex Poland Sp. z o.o. z uwagi na brak dual accessor
w rozwiązaniach
oferowanych przez ww. wykonawców – pkt 6 Tabeli nr 1 Formularza ofertowego, w ocenie
Izby, nie mógł zostać uwzględniony.
Zdaniem Izby analiza ww. zarzutu winna być dokonana w oparciu o wykładnię
postanowień treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia dotyczących elementu „dual
robot”. W zakresie rozpoznawanego zarzutu Izba podzieliła argumentację prezentowaną
przez
Zamawiającego dotyczącą sposobu interpretacji wymogu zawartego w punkcie 6 tabeli
opisu przedmiotu zamówienia.
W
pierwszej kolejności, za Zamawiającym, Izba wskazuje, że element zawarty
w punkcie 6 tabeli został nazwany „dual robot”. Dalej w opisie wymagań dotyczącym ww.
elementu Zamawiający podał, że biblioteka musi posiadać min. dwa niezależnie pracujące
oraz redu
ndantne roboty obsługujące napędy oraz taśmy – tzw. „dual robot”, „dual assesor”.
Wykonawcy Comparex Poland Sp. z o.o. oraz Cloudware Polska Sp. z o.o. w punkcie 6
tabeli nr 1 formularza oferty
użyli jedynie pojęcia „dual robot”, które jak wskazywał w treści
odwołania Odwołujący 2 charakterystyczne jest dla producenta bibliotek taśmowych
Quantum. Z kolei
określeniem właściwym dla bibliotek taśmowych IBM, w opinii
Odwołującego 2, jest „dual accessor”.
Zdaniem
Zamawiającego, które podziela również skład orzekający rozpoznający
przedmiotową sprawę, pojęcia „dual robot” oraz „dual accessor”/”dual assessor”, na gruncie
specyfikacji istotnych warunków zamówienia, należało uznać za równoważne/zamienne.
Zamawiający zwrócił uwagę, na okoliczność podniesioną przez Odwołującego 2 w
odwołaniu, iż Zamawiający użył obu ww. sformułowań wykorzystując nomenklaturę różnych
producentów, po to, by uniknąć wszelkich nieporozumień, bowiem nazwa „dual robot" jest

wykorzystywana między innymi przez firmę Quantum, a „dual accessor”

przez firmę IBM.
Nadto Zamawiający argumentował, że użył obu pojęć, aby wykonawcy mogli wzorować się
na tych funkcjonalnościach i lepiej odczytać wymaganie. Powyższe jednak nie oznaczało, że
wykonawca musiał zaoferować konkretnie funkcjonalność „dual robot”, czy „dual accessor”.
Wykonawca mógł również zaoferować rozwiązanie o innej nazwie, lecz spełniającej
wymaganą przez Zamawiającego funkcjonalność.
Po
nadto nie może umknąć uwadze okoliczność, iż w odtajnionej konfiguracji biblioteki
taśmowej IBM TS4500(3584) oferowanej przez wykonawcę Cloudware Polska Sp. z o.o.
znajduje się „second accessor” – drugi robot oznaczony kodem 1442. Z powyższego, nie
można zdaniem Izby, wywodzić podnoszonej przez Odwołującego 2, zmiany treści oferty po
upływie terminu składania ofert, skoro ww. pojęcia należało rozumieć tożsamo w świetle
zapisów specyfikacji.
Jednocześnie w ocenie składu orzekającego Izby Odwołujący 2, w zakresie
przedmiotowego zarzutu, nie sprostał obowiązkowi dowodowemu wynikającemu z art. 190
ust. 1 ustawy Pzp. Odwołujący 2 nie wykazał bowiem, że wykonawcy Comparex Poland
Sp. z o.o. i Cloudware Polska Sp. z o.o. zaoferowali w swoich rozwiązaniach inne roboty jak
np. dual gripper, opierając swoją argumentację wyłącznie na przypuszczeniach.
Mając na uwadze wszystko powyższe, w tym w szczególności wykładnię
postanowień SIWZ, w ocenie Izby, fakt wskazania w formularzu ofertowym przez
wykonawców Cloudware Polska Sp. z o.o. oraz Comparex Poland Sp. z o.o. jednego z ww.
pojęć rozumianych zamiennie w myśl postanowień SIWZ nie stanowił o sprzeczności treści
ofert
wykonawców z wymogami Zamawiającego.
W konsekwencji
nie zasługiwał na uwzględnienie zarzut naruszenia art. 87 ust. 1
ustawy Pzp polegający na zaniechaniu wezwania ww. wykonawców do wyjaśnienia spornej
kwestii.

O kosztach postępowania odwoławczego orzeczono na podstawie art. 192 ust. 9 i 10
ustawy Pzp
oraz § 3 i § 5 ust. 2 pkt 1 i 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia
15 marca 2010 r. w sprawie wysokości oraz sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz
rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz. U. z 2010 r.
Nr 4
1 poz. 238 ze zm.). Do kosztów postępowania odwoławczego Izba zaliczyła w całości
wpisy uiszczone przez obu Odwołujących. Izba zasądziła od Zamawiającego na rzecz
Odwołującego – wykonawcy Tradex Systems Sp. z o.o. (sygn. akt: KIO 433/18) koszty
poniesione
z tytułu wpisu od odwołania oraz wynagrodzenia pełnomocnika stanowiące
łącznie kwotę 18 600 zł. Ponadto Izba zasądziła od wykonawcy Cloudware Polska Sp. z o.o.,
który przystąpił do postępowania odwoławczego po stronie Zamawiającego i wniósł sprzeciw
wobec
uwzględnienia w części zarzutów przedstawionych w odwołaniu na rzecz

Odwołującego – wykonawcy Fujitsu Technology Solutions Sp. z o.o. (sygn. akt: KIO 436/18)
koszty poniesione z tytułu wpisu od odwołania oraz wynagrodzenia pełnomocnika
stanowiące łącznie kwotę 18 600 zł.

Przewodniczący: ……………………………..

Członkowie:
……………………………..


……………………………..


Wcześniejsze orzeczenia:

Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie