eGospodarka.pl

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO2018 › Sygn. akt: KIO 459/18
rodzaj: WYROK
data dokumentu: 2018-03-28
rok: 2018
sygnatury akt.:

KIO 459/18

Komisja w składzie:
Przewodniczący: Renata Tubisz Protokolant: Zuzanna Idźkowska

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 26 marca 2018 r. w Warszawie odwołania wniesionego
do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 12 marca 2018 r. przez odwołującego:
Konsorcjum Arcus & Romet Group Sp. z o.o. Podgrodzie 32c, 39-
200 Dębica (Partner) i WIM
System Sp. z o.o. ul. Handlowa 3 35-
103 Rzeszów (Lider) w postępowaniu prowadzonym
przez zamawiającego: Gminę Miasto Toruń s.f. Miejski Zarząd Dróg w Toruniu ul. Grudziądzka
159; 87-
100 Toruń


orzeka

1.
uwzględnia odwołanie i nakazuje zamawiającemu unieważnienie czynności wyboru
najkorzystniejszej oferty oraz unieważnienie czynności wykluczenia odwołującego z
postepowania o udzielenie zamówienia a w konsekwencji odrzucenia oferty
odwołującego i nakazuje ponowną ocenę oraz badanie ofert celem wyboru
najkorzystniejszej oferty
2.
kosztami postępowania obciąża Gminę Miasto Toruń s.f. Miejski Zarząd Dróg w
Toruniu ul. Grudziądzka 159; 87-100 Toruń i
2.1.
zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 15.000 zł 00 gr
(słownie: piętnaście tysięcy złotych zero groszy) uiszczoną przez Konsorcjum
Arcus & Romet Group Sp. z o.o. Podgrodzie 32c, 39-
200 Dębica (Partner) i WIM

System Sp. z o.o. ul. Handlowa 3 35-
103 Rzeszów (Lider) tytułem wpisu od
odwołania,
2.2.
zasądza od Gminy Miasto Toruń s.f. Miejski Zarząd Dróg w Toruniu ul. Grudziądzka
159; 87-
100 Toruń kwotę 15.000 zł 00 gr (słownie: piętnaście tysięcy złotych zero
groszy) na rzecz Konsorcjum Arcus & Romet Group Sp. z o.o. Podgrodzie 32c, 39-
200 Dębica (Partner) i WIM System Sp. z o.o. ul. Handlowa 3 35-103 Rzeszów
(Lider) stanowiącą koszty postępowania odwoławczego poniesione z tytułu wpisu
od odwołania.

Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. -
Prawo zamówień
publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., 1579 ze zm.) na niniejszy wyrok w terminie 7 dni od
dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby
Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Toruniu.

Przewodniczący: ….…………………………

Uzasadnienie

Konsorcjum wykonawców w składzie: Arcus & Romet Group Sp. z o. o. ul. Podgrodzie 32c;
39-
200 Dębica i WIM System Sp. z o.o. ul. Handlowa 3; 35-103 Rzeszów zwane
„odwołującym" lub „konsorcjum” wniosło odwołanie, za wpływem bezpośrednim, do Prezesa
Krajowej Izby Odwoławczej ul. Postępu 17a; 02-676 Warszawa, w dniu 12 marca 2018 roku.
Konsorc
jum wniosło odwołanie w związku z czynnością zamawiającego, którym jest Gmina
Miasto Toruń reprezentowane przez jednostkę budżetową Miejski Zarząd Dróg w Toruniu ul.
Grudziądzka 159; 87-100 Toruń zwaną dalej „zamawiającym”, którą wykluczono konsorcjum
z p
ostępowania i w konsekwencji odrzucono ofertę konsorcjum.
Odwołanie zostało złożone w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego,
z przywołaniem ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. -
Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2015 r. poz. 1579 z późn. zm.) dalej zwanej
„ustawą Pzp" na zadanie pn.: „Świadczenie usługi polegającej na uruchomieniu oraz
zarządzaniu i kompleksowej eksploatacji systemu Toruński Rower Miejski (TRM)"
Zamawiający prowadzi niniejsze postępowanie pod znakiem sprawy: DZP-271.95.2017 (dalej:
„Postępowanie")
Zamówieniu nadano oznaczenie przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień
(CPV) następująco: Główny przedmiot: 34.00.00.00-7 - sprzęt transportowy i produkty
pomocnicze dla transportu; dodatkowe przedmioty: 34.43.00.00-0 - rowery; 35.12.00.00-1 -
systemy i urządzenia nadzoru i bezpieczeństwa; 48.15.10.00-1 - komputerowy system
sterujący; 48.22.00.00-6 - pakiety oprogramowania dla Internetu i in-tranetu; 50.11.11.00-6 –
zarządzanie flotą pojazdów; usługi komunikacyjne i naprawcze; 42.96.11.00-1 - system
kontroli i dostępu.
W złożonym odwołaniu podniesiono argumentację formalną i prawną jak poniżej.
Działając na podstawie art. 179 ust. 1 i art. 180 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo
zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.), - zwanej dalej „ustawą
Pzp", niniejszym wnoszę odwołanie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności
z
amawiającego w postępowaniu, polegającej na wykluczeniu odwołującego i odrzuceniu jego
oferty, gdzie o
dwołujący wykazał, że nie podlega wykluczeniu, a jego oferta nie powinna być
odrzucona i przedstawia najlepszy bilans kryteriów przetargowych oraz jest w swej treści
zgodna z wymaganiami z
amawiającego.
Odwołujący zarzuca zamawiającemu:

1.
Naruszenie przepisu art. 24 ust. 1 pkt. 12 w związku z art. 7 ust. 1 ustawy Pzp poprzez
wykluczenie o
dwołującego pomimo tego, iż odwołujący wykazał się spełnianiem warunków
przetargowych;
2.

Naruszenie przepisu art. 24 ust. 4 w związku z art. 7 ust. 1 ustawy Pzp poprzez
odrzucenie i nie dokonanie wyboru jako oferty najkorzystniejszej oferty o
dwołującego;
3.
Naruszenie przepisu art. 89 ust. 1 pkt. 5 w związku z art. 7 ust. 1 ustawy Pzp poprzez
odrzucenie oferty o
dwołującego, pomimo tego, iż została złożona przez wykonawcę, który nie
powinien być wykluczony;
4.
Naruszenie art. 91 ust. 1 i art. 26 ust. 1 Pzp poprzez wybór jako najkorzystniejszej
oferty BIKEU Sp. z o.o., ul. Emilii Plater 53, 00-1
13 Warszawa, pomimo tego, że oferta
wybranego wykonawcy przedstawiała gorszy bilans ceny i kryteriów dodatkowych w stosunku
do oferty o
dwołującego.
Wskazując na powyższe zarzuty odwołujący wniósł o merytoryczne rozpatrzenie o
uwzględnienie odwołania oraz nakazanie zamawiającemu:
1. u
nieważnienie dokonanej przez zamawiającego czynności badania i oceny ofert;
2.u
nieważnienie dokonanej przez zamawiającego czynności wyboru najkorzystniejszej oferty;
3. p
owtórzenie czynności badania i oceny ofert złożonych w postępowaniu oraz
niewykluczenie i nieodrzucenie złożonej przez odwołującego oferty;
4. d
okonanie wyboru oferty odwołującego jako najkorzystniejszej.
Ponadto odwołujący wnosi o przeprowadzenie dowodów z dokumentacji postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego, w szczególności z dokumentów powołanych w odwołaniu,
na wskazane w odwołaniu okoliczności oraz o obciążenie zamawiającego kosztami
postępowania odwoławczego, w tym zasądzenie od zamawiającego kosztów postępowania
odwoławczego poniesionych przez odwołującego.
W przypadku uwzględnienia przez zamawiającego w całości zarzutów przedstawionych w
odwołaniu (art. 186 ust. 2 ustawy Pzp) odwołujący żąda od zamawiającego dokonania
czynności zgodnie ze wskazanym powyżej żądaniem odwołania.
Uzasadnienie dotrzy
mania terminu na wniesienie odwołania
Niniejsze odwołanie wnosi się w ustawowym terminie 10 dni od daty otrzymania przez
Odwołującego pisma od Zamawiającego zawierającego informację o wyborze
najkorzystniejszej oferty, które wpłynęło do Odwołującego w dniu 01.03.2018 r., a więc
Odwołujący dotrzymał ustawowego terminu na wniesienie odwołania.

Uzasadnienie interesu uzyskania zamówienia
Zgodnie z przepisem art. 179 ust. 1 ustawy Pzp środki ochrony prawnej przysługują
wykonawcy, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może
ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów niniejszej ustawy.
Zgodnie z powyższym, aby był legitymowany do wniesienia środka ochrony prawnej muszą
łącznie wystąpić dwie przesłanki materialno-prawne wskazane w ww. przepisie:
1.
Wykonawca musi posiadać interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz
2.
Wykonawca poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez
zamawiającego przepisów ustawy.
Ze względu na fakt, iż Odwołujący złożył ofertę, która zgodnie z określonymi przez
Zamawiającego kryteriami oceny ofert winna zostać uznana w przedmiotowym postępowaniu
za najkorzystniejszą, niewątpliwie posiada on interes w uzyskaniu przedmiotowego
zamówienia. Oferta złożona przez Odwołującego w Postępowaniu na skutek badania i oceny
ofert została odrzucona przez Zamawiającego z uwagi na wykluczenie Odwołującego wobec
rzekomego niewykazania spełniania przez niego warunków przetargowych. W wyniku
naruszenia przez Zamawiającego wskazanych powyżej przepisów ustawy Pzp, interes
Odwołującego w uzyskaniu zamówienia doznał uszczerbku, gdyż w przypadku prawidłowego
działania Zamawiającego oferta Odwołującego zostałaby uznana za najkorzystniejszą.
Zamawiający naruszył interes Odwołującego pozbawiając go szansy na uzyskanie
przedmiotowego zamówienia. W konsekwencji powyższych działań Zamawiającego
Odwołujący, nie uzyskując zamówienia, poniesie szkodę przejawiającą się chociażby w
postaci poniesionych kosztów związanych z przygotowaniem oferty i udziałem w
postępowaniu, a także utratą korzyści, z jakimi wiązało się uzyskanie zamówienia. Wykazane
powyżej okoliczności jednoznacznie przesądzają o uprawnieniu Odwołującego do wniesienia
przedmiotowego odwołania oraz konieczności rozpatrzenia podniesionych zarzutów.
Kon
ieczne jest również podkreślenie, iż nieprawidłowości i naruszenia w zakresie oceny
innych ofert, rozpatrywane przez pryzmat zasady wynikającej z art. 7 ust. 1 ustawy Pzp,
potwierdzają zasadność zarzutów podniesionych w odwołaniu, jeśli dotykają sytuacji
o
dwołującego. Z uwagi na wykazane w odwołaniu naruszenia Zamawiającego dojdzie do
zawarcia umowy z Wykonawcą, którego oferta nie jest najkorzystniejsza, co w konsekwencji
doprowadzi do pozbawienia Odwołującego możliwości uzyskania przedmiotowego
zamówienia. Powyższe dowodzi naruszenia interesu w uzyskaniu zamówienia, co czyni
zadość wymaganiom określonym w przepisie art. 179 ust. 1 ustawy Pzp. W przedmiotowym
postępowaniu czynności Zamawiającego polegające na uznaniu za najkorzystniejszą oferty

BIKEU Sp. z o.o., ul. Emilii Plater 53, 00-
113 Warszawa, zostały dokonane z naruszeniem
zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców.
Konieczność szerokiej wykładni dopuszczalności wniesienia odwołania oraz niezbędność
badania zarzutów merytorycznych potwierdził również Trybunał Sprawiedliwości Unii
Europejskiej w wyroku z dnia 4 lipca 2013 r. w sprawie C-100/12.
Wskazane powyżej okoliczności jednoznacznie przesądzają o uprawnieniu Odwołującego do
wniesienia przedmiotowego odwołania oraz konieczności rozpatrzenia podniesionych w nim
zarzutów.
Wpis od odwołania w wysokości 15.000,00 zł został wniesiony na rachunek bankowy Urzędu
Zamówień publicznych (dowód w załączeniu).
Zgodnie z art. 180 ust. 5 ustawy Pzp kopia treści Odwołania została przekazana
Zamaw
iającemu przed upływem terminu do wniesienia Odwołania (dowód w załączeniu).
W uzasadnieniu odwołania przedstawiono argumentację formalno – prawną jak poniżej.
Miejski Zarząd Dróg w Toruniu (dalej „Zamawiający") prowadzi w trybie przetargu
nieograniczonego
postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem
jest świadczenie usługi pod nazwą pn.: „Świadczenie usługi polegającej na uruchomieniu oraz
zarządzaniu
i
kompleksowej
eksploatacji
systemu
Toruński
Rower
Miejski
(TRM)".Zamawiający wymagał z SIWZ - Zdolność techniczna lub zawodowa: 5.I.2.I.
Wykonawca musi udowodnić, iż wykonał lub wykonuje w okresie ostatnich trzech lat przed
upływem terminu składania ofert w niniejszym postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 1 usługę polegającą na dostarczeniu i
zarządzaniu systemem roweru publicznego obejmującego co najmniej 300 rowerów,
działającego nie mniej niż 12 miesięcy. Dalej w pkt. 7.2.1. miał przedstawić dowody na
posiadanie referencji po
przez sporządzenie wykazu i załączenie do niego dokumentów
potwierdzających ich należyte wykonanie. Zamawiający wezwał Odwołującego do złożenia
wyjaśnień na tę okoliczność pismem z dnia 25.01.2018 r.
Dowód: Pismo Zamawiającego z dnia 25.01.2018 r.
Wykonawc
a za pismem z dnia 06.02.2018 r. spełnił ten warunek przedstawiając referencje na
dostarczeniu i zarządzaniu systemem roweru publicznego obejmującego w sumie 315
rowerów i przedstawił na tę okoliczność wyjaśnienia wraz wykazem usług oraz informacją od
podm
iotu publicznego udzielającego referencji, że „usługa została wykonana należycie".
Dowód: Pismo Wykonawcy z dnia 06.02.2018 r. wraz z Referencją z dnia 23.01.2018 r.

W dniu 07.02.2018 r. za Zamawiający za pismem wezwał odwołującego do uzupełnienia
oświadczeń i dokumentów w zakresie wykonanych lub wykonywanych usług i dowodów
mających potwierdzić ich należyte wykonanie. Powodem ponownego żądania wyjaśnień miała
się okazać informacja zawarta w Referencji z dnia 23.01.2018 r. o okolicznościach naliczenia
kar u
mownych i potrącenia ich z wynagrodzenia wykonawcy - Odwołującego, co ma zdaniem
Zamawiającego przeczyć twierdzeniom dającego referencje o należytym wykonaniu zadania.
Dowód: Pismo Zamawiającego z dnia 07.02.2018 r.
Wykonawca wyjaśnił w/w wątpliwości Zamawiającego i za pismem z dnia 12.02.2018 r. (błąd
w uzasadnieniu wykluczenia z dnia 28.02.2018 r. , że to pismo jest z dnia 14.02.2018 r.,) spełnił
ten warunek przedstawiając kolejne referencje potwierdzające dostarczenie i zarządzanie
systemem roweru public
znego obejmującego w sumie 315 rowerów i przedstawił na tę
okoliczność wyjaśnienia, gdzie w w/w referencjach po raz kolejny potwierdzono „należyte
wykonanie usługi" w postaci referencji z dnia 27 stycznia i protokołu z dnia 04.11.2014 r.
potwierdzającego należyte wykonanie. Odwołujący na potwierdzenie powyższego
przedstawia dodatkowo referencje otrzymane z Gminy Miasta Torunia w dniu 5 listopada 2015
r. potwierdzające kompleksowe wykonanie systemu dla 300 rowerów.
W ocenie odwołującego samo zdarzenie (opóźnienie w wykonaniu jednego z elementów
umowy trwającej kilkadziesiąt miesięcy) może wywołać jedynie skutki na gruncie prawa
cywilnego i jednocześnie nie stanowić przesłanki wykluczenia w reżimie prawa zamówień
publicznych.
Wszak
uchybienie
terminowi
wykonan
ia zobowiązania skutkujące
odpowiedzialnością kontraktową, czy naliczeniem kary umownej nie może być automatycznie
uznane za nienależyte wykonanie całego zobowiązania bez uwzględnienia okoliczności
faktycznych sprawy, jak i ewentualnych środków podjętych przez wykonawcę w celu
wykazania jego rzetelności.
W wyroku z dnia 4 lipca 2017 r. KIO 1166/17 Izba wskazała, Iż faktu naliczenia kar umownych
nie można utożsamiać z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy z przyczyn
leżących po stronie wykonawcy.
W
pozostałym zakresie odwołujący podtrzymuje uzasadnienie zawarte w piśmie wykonawcy
z dnia 12 lutego 2018 r.
Dowód: Pismo Wykonawcy z dnia 12.02.2018 r. wraz z Referencją z dnia 27.01.2016 r. i
Protokołem z dnia 04.11.2014 r.
Dowód: Pismo Z-cy Prezydenta Miasta Torunia z dnia 05.11.2015 r.
Dowód:

1.
Referencje Zamawiającego Gminy Miasta Toruń z dnia 27 stycznia 2016 r. znak:
WSiT.7013.2.2016.MPa potwierdzające należyte wykonanie zamówienia publicznego;
2.
Protokół odbioru do umowy nr 42/PWB/WSiT/2014 z dnia 23.10.2014 r.;
3.
Pismo/odpowiedź Urzędu Miasta Toruń z dnia 28 stycznia 2016 r. znak:
WSiT.7013.3.2016.MPa na pytanie Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu wraz z
pytaniem ZTM w Poznaniu.
Zamawiający jednak dokonał subiektywnej oceny przedstawionych dowodów i wyjaśnień i
wybrał oferenta droższego. Zgodnie z obowiązującą zasadą Zgodnie z art. 26 ust. 1 Pzp,
Zamawiający przed udzieleniem zamówienia powinien zbadać, czy wykonawca, którego oferta
została najwyżej oceniona, spełnia warunki udziału w postępowaniu. Natomiast w tym
przetargu Zamawiający owszem dokonał badania, jednak skutkiem tych badań było
nieuzasadnione wykluczenie odwołującego z przedmiotowego przetargu i odrzucenie oferty
złożonej przez wykonawcę, który faktycznie wykazał spełnianie warunków udziału w
postępowaniu i który nie podlegał wykluczeniu. Zamawiający jest związany postanowieniami
SIWZ na takich samych zasadach jak wykonawcy i nie może wg własnej subiektywnej oceny
interpretować wymagań określonych w specyfikacji, w szczególności powinien nie wykluczać
wykonawcę, która spełnia warunki określone w SIWZ.
Dowód: Pismo Zamawiającego z dnia 28.02.2018 r. otrzymane przez Wykonawcę drogą
mailową w dniu 01.03.2018 r.
Uzasadnieniem zarzutu naruszenia art. 24 ust. 1 pkt. 12 art. 24 ust. 4 i art. 89 ust. 1 pkt 5 Pzp,
jest jak wskazano powyżej okoliczność, iż Odwołujący wykazał spełnianie warunków udziału
w postępowaniu i nie podlegał zatem wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1
pkt 12) Pzp. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą (art. 24 ust. 4 Pzp), a
Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego (art. 89 ust. 1 pkt 5 Pzp). Także ten
zarzut jest zatem uzasadniony, gdyż Zamawiający nie powinien był Wykluczać Odwołującego,
co wykazano powyżej, a tym samym odrzucać jego oferty, która jest najkorzystniejsza.

Z tych też, wyżej wymienionych powodów oraz z uwagi na fakt, iż interes prawny
Odwołującego polegający na możliwości pozyskania przedmiotowego zamówienia, doznał
uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego wskazanych w niniejszym odwołaniu
zasad i przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, poprzez wykluczenie Odwołującego
i odrzucenie jego oferty i w konsekwencji
wybór oferty przedstawiającej gorszy bilans w

rankingu oferentów - składamy Odwołanie i żądając jego uwzględnienia wnosimy jak na
wstępie.
Odwołujący zastrzega sobie możliwość rozbudowania zaprezentowanej wyżej argumentacji w
toku rozprawy.
Do odwołania załączono następujące dokumenty wymienione w odwołaniu:
1.
dowód przekazania kopii odwołania Zamawiającemu;
2.
dowód uiszczenia wpisu od odwołania;
3.
pełnomocnictwo wraz dowodem opłaty skarbowej;
4.
odpisy KRS Odwołującego (partnerzy konsorcjum);
5. SIWZ/IDW pkt. 5.1.21 i pkt. 7.2.1:
6.
Pismo Zamawiającego z dnia 25.01.2018 r.
7.
Pismo Wykonawcy z dnia 02.02.2018 r. wraz z Referencją z dnia 23.01.2018 r.
8.
Pismo Zamawiającego z dnia 07.02.2018 r.
9.
Pismo wykonawcy z dnia 12.02.2018 r. wraz z Referencją z dnia 27.01.2016 r. i
Proto
kołem z dnia 04.11.2014 roku
10. Pismo Z-cy Prezydenta Miasta Torunia z dnia 05.11.2015 r.
11.
Pismo Zamawiającego z dnia 28.02.2018 r. otrzymane przez Wykonawcę drogą
mailową w dniu 01.03.2018 r.
12.
Referencje Zamawiającego Gminy Miasta Toruń z dnia 27 stycznia 2016 r. znak:
WSiT.7013.2.2016.MPa potwierdzające należyte wykonanie zamówienia publicznego;
13.
Protokół odbioru do umowy nr 42/PWB/WSiT/2014 z dnia 23.10.2014 r.;
14.
Pismo/odpowiedź Urzędu Miasta Toruń z dnia 28 stycznia 2016 r. znak:
WSiT.7013.3.2016.MPa na pyta
nie Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu wraz z
pytaniem ZTM w Poznaniu;
15.
Referencje zamawiającego z dnia 19 kwietnia 2017 roku.

Zamawiający odpowiedź na odwołanie
Dnia 21 marca 2018 roku zamawiający udzielił następującej odpowiedzi na odwołanie.
Udz
ielając odpowiedzi na odwołanie przywołał art. 186 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004
r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2017r., poz. 1579 ze zm.) - dalej ustawa
Pzp lub Pzp, Zamawiający — Gmina Miasta Toruń - Miejski Zarząd Dróg w Toruniu,
ustosunkowując się do treści odwołania wniesionego dnia 12.03.2018r.,przez Odwołującego
— Konsorcjum w składzie: Arkus & Romet Group Sp. z o.o., Podgrodzie 32c, 39-200 Dębica
oraz WIM System Sp. z o.o., ul. Handlowa 3; 35-
103 Rzeszów, od niezgodnej z przepisami

ustawy Pzp czynności Zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
pn.: „Świadczenie usługi polegającej na uruchomieniu oraz zarządzaniu i kompleksowej
eksploatacji systemu Toruński Rower Miejski ( TRM) podnosząc bezzasadność zarzutów
naruszenia:
1. art. 24 ust. 1 pkt 12 w związku z art. 7 ust. 1 ustawy Pzp poprzez wykluczenie Odwołującego
pomimo tego, iż Odwołujący wykazał się spełnianiem warunków przetargowych;
2.
art. 24 ust. 4 w związku z art. 7 ust. 1 ustawy Pzp poprzez odrzucenie i nie dokonanie
wyboru jako najkorzystniejszej Oferty Odwołującego;
3.
art. 89 ust. 1 pkt 5 w związku z art. 7 ust. 1 ustawy Pzp poprzez odrzucenie oferty
Odwołującego pomimo tego, iż została złożona przez Wykonawcę, który nie powinien być
wykluczony;
4. art.91 ust.1 i art. 26 ust. 1 ustawy Pzp poprzez wybór jako najkorzystniejszej oferty
BIKEU Sp. z o.o., ul. Emilii Plater 53, 00-
113 Warszawa, pomimo tego, że oferta wybranego
wykonawcy przedstawia gorszy bilans ceny i kryteriów dodatkowych w stosunku do oferty
Odwołującego.
wnosi o:
1. oddalenie odwołania w całości,
2. przeprowadzenie dowodów z przedłożonej dokumentacji postępowania,
3. zasądzenie od Odwołującego na rzecz Zamawiającego kosztów wynagrodzenia
pełnomocnika, zgodnie z przedłożoną na rozprawie fakturą.
Zamawiający - Miejski Zarząd Dróg w Toruniu, wszczął postępowanie o udzielenie zamówienia
publicznego w przedmiocie świadczenia usługi polegającej na uruchomieniu oraz zarządzaniu
i kompleksowej eksploatacji systemu Toruński Rower Miejski (TRM) w trybie przetargu
nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy Pzp, zamieszczając dnia 12.12.2017r.,
ogłoszenie o zamówieniu w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie oraz na stronie
internetowej, jak również przekazując je do publikacji Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej.
Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej
(dnia 15.12.201 7r. pod numerem 2017/S 241-500 397.
Zamówienie zostało oszacowane na wartość przekraczającą kwoty określone w przepisach
wydanych na podstawie art. 11 ust.8 Pzp. Dnia 01.03.2018 roku Zamawiający poinformował
Wykonawców ubiegających o udzielenie zamówienia o wyborze, jako najkorzystniejszej, oferty
BIKEU Sp. z o.o. oraz o wykluczeniu z udziału w postępowaniu oraz o odrzuceniu oferty
Odwołującego na podstawie art.24 ust. 1 pkt 12, art. 24 ust. 4, art. 89 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp,

ponieważ Odwołujący nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu, a oferta
Wykonawcy wykluczonego z udziału w podstępowaniu podlega odrzuceniu.
Dnia 12.03.2018r. Odwołujący przekazał Zamawiającemu kopię odwołania z dnia 10.03.2018r.
wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej. Zamawiający wnosi o oddalenie
odwołania w całości podtrzymując argumentację przedstawioną w piśmie z dnia 28.02.2018r.,
o wykluczeniu z udziału w postępowaniu oraz o odrzuceniu oferty Odwołującego oraz o
wyborze jako najkorzystniejszej oferty BIKEU Sp. z o.o.
Zamawiający przedstawił następujące uzasadnienie swojego stanowiska w sprawie.
W odnie
sieniu do argumentacji zawartej w odwołaniu z dnia 10.03.2018r. (data wpływu do
Zamawiającego 12.03.2018r.). Zamawiający podnosi, iż w jego ocenie Odwołujący nie
wykazał spełnienia warunków udziału w postępowaniu. Nie uczynił tego na wezwanie
Zamawiającego skierowane w trybie art. 26 ust. 1Pzp, jak również na wezwanie do
uzupełnienia oświadczeń i dokumentów w trybie art. 26 ust 3 Pzp, ponieważ żaden
przedstawiony przez Odwołującego dokument nie potwierdza należytego wykonania usługi
zarówno w dostarczenia jak i zarządzania systemem roweru publicznego obejmującego co
najmniej 300 rowerów i działającego nie mniej niż 12 miesięcy. Wbrew twierdzeniom
Odwołującego należyte wykonanie usługi odpowiadającej warunkowi udziału w postępowaniu,
nie wynika z referenc
ji z dnia 23.01.2018r., z dnia 27.01.2016r., protokołu z dnia 04.11.2014r.
ani też z zaświadczenia z dnia 05.11.2015r. załączonego do odwołania. Co więcej należyte
wykonanie usługi nie wynika również z referencji z dnia 15.01.2016r., których Odwołujący nie
przedstawił Zamawiającemu w odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oświadczeń i
dokumentów — załączono pismo z dnia 27.01.2016r. stanowiące uzupełnienie referencji z
dnia 15.01.2016r. a o które to Zamawiający wystąpił do Urzędu Miasta Torunia pismem z dnia
19.02.2018r.
Dowody zawarte w dokumentacji postępowania:
1) Referencje z dnia 23.01.2018r. wydane przez Urząd Miasta Torunia;
2)
Pismo z dnia 27.01.2016r. z Urzędu Miasta Torunia;
3)
Protokół z dnia 04.11.2014r. dotyczący stacji wykonanej na ul. Dąbrowskiego w
Toruniu;
4)
Zaświadczenie z dnia 05.11.2015r. wydane przez Urząd Miasta Torunia;
5)
Pismo Zamawiającego z dnia 19.02.2018r. do Urzędu Miasta Torunia;
6)
Odpowiedź z dnia 20.02.2018r. (wpływ do Zamawiającego 23.02.201 81.) z Urzędu
Miasta Tor
unia na pismo Zamawiającego z dnia 19.02.201 wraz z referencjami z dnia

15.01.2016r. oraz pismem przewodnim Odwołującego z dnia 12.01.2016r. skierowanym do
Prezydenta Miasta Torunia w sprawie wystawienia referencji oraz proponowanym przez
Odwołującego wzorem referencji.
Warunek udziału w postępowaniu dotyczący zdolności technicznej i zawodowej określony pkt
5.1.2.1. rozdziału I Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dalej SIWZ lub Specyfikacja,
zobowiązywał Wykonawców do udowodnienia, iż wykonali lub wykonują w okresie ostatnich
trzech lat przed upływem terminu składania ofert w niniejszym postępowaniu, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, co najmniej 1 usługę polegająca na
dostarczeniu i zarządzaniu systemem roweru publicznego obejmującego co najmniej 300
rowerów, działającego nie mniej niż 12 miesięcy.
Z kolei zgodnie z pkt 7.2.1. rozdziału I SIWZ, Wykonawca, którego oferta została najwyższej
oceniona w postępowaniu, na wezwanie Zamawiającego w celu potwierdzenia spełniania
warunków udziału w postępowaniu, zobowiązany był złożyć wykaz usług wykonanych lub
wykonywanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości,
przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, stanowiący
oświadczenie zgodne z treścią załącznika Nr 1.3. do rozdziału I SIWZ. Do wykazu należało
dołączyć dowody określające czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane jeżeli z
uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest stanie uzyskać tych
dokumentów oświadczenie Wykonawcy.
Dowody zawarte w dokumentacji postępowania:
1) Rozdział I SIWZ pkt 5.1.2.1. oraz pkt 7.2. 1 .
Pismem z dnia 25
.01.2018r. Odwołujący został wezwany w trybie art. 26 ust. 1 ustawy Pzp do
przedłożenia oświadczenia i dokumentów mających potwierdzać spełnianie warunków udziału
w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu. W
wyznaczonym termi
nie, który upłynął 06.02.2018r., Odwołujący przedłożył wykaz usług, w
którym wykazał dostawę i zarządzanie systemem rowerów miejskich w latach 2014-2017/25
stacji 250 rowerów wykonaną na rzecz Gminy Miasta Toruń oraz dodatkowo stacje partnerskie
obejmujące 65 rowerów. Do oświadczenia Wykonawca dołączył referencje z dnia
23.01.2018r., wystawione przez Urząd Miasto Torunia. Dowody zawarte w dokumentacji
postępowania:
1) Pismo z dnia 25.01.201 8r. do Odwołującego skierowane w trybie art. 26 ust. I Pzp;
2) Wyka
z wykonanych usług złożony wraz z pismem z dnia 02.02.2018r, (wpływ do
Zamawiającego 06.02.2018r.) oraz referencjami z dnia 23.01.2018r.

Analiza przedłożonego oświadczenia oraz treści załączonych referencji z dnia 23.01.2018r.,
poskutkowała wystosowaniem do Odwołującego wezwania z dnia 07.02.2018r. do
uzupełniania oświadczenia i dokumentów w trybie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, tj. m.in. w zakresie
wykazu wykonanych lub wykonywanych usług i dowodów mających potwierdzać ich należyte
wykonanie. W piśmie tym Zamawiający wyraźnie wskazał Odwołującemu, iż ze złożonego
oświadczenia nie wynika, czy w ramach wykazanej usługi przez co najmniej 12 miesięcy
Odwołujący zarządzał dostarczonym systemem roweru publicznego składającym się z 300
rowerów, jak również, iż przedłożone referencje nie potwierdzają należytego wykonania tejże
usługi, bowiem znajduje się w nich informacja o naliczonych karach umownych z tytułu
nieterminowego uruchomienia systemu oraz opóźnienia w uruchomieniu systemu, które
zostały potrącone z należnego Odwołującemu wynagrodzenia, zaś istotą kar umownych jest
odszkodowanie za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania.
W odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego do uzupełnienia oświadczenia i dokumentów,
pismem z dnia 12.02.2018r. (data wpływu do Zamawiającego 14.02.2018r.) Odwołujący
uzupełnił wykaz usług, w którym wykazał dostawę i zarządzanie system rowerów miejskich w
latach 2014-
2017 zrealizowaną na rzecz Gminy Miasta Toruń jednocześnie doprecyzowując,
iż przez okres 15 miesięcy zarządzał systemem publicznego roweru miejskiego. W liczbie 305
sztuk, Odnośnie wątpliwości Zamawiającego, co do należytego wykonania tej usługi,
Odwołujący załączył pismo Urzędu Miasta Torunia z dnia 27.01.2016r., które w ocenie
Odwołującego potwierdza należyte wykonanie zamówienia publicznego w zakresie
zarządzania kompleksowej eksploatacji systemu oraz spójność systemu. Odwołujący
przedłożył również protokół kontroli z dnia 04.11.2014r. dotyczący sprawdzenia kompletności
i prawidłowości działania stacji rowerowej wykonanej na ulicy Dąbrowskiego w Toruniu w
ramach umowy nr 42/PWB/WSiT/2014 z dnia 23.10.2014 r.
Dowody zawarte w
dokumentacji postępowania:
1) Pismo z dnia 07.02.2018r. do Odwołującego skierowane w trybie art. 26 ust. 3 Pzp;
2) Wykaz wykonanych usług złożony wraz z pismem przewodnim z dnia 12.02.2018r. ( wpływ
do Zamawiającego 14.02.2018 r.) oraz pismem z dnia 27.01.2016r. i protokołem z dnia
04.11.2014r.
Dodatkowo Odwołujący argumentował, iż Zamawiający -- Gmina Miasta Toruń zawarła z WiM
System W. i M.
Spółka Jawna z siedzibą w Czarnej, obecnie WIM System Sp. z o.o., umowę
56/PWB/WSiT/2013 z dnia 20.01.2014r. Przedmiotem umowy była usługa polegająca na
uruchomieniu oraz zarządzaniu i kompleksowej eksploatacji systemu Toruński Rower Miejski
(TRM). Umo
wa zobowiązywała Odwołującego do uruchomienia w pełni funkcjonalnego i
dostępnego dla klientów systemu od dnia 01.04.2014r. tj. w okresie nieco ponad 3 miesięcy

od daty zawarcia umowy. W ramach tej samej umowy Odwołujący zobowiązany był do
świadczenia usług udostępniania rowerów, zarządzania i eksploatacji systemu. Termin
zakończenia umowy został przez strony określony na dzień 30.11.2017r. W piśmie tym
zaznaczono także, że okolicznością znaną Zamawiającemu jest, iż Odwołujący podejmując
się realizacji wskazanej umowy jedynie w zakresie pierwszego jej etapu tj. uruchomienia
systemu przy krótkim terminie realizacji, dopuścił się uchybienia terminowi. Pomimo tego, w
ocenie Odwołującego, okoliczność ta nie stanowi o nienależytym wykonaniu referencyjnej
umowy,
ponieważ opóźnienie wyniosło 17 dni i dotyczyło jedynie jednego z etapów realizacji
umowy, nie zaś całej umowy. Odwołujący podkreślił, iż działał w dobrej wierze będąc
przekonanym, że skoro Zamawiający - Gmina Miasta Toruń, złożyła określone oświadczenie
wiedzy dot. wykonania umowy i przekazała je Odwołującemu, to umowa ta została
zrealizowana w sposób należyty, a przez sam fakt wystawienia określonego dokumentu, jakim
jest referencja Zamawiający wywołał u Odwołującego przeświadczenie, że może się on nim
swobodnie posługiwać i ten sposób wykazywać swoje doświadczenie, w tym w kolejnych
postępowaniach prowadzonych przez tego Zamawiającego. W ocenie Odwołującego, już
samo wydanie listu referencyjnego, którym można posługiwać się w ramach postępowań o
udziel
enie zamówienia publicznego jest rekomendacją wystawioną przez Zamawiającego
Wykonawcy. Odwołujący zaznaczył, iż zakresie należytego wykonania zawartej umowy należy
poczytywać również późniejsze działania Zamawiającego, w szczególności zawarcie
kolejnych u
mów na wykonanie dodatkowych stacji, które włączone zostały do systemu
Toruńskiego Roweru Miejskiego i stanowiły jego integralną część (umowy zawarte zarówno
przez Miasto jak i jego spółki zależne/kolejne siedem umów na kwoty ponad 500 tys. złotych).
Zdani
em Odwołującego z treści referencji w żaden sposób nie można wywieść, aby tenże nie
wykonał należycie zamówienia, bowiem potwierdzają one prawidłowość zrealizowania całego
zadania. W sytuacji, gdyby zamówienie nie zostało wykonane, lub zostało wykonane
nie
prawidłowo, nie zostałyby wystawione referencje. Kluczowe znaczenie zdaniem
Odwołującego musi mieć także nieznaczna ilość dni opóźnienia w stosunku do czasu trwania
całej umowy, tj. do dnia 30.11.2017r., a fakt, że taka sytuacja pojawiła się w trakcie pierwszych
trzech miesięcy realizacji umowy, która trwała od jej zawarcia przez okres 46 miesięcy może
świadczyć o tym, że ewentualne uchybienie miało charakter wyłącznic nieistotny z punktu
widzenia realizacji całości zadania.
Odwołujący przedstawił także pismo/odpowiedź Urzędu Miasta Toruń z dnia 28.01.2016r.,
znak: WSiT.7013.3,2016.MPa na pytanie Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu
dotyczące jakości realizowanych przez Odwołującego dostaw i usług, o których mowa w
załączonych referencjach. Treść tego dokumentu w ocenie Odwołującego wyraźnie wskazuje,
iż Zamawiający ocenia wykonanie zadania jako należyte. Odwołujący podniósł także, iż

Zamawiający w treści SIWZ nie przewidział okoliczności fakultatywnego wykluczenia
Wykonawcy z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp, który daje możliwość
wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu, jeżeli wskutek niewykonania lub
nienależytego wykonania doszło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania. Jak
stwierdził Odwołujący, celem tego przepisu jest wyeliminowanie z postępowania wykonawców
niewiarygodnych, którzy przy wykonywaniu wcześniejszych zamówień tak dalece uchybili
swoim obowiązkom, że dalsza współpraca z nimi naraża zamawiającego na istotne ryzyko.
Nie może on być natomiast stosowany do pozbawienia możliwości uzyskania zamówienia
wykonawców, co do których w toku realizacji umowy zachodziły jakiekolwiek zastrzeżenia,
niezależnie od ich rodzaju i skali. Nic każde uchybienie w realizacji umowy stanowi przesłankę
wykluczenia wykonawcy z
postępowania. Przesłanką taką mogą być jedynie tego rodzaju
nieprawidłowości, które w sposób zasadniczy zmieniają jakość przedmiotu zamówienia lub w
ogóle uniemożliwiają osiągnięcie celu, w jakim została zawarta umowa. Fakt wystąpienia
zwłoki w realizacji jednego z etapów umowy nie może być uznany za nienależyte wykonanie
umowy uzasadniające zastosowanie sankcji wykluczenia wykonawcy z postępowania. Biorąc
pod uwagę przedmiot i skalę zamówienia oraz specyfikę i sposób świadczenia usług będących
jego przedmi
otem nie sposób uznać, że miało miejsce nienależyte wykonanie zamówienia.
Jakkolwiek uchybienia w realizacji etapu umowy wystąpiły, to w odniesieniu do całego
zamówienia należy je uznać po pierwsze za incydentalne, po drugie za nieznaczne.
Stosowanie taki
ch sytuacjach sankcji wykluczenia wykonawcy prowadziłoby do wypaczenia
celu prowadzonych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego i do nieuzasadnionego,
masowego wykluczania wykonawców z postępowania, w praktyce bowiem niewiele umów
(zwłaszcza podobnych rodzajowo do ocenianej w niniejszej sprawie) jest realizowanych bez
żadnych, chociażby drobnych uchybień.
Dowody zawarte w dokumentacji postępowania:
1) pismo Odwołującego z dnia 12.02.2018r. (data wpływu do Zamawiającego 14.02.2018r.);
2)
pismo/odpowiedź Urzędu Miasta Toruń z dnia 28.01.2016 r. znak: WSiT.7013.3.2016.MPa
na pytanie Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu.
W zaistniałym stanie faktycznym weryfikacja spełniania przez Odwołującego warunku
zdolności technicznej i zawodowej odbyła się na podstawie informacji zawartych w
oświadczeniu stanowiącym wykaz wykonanych lub wykonywanych usług wraz z dokumentami
przedłożonymi przez Odwołującego na okoliczność ich należytego wykonania. Za utrwalonym
poglądem w orzecznictwie należy powtórzyć, iż okoliczność należytego wykonania usługi
może wynikać z każdego dokumentu, w „którym stwierdza się pozytywną okoliczność, jaką
jest należyte wykonanie usługi. Może to być protokół zdawczo — odbiorczy, czy też faktura,

pod warunkiem że w tych dokumentach znajduje się oświadczenie zamawiającego, że
przedmiot zamówienia został wykonany należycie (tak też Krajowa Izba Odwoławcza w
wyroku z dnia 30.10.2015r., KIO 2257/15, czy też w wyroku z dnia 23.05.2014r., KIO 927/14).
Z kolei w wyroku z dnia 11.06.2015r
., KIO 1028/15, Krajowa Izba Odwoławcza zauważyła, że:
„Zamawiający ma prawo do weryfikacji treści dokumentów złożonych przez wykonawcę. I w
tym przypadku dokonał oceny merytorycznej treści dokumentów złożonych przez wykonawcę,
tj. protokołu odbioru końcowego (ostatecznego) robót drogowych z dnia 22 grudnia 2014r. oraz
uzupełnionego w wyniku wezwania do jego uzupełnienia poświadczenia z dnia 5 lutego 2015r.
wystawionego przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach. Treść tych dokumentów nie
musi zawierać sformułowania, że „ roboty wykazane w wykazie wykonanych robót
budowlanych zostały wykonane w sposób należyty oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej
i prawidłowo ukończone". Wystarczy, że na podstawie treści złożonych dokumentów możliwym
jest uznanie, że „ roboty wykazane w wykazie wykonanych robót budowlanych zostały
wykonane w sposób należyty oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo
ukończone” Tymczasem z treści dokumentów złożonych przez odwołującego takich
okoliczności nie da się wywieść. Istotnie zawierają one szereg istotnych informacji. Niemniej
jednak fakt odebrania roboty nie potwierdza jeszcze, że została ona wykonana w sposób
należyty, jak bowiem wynika ze złożonych dokumentów, roboty odebrano mimo istnienia
usterek, z uwagi na które dokonano potrącenia wynagrodzenia.
Żaden jednak dokument przedłożony przez Odwołującego nie potwierdza należytego
wykonania usługi zarówno, jeżeli chodzi o dostarczenie jak i zarządzanie systemem roweru
publicznego obejmującego co najmniej 300 rowerów i działającego nie mniej niż 12 miesięcy,
co jest podstawą uznania, że warunek wiedzy i doświadczenia zawarty w pkt 5.1.2.1. SIWZ
został spełniony.
I tak w referencjach z dnia 23.01.2018r. Urząd Miasta Torunia informuje, że Wykonawca
Świadczył usługi polegające na uruchomieniu oraz zarządzaniu i kompleksowej eksploatacji
systemu Toruński Rower Miejski, a z tytułu nieterminowego uruchomienia systemu oraz
opóźnienia w uruchomieniu systemu naliczono Wykonawcy kary umowne w 2014 roku i
2015r., których tenże nie zakwestionował. Następnie we wspomnianym już piśmie z dnia
27.01.2016r. Urząd Miasta Torunia w uzupełnieniu referencji z dnia 15.01.2016r. informuje o
należytym wykonaniu zamówienia, aczkolwiek co znamienne - tylko w części dotyczącej
zarządzania i kompleksowej eksploatacji
Dowody zawarte w dokumentacji postępowania:
1) referencje z dnia 23.01.201
8r. z Urzędu Miasta Torunia;

2) pismo z dnia 27.01.20
16r. z Urzędu Miasta Torunia stanowiące uzupełnienie do referencji
z dnia 15.01.2016r. wystawionych przez
Urząd Miasta Torunia.
Z przekazanych Zamawiającemu przez Urząd Miasta Torunia referencji z dnia 15.01.2016r.
wynika jedynie opis elementów przedmiotowo istotnych realizowanych przez Odwołującego
usług, bez jakiejkolwiek pozytywnej ich oceny.
Dalej, protok
ół z dnia 04.11.2014 r. dotyczy sprawdzenia kompletności i prawidłowości
działania jednej stacji z 10 rowerami wykonanej na ulicy Dąbrowskiego w Toruniu i jest
potwierdzeniem prawidłowości jej eksploatacji, a nie dostarczenia. O naliczeniu kar umownych
inf
ormuje Urząd Miasta Torunia w piśmie z dnia 28.01.2016r, skierowanym do Zarządu
Transportu Miejskiego w Poznaniu. Z pozyskanych przez Zamawiającego informacji wynika,
iż na tej podstawie Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu w przeprowadzonym
postępowaniu na dostawę i uruchomienie oraz zarządzanie i utrzymanie systemu
Poznańskiego Roweru Miejskiego, wykluczył Wykonawcę z udziału w postępowaniu m.in. z
tytułu braku wykazania należytego wykonania usługi realizowanej na rzecz Gminy Miasto
Toruń. Ponadto pismem z dnia 13.02.2018 r. Zastępca Prezydenta miasta Torunia, informuje
odwołującego, iż gmina miasta Toruń, nie może wystawić referencji potwierdzających należyte
wykonanie usługi, ze względu na naliczenie kar umownych, co świadczy o niewykonaniu lub
o nie
należytym wykonaniu umowy – zgodnie z art.483 Kodeksu cywilnego. Jak wynika z tego
pisma, Odwołujący czynił starania celem pozyskania poświadczenia należytego wykonania
usługi świadczonej na rzecz Gminy miasta Toruń, czego ostatecznie nie uzyskał.
Dowód:
1) protokół z dnia 04.11.2014r. dotyczący stacji rowerowej wykonanej na ul. Dąbrowskiego w
Toruniu;
2)pismo z dnia 28.01
2016r. Urzędu Miasta Torunia skierowane do Zarządu Transportu
Miejskiego w Poznaniu;
3)pismo Zamawiającego z dnia 14.02.2018r. do Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu;
4)odpowiedź z dnia 15.02.2018r. (data wpływu do Zamawiającego) od Zarządu Transportu
Miejskiego w Poznaniu wraz z protokołem posiedzenia komisji, z którego wynika
rekomendacja wykluczenia Odwołującego z postępowania na skutek nie wykazania
należytego wykonania usługi;
5) pismo z dnia 13.02.2018r. Zastępcy Prezydenta Miasta Torunia do Odwołującego.
Odnośnie wymienionego w odwołaniu pisma z dnia 05.11.2015r. zatytułowanego
„Zaświadczenie”, nic sposób w jego treści doszukać się potwierdzenia należytego wykonania

usługi. Zawiera ono bowiem podobnie jak referencje z dnia 15.01.2016r., opis elementów
przedmiotowo istotnych usług realizowanych w ramach Toruńskiego Roweru Miejskiego.
Ponadto system roweru publicznego nie obejmowa
ł wówczas 300 rowerów, ponieważ jak
wynika z przedłożonego przez Odwołującego wykazu usług z dnia 12.02.2018r. (data wpływu
do Zamawiającego 14.02.2018r.) stacje obejmujące 30 stanowisk i 20 rowerów oraz 15
stanowisk i 10 rowerów (Centrum Vis&Vis i Bielawy) zostały uruchomione w maju 2016r. Sam
Odwołujący oświadczył, iż w okresie od czerwca 2016r. do 30.11.2017r. zarządzał systemem
roweru publicznego obejmującego 305 rowerów — chociaż z obliczeń Zamawiającego wynika,
iż było to 310 rowerów — zsumowanie ilości rowerów z kolumny nr 3 wykazu usług. Odnośnie
też pisma z dnia 05.11.2015r., które przywołuje Odwołujący twierdząc, iż na dzień
05.11.2015r. obsługiwał 300 rowerów w ramach systemu, Zamawiający zastrzega
przedstawienie dodatkowych dowodów, z których wynika, że Odwołujący wprowadził
wystawiającego zaświadczenie w błąd podając ilość rowerów, które obsługuje. Urząd Miasta
Torunia wydał to zaświadczenie w dobrej wierze, jednakże dokonana później weryfikacja
potwierdziła, że w roku 2015 Odwołujący obsługiwał, tak jak Zamawiający podał piśmie z dnia
28.02.2018r. 280 rowerów,
Dowód:
1
) pismo z dnia 05.11.20151r. zatytułowane „Zaświadczenie"
Nie można również zgodzić się z Odwołującym, co do twierdzeń, iż, sam fakt zatytułowania
pisma, jako „Referencje" potwierdza należyte wykonanie usługi. Referencje nie są wydawane
pod konkretne zamówienie, a zatem Wykonawca może się nimi posłużyć pozyskując
zamówienie nie objęte reżimem ustawy Pzp, gdzie podmiot zamawiający nie ma obowiązku
weryfikowania należytego wykonania usługi.
Twierdzenia Odwołującego o nieistotnym znaczeniu co sam Odwołujący przyznaje zwłoki w
uruchomieniu systemu roweru publicznego na rzecz Gminy Miasta Toruń, nie mogą się ostać,
po pierwsze z tej przyczyny, że żaden przepis ustawy PZP nic przewiduje stopniowania oceny
należytego wykonania na mniej lub bardziej istotne uchybienia, a po drugie, iż warunki udziału
w postępowaniu nie są zastrzegane pro forma a dla pozyskania Wykonawcy, który daje
gwarancję należytego wykonania przedmiotu zamówienia. Zamawiający wydatkujący środki
publiczne musi bowiem zadbać o to, aby minimalizować ryzyka związane z realizacją przyszłej
umowy i temu właśnie między innymi służy weryfikacja zdolności podmiotowej przyszłego
Wykonawcy. Ponadto Odwołujący w sposób oczywisty pomija okoliczność, iż naliczanie kar
umownych nic było jednorazowe za „nieznaczne opóźnienie” w liczbie 17 dni. Z pisma z dnia
23.01.2018r. jednoznacznie wynika, że kary umowne naliczono dwukrotnie — po raz pierwszy
w związku z nieterminowym uruchomieniem systemu w 2014r. w kwocie 92.517,74, a po raz

drugi 2015r. na skutek tych samych uchybień w kwocie 47.775,00 zł. Kary zostały potrącone
z należnego wynagrodzenia, a Odwołujący nic kwestionował w żaden sposób zasadności ich
naliczenia. Zamawiający nie ma żadnej gwarancji, że w przypadku zlecenia Odwołującemu
przedmiotu niniejszego zamówienia, nie dojdzie do zwłoki w dostarczeniu systemu roweru
publicznego, co spowoduje brak możliwości korzystania z roweru miejskiego w szczycie
sezonu turystycznego w mieście, przez które rocznie przewija się ponad 2 m In turystów, nie
wspominając już o samych mieszkańcach.
Tożsamy stan faktyczny byt już przedmiotem oceny Krajowej Izby Odwoławczej w
przywołanym przez Zamawiającego w piśmie z dnia 28.02.2018r. wyroku z dnia
02.07.2013r., wyroku z dnia 02.07.2013 r. KIO 1388/13; KIO 1389/13.
Izba uznała tam, że naliczenie kar umownych wyklucza możliwość uznania, iż dane
zamówienie zostało wykonane należycie, albowiem należyte wykonanie lub jego brak należy
oceniać przez pryzmat przepisów księgi III Kodeksu cywilnego, a dłużnik może się uwolnić od
obowiązku zapłaty kary umownej, jeżeli obali wynikające z art. 471 Kodeksu cywilnego
domniemanie, że opóźnienie w spełnieniu świadczenia jest następstwem okoliczności, za
które ponosi odpowiedzialność,
Tymczasem Odwołujący w piśmie z dnia 12.02.2018r. (data wpływu do Zamawiającego
14.02.2018r.) oświadcza, iż miała miejsce zwłoka w realizacji jednego z etapów umowy, co
oznacza wystąpienie kwalifikowanego opóźnienia w wykonaniu zobowiązania, a tym samym
wystąpienie okoliczności skutkujących nieterminowym jego wykonaniem, za które dłużnik
ponosi odpowiedzialność. Tym okolicznościom Odwołujący nie zaprzeczał, podobnie jak nie
zaprzeczał, iż kary umowne zostały mu naliczone i przez niego przyjęte poprzez potrącenie
stosownych kwot z należnego wynagrodzenia.
Jak podniosła Krajowa Izba Odwoławcza w wyroku z dnia 18.04.2013r., KIO 724/13: „O
nienależytym spełnieniu świadczenia można mówić w aspekcie zachowania terminu, miejsca,
sposobu lub jak
ości świadczenia itp. warunków wynikających z zawartej umowy. Przy
nienależytym wykonaniu zobowiązania świadczenie jest wprawdzie spełnione, lecz nie jest
ono prawidłowe, gdyż odbiega w większym lub mniejszym stopniu od świadczenia
wymaganego."
Bezspornym
na tle okoliczności niniejszej sprawy jest fakt, czemu też Odwołujący nie przeczy,
że z przyczyn leżących po jego stronie; uchybił terminowi dostarczenia roweru publicznego w
2014". oraz uruchomienia systemu w 2015r., tytułem czego zostały mu naliczone kały
umowne, a naliczenie kar umownych, następnie ich przyjęcie przez Odwołującego, nie może
w żaden sposób być poczytywane, jako należyte wykonanie usługi mającej obejmować
zarówno dostarczenie systemu, jak i zarządzanie systemem. W przypadku gdyby warunek

u
działu w postępowaniu dotyczył jedynie zarządzania system roweru publicznego, nie było by
podstaw do uznania, że Odwołujący nie spełnia warunku udziału w postępowaniu. Warunek
jednak został skonstruowany w ten sposób, ażeby dopuścić możliwie jak najszerszą
konkurencję, a jednocześnie pozyskać do realizacji zamówienia Wykonawcę dającego
rękojmię należytego wykonania zamówienia obejmującego zarówno dostarczenie oraz
zarządzanie i kompleksową eksploatację systemu Toruński Rower Miejski (TRM). Natomiast
nic można zarządzać i eksploatować czegoś, czego się w terminie nic dostarczyło pomimo
zobowiązania.
Krajowa Izba Odwoławcza w wyroku z dnia 27.09.2012r., KIO 1948/12 stwierdziła, iż: „1. Art.
22 ust. 1 p.z.p. nie oznacza, iż do udziału w postępowaniu należy dopuścić wszystkich
wykonawców, którzy ewentualnie mogliby wykonać przedmiot zamówienia bez sprawdzenia
ich wiarygodności i zdolności należytego wykonania zamówienia. Postawiony warunek nie
może być zmieniony wyłącznie z uwagi na to, że nie spełnia go dany wykonawca.
2. Nieuprawnionym jest wymaganie od zamawiającego, aby zrezygnował on z własnych
interesów w postaci rękojmi należytego wykonania zamówienia, obniżając postawione
wykonawcom wymogi w celu umożliwienia ubiegania się o przedmiotowe zamówienie
wykona
wcom nieposiadającym odpowiedniego doświadczenia. ”
Wobec tego można niemalże z pewnością stwierdzić, że zadeklarowany w ofercie przez
Odwołującego termin skrócenia o 45 dni maksymalnego ustalonego przez Zamawiającego
terminu wynoszącego 120 dni jest fikcją. Jeżeli w ocenić Odwołującego, co podnosił w piśmie
z dnia 12.02.2018r. termin uruchomienia systemu roweru publicznego na rzecz Gminy Miasta
Toruń w 2014r. był nierealny, bo zbyt krótki, a wynosił wówczas ponad 3 miesiące od dnia
zawarcia umowy, to
tym bardziej Odwołujący nie zmierza dotrzymać terminu wynoszącego -
2,5 miesiąca od dnia zawarcia umowy. Można więc domniemywać, iż deklaracja
Odwołującego zawarta w ofercie, została złożona tylko i wyłącznie w celu uzyskania większej
punktacji w dodatkow
ych oprócz ceny kryteriach oceny ofert. Co istotne przed złożeniem
oferty, Odwołujący nie wystąpił do Zamawiającego z żadnym wnioskiem o zmianę SIWZ, czy
też zapytaniem o wyjaśnienie treści SIWZ podnosząc, że termin dostarczenia i uruchomienia
systemu row
eru publicznego jest zbyt krótki. Odwołujący nie wnosił też środków ochrony
prawnej w tym zakresie.
Na koniec należy odnieść się do argumentacji Odwołującego zmierzającej do skierowania
spornych ocen w niniejszej sprawie na grunt fakultatywnych przesłanek wykluczenia z udziału
w postępowaniu określonych w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp.
Po pierwsze, Zamawiający nie przewidział zastosowania przesłanek wykluczenia określonych
w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp. Podnoszenie zatem przez Odwołującego, iż naliczenia kar

umownych ma znaczenie tylko na gruncie przepisów Kodeksu cywilnego, a nie w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, ponieważ Odwołujący podjął stosowne
środki celu wykazania rzetelności, jest niniejszej sprawie irrelewantne. Odwołujący został
wykluczony na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12, który stanowi obligatoryjną przesłankę
wykluczenia.
Po drugie, to do art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp odnosi się przywołany w odwołaniu wyrok
Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 04.07.2017r., KIO 1166/17 i oderwana od całości teza, iż
faktu naliczenia kar umownych nie można utożsamiać z niewykonaniem lub nienależytym
wykonaniem umowy z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. Izba w powyższym wyroku
orzekła: „Kwestie naliczenia kar umownych z tytułu nienależytego wykonania innych umów
wskazanych przez Zamawiającego nie ma znaczenia dla oceny zaistnienia okoliczności, o
których mowa w art. 24 ust. 5 pkt 4 Pzp. (...) Faktu naliczenia kar umownych nie można
utożsamiać z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy z przyczyn leżących po
stronie wykonawcy, a tylko takie działanie mogłoby stanowić skuteczną przesłankę do
zastosowania art. 24 ust. 5 pkt 4 Pzp”. Jak wynika z powyższego zestawienia, sens
przywołanego wyroku jest zgoła odmienny niż chciałby to przeforsować Odwołujący. Przy
czym nawet przy tak odmiennych stanach faktycznych i prawnych, można tutaj znaleźć
wspólny mianownik, a mianowicie odniesienie do „przyczyn leżących po stronie wykonawcy"
Podczas, gdy w okolicznościach sprawy z wyroku z dnia 04.07.2017r., KIO 1166/17
wykonawca kwestionował zasadność naliczenia kar umownych przez zamawiającego, a spór
między stronami w tej kwestii zawisł przed właściwym w sprawie sądem powszechnym, z
dokumentacji zgromadzonej w przedmiotowym postępowaniu jednoznacznie wynika, że
Odwołujący dopuścił się i to dwukrotnie, zwłoki w wykonaniu zobowiązania, co stało się
podstawą naliczenia kar umownych, przyjął i w żaden sposób nic kwestionował.
Z tych też względów, w ocenie Zamawiającego nie doszło do naruszenia art. 24 ust. 1pkt 12
w związku z art. 7 ust. 1 ustawy Pzp, art. 24 ust. 4 w związku z art. 7 ust. 1 ustawy Pzp, art.
89 ust. 1 pkt 5 w związku z art. 7 ust. 1 ustawy Pzp oraz art. 91 ust. 1 i art. 26 ust. 1 ustawy
Pzp, a poprzez to do bezprawnego wykluczenia Odwołującego z udziału w postępowaniu oraz
odrzucenia jego oferty oraz wyboru jako najkorzystniejszej oferty BIKEU Sp. z o.o.
Zamawiający był bowiem zobowiązany do wykluczenia Odwołującego z udziału w
postępowaniu, a kolejną najkorzystniejszą ofertę w przyjętych kryteriach oceny ofert jest oferta
BIKEU Sp. z o.o. Wykonawca wykazał spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak
podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu, czego Odwołujący nie kwestionował.
Wobec powyższego, wnosi jak na wstępie.

Krajowa I
zba Odwoławcza ustaliła i zważyła
Izba ustaliła

Odwołujący działając na podstawie art. 179 ust. 1 i art. 180 ust. 1 ustawy Pzp, wniósł odwołanie
powołując się na niezgodną z przepisami tejże ustawy czynność zamawiającego, polegającą
na wykluczeniu odwołującego i odrzuceniu jego oferty z postępowania.
Zdaniem odwołującego wykazał on, że w postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego,
nie podlega wykluczeniu, a jego oferta nie powinna być odrzucona oraz przedstawia
najkorzystniejszy
bilans kryteriów przetargowych a w swej treści oferta jest zgodna z
wymaganiami zamawiającego ustalonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia
(SIWZ).
W tym stanie rzeczy o
dwołujący zarzuca zamawiającemu naruszenie następujących
przepisów ustawy:1.Naruszenie przepisu art. 24 ust. 1 pkt. 12 w związku z art. 7 ust. 1 ustawy
Pzp przez wykluczenie odwołującego pomimo tego, iż odwołujący wykazał się spełnieniem
warunków przetargowych;2.Naruszenie przepisu art. 24 ust. 4 w związku z art. 7 ust. 1 ustawy
Pzp przez odrzucenie i nie dokonanie wyboru jako oferty najkorzystniejszej oferty
odwołującego;3.Naruszenie przepisu art. 89 ust. 1 pkt. 5 w związku z art. 7 ust. 1 ustawy Pzp
przez odrzucenie oferty odwołującego, pomimo tego, iż została złożona przez wykonawcę,
który nie powinien być wykluczony; 4.Naruszenie art. 91 ust. 1 i art. 26 ust. 1 Pzp poprzez
wybór jako najkorzystniejszej oferty BIKEU Sp. z o.o., ul. Emilii Plater 53, 00-113 Warszawa
zwaną dalej „ofertą wybraną” pomimo tego, że oferta ta przedstawiała gorszy bilans ceny i
kryteriów dodatkowych w stosunku do oferty odwołującego.
Wskazując na powyższe zarzuty odwołujący wniósł o merytoryczne rozpatrzenie o
uwzględnienie odwołania oraz nakazanie zamawiającemu:1.unieważnienie dokonanej przez
zamawiającego czynności badania i oceny ofert;2. unieważnienie dokonanej przez
zamawiającego czynności wyboru najkorzystniejszej oferty;3.powtórzenie czynności badania
i oceny ofert złożonych w postępowaniu oraz niewykluczenie i nieodrzucenie złożonej przez
odwołującego oferty; 4. dokonanie wyboru oferty odwołującego jako najkorzystniejszej.
Ponadto odwołujący wnosił o przeprowadzenie dowodów z dokumentacji postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego, w szczególności z dokumentów powołanych w odwołaniu,
na wskaz
ane w odwołaniu okoliczności oraz o obciążenie zamawiającego kosztami
postępowania odwoławczego, w tym zasądzenie od zamawiającego kosztów postępowania
odwoławczego poniesionych przez odwołującego.
Argumentacja formalna - prawna
odwołującego została zaprezentowana powyżej w
uzasadnieniu jak również na rozprawie do protokołu z rozprawy.

Również powyżej zaprezentowano argumentację zamawiającego, który złożył odpowiedź na
odwołanie wnosząc o oddalenie odwołania w całości jako bezzasadnego.
Co do terminu wnie
sienia odwołania to potwierdziły się okoliczności przedstawione w treści
odwołania. Niniejsze odwołanie wniesiono dnia 12 marca 2018 roku w terminie 10 dni od daty
otrzymania przez o
dwołującego pisma od zamawiającego z informację o wyborze
najkorzystniejszej oferty i odrzuceniu jego oferty
, które wpłynęło do odwołującego w dniu 1
marca 2018 roku
. Tak więc odwołujący dotrzymał ustawowego terminu na wniesienie
odwołania.
Potwierdził się również interes odwołującego w uzyskaniu zamówienia. Zgodnie z przepisem
art. 179 ust. 1 ustawy Pzp środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, jeżeli ma lub miał
interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku
naruszenia przez z
amawiającego przepisów niniejszej ustawy. Zgodnie z powyższym, aby był
legitymowany do wniesienia środka ochrony prawnej muszą łącznie wystąpić dwie przesłanki
materialno-prawne wskazane w ww. przepisie: w
ykonawca musi posiadać interes w uzyskaniu
danego zamówienia oraz wykonawca poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia
przez zamawiającego przepisów ustawy. Odwołujący złożył ofertę, która zgodnie z
określonymi przez zamawiającego kryteriami oceny ofert winna zostać uznana w
przedmiotowym postępowaniu za najkorzystniejszą, okoliczność bezsporna. W przypadku
potwierdzenia zarzutów odwołania zasadnym jest twierdzenie odwołującego, że jego interes
doznał uszczerbku, gdyż jego oferta mogła by być uznana za najkorzystniejszą. Zamawiający
narusza interes o
dwołującego jeżeli pozbawia go szansy na uzyskanie przedmiotowego
zamówienia. W konsekwencji odwołujący nie uzyskując zamówienia, poniesie szkodę
przejawiającą się jak wskazano w odwołaniu chociażby w postaci poniesionych kosztów
związanych z przygotowaniem oferty i udziałem w postępowaniu, a także utratą korzyści, z
jakimi wiązało się uzyskanie zamówienia. Wykazane powyżej okoliczności jednoznacznie
przesądzają o uprawnieniu odwołującego do wniesienia przedmiotowego odwołania oraz
konieczności rozpatrzenia podniesionych zarzutów. Odwołujący realizował w latach 2014-
2017 to jest w okresie poprzedzającym niniejsze postępowanie, zamówienie uruchomienia,
zarz
ądzania i eksploatacji systemu Toruński Rower Miejski (TRM) i jest zainteresowany jego
kontynuacj
ą.
Izba na podstawie przeprowadzonych na rozprawie
dowodów, z dokumentów przywołanych
przez strony
zarówno w ich pismach procesowych jak i przywołanych z dokumentacji
post
ępowania o udzielenie zamówienia publicznego, przedłożonej do akt sprawy przez
zamawiającego, ustaliła jak poniżej.

Przedmiotem
niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest usługa
polegająca na uruchomieniu oraz zarządzaniu i kompleksowej eksploatacji systemu Toruński
Rower Miejski (TRM) w taki sposób aby każdy uprawniony użytkownik mógł wypożyczyć rower
według taryfy ustalonej przez wykonawcę, w tym: wykonanie i uzgodnienie projektów:
rowerów, stacji rowerowych wraz z terminalami i stojakami, strony internetowej, aplikacji na
urządzenia mobilne (tablety, smartfony) oraz aplikacji dla terminala TRM; wykonanie projektów
dokumentów określających prawa i obowiązki użytkowników TRM, w szczególności
regulaminu
określającego wysokość i zasady odpłatności oraz zasady korzystania z TRM,
dostarczenie floty
rowerów, niezbędnej infrastruktury do ich wypożyczania tj. stacji, terminali
i stojaków oraz dokonanie ich montażu; dokonanie wdrożenia systemu TRM; przeszkolenie
wyznaczonych pracowników zamawiającego w zakresie użytkowania TRM oraz kontroli i
pozyskiwania danych z systemu informatycznego TRM
; udostępnienie niezbędnego
oprogramowania oraz hasła dostępu do bieżącej kontroli liczby rowerów wypożyczonych ze
stac
ji należących do Zamawiającego; uruchomienie i eksploatowanie systemu TRM.
Do tak opisanego przedmiotu zamówienia, w następujący sposób zamawiający określił
warunki udziału w postępowaniu w zakresie wiedzy i doświadczenia.
SIWZ 5. W
arunki udziału w postępowaniu. 5.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się
wykonawcy
, którzy spełniają warunki dotyczące:5.1.2. Zdolności technicznej lub zawodowej:
5.1.2.1.
Wykonawca musi udowodnić, iż wykonał lub wykonuje w okresie ostatnich trzech lat
przed upływem terminu składania ofert w niniejszym postępowaniu, a jeżeli okres działalności
jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 1 usługę polegająca na uruchomieniu i zarządzaniu
systemem roweru publicznego obejmującego co najmniej 300 rowerów, działającego nie mniej
niż 12 miesięcy.
7.2. wykaz
oświadczeń lub dokumentów składanych przez wykonawcę, którego oferta została
najwyżej oceniona w postępowaniu, na wezwanie zamawiającego w celu potwierdzenie
okoliczności, o których mowa w art.25 ust.1 pkt 1 ustawy Pzp.
7.2.1.wykaz usług wykonanych lub wykonywanych w okresie ostatnich trzech lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz
z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi
zostały wykonane, stanowiący oświadczenie zgodne z treścią załącznika Nr 1.3. do Rozdziału
1 SIWZ. Do wykazu należy dołączyć dowody określające czy te usługi zostały wykonane lub
s
ą wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje lub inne
dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane lub są
wykonywane,
a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie
jest w stanie
uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy.

W wyniku oceny złożonych ofert zamawiający pismem z dnia 25 stycznia 2018 roku DZP-
271.95.2017 wezwał odwołującego w trybie art. 26 ust.1 ustawy Pzp. do złożenia między
innymi wykazu wykonanych usług jak i dowodów na ich należyte wykonanie z zaznaczeniem,
że mogą być nimi referencje bądź inne dokumenty uzyskane przez wykonawcę od podmiotu
na rzecz, którego świadczono usługę. Termin złożenia oświadczeń i dokumentów
zamawiający wyznaczył na dzień 6 lutego 2018 roku. Podpis Dyrektor P. R. W. (pismo
dokumentacja zamawiającego).
Odwołujący odpowiadając na wezwanie za pismem przewodnim z dnia 02.02.2018 roku, data
wpływu dnia 06.02.2018roku złożył oświadczenie wykaz wykonanych usług jak i referencje z
dnia 23 stycznia 2018 roku.
Z oświadczenia dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej
(Wykaz) wynika, że wykonał na rzecz zamawiającego (Urząd Miasta Toruń) dostawę i
zarządzanie systemu rowerów miejskich 2014-2017 – 250 rowerów miejskich oraz dodatkowo
stacji partnerskich na 65 rowerów (Cen. Kometa, Cen. Copernicus, Cen. Bielawy, Cen. Plaza,
Cen Vis & Vis), w dacie maj 2015 roku
na kwotę brutto usługi 2 mln. złotych. Podpisała Prezes
Zarządu P-i M. M. w dniu 02.02.2018 roku.
Z dołączonego do pisma z dnia 02.02.2018 r. dokumentu Zastępcy Prezydenta Miasta Torunia
z dnia 23 stycznia 2018 roku znak WPiT.7013.1.2018.MPa
o nazwie „Referencje” wynika, że
„W ramach trzech umów zawartych z Gminą Miasta Toruń Spółka WIM System do dnia 31
listopada 2017r. świadczyła usługi polegające na uruchomieniu oraz zarządzaniu i
kompleksowej eksploatacji systemu Toruński Rower Miejski. W związku z nieterminowym
uruchomieniem sys
temu w 2014 roku wynoszącym 17 dni, Gmina Miasta Toruń naliczyła
Wykonawcy karę umowną w wysokości 92.517,14 zł. Wykonawca nie zakwestionował
naliczonej kary, która została potrącona z należnego mu wynagrodzenia wynikającego z
umowy nr 56/PWB/WSiT/2013. Po
nadto w 2015 roku z tytułu opóźnienia w uruchomieniu
systemu wynoszącego 21 dni, na podstawie umowy nr 14/PWB/WSiT/2015 naliczono karę w
wysokości 47.775 zł, która została potrącona z należnego wynagrodzenia.” Przy czym
historycznie rzecz ujmując rozwój TRM następował w czasie i tak „Trzynaście stacji powstało
w 2014 roku (umowy nr 56/PWB/WSiT/2013 i 42/PWB/WSiT/2014) a kolejne sześć w 2015
(umowa nr 14/PWB/WSiT/2015) (...)Łącznie od maja 2015 roku użytkownicy TRM mogli
korzystać z 250 rowerów rozlokowanych w 25 stacjach. W 2015 roku na terenie centrów
handlowych w Toruniu: Plaza, Atrium Copernicus oraz Kometa powstały kolejne stacje
rowerowe, które powiększyły system TRM do 28 stacji, a w 2016 roku na terenie centrów
handlowych Bielawy oraz Vis&Vis jeszcze
dwie, które powiększyły system TRM do 30 stacji.”

(Dosłowne brzmienie dokumentu Referencja Zastępcy Prezydenta M. Torunia z dnia 23
stycznia 2018 roku znak WPiT .7013.1.2018.MPa dla WIM System Sp. z o.o. ul. Handlowa 3;
35-
103 Rzeszów
Na terenie miasta
Torunia działa system Toruńskiego Roweru Miejskiego (TRM), który
rozpoczął funkcjonowanie w kwietniu 2014 roku. Gmina Miasta Toruń w ramach zawartych
umów z WIM System Sp. z o.o. (przed zmianą nazwy: Romet Rental Systems Sp. z o.o., WiM
System W. i M.
Spółka Jawna) zleciła realizację 19 stacji rowerowych, z których każda
wyposażona jest w 15 stojaków rowerowych i 10 rowerów (za wyjątkiem 3, które wyposażone
są w 25 stojaków). Trzynaście stacji powstało w 2014 roku (umowy nr 56/PWB/WSiT/2013 i
42/PWB/W
SiT/2014) a kolejne sześć w 2015 (umowa nr 14/PWB/WSiT/2015).
W 2015 roku powstało również 6 stacji patronackich 15 stanowiskowych z 10 rowerami każda,
które włączone zostały do systemu Toruńskiego Roweru Miejskiego i stanowią jego integralną
część. Łącznie od maja 2015 roku użytkownicy TRM mogli korzystać z 250 rowerów
rozlokowanych w 25 stacjach. W 2015 roku na terenie centrów handlowych w Toruniu: Plaza,
Atrium Copernicus oraz Kometa powstały kolejne stacje rowerowe, które powiększyły system
TRM do 28 st
acji, a w 2016 roku na terenie centrów handlowych Bielawy oraz Vis&Vis jeszcze
dwie, które powiększyły system TRM do 30 stacji. W ramach trzech umów zawartych z Gminą
Miasta Toruń Spółka WIM System do dnia 31 listopada 2017r. świadczyła usługi polegające
n
a uruchomieniu oraz zarządzaniu i kompleksowej eksploatacji systemu Toruński Rower
Miejski. W związku z nieterminowym uruchomieniem systemu w 2014 roku wynoszącym 17
dni, Gmina Miasta Toruń naliczyła Wykonawcy karę umowną w wysokości 92.517,14 zł.
Wykonawc
a nie zakwestionował naliczonej kary, która została potrącona z należnego mu
wynagrodzenia wynikającego z umowy nr 56/PWB/WSiT/2013. Ponadto w 2015 roku z tytułu
opóźnienia w uruchomieniu systemu wynoszącego 21 dni, na podstawie umowy nr
14/PWB/WSiT/2015 n
aliczono karę w wysokości 47.775 zł, która została potrącona z
należnego wynagrodzenia. Miasto Toruń wg. stanu na dzień 01.01.2018r. liczy 19.1679
mieszkańców zameldowanych na pobyt stały. Podpisał Zastępca Prezydenta Miasta Torunia
P. Z. F. - akta sprawy.
W następstwie przekazanego przez odwołującego, powyżej opisanego Wykazu z datą
02.02.2018 roku i dokumentu o nazwie Referencja z dnia 23 stycznia 2018 roku
, zamawiający
pismem z dnia 7 lutego 2018 roku DZP-
2712.95.2017 wezwał ponownie do uzupełnienia
oświadczeń i dokumentów tym razem na podstawie art.26 ust.3 ustawy Pzp. Z treści pkt 1.2.
pisma wezwania wynika. Po pierwsze co do wykazu (
„oświadczenie dotyczące zdolności
technicznej i zawodowej”) zidentyfikowano następujące błędy: nie wynika czy przez 12 m-cy
zarządzano systemem roweru publicznego co najmniej 300 rowerami, ponieważ „Z kolei

referencje z dnia 23.01.2018 r. wystawione przez zastępcę prezydenta miasta Torunia
potwierdzaj
ą, iż system roweru publicznego był stopniowo rozbudowywany , aż w 2016 roku
osiągnął liczbę 30 stacji – brak jednak informacji, co do wymaganej warunkiem udziału w
postepowaniu liczby obsługiwanych rowerów przez okres co najmniej 12 miesięcy).Podpisał
Dyrektor R. W. - akta sprawy.
Powyższe wezwanie oznacza, że zamawiający powziął wątpliwość w związku z dokumentem
referencji z dnia 23 stycznia 2018 roku co do spełnienia wymogu świadczenia usługi co
najmniej przez wymagane minimum 12 miesięcy w obsłudze co najmniej 300 rowerów.
Po drugie (pkt 2) wezw
ania odnosi się do samego dokumentu Referencje. Zamawiający cytuje
treść pkt 7.2.1. SIWZ w myśl którego dowodami określającymi czy usługi zostały wykonane
należycie „są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot na rzecz którego
usługi były wykonywane. Zamawiający stwierdza, że z referencji nie wynika, że usługa została
wykonana należycie. W referencjach znajduje się informacja o naliczonych i potrąconych z
wynagrodzenia karach umownych z tytułu nieterminowego uruchomienia systemu.
Zamawiający stwierdza, że naliczenie kar umownych zaprzecza należytemu wykonaniu
umowy, ponieważ stanowi ze swej istoty odszkodowanie za nie wykonanie lub nienależyte
wykonanie umowy.
Odwołujący w odpowiedzi na wezwanie przedstawił zamawiającemu szczegółowo swoje
stanowisko w piśmie z dnia 12.02.2018 roku wraz z załączonym poprawionym Wykazem z
dnia 12.02.2018 roku zawierającym to samą usługę jednak opisując w niej etapy rozwoju usługi
w ramach systemu TRM
podając miejsca dodatkowych uruchomień, ilości stanowisk, ilości
rowerów oraz daty uruchomień. Załączył również dodatkowe pisma w tym o nazwie
zaświadczenie, protokół z 2014,pismo 2016 wystawiane przez Zastępcę Prezydenta Miasta
Torunia, Wydział Transportu i Turystyki Urzędu Miasta w Toruniu.(akta sprawy). Z
prze
dstawionych dokumentów w tym wykazu wynika, że od dnia 1 czerwca 2016 roku do
końca działania systemu to jest do dnia 30 listopada 2017 obsługiwano 305 rowerów to jest
przez okres 15 miesięcy.
Poniżej zawarto treść oświadczenia
„Wykonawca: Konsorcjum Arkus&Romet Group sp zo.o. 35-200 Dębica, Podgrodzie 32 C,
oraz WIM System sp. z o.o. 35-
103 Rzeszów, ul. Handlowa 3
reprezentowany przez: M. M. prezes WIM system Sp. z o.
o pełnomocnik Arkus & Romet
Group sp. z o.o. Oświadczenie -Wykonawcy
DOTYCZĄCE ZDOLNOŚCI TECHNICZNEJ LUB ZAWODOWEJ

składane na wezwanie Zamawiającego na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego pn. Świadczenie usługi polegającej na uruchomieniu oraz zarządzaniu i
kompleksowej eksploatacji systemu Toruński Rower Miejski (TRM), prowadzonego przez
Miejski Zarząd Dróg w Toruniu, poniżej przedstawiam wykaz usług wykonanych lub
wykonywanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert:
Lp. Nazwa I adres Zamawiającego Przedmiot usługi (usługa potwierdzająca spełnianie
warunku, o którym mowa
5.1.21. SIWZ)
Wartość
brutto
usługi
Data
wykonania/wykonywania
1.
2.
3.
4.
5.

1.Urząd Miasta Toruń Dostawa i zarządzanie systemem rowerów miejskich 2014-2017/25
stacji i 250 rowerów/ Dodatkowo stacje partnerskie:
Cen. Kometa
— 20 stanowisk i 10 rowerów Termin uruchomienia -2015
Cen. Copernicus
—25 stanowisk i 10 rowerów Termin uruchomienia -2015
Cen. Bielawy
— 30 stanowisk i 20 rowerów Termin uruchomienia - maj 2016

Cen. Plaza -
25 stanowisk i 10 rowerów Termin uruchomienia -2015
Cen. Vis&Vis
— 15 stanowisk i 10 rowerów Termin uruchomienia - maj 2016

Cen. Plaza -
25 stanowisk i 10 rowerów Termin uruchomienia -2015
Cen. Vis&Vis
— 15 stanowisk i 10 rowerów Termin uruchomienia - maj 2016

2mIn wartość brutto usługi.
od
dnia 1 czerwca 2016 r. do końca działania systemu tj. do dnia 30 listopada 2017 r.
obsługiwaliśmy 305 rowerów co daje łącznie 15 miesięcy faktycznego funkcjonowania
systemu (6 miesięcy w roku 2016: VI, VII, VIII, IX, X, XI oraz 9 miesięcy w roku 2017 (III, IV,
V, VI, VII, VIII, IX, X, XI)
Rzeszów, dnia 12.02.2018. r,

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższym oświadczeniu są aktualne i
zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji
wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. Rzeszów
dnia12.02.2018 r. M. M.
”.

Z powyższego oświadczenia wynika, że odwołujący świadczył przez wymagany okres co
najmniej 12 miesięcy usługę w ramach systemu publicznego roweru na wymaganych 300
rowerów w TRM.
W związku z zakwestionowaniem przez zamawiającego, iż usługa została zrealizowana
należycie, z uwagi na naliczenie i zapłatę kar umownych w związku z wystawioną referencją
w dniu 23 stycznia 2018 roku przez zamawiającego (Zastępca Prezydenta Miasta Torunia),
odwołujący załączył pismo Dyrektora Wydziału Sportu i Turystyki Urzędu Miasta Torunia do
Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu. Bowiem według odwołującego mimo zapłaty kar
umownych, nie kwestionowanych zresztą przez odwołującego, zamawiający należycie ocenił
wykonanie usługi TRM przez odwołującego.
Poniżej przedstawia się treść pisma.
„Toruń, 28 stycznia 2016 r. WSiT.7013.3.2016.MPa do Zarządu Transportu Miejskiego w
Poznaniu
W odpowiedzi na pismo z dnia 26 stycznia 2016 r., znak: ZTM,EZ.3310.31.2015, przedkładam
wyjaśnienie dotyczące referencji z dnia 15 stycznia 2016 r. w zakresie:
1.
należytego wykonywania dostaw i usług przez Romet Rental Systems Sp. z o. o. W
ramach
umów zawartych z Gminą Miasta Toruń Romet Rental Systems Sp. z o. o.
świadczy usługi w zakresie uruchomienia oraz zarządzania i kompleksowej
eksploatacji systemu Toruński Rower Miejski (dalej zwanego: systemem TRM).
Zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia postępowania
przetargowego nr 96/2013, na podstawie którego Wyłoniono Wykonawcę systemu
TRM, w ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany był m.in. do
dokonania montażu dostarczonych urządzeń stacji rowerowych i dostarczenia
rowerów. W załączniku nr 1 określono również szczegółowe wymagania, co do stacji
rowerowych, rowerów oraz pozostałych składowych całego systemu TRM. Łącznie
Gmina Miasta Toruń bezpośrednio zleciła realizację, dziewiętnastu stacji rowerowych
( w 2014 r. trzynastu i
w 2015 r. kolejnych sześciu) a z których szesnaście
wyposażonych jest w 15 stojaków rowerowych i 10 rowerów, trzy stacje wyposażone
w 25 stojaków i również 10 rowerów. W 2015 roku włączono do systemu również sześć
stacji patronackich 15 stanowiskowych z 1
0 rowerami każda. W finansowanie
powstania tych stacji zaangażowały się spółki miejskie (5 spółek) oraz jedna z
prywatnych szkół wyższych. Łącznie od maja 2015 roku użytkownicy TRM mogli
korzystać z 250 rowerów rozlokowanych na dwudziestu pięciu stacjach. Wykonawca
dokonał montażu stacji i dostarczył rowery, co potwierdzone zostało protokołami
odbioru.
W związku z powyższym należy uznać, że zadanie zostało wykonane

należycie, przy czym informuję, iż Wykonawcy naliczono kary umowne z tytułu
opóźnienia w uruchomieniu systemu w 2014 roku i 2015 roku.
2. Dostarczenia przez Romet Rental Systems Sp. z o. o. w okresie ostatnich 3 lat jednego
systemu rowerów miejskich obejmującego co najmniej 20 stacji rowerowych i 200
rowerów. Początkowo (kwiecień 2014 r.) system składał się z 12 stacji i 120 rowerów,
następnie powiększono go do 13 stacji i 130 rowerów. W maju 2015 r, w wyniku
rozbudowy system osiągnął stan 25 stacji z 250 rowerami, a w okresie sierpień-
październik 2015 r. powiększył się jeszcze o 3 komercyjne stacje zlokalizowane przy
toruńskich centrach handlowych.
3.
Świadczenia przez Romet Rental Systems Sp. z o. o. usługi zarządzania oraz
kompleksowej eksploatacji dostarczonego systemu przez okres co najmniej 6 miesięcy
od dnia osiągnięcia przez system liczby 20 stacji i 200 rowerów.
Od maja 2015 roku Romet Rental Systems SP, z o. o, świadczy usługi zarządzania oraz
kompleksowej eksploatacji całym dostarczonym systemem TRM składającym się z 25 stacji
rowerowych i 250 rowerów. Podpis p.o. Dyrektora Wydział Sportu i Turystyki P-i M. S.”.
W oświadczeniu tym zamawiający, po przedstawieniu przebiegu świadczenia usługi systemu
publicznego roweru, stwierdza
należyte jej wykonanie. Przy czym jednocześnie informuje o
naliczeniu kar umownych, które potrącono z przysługującego odwołującemu wynagrodzenia.
Izba na rozprawie ustaliła w sposób bezstronny w związku z potwierdzeniem tych okoliczności,
że kary zostały potrącone z wynagrodzenia czego wykonawca nie kwestionował ponieważ
dwukrotnie w 2014 roku i 20
15 roku uruchomił system z opóźnieniem.
O tym, że mimo naliczenia i zapłaty kar umownych zamawiający potwierdza należyte
wykonanie usługi systemu publicznego roweru ma także zaświadczyć kolejny dokument
nienazwany w tytule ale w treści zawierający zwrot „potwierdzam, należyte wykonywanie
zamówienia publicznego, realizowanego na rzecz Gminy Miasta Toruń”( pismo Zastępcy
Prezydenta Miasta Torunia z dnia 27stycznia 2016roku)

Treść pisma przedstawia się poniżej.
„Zastępca Prezydenta Miasta Torunia Toruń, 27 stycznia 2016r. WSiT.7013.2.2016.MPa do
Romet Rental Systems Sp. z o.o. ul. Handlowa 3; 35-
103 Rzeszów
W uzupełnieniu do referencji z dnia 15 stycznia 2016r. (znak sprawy: WSiT.7013.1.2016.MPa)
potwierdzam, należyte wykonanie zamówienia publicznego, realizowanego na rzecz Gminy
Miasta Toruń, którego przedmiotem było uruchomienie oraz zarządzanie i kompleksowa
eksploatacja systemu Toruński Rower Miejski w części zarządzanie i kompleksowa
eksploatacja systemu. Ponadto wyjaśniam, że wszystkie stacje Toruńskiego Roweru

Miejskiego, zarówno zlecone przez Gminę Miasta Toruń jak i stacje patronackie, działają jako
jeden spójny, zintegrowany system. Użytkownik może wypożyczyć rower na wybranej przez
siebie jednej z 28 stacji i zwrócić go na dowolnej stacji. Zastępca Prezydenta Miasta Torunia
P. Z. F.
” (akta sprawy).
Na potwierdzenie, iż odwołujący wykonał usługę w zakresie 300 rowerów a nie 250 rowerów
jak to ustalił aktualnie prowadzący postępowanie w zakresie TRM zamawiający, którym jest
Zarząd Transportu Miejskiego jednostka budżetowa Gminy Toruń, która wyłącza z systemu
TRM stacje patronackie oraz na terenie galerii handlowych
, odwołujący do odwołania załączył
pisma
Zaświadczenie z dnia 5 listopada 2015 roku znak: WSiT 7013 MPa Zastępcy
Prezydenta Miasta Torunia
(stacje patronackie włączone do systemu TRM) oraz Referencje z
19 kwietnia 2017 r. znak: WSiT 7013.19.2017 MPa Urząd Miasta Torunia Wydział Sportu i
Turystyki
(stacje patronackie i na terenie centrów handlowych).
I tak w piśmie pn. Zaświadczenie Gmina Miasto Toruń potwierdza funkcjonowanie systemu
Toruńskiego Roweru Miejskiego w 2014 roku z jego rozwojem w 2015 roku przez włączenie
stacji patronackich
jako integralnej części TRM.
Poniżej przedstawia się pismo z dnia 5 listopada 2015 r.
„Zastępca Prezydenta Miasta Torunia Toruń dnia 5 listopada 2015 r. Znak
WSiT.7013.132.MPa do
Romet Rental Systems Sp. z o.o. ul. Handlowa 3; 35-
103 Rzeszów. Zaświadczenie
Gmina Miasta Toruń potwierdza, iż na terenie miasta Torunia działa system Toruńskiego
Roweru Miejskiego, który rozpoczął funkcjonowanie w kwietniu 2014 roku, Gmina Miasta
Toruń w ramach zawartych umów z Romet Rental Systems Sp. z o.o. (przed zmianą nazwy:
WIM System Sp. z o.o.) zleciła realizację 19 stacji rowerowych, z których każda wyposażona
jest w 15 stojaków rowerowych i 10 rowerów (za wyjątkiem która wyposażona jest w 25
stojaków). Trzynaście stacji powstało w 2014 roku a kolejne sześć w 2015. W 2015 roku
powstały również stacje patronackie, które włączone zostały do systemu Toruńskiego Roweru
Miejskiego i stanowią jego integralną część. W ramach stacji patronackich jest sześć stacji 5
stanowiskowych z 10 rowerami każda, dwie stacje 20 stanowiskowe z 5 rowerami każda oraz
jedna stacja 30 stanowiskowa z 20 rowerami.
Podpisał Zastępca Prezydenta Miasta Torunia
p. Z. F.
.” (akta sprawy).
Kolejne pismo załączone do odwołania z dnia 19 kwietnia 2017 roku załączone do odwołania
z użyciem nazwy Referencje potwierdzają uruchomienie, zarządzanie kompleksową
eksploatację systemu Toruński Rower Miejski z włączeniem stacji patronackich oraz na terenie
galerii handlowych.
Pismo nosi nazwę referencje, nie znajduje się w nim zwrot „należyte

wykonanie”, nie znajduje się informacja o karach umownych. Przy czym pismo jest kierowane
do WIM System Sp. z o.o.
Poniżej przedstawia się pismo z dnia 19 kwietnia 2017r.

„Urząd Miasta Torunia Toruń, 19 kwietnia 2017r. Znak WSiT.7013.19.20J7.MPa do WIM
System Sp. z o.o. ul. Handlowa 3; 35-
103 Rzeszów
Referencje
Na terenie miasta Torunia działa system Toruńskiego Roweru Miejskiego (TRM), który
rozpoczął funkcjonowanie w kwietniu 2014 roku. Gmina Miasta Toruń w ramach zawartych
umów z WIM System Sp. z o.o. (przed zmianą nazwy: Romet Rental Systems Sp. z o.o., WiM
System W. i M.
Spółka Jawna) zleciła realizację 19 stacji rowerowych, z których każda
wyposażona jest w 15 stojaków rowerowych i 10 rowerów (za wyjątkiem 3, które wyposażone
są w 25 stojaków).Trzynaście stacji powstało w 2014 roku a kolejne sześć w 2015. W 2015
roku powstało również 6 stacji patronackich 15 stanowiskowych z 10 rowerami każda, które
włączone zostały do systemu Toruńskiego Roweru Miejskiego i stanowią jego integralną
część. Łącznie od maja 2015 roku użytkownicy TRM mogli korzystać z 250 rowerów
rozlokowanych w 25 stacjach. W ramach umów zawartych z Gminą Miasta Toruń WIM System
Sp. z o.o.
świadczy usługi polegające na uruchomieniu oraz zarządzaniu i kompleksowej
eksploatacji systemu Toruński Rower Miejski. Miasto Toruń wg. stanu na 31.03.2017r. liczy
185.122 mieszkańców zameldowanych na pobyt stały i czasowy. Wydział Sportu i Turystyki
Podpis nieczytelny.
” (akta sprawy).
Przy czym dowody przedłożone przez odwołującego są potwierdzone za zgodność z
oryginałem przez Prezes Zarządu P-ią M. M. .
Z kolei dokumenty przedstawione przez zamawiającego są potwierdzone za zgodność z
oryginałem przez Dyrektora P. R. W. .
Na rozprawie zamawiający złożył wniosek dowodowy pismo z dnia 26 marca 2018 roku
obejmujący między innymi pisma odwołującego dotyczące wyrażenia zgody przez
zamawiającego na włączenie nowych stacji rowerowych do systemu Toruńskiego Roweru
Miejskiego
i tak były to wnioski: pismo z dnia 12.05.2015 roku do Prezydenta P. M. Z. od WIM
System Sp. z o.o. w Rzeszowie Prezes P-i M. M. o 26 stacj
ę patronacką na terenie Galerii
Copernicus; pismo z dnia 20.08.2015 roku do Prezydenta P. M. Z. od WIM System Sp. z o.o.
w Rzeszowie Prezes P-i M. M. o 27 stacj
ę patronacką na terenie Centrum Handlowego Galerii
Kometa; pismo z dnia 18.09.2015 roku do Prezydenta P. M. Z. od Romet Rental Systems
Sp. z o.o. w Rzeszowie Prezes P-i M. M. o 28 stacj
ę patronacką na terenie Centrum
Handlowego Plaza; pismo z dnia 18.03.2016 roku do Prezydenta P. M. Z. od Romet Rental

Systems Sp. z o.o. w Rzeszowie Prezes P-i M. M. o 29 stacj
ę patronacką na terenie Centrum
Handlowego Vis a Vis; pismo z dnia 18.09.2015 roku prośba Romet Rental Systems Sp. z o.o.
w Rzeszowie Prezes P-i M. M. do Prezydenta P. M. Z.
o wystawienie zaświadczenia, iż system
TRM 24 obejmuje 28 stacji i 300 rowerów; pismo (email) prośba z 02.11.2015r. WIM System
Sp. z o.o. w Rzeszowie P-i M. M. do P-i M. P.
Kierownik Referatu Turystyki Wydział Sportu i
Turystyki Urzędu Miasta Torunia o otrzymanie referencji.
Z powyższych pism wynika, iż sukcesywnie w latach realizacji zamówienia 2015 -2016 był
rozbudowywany system rowerów TRM a w m-cu wrześniu 2015 wniosek odwołującego
obejmował zaświadczenie na 28 stacji i 300 rowerów.
W konsekwencji składanych wniosków o przyłączenie do systemu zamawiający przedkłada
Protokoły odbioru nowych stacji, które miały charakter warunkowy w związku z stwierdzonymi
usterkami k
tórych usunięcie miało nastąpić w terminach wyznaczonych w protokołach odbioru
stacji
i tak załączono: Protokół Odbioru Zadania z 18 kwietnia 2014 roku z udziałem Komisji
przedstawiciele
Wydziału Sportu i Rekreacji (Decyzja końcowa zadanie pn. świadczenie
usługi polegającej na uruchomieniu oraz zarządzaniu i kompleksowej eksploatacji systemu
Toruński Rower Miejski (TRM) dopuszczono warunkowo do użytkowania w dniu 18 kwietnia
2015 r. od godz.18.00)
; Protokół z dnia 4 listopada 2014 rok z ustaleń wynika, że nie wnosi się
zastrzeżeń co do prawidłowości wykonania stacji rowerowych nr 13 jak i wykonania
prawidłowości oznaczeń pozostałych 12 stacji. Protokół z udziałem przedstawicieli Wydziału
Sportu i Rekreacji; Protokół Odbioru Zadania z 14 maja 2015 roku z udziałem Komisji
przedstawiciele Wydziału Sportu i Rekreacji, Referatu Turystyki, ,Utrzymania Ulic i Ewidencji
MZD
dotyczy odbioru 6 stacji TRM. Decyzja końcowa: dopuszczono warunkowo do
użytkowania w dniu 13 maja 2015 roku. Wyznaczono termin na usunięcie wad do 26.05.2015
roku.
W poczet dowodów załączono również decyzje Zastępcy Prezydenta Miasta Torunia P. Z. F.
o przyłączeniu stacji patronackiej na terenie Galerii Copernicus w Toruniu wraz z umową z
dnia 15 kwietnia 2015 roku pomiędzy WIM System sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie a spółką
Atrium Poland i Sp. z o.o. Copernicus spółka komandytowa w W-wie zasady współpracy w
ramach bezobsługowej wypożyczalni rowerów działającej pod nazwą Toruński Rower Miejski;
pismo z dnia 21.08.2015 r. do P-i M. M. -
decyzja zezwalająca Zastępcy Prezydenta Miasta
Torunia P. Z. F.
o przyłączeniu stacji patronackiej na terenie Centrum Handlowego Galerii
Kometa wraz z umową z dnia 10.07.2015 roku pomiędzy WIM System sp. z o.o. z siedzibą w
Rzeszowie a
Galerią Kometa Sp. z o.o. w Warszawie zasady współpracy w ramach
bezobsługowej wypożyczalni rowerów działającej pod nazwą Toruński Rower Miejski; pismo
z dnia 22.09.2015 roku
Zastępcy Prezydenta Miasta Torunia P. Z. R. o przyłączeniu stacji

patronackiej na terenie Centrum Handlowego Plaza
wraz z umową z dnia 10.09.2015 roku
pomiędzy WIM System sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie a Legnica Plaza spółka z
ograniczoną odpowiedzialnością w Warszawie zasady współpracy w ramach bezobsługowej
wypożyczalni rowerów działającej pod nazwą Toruński Rower Miejski; pismo z dnia
22.03.2016 roku Zastępcy Prezydenta Miasta Torunia P. Z. F. o przyłączeniu stacji
patronackiej na terenie Centrum Handlowego Vis a Vis.
W każdym z wyżej wymienionych pism Prezydentów Miasta Torunia zezwalających na
przyłączenie stacji do systemu Toruńskiego Roweru Miejskiego znajduje się informacja ”stacja
ta musi spełniać wymogi określone w umowie i SIWZ dla Toruńskiego Roweru Miejskiego.
Ponadto na wsz
ystkich stacjach TRM musi zostać zlokalizowana mapa stacji rowerowych oraz
ich wykaz , a na stronie internetowej WWW.trm24pl
należy dokonać zmian z uruchomieniem
kolejnej stacji.”.
W załącznikach do wniosku dowodowego zamawiającego załączono również: zaświadczenie
z dnia 5 listopada 2015 roku wystawione przez Zastępcę Prezydenta Miasta Torunia P. Z. F.
stanowiące informację o uruchomieniu TRM jak i rozwoju przez włączanie kolejnych stacji
patronackich (pism
o załączono również do odwołania).
Do wniosku dowodowego
zamawiający załączył również ocenę funkcjonowania systemu
Toruńskiego Roweru Miejskiego w latach 2014-2016 sporządzony na zlecenie przez Panią K.
C.
Toruń czerwiec 2017 rok. Zamawiający powołując się na ten dokument przywołał akapit ze
strony 17 dokumentu o następującej treści: „Analiza statystyk otrzymanych od Operatora
wskazuje, że w ramach TRM mogło funkcjonować dużo mniej rowerów niż zakładała
podpisana umowa. Według wszystkich podpisanych umów w Toruniu powinno być dostępnych
dla mieszkańców 320 rowerów. W czerwcu 2016 odnotowano maksymalną liczbę unikalnych
numerów przypisanych do każdego roweru. Ich liczba wynosiła 195 rowerów. Znaczy to, że
pozostałe 125 rowerów nie wykonały ani jednej podróży w tym miesiącu. W listopadzie liczba
unikalnych
numerów wynosiła już 143 a więc ponad połowa rowerów nie wykonała żadnej
podroży. Choć teoretycznie jest to możliwe, praktycznie wydaje się mało prawdopodobne.”
Do wniosku dowodowego załączył zamawiający Gmina Miasta Toruń s.f. Miejski Zarząd Dróg
w Toruniu
również pismo poprzednika prowadzącego postępowanie systemu Toruński Rower
Miejski to jest Referat Turystyki
Wydziału Sportu i Turystyki Urzędu Miasta Torunia z dnia 14
marca 2018 roku WPiT.RT.7011.30.2018 MPa. Pismo to jest skierowane do Dyrektora
Miejskiego Zarządu Dróg w Toruniu P. R. W. przez Kierownika Referatu Turystyki P-ą M. P. .
W
piśmie tym stwierdza między innymi, że w roku 2016 od kwietnia 2016 do 30.11.2016 roku
w ramach TRM funkcjonowało 30 stacji z 300 rowerami a w 2017 roku system funkcjonował
od 1 marca 2017 roku do 30 listopada z 30 stacjami z 300 rowerami.

W piśmie tym również Pani Kierownik wskazuje na okoliczność częstego występowania
odwołującego o wydanie referencji oraz o problemach związanych z brakiem możliwości
jednoznacznego potwierdzenia przez zamawiającego ile faktycznie było rowerów na stanie.
Zamawiający składając wniosek dowodowy powołał go na okoliczność nie wykazania przez
odwołującego należytego wykonania usługi co najmniej 300 rowerów przez okres 12 miesięcy.
Zamieścił cytowany powyżej fragment programu funkcjonalno - użytkowego opracowanego
przez P-
ią K. C. w czerwcu 2017 roku zawierający analizę funkcjonowania systemu TRM w
latach 2014-
2016 w oparciu o analizę statystyk przekazanych przez odwołującego, na
okoliczność potwierdzenia, iż odwołujący nie udowodnił, iż zarządzał systemem TRM
obejmującego co najmniej 300 rowerów i działającego nie mniej niż 12 miesięcy.
Z uzasadnienia wniosku dowodowego
wynika, że według zamawiającego wiarygodne jest
tylko 19 stacji czyli 190 rowerów, które uruchomił odwołujący. W pozostałym zakresie
występują rozbieżności co do faktycznej ilości rowerów bo sam odwołujący raz wskazuje 305
a raz 310 rowerów w związku z uruchomieniem stacji patronackich finansowanych przez spółki
komunalne jak i galerie handlowe. Zwraca się również uwagę, kolejne uruchomienia zawierały
wykaz usterek co wskazuje na
wadliwość przyłączanych kolejnych stacji do systemu TRM.
Odwołujący odnosząc się zwłaszcza do opracowania Toruński Rower Miejski za lata 2014-
2016 wydany czerwiec 2017 roku stwierdził, że nie zna dokumentu i nie był jemu przedłożony
przez zamawiającego aby mógł się odnieść do treści tam zawartych.
Z kolei odwo
łujący przedłożył w poczet dowodów na rozprawie umowę nr 56/PWB/WSiT/2013
z dnia 20 stycznia 2014 roku zawartą pomiędzy Gminą Miasta Toruń reprezentowaną przez
M. Z. Prezydenta Miasta Torunia a WiM System W. i M.
Spółka Jawna z siedzibą w Czarnej
reprezentowana przez P-
ią M. M. wykonawcą usługi polegającej na uruchomieniu oraz
zarządzaniu i kompleksowej eksploatacji systemu Toruński Rower Miejski z datą
uruchomienia dnia
1 kwietnia 2014 roku i zakończeniem 30 listopada 2017 roku z sezonami
od 1 kwietnia 2014 i kolejno od 1 marca do 30 listopada w poszczególnych latach 2014 -2017.
W
§ 15 kary umowne ust.1 pkt 2 umowy Zamawiającemu przysługiwać będą od Wykonawcy
kary umowne w następujących przypadkach : 2) za zwłokę w uruchomieniu systemu w terminie
określonym w § 4 ust.1 umowy - w wysokości 0,5% łącznego wynagrodzenia brutto
określonego w § 12 ust.1 umowy na dany rok kalendarzowy.
Odwołujący przedłożył również pismo z dnia 1 lipca 2014 rok w którym Zastępca Prezydenta
Miasta Torunia P. Z. F.
informuje o naliczeniu kar umownych za zwłokę odwołującemu oraz o
wysokości kar z tytułu opóźnienia w uruchomieniu systemu o 17 dni w wysokości 92.517, 74
złotych.

Odwołujący przedłożył materiał ze strony internetowej Urzędu Miasta pn. Toruński Rower
Miejski od 2018 r. Konsultacje społeczne w sprawie lokalizacji stacji roweru miejskiego; maj
2017 roku
, przywołując informację ze strony 25 na której wskazano istnienie 30 stacji (Stacje,
z których najczęściej korzystają użytkownicy TRM zlokalizowane są w centrum oraz okolicach
miasteczka akademickiego. Wynik ten pokrywa si
ę z danymi wypożyczeń z 2016 r.). Z kolei
na str.37 materiału przywołał następującą informację ”System Toruńskiego Roweru Miejskiego
(TRM) , który działa od kwietnia 2014 roku, stanowi coraz bardziej istotny element transportu
miejskiego
. W momencie uruchomienia liczył 12 stacji rowerowych oraz 120 rowerów. W roku
2015
powiększył się do 28 stacji, a od 2016 roku miłośnicy dwóch kółek mają do dyspozycji
ponad 300 rowerów w 30 stacjach rozlokowanych na terenie całego miasta.
Izba przeprowadziła dowód z pisma z dnia 13 lutego 2018 roku Zastępcy Prezydenta Miasta
Torunia skierowanego do WIM System Sp. z o.o. z którego wynika, że na prośbę
wnioskodawcy skierowaną w dniu 08.02.2018 roku „o uzupełnienie referencji wydanych przez
Gminę Miasta Toruń w dniu 23 stycznia 2018 roku, informuje, że wydany dokument jest
ostatecznym potwierdzającym stan rzeczywisty świadczenia usługi polegającej na
uruchomieniu
oraz zarządzaniu i kompleksowej eksploatacji systemu Toruński Rower Miejski
przez WIM Sp. z o.o. w latach 2014-2017
na rzecz Gminy Miasta Toruń. Ponadto informuję,
że jeżeli z tytułu realizacji umowy zostały naliczone firmie WIM System Sp. z o.o. (przed
zmianą nazwy: Romet Rental Systems Sp. z o.o., WiM System W. i M. Spółka Jawna) jako
Wykonawcy kary umowne świadczy to o niewykonaniu lub nienależytym wykonaniu umowy.
Powyższe nie stanowi wykładni dokonanej na użytek Gminy Miasta Toruń jako
Zamawiającego, ale znajduje oparcie w normie prawa powszechnie obowiązującego – art.483
Kodeksu cywilnego. W tych okolicznościach Gmina Miasta Toruń nie może Państwu wystawić
referencji potwierdzających należyte wykonywanie obowiązków wynikających z umów nr
56/PWB/WSiT/2013 oraz 14/PWB/WSiT/2015.
podpis Zastępcy Prezydenta Miasta Torunia P.
Z. F. .)
Izba zważyła
Odwołujący wnosząc odwołanie zaskarżył czynność zamawiającego wykluczenia jego z
post
ępowania o udzielenie zamówienia publicznego a w konsekwencji odrzucenia jego oferty
i dokonania wyboru oferty, która nie jest ofertą najkorzystniejszą. W konsekwencji
podniesionych
zarzutów opartych o art.24 ust.1 pkt 12 i ust.4, art.89 ust.1 pkt 5 oraz art.91
u
st.1 w związku z art.7 ust.1 i art. 26 ust.1 ustawy Pzp. odwołujący domagał się unieważnienia
czynności badania i oceny ofert, wyboru najkorzystniejszej oferty oraz powtórzenia czynności
badania i oceny ofert oraz niewykluczenie i nieodrzucenie oferty odwołującego i dokonanie
wyboru oferty odwołującego jako najkorzystniejszej.

Zamawiający czynność wykluczenia odwołującego z postępowania przetargowego oparł o
stwierdz
enie, że odwołujący nie spełnia warunku udziału w postępowaniu w zakresie wiedzy i
doświadczenia zawodowego (pismo zamawiającego z dnia 28 lutego 2018 roku
zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
oraz informacja o wykluczeniu z udziału w
postępowaniu oraz o odrzuceniu oferty – w aktach sprawy).

Warunek wiedzy i doświadczenia jaki mieli wykonawcy do wykazania sprowadzał się do
wymogu doświadczenia co najmniej 1 usługi polegającej na dostarczeniu i zarządzaniu
systemem roweru publicznego
obejmującego co najmniej 300 rowerów, działającego nie mniej
niż 12 miesięcy(pkt 5.1.2.1. Rozdziału I SIWZ – powyżej cytowany w ustaleniach Izby). Na
potwierdzenie tej okoliczności wykonawca miał złożyć oświadczenie w formie wykazu według
załącznika Nr 1.3. do Rozdziału I SIWZ oraz dołączyć dowody określające czy te usługi zostały
wykonane należycie, przy czym dowodami są referencje bądź inne dokumenty a nawet
oświadczenie samego wykonawcy ( pkt 7.2.1 rozdziału I SIWZ – powyżej cytowany w
ustaleniach Izby).
Powyższe regulacje zamawiającego wymagają doświadczenia w dostarczeniu i zarządzaniu
systemem roweru publicznego obejmującego co najmniej 300 rowerów działającego nie mniej
niż 12 miesięcy.
W tym miej
scu należy zaznaczyć, że w spornej sprawie odwołujący powołuje się na
doświadczenie jakie zdobył u tego samego zamawiającego, który prowadzi niniejsze
post
ępowanie to jest Gmina Miasto Toruń. Przy czym nazwa zamówienia na system roweru
publicznego w latach 2014-
2017, na które powołuje się odwołujący brzmiała: „Świadczenie
usługi polegającej na uruchomieniu oraz zarządzaniu i kompleksowej eksploatacji systemu
Toruński Rower Miejski (TRM)”. Również aktualne zamówienie nosi nazwę „Świadczenie
usługi polegającej na uruchomieniu oraz zarządzaniu i kompleksowej eksploatacji systemu
Toruński Rower Miejski (TRM)”.
Izba dokonując literalnego porównania nazwy świadczenia stwierdza, że wymóg
doświadczenia obejmuje dostarczenie i zarządzanie systemem roweru publicznego a
świadczenie usługi wykonywane przez odwołującego w 2014-2017 obejmuje uruchomienie
oraz zarządzanie i kompleksową eksploatację systemu Toruński Rower Miejski (TRM). Czyli
w wymogu
doświadczenia brak elementu uruchomienia i eksploatacji a znajduje się wymóg
dostawy i zarządzania. Izba te różnice literalne kwituje następująco: zamawiający w zakresie
doświadczenia wymaga należytego wykonania dostawy i zarządzania a nie wymaga
należytego uruchomienia i eksploatacji systemu roweru publicznego. Pominąwszy te różnice
w definiowaniu
przedmiotu zamówienia a wymogu doświadczenia Izba traktuje je jako

równoważne z uwagi na brak stosownych definicji w SIWZ co do stosowanych pojęć
(poprzednio przetarg na system roweru publicznego lata 2014-
2017 prowadził Prezydent
Gminy M
iasto Toruń a aktualnie jego jednostka budżetowa Miejski Zarząd Dróg w Toruniu).
Przechodząc do meritum sporu Izba stwierdza, że dotyczy on następujących zagadnień: czy
odwołujący wykonywał usługę dostawy i zarządzania systemem roweru publicznego przez co
najmniej
12 miesięcy obejmującą co najmniej 300 rowerów oraz czy przedstawił dowody
należytego wykonania zamówienia.
W ocenie zamawiającego to jest Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Miejski Zarząd
Dróg w Toruniu, odwołujący nie wykazał doświadczenia wymaganego w SIWZ, w związku ze
świadczeniem usługi uruchomienia oraz zarządzania i kompleksowej eksploatacji systemu
Toruński Rower Miejski (TRM) w latach 2014-2017.
Izba na podstawie przeprowadzonego postepowania dowodowego z dokumentów
znajdujących się w dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz
przedłożonych przez strony na rozprawie ustaliła i zważyła jak poniżej.
Co do świadczenia przez odwołującego usługi systemu roweru publicznego przez co najmniej
12 miesięcy obejmującego 300 rowerów.
Z szeregu przeprowadzonych dowodów z dokumentów przywoływanych zarówno przez
zamawiającego jak i odwołującego a przedstawionych w części uzasadnienia wyroku
obejmującego „ustalenia Izby” wynika, że zgodnie z zawartymi umowami z odwołującym
system roweru miejskiego dla M. Torunia w latach 2016 -
2017 obejmował co najmniej 300
rowerów. Powyższe wynika z obydwu opracowań na temat roweru miejskiego w Toruniu i tak
Pani K. C. autor opracowania za okres 2014 -
2016 pn. Toruński Rower Miejski czerwiec 2017
stwierdza, że „według wszystkich podpisanych umów w Toruniu powinno być dostępnych dla
mieszkańców 320 rowerów”. Izba pomija domniemania Autorki opracowania jako nie
udowodnione w rodzaju „Analiza statystyk otrzymanych od Operatora wskazuje, że w ramach
TRM mogło funkcjonować dużo mniej rowerów niż zakładała podpisana umowa” (dowód
zamawiającego – w ustaleniach Izby). Bowiem z drugiego opracowania ze strony internetowej
Urzędu Miasta pn. Toruński Rower Miejski od 2018 r. Konsultacje społeczne w sprawie
lokalizacji stacji roweru miejskiego; maj 2017 roku
wynika, że Toruński Rower Miejski, który
działa od kwietnia 2014 roku, stanowi coraz bardziej istotny element transportu miejskiego. W
momencie uruchomienia liczył 12 stacji rowerowych oraz 120 rowerów. W roku 2015
powiększył się do 28 stacji, a od 2016 roku miłośnicy dwóch kółek mają do dyspozycji ponad
300 rowerów w 30 stacjach rozlokowanych na terenie całego miasta” (dowód odwołującego –
w ustaleniach Izby).

Zresztą sam zamawiający przedkładając wniosek dowodowy pismo z dnia 26 marca 2018 roku
załączył między innymi pismo poprzednika prowadzącego postępowanie systemu Toruński
Rower Miejski to jest Referat Turystyki Wydziału Sportu i Turystyki Urzędu Miasta Torunia z
dnia 14 marca 2018 roku WPiT.RT.7011.30.2018 MPa. Pismo to jest skierowane do Dyrektora
Miejskiego Zarządu Dróg w Toruniu P. R. W. przez Kierownika Referatu Turystyki P-ą M. P. .
W piśmie tym stwierdza między innymi, że w roku 2016 od kwietnia 2016 do 30.11.2016 roku
w ramach TRM funkcjonowało 30 stacji z 300 rowerami a w 2017 roku system funkcjonował
od 1 marca 2017 roku do 30 listopada z 30 stacjami z 300 rowerami. W piśmie tym również
Pani Kierownik wskazuje na okoliczność częstego występowania odwołującego o wydanie
referencji oraz o problemach związanych z brakiem możliwości jednoznacznego potwierdzenia
przez zamawiającego ile faktycznie było rowerów na stanie.
Izba kwitując sporne zagadnienie co do spełnienia przez odwołującego wymogu
doświadczenia usługi w systemie roweru publicznego co najmniej 300 rowerów przez co
najmniej 12 miesięcy przywołuje zaświadczenia, referencje, pisma Zastępcy Prezydenta
Miasta Torunia
jak poniżej.
Z brzmienia dokumentu wystawionego przez
Zastępcę Prezydenta Miasta Torunia wynika, że
w 2016 roku na terenie centrów handlowych Bielawy oraz Vis&Vis uruchomiono jeszcze dwie
stacje rowerowe, które powiększyły system TRM do 30 stacji. W ramach trzech umów
zawartych z Gminą Miasta Toruń Spółka WIM System do dnia 31 listopada 2017r. świadczyła
usługi polegające na uruchomieniu oraz zarządzaniu i kompleksowej eksploatacji systemu
Toruński Rower Miejski. W tym miejscu Izba przywołuje Dosłowne brzmienie fragmentu
dokumentu Referencja Zastępcy Prezydenta M. Torunia z dnia 23 stycznia 2018 roku znak
WPiT .7013.1.2018.MPa dla WIM System Sp. z o.o. ul. Handlowa 3; 35-
103 Rzeszów „Na
terenie miasta Torunia działa system Toruńskiego Roweru Miejskiego (TRM), który rozpoczął
funkcjonowanie w kwietniu 2014 roku. Gmina Miasta Toruń w ramach zawartych umów z WIM
System Sp. z o.o. (przed zmianą nazwy: Romet Rental Systems Sp. z o.o., WiM System W. i
M.
Spółka Jawna) zleciła realizację 19 stacji rowerowych, z których każda wyposażona jest w
15 stojaków rowerowych i 10 rowerów (za wyjątkiem 3, które wyposażone są w 25 stojaków).
Trzynaście stacji powstało w 2014 roku (umowy nr 56/PWB/WSiT/2013 i 42/PWB/WSiT/2014)
a kolejne sześć w 2015 (umowa nr 14/PWB/WSiT/2015). W 2015 roku powstało również 6
stacji patronackich 15 stanowiskowych z 10 rowerami
każda, które włączone zostały do
systemu Toruńskiego Roweru Miejskiego i stanowią jego integralną część. Łącznie od maja
2015 roku użytkownicy TRM mogli korzystać z 250 rowerów rozlokowanych w 25 stacjach. W
2015 roku na terenie centrów handlowych w Toruniu: Plaza, Atrium Copernicus oraz Kometa
powstały kolejne stacje rowerowe, które powiększyły system TRM do 28 stacji, a w 2016 roku
na terenie centrów handlowych Bielawy oraz Vis&Vis jeszcze dwie, które powiększyły system

TRM do 30 stacji. W ramach trzech
umów zawartych z Gminą Miasta Toruń Spółka WIM
System do dnia 31 listopada 2017r. świadczyła usługi polegające na uruchomieniu oraz
zarządzaniu i kompleksowej eksploatacji systemu Toruński Rower Miejski” ( pismo w pełnym
brzmieniu znajduje się powyżej w uzasadnieniu w jego części „ustalenia Izby”).
Podsumowując zagadnienie usługi systemu rowerowego co najmniej 300 rowerów i co
najmniej przez 12 miesięcy Izba przywołuje uzupełniony wykaz usług przez odwołującego na
wezwanie zamawiającego w trybie art.26 ust.3 ustawy Pzp.
„1.Urząd Miasta Toruń Dostawa i zarządzanie systemem rowerów miejskich 2014-2017/25
stacji i 250 rowerów/ Dodatkowo stacje partnerskie:
Cen. Kometa
— 20 stanowisk i 10 rowerów Termin uruchomienia -2015
Cen. Copernicus
—25 stanowisk i 10 rowerów Termin uruchomienia -2015
Cen. Bielawy
— 30 stanowisk i 20 rowerów Termin uruchomienia - maj 2016

Cen. Plaza -
25 stanowisk i 10 rowerów Termin uruchomienia -2015
Cen. Vis&Vis
— 15 stanowisk i 10 rowerów Termin uruchomienia - maj 2016

Cen. Plaza - 25
stanowisk i 10 rowerów Termin uruchomienia -2015
Cen. Vis&Vis
— 15 stanowisk i 10 rowerów Termin uruchomienia - maj 2016

2mIn wartość brutto usługi.
od dnia 1 czerwca 2016 r. do końca działania systemu tj. do dnia 30 listopada 2017 r.
obsługiwaliśmy 305 rowerów co daje łącznie 15 miesięcy faktycznego funkcjonowania
systemu (6 miesięcy w roku 2016: VI, VII, VIII, IX, X, XI oraz 9 miesięcy w roku 2017 (III, IV,
V, VI, VII, VIII, IX, X, XI) Rzeszów, dnia 12.02.2018. r,

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższym oświadczeniu są aktualne i
zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji
wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. Rzeszów
dnia12.02.2018 r. Podpis Prezesa Zarządu M. M.” ( treść dokumentu w aktach sprawy –
przywołany w części uzasadnienia „Izba ustaliła”.
W tym miejscu Izba zamyka postępowanie dowodowe na podstawie przywołanych
dokumentów i stwierdza, że odwołujący udowodnił w niniejszym postępowaniu, że przez co
najmniej 12
miesięcy zarządzał systemem publicznego roweru obejmującego co najmniej 300
rowerów. Nie stanowi przeszkody do uznania systemu jako publicznego, wbrew twierdzeniom
zamawiającego, że w skład systemu wchodziły rowery patronackie inwestorów prywatnych.

Bowie
m stacje były włączane do Toruńskiego Roweru Miejskiego (protokoły – wniosek
dowodowy zamawiającego z 26 marca 2018 roku i powyższe oświadczenie Zastępcy
Prezydenta Miasta Torunia
– „W 2015 roku powstało również 6 stacji patronackich 15
stanowiskowych z 10
rowerami każda, które włączone zostały do systemu Toruńskiego
Roweru Miejskiego i stanowią jego integralną część. Łącznie od maja 2015 roku użytkownicy
TRM mogli korzystać z 250 rowerów rozlokowanych w 25 stacjach. W 2015 roku na terenie
centrów handlowych w Toruniu: Plaza, Atrium Copernicus oraz Kometa powstały kolejne
stacje rowerowe, które powiększyły system TRM do 28 stacji, a w 2016 roku na terenie centrów
handlowych Bielawy oraz Vis&Vis jeszcze dwie, które powiększyły system TRM do 30 stacji.
W ramac
h trzech umów zawartych z Gminą Miasta Toruń Spółka WIM System do dnia 31
listopada 2017r. świadczyła usługi polegające na uruchomieniu oraz zarządzaniu i
kompleksowej eksploatacji systemu Toruński Rower Miejski”).
Reasumując o charakterze roweru publicznego, wbrew twierdzeniom zamawiającego, nie
decyduje kto jest jego inwestorem tylko decyduje czy służy danej lokalnej społeczności w tym
wypadku społeczności M. Torunia a co przesądza o jego publicznym charakterze przeciwnie
do prywatnego charakteru
czyli służącemu pojedynczym osobom a nie lokalnej społeczności.

Co do świadczenia usługi dostawy i zarządu systemu roweru publicznego Toruński Rower
Miejski
w sposób należyty

Zamawiający wyznaczył w SIWZ obowiązek udowodnienia przez wykonawcę należytego
wykonania
usługi, w ramach wymaganego doświadczenia zawodowego, przez przedstawienie
referencji lub innych dokument
ów wskazujących na należyte wykonanie zamówienia.
O
dwołujący posłużył się poświadczeniami wykonania usługi na rzecz prowadzącego
przedmiotowy przetarg
i w związku z kwestionowaniem należytego wykonania usługi,
odwołujący przedstawił zamawiającemu (Gmina Miasto Toruń) szereg dokumentów, które
uzyskał od tegoż zamawiającego w latach świadczenia usługi to jest 2014-2017. W
wystawionych
odwołującemu dokumentach, poświadczających wykonanie usługi na rzecz
Gminy
Miasto Toruń, zamawiający posłużył się różnymi nazwami (tytułami pism) takimi jak
referencja, zaświadczenie lub nie użył tytułu ale w niektórych przypadkach w treści pisma użył
określenia referencja (dokumenty w aktach sprawy z przywołaniem ich treści w „ustaleniach
Izby”). I tak zamawiający uczynił to w następujący sposób w kolejnych pismach. W piśmie
Zastępcy Prezydenta Miasta Torunia znak WPiT.7013.1.2018MPa z dnia 23 stycznia 2018
roku skierowanym do WIM System Sp. z o.o.
, którą to referencję odwołujący załączył do

Wykazu usług przekazanych zamawiającemu na wezwanie w trybie art.26 ust.1 ustawy Pzp.,
zamawiający użyl tytułu „Referencje”. W dokumencie tym przedstawiono przebieg
świadczenia usługi, w kontekście rozwoju usługi przez dołączanie w poszczególnych latach
kolejnych stacji rowerowych,
aż do osiągniecia 30 stacji, działających w ramach jednego
systemu jakim jest
Toruński Rower Miejski (TRM). Przedstawiono również okoliczność
dwukrotnego naliczenia kar, które nie zostały zakwestionowane przez odwołującego i
zamawiający potracił je z jego wynagrodzenia przysługującego odwołującemu. W dokumencie
o
nazwie „Referencja” nie użyto zwrotu na okoliczność oceny jakości świadczenia usługi ani
zwrotu „należyte wykonanie usługi”, ani „nienależyte wykonanie usługi”. Przy czym
zamawiający wskazał, że kary umowne odwołującemu naliczono z tytułu nieterminowego
uruchomienia systemu w 2014 roku i w 2015 roku.
W dniu 27 stycznia 2016 roku WSiT.7013.2.2016 MPa
zamawiający w piśmie do Romet Rental
Systems Sp. z o.o.
(odwołujący) stwierdza „W uzupełnieniu do referencji z dnia 15 stycznia
2016 r. (znak sprawy: WSiT.7013.1.2016. MPa) potwierdzam,
należyte wykonywanie
zamówienia publicznego, realizowanego na rzecz Gminy Miasta Toruń, którego przedmiotem
było uruchomienie oraz zarządzanie i kompleksowa eksploatacja systemu Toruński Rower
Miejski w części obejmującej zarządzanie i kompleksowa eksploatacje systemu(…). Pismo
nawiązuje do wystawionego uprzednio dokumentu „referencji”, przy czym potwierdza należyte
wykonanie w zakresie zarządzania i eksploatacji. Pozostawia się bez oceny element
„uruchomienia”(Treść pisma zamieszczona jest powyżej w „ustalenia Izby” pismo Zastępca
Prezydenta Miasta Torunia Toruń, 27 stycznia 2016r. WSiT.7013.2.2016.MPa do Romet
Rental Systems Sp. z o.o. ul. Handlowa 3; 35-
103 Rzeszów).
Z kolei w dniu 28 stycznia 2016 roku
zamawiający w piśmie WSiT.7013.3. 2016MPa do
Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu w odpowiedzi na pismo z dnia 26 stycznia 2016
roku znak ZTM.EZ.3310.31.2015
, przedłożył wyjaśnienie dotyczące referencji z dnia 15
stycznia 2016 r. w zakresie 1)należytego wykonania dostaw i usług przez Romet Rental
Systems Sp. z o.o. gdzie stwierdza po przedstawieniu przebiegu uruchamiania kolejnych stacji
rowerowych w latach 2014 i 2015
(…)”W związku z powyższym należy uznać, że zadanie
zostało wykonane należycie, przy czym informuję, iż Wykonawcy naliczono kary umowne z
tytułu opóźnienia w uruchomieniu systemu w latach 2014 roku i 2015 roku.” Dosłowna treść
pisma z dnia 28 stycznia 2016 r. WSiT.7013.3.2016.MPa do Zarządu Transportu Miejskiego
w Poznaniu Podpisana przez p.o. Dyrektora Wydział Sportu i Turystyki P-i M. S.”
zamieszczona jest powyżej w uzasadnieniu „ustalenia Izby”.
Kolejnym pismem
na które powołuje się odwołujący, wykazując należyte wykonanie usługi to
pismo
„Zastępcy Prezydenta Miasta Torunia z dnia 5 listopada 2015 r. Znak

WSiT.7013.132.MPa do Romet Rental Systems Sp. z o.o. ul. Handlowa 3; 35-
103 Rzeszów
pn.
Zaświadczenie, w którym znajduje się opis uruchomionych stacji bez nawiązania do kar
umownych i bez oceny jakości wykonanej usługi (treść pisma znajduje się w „ustaleniach
Izby”). Następnym pismem jest załączone do odwołania pismo z dnia 19 kwietnia 2017 roku
załączone do odwołania z użyciem nazwy „Referencje”. Pismo to potwierdza uruchomienie,
zarządzanie kompleksową eksploatację systemu Toruński Rower Miejski z włączeniem stacji
patronackich oraz na terenie galerii handlowych. Pismo nosi nazwę referencje, przy czym nie
znajduje się w nim zwrot „należyte wykonanie” również nie znajduje się informacja o karach
umownych. Pismo jest kierowane do WIM System Sp. z o.o.(
treść pisma zawarta jest powyżej
w „ustaleniach Izby”).
Dla jednoznacznego określenia stanu formalno prawnego sprawy należy podkreślić, że w
aktach przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia znajduje się dokument z dnia
23 stycznia 2018r. o
nazwie „Referencje”, opisany już powyżej. Pozostałe dokumenty zostały
przywołane w piśmie odwołującego do zamawiającego w dniu 12.02.2018 roku w związku z
wezwaniem w trybie art.26 ust.3 ustawy Pzp. oraz
w odwołaniu i znajdują się w aktach Gminy
Miasto Toruń w związku z realizacją zamówienia TRM w latach 2014-2017.
W aktach przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia, przekazanej przez
zamawiającego do akt sprawy znajduje się pismo z dnia 13 lutego 2018 roku, wystawione
przez
Zastępcę Prezydenta Miasta Torunia skierowane do WIM System Sp. z o.o. , który
zwrócił się o stanowisko w związku z wezwaniem w trybie art.26 ust.3 ustawy Pzp. W piśmie
z dnia 13 lutego 2018 roku
Zastępca Prezydenta Miasta Torunia stwierdza, że „dokument z
dnia 23 stycznia 2018 roku jest ostatecznym potwierdzającym stan rzeczywisty świadczenia
usługi polegającej na uruchomieniu oraz zarządzaniu i kompleksowej eksploatacji systemu
Toruński Rower Miejski przez WIM Sp. z o.o. w latach 2014-2017 na rzecz Gminy Miasta
Toruń. Czyli dokumentem ostatecznym w rozumieniu pisma z dnia 13 lutego 2013 roku jest
pismo z dnia 23 stycznia 2018 roku nazwane przez wystawc
ę „Referencjami”. W związku z
powyższym stwierdzeniem w sprzeczności pozostaje z kolei dalsza treść pisma z dnia 13
lutego 2018 roku o treści:„ Ponadto informuję, że jeżeli z tytułu realizacji umowy zostały
naliczone firmie WIM System Sp. z o.o. (przed zmianą nazwy: Romet Rental Systems Sp. z
o.o., WiM System W. i M.
Spółka Jawna) jako Wykonawcy kary umowne świadczy to o
niewykonaniu lub nienależytym wykonaniu umowy”. Tym bardziej, że w kolejnym zdaniu
pisma z dnia 13 lutego 2018 roku
stwierdza się „ Powyższe nie stanowi wykładni dokonanej
na użytek Gminy Miasta Toruń jako Zamawiającego, ale znajduje oparcie w normie prawa
powszechnie obowiązującego – art.483 Kodeksu cywilnego” I znowu kolejne zaprzeczenie
powyższego zdania ” W tych okolicznościach Gmina Miasta Toruń nie może Państwu wystawić

referencji potwierdzających należyte wykonywanie obowiązków wynikających z umów nr
56/PWB/WSiT/2013 oraz 14/PWB/WSiT/2015
”.
Podsumowując zawartość tego pisma to kolejne zdania o treści: „dokument z dnia 23 stycznia
2018 roku jest ostatecznym potwierdzającym stan rzeczywisty świadczenia usługi polegającej
na uruchomieniu oraz zarządzaniu i kompleksowej eksploatacji systemu Toruński Rower
Miejski przez WIM Sp. z o.o. w latach 2014-2017 na rz
ecz Gminy Miasta Toruń” oraz „
Powyższe nie stanowi wykładni dokonanej na użytek Gminy Miasta Toruń jako
Zamawiającego, ale znajduje oparcie w normie prawa powszechnie obowiązującego – art.483
Kodeksu cywilnego”, potwierdzają aktualność wystawionego dokumentu o nazwie
„Referencje” w dniu 23 stycznia 2018 roku.
Niemniej stwierdzenia:
„Ponadto informuję, że jeżeli z tytułu realizacji umowy zostały naliczone
firmie WIM System Sp. z o.o. (przed zmianą nazwy: Romet Rental Systems Sp. z o.o., WiM
System W. i M.
Spółka Jawna) jako Wykonawcy kary umowne świadczy to o niewykonaniu lub
nienależytym wykonaniu umowy” oraz ”W tych okolicznościach Gmina Miasta Toruń nie może
Państwu wystawić referencji potwierdzających należyte wykonywanie obowiązków
wynikających z umów nr 56/PWB/WSiT/2013 oraz 14/PWB/WSiT/2015”, zaprzeczają wprost
wystawionemu dnia 23 stycznia 2018 roku
jak i poprzednie powyżej cytowane potwierdzenia
wykonania zamówienia w tym należytego wykonania i to nawet przy naliczeniu kar z tytułu
nietermino
wego uruchomienia systemu TRM ( pismo z dnia 28 stycznia 2016 roku do Zarządu
Transportu Miejskiego w Poznaniu).
Izba oceniając zaistniały stan rzeczy po pierwsze stwierdza, że w myśl obowiązujących
przepisów Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 roku w sprawie rodzajów
dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie
zamówienia (Dz.U. 27 lipca 2016 roku poz.1126) jego § 2 ust.4 pkt 2 jak i wyżej wymienionych
postanowień SIWZ dokumentem potwierdzającym należyte wykonanie są referencje lub inne
dokumenty
wystawione przez podmiot, któremu świadczono usługę. W tym przypadku należy
odpowiedzieć na pytanie czy dokument o nazwie referencja powinien w swej treści zawierać
słowo „należyte” czy też jego brak dyskwalifikuje dokument jako potwierdzający należyte
wykonanie usługi. Z samego przepisu przywołanego §2 ust.4 pkt 2 rozporządzenia w sprawie
rodzaju dokumentów można wywieść, że referencja z samej nazwy potwierdza należyte
wykonanie.
Przy czym w pojęciu potocznym słowo „referencja” odczytuje się jako świadectwo,
opinia o kimś kto szuka pracy (źródło Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych z
almanachem prof.
Władysław Kopaliński wydawnictwo Rzeczpospolita 2007) . Z tej definicji
wynika brak wprost zabarwienia
pozytywnego z jakim może kojarzyć się referencja. Niemniej
pojęcie referencji funkcjonujące w tzw. obiegu społecznym kojarzy się w znaczeniu

pozytywnym a nie negatywnym. Niemniej
przenosząc to na grunt zamówień publicznych i
przywołanego już powyżej rozporządzenia w sprawie rodzajów dokumentów referencję
przywołuje się wprost jako dokument potwierdzający należyte wykonanie umowy ( „oraz
załączeniem dowodów określających czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są
wykonywane należycie, przy czym dowodami o których mowa są referencje lub inne
dokumenty wystawione przez podmiot”). Jednak z dużą dozą staranności należy przyjmować
dokument o nazwie Referencja potwierdzający wykonanie zamówienia, w którym nie ma
wprost pozytywnej oceny świadczenia w tym przypadku świadczenia usługi. Przechodząc do
przedmiotowej sprawy to w ocenie Izby
odwołujący uzyskał referencje i to wielokrotnie,
ponieważ wystawiono mu szereg dokumentów o takiej nazwie na przedmiotowe zadanie w
toku jego realizacji stwierdzając wykonanie zamówienia. Przy czym nie zawsze wskazywano
na naliczenie kar umownych za zwłokę w uruchomieniu systemu, brak ich kwestionowania i
potrącanie ich z wynagrodzenia wykonawcy. O tym, że Referencja wystawiona w dacie 23
stycznia 2018 roku ma wymiar pozytywny świadczy pismo zamawiającego stwierdzające
należyte wykonanie zadania w piśmie do Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu z dnia
27 stycznia 2016 roku. Bowiem w tym piśmie zamawiający mimo podkreślenia, że naliczono
kary umowne w roku 2014 i 2015 z tytułu opóźnienia w uruchomieniu systemu stwierdza ” W
związku z powyższym należy uznać, że zadanie zostało wykonane należycie, przy czym
informuje , iż Wykonawcy naliczono kary umowne z tytułu opóźnienia w uruchomieniu systemu
w 2014 roku i 2015 roku
”. W ocenie Izby nie ma przeszkód ani formalnych ,ani prawnych aby
zamawiający pomimo w tym przypadku zapłaconych kar umownych uzyskał od
zamawiającego pozytywną ocenę. Tak też uczynił zamawiający w przedmiotowym przypadku.
W związku z tym, że zmiana oceny wykonania usługi w piśmie z dnia 13 lutego 2018 roku w
ocenie Izby ma charakter forma
lny („Powyższe nie stanowi wykładni dokonanej na użytek
Gminy Miasta Toruń jako Zamawiającego, ale znajduje oparcie w normie prawa powszechnie
obowiązującego - art. 483 Kodeksu cywilnego”) a nie merytoryczny nie ma to wpływu na
pozytywną ocenę dokonaną w piśmie z dnia 28 stycznia 2016 roku do Zarządu Transportu
Miejskiego w Poznaniu.

W tym stanie rzeczy Izba uwzględnia odwołanie, stwierdzając naruszenie wskazanych w
odwołaniu przepisów ustawy, które mają wpływ na wynik postępowania w myśl art.192 ust.2
ustawy Pzp.
O kosztach orzeczono stosownie do wyniku sprawy zgodnie z art. 192 ust.9 i 10 ustawy oraz §
3 pkt 1 w związku z § 5 ust.2 pkt 1) Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca
2010r. w sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w

postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz. U. 2010r. nr 41 poz.238 zm. Dz.U.
2017r.) zaliczając uiszczony wpis przez odwołującego w kwocie 15.000,00 zł. w koszty
postępowania odwoławczego i zasądzając od zamawiającego na rzecz odwołującego kwotę
15.000,00 złotych jako koszty obejmujące uiszczony wpis odwołującego.

Przewodniczący: …………………………….


Wcześniejsze orzeczenia:

Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie