eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO2018 › Sygn. akt: KIO 823/18
rodzaj: WYROK
data dokumentu: 2018-05-21
rok: 2018
sygnatury akt.:

KIO 823/18

Komisja w składzie:
Przewodniczący: Katarzyna Brzeska Protokolant: Adam Skowroński

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 15 maja 2018
r. w Warszawie odwołania wniesionego
do Preze
sa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 27 kwietnia 2018 r. przez wykonawcę
COVERTECH Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
w postępowaniu prowadzonym przez
Zamawiającego: Komendę Główną Straży Granicznej z siedzibą w Warszawie


orzeka:

1.
Uwzględnia odwołanie i nakazuje Zamawiającemu zmianę postanowień SIWZ
dotyczących wymagań, aby radiotelefony i stacje retransmisyjne pochodziły od
tego samego producenta oraz wymagań dotyczących obowiązku współpracy
oferowanego sprzętu ze standardem ETSI DMR funkcjonalnościami producentów
Motorola (dla części I) i Hytera (dla części II), z uwzględnieniem również
okoliczności wskazanych w uzasadnieniu orzeczenia. Ponadto nakazuje
Zamawiającemu uwzględnienie konsekwencji ww. zmian w pozostałych
postanowieniach SIWZ wraz z załącznikami.
2. Umarza po
stępowanie odwoławcze co do zarzutu dotyczącego opisu sposobu
programowania
przemienników poprzez port USB, z uwagi na wycofanie przez
Odwołującego niniejszego zarzutu,
3.
W pozostałym zakresie odwołanie oddala.

4.
Kosztami postępowania obciąża Zamawiającego: Komendę Główną Straży
Granicznej z siedzibą w Warszawie
i:

1) zalicza
w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 15 000 zł 00 gr.
(słownie: piętnaście tysięcy złotych zero groszy), uiszczoną przez wykonawcę
COVERTECH Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
tytułem wpisu od odwołania;
2)
zasądza od Zamawiającego: Komendy Głównej Straży Granicznej z siedzibą
w Warszawie na rzecz
wykonawcy COVERTECH Sp. z o.o. z siedzibą w
Warszawie

kwotę 18.600,00 zł (słownie: osiemnaście tysięcy sześćset złotych
zero groszy),
stanowiącą uzasadnione koszty strony poniesione z tytułu wpisu
oraz wynagrodzenia pełnomocnika

Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. -
Prawo zamówień
publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.)

na niniejszy wyrok - w terminie 7 dni od
dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby
Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie.


Przewodniczący:
……………………Sygn. akt KIO 823/18
U z a s a d n i e n i e

Zamawia
jący – Komenda Główna Straży Granicznej z siedzibą w Warszawie
prowadzi w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r.
– Prawo zamówień publicznych (t.j. z 2017 r., poz. 1579) (zwanej dalej również
ustawą Pzp”), postępowanie o udzielenie zamówienia pn: „Modernizacja systemu
radiokomunikacyjnego SG

”.

Wartość zamówienia przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na
podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej w dniu 17 kwietnia 2018 r. pod numerem 2018/S 074-163748.

Wykonawca
COVERTECH Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (zwany dalej:
Odwołującym”) w dniu 27 kwietnia 2018 r. (data wpływu do Prezesa Krajowej Izby
Odwoławczej) złożył odwołanie na postanowienia specyfikacji istotnych warunków
zamówienia (zwaną dalej również: „SIWZ), zarzucając Zamawiającemu naruszenie art. 7 ust.
1, art. 29 ust. 1 i 2 ustawy Pzp a także art. 30 ust. 1 ustawy Pzp. Odwołujący wniósł o
zmianę niektórych postanowień SIWZ, ich modyfikację, czy wykreślenie. Odwołujący
uzasadniając swoje stanowisko w odwołaniu, wskazał m. in. na następujące okoliczności,
Odwołujący zaskarżył opis przedmiotu zamówienia, który w jego ocenie poprzez
wprowadzone postanowienia ograniczał uczciwą konkurencję, t.j.:
1)
Żądanie aby wszystkie radiotelefony oraz stacje retransmisyjne dostarczone w
ramach jednej części zamówienia w zakresie podstawowym i w zakresie prawa opcji,
pochodziły od tego samego producenta przy jednoczesnym wymaganiu, aby stacja
retran
smisyjna ETSI DMR dla Części I zamówienia posiadała funkcjonalności
charakterystyczne dla stacji retransmisyjnej MOTOROLA
w sytuacji, gdy funkcjonalności te
nie wynikają ze standardu ETSI DMR, zaś ich stosowanie nie jest Zamawiającemu
niezbędne;
2)
Żądanie aby wszystkie radiotelefony oraz stacje retransmisyjne dostarczone w
ramach jednej części zamówienia w zakresie podstawowym i w zakresie prawa opcji,
pochodziły od tego samego producenta przy jednoczesnym wymaganiu, aby stacja
retransmisyjna ETSI DMR dla Części II zamówienia posiadała funkcjonalności
charakterystyczne dla stacji retransmisyjnej HYTERA, w sytuacji, gdy funkcjonalności te nie
wynikają ze standardu ETSI DMR, zaś ich stosowanie nie jest Zamawiającemu niezbędne;

3)
Opisanie wymiarów radiotelefonów w sposób niejednoznaczny, bez ustalenia
tolerancji wymiarów , w wyniku czego brak możliwości ustalenia czy oferowane radiotelefony
spełniają wymagania SIWZ zaś w przypadku przyjęcia maksymalnie niekorzystnego sposobu
pomiaru
— eliminuje możliwość złożenia oferty niepodlegającej odrzuceniu;
4)
Opisanie sposobu programowania przemienników poprzez port USB co jest
charakterystyczne wyłącznie dla jednego producenta MOTOROLA, bez żądnego
faktycznego uzasadnienia, co prowadzi do eliminacji możliwości złożenia oferty na inne
rozwiązanie sprzętowe;
5)
Ustalenie bez żadnego uzasadnienia merytorycznego obowiązku dostarczenia
radiotelefonów wyprodukowanych nie wcześniej, niż siedem miesięcy od daty zawarcia
umowy a także uzależnienie przyjęcia dostawy od oświadczenia podmiotu nie będącego
stroną postępowania i umowy zakładając, że podmiotem składającym ofertę nie będzie sam
producent, gdy obowiązek złożenia takiego oświadczenia nie wynika z przepisu prawa;
6)
Zaniechanie przez Zamawiającego opisu rozwiązań równoważnych w zakresie:
a)
stacji retransmisyjnej ETSI DMR dla Części I gdzie wskazano z nazwy
funkcjonalności charakterystyczne dla stacji retransmisyjnej MOTOROLA;
b)
stacji retransmisyjnej ETSI DMR dla Części II gdzie wskazano z nazwy
funkcjonalności charakterystyczne dla stacji retransmisyjnej HYTERA.
Powyższymi zaniechaniami czynności, w ocenie Odwołującego Zamawiający
naruszył przepisy art. 7 ust.1 , art. 29 ust. 1 i 2 a także art. 30 ust. 1 ustawy Pzp, t.j.
umieszczenie w treści SIWZ postanowień wykraczających poza dopuszczoną ustawowo
granicę swobody umów poprzez ukształtowanie treści stosunku prawnego w sposób
sprzeciwiający się jego właściwości oraz zasadom współżycia społecznego, w tym także
nadużycie pozycji Zamawiającego jako silniejszej strony stosunku cywilnoprawnego
wy
nikającego z zawarcia umowy o charakterze adhezyjnym, poprzez narzucenie obowiązku
zapłaty kary umownej za uchybienie terminowi naprawy jednego urządzenia, stanowiącemu
ułamek procenta wartości całej dostawy została w tym punkcie odniesiona do wartości całej
dostawy, w wysokości o rząd wielkości większej niż w punkcie dotyczącym całej dostawy co
powoduje, że kara umowna zostanie wykorzystana w sposób sprzeczny z funkcją
naprawienia powstałej szkody, jaką powinna pełnić kara umowna oraz w sposób sprzeczny z
zasadami współżycia społecznego, to jest naruszenia art. 14 i art. 139 ust. 1 ustawy w zw. z
art, 483 § 1 kc w zw. z art. 353
1
kc oraz w zw. z art, 5 kc.

Uwzględniając dokumentację z przedmiotowego postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego, w tym w szczególności treść ogłoszenia o zamówieniu oraz
postanowienia SIWZ,
jak również oświadczenia i stanowiska stron postępowania
złożone w trakcie rozprawy, skład orzekający Izby ustalił i zważył, co następuje:


Odwołanie, wobec nie stwierdzenia na posiedzeniu niejawnym braków formalnych
oraz w związku z uiszczeniem przez Odwołującego wpisu, podlega rozpoznaniu.

Ponadto Izba us
taliła, że Odwołujący przekazał Zamawiającemu kopię niniejszego
odwołania.

Izba stwie
rdziła, że Odwołujący legitymuje się uprawnieniem do korzystania
ze środków ochrony prawnej, o których stanowi przepis art. 179 ust. 1 ustawy Pzp.

Następnie Izba ustaliła, że do niniejszego postępowania po stronie Zamawiającego
nie zgłosił przystąpienia – w terminie przewidzianym w ustawie – żaden wykonawca.

Krajowa Izba
Odwoławcza ustaliła i zważyła, co następuje:

Zamawiający – Komenda Główna Straży Granicznej z siedzibą w Warszawie
prowadzi w trybie przetargu nieograniczonego
postępowanie o udzielenie zamówienia na:
Modernizacja systemu radiokomunikacyjnego SG”.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (zwana dalej również: „SIWZ”)
zawierała m. in. następujące postanowienia:
● W punkcie IV SIWZ „Opis przedmiotu zamówienia” Zamawiający zawarł następujące
wymagania: Wszystkie radiotelefony oraz stacje retransmisyjne dostarczone w ramach
czyści (...) w zakresie podstawowym i w zakresie prawa opcji, muszy, tyć tego samego
producenta.

Wymaganie to dotyczy każdej z części i zostało powtórzone w opisie
technicznym :„WSZYSTKIE RADIOTELEFONY ORAZ STACJE RETRANSMISYJNE
DOSTARCZANE W RAMACH JEDNEJ CZĘŚCI MUSZĄ BYĆ TEGO SAMEGO
PRODUCENTA”
● Także w Załączniku nr 2 „UMOWA” zapisano:
§2. 10. Zamawiający wymaga aby wszystkie dostarczone poszczególne elementy
za
mówienia pochodziły od jednego producenta urządzeń

W tabeli 5. , na stronie 18 Opisu przedmiotu zamówienia dla Części I, została opisana
„Stacja retransmisyjna ETSI DMR.” W wierszu 1.2 tabeli znalazły się następujące zapisy;
Praca przy wykorzystaniu sieci IP z przemiennikami Motorola SLR5500, MTR3000, DR3000
w ramach systemu komunikacji MOTOTRBO, w szczególności w ramach nw. interfejsów
sieciowych (ew. licencje wymagane do uruchomienia interfejsów wskazanych w tiret od 2 do
5 nie są przedmiotem zamówienia):

-
cyfrowe konwencjonalne;

Strona

-
IP Site Connect;
-
Capacity Plus;
-
Unked Capacity Plus;
-
Connect Plus.
●Podobnie, na stronie 19 OPZ dla Części II zamówienia , w wierszu 1.2 zapisano: Praca w
ramach jednej sieci z z
a
stosowaniem połączenia 1P (tzw* IP Multi Siłę) z przemiennikami
Hytera RD985 i RD965 w trybie D
MR (DMR Tierłl). Gdzie IP Multi Site jest analogicznie jak w
przypadku opisanym wyżej, autorskim rozwiązaniem tym razem firmy Hytera, nieobjętym
standardem ETSI DMR.

Od niniejszych postanowień SIWZ wykonawca COVERTECH Sp. z o.o. z siedzibą w
Warszawie wni
ósł odwołanie w dniu 27 kwietnia 2018 r.

Krajowa Izba
Odwoławcza zważyła, co następuje:


Biorąc pod uwagę zgromadzony w sprawie materiał dowodowy, oświadczenia
i stanowiska stron
postępowania przedstawione podczas rozprawy, Izba uznała, iż
odwołanie jest zasadne i zasługuje na uwzględnienie, choć nie wszystkie zarzuty odwołania
potwierdziły się.

W ocenie Izby potwierdził się zarzut naruszenia art. 7 ustawy Pzp oraz 29 ust. 1 i 2
ustawy Pzp oraz art. 30 ustawy Pzp poprzez dokonanie opisu przedmiotu za
mówienia w
sposób utrudniający uczciwą konkurencję. Wymagania Zamawiającego niewątpliwie przy tak
przyjętej konstrukcji mogą stanowić zaprzeczenie opisanego przedmiotu zamówienia jako
„dostawa urządzeń łączności radiowej standardu ETSI DMR”, gdyż wprowadzanie
standardów służy zwiększeniu oferty produktów zgodnych z danym standardem a nie
ograniczeniu producentów i produktów a tym samym konkurencji. Zgodzić należało się z
Odwołującym, że blokowanie możliwości zaoferowania i sprzedaży urządzeń zgodnych ze
st
andardem ETSI DMR, ale pochodzących od różnych producentów stanowi niczym
nieuzasadnione utrudnienie uczciwej konkurencji.
Jak zauważył Odwołujący aktualnie w
eksploatacji w jednostkach organizacyjnych Straży Granicznej znajdują się urządzenia co
najmniej
trzech producentów radiotelefonów w standardzie ETSI DMR. Optymalizacji
użytkowej można dokonywać poprzez ich alokację fizyczną w określonych obszarach kraju.
Nie jest konieczne, aby w całym kraju w określonej klasie urządzeń, użytkowano aparaty
jednego producenta.

Zresztą Zamawiający w żadnym miejscu nie wymaga w ogóle podania nazwy i typu
oferowanego urządzenia. Niemniej jednak niewątpliwie przy takiej konstrukcji SIWZ
Zamawiający opisując w ten sposób przedmiot zamówienia otrzyma ofertę lub oferty na
k
onkretny sprzęt, gdyż konkurencyjne oferty innych producentów zostaną odrzucone lub nie
zostaną złożone z uwagi na niespełnienie tak opisanych wymogów SIWZ. Zgodnie z
zapisami SIWZ
podmiot producenta musi być ten sam, ale w zakresie całej części, co
gwaran
tuje, iż jeżeli jedynym możliwym do złożenia w obecnym brzmieniu zapisów SIWZ jest
przemiennik firmy MOTOROLA w części I i HYTERA w części II to pozostały sprzęt będzie
musiał być tych samych producentów. Zgodzić należało się z Odwołującym, że połączenie
wy
mogów zawartych w SIWZ sprowadza się do tego, iż poprzez dopuszczenie autorskich,
wzajemnie niekompatybilnych rozwiązań dwóch różnych producentów Zamawiający de facto
nie przykłada wagi do interoperacyjności, a zawarcie tych zapisów w SIWZ ma jedynie na
c
elu zakupienie produktów konkretnych, wybranych już wcześnie poza procedurą
przetargową producentów. Owszem Zamawiający dopuścił składanie ofert równoważnych,
jednak nie zamieścił żadnego opisu w odniesieniu do awizowanej równoważności. Nie będąc
producent
em ani oferentem sprzętu MOTOROLA ani HYTERA, inni wykonawcy, w tym
Odwołujący nie ma żadnej możliwości złożenia oferty nie podlegającej odrzuceniu, pomimo
faktu, że oferowane przez niego radiotelefony spełnią wymagania techniczno-funkcjonalne i
współpracują z przemiennikami MOTOROLA jak też HYTERA w zakresie standardu ETSI
DMR w trybie
wymaganym przez zamawiającego. Jak wskazał odwołujący oferowane przez
niego
przemienniki firmy EXCERA posiadają zdolność budowy opartych o nie sieci łączności
oraz funkcjona
lności objęte standardem ETSI DMR, które funkcjonalnie realizują te same
zadania, co wymienione w SIWZ autorskie rozwiązania Motorola i Hytera, jednak w inny
technologicznie sposób. Ponadto Odwołujący uprawdopodobnił w przedmiotowej sprawie, że
doszło do uzależnienia możliwości zaoferowania i wykonania dostawy kilkuset
radiotelefonów od dostawy 3 sztuk przemienników (w części I), zaś w części II zamówienia
od dostawy 1 szt.
przemiennika. Dodatkowo Zamawiający nie zakupuje obecnie licencji na
tryby pracy (interfejsy
sieciowe). Zgodzić należało się z Odwołującym, że takie działanie
narusza przepisy art. 7 ust. 1 oraz art. 29 ust. 2 ustawy Pzp.
W konsekwencji Izba nakazała
Zamawiającemu zmianę postanowień SIWZ poprzez wykreślenie wymagania, aby
radiotelefony i
stacje retransmisyjne pochodziły od tego samego producenta; oraz
wykreślenie obowiązku współpracy oferowanego sprzętu z nie objętymi standardem ETSI
DMR specyficznymi funkcjonalnościami producentów MOTOROLA (w Części 1) i HYTERA
(w części 2) tj wykreślenie z tabeli nr 5 str. 18 OPZ dla części I nazw własnych producenta
MOTOROLA, tj.
„Motorola SLR5500”, “MTR3000”, “DR3000”, “MOTOTRBO”, “IP Site
Connect”; “Capacity Plus”; “Linked Capacity Plus”; “Connect Plus”. Oraz „IP Multi Site” w
odniesieniu OPZ dla Części II zamówienia , w wierszu 1.2 na stronie 19.

W pozostałym zakresie Izba oddaliła niniejsze odwołanie, uznając że Zamawiający
nie naruszył wskazanych przez Odwołującego przepisów ustawy Pzp a Zamawiający
zobowiązany jest do zabezpieczenia swoich interesów w postępowaniu o udzielenie
zamówienia. Co do zarzutu wycofanego przez Odwołującego Izba umorzyła niniejsze
postępowanie odwoławcze.

Wobec powyższego, orzeczono jak na wstępie.

O kosztach postępowania orzeczono na podstawie art. 192 ust. 9 i 10 ustawy Pzp
oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie wysokości
wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich
rozliczania (Dz. U. Nr 41, poz. 238 z późn. zm.), tj. stosownie do wyniku postępowania.

Przewodniczący:

…………………….Wcześniejsze orzeczenia:

Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie