eGospodarka.pl

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO2021 › Sygn. akt: KIO 1728/21
rodzaj: POSTANOWIENIE
data dokumentu: 2021-07-12
rok: 2021
sygnatury akt.:

KIO 1728/21

Komisja w składzie:
Przewodniczący: Anna Kuszel - Kowalczyk, Emil Kuriata, Piotr Kozłowski Protokolant: Piotr Cegłowski

po rozpozna
niu na posiedzeniu niejawnym z udziałem stron i uczestników postępowania
odwoławczego 12 lipca 2021 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej
Izby Odwoławczej 7 czerwca 2021 r.
przez wykonawcę: Advatech sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu
w postępowaniu pn. Zakup sprzętu i oprogramowania wizualizacyjnego wraz z usługami
wsparcia i gwarancji (6 części)”
(nr postępowania COI-ZAK.262.5.2021)
prowadzonym przez zamawiającego: Skarb Państwa – Centralny Ośrodek Informatyki
z
siedzibą w Warszawie

p
rzy udziale wykonawców zgłaszających swoje przystąpienie do postępowania
odwo
ławczego po stronie Zamawiającego:
A. Eskom
IT sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
B.
Integrated Solutions sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
C. Symmetry
sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

postanawia:
1.
Umarza postępowanie odwoławcze.
2. Nakazuje zwrot z
rachunku bankowego Urzędu Zamówień Publicznych na rzecz
Odwołującego kwoty 13500 zł 00 gr (słownie: trzynaście tysięcy pięćset złotych zero
groszy), stanowiącej 90% uiszczonego wpisu.

Stosownie do art. 579 i 580 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień
publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129) na niniejsze postanowienie
– w terminie 14 dni
Sygn. akt KIO 1728/21

od dnia jego dor
ęczenia – przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby
Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie.

Sygn. akt KIO 1728/21


U z a s a d n i e n i e

Skarb Państwa – Centralny Ośrodek Informatyki z siedzibą w Warszawie {dalej:
„Zamawiający”} prowadzi na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo
zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129) {dalej: „ustawa pzp” lub „pzp”) w trybie
przetargu nieograniczonego
postępowanie o udzielenie zamówienia na usługi pn. Zakup
sprzętu i oprogramowania wizualizacyjnego wraz z usługami wsparcia i gwarancji (6 części)

(nr postępowania COI-ZAK.262.5.2021). Ogłoszenie o tym zamówieniu 26 maja 2021 r.
zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej nr 2021/S_100 pod poz.
264269. Wa
rtość przedmiotowego zamówienia jest powyżej progów unijnych.

7 czerwca 2021 r.
Advatech sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu {dalej: „Odwołujący”}
wniósł odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji warunków
zamówienia {dalej „SWZ” lub „specyfikacja”} w zakresie Części III.

Odwołujący zarzucił Zamawiającemu następujące naruszenia ustawy pzp:
1. Art. 99 ust. 2 i ust. 4-6 w zw. z art. 16 pkt 1
– przez opisanie przedmiotu
zamówienia w sposób nieproporcjonalny, nieuzasadniony obiektywnymi potrzebami,
u
niemożliwiający uczciwą konkurencję, naruszający zasadę równego traktowania
wykonawców, w szczególności, polegające na dopuszczeniu możliwości zaoferowania
tylko rozwiązania konkretnego producenta – Red Hat, co prowadzi do uprzywilejowania
rozwiązań i produktów tego producenta oraz wykonawców oferujących rozwiązania tego
producenta,
przy
jednoczesnym
braku
faktycznego dopuszczenia rozwiązań
równoważnych, podczas gdy możliwe jest zrealizowanie wymagań postawionych przez
Zamawiającego także w inny sposób, bez konieczności dostarczania rozwiązań tego
konkretnego producenta.
2. Art. 99 ust. 2 i ust. 4 w zw. z art. 16 pkt 3 w zw. z art. 17 pkt 1 i pkt 2
– przez opisanie
cech
przedmiotu zamówienia w sposób nieproporcjonalny do wartości i celów, jakie
zamierza osiągnąć Zamawiający realizując zamówienie, oraz niezapewniający
uzyskania najlepszej jakości usług i najlepszych efektów zamówienia, polegające na
dopuszczeniu
rozwiązań konkretnego producenta – Red Hat, podczas gdy możliwe jest
zrealizowanie wymagań postawionych przez Zamawiającego, w tym osiągniecie
najlepszej jakości usług i najlepszych efektów zamówienia w stosunku do ceny
oferowanych na rynku innych rozwiązań także w inny sposób, bez konieczności
dos
tarczania rozwiązań Red Hat
W
odwołaniu sprecyzowano powyższą listę zarzutów przez wskazanie okoliczności
faktycznych i prawnych.
Sygn. akt KIO 1728/21

Odwołujący wniósł o uwzględnienie odwołania i nakazanie Zamawiającemu
dokonania zmian o
głoszenia i treści SWZ w sposób określony w odwołaniu, polegających
na dopuszczeniu
rozwiązań równoważnych do rozwiązania oferowanego przez producenta
Red
Hat oraz określeniu jednoznacznych i proporcjonalnych do przedmiotu zamówienia
kryteriów stosowanych w celu oceny ich równoważności.

9 lipca 2021 r. wpłynęła odpowiedź na odwołanie, w której Zamawiający poinformował
o zmianach wprowadzonych do specyfikacji i
częściowym uwzględnieniu odwołania
oraz
wniósł o oddalenie odwołania w pozostałym zakresie.

10 lipca
2021 r. wpłynęło do Izby pismo Odwołującego, w którym oświadczył,
że w związku z ze zmianami specyfikacji, które go satysfakcjonują, wycofuje w całości
odwołanie.

W tych okolicznościach Izba zważyła, co następuje:

Zgodnie z art. 520 pzp o
dwołujący może cofnąć odwołanie do czasu zamknięcia
rozprawy (ust. 1).
Cofnięte odwołanie nie wywołuje skutków prawnych, jakie ustawa wiąże
z
wniesieniem odwołania do Prezesa Izby (ust. 2).

Odwołujący skorzystał z przysługującego mu uprawnienia i skutecznie wycofał
uprzednio wniesione odwołanie, co nastąpiło przed otwarciem posiedzenia w tej sprawie
odwoławczej.

Z tych względów – działając na podstawie art. 568 pkt 1 npzp – Izba umorzyła
postępowanie odwoławcze w tej sprawie.

O kosztach tego postępowania odwoławczego orzeczono stosownie do treści
art. 575 n
pzp w zw. z § 9 ust. 1 pkt 3 lit. a rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia
30
grudnia 2020 r. w sprawie szczegółowych rodzajów kosztów postępowania
odwoławczego, ich rozliczania oraz wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania
(Dz. U. poz. 2437)
– nakazując zwrot Odwołującemu 90% procent uiszczonego wpisu


Wcześniejsze orzeczenia:

Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie