eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO2021 › Sygn. akt: KIO 1546/21
rodzaj: POSTANOWIENIE
data dokumentu: 2021-11-10
rok: 2021
sygnatury akt.:

KIO 1546/21

Komisja w składzie:
Przewodniczący: Piotr Kozłowski Protokolant: Konrad Wyrzykowski

po rozpoznaniu na rozprawie
27 października i 10 listopada 2021 r. w Warszawie
odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej 24 maja 2021 r.
przez wykonawcę: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe GRETASPORT I. S., Dąbrowa
Górnicza

w postępowaniu pn. Budowa stadionu lekkoatletycznego kategorii IV A w Ustce
(nr
postępowania ZP.271.6.2021.RK)
p
rowadzonym przez zamawiającego: Gmina Miasto Ustka
przy
udziale wykonawców zgłaszających swoje przystąpienia do postępowania
odwoławczego:
A.
BSG sp. z o.o. z siedzibą w Zgierzu
– po stronie Odwołującego
B.
TAMEX Obiekty Sportowe S.A. z siedzibą w Warszawie
– po stronie Zamawiającego

postanawia:
1.
Umarza postępowanie odwoławcze.
2.
Kosztami postępowania obciąża Odwołującego i:
1)
zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 10000 zł 00 gr

(słownie: dziesięć tysięcy złotych zero groszy) uiszczoną przez Odwołującego tytułem
wpisu od odwołania,
2)
zasądza od Odwołującego na rzecz Zamawiającego kwotę 3966 zł 00 gr
(słownie:
trzy tysiące dziewięćset sześćdziesiąt sześć złotych zero groszy) – stanowiącą koszty
postępowania odwoławczego jako uzasadnione koszty Zamawiającego z tytułu
wynagrodzenia pełnomocnika, kosztów dojazdu oraz kosztów noclegu.

Stosownie do art. 579 i 580 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień
Sygn. akt KIO 1546/21

publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129) na niniejsze postanowienie
– w terminie 14 dni
od dnia jego dor
ęczenia – przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby
Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie.

Sygn. akt KIO 1546/21


U z a s a d n i e n i e

Gmina Miasto Ustka {dalej:
„Zamawiający”} prowadzi na podstawie ustawy z dnia 11
września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129)
{dalej:
„ustawa pzp” lub „pzp”} w trybie przetargu nieograniczonego postępowanie
o
udzielenie zamówienia na roboty budowlane pn. Budowa stadionu lekkoatletycznego
kategorii IV A w Ustce
(nr
postępowania ZP.271.6.2021.RK). Ogłoszenie o tym zamówieniu
19 maja 2021
r. zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych
pod nr 00059065. Wa
rtość przedmiotowego zamówienia jest poniżej progów unijnych.

24 maja 2021 r.
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe GRETASPORT I. S., Dąbrowa
Górnicza {dalej: „Odwołujący”} wniosło odwołanie wobec postanowień specyfikacji warunków
zamówienia {dalej: „SWZ” lub „specyfikacja”}.

Odwołujący zarzucił Zamawiającemu następujące naruszenia przepisów ustawy pzp
{jeżeli poniżej nie wskazano innych aktów prawnych}:
1. Art. 16 ust. 1
– przez opisanie przedmiotu zamówienia w sposób sprzeczny z zasadą
równego traktowania wykonawców i zachowania uczciwej konkurencji.
2. Art. 17 ust. 1 pkt 1
– przez niezapewnienie najlepszej jakości w zakresie przedmiotu
zamówienia.
3. Art. 99 ust. 4
– przez dokonanie opisu przedmiotu zamówienia, który jednoznacznie
wskazuje na konkretny produkt (nawierzchnia CONIPUR lub MONDO), a tym samym
konkretny krąg podmiotów, które mogą złożyć ofertę, co utrudnia uczciwą konkurencję.
4. Art. 99 ust. 6
– przez brak zdefiniowania kryteriów w celu oceny równoważności.
Odwołujący wniósł o uwzględnienie odwołania i nakazanie Zamawiającemu
dokonania zmiany opisu przedmiotu zamówienia w zakresie parametrów nawierzchni,
polegającej na dopuszczeniu rozwiązań równoważnych, które nie będą musiały być
identyczne do produkt
ów CONIPUR lub MONDO, w tym zmianę zakresów parametrów w taki
sposób, aby mieściły się w nich następujące wartości dla parametrów: 1) wytrzymałość
na
rozciąganie – 0,83 MPa, 2) wydłużenie w chwili zerwania – 128 %, 3) współczynnik tarcia
TRRL
– 61, 4) mrozoodporność – 0,25%.

27 października 2021 r. po przeprowadzeniu posiedzenia z udziałem stron
i
przystępujących została otwarta rozprawa, która na ich zgodny wniosek została odroczona
do 10 listopada 2021 r.

9 listopada
2021 r. wpłynęło do Izby pismo Odwołującego, w którym oświadczył,
Sygn. akt KIO 1546/21

że wycofuje powyższe odwołanie i w związku z tym wnosi o umorzenie postępowania
odwoławczego oraz zwrot kosztów.

W tyc
h okolicznościach Izba zważyła, co następuje:


Zgodnie z art. 520 pzp o
dwołujący może cofnąć odwołanie do czasu zamknięcia
rozprawy (ust. 1).
Cofnięte odwołanie nie wywołuje skutków prawnych, jakie ustawa wiąże
z
wniesieniem odwołania do Prezesa Izby (ust. 2).

Odwołujący skorzystał z przysługującego mu uprawnienia i skutecznie wycofał
uprzednio wniesio
ne odwołanie, co jednak nastąpiło po otwarciu rozprawy w tej sprawie.

Z tych względów – działając na podstawie art. 568 pkt 1 pzp – Izba umorzyła
postępowanie odwoławcze w tej sprawie.

O kosztach tego postępowania odwoławczego orzeczono stosownie jego wyniku
na podstawie
art. 575 pzp w zw. z § 9 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów
z dnia 30 grudnia 2020 r. w
sprawie szczegółowych rodzajów kosztów postępowania
odwoławczego, ich rozliczania oraz wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania
(Dz. U. poz. 2437).
Wskazany przepis rozporządzenia stanowi, że w przypadku umorzenia
postępowania odwoławczego w całości na skutek cofnięcia odwołania po otwarciu rozprawy
– odwołujący ponosi koszty, o których mowa w § 5 pkt 2, a wpis nie podlega zwrotowi;
w
takim przypadku Izba zasądza koszty, o których mowa w § 5 pkt 2, od odwołującego
na
rzecz zamawiającego.

Przy czym d
o uzasadnionych kosztów Zamawiającego podlegających zasądzeniu
od
Odwołującego Izba zaliczyła koszty zastępstwa przed Izbą, koszty dojazdu i noclegu
związane z posiedzeniem i rozprawą 27 października 2021 r., na podstawie spisu kosztów
i
załączonych faktur VAT złożonych do zamknięcia posiedzenia, uznając je za koszty,
o
których mowa w § 5 pkt 2 rozporządzenia, odpowiednio w lit. b, a, d.

Natomiast Izba nie uwzględniła wniosku Zamawiającego o zasądzenie kosztów
dojazdu i noclegu związanych ze stawiennictwem na posiedzenie i rozprawę przed innym
składem orzekającym, uznając, że de facto uległy one zniesieniu w związku
z
przeprowadzeniem postępowania w tej sprawie odwoławczej od początku.


Wcześniejsze orzeczenia:

Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie