eGospodarka.pl

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO2021 › Sygn. akt: KIO 1282/21
rodzaj: WYROK
data dokumentu: 2021-06-11
rok: 2021
sygnatury akt.:

KIO 1282/21

Komisja w składzie:
Przewodniczący: Agnieszka Trojanowska Protokolant: Mikołaj Kraska

po rozpoznaniu na rozprawie w Warszawie w dniu 7 czerwca
2021 r. odwołania wniesionego
do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 29 kwietnia 2021 r. przez wykonawcę SHN -
PRESS
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Stanowicach, ul.
Jemiołowa 8
w postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego Miejski Zakład Usług
Komunalnych
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Wałbrzychu, ul.
Kolejowa 4


orzeka:
1.
Umorzyć postępowanie w zakresie zarzutów:
- zarzutu naruszenia
przepisu art. 112 ust. 1 art. 16 ustawy przez określenie warunków
udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej w sposób
nieproporcjonalny do przedmiotu zamówienia i nadmierny dla zweryfikowania zdolności
wykonawcy do należytego wykonania przedmiotu zamówienia, a w konsekwencji w
sposób naruszający zasady: uczciwej konkurencji, równego traktowania wykonawców,
proporcjonalności i przejrzystości poprzez ustanowienie warunku udziału w postępowaniu
polegającego na wykonaniu dostawy co najmniej jednego fabrycznie nowego samochodu
ciężarowego z fabrycznie nową zabudową bezpylną bębnową, podczas gdy zamawiający
nie określił, w jaki mechanizm zagęszczający odpady pojazdy mają być wyposażone,
- zarzutu naruszenie przepisu art. 99 ust. 1 ustawy w zw. z art. 134 ust. 1 pkt 4, pkt 17 i
pkt. 20 ustawy oraz art. 16 ustawy przez zaniechanie sporządzenia opisu przedmiotu
zamówienia w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych
i zrozumiałych określeń, uwzględniający wszystkie wymagania i okoliczności mogące
mieć wpływ na sporządzenie oferty, co w konsekwencji uniemożliwia rzetelną wycenę

dostawy, gdyż zamawiający określił sposób obliczenia ceny w sposób nieprzystający do
opisu przedmiotu zamówienia,
- zarzutu naruszenie przepisu art. 99 ust. 1 ustawy w zw. z art. 16 ustawy oraz art. 134
ust. 1 pkt 17 i pkt 20 ustawy przez zan
iechanie sporządzenia opisu przedmiotu
zamówienia w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych
i zrozumiałych określeń, uwzględniający wszystkie wymagania i okoliczności mogące
mieć wpływ na sporządzenie oferty, co w konsekwencji uniemożliwia rzetelną wycenę
dostawy stanowiącej przedmiot zamówienia oraz 3 zaniechanie sporządzenia SWZ w
zakresie sposobu obliczenia ceny oraz projektowanych postanowień umowy w sprawie
zamówienia publicznego
- w zakresie zarzutu oznaczonego lit. A Br
ak określenia zakładanego poziomu zużycia
pojazdów,
-
za wyjątkiem wniosku by w projekcie umowy uwzględnić zapis, że
koszty napraw powstałe wskutek niewłaściwej eksploatacji pojazdów
ponosił Zamawiający oraz wniosku o wprowadzenie do formularza
cenowego dodatkowej pozycji
— cena za 1 km powyżej limitu
- W zakresie zarzutu oznaczonego lit. B. Ubezpieczenie.
-
W zakresie zarzutu oznaczonego lit. C. Wyposażenie pojazdów,
-
za wyjątkiem wniosku o przesunięcie terminu składania ofert w
niniejszym postępowaniu do czasu podpisania umowy z wykonawcą,
wybranym w przetargu na dostawę pojemników,
- W zakresie zarzutu oznaczonego lit. D. Zabudowa
pojazdów,
-
za wyjątkiem wniosku o zmianę opisu przedmiotu zamówienia i
zastąpienie sformułowania „zabudowa powinna być całkowicie
szczelna” innym sformułowaniem, zakładającym, że budowa pojazdu
ma uniemożliwiać niekontrolowane wypływanie odcieków i
-
za wyjątkiem wniosku o wprowadzenie zapisów. że wartość i stan
techniczny pojazdów na początku i na końcu umowy zostanie
okre
ślony przez rzeczoznawcę powołanego przez wykonawcę na jego
koszt z. uwagi na bardzo długi okres najmu — obejmujący 4 lata
- zarzutu naruszenia przepisu art. 134 ust. 1 pkt 20 ustawy w zw. z art. 5 KC, art. 353(1)
KC, art. 484 § 1 KC, 487 § 2 KC przez wprowadzenie do wzoru umowy zapisów
niekorzystnych dla wykonawców, naruszających zasady współżycia społecznego oraz
równowagę stron umowy, zakładających nadmiernie obciążenie wykonawcy w związku z
wprowadzeniem możliwości odstąpienia od umowy w przypadku określonym w § 6 ust. 2
pkt 1 lit a projektu umowy,
-
za wyjątkiem wniosku o wprowadzenie zapisów. że wartość i stan

techniczny pojazdów na początku i na końcu umowy zostanie
określony przez rzeczoznawcę powołanego przez wykonawcę na jego
koszt,
2.
w pozostałym zakresie oddala odwołanie,
3. kosztami
postępowania obciąża wykonawcę SHN -PRESS spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Stanowicach, ul. Jemiołowa 8
i:

3.1.
zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 15 000
zł 00 gr (słownie: piętnaście tysięcy złotych zero groszy) uiszczoną
przez
wykonawcę SHN -PRESS spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Stanowicach, ul. Jemiołowa 8

tytułem wpisu od odwołania,
3.2.
zasądza od wykonawcę SHN -PRESS spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Stanowicach, ul. Jemiołowa 8
na
rzecz
zamawiającego Miejski Zakład Usług Komunalnych spółka z
ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Wałbrzychu, ul.
Kolejowa 4

kwotę 3 600 zł 00 gr (słownie: trzy tysiące sześćset
złotych zero groszy) stanowiącą koszty postępowania odwoławczego
poniesione z tytułu wydatków pełnomocnika


Stosownie do art. 579 ust. 1 i 580 ust. 1 i 2 ustawy z dnia
11 września 2019 r. Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 z późn. zm.) na niniejszy wyrok - w
t
erminie 14 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa
Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie.Przewodniczący:………………………….Sygn. akt KIO 1282/21
Uzasadnienie

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na
długoterminowy (4 lata) wynajem samochodów ciężarowych z zabudową typu śmieciarka
bez limitu kilometrów zostało wszczęte ogłoszeniem opublikowanym w Dzienniku
Urzędowym Unii Europejskiej z dnia 19 kwietnia 2021 r. za numerem 2021/S 075-191211.
W dniu 29 kwietnia 2021 r. SHN-
PRESS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą
w Wałbrzychu wniósł odwołanie wobec treści SWZ. Odwołanie zostało wniesione przez
prezesa zarządu ujawnionego w KRS i upoważnionego do samodzielnej reprezentacji,
zgodnie z odpisem z KRS. Kopia odwołania została przekazana zamawiającemu w dniu 29
kwietnia 2021 r.
Odwołujący zarzucił zamawiającemu:
1.
naruszenie przepisu art. 112 ust. 1 ustawy i art. 16 ustawy przez
określenie warunków
udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej w sposób
nieproporcjonalny do przedmiotu zamówienia i nadmierny dla zweryfikowania zdolności
wykonawcy do należytego wykonania przedmiotu zamówienia, a w konsekwencji w sposób
narusza
jący zasady: uczciwej konkurencji, równego traktowania wykonawców,
proporcjonalności i przejrzystości przez ustanowienie warunku udziału w postępowaniu
polegającego na wykonaniu dostawy co najmniej jednego fabrycznie nowego samochodu
ciężarowego z fabrycznie nową zabudową bezpylną bębnową, podczas gdy zamawiający nie
określił, w jaki mechanizm zagęszczający odpady pojazdy mają być wyposażone;
2,
naruszenie przepisu art. 99 ust. 1 ustawy w zw. z art. 134 ust. 1 pkt 4, pkt 17 i pkt. 20
ustawy oraz art. 16 ustawy przez
zaniechanie sporządzenia opisu przedmiotu zamówienia w
sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych
określeń, uwzględniający wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na
sporządzenie oferty, co w konsekwencji uniemożliwia rzetelną wycenę dostawy, gdyż
z
amawiający określił sposób obliczenia ceny w sposób nieprzystający do opisu przedmiotu
zamówienia;
3.
naruszenie przepisu art. 99 ust. 1 ustawy w zw. z art. 16 ustawy oraz art. 134 ust. 1
pkt 17 i pkt 20 ustawy przez
zaniechanie sporządzenia opisu przedmiotu zamówienia w
sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych
określeń, uwzględniający wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na
sporządzenie oferty, co w konsekwencji uniemożliwia rzetelną wycenę dostawy stanowiącej
przedmiot zamówienia oraz zaniechanie sporządzenia SWZ w zakresie sposobu obliczenia
ceny oraz projektowanych postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego;

4.
naruszenie przepisu art, 134 ust. 1 pkt 20 ustawy w zw. z art. 5 KC, art. 353(1) KC,
art. 484 § 1 KC, 487 § 2 KC przez wprowadzenie do wzoru umowy zapisów niekorzystnych
dla wykonawców, naruszających zasady współżycia społecznego oraz równowagę stron
umowy, zakładających nadmiernie obciążenie wykonawcy w związku z możliwością
uzyskania odszkodowania za zniszczenie lub utratę pojazdu w wysokości całkowitej
poniesionej szkody, co tworzy po stronie wykonawców stan niepewności, który może
skutkować złożeniem nieporównywalnych ofert;
5.
Naruszenie przepisu art. 134 ust. 1 pkt 20 ustawy w zw. z art. 5 KC, art. 353(1) KC,
art. 484 § 1 KC, 487 § 2 KC przez wprowadzenie do wzoru umowy zapisów niekorzystnych
dla wykonawców, naruszających zasady współżycia społecznego oraz równowagę stron
umowy, zakładających nadmiernie obciążenie wykonawcy w związku z wprowadzeniem
możliwości odstąpienia od umowy w przypadku określonym w § 6 ust. 2 pkt 1 lit a projektu
umowy.
Wniósł o uwzględnienie odwołania w całości i nakazanie zamawiającemu:
1.
zmiany
warunków udziału w postępowaniu w SWZ i w ogłoszeniu o zamówieniu przez
likwidację wymogu legitymowania się doświadczeniem w zakresie dostawy co najmniej
jednego fabrycznie nowego samochodu ciężarowego z fabrycznie nową zabudową bezpylną
bębnową przez wykreślenie słowa „bębnową” z opisu warunku udziału w postępowaniu;
2.
dokonania modyfikacji treści specyfikacji warunków zamówienia, w szczególności
opisu przedmiotu zamówienia przez dokonanie zmian wskazanych w uzasadnieniu
odwołania. Wniosek ten obejmuje także zmiany dokumentacji przetargowej wprost w żądaniu
nie wskazane, ale konieczne do wprowadzenia z uwagi na zakres żądania wykonawcy - tj.
zmiany będące konsekwencją żądanych zmian;
3.
zmian postanowień projektu umowy przez wprowadzenie zmian wskazanych w
uzasadnieniu odwołania. Wniosek ten obejmuje także zmiany dokumentacji przetargowej
wprost w żądaniu nie wskazane, ale konieczne do wprowadzenia z uwagi na zakres żądania
wykonawcy -
tj. zmiany będące konsekwencją żądanych zmian.
Ponadto
o obciążenie zamawiającego kosztami postępowania odwoławczego.
Odwołujący wskazał, iż w świetle przepisu art. 505 ust. 1 ustawy jest uprawniony do
wniesienia odwołania, gdyż jest zainteresowany złożeniem oferty w postępowaniu
przetargowym na długoterminowy wynajem samochodów ciężarowych z zabudową typu
śmieciarka prowadzonym przez Miejski Zakład Usług Komunalnych sp. z o.o. Uwzględnienie
odwołania umożliwi odwołującemu złożenie niepodlegającej odrzuceniu oferty. Odwołanie
ma bowiem na celu doprowadzenie zapisów SWZ do stanu zgodnego z przepisami prawa.
W wyniku naruszenia przez
zamawiającego przepisów ustawy odwołujący może ponieść
szkodę w postaci nieuzyskania zamówienia, a tym samym nieosiągnięcie spodziewanego
zysku z jego realizacji.

1.
Naruszenie przepisu art. 112 ust. 1 ustawy i art. 16 ustawy przez
określenie
warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej w
sposób nieproporcjonalny do przedmiotu zamówienia i nadmierny dla zweryfikowania
zdolności wykonawcy do należytego wykonania przedmiotu zamówienia, a w konsekwencji w
sposób naruszający zasady: uczciwej konkurencji, równego traktowania wykonawców,
proporcjonalności i przejrzystości przez ustanowienie warunku udziału w postępowaniu
polegającego na wykonaniu dostawy co najmniej jednego fabrycznie nowego samochodu
ciężarowego z fabrycznie nową zabudową bezpylną bębnową, podczas gdy zamawiający nie
określił, w jaki mechanizm zagęszczający odpady pojazdy mają być wyposażone
Zgodnie z zapisami zawartymi Sekcji III.1.3. ogłoszenia o zamówieniu oraz w rozdziale VII
pkt 2 ppkt 4) SWZ o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy wykażą, że
w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy — w tym okresie, wykonał dostawę co najmniej
jednego fabrycznie nowego samochodu ciężarowego z fabrycznie nową zabudową bezpylną
bębnową - potwierdzoną dowodami określającymi czy ta dostawa została wykonana
należycie. Taki sposób określenia warunków udziału w postępowaniu pozostaje
nieproporcjonalny do opisu przedmiotu zamówienia, który nie obejmuje dostawy pojazdów
ciężarowych z zabudową bezpylną bębnową, gdyż Zamawiający w ogóle nie określił, w jaki
mechanizm zagęszczający odpady pojazdy mają być wyposażone.
Przedmiotem zam
ówienia jest dostawa:
-
6 pojazdów typu śmieciarka duża z napędem ON,
-
2 pojazdów typu śmieciarka mała z napędem CNG,
-
2 pojazdów typu śmieciarko-myjka duża z napędem ON.
W świetle załącznika nr 7 do SWZ, określającego parametry oferowanego sprzętu
1)
p
ojazdy typu śmieciarka duża to pojazdy typu śmieciarka o pojemności załadowczej
21 -
24m3 z zabudową skrzyniową z urządzeniem załadowczym tylnym, przeznaczone do
zbierania odpadów komunalnych gromadzonych w pojemnikach o pojemności 60 l — 1100 l;
2)
pojazdy
typu śmieciarko-myjka to pojazdy z zabudową typu śmieciarko-myjka o
pojemności załadowczej 21-24m3 z zabudową skrzyniową z urządzeniem załadowczym
tylnym przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych gromadzonych w pojemnikach o
pojemności 60 l - 1100 l z urządzeniem do mycia pojemników z obiegiem wody w systemie
zamkniętym, agregatem wysokociśnieniowym, zbiornikami wody czystej i brudnej oraz
systemem napełniania pojemnika z wodą czystą z poziomu podwozia;
3)

pojazdy typu śmieciarka mała to pojazdy typu śmieciarka o pojemności załadowczej
8m3 z zabudową skrzyniową z urządzeniem załadowczym tylnym, przeznaczone do
zbierania odpadów komunalnych gromadzonych w pojemnikach o pojemności 60 l - 1100 l.
Wszystkie pojazdy objęte przedmiotem zamówienia to śmieciarki, które powinny być

wyposażone w mechanizm zagęszczania odpadów. Ponad 90% wykorzystywanych w Polsce
śmieciarek to pojazdy bezpylne z hydraulicznymi prasami płytowymi. Innym dostępnym na
rynku mechanizmem zagęszczania odpadów jest mechanizm bębnowy. Zamawiający
jednocześnie dokonując opisu przedmiotu zamówienia posługuje się pojęciem zabudowy
skrzyniowej, co wprowadza w błąd (jest to przedmiotem dalszego zarzutu), gdyż zabudowa
skrzyniowa to określenie otwartego nadwozia samochodów dostawczych i ciężarowych
składające się z kabiny kierowcy i oddzielnej przestrzeni ładunkowej zwanej skrzynią
ładunkową, która składa się z podłogi oraz otwieranych burt oraz klapy z tyłu. Z kolei
śmieciarki to pojazdy ciężarowe wyposażone w urządzenia załadunkowe umożliwiające
wysypywanie odpadów do zasypu bezpośrednio z pojemników dostosowanych do tego
urządzenia oraz zgniatarkę, pozwalająca pomieścić więcej odpadów przy tej samej
pojemności pojazdu.
Z uwagi na powyższe wymóg legitymowania się przez wykonawcę ubiegającego się o
udzielenie zamówienia doświadczeniem w zakresie dostawy pojazdu wyposażonego w
fabrycznie nową zabudowę bezpylną bębnową jest nieadekwatny w stosunku do przedmiotu
zamówienia. Sformułowane przez zamawiającego warunki udziału w postępowaniu
umożliwiać mają ocenę zdolności wykonawcy do należytego wykonania zamówienia.
Podkreślić należy, że bębnowe mechanizmy zagęszczające to rozwiązania, które nie są
wykorzystywane tak często jak hydrauliczne prasy płytowe, które zapewniają większy
stopień zagęszczenia odpadów. Pojazdy wyposażone w mechanizm bębnowy współcześnie
są wykorzystywane niezwykle rzadko i są dedykowane zazwyczaj do odbioru wybranych
frakcji odpadów, w szczególności bioodpadów oraz popiołów z palenisk domowych.
Określenie warunku udziału w postępowaniu przez legitymowanie się doświadczeniem w
zakresie dostawy pojazdu wyposażonego w mechanizm bębnowy stanowi naruszenie
podstawowych zasad udzielania zamówień publicznych, w szczególności zasady
proporcjonalności oraz obowiązku zapewnienia uczciwej konkurencji, gdyż w znaczący
sposób zawęża krąg wykonawców spełniających warunek udziału w postępowaniu.
Zamawiający przy ustalaniu warunku udziału w postępowaniu powinien brać pod uwagę
specyfikę zamówienia, jego zakres, wartość, stopień złożoności czy warunki realizacji. W
przypadku niniejsze
go postępowania zdaniem odwołującego, że zamawiający te okoliczności
pominął, gdyż nie określił, w jaki mechanizm do zagęszczania odpadów mają zostać
wyposażone pojazdy stanowiące przedmiot zamówienia. Skoro więc dopuszcza, że
wszystkie pojazdy objęte przedmiotem zamówienia wyposażone będą w mechanizm z prasą
płytową, to legitymowanie się doświadczeniem w wymaganym przez zamawiającego
zakresie j
est nadmierne, dla celu, który zamawiający chce osiągnąć.
Odwołujący wnosi o nakazanie zamawiającemu zmiany warunku udziału w postępowaniu w
zakresie zdolności technicznej lub zawodowej przez likwidacje obowiązku wykazania

doświadczenia w zakresie dostawy co najmniej jednego fabrycznie nowego samochodu
ciężarowego z fabrycznie nowa zabudowa bezpylną bębnowa i zastąpienie go wymogiem
zapewnia
jącym realizację zasady proporcjonalności i uczciwej konkurencji, czyli
obowiązkiem wykazania doświadczenia w zakresie dostawy co najmniej jednego fabrycznie
nowego samochodu ciężarowego z fabrycznie nowa zabudowa bezpylną (zabudowa
śmieciarki).
2,
Naruszenie przepisu art. 99 ust. 1 ustawy w zw. z art. 134 ust 1 pkt 4 i pkt 17 ustawy
oraz art 16 ustawy przez
zaniechanie sporządzenia opisu przedmiotu zamówienia w sposób
jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń,
uwzględniający wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie
oferty, co w konsekwencji uniemożliwia rzetelną wycenę dostawy, gdyż zamawiający określił
sposób obliczenia ceny w sposób nieprzystający do opisu przedmiotu zamówienia
W rozdziale XIV pkt 1 SWZ z
amawiający wskazał, że wykonawca podaje cenę ofertową
brutto na Formularzu Ofertowym, stanowiącym Załącznik nr 1 do SWZ. Zgodnie z rozdziałem
XIV pkt 2 SWZ cena ofertowa brutto
musi uwzględniać wszystkie koszty związane z
realizacją przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz
postanowieniami umowy określonymi w SWZ. Zamawiający w Formularzu Ofertowym określił
sposób obliczenia ceny w sposób nieprzystający do opisu przedmiotu zamówienia, gdyż
pominął wynajem dwóch dużych śmieciarek z napędem ON w okresie od 15.10.2021 do
31.03.2022. Opis przedmiotu zamówienia obejmuje bowiem w okresie od 15.10.2021 do
01.04.2022 najem 6 tego typu śmieciarek.
Cały przedmiot zamówienia obejmuje:
-
wynajem 6 pojazdów typu śmieciarka duża z napędem ON w okresie od 15.10.2021
do 01.04.2022
-
wynajem 4 pojazdów typu śmieciarka duża z napędem ON w okresie od 01.04.2022
do 31.10.2025
-
wynajem 2 pojazdów typu śmieciarka małą z napędem CNG w okresie od 15.10.2021
do 31.10.2025
-
wynajem 2 pojazdów typu śmieciarko-myjka duża z napędem ON w okresie od
01.04.2022 do 31.10.2025.
Sposób sformułowania Formularza Ofertowego może skutkować odmiennym sposobem
wyliczenia ceny przez poszczególnych wykonawców ubiegających się o udzielenie
zamówienia z uwagi na rozbieżności pomiędzy opisem przedmiotu zamówienia a treścią
Formularza Ofertowego, który w ogóle nie uwzględnia wynajmu 2 pojazdów typu śmieciarka
duża w okresie od 15.10.2021 do 01.04.2022. W punkcie 4 ppkt 3 lit a) Formularza
Ofertowego wskazać należy cenę brutto/m-c za wynajem 4 pojazdów typu śmieciarka duża,
w 4 ppkt 3 lit b) Formularza Ofertowego wskazać należy cenę brutto/m-c za wynajem 2

pojazdów typu śmieciarka mała, w 4 ppkt 3 lit c) Formularza Ofertowego wskazać należy
cenę za wynajem 2 pojazdów typu śmieciarko-myjka duża, zaś w punkcie 4 ppkt 3 lit d)
Formularza Ofertowego łączne wynagrodzenie za cały okres wynajmu 8 w/w pojazdów.
Zamawiający nie uwzględnia, że opisem przedmiotu zamówienia objęty jest w istocie
wynajem 10 pojazdów.
Odwołujący wskazał, że okres, na jaki nastąpić ma wynajem danego pojazdu, w istotny
sposób wpływa na cenę, jaką są skłonni zaoferować wykonawcy. W odmienny sposób
rozkładają się wszakże koszty, jakie wykonawcy muszą ponieść, chcąc zaoferować
realizację przedmiotu zamówienia zgodnie z wymogami określonymi w SWZ. Z uwagi na
odmienny okres eksploatacji tego typu pojazdów przez zamawiającego, cena za wynajem
jednego pojazdu typu śmieciarka duża na okres 4 lat i na okres 5,5 miesiąca może zostać
skalkulowana w odmienny sposób, co winno znaleźć odzwierciedlenie w Formularzu
Ofertowym, a także w postanowieniach projektu umowy. Tym samym, zdaniem odwołującego
u
prawnione jest twierdzenie, że zamawiający, sporządzając dokumenty postępowania,
pominął istotne okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty. W świetle
dyspozycji art. 99 ust. 1 ustawy z
amawiający zobligowany jest opisać przedmiot zamówienia
uwzględniając wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty.
Działanie zamawiającego, które prowadzić może do odmiennego sposobu kalkulacji ceny
przez poszczególnych wykonawców, narusza podstawowe zasady udzielania zamówień
publicznych. Odwołujący stwierdził, że zamawiający uchybił obowiązkowi przygotowania i
przeprowadza postępowania o udzielenie zamówienia w sposób zapewniający zachowanie
uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie wykonawców, a przy tym przejrzysty i
proporcjonalny, pominął bowiem, że miesięczny koszt wynajmu 2 dużych śmieciarek na
okres 5,5 miesiąca i konieczność wyposażenia tych pojazdów w sposób, jak tego oczekuje
Zamawiający m.in. terminal nawigacyjny kompatybilny z systemami funkcjonującymi u
zamawiającego, system monitoringu wizyjnego, będzie wyższy niż miesięczny koszt
wy
najmu takich śmieciarek na okres 4 lat, chociażby z uwagi na odmienny czas amortyzacji
tych pojazdów i ich wyposażenia.
Odwołujący wniósł o dostosowanie Formularza Ofertowego oraz postanowień § 3 projektu
umowy do opisu przedmiotu zamówienia przez uwzględnienie, że należy podać cenę za
naj
em 4 dużych śmieciarek na okres od 15.10.2021 do 31.10.2025 oraz 2 dużych śmieciarek
w okresie od 15.10.2021 do 01.04.2022.
3.
Naruszenie przepisu art. 99 ust. 1 ustawy w zw. z art. 16 ustawy oraz art. 134 ust. 1
pkt 17 i pkt 20 ustawy przez
zaniechanie sporządzenia opisu przedmiotu zamówienia w
sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych
określeń, uwzględniający wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na
sporządzenie oferty, co w konsekwencji uniemożliwia rzetelną wycenę dostawy stanowiącej

przedmiot zamówienia oraz zaniechanie sporządzenia SWZ w zakresie sposobu obliczenia
ceny oraz projektowanych postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego
Przedmiotem zamówienia objęty jest długoterminowy wynajem samochodów ciężarowych z
zabudową typu śmieciarka bez limitu kilometrów. Zamawiający - w rozdziale XIV pkt 2 SWZ
zobligował wykonawcę do uwzględnienia w cenie ofertowej wszystkich kosztów związanych
z realizacją przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz
postanowieniami umowy określonymi w SWZ. Cena winna obejmować w szczególności
koszty prac związanych z przygotowaniem do realizacji dostawy, zabezpieczenie kosztów
dotyczących materiałów niezbędnych do realizacji dostawy, wyposażenia stanowisk pracy
osób realizujących dostawę, koszty związane z ubezpieczeniami, zakładane marże, koszt
ryzyk pojawiających się podczas realizacji zamówienia, jakie na obecnym etapie
postępowania mogą być zidentyfikowane.
Dodatkowo w § 3 ust. 3 projektu umowy przewidziano, że wynagrodzenie wykonawcy
obejmuje: wszelkie koszty jakie poniesie z tytułu należnej oraz zgodnej z obowiązującymi
przepisami realizacji przedmiotu umowy (w tym koszty transportu pojazdów do miejsca
dost
awy oraz koszty transportu pojazdów z miejsca dostawy po zakończeniu obowiązywania
umowy, koszty ubezpieczenia pojazdów od odpowiedzialności cywilnej, koszty napraw
serwisowych w przypadku awarii pojazdów, koszty przeglądów technicznych, koszty
dostarczeni
a pojazdu zastępczego w przypadku naprawy pojazdu dłużej niż 72 godziny,
uzupełnienie i wymianę materiałów eksploatacyjnych [oleje, płyny, filtry, klocki, paski, itp.], a
także części ulegające zużyciu eksploatacyjnemu, kompatybilny z systemem funkcjonującym
u
zamawiającego GPS z podglądem online i rejestracją lokalizacji pojazdów, realizacją
przebiegu, pomiarem paliwa, pomiarem obrotów, RFID kamera z tyłu pojazdu, czujnik
odwłoka bliskiego odczytu, rejestrator z przechowywaniem 30 dni, praca pojazdów w
systemie dwuzmianowym).
Zamawiający ma obowiązek opisać przedmiot zamówienia w taki sposób, aby wykonawca
na etapie wyceny oferty posiadał wiedzę o wszystkich wymaganiach i okolicznościach
mogących mieć wpływ na sporządzenie oferty. Przekazany wykonawcom opis określać musi
zakres świadczenia wykonawcy w sposób umożliwiający rzetelną jego wycenę. W niniejszym
postępowaniu zamawiający opisał przedmiot zamówienia w sposób ogólny, lakoniczny, nie
doprecyzował konkretnych oczekiwań, jakie stawia względem przedmiotu zamówienia, w
szczególności w zakresie parametrów technicznych systemów, w jakie mają zostać
wyposażone pojazdy. Co więcej, nie podał danych, które umożliwiłyby wykonawcom
oszacowanie zakładanego poziomu eksploatacji pojazdów, co uniemożliwia skalkulowanie
kosztów, jakie wykonawca musi ponieść w celu realizacji przedmiotu zamówienia oraz
oszacowanie ryzyk, którymi w związku z realizacją przedmiotu zamówienia wykonawca
może być obciążony, co uniemożliwia skalkulowanie ceny ofertowej.

Odwołujący wskazał jakie nieścisłości w opisie przedmiotu zamówienia budzą jego
wątpliwości i wymagają doprecyzowania przez zamawiającego. W obecnym kształcie opis
przedmiotu zamówienia uniemożliwia bowiem należyte skalkulowanie ceny ofertowej i
skutkować odrzuceniem oferty wykonawcy, jak również złożeniem przez wykonawców
nieporównywalnych ofert. Jednocześnie w zarzucie tym wskazane zostały naruszenia w
zakresie projektowanych zapisów umowy oraz sposobu obliczenia ceny
A.
Brak określenia zakładanego poziomu zużycia pojazdów
Oprócz wskazania, że zamawiający przewiduje pracę pojazdów stanowiących przedmiot
zamówienia w systemie dwuzmianowym, wykonawcy nie dysponują informacjami, które
pozwalałyby im na oszacowanie zakładanego poziomu eksploatacji pojazdów przez
zamawiającego w toku realizacji zamówienia. Zamawiający nie wprowadził limitu kilometrów,
co jest pewnym standardem w podobnego rodzaju zamówieniach, ani nie określił —
chociażby szacunkowego — dziennego, tygodniowego czy miesięcznego przebiegu
pojazdów. Taki opis przedmiotu zamówienia nie pozwala to skalkulować kosztów, jakie
wykonawca będzie ponosił w związku z realizacją przedmiotu zamówienia ani oszacowania
wartości ryzyk, jakie obciążają wykonawcę, a tym samym uniemożliwiają skalkulowanie ceny.
Zgodnie z puntem 4 załącznika numer 7 do SWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia, w
przypadku awarii pojazdu lub zabudowy, lub urządzeń myjących pojemniki, wykonawca ma
obowiązek dokonać naprawy w ciągu 72 godzin (trzy dni robocze). W przypadku naprawy
dłuższej niż 72 godziny wykonawca ma obowiązek dostarczyć zamawiającemu pojazd
zastępczy o tych samych parametrach eksploatacyjnych i technicznych. Zgodnie z OPZ
wykonawcę obciążają więc koszty napraw, koszty serwisowania oraz uzupełnianie i wymiana
materiałów eksploatacyjnych. Przekroczenie pewnego limitu kilometrów oznacza
konieczność dokonywania wymiany lub uzupełnienia materiałów eksploatacyjnych, przy
czym wykonawca nie jest w stanie oszacować, jak często będzie musiał takie koszty
ponosić. Inaczej bowiem rozkładają się koszty eksploatacji, jeżeli pojazd ma 60 km
dziennego przebiegu, inaczej zaś gdy przebieg ten jest dwu-, trzy- lub czterokrotnie wyższy.
Na podstawie dokumentacji postępowania wykonawca nie jest w stanie oszacować
zakładanego przebiegu pojazdów stanowiących przedmiot zamówienia. Przekroczenie przez
pojazd pewnego przebiegu może oznaczać, że dokonywanie napraw może być nieefektywne
ekonomicznie.
Zamawiający nie określił także faktycznego zakresu napraw bieżących ani napraw
wynikających ze zużycia pojazdów, jakie będą leżały po stronie wykonawcy. W § 4 ust. 7
p
rojektu umowy przewidziano, że zamawiający przyjęte pojazdy wraz z wyposażeniem
będzie używał jako własne przejmując odpowiedzialność za ich stan techniczny i zdolność
eksploatacyjną (przy czym obowiązek serwisowania, przeglądów technicznych i napraw leży
po stronie Wykonawcy).
Odwołujący wskazał, że w przypadku najmu zgodnie z art. 662 § 2

KC drobne nakłady połączone ze zwykłym używaniem rzeczy obciążają najemcę.
Wprawdzie z
amawiający zobowiązał się w § 4 ust. 9 projektu umowy do ponoszenia kosztów
związanych z bieżącą eksploatacją wynajmowanych pojazdów w szczególności kosztów
paliwa, płynów do wycieraczek, płynu ADBLUE, ViaToll, jednakże użyte przez
zamawiającego w § 3 ust. 3 projektu umowy sformułowanie „części ulegające zużyciu
eksploatacyjnemu” jest na tyle ogólne, że nie wiadomo czy zamawiający oczekuje, by także
koszt wymiany opon, żarówek czy wycieraczek obciążał wykonawcę, czy też leży on jednak
po stronie
zamawiającego jako koszt wynikający z bieżącej eksploatacji wynajmowanych
pojazdów.
Zamawiający nie określił, kto ma ponosić koszty napraw związanych z nienależytą
eksploatacją pojazdów i brakiem dbania o pojazd (np. wnętrze pojazdu, urwane lusterka,
itp.). Odwołujący wskazuje, że zgodnie z art. 662 § 3 KC, że jeżeli rzecz najęta uległa
zniszczeniu z powodu okoliczności, za które wynajmujący odpowiedzialności nie ponosi,
wynajmujący nie ma obowiązku przywrócenia stanu poprzedniego. Odwołujący wniósł by w
projekcie umowy uwzględnić zapis, że koszty napraw powstałe wskutek niewłaściwej
eksploatacji pojazdów ponosi zamawiający.
Odwołujący wniósł, by opis przedmiotu zamówienia zmodyfikować przez określenie limitu
kilometrów, jakie przejechać mogą pojazdy stanowiące przedmiot dzierżawy w ciągu 12
miesięcy ich użytkowania oraz modyfikacje specyfikacji warunków zamówienia i projektu
umowy w zakresie sposobu wyliczenia ceny przez
wprowadzenie obowiązku rozliczenia
każdego przejechanego kilometra powyżej określonego dla każdego pojazdu limitu
kilom
etrów. Tym samym odwołujący wniósł o wprowadzenie do formularza cenowego
dodatkowej pozycji -
cena za 1 km powyżej limitu.
B.
Ubezpieczenie
Zamawiający wskazuje, że koszty ubezpieczenia OC pojazdów obciążają wykonawcę. W
dokumentach postępowania określono obowiązek zamawiającego do pokrycia szkody, jeżeli
zachodzą okoliczności wyłączające odpowiedzialność ubezpieczyciela pojazdu, nie
określono jednakże, kto ponosi koszty w przypadku wzrostu składki w wyniku zdarzenia
spowodowanego przez kierowcę zamawiającego.
W § 4 ust. 8 projektu umowy wskazano, że zamawiający jest zobowiązany do należytego
zabezpieczenia przyjętych pojazdów przed zniszczeniem i kradzieżą. W świetle § 4 ust. 10
projektu umowy obowiązek ubezpieczenia pojazdów obciąża wykonawcę, ale jest ono
wymagane jedynie w zakresie
ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. Jeżeli wykonawca
ma ponieść koszty związane z ubezpieczeniem pojazdów jako mienia — od kradzieży,
zniszczenia, itp., to musi on mieć możliwość kontroli sposobu zabezpieczenia pojazdów
przez
zamawiającego. Zasadnym wydaje się więc wprowadzenie obowiązku ubezpieczenia
pojazdów w tym zakresie, co nie doprowadzi do różnic w cenie. Niektórzy wykonawcy,

chcący zabezpieczyć zamawiającego i swoje mienie, będą odmiennie kalkulować cenę i
oferować lepszą lub gorsze warunki realizacji umowy, stad w celu uniknięcia różnic
o
dwołujący wniósł o uzupełnienie projektu umowy o obowiązki informacyjne obciążające
zamawiającego i wprowadzenie obligatoryjnego ubezpieczenia pojazdów - ubezpieczenia
mienia. Jednocześnie odwołujący wniósł o wprowadzeni franczyzy redukcyjnej na poziomie
1000 zł.
C.
Wyposażenie pojazdów
W załączniku numer 7 do SWZ - opisie przedmiotu zamówienia w punktach 1.1,22, II. 1.22
oraz III. 1.22 wskazano, że kabina kierowcy powinna być wyposażona w urządzenie GPS
umożliwiające bieżące monitorowanie m.in, położenia pojazdu, załączenia pompy
hydraulicznej, stan paliwa. Z kolei w § 3 ust. 3 projektu umowy zamawiający wskazuje, że
wykonawca musi wyposażyć pojazdy w kompatybilny z systemem funkcjonującym u
zamawiającego GPS z podglądem online i rejestracją lokalizacji pojazdów, realizacją
przebiegu, pomiarem paliwa, pomiarem obrotów, RFID. Nie jest jasne, czego zamawiający
oczekuje, określając, że urządzenie GPS ma umożliwiać bieżące monitorowanie stanu
paliwa - czy chodzi o
poziom paliwa w baku, o to, ile paliwa wchodzi do silnika, o zużycie
paliwa, czy też wskazywanie informacji o otwarciu baku w danej lokalizacji. Każde z tych
rozwiązań wymaga zakupu i zainstalowania w pojeździe innych systemów, np. sondy w
baku, zintegrowa
nia GPS z komputerem pokładowym pojazdu czy zainstalowania czujników
monitorujących przepływy. Opis przedmiotu zamówienia w tym zakresie jest nieprecyzyjny i
zbyt lakoniczny, by wykonawca mógł stwierdzić, jakie są faktyczne oczekiwania
zamawiającego, co stwarza ryzyko wyposażenia pojazdu w systemy i urządzenia niezgodne
z oczekiwaniami
zamawiającego. Dostępne na rynku rozwiązania różnią się w sposób istotny
ceną. Niejednoznaczny i niewyczerpujący opis przedmiotu zamówienia rodzi więc ryzyko
złożenia przez wykonawców nieporównywalnych ofert.
W punktach I.I.23, II. 1.23 oraz III. 1.23 OPZ z
amawiający stawia wymóg, by system GPS w
kontekście terminala nawigacyjnego, monitorowania położenia, jak i również analizy
zarejestrowanych danych powinien być kompatybilny z systemami funkcjonującymi u
zamawiającego (GPS Firma CARTRACK). Taki opis przedmiotu zamówienia nie odpowiada
wymaganiom. Zamawiający nie określił, jaką wersją oprogramowania CARTRACK dysponuje
ani nie wskazał żadnych parametrów technicznych tego systemu. Nie podał informacji, jakie
inne dostępne na rynku systemy, są z kompatybilne z systemem CARTRACK, co wskazywać
może, że tylko system dostarczany przez Firmę CARTRACK będzie spełniał oczekiwania
zamawiającego. Takie ukształtowanie opisu przedmiotu zamówienia stoi zaś w sprzeczności
z art. 99 ust. 1 ustawy oraz art. 99 ust. 4 ustawy
, zgodnie z którym przedmiotu zamówienia
nie można opisywać w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję, w
szczególności przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub

szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez
konkretnego wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub
wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów.
Zamawiający oczekuje, że każdy pojazd wyposażony musi być w system monitoringu
wizyjnego oraz system RFID, czyli system rejestrujący opróżnienie pojemnika przez
identyfikację respondera na pojemniku. Jednakże zamawiający nie określa częstotliwości
responderów, wskazując w punktach I.1.24.b, II.l,25.b oraz III.1.26.b OPZ, że częstotliwość
respondera poda po rozstrzygnięciu przetargu na wynajem pojemników, czyli postępowania
prowadzonego przez
zamawiającego w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą
„Długoterminowy (41ata) wynajem pojemników na odpady komunalne”. Termin składania
ofert w tym postępowaniu, wszczętym tego samego dnia co niniejsze postępowanie, również
przypada na dzień 21 maja 2021 r. Częstotliwość respondera to informacja, która jest
niezbędna wykonawcy do wyceny, stąd odwołujący wniósł o przesuniecie terminu składania
ofert w niniejszym postępowaniu do czasu podpisania umowy z wykonawca wybranym w
przetargu na dostawę pojemników, względnie określenie częstotliwości responderów przed
upływem terminu składania ofert.
Wskazując wymagania, jakim odpowiadać ma system monitoringu wizyjnego, zamawiający
podaje w punktach 1.1.24.a, II. 1.25.a oraz III.1.26.a OPZ, że pojazdy muszą być
wyposażone w kamerę z tyłu zabudowy umożliwiającą rejestrację opróżnienia pojemnika na
odpady oraz umożliwiającą rozpoznanie rodzaju odpadów w opróżnianym pojemniku. Taki
opis przedmiotu zamówienia jest niezwykle subiektywny, niejasny i nie odpowiada
wymaganiom określonym w art. 101 ust. 1 ustawy.
Odwołujący wniósł o dokonanie opisu przedmiotu zamówienia co do wymogów, jakim
odpowiadać ma kamera przez określenie parametrów technicznych kamery przede
wszystkim: rozdzielczości kamery, rozdzielczości obrazu, ogniskowej obiektywu, kata
widzenia i innych niezbędnych parametrów.
D.
Zabudowa pojazdów
W punkcie I
.2.I., II. 2.1. i III.2.1. OPZ zamawiający wskazał, że wymagana zabudowa to
zabudowa skrzyniowa, co jest nieprecyzyjne, gdyż zabudowa skrzyniowa to określenie
otwartego nadwozia samochodów dostawczych i ciężarowych składające się z kabiny
kier
owcy i oddzielnej przestrzeni ładunkowej zwanej skrzynią ładunkową, która składa się z
podłogi oraz otwieranych burt oraz klapy z tyłu. Z kolei śmieciarki to pojazdy ciężarowe
wyposażone w urządzenia załadunkowe umożliwiające wysypywanie odpadów do zasypu
bezpośrednio z pojemników dostosowanych do tego urządzenia oraz zgniatarkę,
pozwalająca pomieścić więcej odpadów przy tej samej pojemności pojazdu.
Odwołujący wniósł o doprecyzowanie OPZ w tym zakresie, czy pojazdy bezpylne i
dookreślenie wymaganego mechanizmu zgniatania pojazdów.

Odwołujący ma wątpliwości, jaka zabudowa będzie spełniała oczekiwania zamawiającego,
skoro zgodnie z puntem 1.2.2. OPZ, II.2.2, OPZ i III.2.2. OPZ „zabudowa powinna być
całkowicie szczelna i przystosowana do opróżniania pojemników z odpadami BIO z
zawartością płynów”, zaś w puntach 1.2,3. OPZ, 11.2.3. OPZ i III.2.3. OPZ zamawiający
wymaga, by w zabudowa wyposażona była w króciec odpływowy w wannie załadowczej z
zaworem kulowym.
Odwołujący wnosi o zmianę opisu przedmiotu zamówienia i zastąpienie sformułowania
„zabudowa powinna być całkowicie szczelna” innym sformułowaniem, zakładającym, że
budowa pojazdu ma uniemożliwiać niekontrolowane wypływanie odcieków.
W punkcie 1.2.15. OPZ, 11.2.15. OPZ oraz III.2.15.0PZ z
amawiający nie dookreślił koloru
zabudowy
pojazdów. W dalszej części OPZ zamawiający wskazał jedynie, że oczekuje, że
pojazdy będą w jednym kolorze.
Odwołujący wnosi o doprecyzowanie, czy zamawiający dopuszcza jakikolwiek kolor
zabudowy pojazdów, o ile wszystkie pojazdy będą tego samego koloru, czy też oczekuje, że
pojazdy będą określonego koloru, a niewskazanie barwy jest wynikiem omyłki pisarskiej.
W OPZ z
amawiający nakłada na wykonawcę obowiązek, przed dokonaniem dostawy
pojazdów, oznakowania ich przez naklejenie logotypu zamawiającego. Zamawiający
dostarczy logotypy do naklejenie na pisemne zgłoszenie wykonawcy. Ten zapis OPZ jest
niejasny, gdyż nie wiadomo, jak duży ma to być logotyp, jak duża powierzchnia
poszczególnych pojazdów ma być oklejona, nie określono miejsca, w którym ma zostać
naklejony logotyp. Wykonawca powinien posiadać tę wiedzę, gdyż powierzchnia pojazdu
powinna być odpowiednio przygotowana pod oklejenie. Ponadto konstrukcja pojazdu może
uniemożliwiać umieszczenie logotypu określonej wielkości z uwagi np. na żebrowanie
pojazdu, it
p. Nie jest również jasne, czy zamawiający dostarczy gotowe naklejki, czy też
jedynie logotypy w wersji wektorowej,
jakie mają zostać naklejone na pojazd, co w takiej
sytuacji obciążałoby wykonawcę kosztami wykonania stosownych naklejek lub ewentualnego
projektu wektorowego dla
zamawiającego.
Odwołujący wniósł o doprecyzowanie zapisów OPZ w tej mierze.
Zamawiający nie określił wydajności mechanizmu załadowczego, w szczególności
wymaganej przez
zamawiającego prędkości załadunku. Poszczególne mechanizmy
załadowcze różnią się znacząco w zakresie prędkości opróżniania pojemników do zasypu,
co ma wpływ na wydajność pracy pojazdu.
Odwołujący wniósł o doprecyzowanie opisu przedmiotu zamówienia w tym zakresie, tj.
wskazanie wymaganego czasu wysy
pywania odpadów do zasypu.
Zamawiający niedostatecznie określił zasady dokonywania protokolarnego przekazania
pojazdów na początku oraz po zakończeniu realizacji zamówienia. Brak jest jakichkolwiek
zapisów co do tego, kto określi wartość pojazdu na początku i na końcu najmu. Nie

określono także odpowiedzialności zamawiającego za ponadnormatywne zużycie pojazdów
w okresie najmu.
Odwołujący wniósł o wprowadzenie zapisów, że wartość i stan techniczny pojazdów na
początku i na końcu umowy zostanie określony przez rzeczoznawcę powołanego przez
wykonawcę na jego koszt z uwagi na bardzo długi okres najmu - obejmujący 4 lata.
4.
Naruszenie przepisu art. 134 ust. 1 pkt 20 ustawy w zw. z art. 5 KC, art. 353(1) KC,
art. 484 § 1 KC, 487 § 2 KC przez wprowadzenie do wzoru umowy zapisów niekorzystnych
dla wykonawców, naruszających zasady współżycia społecznego oraz równowagę stron
umowy, zakładających nadmiernie obciążenie wykonawcy w związku z możliwością
uzyskania odszkodowania za zniszczenie lub utratę pojazdu w wysokości całkowitej
poniesionej szkody, co tworzy po stronie wykonawców stan niepewności, który może
skutkować złożeniem nieporównywalnych ofert
W projekcie umowy w § 6 ust. 2 pkt 2 lit. c przewidziano możliwość odstąpienia przez
w
ykonawcę od umowy, w przypadku gdy zamawiający będzie nieprawidłowo użytkował
pojazdy oraz będzie dopuszczał się rażących zaniedbań w zakresie ochrony powierzonego
mienia przed kradzieżą lub zniszczeniem. W takiej sytuacji, zgodnie z § 7 ust. 2 projektu
umowy, z
amawiający zapłaci wykonawcy karę umowną z tytułu odstąpienia przez
w
ykonawcę od umowy z powodu okoliczności, o których mowa w § 6 ust. 2 pkt 2 w
wysokości 2% wartości wynagrodzenia umownego brutto. Kara umowna w tym zakresie
może nie pokrywać rzeczywistej straty po stronie wykonawcy.
Z tego względu odwołujący wniósł o dodanie do projektu umowy zapisu zakładającego, że w
takiej sytuacji dopuszczalne jest żądanie odszkodowania przenoszącego wysokość
zastrzeżonej kary.
5.
Naruszenie przepisu art. 134 ust. 1 pkt 20 ustawy w zw. z art. 5 KC, art. 353(1) KC,
art. 484 § 1 KC, 487 § 2 KC przez wprowadzenie do wzoru umowy zapisów niekorzystnych
dla wykonawców, naruszających zasady współżycia społecznego oraz równowagę stron
umowy, zakładających nadmiernie obciążenie wykonawcy w związku z wprowadzeniem
możliwości odstąpienia od umowy w przypadku określonym w § 6 ust. 2 pkt 1 lit a projektu
umowy
W § 6 ust. 2 pkt I lit a projektu umowy zastrzeżono, że zamawiającemu przysługuje prawo
odstąpienia od umowy w przypadku pozyskania przez zamawiającego z funduszy unijnych
dofinansowania do zakupu pojazdów, z 6 miesięcznym okresem wypowiedzenia. W
przypadku, gdy wykonawca kalkuluje cenę, zakładając, że okres trwania umowy wynosić
będzie 48 miesięcy, bez informacji czy zamawiający już wystąpił o to dofinansowanie, czy
dopiero zamierza o nie wystąpić, a jeśli tak to kiedy, do kiedy ma zapaść decyzja o
ewentualnym uzyskaniu takiego finansowania, nie sposób skalkulować ryzyka związanego z
krótszą realizacją zamówienia. Nie sposób też określić, jaki de facto będzie minimalny

zakres udzielonego zamówienia.

W dniu 4 maja 2021 r. zamawiający poinformował o wniesieniu odwołania.
Do postępowania odwoławczego nikt nie przystąpił.

W dniu 14 maja 2021 r. zamawiający złożył odpowiedź na odwołanie, w której oświadczył, że
uwzględnił w części zarzuty zawarte w odwołaniu i wniósł o:
1
) oddalenie odwołania w części nieuwzględnionej przez zamawiającego;
2) zasądzenie od odwołującego na rzecz zamawiającego kosztów postępowania, w tym
kosztów wynagrodzenia pełnomocnika.
Odnosząc się do zarzutu naruszenie przepisu art. 112 ust. 1 art. 16 ustawy przez określenie
warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej w
sposób nieproporcjonalny do przedmiotu zamówienia i nadmierny dla zweryfikowania
zdolności wykonawcy do należytego wykonania przedmiotu zamówienia, a w konsekwencji w
sposób naruszający zasady: uczciwej konkurencji, równego traktowania wykonawców,
proporcjonalności i przejrzystości poprzez ustanowienie warunku udziału w postępowaniu
polegającego na wykonaniu dostawy co najmniej jednego fabrycznie nowego samochodu
ciężarowego z fabrycznie nową zabudową bezpylną bębnową, podczas gdy zamawiający nie
określił, w jaki mechanizm zagęszczający odpady pojazdy mają być wyposażone.
-
Zamawiający uwzględnił zarzut w całości i zobowiązał się do modyfikacji zapisów SWZ w
sposób następujący:
Obecnie brzmienie zapisu: „Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca
wykaże, iż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy — w tym okresie, wykonał dostawę co najmniej
jednego fabr
ycznie nowego samochodu ciężarowego z fabrycznie nową zabudową bezpylną
bębnową - potwierdzoną dowodami określającymi czy ta dostawa została wykonana
należycie.'
Zapis po modyf
ikacji (uwzględniający zarzuty odwołującego):
„Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich
3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy w tym okresie, wykonał dostawę co najmniej dwóch samochodów ciężarowych nie
starszych niż 5 letnie zabudową bezpylną typu śmieciarka wyposażonych w prasę płytową -
potwierdzoną dowodami określającymi czy ta dostawa została wykonana należycie."
W zakresie zarzutu naruszenie przepisu art. 99 ust. 1 ustawy w zw. z art. 134 ust. 1 pkt 4, pkt
17 i pkt. 20 ustawy oraz art. 16 ustawy przez zan
iechanie sporządzenia opisu przedmiotu
zamówienia w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i

zrozumiałych określeń, uwzględniający wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć
wpływ na sporządzenie oferty, co w konsekwencji uniemożliwia rzetelną wycenę dostawy,
gdyż Zamawiający określił sposób obliczenia ceny w sposób nieprzystający do opisu
przedmiotu zamówienia.
- Zamawiaj
ący uwzględnił zarzut w całości i zobowiązał się do modyfikacji Załącznika nr 1 —
oferta, Załącznik nr 6— wzór umowy, Załącznik nr 7 Opis przedmiotu zamówienia a zatem w
każdym dokumencie opisującym wycenę realizacji przedmiotu zamówienia - w następujący
sposób:
1.1.
Cena za wynajem jednego pojazdu typu śmieciarka duża z napędem ON (4 szt. w
okresie wynajmu od
15.10.2021 do 31.10.2025) …………… zł/m-c — netto/brutto
1.2.
Cena za wynajem jednego pojazdu ty
pu śmieciarka duża z napędem ON (2 szt. w
okresie wynajmu od 15
.10.2021 do 31.03.2022)…………….. zł/m-c — netto/brutto
I .3. Cena za wynajem j
ednego pojazdu typu śmieciarka mała z napędem CNG (2 szt. w
okresie wynajmu od
05.10.2021 do 31.10.2025) ……………….. zł/m-c — netto/brutto
I .4. Cena za wynajem
jednego pojazdu typu śmieciarko-myjka z napędem ON (2 szt. W
okresie wynajmu od O
l .04.2022 do 31.10.2025) ………………. zł/m-c — netto/brutto
1.5.Lączna cena za wynajem pojazdów przez okres obowiązywania umowy ………. zł/m-c —
netto/brutto
Co do zarzutu naruszenie przepisu art. 99 ust. 1 ustawy w zw. z art. 16 ustawy oraz art. 134
ust. 1 pkt 17 i pkt 20 ustawy
przez zaniechanie sporządzenia opisu przedmiotu zamówienia
w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych
określeń, uwzględniający wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na
sporządzenie oferty, co w konsekwencji uniemożliwia rzetelną wycenę dostawy stanowiącej
przedmi
ot zamówienia oraz 3 zaniechanie sporządzenia SWZ w zakresie sposobu obliczenia
ceny oraz
projektowanych postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego.
W zakresie zarzutu oznaczonego lit. A. Brak określenia zakładanego poziomu zużycia
pojazdów:
Zamawi
ający uwzględnił zarzut i w konsekwencji:
Zobowiązał się do modyfikacji „Załącznika nr 7 OPZ” poprzez dopisanie punkcie nr 3 zdania:
-
limit kilometrów dla jednego pojazdu wynosi ok. 180 km dziennie (praca na dwie zmiany), 5
dni w tygodniu i ok. 8 dni wolnych od pracy.
Zamawiający zobowiązał się do modyfikacji zapisu „Załączniku nr 6_wzór umowy” 4 ust. 9 z
brzmienia:
„Zamawiający będzie ponosił koszty związane z bieżącą eksploatację wynajmowanych
pojazdów w szczególności koszty paliwa, płynów do wycieraczek, płynu ADBLUE, ViaToll.”
na brzmienie:
„Zamawiający będzie ponosił koszty związane z bieżącą eksploatację wynajmowanych

pojazdów tj. koszty paliwa, płynów do wycieraczek, płynu ADBLUE. ViaToll.”
Zamaw
iający zobowiązał się do modyfikacji zapisu w „Załączniku nr 6 wzór umowy"' w i 3
ust. 3 i nada mu brzmienie:
„3. Wynagrodzenie Wykonawcy o którym mowa w ust 1 i 2, obejmuje wszelkie koszty jakie
poniesie z tytułu należnej oraz. zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu
umowy (w tym koszty tra
nsportu pojazdów do miejsca dostawy oraz koszty transportu
pojazdów z miejsca dostawy po zakończeniu obowiązywania umowy, koszty ubezpieczenia
pojazdów od odpowiedzialności cywilnej, koszty napraw serwisowych w przypadku awarii
pojazdów, koszty przeglądów technicznych, koszty dostarczenia pojazdu zastępczego w
przypadku naprawy pojazdu dłużej niż 72 godz. uzupełnienie i wymiana materiałów
eksploatacyjnych z wyjątkiem wskazanych w 4 ust.9. kompatybilny z system funkcjonującym
u z
amawiającego GPS z podglądem online i rejestracją lokalizacji pojazdów, realizacją
przebiegu. pomiarem paliwa. pomi
arem obrotów, RFID kamera z tyłu pojazdu. czujnik
odwłoka bliskiego odczytu, rejestrator z przechowywaniem 30 dni. praca pojazdów w
systemie dwuzmianowym).'"
Odnośnie wniosku przedstawionego przez Odwołującego, by w projekcie umowy uwzględnić
zapis, że koszty napraw powstałe wskutek niewłaściwej eksploatacji pojazdów ponosił
zamawiający — zamawiający nie uwzględnia przedstawionego wniosku.
Zamawiający pozostawia bez zmian zapis w „Załączniku nr 6 wzór umowy” 4 ust. 12.
„Zamawiający jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Wykonawcę o wystąpieniu szkody
w pojeździe stanowiącym przedmiot umowy (zniszczenie, kradzież, szkoda komunikacyjna).
Wykonawca zobowiązuje się do podjęcia czynności niezbędnych do uzyskania
odszkodowania od sprawcy szkody
lub Ubezpieczyciela. Zamawiający zobowiązuje się do
pokrycia szkód nie uznanych przez Ubezpieczyciela, a powstałych z winy Zamawiającego”
Wskazał przy tym, iż zabezpieczył interes obydwóch stron umowy w sytuacji wystąpienia
szkód w pojazdach w sposób należyty przez zobowiązanie zamawiającego do pokrycia
szkód nie uznanych przez Ubezpieczyciela, a powstałych z winy zamawiającego. W ocenie
z
amawiającego ww. zapis wyczerpuje okoliczności wskazane przez odwołującego wskazane
w omawianym zarzucie wniosku.
Odwołujący wnosi o wprowadzenie do formularza cenowego dodatkowej pozycji — cena za
1
km powyżej limitu.
Zamawiający nie wprowadza dodatkowej pozycji — ceny za 1 km powyżej limitu — i tym nie
u
względnia tego żądania odwołującego.
Powyżej wskazany zarzut zawarty w treści odwołania pozostaje nieuzasadniony, stąd
odwołanie w tym zakresie powinno zostać oddalone.
W zakresie zarzutu oznaczonego lit. B. Ubezpieczenie.
Odwołujący wnosi o uzupełnienie projektu umowy o obowiązki informacyjne obciążające

Zamawiającego i wprowadzenie obligatoryjnego ubezpieczenia pojazdów - ubezpieczenia
mienia. Jednocześnie odwołujący wnosił o wprowadzeni franczyzy redukcyjnej na poziomie 1
000 m.
Zamawi
ający uwzględnił żądanie odwołującego i zobowiązał się do modyfikacji zapisów
SWZ w następujący sposób:
Zamawiaj
ący modyfikuje w -Załączniku nr 6 wzór umowy”:
W 5 4 dopisuje się ust. 10a w brzmieniu:
„Wykonawca oświadcza. że pojazdy będą ubezpieczone jako mienie od kradzieży,
zniszczenia itp. z franczyzą redukcyjną 1000 zł” W 4 ust. 8 otrzymuje nowe brzmienie:
„8. Zamawiający jest zobowiązany do należytego zabezpieczenia przyjętych pojazdów przed
zniszczeniem i kradzieżą. Zamawiający zobowiązuje się do informowana Wykonawcy o
sposobie
zabezpieczenia pojazdów i miejscu ich garażowania. Na żądanie Wykonawcy
Zamawiający wyraża zgodę na inspekcję przez Wykonawcę miejsca garażowania pojazdów."
W zakresie zarzutu oznaczonego lit. C. Wyposażenie pojazdów.
Odwołujący wnosi o przesunięcie terminu składania ofert w niniejszym postępowaniu do
czasu podpisania umowy z wykonawcą, wybranym w przetargu na dostawę pojemników,
względnie określenie częstotliwości responderów przed upływem terminu składania ofert.
Zamawiający nie uwzględnił tego żądania odwołującego i tym samym nie dokona zmiany
terminu składania ofert do czasu podpisania umowy z dostawcą pojemników.
Powyżej wskazany zarzut zawarty w treści odwołania pozostaje nieuzasadniony, stąd
odwołanie w tym zakresie powinno zostać oddalone.
W pozos
tałym zakresie zarzutów odwołującego zamawiający uwzględnia je w sposób
następujący:
Zamawiaj
ący zobowiązał się do modyfikacji „Załącznika nr 7_OPZ” w następujący sposób:
Punkty r. l . 1.1.23 lit. b, II.1.1.23 lit. b, III.1.1.23. lit b
. otrzymują nowe brzmienie:
„b. system rejestrujący opróżnienie pojemnika — identyfikacja respondera na pojemniku.
Częstotliwość respondera wynosi 134,2 kHz"
Punkty l. 1. 1.23 lit. a., II.1.1.23 lit. a., III.1.1.
23 lit. a. otrzymują nowe brzmienie:
„a. kamera z tyłu zabudowy umożliwiająca rejestrację opróżnienia pojemnika na odpady oraz
umożliwiająca rozpoznanie rodzaju odpadów w opróżnianym pojemniku. kamera Full HD
(1920 x 1080). szklany obiektyw 3,5 mm, kąt widzenia 70 stopni. diody na podczerwień —
dla wyraźnego obrazu w nocy, wodoszczelna."
W zakresie zarzutu oznaczonego lit. D. Zabudowa pojazdów.
Odwołujący wnosi o doprecyzowanie OPZ w tym zakresie, czy pojazdy bezpylne i
dookreślenie wymaganego mechanizmu zgniatania pojazdów.
Zamawiający uwzględnił zarzut Odwołującego i w konsekwencji:
Zamawi
ający zobowiązał się do modyfikacji „Załącznik nr 7_OPZ” w następujący sposób:

Punkty l. 2. 2. I . II. 2.21 . otrzym
ują brzmienie”
„2. I . Zabudowa typu śmieciarka bezpylna, z urządzeniem załadowczym tylnym,
hydrauliczną zgniatarką, przeznaczona do zbierania odpadów komunalnych gromadzonych
w pojemnikach o poj. 60 litrów — 1 100 litrów. . Odpady stałe, gabarytowe i bioodpady.
pojemności skrzyni minimum 2 1 m3.”
Punkt Il. 2. 2. 1 . otrzymuje brzmienie"
„2. l . Zabudowa typu śmieciarka bezpylna. z urządzeniem załadowczym tylnym,
hydrauliczną zgniatarką, przeznaczona do zbierania odpadów komunalnych gromadzonych
w pojemnikach o poj. 60 litrów — 1 100 litrów. . Odpady stałe. gabarytowe i bioodpady,
pojemności skrzyni minimum 2 1 m3.”
Punkt III . 2. 2. I . otrzymuje brzmienie"

„2. 1 . Zabudowa typu śmieciarka bezpylna. z urządzeniem załadowczym tylnym,
hydrauliczną zgniatarką, przeznaczona do zbierania odpadów komunalnych gromadzonych
w pojemnikach o poj. 60 litrów — 1 100 litrów, . Odpady stałe. gabarytowe i bioodpady,
pojemności skrzyni minimum 9 m3.”
Odwołujący wnosi o zmianę opisu przedmiotu zamówienia i zastąpienie sformułowania
„zabudowa powinna być całkowicie szczelna” innym sformułowaniem, zakładającym, że
budowa pojazdu ma unie
możliwiać niekontrolowane wypływanie odcieków.
Zamawiający nie uwzględnił zarzutu odwołującego. Zamawiający uznał. że wymóg całkowitej
szczelności jest uzasadniony i wynika z dobrze pojętego obowiązku ochrony środowiska.
Zam
awiający punkty I.2.2., II.2.2. i III.2 2. w Załączniku nr 7_OPZ” pozostawia bez zmian.
Zamawiaj
ący punkty I.2.3, II.2.3. i III.2.3. w Załączniku nr 7 OPZ” pozostawia bez zmian.
Odwołujący wnosi o doprecyzowanie, czy Zamawiający dopuszcza jakikolwiek kolor
zabudowy pojazdów, o ile wszystkie pojazdy będą tego samego koloru, czy też oczekuje. że
pojazdy będą określonego koloru, a niewskazanie barwy jest wynikiem omyłki pisarskiej.
Zamawiający uwzględnił zarzut odwołującego i jednocześnie zobowiązał się do
doprecyzowania w treści SWZ, że:
-
nie określa koloru pojazdów, pod warunkiem, 2-e wszystkie pojazdy będą w tym samym
kolorze.
Odnośnie zarzutu odwołującego, że w Opisie przedmiotu zamówienia zamawiający nakłada
na wykonawcę obowiązek, przed dokonaniem dostawy pojazdów, oznakowania ich poprzez
naklejenie logotypu Zamawiającego. Zamawiający dostarczy logotypy do naklejenie na
pisemn
e zgłoszenie wykonawcy. Odwołujący wnosił o doprecyzowanie zapisów OPZ w tej
mierze.
Zama
wiający uwzględnił żądanie odwołującego i jednocześnie zobowiązał się do modyfikacji
„Załącznika nr 7_OPZ" dotyczący oznakowania pojazdów:
Wykonawca będzie miał obowiązek, przed dokonaniem dostawy pojazdów, oznakować je

poprzez zaprojektowanie wektorowo i zamontowanie (naklejki, planszy - do uzgodnienia z
zamawiającym) zajmującej minimum 50 % powierzchni po obu stronach zabudowy. Treść
naklejki, planszy do uzgodnienia z Zamawiaj
ącym — będzie zawierać logo Zamawiającego i
hasło związane z segregacją odpadów.
Wykonawca będzie miał obowiązek, przed dokonaniem dostawy pojazdów, oznakować je
poprzez zaprojektowanie wektorowo i zamontowanie naklejki na drzwiach pojazdu po obu
jego stronach. Treść naklejki będzie zawierać nazwę Zamawiającego, adres i dane
teleadresowe. Wymiar naklejki nie większy niż format A 3.
Odnośnie zarzutu odwołującego, że zamawiający nie określił mechanizmu załadowczego, w
szcze
gólności wymaganej przez. zamawiającego prędkości załadunku. Poszczególne
mechanizmy załadowcze różnią się znacząco w zakresie prędkości opróżniania pojemników
do zasypu, co ma wp4yw na wyda
jność pracy pojazdu.
Odwołujący wnosił o doprecyzowanie opisu przedmiotu zamówienia w tym zakresie, tj.
wskazanie wymaganego czasu wysypywania odpadów do zasypu.
Zamawiający uwzględnił żądanie odwołującego i jednocześnie zobowiązał się do modyfikacji
„Załącznika nr 7 OP7,"' w punktach I. 2. VI. 2., III. 2. przez dopisanie punktu
2.17. w brzmieniu:
„2.17. Pojazdy są przewidziane do obsługi (opróżnienia ) ok. 250 pojemników na zmianę co
daje ok. 500 poj
emników w ciągu jednego dnia pracy. Wykonawca jest zobowiązany dobrać
wydajność mechanizmu załadowczego do wskazanych ilości opróżnianych pojemników.”
Odnośnie zarzutu/ wniosku odwołującego o wprowadzenie zapisów. że wartość i stan
techniczny pojazdów na początku i na końcu umowy zostanie określony przez rzeczoznawcę
powołanego przez wykonawcę na jego koszt z uwagi na bardzo długi okres najmu —
obejmujący 4 lata.
Zamawia
jący dostatecznie określił zasady protokolarnego przekazania pojazdów. W
„Załączniku nr 6 wzór umowy" te zasady są określone następująco:
4 ust.
4: Zamawiający zobowiązany jest do odebrania jakościowego i ilościowego pojazdów
Przy przek
azaniu zostanie sporządzony protokół zdawczo-odbiorczy zgodny z Opisem
Przedmiotu Umowy stanowiącym załącznik do umowy.
„4 ust. 13 Po zakończeniu obowiązywania umowy Zamawiający zobowiązuje się zwrócić
pojazdy Wykonawcy w sta
nie nie pogorszonym tj. wynikającym z normalnego zużycia
pojazdów będącego następstwem prawidłowego ich używania. Przekazanie pojazdów
Wykonawcy nastąpi na podstawie protokołów zdawczo-odbiorczych podpisanych przez
upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. Protokoły będą sporządzone
odrębnie dla każdego z pojazdów.
W projekcie umowy w 6 ust. 2 pkt 2 lit. c przewidziano możliwość odstąpienia przez
Wykonawcę od umowy, w przypadku gdy zamawiający będzie nieprawidłowo użytkował

pojazdy oraz będzie dopuszczał się rażących zaniedbań w zakresie ochrony powierzonego
mienia przed kradzieżą lub zniszczeniem. W takiej sytuacji, zgodnie z 7 ust. 2 projektu
umowy, zamawiający zapłaci wykonawcy karę umowną z tytułu odstąpienia przez
Wykonawcę od umowy z powodu okoliczności, o których mowa w 6 ust. 2 pkt 2 w wysokości
2% wartości wynagrodzenia umownego brutto. Kara umowna w tym zakresie może nie
pokrywać rzeczywistej straty po stronie wykonawcy.
Z
tego względu odwołujący wnosił o dodanie do projektu umowy zapisu zakładającego, że w
takiej sytuacji dopuszczalne jest żądanie odszkodowania przenoszącego wysokość
zastrzeżonej kary.
Zamawiający nie uwzględnił ww. żądania odwołującego. Zamawiający nie przewiduje
modyfikacji tego zapisu umowy. Możliwość dochodzenia odszkodowania ponad ustalone
kary umowne wynika z 7 ust 5 umowy.
Pow
yżej wskazany zarzut zawarty w treści odwołania pozostaje nieuzasadniony, stąd
odwołanie w tym zakresie powinno zostać oddalone.
W 6 ust. 2 pkt I lit
a projektu umowy zastrzeżono, zamawiającemu przysługuje prawo
odstąpienia od umowy w przypadku pozyskania przez zamawiającego z funduszy unijnych
dofinansowania do zakupu pojazdów, z 6 miesięcznym okresem wypowiedzenia. W
przypadku,
gdy wykonawca kalkuluje cenę, zakładając, że okres trwania umowy wynosić
będzie 48 miesięcy, bez informacji czy Zamawiający już wystąpił o to dofinansowanie, czy
dopiero zamierza o nie wystąpić, a jeśli tak to kiedy, do kiedy ma zapaść decyzja o
ewentualnym uzyskaniu takiego finanso
wania, nie sposób skalkulować ryzyka związanego z
krótszą realizacją zamówienia. Nie sposób też określić, jaki de facto będzie minimalny
zakres udzielonego zamówienia.
Zamawiający uwzględnił ww. żądanie odwołującego i tym samym wykreśli zapis 6 ust 2 pkt I
lit a. z projektu umowy, pozostawi
ając zapis w projekcie umowy w par 2 ust. 2 w brzmieniu:
„2. Termin zakończenia wynajmu pojazdów 31.10.2025 r "
W tym stanie rzeczy zamawiający uznał, że odwołanie w części wskazanej przez
zam
awiającego zasługuje na uwzględnienie- w pozostałej części powinno zostać oddalone.

Na posiedzeniu z udziałem stron w dniu 7 czerwca 2021 r. odwołujący cofnął zarzut
dotyczący braku możliwości żądania pokrycia szkody w sytuacji, gdy kara umowna
przewidziane a par. 7 ust. 2
wzoru umowy nie pokryje szkody wykonawcy z tytułu
nieprawidłowego użytkowania pojazdu przez zamawiającego.

Zamawiający na posiedzeniu uwzględnił zarzut dotyczący braku opisu parametrów
technicznych urządzeń GPS.

Pomiędzy stronami sporne pozostały:
-b
rak określenia w formularzu cenowym możliwości wyceny ceny za 1 km w określonym
przez zamawiającego limicie i ponad obowiązujący limit,
-
podtrzymany przez zamawiającego wymóg całkowitej szczelności pojazdu,
-
kosztów ponoszonych przez zamawiającego w skutek nieprawidłowej eksploatacji,
-
ustalenie protokolarnego przekazania i odbioru pojazdów z udziałem rzeczoznawcy do
wyceny stanu i wartości tych pojazdów na koszt wykonawcy.

W tym zakresie odwołujący wnosił o uwzględnienie odwołania i zasądzenie koszów
postępowania, a zamawiający wnosił o oddalenie odwołania i zasądzenie kosztów
postępowania.

Izba ustaliła następujący stan faktyczny:
Izba dopuściła dowody z dokumentacji postępowania tj. swz wraz z załącznikami
Na podstawie tych dowodów Izba ustaliła, co następuje:
Zamawiający w zakresie sporny ustanowił w dokumentach zamówienia następujące
wymagania:
XVII. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert
1.
Ofertę należy złożyć poprzez Platformę do dnia 21.05.2021 r. do godziny 12:00.
2.
O
terminie złożenia oferty decyduje czas pełnego przeprocesowania transakcji na
Platformie.
3.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 21.05.2021 r. o godzinie 12:15
Załącznik nr 6 Wzór umowy
§ 2. Okres wynajmu i terminy dostaw
3.
Przekazanie z
amawiającemu pojazdów stanowiących przedmiot umowy zostanie
potwierdzone protokołem zdawczo-odbiorczym podpisanym przez przedstawicieli
Zamawiającego i Wykonawcy. W protokole zostanie wskazany min. rodzaj pojazdu, marka,
rodzaj zabudowy, numer rejestracyjny, numer VIN, polisa O
C, dowód rejestracyjny,
wyposażenie, stan techniczny.
4.
Szczegółowe daty dostawy zostaną uzgodnione z Zamawiającym.
5.
Miejsce Dostawy Przedmiotu Zamówienia:
Zakład Segregacji i Zagospodarowania Odpadów ul. Beethovena 43 w Wałbrzychu.
6.
Po zakończeniu okresu wynajmu pojazdy zostaną przekazane wykonawcy i zostanie
potwierdzone
protokołem zdawczo-odbiorczym.
§ 3. Wynagrodzenie
3.
Wynagrodzenie Wykonawcy o którym mowa w ust 1 i 2, obejmuje wszelkie koszty
jakie poniesie
z tytułu należnej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji

przedmiotu umowy (w tym koszty transportu pojazdów do miejsca dostawy oraz koszty
transportu pojazdów z miejsca dostawy po zakończeniu obowiązywania umowy, koszty
ubezpieczenia pojazdów od odpowiedzialności cywilnej, koszty napraw serwisowych w
przypadku awarii pojazdów, koszty przeglądów technicznych, koszty dostarczenia pojazdu
zastępczego w przypadku naprawy pojazdu dłużej niż 72 godz. uzupełnienie i wymiana
materiałów eksploatacyjnych (oleje , płyny, filtry, klocki, paski itp.), a także części ulegające
zużyciu eksploatacyjnemu, kompatybilny z system funkcjonującym u Zamawiającego GPS z
podglądem online i rejestracją lokalizacji pojazdów, realizacją przebiegu, pomiarem paliwa,
pomiarem obrotów, RFID kamera z tyłu pojazdu, czujnik odwłoka bliskiego odczytu,
rejestrator z przechowywaniem 30 dni, praca pojazdów w systemie dwuzmianowym).
§ 4 Obowiązki i uprawnienia stron
1.
Wykonawca zawiadomi Zamawiającego w formie elektronicznej na adres e-
mail:……………………………... o dacie i godzinie przekazania przedmiotu umowy co
najmniej na 3 dni robocze przed planowaną przez Wykonawcę dostawą pojazdów, z
zastrzeżeniem, że przekazanie może nastąpić w dniach pracy Zamawiającego, tj. od
poniedziałku do piątku w godz. Od 7:00 do 15:00.
2.
Wykonawca dostarczy pojazdy zgodnie z wymogami Opisu Przedmiotu Umowy
będącego załącznikiem do umowy. Wraz z pojazdami Wykonawca przekaże Zamawiającemu
niezbędną dokumentację w szczególności dowód rejestracyjny pojazdów oraz kserokopię
polisy ubezpieczenia OC.
3.
Wykonawca dokona szkolenia personelu Zamawiającego (kierowcy i pomocnicy) w
zakresie obsługi pojazdu i zabudowy.
4.
Zamawiający zobowiązany jest do odebrania jakościowego i ilościowego pojazdów.
Przy przekazaniu zostanie sporządzony protokół zdawczo-odbiorczy zgodny z Opisem
Przedmiotu Umowy stanowiącym załącznik do umowy.
5.
Protokół zostanie podpisany przez upoważnione osoby Zamawiającego i Wykonawcy.
6.
Dla każdego pojazdu zostanie sporządzony odrębny protokół zdawczo-odbiorczy.
7.
Zamawiający przyjęte pojazdy wraz z wyposażeniem będzie używał jako własne
przejmując odpowiedzialność za ich stan techniczny i zdolność eksploatacyjną (przy czym
obowiązek serwisowania, przeglądów technicznych i napraw leży po stronie Wykonawcy).
8.
Zamawiający jest zobowiązany do należytego zabezpieczenia przyjętych pojazdów
przed zniszczeniem i kradzieżą.
9.
Zamawiający będzie ponosił koszty związane z bieżącą eksploatację
wynajmowanych pojazdów w szczególności koszty paliwa, płynów do wycieraczek, płynu
ADBLUE, ViaToll.
10.
Wykonawca oświadcza, że pojazdy będą w dniu przekazania Zamawiającemu
ubezpieczone na koszt Wykonawcy co najmniej w zakresie polisy ubezpieczenia od

odpowiedzialności cywilnej. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić ubezpieczenie pojazdów
od odp
owiedzialności cywilnej przez cały okres obowiązywania niniejszej umowy.
11.
Zamawiający zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Wykonawcę o wystąpieniu
awarii w pojeździe i konieczności dokonania naprawy. Wykonawca dokona naprawy na
własny koszt i własnym staraniem wciągu 72 godzin terminie (3 dni roboczych) od zgłoszenia
przez Zamawiającego awarii. W przypadku naprawy trwającej dłużej niż 72 godziny 3 dni
robocze, Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć pojazd zastępczy o tych samych
parametrach technicznych i eksploatacyjnych.
12.
Zamawiający jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Wykonawcę o wystąpieniu
szkody w pojeździe stanowiącym przedmiot umowy (zniszczenie, kradzież, szkoda
komunikacyjna). Wykonawca zobowiązuje się do podjęcia czynności niezbędnych do
uzyskania odszkodowania od sprawcy szkody lub Ubezpieczyciela.
Zamawiający zobowiązuje się do pokrycia szkód nie uznanych przez Ubezpieczyciela, a
powstałych z winy Zamawiającego.
13.
Po zakończeniu obowiązywania umowy Zamawiający zobowiązuje się zwrócić
pojazdy Wykonawcy w stanie nie pogorszonym tj. wynikającym z normalnego zużycia
pojazdów będącego następstwem prawidłowego ich używania. Przekazanie pojazdów
Wykonawcy nastąpi na podstawie protokołów zdawczo-odbiorczych podpisanych przez
upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. Protokoły będą sporządzone
odrębnie dla każdego z pojazdów.
14.
Zwrot nastąpi w miejscu, do którego dostarczył je Wykonawca.
Wykonawca zapewnia, że przedmiot umowy jest wolny od wad prawnych, nie mają do niego
prawa osoby trzecie oraz nie jest przedmiotem żadnego postępowania i zabezpieczenia.
§ 6 Warunki odstąpienia i zmiany umowy
2.
Stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach:
2)
Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy:
a)
gdy Zamawiający odmawia przyjęcia pojazdu bez uzasadnionych przyczyn,
b)
w przypadku gdy Zamawiający zalega z zapłatą za najem pojazdów za dwa okresy
płatności (miesiąc) i nie ureguluje zaległości w dodatkowym terminie wyznaczonym przez
Wykonawcę nie dłuższym niż 14 dni roboczych od otrzymania wezwana do zapłaty,
c)
w przypadku gdy Zamawiający będzie nieprawidłowo użytkował pojazdy oraz będzie
dopuszczał się rażących zaniedbań w zakresie ochrony powierzonego mienia przed
kradzieżą lub zniszczeniem
3.
W przypadku odstąpienia od umowy przez jedną ze stron, wynagrodzenie
Wykonawcy będzie ustalone i wypłacone za faktyczną ilość miesięcy wynajmowania
pojazdów razy cena jednostkowa za każdy pojazd.
7.
Zmiany Umowy będą mogły nastąpić również w przypadku określonym poniżej:

7.1. Wynagrodzenie, o którym mowa w § 3 może ulec zmianie w przypadku zmian kosztów,
związanych z realizacją zamówienia, takich jak koszty materiałów zamiennych
wykorzystywanych w realizacji umowy
7.2. Zmiana, o której mowa w ust. 7.1., odbywa się przy uwzględnieniu wskaźnika wzrostu
cen towarów i usług ogłoszonego przez Prezesa GUS.
7.3.
Zamawiający dopuszcza zmianę, o której mowa w ust. 7.1 maksymalnie o 2 %
wartości wynagrodzenia wskazanego w § 3.
7.4.
Zamawiający dopuszcza zmianę w/w wynagrodzenia tylko w przypadku, gdy
Wykonawca wykaże wpływ w/w zmian na koszt wykonania zamówienia.
7.5.
Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie z zasadami
określonymi w ust. 7 zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego
Podwykonawcy, z którym zawarł umowę w zakresie odpowiadającym zmianom cen kosztów
dotyczących zobowiązania Podwykonawcy.
8.
Zamawiający dopuszcza zmiany dotyczące nieistotnych postanowień umowy, tj.
zmiany, o których wiedza na etapie postępowania o udzielenie zamówienia nie miałaby
wpływu na krąg podmiotów ubiegających się o udzielenie zamówienia czy też wynik
postępowania przetargowego.
Wnioskodawcą ewentualnych zmian może być Zamawiający lub Wykonawca poprzez
pisemne wystąpienie w okresie obowiązywania umowy zawierające uzasadnienie
proponowanych zmian.
§ 7 Kary umowne
2.
Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną z tytułu odstąpienia przez
Wykonawcę od umowy z powodu okoliczności, o których mowa w § 6 ust. 2 ppkt 2 w
wysokości 2 % wartości wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 3 ust. 2.
5.
Jeżeli wysokość zastrzeżonych kar umownych nie pokrywa poniesionej szkody,
strony mogą dochodzić odszkodowania na zasadach przewidzianych w Kodeksie cywilnym.
6.
Łączna wysokość kar umownych nie może przekraczać wartości przedmiotu umowy.
Załącznik nr 7 do SWZ opis przedmiotu zamówienia
I. Pojazd z zabudową typu śmieciarka o pojemności załadowczej 21-24 m3 – 4 pojazdy
1.
Dane techniczne podwozia samochodowego:
1.22. Kabina kierowcy - liczba miejsc
3, wyposażona w instalację radiową i radio.
Dodatkowo kabina powinna być wyposażona w urządzenie GPS umożliwiające bieżące
monitorowanie m.in.: położenia pojazdu, załączenia pompy hydraulicznej, stan paliwa.
1.23.
System w kontekście terminala nawigacyjnego, monitorowania położenia jak i
również analizy zarejestrowanych danych powinien być kompatybilny z systemami
funkcjonującymi u Zamawiającego, (GPS Firma CARTRACK)
1.24.
Pojazd wyposażony w system monitoringu wizyjnego:

a.
kamera z tyłu zabudowy umożliwiająca rejestrację opróżnienia pojemnika na odpady
oraz umożliwiająca rozpoznanie rodzaju odpadów w opróżnianym pojemniku,
b.
system rejestrujący opróżnienie pojemnika – identyfikacja respondera na pojemniku.
Częstotliwość respondera Zamawiający poda po rozstrzygnięciu przetargu na wynajem
pojemników.
c.
rejestrator mobilny z funkcją rejestracji i archiwizacji danych, umożliwiający
podłączenie co najmniej 1 kamery, wyposażony w moduł GPS, możliwość archiwizowania
nagrań przez okres minimum 30 dni, uruchomienie rejestracji musi nastąpić natychmiast po
uruchomieniu się systemu operacyjnego,
d.
system umożliwiający pobieranie zarejestrowanego materiału za pomocą pamięci
flash USB.
2.
Dane techniczne zabudowy:
2.2.
Zabudowa powinna być całkowicie szczelna i przystosowana do opróżniania
pojemników z odpadami BIO z zawartością płynów.
2.3.
Krócieć odpływowy w wannie załadowczej z zaworem kulowym.
II. POJAZD Z ZABUDOWĄ TYPU ŚMIECIARKO-MYJKA POJEMNOŚCI ZAŁADOWCZEJ
21-24 m3
– 2 POJAZDY
1.
Dane techniczne podwozia samochodowego:
1.22. Kabina kierowcy -
liczba miejsc 3, kolor, wyposażona w instalację radiową i radio.
Dodatkowo kabina powinna być wyposażona w urządzenie GPS umożliwiające bieżące
monitorowanie m.in.: położenia pojazdu, załączenia pompy hydraulicznej, stan paliwa.
1.23.
System w kontekście terminala nawigacyjnego, monitorowania położenia jak i
również analizy zarejestrowanych danych powinien być kompatybilny z systemami
funkcjonującymi u Zamawiającego, (GPS Firma CARTRACK)
1.25. Pojazd wyposażony w system monitoringu wizyjnego:
a.
kamera z tyłu zabudowy umożliwiająca rejestrację opróżnienia pojemnika na odpady
oraz umożliwiająca rozpoznanie rodzaju odpadów w opróżnianym pojemniku,
b.
system rejestrujący opróżnienie pojemnika – identyfikacja respondera na pojemniku.
Częstotliwość respondera Zamawiający poda po rozstrzygnięciu przetargu na wynajem
pojemników.
c.
rejestrator mobilny z funkcją rejestracji i archiwizacji danych, umożliwiający
podłączenie co najmniej 1 kamery, wyposażony w moduł GPS, możliwość archiwizowania
nagrań przez okres minimum 30 dni, uruchomienie rejestracji musi nastąpić natychmiast po
uruchomieniu się systemu operacyjnego,
d.
system umożliwiający pobieranie zarejestrowanego materiału za pomocą pamięci
flash USB.
2.
Dane techniczne zabudowy:

2.2.
Zabudowa powinna być całkowicie szczelna i przystosowana do opróżniania
pojemników z odpadami BIO z zawartością płynów.
2.3.
Krócieć odpływowy w wannie załadowczej z zaworem kulowym.
III. Pojazd z zabudową typu śmieciarka o pojemności załadowczej ok. 10 m3 – 2 pojazdy –
silnik cng
1. Dane techniczne podwozia samochodowego:
1.21. Kabina kierowcy -
liczba miejsc 3, wyposażona w instalację radiową i radio. Dodatkowo
kabina powinna być wyposażona w urządzenie GPS umożliwiające bieżące monitorowanie
m.in.: położenia pojazdu, załączenia pompy hydraulicznej, stan paliwa.
1.22. System w kontekście terminala nawigacyjnego, monitorowania położenia jak i również
analizy zarejestrowanych danych
powinien być kompatybilny z systemami funkcjonującymi u
Zamawiającego, (GPS Firma CARTRACK)
1.26. Pojazd wyposażony w system monitoringu wizyjnego:
a.
kamera z tyłu zabudowy umożliwiająca rejestrację opróżnienia pojemnika na odpady
oraz umożliwiająca rozpoznanie rodzaju odpadów w opróżnianym pojemniku,
b.
system rejestrujący opróżnienie pojemnika – identyfikacja respondera na pojemniku.
Częstotliwość respondera Zamawiający poda po rozstrzygnięciu przetargu na wynajem
pojemników.
c.
rejestrator mobilny z funkcją rejestracji i archiwizacji danych, umożliwiający
podłączenie co najmniej 1 kamery, wyposażony w moduł GPS, możliwość archiwizowania
nagrań przez okres minimum 30 dni, uruchomienie rejestracji musi nastąpić natychmiast po
uruchomieniu się systemu operacyjnego,
d.
system umożliwiający pobieranie zarejestrowanego materiału za pomocą pamięci
flash USB.
2. Dane techniczne zabudowy:
2.2. Zabudowa powinna być całkowicie szczelna i przystosowana do opróżniania
pojemników z odpadami BIO z zawartością płynów.

2.3.
Krócieć odpływowy w wannie załadowczej z zaworem kulowym.
4.
Warunki serwisu i naprawy:

W przypadku awarii pojazdu lub zabudowy, lub urządzeń myjących pojemniki, Wykonawca
ma obowiązek dokonać naprawy w ciągu 72 godzin (trzy dni robocze). W przypadku
naprawy dłuższej niż 72 godz. Wykonawca ma obowiązek dostarczyć Zamawiającemu
pojazd zastępczy o tych samych parametrach eksploatacyjnych i technicznych.

Izba zważyła co następuje:
Izba nie dopatrzyła się zaistnienia przesłanek, które skutkowałyby odrzuceniem odwołania

na podstawie art. 528 ustawy.
Izba oceniła, że odwołujący wykazał przesłankę materialnoprawną dopuszczalności
odwołania z art. 505 ust. 1 ustawy.
Izba ustaliła, że zamawiający w części uwzględnił odwołanie, a w pozostałej części wniósł o
jego oddalenie, a odwołujący cofnął zarzut dotyczący braku możliwość dochodzenia pełnego
odszkodowania w przypadku kary umownej, o której mowa w par. 7 ust. 2 wzoru umowy. Po
stronie zamawiającego nie przystąpił żaden wykonawca.
Zgodnie z art. 522 ust. 4 ustawy w przypadku uwzględnienia przez zamawiającego części
zarzutów przedstawionych w odwołaniu, Izba może umorzyć postępowanie odwoławcze w
części dotyczącej tych zarzutów, pod warunkiem że w postępowaniu odwoławczym po
stronie zamawiającego nie przystąpił w terminie żaden wykonawca albo wykonawca, który
przystąpił po stronie zamawiającego, nie wniósł sprzeciwu wobec uwzględnienia tych
zarzutów. W takim przypadku Izba rozpoznaje pozostałe zarzuty odwołania. Zamawiający
wykonuje, powtarza lub unieważnia czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia,
zgodnie z żądaniem zawartym w odwołaniu w zakresie uwzględnionych zarzutów.
Tym samym Izba wydała postanowienie o umorzeniu postępowania w części uwzględnionej
przez zamawiającego i cofniętej przez odwołującego.

Zarzut naruszenie przepisu art. 99 ust. 1 ustawy w zw. z art. 16 ustawy oraz art. 134 ust. 1
pkt 17 i pkt 20 ustawy przez zaniechanie sporządzenia opisu przedmiotu zamówienia w
sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych
określeń, uwzględniający wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na
sporządzenie oferty, co w konsekwencji uniemożliwia rzetelną wycenę dostawy stanowiącej
przedmiot zamówienia oraz 3 zaniechanie sporządzenia SWZ w zakresie sposobu obliczenia
ceny oraz projektowanych p
ostanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego
-
w zakresie zarzutu oznaczonego lit. A Brak określenia zakładanego poziomu zużycia
pojazdów,
-
w zakresie wniosku odwołującego by w projekcie umowy uwzględnić zapis, że koszty
napraw powstałe wskutek niewłaściwej eksploatacji pojazdów ponosił Zamawiający oraz
wniosku o wprowadzenie do formularza cenowego dodatkowej pozycji
— cena za 1 km
powyżej limitu

Izba postanowiła zarzuty oddalić wskazując na następujące okoliczności:
-
zamawiający przewidział prawo do odstąpienia przez wykonawcę w sytuacji, gdy
zamawiający nieprawidłowo użytkuje pojazdy par. 6 ust. 2 pkt. 2 wzoru umowy
-
zamawiający przewidział karę umowną za nieprawidłowe użytkowanie pojazdu par. 7 ust. 2
wzoru umowy,

-
zamawiający przewidział możliwość dochodzenia odszkodowania przewyższającego
wysokość kary umownej.
W ocenie Izby skoro wyżej wskazane uprawnienia przysługują wykonawcy w stosunku do
całej umowy, to także przysługują wykonawcy, co do części tej umowy tj. jednego lub kilku
pojazdów nieprawidłowo użytkowanych, tym samym wykonawca może w przypadku
stwierdzenia, że zgłoszona mu naprawa jest następstwem okoliczności nieprawidłowego
użytkowania przez zamawiającego pojazdu, w tej części od umowy odstąpić, zażądać
zapłaty kary umownej, a także jeśli poniesie wyższą szkodę, także dochodzić
odszkodowania. Z tego względu Izba uznała, że interes odwołującego jest należycie
zabezpieczony i żądanie aby koszty napraw z tytułu nieprawidłowego użytkowania pojazdów
jest nadmierne, a wręcz mogłoby prowadzić do dwukrotnego obciążenia zamawiającego, raz
z tytułu naprawy, raz z tytułu kary umownej. Tym samym zarzut w tym zakresie należało
oddalić.
Odnośnie żądania wprowadzenia do formularza ofertowego pozycji pozwalającej na
określenie ceny wynajmu w przypadku przejechania przez pojazd trasy powyżej określonego
limitu. Jednakże o ile odwołujący wykazał, w jakim celu oczekuje wprowadzenia limitu
przejazdu, o tyle nie wskazał dlaczego uważa za konieczne wprowadzenie dodatkowej
pozycji cenowej za przejazd pona
d limit. Odwołujący argumentował, że nieznajomość limitu
dziennego, miesięcznego czy rocznego jest mu potrzebna, aby ustalić, jakie koszty będzie
ponosił w związku z zastrzeżonymi dla niego czynnościami serwisowania i przeglądów
technicznych, w tym wymiany
eksploatacyjnej nieobciążającej zamawiającego, czyli ponad
koszty paliwa, płynów do wycieraczek, adblue i Viatoll. Natomiast nie wykazał, czemu
miałaby służyć pozycja cena powyżej określonego limitu kilometrów. Odwołujący na
posiedzeniu przyznał, że zamawiający określił limit dzienny 180 km, zatem wyszedł
naprzeciw potrzebie ustalenia przez wykonawcę, jak często będzie ponosił koszty serwisów i
przeglądów, czy inne koszty eksploatacyjne nie obciążające zamawiającego. W ocenie Izby
wykonawca nie wykazał, że nie jest w stanie oszacować ryzyka związanego z przejazdami
ponad limit dzienny i wkalkulować go w cenę. Odwołujący prowadzi wynajem i leasing
pojazdów, trudni się także serwisowaniem i naprawami oraz wymianą eksploatacyjną, co
wynika z jego KRS, tym samy
m znając limit dzienny w ocenie Izby jest w stanie oszacować,
czy jest to limit
na niskim poziomie rodzącym duże ryzyko jego przekraczania, czy wysoki
powodujący możliwość rzadkich i niewielkich przekroczeń. Zarzut nie został przez
odwołującego w ogóle wykazany, a nawet uprawdopodobniony, tym samym podlegał
oddaleniu.

W zakresie zarzutu oznaczonego lit. C. Wyposażenie pojazdów,
-
w zakresie wniosku odwołującego o przesunięcie terminu składania ofert w niniejszym

postępowaniu do czasu podpisania umowy z wykonawcą, wybranym w przetargu na
dostawę pojemników

Izba nie uwzględniła zarzutu. Zarzut opierał się na tym, że odwołujący nie znając
częstotliwości repondera, nie jest w stanie ustalić jaki system RFID zaoferować.
Zamawiający w wyniku modyfikacji swz podał wykonawcom częstotliwość repondera, tym
samym usunął brak możliwości wyceny i zarzut zastał się bezprzedmiotowy.

-
W zakresie zarzutu oznaczonego lit. D. Zabudowa pojazdów,
-
w zakresie wniosku odwołującego o zmianę opisu przedmiotu zamówienia i zastąpienie
sformułowania „zabudowa powinna być całkowicie szczelna” innym sformułowaniem,
zakładającym, że budowa pojazdu ma uniemożliwiać niekontrolowane wypływanie odcieków

W ocenie Izby zarzut nie zasługuje na uwzględnienie. W pkt I.2.2, II.2.2, III.2.2 zamawiający
opisał szczelność pojazdu, ale nie bezwzględną, jak zdaje się ten wymóg odczytywać
odwołujący. Odwołujący pomija, że w tych punktach wprost zamawiający wskazał, że
zabudowa po
winna być przystosowana do opróżniania pojemników z odpadami BIO z
zawartością płynów. To sformułowanie w ocenie Izby oznacza, że opróżnianie płynów będzie
następowało, tak jak oczekuje tego odwołujący, czyli w sposób kontrolowany podczas
opróżniania pojemnika z odpadami BIO. Z tego względu Izba nie dostrzegła sprzeczności z
postanowieniem I.2.3, II.2.3 i III.2.3 i wymogiem króćca odpływowego w wannie załadowczej
z zaworem kulowym.
Mając to na uwadze Izba oddaliła zarzut.

-
w zakresie wniosku odwołującego o wprowadzenie zapisów, że wartość i stan techniczny
pojazdów na początku i na końcu umowy zostanie określony przez rzeczoznawcę
powołanego przez wykonawcę na jego koszt z. uwagi na bardzo długi okres najmu —
obejmujący 4 lata

Zarzut nie zasługuje na uwzględnienie. Kwestię przekazania i zwrotu pojazdu regulują § 4
ust. 4, 5 , 6 i 13,
ale także par. 2 ust. 3 i 6 wzoru umowy. W szczególności z par. 2 wynika,
jaki jest zakres protokołu zdawczo-odbiorczego. W protokole zostanie wskazany min. rodzaj
pojazdu, marka, rodzaj zabudowy, numer rejestracyjny, numer VIN, polisa OC, d
owód
rejestracyjny, wyposażenie, stan techniczny. Stan techniczny jest pojęciem szerokim i w
ocenie Izby pozwala na szczegółowe wskazanie wszystkich elementów pojazdu, których
stan może mieć wpływ na wartość pojazdu, czy też takich których pogorszenie będzie
elementem normalnego zużycia i przedstawiciel wykonawcy może w ocenie Izby domagać
się, aby stan techniczny tych elementów został odnotowany. W ocenie Izby nie ma również

przeszkód, aby przedstawicielem wykonawcy był rzeczoznawca zatrudniony na jego koszt.
Zamawiający nie określił jakie osoby będzie uznawał za przedstawicieli wykonawcy, a jakie
nie, tym samym nie wyłączył możliwości, że przedstawicielem wykonawcy, działającym w
oparciu np. o udzielone mu pełnomocnictwo do uczestniczenia w procedurze przekazania i
procedurze odbiorowej, w tym do podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego, będzie
rzeczoznawca. Tym samym Izba nie dostrzega, aby w świetle postanowień umownych
konieczne było wprowadzenie postanowienia o tym, że stan techniczny i wartość określa
rzeczoznawca. Tym samym zarzut należało oddalić. Na marginesie jedynie Izba dostrzega,
że odwołujący nie wykazał jaki przepis ustawy narusza brak przewidzenia we wzorze umowy,
że w protokole zdawczo-odbiorczym wartość pojazdu i stan techniczny wskazuje
rze
czoznawca opłacony przez wykonawcę.
Analogiczna sytuacja dotyczy protokołu zdawczo odbiorczego przy zwrocie pojazdów
wykonawcy i w tym też zakresie odwołanie nie zasługuje na uwzględnienie.

Zarzutu naruszenia przepisu art. 134 ust. 1 pkt 20 ustawy w zw. z art. 5 KC, art. 353(1) KC,
art. 484 § 1 KC, 487 § 2 KC przez wprowadzenie do wzoru umowy zapisów niekorzystnych
dla wykonawców, naruszających zasady współżycia społecznego oraz równowagę stron
umowy, zakładających nadmiernie obciążenie wykonawcy w związku z wprowadzeniem
możliwości odstąpienia od umowy w przypadku określonym w § 6 ust. 2 pkt 1 lit a projektu
umowy,
-
w zakresie wniosku odwołującego o wprowadzenie zapisów. że wartość i stan techniczny
pojazdów na początku i na końcu umowy zostanie określony przez rzeczoznawcę
powołanego przez wykonawcę na jego koszt

Zarzut nie zasługuje na uwzględnienie z przyczyn wskazanych w uzasadnieniu
rozstrzygnięcia zarzutu poprzedzającego.

Mając na uwadze powyższe orzeczono jak w sentencji na podstawie art. 553 zdanie 1 i art.
568 pkt. 1 ustawy.

Z mocy art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019r. przepisy wprowadzające ustawę –
Prawo zamówień Publicznych Izba zastosowała przepisy ustawy z dnia 11 września 2019r.
Prawo zamówień Publicznych (Dz. U. 2019 poz. 2019 ze zm.) Izba ustaliła, że właściwym dla
rozpoznania skargi na przedmiotowe orzeczenie będzie Sąd Okręgowy w Warszawie, a
termin na wniesienie skargi wynosi 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby.

O kosztach postępowania odwoławczego orzeczono na podstawie art. 574 i 575 ustawy, tj.
stosownie do wyniku postępowania, z uwzględnieniem postanowień Rozporządzenia
Prezesa Rady Ministrów w sprawie szczegółowych rodzajów kosztów postępowania
odwoławczego, ich rozliczania oraz wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania z
dnia 30 grudnia 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 2437) na podstawie par. 8 ust. 2 pkt 1 cyt.
rozporządzenia obciążając kosztami uiszczonego wpisu odwołującego i zasądzając od
odwołującego na rzecz zamawiającego zwrot kosztów postępowania obejmujących wydatki
pełnomocnika w maksymalnej dopuszczonej wysokości tj. 3 600zł., zgodnie ze złożoną
fakturą.


Przewodniczący:
………………………………….


Wcześniejsze orzeczenia:

Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie