eGospodarka.pl

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO2021 › Sygn. akt: KIO 492/21
rodzaj: WYROK
data dokumentu: 2021-03-22
rok: 2021
sygnatury akt.:

KIO 492/21

Komisja w składzie:
Przewodniczący: Bartosz Stankiewicz Protokolant: Konrad Wyrzykowski, Szymon Grzybowski

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 11 i 16 marca 2021 r. w Warszawie
odwołania
wniesionego
do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 15 lutego 2021 r. przez
wykonawc
ów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: ANTEA POLSKA S.A.
z siedzibą w Katowicach przy ul. Dulęby 5 (40-833 Katowice), „Pectore – Eco” Sp. z o.o.
z siedzibą w Gliwicach przy ul. Zwycięstwa 50/4 (44-10 Gliwice) oraz DHI Polska Sp. z o.o.
z siedzibą w Warszawie przy ul. Bagno 2/89 (00-112 Warszawa) w postępowaniu
prowadzonym przez
zamawiającego Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Kra
jowy Zarząd Gospodarki Wodnej z siedzibą w Warszawie przy Żelaznej 59A (00-848
Warszawa)
przy udziale:
A.
wykonawcy Ł. S. prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą ekovert Ł. S. z
siedzibą we Wrocławiu przy ul. Średzkiej 10/1B (54-017 Wrocław), zgłaszającego
przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie odwołującego;
B. wykonawc
ów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: Kancelarii Radców
Prawnych O. D. J. T. Sp. p.
z siedzibą w Warszawie przy Al. Niepodległości 221 lok. 2
(02-087 Warszawa) oraz G.
Ł. prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą
WIND-HYDRO G.
Ł. z siedzibą w Łodzi przy ul. Opiekuńczej 19 (93-411 Łódź),
zgłaszających przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego


orzeka:
1.
Oddala odwołanie.
2
. Kosztami postępowania obciąża wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia: ANTEA POLSKA S.A. z siedzibą w Katowicach, „Pectore – Eco” Sp. z o.o.

z siedzibą w Gliwicach oraz DHI Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie i zalicza na
poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 15 000 zł 00 gr (słownie: piętnaście
tysięcy złotych zero groszy) uiszczoną przez tych wykonawców tytułem wpisu od odwołania.
Stosownie do art. 579 ust. 1 i 580 ust. 1 i 2 ust
awy z dnia 11 września 2019 r. Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.) na niniejszy wyrok - w terminie
14 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej
Izby
Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie.


Przewodniczący:
…………………………

Sygn. akt: KIO 492/21

U z a s a d n i e n i e


Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej
z siedzibą w Warszawie, zwany dalej: „zamawiającym”, prowadzi postępowanie o udzielenie
zamówienia publicznego, na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych
(t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.) zwanej dalej: „Pzp” w trybie
przetargu nieograniczonego pn.: Op
racowanie prognoz oddziaływania na środowisko i
przeprowadzenie
SOOŚ

(
nr
zamówienia:
KZGW/KPP/108/2020),
zwane
dalej
„postępowaniem”.
Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej w dniu 14
października 2020 r., pod numerem 2020/S 200-485722.
Szacunkowa wartość zamówienia, którego przedmiotem są usługi, jest wyższa od
kwot wskazanych w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp.

W dniu 15 lutego 2021 r. wykonawcy
wspólnie ubiegający się o udzielenie
zamówienia: ANTEA POLSKA S.A. z siedzibą w Katowicach, „Pectore – Eco” Sp. z o.o.
z siedzibą w Gliwicach oraz DHI Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (zwani dalej:
„odwołującym”) wnieśli odwołanie na:
- zaniechanie wykluczenia wykonawcy Kancel
arii Radców Prawnych O. D. J. T. Sp. p. z
siedzibą w Warszawie oraz G. Ł. prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą WIND-
HYDRO G.
Ł. z siedzibą w Łodzi (zwanych dalej jako: „Kancelaria”) z postępowania, mimo
że wykonawca ten wprowadził zamawiającego w błąd;
-
zaniechanie wykluczenia Kancelarii z postępowania, mimo że wykonawca ten nie spełnia
warunku udziału w postępowaniu;
-
zaniechanie dokonania przez zamawiającego rzetelnego uzasadnienia dla wysokości
punktacji przy ocenie oferty złożonej przez odwołującego w sposób zgodny z wymaganiami
pkt 15.4.3 lit b) SIWZ, gdzie przewidział: Każda z ważnych ofert będzie punktowana w
kryterium określonym w pkt 15.2.3 SIWZ poprzez przyznanie punktów za opis sposobu
realizacji zamówienia:
Sposób komunikacji i współpracy z Zamawiającym oraz innymi Wykonawcami w Projekcie:
„Przegląd i aktualizacja planów zarządzani ryzykiem powodziowym
, co skutkowało
przyznaniem odwołującemu w tych kryteriach zbyt małej ilości punktów;

-
wyborze oferty Kancelarii jako oferty najkorzystniejszej, z uwagi na to, że Kancelaria winna
być wykluczona z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12, 16 i 17 Pzp oraz na
zaniechaniu wyboru jako najkorzystniejszej oferty złożonej przez odwołującego.
Odwołujący zarzucił zamawiającemu naruszenie następujących przepisów:
1) art. 24 ust. 1 pkt 16 w zw. z art. 7 ust. 1 i 3 Pzp przez zaniechanie wykluczenia Kancelarii
z postępowania, pomimo tego, że Kancelaria w wyniku zamierzonego działania, a co
najmniej rażącego niedbalstwa wprowadziła zamawiającego w błąd:
a)
przy przedstawieniu informacji, że spełnione są warunki udziału w postępowaniu w
zakresie wskazanym co do osoby p. M.S., wskazanej na stanowisko kierownika projektu,
gdyż osoba ta nie spełnia warunku posiadania doświadczenia w zakresie ocen
oddziaływania na środowisko, wskazała pracę w toku (m.st. Warszawa), wskazano pracę
przy projekcie farm wiatrowych Kcynia, która nie została wykonana w zakresie wskazanym w
ofercie oraz wskazano błędny okres realizacji;
b)
przy przedstawieniu informacji, że spełnione są warunki udziału w postępowaniu w
zakresie wskazanym co do osoby p. M.K.S., wskazanej na stanowisko specjalisty ds.
gospodarki wodnej,
gdyż osoba ta może się wylegitymować jedynie 48 miesięcznym
okresem doświadczenia, zamiast wskazanych 60 miesięcy, a ponadto wskazano jako
referencyjną pracę, w której osoba nie brała udziału (RZGW w Krakowie), zaś w przypadku
pracy przy projekcie dla RZGW w Gdańsku osoba ta faktycznie funkcję pełniła jedynie przez
2 miesiące;
c)
przy przedstawieniu informacji, że spełnione są warunki udziału w postępowaniu w
zakresie wskazanym co do osoby p. M.R.-S., wskazanej na stanowisko specjalisty w
dziedzinie ocen oddziaływania na środowisko 3, gdyż osoba ta wykazała faktycznie 4
miesiące, zamiast 60 m-cy, przy czym wskazano również szereg prac, które nie dotyczą
ocen oddzi
aływania na środowisko, a p. M.R.-S. pełniła jedynie funkcje zarządcze,
niemerytoryczne;
d)
przy przedstawieniu informacji, że spełnione są warunki udziału w postępowaniu w
zakresie wskazanym co do osoby p. J.S., wskazanego na stanowisko specjalisty w
dziedzinie ocen oddziaływania na środowisko 2, gdyż osoba ta wykazała faktycznie 4
miesiące, zamiast 46 m-cy, przy czym wskazano również szereg prac, które nie dotyczą
ocen oddziaływania na środowisko, a p. J.S. pełnił jedynie funkcje zarządcze, nie
merytoryczne;
2) art. 24 ust. 1 pkt 17 w zw. z art. 7 ust. 1 i 3 Pzp przez zaniechanie wykluczenia Kancelaria
z postępowania, pomimo tego, że Kancelaria w wyniku co najmniej lekkomyślności lub
niedbalstwa, przedstawiła informacje wprowadzające w błąd zamawiającego, które to
informacje mogły mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w

postępowaniu w zakresie:
a)
przy przedstawieniu informacji, że spełnione są warunki udziału w postępowaniu w
zakresie wskazanym co do osoby p. M.S., wskazanej na stanowisko kierownika projektu,
gdyż osoba ta nie spełnia warunku posiadania doświadczenia w zakresie ocen
oddziaływania na środowisko, wskazała pracę w toku (m.st. Warszawa), wskazano pracę
przy projekcie farm wiatrowych Kcynia, która nie została wykonana w zakresie wskazanym w
ofercie oraz wskazano błędny okres realizacji;
b)
przy przedstawieniu informacji, że spełnione są warunki udziału w postępowaniu w
zakresie wskazanym co do osoby p. M.K.S., wskazanej na stanowisko specjalisty ds.
gospodarki wodnej,
gdyż osoba ta może się wylegitymować jedynie 48 miesięcznym
okresem doświadczenia, zamiast wskazanych 60 miesięcy, a ponadto wskazano jako
referencyjną pracę, w której osoba nie brała udziału (RZGW w Krakowie), zaś w przypadku
pracy przy projekcie dla RZGW w Gdańsku osoba ta faktycznie funkcję pełniła jedynie przez
2 miesiące;
c)
przy przedstawieniu informacji, że spełnione są warunki udziału w postępowaniu w
zakresie wskazanym co do osoby p. M.R.-S., wskazanej na stanowisko specjalisty w
dziedzinie ocen oddziaływania na środowisko 3, gdyż osoba ta wykazała faktycznie 4
miesiące, zamiast 60 m-cy, przy czym wskazano również szereg prac, które nie dotyczą
ocen oddziaływania na środowisko, a p. M.R.-S. pełniła jedynie funkcje zarządcze,
niemerytoryczne;
d)
przy przedstawieniu informacji, że spełnione są warunki udziału w postępowaniu w
zakresie wskazanym co do osoby p. J.S., wskazanego na stanowisko specjalisty w
dziedzinie ocen o
ddziaływania na środowisko 2, gdyż osoba ta wykazała faktycznie 4
miesiące, zamiast 46 m-cy, przy czym wskazano również szereg prac, które nie dotyczą
ocen oddziaływania na środowisko, a p. J.S. pełnił jedynie funkcje zarządcze, nie
merytoryczne;
3) art.
24 ust. 1 pkt 12 Pzp przez zaniechanie wykluczenia Kancelarii z postępowania na
podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12 Pzp z uwagi na to, że Kancelaria nie wykazała spełniania
warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt 7.2.2. SIWZ dla osób wskazanych
na stanowisko: (i) kierownika projektu, (ii) specjalisty ds. gospodarki wodnej, (iii) specjalisty w
dziedzinie ocen oddziaływania na środowisko 3, (iv) specjalisty w dziedzinie ocen
oddziaływania na środowisko 2,
a w konsekwencji także:
4) art. 24 ust. 4 w zw. z art. 7 ust. 1 i 3 Pzp przez zaniechanie uznania oferty Kancelarii za
odrzuconą w sytuacji, gdy oferta ta została złożona przez wykonawcę podlegającego
wykluczeniu z udziału w postępowaniu;

5) art. 92 ust. 1 Pzp w zw. z art. 7 ust. 1 Pzp przez zaniechan
ie sporządzenia i udostępnienia
o
dwołującemu uzasadnienia faktycznego dla punktacji przyznanej jego ofercie w kryterium
komunikacja opisanym w pkt 15.4.3 lit b) SIWZ:
„Każda z ważnych ofert będzie punktowana
w kryterium określonym w pkt 15.2.3 SIWZ poprzez przyznanie punktów za opis sposobu
realizacji zamówienia:Sposób komunikacji i współpracy z Zamawiającym oraz innymi
Wykonawcami w Projekcie: „Przegląd i aktualizacja planów zarządzani ryzykiem
powodziowym”,
co utrudnia odwołującemu możliwość skorzystania z przysługujących mu
środków ochrony prawnej i skutkuje zaniżeniem przyznanych punktów o 2 pkt;
6) art.
91 ust. 1 w zw. z art. 7 ust. 1 i 3 Pzp przez uznanie oferty Kancelarii za ofertę
najkorzystniejszą, podczas gdy w rzeczywistości oferta ta nie jest ofertą najkorzystniejszą w
postępowaniu.
W
związku z powyższymi zarzutami odwołujący wniósł o uwzględnienie odwołania w
całości i nakazanie zamawiającemu:
-
unieważnienia czynności wyboru oferty złożonej przez Kancelarię, jako oferty
najkorzystniejszej;
- w
ykluczenie Kancelarii z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12, 16 i 17 Pzp i w
konsekwencji uznania oferty Kancelarii za odrzuconą na podstawie art. 24 ust. 4 Pzp;
-
dokonania ponownego badania i oceny ofert, w tym przyznaniu odwołującemu dwóch
d
odatkowych punktów w kryterium komunikacja opisanym w pkt 15.4.3 lit b) SIWZ: Każda z
ważnych ofert będzie punktowana w kryterium określonym w pkt 15.2.3 SIWZ poprzez
przyznanie punktów za opis sposobu realizacji zamówienia: Sposób komunikacji i
współpracy z Zamawiającym oraz innymi Wykonawcami w Projekcie: „Przegląd i aktualizacja
planów zarządzani ryzykiem powodziowym
co utrudnia odwołującemu możliwość
skorzystania z przysługujących mu środków ochrony prawne.
Odwołujący wskazał, że posiada interes we wniesieniu odwołania i jest
zainteresowany udzieleniem mu przedmiotowego zamówienia. Wyjaśnił, że w tym celu złożył
ofertę, której treść odpowiadała treści SIWZ, wykazał spełnianie warunków udziału w
postępowaniu i ubiega się o udzielenie mu zamówienia. Ponadto odwołujący stwierdził, że w
wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów Pzp poniósł szkodę. Gdyby
zamawiający postąpił zgodnie z przepisami Pzp, to dokonałby wszystkich wskazanych
powyżej zaniechanych czynności, natomiast nie dokonałby wskazanych powyżej czynności
niezgodnych z przepisami Pzp. W konsekwencji, zgodnie z określonymi w SIWZ kryteriami
oceny ofert, oferta odwołującego zostałaby wybrana jako najkorzystniejsza. W ocenie
odwołującego przez dokonanie i zaniechanie powyższych czynności zamawiający
doprowadził do sytuacji, w której odwołujący utracił szansę na uzyskanie zamówienia oraz
na osiągnięcie zysku, który planował osiągnąć w wyniku jego realizacji (lucrum cessans).

Powyższe stanowiło w ocenie odwołującego wystarczającą przesłankę do skorzystania przez
niego ze środków ochrony prawnej przewidzianych w art. 505 ust 1 nPzp. Odwołujący
wskazał ponadto, że naruszenie wymienionych powyżej przepisów Pzp niewątpliwie miało
istotny wpływ na wynik postępowania a zatem biorąc pod uwagę art. 554 ust. 1 pkt 1 nPzp
Krajowa Izba Odwoławcza winna uwzględnić odwołanie. Efektem wskazanych powyżej
czynności i zaniechać zamawiającego jest bowiem uniemożliwienie wyboru oferty
odwołującego jako najkorzystniejszej oferty, co w istotny sposób wpłynęło na wynik
po
stępowania.
W uzasadnieniu
odwołujący wyjaśnił, że zamawiający w pkt 7.2.2. SIWZ wskazał, iż w
postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki udziału
w postępowaniu: Dysponuje lub przy realizacji zamówienia będzie dysponował zespołem,
który skieruje do realizacji usługi będącej przedmiotem niniejszego postępowania, w skład
którego wchodzić będą specjaliści posiadający wiedzę oraz doświadczenie niezbędne do
realizacji zamówienia, w tym co najmniej osoby o następującym doświadczeniu,
wykształceniu, kwalifikacjach (wszystkie wymagania dla osób na danym stanowisku muszą
być spełnione łącznie), min. (i) kierownika projektu, (ii) specjalisty ds. gospodarki wodnej, (iii)
specjalisty w dziedzinie ocen oddziaływania na środowisko 3, (iv) specjalisty w dziedzinie
ocen oddziaływania na środowisko 2. Odwołujący stanowczo stwierdził, że bezsprzecznie w
niniejszej sprawie Kancelaria podała w złożonej zamawiającemu ofercie informacje
wprowadzające w błąd:
1. Pani M.S.
– kierownik projektu,
W
ymagania: w ostatnich 20 latach przed upływem terminu składania ofert, posiada łącznie
co najmniej 5-
letnie doświadczenie zawodowe w zakresie realizacji prac naukowo-
badawczych lub studialnych związanych z ochroną środowiska, w tym ocenami
oddziaływania na środowisko.
Jak wskazał odwołujący, Kancelaria wskazała dwie prace z tego zakresu:
a)
okres realizacji prac (od-
od miesiące/rok): 07/2020-10/2020, 4 m-ce Klient/
Pracodawca: Miasto St. Warszawa /Kancelaria Radców Prawnych O. D. J. i Partnerzy
(należy podać) nazwa/tytuł zrealizowanej pracy: Prognoza oddziaływania na środowisko do
zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st.
Warszawy” - etap 1. zakres obowiązków: członek zespołu
O
dwołuący
podał,
że
zgodnie
z
in
formacją
ze
strony:
https://bip.warszawa.pl/Menu_przedmiotowe/ogloszenia/plany_zagospodarowania/Studium_
uwarunkowanj_kierunkow_zagospodarowania_przestrzennego_m_stWarszawy__wylozenie
_do_public.htm
realizacja raportu przypadła na styczeń 2021 r. a obecnie prowadzone są
konsultacje społeczne zmiany Studium wraz przedmiotowym raportem, czyli procedura soos

jest w toku.
Zatem nie można twierdzić, że projekt został zakończony i odebrany.
b)
okres realizacji prac (od-
od miesiące/rok): 10/2008 - 06/2010 20 m-cy, Klient/
Pracodawca: Projektowanie Farm Wiatrowych
– B. Ł. ul. Chocianowicka 190 - 93-460
Łódź, nazwa/tytuł zrealizowanej pracy: Farma Wiatrowa Kcynia, Zadanie: Przygotowanie
Karty informacyjnej przedsięwzięcia oraz Raportu o oddziaływaniu planowanego
przedsięwzięcia na środowisko - Budowa farmy wiatrowej Kcynia 300MW zakres
obowiązków w projekcie: Kierownik zespołu ds. ochrony środowiska.
Odwołujący podał, że na stronie właściwiej RDOŚ nie ma takiego postępowania we
wskazanym okresie. W 2009 r. RDOŚ prowadził kilka postępowań dotyczących budowy farm
wiatrowych, jednak wnioskodawcą we wszystkich przypadkach był Burmistrz Kcyni, a
wielkość farm wiatrowych nie przekraczała łącznie kilkudziesięciu MW.
Poza tym pomyłka w dacie realizacji projektu podkreślenie poniżej: nazwy/tytuły
zrealizowanych projektów: Wdrożenie instrumentów wspierających realizację działań PZRP
okres realizacji projektów (od-od miesiące/rok): 16/2019 - 07/2020 - 8 m-cy wartość
projektów: 1 405 000,00 zł brutto, zakres obowiązków w projekcie: kierownik merytoryczny
Projektu oraz współautor prac merytorycznych z zakresu m.in. Opracowanie przygotowujące
rozwiązania prawne, kontrolne oraz inwestycyjne na bazie „Wytycznych w sprawie
nietechnicznych metod zarządzania ryzykiem powodziowym”; Opracowanie listy
potencjalnych wskazań lokalizacyjnych dla działań aPZRP w tym Metodyka wyznaczania
potencjalnych wskazań lokalizacyjnych w celu przywracania naturalnych parametrów
morfologicznych rzek i ekosystemów dolinowych.
Z
amawiający jednoznacznie i kategorycznie wymagał w pkt 7.2.2. Ip.1 SIWZ, dla kierownika
projektu doświadczenia: „w ostatnich 20 latach przed upływem terminu składania ofert,
posiada łącznie co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe w zakresie realizacji prac
naukowo-
badawczych lub studialnych związanych z ochroną środowiska, w tym ocenami
oddziaływania na środowisko oraz w zarządzaniu projektami i kierowaniu zespołem
specjalistów, podczas realizacji minimum 3 projektów związanych z ochroną środowiskalub
ocenami oddziaływania na środowisko o wartości zamówienia co najmniej 500 000,00 zł
brutto każdy.”.
Odwołujący wsyjasnił, że z uwagi na powyższe w jego przekonaniu, spełniona została:
-
wynikająca z art. 24 ust. 1 pkt 16 Pzp przesłanka wprowadzenia zamawiającego w błąd w
wyniku rażącego niedbalstwa przez Kancelarię

w zakresie wykazania minimalnego
doświadczenie dla kierownika projektu przez p. M.S. oraz
-
wynikająca z art. 24 ust. 1 pkt 17 Pzp przesłanka przedstawienia przez Kancelarię
informacji, które wprowadzają zamawiającego w błąd w wyniku lekkomyślności lub
niedbalstwa w zakresie wykazania minimalnego doświadczenie dla kierownika projektu dla p.

M.S.
Innymi słowy, wprowadzenie w błąd w zakresie wykazania spełniania warunków miało
istotny wpływ na decyzje zamawiającego. Powyższe automatycznie powinno dodatkowo
skutkować wykluczeniem Kancelarii z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12 Pzp;
2. Pani M.K.S.
– specjalista ds. gospodarki wodnej,
Wymagania: doświadczenie w ostatnich 10 latach, posiada łącznie co najmniej 5-letnie
doświadczenie zawodowe w zakresie realizacji prac naukowo-badawczych lub studialnych
związanych z ochroną przeciwpowodziową lub gospodarką wodną oraz uczestniczył w
realizacji minimum 2 prac w tym zakresie.
Zdaniem o
dwołującego, terminy prac zostały „dopasowane” do brakujących czasów trwania,
aby wyszło 60 m-cy, co jest niezgodne z prawdą. Kancelaria nie uwzględniła, iż prawie
wszystkie prace wskazane zostały zlecone ww. osobie przez odwołującego, a konkretnie
„Pectore-Eco” Sp. z o.o. lub Fundację WWN, który ma doskonałe rozeznanie w zleconym
zakresie.
Ponadto, wszystkie prace były wykonywane na zlecenie jednostek podległych
z
amawiającemu lub przez niego samego - nie została nawet sprawdzona poprawność tego
przez zamawiającego - właściwie natychmiastowa weryfikacja powinna nastąpić.
a)
„okres realizacji prac (od-od miesiące/rok): 10/2018 - 11/2019 Klient/ Pracodawca:
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie / Pectore-Eco Sp. z o.o. nazwa/tytuł
zrealizowanej pracy: Analiza możliwości zwiększenia retencji na terenach leśnych, rolniczych
i zurbanizowanych na obszarze ZP Pilicy w ramach utrzymania oraz zwiększenia istniejącej
zdolności retencyjnej w Regionie Wodnym Środkowej Wisły, zakres obowiązków:
opracowanie metodyki i przeprowadzenie analizy wielokryterialnej w celu wyboru
optymalnego zestawu działań. Tymczasem prawidłowo przekazana zamawiającemu
informacja powinna się przedstawiać następująco w kwestionowanym fragmencie: okres
realizacji prac (od-
od miesiące/rok): 10/2019 - 11/2019 Klient/ Pracodawca; Regionalny
Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie / Fundacja WWN;
b)
„okres realizacji prac (od-od miesiące/rok): 08/2017 - 11/2018 Klient/ Pracodawca:
Regionalny Zar
ząd Gospodarki Wodnej w Warszawie / Pectore-Eco Sp. z o.o. nazwa/tytuł
zrealizowanej pracy: Analiza możliwości zwiększenia retencji na terenach leśnych, rolniczych
i zurbanizowanych na obszarze ZP Wkry w ramach utrzymania oraz zwiększenia istniejącej
zdoln
ości retencyjnej w Regionie Wodnym Środkowej Wisły, zakres obowiązków:
opracowanie metodyki i przeprowadzenie analizy wielokryterialnej w celu wyboru
optymalnego zestawu działań”. Tymczasem prawidłowo przekazana zamawiającemu
informacja powinna się przedstawiać następująco w kwestionowanym fragmencie: okres
realizacji prac (od-
od miesiące/rok): 09/2017 - 10/2017 oraz 11/2018 (ze względu na fakt, iż
w ramach projektu wykonywano na podstawie odrębnych umów inne zadania);

c)
okres realizacji prac (od-
od miesiące/rok): maj - 12/2014 Klient/ Pracodawca:
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku / Pectore-Eco Sp. z o.o. nazwa/tytuł
zrealizowanej pracy: Program „Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław do
roku 2030". Plan działań dla etapu ll (2014-2020) zakres obowiązków: przeprowadzenie
analiz i hierarchizacja działań przewidzianych do realizacji w ramach Programu".
Tymczasem prawidłowo przekazana zamawiającemu informacja powinna się przedstawiać
następująco w kwestionowanym fragmencie: okres realizacji prac (od-od miesiące/rok):
06/2014 - 09/2014;
d)
„okres realizacji prac (od-od miesiące/rok): 11/2013 - 07/2014 Klient/ Pracodawca:
Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie/ Pectore-Eco sp. z o.o. nazwa/tytuł
zrealizowanej pracy: Opracowanie MasterPlanów dla obszarów dorzeczy Wisły i Odry -
Opracowanie 2 oddzielnych procedur i prognoz oddziaływania na środowisko: dla obszaru
dorzecza Wisły i dla obszaru dorzecza Odry, zakres obowiązków: udział w opracowaniu
metodyki prowadzenia oceny zgodności inwestycji z RDW, przeprowadzanie ocen zgodności
inwestycji z RDW”. Tymczasem prawidłowo przekazana zamawiającemu informacja powinna
się przedstawiać następująco w kwestionowanym fragmencie: okres realizacji prac (od-od
miesiące/rok): 01/2014-03/2014;
e)
„okres realizacji prac (od-od -miesiące/rok): 05/2014 - 12/2015 Klient/ Pracodawca:
Krajowy Zarząd w Warszawie/ Pectore-Eco Sp. z o.o., nazwa/tytuł zrealizowanej pracy:
„Opracowanie aktualizacji planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy” -
Opracowanie 10 oddziel
nych planów oraz prognoz oddziaływania na środowisko dla
obszarów dorzeczy: Wisły, Odry, Dniestru, Dunaju, Jarft, Łaby, Niemna, Pregoły
,
Świeżej,
Ocker,
zakres obowiązków: Zastępca kierownika zespołu, członek zespołu, współautor
opracowania

. Tymczasem pra
widłowo przekazana Zamawiającemu informacja powinna się
przedstawiać następująco w kwestionowanym fragmencie: okres realizacji prac (od-od
miesiące/rok): 07/2014 -12/2014;
f)
„okres realizacji prac (od-od miesiące/rok): 05/2014 - 12/2015 Klient/ Pracodawca:
K
rajowy Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie/ Pectore-Eco Sp. z o.o., nazwa/tytuł
zrealizowanej pracy: Opracowanie aktualizacji Programu wodno-
środowiskowego kraju”
oraz Prognoza oddziaływania aktualizacji Programu wodno- środowiskowego kraju, zakres
obowi
ązków: członek zespołu, współautor opracowania”. Tymczasem prawidłowo
przekazana z
amawiającemu informacja powinna się przedstawiać następująco w
kwestionowanym fragmencie: okres realizacji prac (od-
od miesiące/rok): 07/2014- 12/2014;
g)
„okres realizacji prac (od-od miesiące/rok): 12/2017 Klient/ Pracodawca: Regionalny
Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie/ Pectore- Eco Sp. zo.o., nazwa/tytuł zrealizowanej
pracy: Przeprowadzenie pogłębionych analiz presji dla pilotażowych jednolitych części wód

w celu ustalenia
przyczyn nieosiągnięcia dobrego stanu wód z uwagi na występowanie
substancji biogennych -
opracowanie metodyki zakres obowiązków: kierownik projektu”.
Tymczasem prawidłowo przekazana zamawiającemu informacja powinna się przedstawiać
następująco w kwestionowanym fragmencie: okres realizacji prac (od-od miesiące/rok):
12/2016;
h)
„okres realizacji prac (od-od miesiące/rok): 02 - 10/2017 Klient/ Pracodawca:
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie/ Pectore-Eco Sp. z o.o. nazwa/tytuł
zrealizowanej pracy: Op
racowanie warunków korzystania z wód wybranych zlewni - analiza
stanu zasobów wodnych zakres obowiązków: członek zespołu, współautor opracowania”.
Tymczasem p. M.K.S.
niebrała udziału w tym opracowaniu;
i)
„okres realizacji prac (od-od miesiące/rok): 04 - 10/2016 Klient/ Pracodawca:
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku/ Pectore-Eco Sp. z o.o. nazwa/tytuł
zrealizowanej pracy: Strategiczna ocena oddziaływania na środowisko projektu Planu
przeciwdziałania skutkom suszy w regionie wodnym Dolnej Wisły zakres obowiązków:
członek zespołu, współautor opracowania”. Tymczasem prawidłowo przekazana
z
amawiającemu informacja powinna się przedstawiać następująco w kwestionowanym
fragmencie: okres realizacji prac (od-
od miesiące/rok): 09/2016 - 10/2016. Ponadto
odwołujacy dodał, ze p. M.K.S. nie brała udziału w projekcie przez cały okres jego trwania,
oficjalnie zastąpiła jednego z ekspertów na 2 m-ce;
j)
„okres realizacji prac (od-od miesiące/rok): 10/2013 - 12/2015 Klient/ Pracodawca:
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie/ Pectore-Eco Sp. z o.o., nazwa/tytuł
zrealizowanej pracy: Program wycinki drzew i krzewów na obszarach szczególnego
zagrożenia powodzią dla RZGW w Krakowie wraz ze strategiczną oceną oddziaływania na
środowisko, zakres obowiązków: członek zespołu, współautor opracowania”. Tymczasem
prawidłowo przekazana zamawiającemu informacja powinna się przedstawiać następująco w
kwestionowanym fragmencie: okres realizacji prac (od-
od miesiące/rok): 10/2013 - 11/2015;
k)
okres realizacji prac (od-
od miesiące/rok): 07- 12/2015, Klient/ Pracodawca:
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach/ Pectore-Eco Sp. z o.o., nazwa/tytuł
zrealizowanej pracy: Opracowanie „Planu utrzymania wód obejmującego obszar RZGW w
Gliwicach” wraz z przeprowadzeniem procedury strategicznej oceny oddziaływania na
środowisko, zakres obowiązków: członek zespołu, współautor opracowania. Tymczasem
prawidłowo przekazana zamawiającemu informacja powinna się przedstawiać następująco w
kwestionowanym fragmencie: okres realizacji prac (od-od mi
esiące/rok): 08/2015 - 12/2015;
l)
„okres realizacji prac (od-od miesiące/rok): 04 - 11/2015 Klient/ Pracodawca:
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie/ Pectore-Eco Sp. z o.o. nazwa/tytuł
zrealizowanej pracy: Opracowanie „Planu utrzymania wód obejmującego obszar RZGW w

Krakowie” wraz z przeprowadzeniem procedury strategicznej oceny oddziaływania na
środowisko, zakres obowiązków: członek zespołu, współautor opracowania”. Tymczasem
prawidłowo przekazana zamawiającemu informacja powinna się przedstawiać następująco w
kwestionowanym fragmencie: okres realizacji prac (od-
od miesiące/rok): 05/2015- 11/2015.
Jak zwrócił uwagę odwołujacy, zamawiający jednoznacznie i kategorycznie wymagał w pkt
7.2.2. Ip.2 SIWZ dla s
pecjalisty ds. gospodarki wodnej doświadczenia: „w ostatnich 10 latach
przed upływem terminu składania ofert, posiada łącznie co najmniej 5-letnie doświadczenie
zawodowe w zakresie realizacji prac naukowo-
badawczych lub studialnych związanych z
ochroną przeciwpowodziową lub gospodarką wodną oraz uczestniczył w realizacji minimum
2 prac w tym zakresie”. Odwołujący stwierdził, że niezgodne z rzeczywistością informacje w
zakresie podanych poszczególnych okresów wskazanego doświadczenia, co w
konsekwencji spowodowało, że p. M.K.S. wykazała 48 miesięcy, zamiast zadeklarowanych
60 m-
cy, a ponadto wskazana została praca, w której nie brała udziału, zaś w innej brała
udział tylko przez 2 miesiące. Z uwagi na powyższe w przekonaniu odwołującego, spełniona
została:
-
wynikająca z art. 24 ust. 1 pkt 16 Pzp przesłanka wprowadzenia zamawiającego w błąd w
wyniku rażącego niedbalstwa przez Kancelarię w zakresie wykazania minimalnego
doświadczenie dla specjalisty ds. gospodarki wodnej, p. M.K.S. oraz
-
wynikająca z art. 24 ust. 1 pkt 17 Pzp przesłanka przedstawienia przez Kancelarię
informacji, które wprowadzają zamawiającego w błąd w wyniku lekkomyślności lub
niedbalstwa w zakresie wykazania minimalnego doświadczenie dla specjalisty ds.
gospodarki wodnej, p. M.K.S.
Innymi słowy, wprowadzenie w błąd w zakresie wykazania spełniania warunków miało istotny
wpływ na decyzje zamawiającego. Powyższe automatycznie powinno dodatkowo skutkować
wykluczeniem Kancelarii z p
ostępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12 Pzp;
3. Pani M.R.-S.
– specjalista w dziedzinie ocen oddziaływania na środowisko 3,
Odwołujący wyjaśnił, że Kancelaria dla tej osoby w sposób nieuprawniony wskazała prace z
okresu sprzed wejścia w życie ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o
ocenach oddziaływania na środowisko, chociaż zamawiający wyraźnie ograniczył czasowo
5-
letnie doświadczenie w pkt. 7.2.1 SIWZ dotyczącym warunków dla podmiotu, gdzie
odwołał się do tej ustawy. Już tylko z tego powodu prace sprzed wejścia w życie ustawy nie
powinny w ogóle zostać wzięte pod uwagę. Dla osoby wskazanej na to stanowisko
zamawiający wymagał: posiada łącznie co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe w
zakresie ocen oddziaływania na środowisko, w tym przeprowadzania strategicznej oceny
oddziaływania na środowisko, opracowywania prognoz oddziaływania na środowisko,

uczestniczył w realizacji przynajmniej 5 prac w tym zakresie.
a)
okres realizacji prac (od-
od miesiące/rok): 03/2006 - 12/2006 (należy podać) Klient/
Pracodawca
: Ministerstwo Rozwoju/ Mott MacDonald Limited (należy podać) nazwa/tytuł
zrealizowanej pracy: Przygotowanie projektów do wsparcia z Europejskiego Funduszu
Regionalnego - Projekt Phare nr 2003/005-
710.01.06 Przygotowanie projektów do wsparcia
z Europejskie
go Funduszu Regionalnego, zgodnie z umową o numerze referencyjnym
PL2003/005-
710.01.06. Opracowanie studiów wykonalności wraz z oceną wpływu na
środowisko, raportów oceny oddziaływania na środowisko oraz w zależności od potrzeb
audytu energetycznego dla zg
łoszonych przez Ministerstwo projektów (40 projektów w
województwie lubelskim). Projekt dotyczył województw w Ramach Rozwoju Polski
Wschodniej, (należy podać) zakres obowiązków: Koordynator regionalny dla województwa
lubelskiego, współautor opracowań (należy podać). Tymczasem praca nie spełnia warunku
jako wykonana sprzed wejścia w życie ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o
ocenach oddziaływania na środowisko;
b)
okres realizacji prac (od-
od miesiące/rok): 09-10/2008 (należy podać) Klient/
Pracodawca: Klient prywatny/ Mott McDonald, (należy podać) nazwa/tytuł zrealizowanej
pracy: Due diligence .środowiskowe dla zakładu PZL Świdnik w trakcie transakcji kupna
(należy podać) zakres obowiązków: Współautor opracowania (należy podać). Tymczasem
praca nie obejmowała swoim zakresem ocen oddziaływania na środowisko, a czynności
audytorskie;
c)
okres realizacji prac (od-
od miesiące/rok): 03-09/2007 (należy podać) Klient/
Pracodawca: Gmina Kurów (należy podać) nazwa/tytuł zrealizowanej pracy: Opracowanie
dokumentacji projektu niezbędnej o aplikacje o dofinansowanie ze środków RPO dla
„Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią w m. Kurów - przygotowanie wniosku
a
plikacyjnego i raportu oceny oddziaływania na środowisko (należy podać) zakres
obowiązków: Współautor opracowania (należy podać). Tymczasem praca nie spełnia
warunku, gdyż wykonana została przed wejściem w życie ustawy z dnia 3 października
2008, r. o udos
tępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
-
w
ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko;
d)
okres realizacji prac (od-
od miesiące/rok): 03-10/2007 (należy podać) Klient/
Pracodawca: Gmina Grabowiec (należy podać) nazwa/tytuł zrealizowanej pracy:
Opracowanie dokumentacji projektu niezbędnej o aplikacje o dofinansowanie ze środków
RPO dla „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią w m. Grabowiec -
przygotowanie wniosku aplikacyjnego i raportu oceny oddz
iaływania na środowisko (należy
podać) zakres obowiązków: Współautor opracowania (należy podać). Tymczasem praca nie

spełnia warunku, gdyż wykonana została przed wejściem w życie ustawy z dnia 3
października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko;
e)
okres realizacji prac (od-
od miesiące/rok): 07/2009-09/2010 (należy podać) Klient/
Pracodawca: Gmina Miejska Krosno/ Mott MacDonald (należy podać) nazwa/tytuł
zrealizowanej pracy: Raport oceny oddziaływania ma środowisko dla budowa drogi „G” i „Z" -
odcinek od ul. Zręcińskiej do ul. Korczyńskiej w Krośnie (należy podać) zakres obowiązków:
Kierownik Projektu, weryfikator (należy podać). Tymczasem pełnienie funkcji zarządczej -
Kierownika Projektu nie może być traktowane jako tożsame z pełnieniem roli eksperta w
zakresie ocen oddziaływania na środowisko oraz nie świadczy o współautorstwie
opracowania;
f)
okres realizacji prac (od-
od miesiące/rok): 09.2007-02.2008 (należy podać), Klient/
Pracodawca: Gmina Miejska Krosno/ Mott MacDonald (należy podać) nazwa/tytuł
zrealizowanej pracy:
Przygotowanie założeń projektu, analiza wykonalności,
rekomendacje.
Opracowanie
Programu
Funkcjonalno-
Użytkowego
oraz
Studium
Wykon
alności i Raportu oceny oddziaływania ma środowisko. W kolejnym etapie
opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej w celu uzyskania pozwolenia na
budowę (należy podać) zakres obowiązków: Kierownik Projektu (należy podać). Tymczasem
pełnienie roli zarządczej nie świadczy o autorstwie w zakresie oceny oddziaływania na
środowisko. Ponadto praca sprzed wejścia w życie ustawy z dnia 3 października 2008 r. o
udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko;
g)
okres realizacji prac (od-
od miesiące/rok): 10/2009-09/2011 (należy podać) Klient/
Pracodawca: Zakład Gospodarki Wodno Kanalizacyjnej w Tomaszowie Mazowieckim Spółka
z o.o./ Mott MacDonald (należy podać) nazwa/tytuł zrealizowanej pracy: Dokumentacja
aplikacyjna dla zadania „Modernizacja Oczyszczalni ścieków w Tomaszowie Mazowieckim i
skanalizowanie części aglomeracji Tomaszowa Mazowieckiego” - Opracowanie założeń,
analiza wykonalności wraz z przygotowaniem wstępnego studium wykonalności i wniosku do
Funduszu Spójności, raportu oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia"
Modernizacja Oczyszczalni ścieków w Tomaszowie Mazowieckim i skanalizowanie części
aglomeracji Tomaszowa Mazowieckiego”, (należy podać) zakres obowiązków: Kierownik
Projektu (należy podać). Podobnie jak powyżej, pełnienie funkcji zarządczej - Kierownika
Projektu nie jest tożsame z pełnieniem roli eksperta w zakresie ocen oddziaływania na
środowisko oraz nie świadczy o współautorstwie opracowania;
h)
okres realizacji prac (od-
od miesiące/rok): 07/2011-06/2012 (należy podać) Klient/
Pracodawca: ZDM w Poznaniu/Mott MacDonald,
(należy podać) nazwa/tytuł zrealizowanej

pracy: Raport oceny oddziaływania na środowisko dla przebudowy układu komunikacyjnego
w obrębie ul. Czechosłowackiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Modrzewiową do
skrzyżowania z ul. Łozową w Poznaniu (należy podać) zakres obowiązków: Kierownik Działu
Ochrony Środowiska (należy podać). I znów, pełnienie funkcji zarządczej - Kierownika Działu
Ochrony środowiska nie jest tożsame z pełnieniem roli eksperta w zakresie ocen
oddziaływania na środowisko oraz nie świadczy o współautorstwie opracowania;
i)
okres realizacji prac (od-
od miesiące/rok): 10/2012- 03/2013 (należy podać) Klient/
Pracodawc
a: Biuro Projektów Systemów WodnoŚciekowych „EKOSAN” s.c./Mott
MacDonald. (należy podać) nazwa/tytuł zrealizowanej pracy: Karta Informacyjna
Przedsięwzięcia dla Rozbudowy oczyszczalni ścieków w Długiej Kościelnej, gmina Halinów
(należy podać) zakres obowiązków: Kierownik Działu Ochrony Środowiska, współautor
opracowania (należy podać). Także w tym wypadku pełnienie funkcji zarządczej - Kierownika
Działu Ochrony środowiska nie jest tożsame z pełnieniem roli eksperta w zakresie ocen
oddziaływania na środowisko oraz nie świadczy o współautorstwie opracowania;
j)
okres realizacji prac (od-
od miesiące/rok): 06.-08/2012 (należy podać) Klient/,
Pracodawca: Klient prywatny/Mott MacDonald. (należy podać) nazwa/tytuł zrealizowanej
pracy: Due diligence środowiskowe, techniczne i komercyjne dla spółki zajmującej się
gospodarka odpadową w trakcie transakcji kupna (należy podać) zakres obowiązków:
Dyrektor Projektu, współautor opracowania (należy podać). Tymczasem praca nie
obejmowała wykonania prac w zakresie ocen oddziaływania na środowisko, a czynności
audytorskie oraz sprzedażowe. Także pełnienie funkcji zarządczej - Dyrektora Projektu nie
jest tożsame z pełnieniem roli eksperta w zakresie ocen oddziaływania na środowisko;
k)
okres realizacji prac (od-
od miesiące/rok): 09/2009-06/2011 (należy podać) Klient/
Pracodawca: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego /Mott MacDonald (należy podać)
nazwa/tytuł zrealizowanej pracy: Umowa ramowa - Doradztwo w przygotowaniu do realizacji
projektów indywidualnych finansowanych z funduszy strukturalnych i FS. Weryfikacja
prawidłowości studium wykonalności, programu funkcjonalno użytkowego, raportu, oceny
oddziaływania na środowisko oraz dokumentacji: Weryfikacja prawidłowości sporządzenia
dokumentacji projektowej dia projektów POliŚ 7.2-16 „Poprawa dostępności dó portu
Kołobrzeg od strony lądu (drogi i kolej). Etap I” oraz POliŚ 7.2-17 „Poprawa dostępności do
portu Kołobrzeg od strony lądu (drogi i kolej). Etap II". Weryfikacja prawidłowości
sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko studjum wykonalności
dla projektu POliŚ 7.2-4 „Projekt poprawy dostępu kolejowego do Portu Gdańsk (most +
dwutorowa linia kolejowa)” Weryfikacja prawidłowości sporządzenia studium wykonalności
dla projektu POliŚ 2.1- 13 “System gospodarki odpadami dla Miasta Poznania”. Weryfikacja
prawidłowości sporządzenia 11 dokumentacji projektowych oraz 11 specyfikacji technicznych

wykonania i odbioru robót budowlanych dla projektu POliŚ 12.1-1.1 „Budowa i remont oraz
doposażenie baz Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, Etap 1, Etap 2” Weryfikacja
prawidłowości sporządzenia programu funkcjonalno-użytkowego dla projektu pn. Budowa
Zintegrowanego Systemu Gospodarki Odpadami Komunalnymi dla gmin regionu
ciechanowskiego (część 1B), przewidzianego do realizacji w ramach RPO Województwa
Mazowieckiego na lata 2007-
2013. Weryfikacja prawidłowości sporządzenia studium
wykonalności dla projektu pn. „Budowa wewnętrznego układu komunikacyjnego Portu
lotniczego w Krakowie" (część 4A), przewidzianego do realizacji w ramach RPO
Wo
jewództwa Małopolskiego na lata 2007-2013. Weryfikacja prawidłowości sporządzenia
dokumentacji projektowej (projekt budowlany), programu funkcjonalno-
użytkowego oraz
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych dla projektu POliŚ 7.1-21
B
udowa połączenia kolejowego MPL „Kraków - Balice” z Krakowem, odcinek Kraków Główny
- Mydlniki -
Balice. Weryfikacja prawidłowości sporządzenia 5 programów funkcjonalno-
użytkowego dla projektu POIŚ 2.1 - 17 pn. „System zagospodarowania odpadów
komunalnych
w Olsztynie. Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów "Weryfikacja
dokumentacji projektowej dla projektu przewidzianego do realizacji w ramach RPO
Województwa Kujawsko- Pomorskiego pn.: Skomunikowanie terenów inwestycyjnych miasta
Włocławek - przebudowa ul. Kapitulnej do połączenia z Rondem Falbanka oraz Zazamczem
do ul. Wienieckiej” Weryfikacja prawidłowości sporządzenia Studium Wykonalności dla
projektu POiŚ 6.3-16 "Port lotniczy Warszawa- Budowa nawierzchni lotniskowych i
drogowych (należy podać), zakres obowiązków: Kierownik Projektu, Dyrektor
Projektu/współautor opracowania (należy podać). Tymczasem praca nie obejmowała
wykonania prac w zakresie ocen oddziaływania na środowisko, a czynności audytorskie,
weryfikators
kie oraz doradcze. Również pełnienie funkcji zarządczych - nie jest tożsame z
pełnieniem roli eksperta w zakresie ocen oddziaływania na środowisko;
l)
okres realizacji prac (od-
od miesiące/rok): 02/2012-04/2012 (należy podać) Klient/
Pracodawca: MPWIK w Bydgoszczy / Mott MacDonald Polska Sp. z o.
o. (należy podać)
nazwa/tytuł zrealizowanej.. ,prący: Audyt rozwiązań technologicznych i uwarunkowań
środowiskowych Spółki, Wodnej Kapuściska z siedziba w Bydgoszczy zakres obowiązków:
Ekspert (należy podać). Tymczasem praca nie obejmowała wykonania prac w zakresie ocen
oddziaływania na środowisko;
m)
okres realizacji prac (od-
od miesiące/rok): 09/2013-10/2013 (należy podać) Klient/
Pracodawca: PKP S.A./ Mott MacDonald Polska Sp. z o.o. (należy podać) nazwa/tytuł
zrealizowanej pracy: Raport oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia
polegającego na przebudowie linii kolejowej nr 4 szlak Strzałki — Idzikowice w zakresie
kolejowych obiektów inżynieryjnych położonych w km: 62,238; 63,728; 60,868/60,87; 62,605;

64,338/64,343 zakres obowiązków: Kierownik Działu Ochrony Środowiska, weryfikator
(należy podać). Tymczasem wskazany zakres obowiązków nie wskazuje na pełnienie roli
specjalisty w zakresie ocen oddziaływania na środowisko, a jedynie pełnienie funkcji
zarządczych lub weryfikatorskich;
n)
okres realizacji prac (od-
od miesiące/rok): 11/2013-07/2014 (należy podać) Klient/
Pracodawca: Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie/ Mott MacDonald Polska Sp.
z o.o. (należy podać) nazwa/tytuł zrealizowanej pracy: Opracowanie MasterPlanów dla
obszarów dorzeczy Wisły i Odry Opracowanie 2 oddzielnych prognoz oddziaływania na
środowisko. Prognoza oddziaływania na środowisko dla MasterPlanu dla obszaru dorzecza
Wisły Prognoza oddziaływania na środowisko dla MasterPlanu dla obszaru dorzecza Odry
zakres obowiązków: członek zespołu, współautor opracowania (należy podać). W tym
przypadku wskazany zakres obowiązków został podany niezgodnie ze stanem faktycznym.
Pani M.R.-S.
pełniła wyłącznie rolę Dyrektora Technicznego we wskazanym projekcie
[z
amawiający ma pełen dostęp do tej dokumentacji w tym zakresie, była to praca
wykonywana na jego zlecenie];
o)
okres realizacji prac (od-
od miesiące/rok): 05/2014-12/2015, wsparcie w trakcie
okresu gwarancyjnego Klient/ Pracodawca: Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej w
Warszawie/ Mott MacDon
ald Polska Sp. z o.o. (należy podać) nazwa/tytuł zrealizowanej
pracy: „Opracowanie aktualizacji Programu wodno-środowiskowego kraju” - Prognoza
oddziaływania aktualizacji Programu wodno-środowiskowego kraju „(należy podać) zakres
obowiązków: Dyrektor projektu ze strony Wykonawcy, członek zespołu, współautor
opracowania (należy podać). Tu także wskazany zakres obowiązków został podany
niezgodnie ze stanem faktycznym. Pani M.R.-S.
pełniła rolę zarządczą (Dyrektora
Technicznego) w Mott MacDonald Polska, co również było wskazywane w opracowywanych
dokumentach. M.R.-S.
została zaakceptowana przez zamawiającego jako specjalista w
dziedzinie realizacji projektów hydrotechnicznych [zamawiający ma pełen dostęp do tej
dokumentacji w tym zakresie, była to praca wykonywana na jego zlecenie];
p)
okres realizacji prac (od-
od miesiące/rok): 05/2014-12/2015 Klient/Pracodawca:
Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie/ Mott MacDonald Polska Sp. z o.o.
(należy podać) nazwa/tytuł zrealizowanej pracy: „Opracowanie aktualizacji planów
gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy” Opracowanie 10 oddzielnych prognoz
oddziaływania na środowisko: Prognoza oddziaływania planu gospodarowania wodami dla
obszaru dorzecza Wisły Prognoza oddziaływania planu gospodarowania wodami dla obszaru
dorzecza Odry Prognoza oddziaływania planu gospodarowania wodami dla obszaru
dorzecza Dniestru, Prognoza oddziaływania planu gospodarowania wodami dla obszaru
dorzecza Dunaju, Prognoza oddziaływania planu gospodarowania wodami dla obszaru

dorzecza Jarft, P
rognoza oddziaływania planu gospodarowania wodami dla obszaru
dorzecza Łaby, Prognoza oddziaływania planu gospodarowania wodami dla obszaru
dorzecza Niemna, Prognoza oddziaływania planu gospodarowania wodami dla obszaru
dorzecza Pregoły, Prognoza oddziaływania planu gospodarowania wodami dla obszaru
dorzecza Świeżej, Prognoza oddziaływania planu gospodarowania wodami dla obszaru
dorzecza Ucker (należy podać) zakres obowiązków: Dyrektor Projektu ze strony
Wykonawcy, członek zespołu, współautor opracowania (należy podać). Także w tym
przypadku wskazany zakres obowiązków został podany niezgodnie ze stanem faktycznym.
Pani M.R.-S.
pełniła rolę zarządczą (Dyrektora Technicznego) w Mott MacDonald Polska, co
również było wskazywane w opracowywanych dokumentach. M.R.-S. została
zaakceptowana przez z
amawiającego jako specjalista w dziedzinie realizacji projektów
hydrotechnicznych [zamawiający ma pełen dostęp do tej dokumentacji w tym zakresie, była
to praca wykonywana na jego zlecenie];
q)
okres realizacji prac (od-od mi
esiące/rok): 09/2014-01/2016 Klient/Pracodawca:
MZDW w Warszawie/ Mott MacDonald Polska Sp. z o.o. (należy podać) nazwa/tytuł
zrealizowanej
pracy:
RAPORT
O
ODDZIAŁYWANIU
PRZEDSIĘWZIĘCIA
NA
ŚRODOWISKO Budowy drogi wojewódzkiej Paszkowianki na odcinku od skrzyżowania z
drogą wojewódzką nr 719 do autostrady A2 z włączeniem do węzła autostradowego
„Pruszków” oraz włączeniem do drogi wojewódzkiej nr 720 w rejonie przejazdu
autostradowego WD300 (należy podać), zakres obowiązków: Dyrektor Techniczny -
Doradztwo In
frastrukturalne, Woda i Środowisko, weryfikator (należy podać). Praca nie
obejmowała wykonania prac w zakresie ocen oddziaływania na środowisko. Nadto pełnienie
funkcji zarządczych nie jest tożsame z pełnieniem roli eksperta w zakresie ocen
oddziaływania na środowisko ani autora raportu;
r)
okres realizacji prac (od-
od miesiące/rok): 08/2019-10/2019 (należy podać) Klient/
Pracodawca: SGS Sp. z o.o/ Q
energy Sp. z o.o (należy podać), nazwa/tytuł zrealizowanej
pracy: Raport techniczny i Środowiskowy typu Due Diligence dla biogazowni w Ruchocicach
(należy podać) zakres obowiązków: Współautor opracowania (należy podać). Praca nie
spełnia warunku, gdyż nie obejmowała wykonania prac w zakresie ocen oddziaływania na
środowisko, a czynności audytorskie, weryfikatorskie oraz doradcze;
s)
okres realizacji prac (od-
od miesiące/rok): 02/2020-09/2020 (należy podać) Klient/
Pracodawca: PGW WP KZGW w Warszawie /PectoreEco Sp. z o.o. (należy podać)
nazwa/tytuł zrealizowanej pracy: Prognoza oddziaływania na środowisko do Projektu Planu
Przeciwdziałania Skutkom Suszy, zakres obowiązków: członek zespołu, współautor
opracowania (należy podać). Praca została zrealizowana przez p. M.R.-S., jednak podane
terminy nie są zgodne ze stanem faktycznym, praca była realizowana od 02/2020 do

05/2020;
t)
okres realizacji prac (od-
od miesiące/rok): 07/2020-10/2020 (należy podać) Klient/
Pracodawca: Miasto St. Warszawa /Kancelaria Radców Prawnych O. D. J. i Partnerzy
(należy podać) nazwa/tytuł zrealizowanej pracy: Prognoza oddziaływania na środowisko do
zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego misf.
Warszawy” - etap 1. zakres obowiązków: członek zespołu (należy podać). Praca nie spełnia
warunku,
Zgodnie
z
informacją
ze
strony:
https://bip.warszawa.pi/Menu_przedmiQtowe/ogloszenia/plany_zagospodarowania/Studium_
uwarunkowan_i_kierunkow_zagospodarowania_przestrzennego_m_st Warszawy_-_wyl
ożeni e_d o_p ublic.htm, realizacja raportu przypadła na styczeń 2021 r. a obecnie
prowadzone są konsultacje społeczne zmiany Studium wraz przedmiotowym raportem, czyli
procedura soos jest w toku, zatem nie można twierdzić, że projekt został zakończony i
odebrany;
u)
okres realizacji prac (od-
od miesiące/rok): 09/2020-12/2020 (należy podać) Klient/
Pracodawca: Ministerstwo Klimatu i Środowiska /Kancelaria Radców Prawnych O. D. J. i
Partnerzy (należy podać) nazwa/tytuł zrealizowanej pracy: Przeprowadzenie strategicznej
oc
eny oddziaływania na środowisko pn.: „Program Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu
finansowany z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-
2021 zakres obowiązków: Kierownik zespołu (należy podać). Wskazanie tej pracy także ma
wprowadz
ać zamawiającego w błąd, gdyż nie została zrealizowana przed dniem składania
ofert do z
amawiającego.
Jak zwrócił uwagę odwołujący, zamawiający jednoznacznie i kategorycznie wymagał w pkt
7.2.2. lp.4 SIWZ dla s
pecjalisty w dziedzinie ocen oddziaływania na środowisko
doświadczenia: „posiada łącznie co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe w zakresie
ocen oddziaływania na środowisko, w tym przeprowadzania strategicznej oceny
oddziaływania na środowisko, opracowywania prognoz oddziaływania na środowisko,
ucz
estniczył w realizacji przynajmniej 5 prac w tym zakresie”. Odwołujący stwierdził, że
niezgodne z rzeczywistością informacje w zakresie podanych poszczególnych okresów
wskazanego doświadczenia, co w konsekwencji spowodowało, że dla p. M.R.-S. wykazano 4
mi
esiące, zamiast zadeklarowanych 60 m-cy, a ponadto jak wykazano powyżej szereg prac
nie dotyczył ocen oddziaływania na środowisko, a p. M.R.-S. pełniła jedynie funkcje
zarządcze, niemerytoryczne.
Z uwagi na powyższe w przekonaniu odwołującego, spełniona została:
-
wynikająca z art. 24 ust. 1 pkt 16 Pzp przesłanka wprowadzenia zamawiającego w błąd w
wyniku rażącego niedbalstwa przez Kancelaria w zakresie wykazania minimalnego
doświadczenie dla specjalisty w dziedzinie ocen oddziaływania na środowisko, p. M.R.-S.

oraz
-
wynikająca z art. 24 ust. 1 pkt 17 Pzp przesłanka przedstawienia przez Kancelarię
informacji, które wprowadzają zamawiającego w błąd w wyniku lekkomyślności lub
niedbalstwa w zakresie wykazania minimalnego doświadczenia dla specjalisty w dziedzinie
ocen oddziaływania na środowisko, p. M.R.-S. Innymi słowy, wprowadzenie w błąd w
zakresie wykazania spełniania warunków miało istotny wpływ na decyzje zamawiającego.
Powyższe automatycznie powinno dodatkowo skutkować wykluczeniem Kancelarii z
p
ostępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12 Pzp;
4. Pan J.S.
– specjalista w dziedzinie ocen oddziaływania na środowisko 2,
Jak zwrócił uwagę odwołujacy wymagania zamawiającego zostały ukształtowane
następująco: posiada łącznie co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe w zakresie ocen
oddziaływania na środowisko, w tym przeprowadzania strategicznej oceny oddziaływania na
środowisko, opracowywania prognoz oddziaływania na środowisko, uczestniczył w realizacji
przynajmniej 5 prac w tym zakresie.
a)
okres realizacji prac (od-
od miesiące/rok): 07/2008-12/2011 (należy podać) Klient/
Pracodawca: Wykonawca robót PBG / SOCOTEC Polska z o.o. (należy podać) nazwa/tytuł
zrealizowanej pracy: „Projektowanie i Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów w
Gdańsku Szadółkach, Roboty Budowlano-Montażowe" - Koordynacja projektów i formalne
zarządzanie - projektem. W zakres realizowanych prac projektowych wchodziły następujące
dokumenty: Raport oddziaływania na środowisko Projekt budowlany Projekty wykonawcze i
dokumentacja powykonawcza. Przygotowanie wniosku IPPC Instrukcja eksploatacji
składowiska Przygotowanie wniosku o wydanie decyzji na wytwarzanie odpadów Otrzymanie
warunków na wykonanie przyłączy: energetycznych, wodociągowych i kanalizacyjnych
łącznie z otrzymaniem pozwolenia na budowę dla przedmiotowych przyłączy. Analiza ruchu
dla ulic w zakresie realizowanego zakładu Wykonanie projektów zjazdów z dróg publicznych
na teren inwestycji z otrzymaniem pozwolenia na budowę. Uzyskanie decyzji środowiskowej
oraz pozwolenia na budowę, (należy podać) zakres obowiązków: Koordynacja projektów i
formalne zarządzanie projektem, (należy podać). Tymczasem pełnienie funkcji zarządczych -
nie jest tożsame z pełnieniem roli eksperta w zakresie ocen oddziaływania na środowisko.
Ponadto p. J.S. n
ie jest autorem raportu oddziaływania na środowisko w ww. projekcie;
b)
okres realizacji prac (od-
od miesiące/rok): 02/2012-04/2012 (należy podać) Klient/
Pracodawca: MPWIK w Bydgoszczy./ Mott MacDonald Polska Sp. z o.o. (należy podać)
nazwa/tytuł zrealizowanej pracy: Audyt rozwiązań technologicznych i uwarunkowań
środowiskowych Spółki Wodnej Kapuściska z siedziba w Bydgoszczy (należy podać) zakres
obowiązków: Ekspert (należy podać). Tymczasem praca nie obejmowała wykonania prac w
zakresie ocen oddziaływania na środowisko;

c)
okres realizacji prac (od-
od miesiące/rok): 05/2012-11/2013 (należy podać) Klient/
Pracodawca: PKP S.A./ Mott MacDonald Polska Sp. z o.o. (należy podać) nazwa/tytuł
zrealizowanej pracy: Projekt linii kolejowej LCS Warszawa- Radom - Koordynacj
a projektów i
formalne zarządzanie projektem. Opracowanie Koncepcji programowo-przestrzennej,
projektów budowlanych, wszystkich branż, Raport oceny oddziaływania na środowisko na
etapie ponownej oceny oddziaływania na środowisko dla linii kolejowej Warszawa-Radom
(Czachowek
— Stacja Radom) łącznie 64450,00 km linii kolejowej (należy podać) zakres
obowiązków: Koordynacja projektów i formalne zarządzanie projektem, (należy podać).
Tymczasem praca nie obejmowała wykonania prac w zakresie ocen oddziaływania na
środowisko, a jedynie czynności zarządcze;
d)
okres realizacji prac,(od-
od miesiące/rok): 11/2013-07/2014 (należy podać)
nazwa/tytuł zrealizowanej pracy: Opracowanie MasterPlanów dla obszarów dorzeczy Wisły i
Odry Opracowanie 2 oddzielnych procedur i prognoz
oddziaływania na środowisko:
Prognoza oddziaływania na środowisko dla MasterPIanu dla obszaru dorzecza Wisły
Prognoza oddziaływania na środowisko dla MasterPIanu dla obszaru dorzecza Odry (należy
podać) zakres obowiązków: członek zespołu, współautor opracowania (należy podać). Praca
spełnia warunek;
e)
okres realizacji prac (od-
od miesiące/rok): 05/2014-12/2015 Klient/Pracodawca:
Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie/ Mott MacDonald Polska Sp. z o.o.
(należy podać) nazwa/tytuł zrealizowanej pracy: „Opracowanie aktualizacji Programu wodno-
środowiskowego
kraju”
-
Prognoza
oddziaływania
aktualizacji
Programu
wodnośrodowiskowego kraju. „(należy podać) zakres obowiązków: Kierownik Projektu ze
strony Wykonawcy, członek zespołu, współautor opracowania (należy podać). Informacja
dotycząca obowiązków: Kierownik Projektu - nie jest prawdziwa. Kierownikiem projektu była
pani A.H. z Pectore-Eco. Ponadto, p. J.S.
pełnił rolę specjalisty w dziedzinie realizacji
projektów hydrotechnicznych [zamawiający ma pełen dostęp do tej dokumentacji w tym
zakresie, była to praca wykonywana na jego zlecenie];
f)
okres realizacji prac (od-
od miesiące/rok): 05/2014-12/2015 plus wsparcie w okresie
gwarancyjnym w okresie: 01/201609/2016 Klient/ Pracodawca: Krajowy Zarząd Gospodarki
Wodnej w
Warszawie/ Mott MacDonald Polska Sp. z o.o. (należy podać) nazwa/tytuł
zrealizowanej pracy: „Opracowanie aktualizacji planów gospodarowania wodami na
obszarach dorzeczy”. - Opracowanie 10 oddzielnych procedur i prognoz oddziaływania na
środowisko: Prognoza oddziaływania planu gospodarowania wodami dla obszaru dorzecza
Wisły Prognoza oddziaływania planu gospodarowania wodami dla obszaru dorzecza Odry
Prognoza oddziaływania planu gospodarowania wodami dla obszaru dorzecza Dniestru,
Prognoza oddziaływania planu gospodarowania wodami dla obszaru dorzecza Dunaju,

Prognoza oddziaływania planu gospodarowania wodami dla obszaru dorzecza Jarft,
Prognoza oddziaływania planu gospodarowania wodami dla obszaru ddrzecza Łaby,
Prognoza oddziaływania planu gospodarowania wodami dla obszaru dorzecza Niemna,
Prognoza oddziaływania planu gospodarowania wodami dla obszaru dorzecza Pregoły,
Prognoza oddziaływania planu gospodarowania wodami. dla obszaru dorzecza Świeżej,
Prognoza oddziaływania planu gospodarowania wodami dla obszaru dorzecza Ucker (należy
podać) zakres obowiązków: Kierownik Projektu ze strony Wykonawcy, członek zespołu,
współautor opracowania (należy podać). Tymczasem informacja podana w zakresie
obowiązków: Kierownik Projektu - nie jest prawdziwa. Kierownikiem projektu była pani A.H. z
Pectore-Eco. Ponadto, p. J.S.
pełnił rolę specjalisty w dziedzinie realizacji projektów
hydrotechnicznych [z
amawiający ma pełen dostęp do tej dokumentacji w tym zakresie, była
to praca wykonywana na jego zlecenie];
g)
okres realizacji prac (od-
od miesiące/rok): 08/2014-01/2016 Klient/Pracodawca:
MZDW w Warszawie/ Mott MacDonald Polska Sp. z o.o. (należy podać) nazwa/tytuł
zrealizowanej pracy: Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko Budowy drogi
wojewódzkiej Paszkowianki na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 719 do
autostrady A2 z włączeniem do węzła autostradowego „Pruszków” oraz włączeniem do drogi
wojewódzkiej nr 720 w rejonie przejazdu autostradowego WD300 (należy podać) zakres
obowiązków: współautor opracowania (należy podać). Praca spełnia warunek.
h)
okres realizacji prac (od-
od miesiące/rok): 02/2016-08/2017 Klient/Pracodawca:
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu/ Mott MacDonald Polska Sp. z o.o.
(należy podać) nazwa/tytuł zrealizowanej pracy: „Przeprowadzenie aktualizacji dla zadania
pn,: projekt Planu przeciwdziałania skutkom suszy na obszarze działania RZGW we
Wrocławiu wraz z procedurą strategicznej oceny oddziaływania na środowisko” (należy
podać) zakres obowiązków: Kierownik Projektu, współautor opracowania (należy podać).
Wskazany okres realizacji jest niezgodny ze stanem faktycznym, gdyż projekt trwał w okresie
03/2016 - 08/2017;
i)
okres realizacji prac (od-
od miesiące/rok): 11/2015-04/2016 (należy podać) Klient/
Pracodawca: Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu/ Mott MacDonald Polska
Sp. z o.o. (należy podać) nazwa/tytuł zrealizowanej pracy: Strategiczna ocena oddziaływania
na środowisko dla przygotowywanego przez RZGW i WZMiUW projektu planu utrzymania
wód zakres obowiązków: Kierownik Projektu, współautor opracowania (należy podać).
Wskazany okres realizacji jest niezgodny ze stanem faktycznym, albowiem projekt trwał w
okresie 12/2015 - 04/2016;
j)
okres realizacji prac (od-
od miesiące/rok): 09/2017-09/2020 (należy podać) Klient/
Pracod
awca: PFR Nieruchomości S.A. w Warszawie (należy podać) nazwa/tytuł

zrealizowanej pracy: Projekty inwestycyjne realizowane przez PFRN S.A. - przygotowanie
zakresu, wstępna ocena inwestycji oraz weryfikacja prawidłowości opracowania Kart
informacji o Przeds
ięwzięciu, udział w procedurze uzyskanie Decyzji środowiskowych
uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia, Raportów z wstępnego szczegółowego
zanieczyszczenia gruntów oraz Planów remediacji opracowywanych przez zewnętrzne
podmioty dla inwestycji mieszkaniowych przygotowywanych i realizowanych przez PFRN.
zakres obowiązków: Naczelny Projektant Instalacji Sanitarnych - zakres obowiązków
obejmował kompleksowo branżę sanitarną wraz z elementami gospodarki wodnej, ściekowej
oraz ochrony środowiska (należy podać). Tymczasem praca nie obejmowała wykonania prac
w zakresie ocen oddziaływania na środowisko, a czynności projektowe - pełnienie funkcji
Projektanta Instalacji Sanitarnych;
k)
okres realizacji prac (od-
od miesiące/rok): 07/2020-10/2020 (należy podać) Klient/
Pracodawca: Miasto St. Warszawa /Kancelaria Radców Prawnych O. D. J. i Partnerzy
(należy podać) nazwa/tytuł zrealizowanej pracy: Prognoza oddziaływania na środowisko do
zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st.
Warszawy” - etap 1.zakres obowiązków: członek zespołu (należy podać). Praca nie spełnia
warunku.
Z
godnie
z
informacją
ze
strony:
https://bip.warszawa.pl/Menu_przedmiotowe/ogloszenia/plany_zagospodarowania/Studium_
uwarunkowanJ_kierunkow_zagospodarowania_przestrzennego_m_stWarszawy__wylozenie
_do_public.htm, rea
lizacja raportu przypadła na styczeń 2021 r. a obecnie prowadzone są
konsultacje społeczne zmiany Studium wraz przedmiotowym raportem, czyli procedura soos
jest w toku, zatem nie można twierdzić, że projekt został zakończony i odebrany;
l)
okres realizacji prac (od-
od miesiące/rok): 09/2020-12/2020 (należy podać) Klient/
Pracodawca: Ministerstwo Klimatu i Środowiska /Kancelaria Radców Prawnych O. D. J. i
Partnerzy (należy podać) nazwa/tytuł zrealizowanej pracy: Przeprowadzenie strategicznej
oceny oddziaływania na środowisko pn.: „Program Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu
finansowany z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-
2021 zakres obowiązków: członek zespołu (należy podać). Kancelaria wprowadziła w błąd
zamawia
jącego, gdyż praca nie została zrealizowana przed dniem składania ofert do
z
amawiającego.
Odwołujący po raz kolejny wskazał, że zamawiający jednoznacznie i kategorycznie wymagał
w pkt 7.2.2. lp.4 SIWZ dla s
pecjalisty w dziedzinie ocen oddziaływania na środowisko
doświadczenia: „posiada łącznie co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe w zakresie
ocen oddziaływania na środowisko, w tym przeprowadzania strategicznej oceny
oddziaływania na środowisko, opracowywania prognoz oddziaływania na środowisko,
uczest
niczył w realizacji przynajmniej 5 prac w tym zakresie”. Odwołujący stwierdził, że

niezgodne z rzeczywistością informacje w zakresie podanych poszczególnych okresów
wskazanego doświadczenia, co w konsekwencji spowodowało, że dla p. J.S. wykazało 46
miesięcy, zamiast zadeklarowanych 60 m-cy, a ponadto jak wykazano powyżej szereg prac
nie dotyczyły ocen oddziaływania na środowisko, a p. J.S. pełnił jedynie funkcje zarządcze,
niemerytoryczne.
Z uwagi na powyższe w przekonaniu odwołującego, spełniona została:
-
wynikająca z art. 24 ust. 1 pkt 16 Pzp przesłanka wprowadzenia zamawiającego w błąd w
wyniku rażącego niedbalstwa przez Kancelaria w zakresie wykazania minimalnego
doświadczenie dla specjalisty w dziedzinie ocen oddziaływania na środowisko, p. J.S. oraz
-
wynikająca z art. 24 ust. 1 pkt 17 Pzp przesłanka przedstawienia przez Kancelarię
informacji, które wprowadzają zamawiającego w błąd w wyniku lekkomyślności lub
niedbalstwa w zakresie wykazania minimalnego doświadczenia dla specjalisty w dziedzinie
ocen o
ddziaływania na środowisko, p. J.S. Innymi słowy, wprowadzenie w błąd w zakresie
wykazania spełniania warunków miało istotny wpływ na decyzje zamawiającego. Powyższe
automatycznie powinno dodatkowo skutkować wykluczeniem Kancelarii z postępowania na
podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12 Pzp.
W opinii odwołującego decyzja w zakresie uznania wykazania przez Kancelarię warunków
udziału w postępowaniu decyduje o tym, czy wykonawca ten podlega wykluczeniu z
postępowania, zatem należy stwierdzić, że wskazane powyżej podane przez Kancelarię
wprowadzające w błąd informacje mogły mieć istotny wpływ na decyzje zamawiającego w
zakresie, w jakim mogły prowadzić do tego, że zamawiający uznałby, iż Kancelaria spełnia
określony w pkt. 7.2.2. warunek udziału w postępowaniu dla osób wskazanych na
stanowisko: (i) kierownika projektu, (ii) specjalisty ds. gospodarki wodnej, (iii) specjalisty w
dziedzinie ocen oddziaływania na środowisko 3, (iv) specjalisty w dziedzinie ocen
oddziaływania na środowisko 2.
W dalszej kolejności w odniesieniu do zamierzonego działania lub rażacego
niedbalstwa/
lekkomyślności lub niedbalstwa odwołujący wyjaśnił, że zgodnie z art. 24 ust. 1
pkt 17 Pzp z postępowania wyklucza się wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub
niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd zamawiającego, mogące mieć
istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie
zamówienia. Ustawodawca ustanowił zatem sankcję wykluczenia z postępowania w
przypadku, gdy spełnione zostaną przesłanki: zostanie wykazane, że wykonawca przekazał
w toku postępowania informacje wprowadzające w błąd zamawiającego, działanie takie było
wynikiem co najmniej lekkomyślności lub niedbalstwa wykonawcy, a takie działanie winno
mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o
udzielenie zamówienia. Ww. podstawa wykluczenia wykonawcy ma zastosowanie, gdy

działanie wykonawcy cechuje wina nieumyślna, przy czym należy brać pod uwagę obie
postaci winy nieumyślnej, tj. niedbalstwo i lekkomyślność. Doktryna definiuje lekkomyślność
jako stan, w którym dana osoba przewiduje skutki swoich działań, ale bezpodstawnie
przypuszcza, że ich uniknie, niedbalstwo zaś jako stan, w którym podejmująca działania
osoba nie przewiduje skutków swoich działań, chociaż powinna i mogła je przewidzieć.
Należy zatem uznać, że wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 17 Pzp
może mieć miejsce, gdy wykonawca nie wykazując profesjonalizmu wymaganego od
uczestnika rynku zamówień publicznych, przedstawia informacje niezgodne z
rzeczywistością, a informacje te mogą mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez
zamawiającego. Przepis ten niewątpliwie ma na celu ochronę uczciwej konkurencji przy
ubieganiu się o zamówienie oraz sprzyja wykonawcom zachowującym należytą staranność
w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Odwołujący doszedł do
przekonania, żę w przedmiotowej sprawie wypełniona została norma art. 24 ust. 1 pkt 17
Pzp, bowiem Kancelaria nie zachowała przy składaniu przedmiotowego oświadczenia
należytej staranności i nie zweryfikowała informacji, które okazały się nieprawdziwe. Należy
mieć na względzie, że w przypadku oceny należytej staranności w zakresie prowadzonej
działalności gospodarczej, musi ona uwzględniać, zgodnie z art. 355§2 KC, zawodowy
charakter działalności. A przecież z uwagi na regulacje korporacyjne od przedsiębiorcy,
którym jest Kancelaria, wymagana jest jeszcze wyższa szczególna staranność wyrażająca
się większą zapobiegliwością, rzetelnością, dokładnością w działaniu. Staranność ta
obejmuje weryfikację informacji przedstawianych zamawiającemu, a pochodzących od
podmiotów trzecich, w tym osób, na których potencjał wykonawca się powołuje wykazując
spełnianie warunków udziału w postępowaniu. Weryfikacja ta powinna nastąpić przed
przedstawieniem danej informacji zamawiającemu.
Odwołujący zauważył, że ze względu na to, iż działanie Kancelarii było co najmniej
lekkomyślne i rażąco niedbałe, spełniła się ostatnia z wymaganych przesłanek określonych
w art. 24 ust. 1 pkt 16 Pzp. Jed
nocześnie, mając na względzie, że rażące niedbalstwo jest
kwalifikowanym stopniem niedbalstwa, o
dwołujący stwierdził, że spełniła się także
przesłanka wynikająca z art. 24 ust 1 pkt 17 Pzp, tj. niedbalstwo po stronie Kancelarii.
Zdaniem o
dwołującego, brak należytej weryfikacji przez Kancelarię doświadczenia osób
wskazanych na stanowisko kierownika projektu, specjalisty ds. gospodarki oraz dwóch
specjalistów w dziedzinie ocen oddziaływania na środowisko, należy potraktować jako
działanie co najmniej lekkomyślne. W przekonaniu odwołującego, Kancelaria winna była
zakładać, że brak zweryfikowania tego doświadczenia może doprowadzić do podania
informacji wprowadzających w błąd i godziło się z taką możliwością.
Z tych względów, zdaniem odwołującego, zmaterializowały się przesłanki wykluczenia

Kancelarii z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 16 i 17 Pzp, a nie dokonując tej
czynności, zamawiający naruszył wskazane przepisy Pzp. Mając powyższe na uwadze,
o
dwołujący podniósł, że w tym zakresie Kancelaria nie wykazała także spełniania warunków
udziału w postępowaniu i winna podlegać wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12
Pzp.
Zdaniem odwołującego doświadczenie wskazanych osób nie było trudne do zweryfikowania,
wystarczyło wysłać zapytanie do tych osób celem potwierdzenia istotnych z punktu widzenia
postępowania informacji. Tak więc Kancelaria musiała się liczyć z tym, że fakt
przedstawienia błędnych informacji może mieć istotny wpływ na wynik postępowania, gdyż
tego typu dane należą do najistotniejszych informacji przedstawianych przez wykonawców,
jako że stanowią podstawę do weryfikacji przez zamawiającego zdolności wykonawcy do
realizacji zamówienia. Także zamawiający nie wykazał się czujnością i nie zweryfikował
podanych przez Kancelarię informacji dotyczących doświadczenia osób wskazanych na
stanowisko kierownika projektu, specjalisty ds. gospodarki wodnej oraz dwóch specjalistów
w dziedzinie ocen oddziaływania na środowisko informacje te, choć nieprawdziwe, stałyby
się podstawą do uznania, że Kancelaria spełnia warunek udziału w postępowaniu. Mając
powyższe na uwadze i w tym stanie faktycznym przedmiotowej sprawy wypełnione zostały
wszystkie przesłanki do zastosowania art. 24 ust. 1 pkt 17 Pzp. Odwołujący podzielił
stanowisko wyrażone uprzednio wielokrotnie w orzecznictwie Izby, że nieprawdziwej
informacji mającej, bądź mogącej mieć wpływ na wynik postępowania, nie można
zastępować inną informacją prawdziwą.
Odwołujący z ostrożności procesowej podniósł, że w tych okolicznościach faktycznych nie są
możliwe uzupełnienia w trybie art. 26 ust. 3 Pzp wykazu osób stanowiącego załącznik nr 6
do SIWZ. W przypadku wprowadzenia z
amawiającego w błąd, czynności tej bowiem nie
można konwalidować, a zamawiający jest zobligowany do wykluczenia wykonawcy z
postępowania. Odwołujący za słuszne uznał stanowisko prezentowane w doktrynie, że
podania przez wykonawcę nieprawdziwych informacji w ofercie nie można uznać za „błąd"
podlegający uzupełnieniu w trybie art. 26 ust. 3 Pzp. Odwołujący zauważył, że jednolita i
zachowująca aktualność w nowym stanie prawnym w tym zakresie linia orzecznicza Krajowej
Izby Odwoławczej nie pozostawia wątpliwości co do tego, iż możliwość uzupełnienia
dokumentów w tym trybie w przypadku złożenia nieprawdziwych informacji jest wyłączona.
Z uwagi n
a powyższe, w ocenie odwołującego, w konsekwencji doszło do naruszenia
dyspozycji art. 91 Pzp przez dokonanie wyboru oferty, która podlega odrzuceniu, bowiem
Kancelaria winna zostać wykluczona z udziału w postępowaniu.

W zakresie zarzutu podniesionego w pkt 5 petitum
odwołujący wskazał, że
zamawiający w pkt 15.4.3 lit b) przewidział: Każda z ważnych ofert będzie punktowana w

kryterium określonym w pkt 15.2.3 SIWZ poprzez przyznanie punktów za opis sposobu
realizacji zamówienia:
b)
Sposób komunikacji i współpracy z Zamawiającym oraz innymi Wykonawcami w
Projekcie: „Przegląd i aktualizacja planów zarządzani ryzykiem powodziowym" w celu
sprawnej realizacji zamówienia oraz zapewnienia jednolitego podejścia metodycznego przy
realizacji produktów, mając świadomość, że będą one stanowić element większej całości, w
tym:
-
proponowane kanały komunikacji z Zamawiającym i innymi Wykonawcami w Projekcie;
-
proponowany zakres i zasady współpracy z Wykonawcą zamówienia głównego;
-
koncepcja organizacji i parametrów repozytorium służącego udostępnianiu produktów i
wyników prac;
-
proponowane rozwiązania, których celem jest zapewnienie skutecznej wymiany informacji z
Zamawiającym w zakresie monitorowania postępów realizacji poszczególnych zadań oraz
identyfikacji ryzyk i
podejmowania działań zaradczych. Za to podkryterium można dostać
maksymalnie 5 punktów
.
W tym kontekście odwołuący wyjasnił, że zgodnie z przedłożonym na etapie oferty Opisem
realizacji projektu, podkreślił następujące, wartości dodane w zakresie kryterium dot.
sposobów komunikacji:
-
znajomość specyfiki pracy zespołu zamawiającego i innych wykonawców aPZRP,
-
dodatkowe narzędzia komunikacji (MS Teams, SharePoint),
-
nowoczesne narzędzie do wymiany produktów (FTP, SharePoint).
Odwołujący podkreślił, iż w SOPZ wskazane wyżej, jako wartości dodane elementy nie
zostały opisane, zdefiniowane, przedstawione jako elementy obowiązkowe, wymagane
umową. Jednakże według zamawiającego, Wykonawca nie zaproponował wartości
dodanych, które będą miały istotny wpływ na jakość i usprawnienie realizacji przedmiotu
zamówienia
. Trudno zgodzić się z taką opinią, ze względu na niżej przedstawione
argumenty.
Zgodnie z harmonogramem realizacji zamówienia, czas na opracowanie
właściwych produktów tj. prognoz oddziaływania na środowisko dla 6 projektów aktualizacji
planów zarządzania ryzykiem powodziowym (aPZRP) jest bardzo krótki. Zakładając na
etapie składania oferty, termin rozpoczęcia prac w projekcie na styczeń 2021 r., realny czas
na przygotowania prognoz to ok. 2 miesiące, zakładając wymagany SOPZ czas na kontrolę
produktów przez zamawiającego i wewnętrzną kontrolę jakości wykonawcy. Czas na
realizację kluczowego produktu projektu sprawia, iż kluczowa po stronie wykonawcy jest
bardzo dobra znajomość zakresu prac i produktów ocenianych w procedurze SOOŚ tj.
projektów aktualizacji planów zarządzania ryzykiem powodziowym, ale także bardzo dobra
komunikacja i bieżąca współpraca z wykonawcą zadania głównego (zadania 1 i 2 w

projekcie), który równolegle prowadzi w tym okresie proces konsultacji społecznych
projektów aPZRP. Zdaniem odwołujacego, zamawiający podkreślił wagę tego elementu,
wskazując proponowany zakres i zasady współpracy z Wykonawcą zamówienia głównego
jako jeden z ocenianych elementów kryterium. Wykonawca, mając w swoim zespole partnera
(DHI), który jest także partnerem konsorcjum po stronie wykonawcy zadania głównego,
doskonale zna specyfikę prac projektowych, zarówno po stronie zamawiającego, jak i
w
ykonawcy zadania głównego. Tym samym jest w stanie także zapewnić bardzo dobre
relacje i wymianę informacji między wykonawcami, szczególnie w zakresie potencjalnych
zmian w listach działań w projektach aPZRP lub potencjalnych konfliktów społecznych lub
środowiskowych, powstających/ujawniających się w trakcie procesu konsultacji społecznych
projektów aPZRP. Elementy te są krytycznie ważne z perspektywy procedury SOOŚ i
ocenianych dokumentów, celem ujęcia w ocenie wszystkich proponowanych w aPZRP
działań, bez zagrożenia koniecznością wykonania ponownej procedury SOOŚ, w przypadku
istotnych.zmian w projektach aPZRP i braku ujęcia tych działań w ramach procedury SOOŚ.
Trudno zatem zgodzić się z oceną, iż dotychczasowa wiedza i wypracowane relacje przez
partnera Wykonawcy nie stanowią wartości dodanej w realizacji zamówienia.
Według odwołującego, zamawiający jako jeden z elementów podlegających ocenie w
ramach kryterium dot. sposobu komunikacji wskazał proponowane kanały komunikacji z
Zamawiającym i innymi Wykonawcami w Projekcie
. Nie zdefiniował precyzyjnie w SOPZ
oczekiwanych/wymagan
ych kanałów komunikacji. Wykonawca poza standardowymi,
klasycznymi spotkaniami osobistymi, komunikacją drogą telefoniczną i elektroniczną,
wskazał narzędzie MS Teams jako platformę do komunikacji w postaci spotkań online
(wideokonferencje), jak również jako przestrzeń do wymiany dokumentów, jako narzędzie
skorelowane z niżej opisaną platformą SharePoint online. To szczególnie ważna droga
komunikacji w świetle panującej w kraju i na świecie sytuacji pandemicznej wywołanej
wirusem COVID-
19, dostosowująca się do funkcjonujących obostrzeń w zakresie m.in.
organizacji spotkań/grupowania się w jednym miejscu. Doświadczenia Wykonawcy (partnera
konsorcjum DHL) z realizacji zamówienia głównego (Zadanie 1 i 2) potwierdzają, iż forma tej
współpracy może być efektywna i równie skuteczna jak tradycyjna, zwłaszcza przy
właściwym zarządzaniu dokumentacją, dzięki integracji MS Teams z platformą SharePoint
online. Poza MS Teams jako dodatkowy kanał komunikacji, Wykonawca wskazał kanał
współdzielenia zasobów, w ramach którego przewidział przygotowane na potrzeby
zamówienia platformy SharePoint i platformę FTP, jak również wskazał dedykowany
geoportal SOOŚ do komunikacji z szeroką grupą intereariuszy projektu na potrzeby
konsultacji społecznych w ramach procedury SOOŚ. Dedykowany geoportal stanowi także
dodatkowe narzędzie, względem zapisów SOPZ i zakresu zamówienia. Trudno zatem

zgodzić się z oceną, iż Wykonawca nie zaproponował dodatkowych kanałów komunikacji,
które realnie wesprą prowadzenie projektu przez zamawiającego i współpracę z innymi
uczestnikami projektu.
Następnie odwołujacy wyjaśnił, że zamawiający jako jeden z elementów wskazanych do
oceny w ramach kryterium dot. sposobu komunikacji podał koncepcję organizacji i
parametrów repozytorium służącego udostępnianiu produktów i wyników prac
. Zamawiający
nie zdefiniował precyzyjnie w SOPZ oczekiwanych/ wymaganych parametrów repozytorium.
Wykonawca zaproponował w swojej ofercie nie jedną, a dwie osobne przestrzenie, służące
wymianie informacji i produktów. Typowe repozytoria/platformy FTP stanowią bardzo dobre
rozwiązanie do przekazywania produktów wielkoobjętościowych, optymalne rozwiązanie do
wymiany/ przekazywania dużych pakietów danych. Należy ponownie wrócić do bardzo
krótkiego czasu realizacji właściwej części zamówienia tj. opracowania prognoz OOŚ, zatem
ograniczony czas na prace przygotowawcze, w tym zbieranie i wymianę danych. Większość
z danych, niezbędnych do pozyskania przez Wykonawcę, stanowić będą dane pochodzące z
zasobów zamawiającego, zatem repozytorium jest optymalnym rozwiązaniem, które
zmniejsza ryzyko ewentualnej utraty danych podczas wymiany danych z wykorzystaniem
nośników zewnętrznych (przekazanie kurierem, transport - nośnik może ulec uszkodzeniu).
Wykonawca szczegółowo opisał proponowane rozwiązanie (platforma FTP) do wymiany
produktów i danych, jak również wskazał na zalety .tego rozwiązania. Repozytoria nie są
jednak optymalnym rozwiązaniem do zarządzania dokumentacją lub pracę na
dokumentach/plikach. Dlatego także Wykonawca zaproponował dodatkową platformę -
SharePoint Online, jako repozytorium dokumentów projektu. Poprzez to dodatkowe
narzędzie zmawiający będzie miał dostęp do bieżących dokumentów projektowych, zarówno
organizacyjnych (umowa, notatki ze spotkań, raporty miesięczne, procedury), jak i produktów
opracowywanych w postaci plików .doc, .pdf lub .xls w wersji roboczej i ostatecznej. Szybki
dostęp do dokumentacji zarządczej wszystkich uczestników projektu, z odpowiednio
przyznanymi w uzgodnieniu z z
amawiającym poziomami dostępu, ulokowanej w jednej
uporządkowanej przestrzeni, może stanowić narzędzie wspierające w bieżącym zarządzaniu
projektem przez z
amawiającego. Stanowi też swoiste zabezpieczenie utraty dostępu do
danych, w sytuacji potencjalnego braku dostępu po stronie zamawiającego do poczty
elektronicznej iub zasobów dyskowych PGW WP (np. awaria). SharePoint online umożliwia
pracę na dokumentach kilku osób jednocześnie, zatem udostępniając zamawiającemu
produkty w wersji roboczej do kontroli, przedstawiciele po stronie z
amawiającego (w
pro
cedurę odbiorową może być zaangażowanych nawet kilkanaście osób jednocześnie)
mogą prowadzić kontrolę, nanosić kolejne zmiany lub komentarze w pliku i mieć bieżący
dostęp do zmian/uwag wnoszonych przez innych pozostałych uczestników kontroli, co

zabezpiecz
a przed ewentualnym przesyłaniem uwag wykluczających się, jak również
usprawnia/ przyspiesza proces kontroli, kiedy już ktoś jakąś uwagę zgłosił i nie ma potrzeby
zapisywać jej ponownie. Podsumowując, Wykonawca zaproponował optymalne rozwiązanie
w postaci
nie jednej, a dwóch platform wymiany danych, bazując na doświadczeniach
swoich, jak również innych projektach realizowanych na zlecenie zamawiającego. Trudno
zatem zgodzić się z oceną, iż zaproponowanie nie 1, ale 2 dedykowanych platform do
wykorzystania przez z
amawiającego, Wykonawcę i innych uczestników całego Projektu, nie
stanowią wartości dodanej w realizacji zamówienia. Podsumowując, odwołujący podkreślił,
że znacznie rozszerzył zakres proponowanych usług, względem zapisów SOPZ,
zaproponował elementy nieujęte w dokumentacji przetargowej, które realnie, poprawią
komunikację w projekcie, wesprą zamawiającego w bieżącym zarządzaniu projektem, jak
również współpracę między różnymi uczestnikami projektu, tym samym istotnie usprawnią
realizację zamówienia i poprawią jakość tejże komunikacji. Zatem ocena tego kryterium w
ramach Opisu realizacji zamówienia powinna opiewać nie na 3 punkty, a na 5 punktów, tj.
powinno uzyskać ocenę bardzo dobrą.
Z uwagi na powyższe odwołujący wniósł o uwzględnienie odwołania, gdyż zamawiający
niewątpliwie naruszył ww. przepis oraz zasady opisane w art. 7 ust. 1 i 3 Pzp.

Przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie odwołującego zgłosił
wykonawca
Ł. S. prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą ekovert Ł. S. z siedzibą
we Wrocławiu, a po stronie zamawiającego wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie
zamówienia: Kancelaria Radców Prawnych O. D. J. T. Sp. p. z siedzibą w Warszawie oraz
G.
Ł. prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą WIND-HYDRO G. Ł. z siedzibą w
Łodzi.

Zamawiający pismem z dnia 4 marca 2021 r. złożył odpowiedź na odwołanie, w której
wniósł o oddalenie odwołania i podał uzasadnienie dla tego wniosku. Do odpowiedzi na
odw
ołanie zamawiający załączył dowody oznaczone jako załączniki od 1 do 13.
Wykonawca
zgłaszający przystąpienie po stronie zamawiającego, pismem z dnia 4
marca 2021 r.
przedstawił swoje stanowisko wobec zarzutów podniesionych odwołaniu, w
którym wniósł o ich oddalenie i podał uzasadnienie w tym zakresie. Do przedmiotowego
pisma ww. wykonawca załączył dowody oznaczone jako załączniki od 1 do 92.
Odwołujący pismem z dnia 5 marca 2021 r. złożył pismo procesowe, w którym zawarł
uzupełniającą argumentację do stanowiska podanego w odwołaniu. Do przedmiotowego
pisma odwołujący załączył dowody oznaczając je w sposób analogiczny jak zarzuty
postawione w odwołaniu.

Zamawiający pismem z dnia 10 marca 2021 r. złożył kolejne pismo procesowe, w
którym odniósł się głównie do dowodów wniesionych przez odwołującego wraz z pismem z
dnia 5 marca 2021 r.
Wykonawca zgłaszający przystąpienie po stronie zamawiającego, złożył drugie pismo
procesowe z dnia 11 marca 2021 r., zawierające uzupełniającą argumentację. Do pisma ww.
wykonawca
załączył dowody oznaczone jako załączniki od 93 do 99.
Odwołujący złożył kolejne pismo procesowe z dnia 11 marca 2021 r., do którego
załączył kolejne dowody i wniósł o dopuszczenie dowodów z zeznań świadków.
Wykonawca zgłaszający przystąpienie po stronie zamawiającego, złożył trzecie
pismo procesowe z dnia 12 marca 2021 r., do którego dołączył kolejne dowody i wniósł o
dopuszczenie dowodu z zeznań świadka.
Odwołujący na rozprawie w dniu 16 marca 2021 r. złożył ostatnie pismo procesowe,
do którego załączył kolejne dowody.
Na podstawie dokument
acji przedmiotowego postępowania, złożonych dowodów oraz
biorąc pod uwagę stanowiska stron i uczestników postępowania, Izba ustaliła i
zważyła, co następuje:

Zgodnie z treścią art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Przepisy
wprowadzające ustawę - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 poz. 2020), do
postępowań odwoławczych oraz postępowań toczących się wskutek wniesienia skargi do
sądu, o których mowa w ustawie uchylanej w art. 89, wszczętych po dniu 31 grudnia 2020 r.,
dotyczących postępowań o udzielenie zamówienia wszczętych przed dniem 1 stycznia 2021
r., stosuje się przepisy ustawy, o której mowa w art. 1. Mając na uwadze powyższe, Izba do
postępowania odwoławczego w przedmiotowej sprawie zastosowała przepisy ustawy z dnia
11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm. ),
zwanej dalej nadal: „nPzp”, ponieważ zostało ono wszczęte przez wniesienie odwołania w
dniu 15 lutego 2021 r., czyli po dniu 31 grudnia 2020 r.
Izba u
znała, że odwołujący, którego oferta mogłaby zostać wybrana jako
najkorzystniejsza w przypadku potwierdzenia się zarzutów przedstawionych w pkt 1, 2, 3, 4 i
6 petitum
odwołania i wyeliminowania z postępowania wybranego wykonawcy, wykazał, że
posiada intere
s w uzyskaniu zamówienia oraz może ponieść szkodę w wyniku naruszenia
przez zamawiającego przepisów ustawy, czym wypełnił materialnoprawne przesłanki
dopuszczalności odwołania, o których mowa w art. 505 ust. 1 nPzp. Ponadto Izba
stwierdziła, że nie została wypełniona żadna z przesłanek skutkujących odrzuceniem

odwołania na podstawie art. 528 nPzp i skierowała odwołanie na rozprawę w zakresie
wszystkich podniesionych
zarzutów.
Wobec spełnienia przesłanek określonych w art. 525 ust. 1-3 nPzp, Izba stwierdziła
skuteczność zgłoszonych przystąpień przez: wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia: Kancelarię Radców Prawnych O. D. J. T. Sp. p. z siedzibą w
Warszawie oraz G.
Ł. prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą WIND-HYDRO G.
Ł. z siedzibą w Łodzi (zwanych dalej: „przystępującym” lub nadal: „Kancelarią”), do udziału w
postępowaniu odwoławczym po stronie zamawiającego oraz wykonawcy Ł. S.
prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą ekovert Ł. S. z siedzibą we Wrocławiu,
do
udziału w postępowaniu odwoławczym po stronie odwołującego. W związku z tym ww.
wykonawcy stali
się uczestnikami postępowania odwoławczego.
Izba zaliczyła na poczet materiału dowodowego:
1)
dokumentację przekazaną w postaci elektronicznej, zapisaną na płycie CD, przesłaną do
akt sprawy przez zamawiającego w dniu 1 marca 2021 r., w tym w szczególności:
-
SIWZ wraz z załącznikami;
-
ofertę złożoną przez przystępującego;
-
wykaz osób złożony przez przystępującego zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 6
do SIWZ;
-
informację o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu z dnia 5 lutego 2021 r.;
2)
złożone wraz z odpowiedzią na odwołanie:
-
załącznik nr 1 – dokumenty dotyczące Wdrożenia instrumentów wspierających realizację
działań PZRP (KZGW) – umowa nr KZGW/KPP/2019/174 z 16 grudnia 2019 r;
-
załącznik nr 2 – dokumenty dotyczące Analizy możliwości zwiększenia retencji na terenach
leśnych, rolniczych i zurbanizowanych na obszarze ZP Pilicy w ramach utrzymania oraz
zwiększenia istniejącej zdolności retencyjnej w Regionie Wodnym Środkowej Wisły (RZGW
Warszawa)
– umowa o dzieło na 270/ROO/18 z 18 września 2018 r.;
-
załącznik nr 3 – dokumenty dotyczące Analizy możliwości zwiększenia retencji na terenach
leśnych, rolniczych i zurbanizowanych na obszarze ZP Wkry w ramach utrzymania oraz
zwiększenia istniejącej zdolności retencyjnej w Regionie Wodnym Środkowej Wisły (RZGW
Warszawa)
– umowa o dzieło na 731/ZP/17 z 24 sierpnia 2017 r.;
-
załącznik nr 4 – dokumenty dotyczące Programu „Kompleksowe zabezpieczenie
przeciwpowodziowe Żuław do roku 2030”. Plan działań dla etapu Il (2014-2020) (RZGW
Gdańsk) – umowa nr 22/2014 z 28 kwietnia 2014 r., aneks nr 1 do tej umowy z 24
października 2014 r., protokół przekazania-odbioru z 15 grudnia 2014 r., notatka z narady
roboczej w dniu 6 czerwca 2014 r. w RZGW Gdańsk, program Kompleksowe zabezpieczenie

przeciwpowodziowe Żuław do roku 2030 zwany Programem Żuławskim – 2030 plan
działania dla etapu II (2014-2020)
i zdjęcie w formacie .tif strony na której został podany
zespół projektu;
-
załącznik nr 5 – dokumenty dotyczące Opracowania MasterPlanów dla obszarów dorzeczy
Wisły i Odry – Opracowanie 2 oddzielnych procedur i prognoz oddziaływania na środowisko:
dla obsza
ru dorzecza Wisły i dla obszaru dorzecza Odry (KZGW) – umowa nr
KZGW/DPiZWpgw/POPT/1/2013 z 5 listopada 2013 r. i aneks nr 1 do przedmiotowej umowy;
-
załącznik nr 6 – dokumenty dotyczące „Opracowania aktualizacji planów gospodarowania
wodami na obszarach
dorzeczy” – opracowanie 10 oddzielnych planów oraz prognoz
oddziaływania na środowisko dla obszarów dorzeczy: Wisły, Odry, Dniestru, Dunaju, Jarft,
Łaby,
Niemna,
Pregoły,
Świeżej,
Ücker
(KZGW)

umowa
nr
KZGW/DPiZWpgw/POPT/FW/2/2013/agz/os z 29 maja 2014 r. i aneks nr 1 do
przedmiotowej umowy;
-
załącznik nr 7 – dokumenty dotyczące „Opracowania aktualizacji Programu wodno-
środowiskowego kraju” oraz Prognozy oddziaływania aktualizacji Programu wodno-
środowiskowego kraju (KZGW) – umowa nr KZGW/DPiZWpgw/POPT/FW/2/2013/agz/os z
29 maja 2014 r. i aneks nr 1 do przedmiotowej umowy;
-
załącznik nr 8 – dokumenty dotyczące Opracowania warunków korzystania z wód
wybranych zlewni
– analiza stanu zasobów wodnych (RZGW Kraków) – umowa nr
74/ZG/2017 z 29 marca 2017 r. i umowa nr 201/ZG/2016 z 6 kwietnia 2016 r.;
-
załącznik nr 9 – dokumenty dotyczące Strategicznej ocena oddziaływania na środowisko
projektu Planu przeciwdziałania skutkom suszy w regionie wodnym Dolnej Wisły (RZGW
Gdańsk) – skan str. 2 opracowania zawierający wskazanie zespołu projektowego;
-
załącznik nr 10 – dokumenty dotyczące Programu wycinki drzew i krzewów na obszarach
szczególnego zagrożenia powodzią dla RZGW w Krakowie wraz ze strategiczną oceną
oddziaływania na środowisko (RZGW Kraków) – umowa nr 946/UW/2013 z 8 października
2013 r., aneksy nr 1, 2 i 3 do przedmiotowej umowy, 5 protokołów odbioru;
-
załącznik nr 11 – dokumenty dotyczące „Opracowania Planu utrzymania wód obejmującego
obszar RZGW w Gliwicach” wraz z przeprowadzeniem procedury strategicznej oceny
oddziaływania na środowisko (RZGW Gliwice) – skan dwóch pierwszych stron opracowania;
-
załącznik nr 12 – dokumenty dotyczące opracowania „Planu utrzymania wód obejmującego
obszar RZGW w Krakowie” – umowa nr 392/TW/2015 z 27 kwietnia 2015 r., aneks nr 1 do
przedmiotowej umowy oraz dwa załączniki do umowy;
-
załącznik nr 13 – dokumenty dotyczące „Prognozy oddziaływania na środowisko do
Projektu Planu Przeciwdziałania Skutkom Suszy (KZGW)” – umowa nr KZGW/3/2018 z 9
listopada 2018 r., aneks nr 2 do
przedmiotowej umowy oraz protokół odbioru;

3) dokumenty
załączone do pisma procesowego przystępujacego z 4 marca 2021 r.:
-
protokół odbioru z dnia 21 października 2020 r. do umowy o dzieło nr
UMIA/AM/ii/2/1/1.1/43/2010 z dnia 6 lipca 2020 r.
– załącznik nr 1;
-
Raport o oddziaływaniu planowanego przedsięwzięcia na środowisko Budowa farmy
wiatrowej KCYNIA
– załącznik nr 2;
-
Raport końcowy, ocena oddziaływania planowanej farmy wiatrowej sporządzony przez P.I –
załącznik nr 3;
-
postanowienie Urzędu Gminy Kcynia z 16 lipca 2009 r., pismo PRIMATEX S.A. 3 sierpnia
2009 r., pismo Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z 4 lutego 2010 r. ,
pismo Urzędu Miejskiego w Kcyni do Prokuratury Rejonowej w Szubinie z 24 czerwca 2010
r.
– załącznik nr 4;
- umowa
o współpracy z dnia 1 października 2008 r. do czasu przygotowania Raportu,
zawarta pomiędzy M.S. a B.Ł. wraz z aneksem – załącznik nr 5;
-
referencje do umowy z 30 lipca 2010 r. opisujące zakres i czas współpracy, oraz
oświadczenie pana B.Ł. – załącznik nr 6;
-
oświadczenie z 2 marca 2021 r. pani M.B. – złącznik nr 7;
- umowa nr KZGW/3/2018 z dnia 9 listopada 2018 r.
– załącznik nr 8;
-
pismo Urzędu Miejskiego w Kcyni z 25 czerwca 2010 r. – załącznik nr 9;
-
karty informacyjne przedsięwzięcia – załącznik nr 10;
-
oświadczenie o uczestnictwie w Projekcie, wykonania prac specjalistycznych przez panią dr
M.S. z 1 marca 2021 r.
– załącznik nr 11;
-
pismo Regionalnej Dyrekcji Ochrony środowiska w Bydgoszczy z 4 lutego 2010 r. –
załącznik nr 12;
- pismo Primatex z 19 marca 2010 r.
– załącznik nr 13;
- pismo Primatex z 3 sierpnia 2009 r.
– załącznik nr 14;
- umowa 15/Z/2014 z 1 czerwca 2014 r.
– załącznik nr 15;
-
umowa 28/6.2./Z/16 z 1 maja 2016 r. wraz z fakturą – załącznik nr 16;
- umowa nr 10/6.2/Z/2015 z dnia 2 stycznia 2015 r. wraz z aneksem
– załącznik nr 17;
- umowa nr 21/6.2/Z/2013 z dnia 1 sierpnia 2013 r.
– załącznik nr 18;
- umowa nr 1/001/Z/2018
– załącznik nr 24;
-
umowa o dzieło nr 1/1)/0/2017 (umowa na prawach autorskich) – załącznik nr 29;
- umowa o
dzieło nr 31//D/019/2017 (umowa na prawach autorskich) – załącznik nr 30;
- umowa zlecenie nr 29 8/030/2017
– załącznik nr 31;
- umowa zlecenie nr 74/4/020/2018
– załącznik nr 34;

-
korespondencja mailowa z panią A.R., Kierownikiem, Wydział Planowania w
G
ospodarowaniu Wodami, Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Regionalny
Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie – załącznik nr 35;
-
opracowanie warunków korzystania z wód wybranych zlewni – analiza stanu zasobów
wodnych z września 2017 r. ETAP II Raport pt. „Opracowanie warunków korzystania z wód
wybranych zlewni. Analiza stanu zasobów wodnych w zlewni rzeki Mierzawy oraz ETAP II
Raport pt. „ Opracowanie warunków korzystania z wód wybranych zlewni. Analiza stanu
zasobów wodnych w zlewni Biczyczanki” – załącznik nr 36;
- notatka ze spotkania z 22 sierpnia 2016 r.
– załącznik nr 37;
- wydruk z archiwalnej strony Pectore-Eco Sp. z o.o. -
załącznik nr 38;
-
oświadczenie z 2 marca 2021 r., wystawione przez J.J.-S. – załącznik nr 39;
- korespondencja mailowa z 11
kwietnia 2016 r. o zgłoszeniu pani M.K.S. jako osoby do
kontaktu przy realizacji przedmiotowego projektu przez odwołującego na prośbę RZGW w
Gdańsku – załącznik nr 40;
-
korespondencja pani M.K.S. z 7 czerwca 2016 r. dotycząca ustaleń terminów spotkań
konsultacyjnych
– załącznik nr 41;
-
druga stronę opracowania: Oddziaływanie na Środowisko zawierającą wymienienie pani
M.K.S.
w składzie zespołu projektowego/autorskiego – załącznik nr 42;
- zaproszenie z dnia 15 lipca 2016 r. na spotkanie konsultacyjne podc
zas której pani M.K.S.
przedstawiała prezentacje wraz z notatką ze spotkania w Gdańsku z 9 sierpnia 2016 r. –
załącznik nr 43;
- pismo Mott MacDonald z 3 marca 2021 r.
– załącznik nr 44;
-
wyciąg z Raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, wrzesień 2010 – załącznik
nr 45;
-
oświadczenie z 3 marca 2021 podpisane przez panią E.L. – załącznik nr 46;
-
wyciąg z Raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla projektu „Modernizacja
Oczyszczalni Ścieków skanalizowanie części aglomeracji Tomaszowa Mazowieckiego –
załącznik nr 47;
-
uzupełnienie do Raportu o oddziaływaniu przedsiębiorstwa na środowisko, styczeń 2012 –
załącznik nr 48;
-
karta informacyjna przedsięwzięcia, listopad 2012 r. dot. Rozbudowa oczyszczalni ścieków
w Długiej Kościelnej, Gmina Halinów – załącznik nr 49;
-
Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, wrzesień 2013 r. – załącznik nr 50;
-
Plan Komunikacji dla realizacji zadania pn. Opracowanie MasterPlanów dla obszarów
dorzeczy Wisły i Odry, grudzień 2013 r. – załącznik nr 51;

- notatka ze spotkania z 14 stycznia 2014 r.
– w spotkaniu brała udział również Prezes
odwołującego się Pectore-Eco Sp. z o.o. – załącznik nr 52;
- notatka ze spotkania z 19 maja 2014 r.
– w spotkaniu brała udział również Prezes
odwołującego się Pectore-Eco Sp. z o.o. – załącznik nr 53;
- notatka ze spotkania z grudnia 2013 r.
– w spotkaniu brała udział również Prezes
odwołującego się Pectore-Eco Sp. z o.o. – załącznik nr 54;
- notatka ze spotkania z 29 stycznia 2014 r.
– w spotkaniu brała udział również Prezes
odwołującego się Pectore-Eco Sp. z o.o. – załącznik nr 55;
-
sprawozdanie z postępu zadania Opracowanie MasterPlanów dla obszarów dorzeczy Wisły
i Odry, 29 listopada 2013 r.
– załącznik nr 56;
-
oświadczenie pana M.D. z 3 marca 2021 r. – załącznik nr 57;
- Plan Komunikacji z lipca 2014
– załącznik nr 58;
- opracowanie Aktualizacji Programu Wodno-
Środowiskowego Kraju, marzec 2015 r. –
załącznik nr 59;
- notatka ze spotkania z dnia 20 lutego 2015 r.
– załącznik nr 60;
-
oświadczenie z 4 maja 2015 r. – załącznik nr 61;
- pismo z 26 lutego 2015 r.
– załącznik nr 62;
-
Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko październik 2013 r. – załącznik nr
63;
-
Karta Informacyjna Przedsięwzięcia z października 2014 r. – załącznik nr 64;
- pismo z Qenergy Sp. z o.o.
– załącznik nr 65;
-
wydruk
ostatecznej
wersji
prognozy
dostępnej
na
stronie
https://wody.gov.pl/images/Pliki_do_pobrania/Prognoza
oddziaywania_na_rodo
wisko_projektu PPSS.pdf
– załącznik nr 66;
-
protokół odbioru z 5 października 2020 r. – załącznik nr 67;
- pismo PGWWP z 4 marca 2021 r.
– załącznik nr 68;
-
protokół odbioru z 22 grudnia 2020 r. – załącznik nr 69;
- korespondencja mailowa z 9 listopada 2020 r.
– załącznik nr 70;
-
pismo z 22 września 2009 r. – załącznik nr 71;
-
oświadczenie pana M.D. z 3 marca 2021 r. – załącznik nr 72;
-
pismo z listą osób zaangażowanych w wykonanie projektów z 26 lutego 2015 r. –
załącznik nr 73;
-
protokół odbioru 31 lipca 2014 r. – załącznik nr 74;
-
oświadczenie pana M.D. z 3 marca 2021 r. – załącznik nr 75;
-
referencje PFR Nieruchomości S.A. wraz z zastrzeżeniem tajemnicy – załącznik nr 76;
- notatka 24 kwietnia 2014 r.
– załącznik nr 77;

-
oświadczenie z 23 grudnia 2013 r. – załącznik nr 78;
-
oświadczenie z 12 marca 2015 r. – załącznik nr 79;
- faktura z 28 grudnia 2015 r.
– załącznik nr 80;
-
wydruk dotyczący Projektu „Plan utrzymania wód obejmującego obszar RZGW w Krakowie”
(zarzut „l”) – załącznik nr 81;
-
wydruk dotyczący Projektu „Plan utrzymania wód obejmującego obszar RZGW w Gliwicach”
(z
arzut „k”) – załącznik nr 82;
-
wydruk dotyczący projektu „Program wycinki drzew i krzewów na obszarach szczególnego
zagrożenia powodzią dla RZGW w Krakowie wraz ze strategiczną oceną oddziaływania na
środowisko” (zarzut „j”) – załącznik nr 83;
- umowa zl
ecenie nr 44/Z/029/2017 z dnia 15 września 2017 r. – załącznik nr 84;
- umowa zlecenia nr 66/Z/029/2017-2018 z dnia 8 listopada 2018 r.
– załącznik nr 85;
-
oświadczenie pana A.T. – załącznik nr 86;
- korespondencja mailowa z 1 marca 2021 r.
– załącznik nr 87;
- korespondencja mailowa z 9 grudnia 2014 r.
– załącznik nr 88;
-
pismo z 3 marca 2021 r. z Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie –
załącznik nr 89;
- spotkanie statutowe z 16 kwietnia 2015 r.
– załącznik nr 90;
-
protokół ze spotkania 3 czerwca 2014 r. – załącznik nr 91;
- notatka ze spotkania z 26 sierpnia 2015 r.
– załącznik nr 92;
4)
dokumenty załączone do pisma procesowego odwołującego z 5 marca 2021 r.:
-
wydruk ze strony internetowej obwieszczenia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m. st. Warszawy –
dowód 1a;
- wydruk korespondencji z poczty elektronicznej z 2 marca 2021 r.
– dowód 1aa;
-
pismo z RDOŚ w Bydgoszczy z 17 lutego 2021 r. – dowód 1b;
-
umowa zlecenie z 10 października 2019 nr 01/7001/2019 – dowód 2a;
-
umowa zlecenie z 15 września 2017 nr 441702912017 oraz umowa zlecenie nr
661702912017-2018
– dowód 2b;
-
umowa pomiędzy Conseko - Safage S.A. a Pectore-Eco Sp. z o.o. z dnia 20 maja 2014 r. –
dowód 2c;
- umowa zlecenie z 2 stycznia 2014 nr 3/002/72014
– dowód nr 2d;
- umowa zlecenie z 1 lipca 2014 nr 15/016/72014
– dowód nr 2ef;
-
umowa o dzieło z 7 grudnia 2016 nr 1098/ZP/16 pomiędzy Skarbem Państwa —
Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej w Warszawie a „Pectore-Eco” Sp. z o.o. –
dowód 2g;

-
pismo z Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Krakowie z
19 lutego 2021 r.
– dowód 2h;
-
pismo z dnia 14 września 2016 r. znak ZGPW-77127120161EL – wyrażenie zgodny przez
z
amawiającego (RZGW Gdańsk) na zmianę eksperta – dowód 2i;
-
umowa konsorcjum z 10 września 2013 r. zawarta pomiędzy Pectore-Eco Sp. z o.o., a DHI
Polska sp. z o.o.
– dowód 2j;
- umowa zlecenie z 27 lipca 2015 nr 10/EZ/UW/UO/2015
– dowód 2k;
- umowa z 22 kwietnia 2015 nr 392/TW/2015
– dowód 2l;
-
Raport z oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla projektu: Budowa drogi „G” i „Z”
– odcinek od ul. Zręcińskiej do ul. Korczyńskiej w Krośnie, wrzesień 2009 – dowód 3e;
-
uzupełnienie do ww. raportu – dowód 3ee;
-
pismo z RDOŚ w Rzeszowie z 19 lutego 2021 r. – dowód 3eee;
-
pismo z RDOŚ w Łodzi z 17 lutego 2021 r. – dowód 3g;
-
Raport z oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla projektu: Modernizacja
oczyszczalni ścieków w Tomaszowie Mazowieckim i skanalizowanie części aglomeracji
T
omaszowa Mazowieckiego, październik 2009 – dowód 3ggg;
-
Raport z oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla projektu: Budowa drogi
wojewódzkiej tzw. „Paszkowianki” z drogą wojewódzką nr 719 w rejonie miejscowości Kanie
do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 718 w rejonie węzła autostradowego „Pruszków”
oraz z włączeniem do drogi wojewódzkiej nr 720 w rejonie przejazdu autostradowego
WD300
– dowód 3q;
- umowa zlecenie z 18 lutego 2020 nr 01/Z/015/2020
– dowód 2s;
5)
załączony do pisma procesowego zamawiającego z 10 marca 2021 r. wykaz osób
wskazanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia pn.: Opracowanie planu
przeciwdziałania skutkom suszy
;
6)
dokumenty załączone do pisma procesowego przystępującego z 11 marca 2021 r.:
- pismo Primatex do Gminy
– załącznik nr 93;
-
pismo RDOŚ w Bydgoszczy z dnia 21 lipca 2010 r. – załącznik nr 94;
- wydruk wpisu z CEIDG
– załącznik nr 95;
-
korespondencję SMS prowadzoną w sprawie projektu ZP Pilica pomiędzy panię M.K.S. a
panią K.B. – załącznik nr 96;
-
korespondencję SMS prowadzoną w sprawie projektu ZP Wkry pomiędzy panię M.K.S. a
panią K.B. – załącznik nr 97;
- pismo Mott MacDonald z 10 marca 2021 r.
– załącznik nr 98;
-
rejestr rozmów z telefonu pani M.K.S. – załącznik nr 99;
7)
dokumenty załączone do pisma procesowego odwołującego z 11 marca 2021 r.:

-
wykaz tabelaryczny zawierający konfrontację dowodów złożonych w postępowaniu na
tamten moment;
-
oświadczenie pani K.B. z dnia 10 marca 2021 r. – dowód 2aa;
- SIWZ
w postępowaniu na Opracowanie aktualizacji: Programu wodno-środowiskowego
kraju i planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy
– dowód 2ee;
- umowa podwykonawcza z 20 czerwca 2014 r. nr 96/WA/335023/06/2014
– dowód 2ff;
-
wydruk korespondencji mailowej z dnia 6 października 2015 r. – dowód 2fff;
- o
świadczenie pani A.H. z dnia 10 marca 2021 r. – dowód 4e;
8)
dokumenty załączone do pisma procesowego przystępującego z 12 marca 2021 r.:
-
oświadczenie pani M.R.-S. z dnia 12 marca 2021 r.;
-
wydruk korespondencji mailowej z dnia 8 października 2009 r.;
-
oświadczenie pana J.S. z dnia 11 marca 2021 r.;
-
opinię Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gdańsku z 10 lipca 2009 r.;
-
oświadczenie pani M.S. z dnia 12 marca 2021 r.;
-
oświadczenie pani M.K.S. z dnia 12 marca 2021 r.;
- wydruk korespondencji mailowej
z dnia 12 maja 2020 r. prowadzonej pomiędzy panią
M.K.S., a panią A.H.;
- fragmentu dokumentu pn.:
Prognoza oddziaływania na środowisko dla projektu planu
przeciwdziałania skutkom suszy – wersja ostateczna
;
-
oświadczenia pani M.S. z dnia 12 marca 2021 r. dotyczącego ww. projektu;
-
oświadczenie pani L.K. z dnia 12 marca 2021 r.;
-
oświadczenie pana D.A. z dnia 12 marca 2021 r.;
-
oświadczenie pana G.Ł. z dnia 12 marca 2021 r.;
9)
dokumenty załączone do pisma procesowego odwołującego z 16 marca 2021 r.:
- wyka
z tabelaryczny zawierający konfrontację dowodów złożonych w postępowaniu;
-
dowód: 2a1 oświadczenie pana K.B.;
-
dowód: 2a2 oświadczenie pani A.K;
-
dowód: 2a3 oświadczenie pani M.D.;
-
dowód: 2a4 Raport z przebiegu spotkania informacyjno-konsultacyjnego z 23 listopada
2019;
-
dowód: 2b1 notatka ze spotkania monitorującego z 7 września 2017 r.;
-
dowód: 2b2 notatka ze spotkania monitorującego z 17 września 2017 r.;
-
dowód: 2b3 notatka ze spotkania monitorującego z 6 września 2017 r.;
-
dowód: 2b4 Raport z przebiegu spotkania informacyjno-konsultacyjnego z 16 października
2018 r.;

-
dowód: 2b5 Raport z przebiegu spotkania informacyjno-konsultacyjnego z 17 października
2018 r.;
-
dowód: 2b6 Raport z przebiegu spotkania informacyjno-konsultacyjnego z 18 października
2018 r.;
-
dowód: 2b7 Raport z przebiegu spotkania informacyjno-konsultacyjnego z 30 października
2018 r.;
-
dowód: 2b8 Raport z przebiegu spotkania informacyjno-konsultacyjnego z 30 października
2018 r.;
-
dowód: 2b9 Raport z przebiegu spotkania informacyjno-konsultacyjnego z 6 listopada 2018
r.;
- d
owód nr 2c1 pismo z dnia 23 stycznia 2015 r.;
- d
owód nr 2e1 mail z dnia 20 stycznia 2015 r.;
- d
owód nr 2e2 mail z dnia 24 lipca 2015 r.;
- d
owód: 2h1 oświadczenie pani M.G.;
-
dowód: 2h2 oświadczenie pani K.B.;
- d
owód: 2h3 oświadczenie pani M.K.;
10)
złożone przez przystępującego na rozprawie w dniu 16 marca 2021 r. wykazy osób
składane przez jednego z konsorcjantów odwołującego w innych postępowaniach
przetargowych.
Ponadto mając na uwadze treść art. 538 ust. 3 nPzp, Izba postanowiła nie dopuścić
dowodów złożonych przez przystępujacego wraz z pismem z dnia 4 marca 2021 r.
oznaczonych jako
załączniki nr 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 32, 33.
Powyższe dokumenty dotyczyły projektów lub usług, które miały potwierdzać doświadczenie
pani M.K.S., ale które nie zostały wymienione w złożonym przez przystępujacego wykazie
osób, mającym potwierdzać doświadczenie tej osoby. Skład orzekający doszedł do
przekonania, że ww. załączniki nie miały znaczenia dla rozpoznania sprawy. Zarzuty
dotyczące doświadczenia pani M.K.S., wskazanej przez przystępujacego jako specjalista ds.
gospodarki wodnej, powinny być rozstrzygnięte wyłącznie z uwzględnieniem projektów lub
usług wskazanych w złożonym wykazie, ponieważ w takim zakresie badał doświadczenie
ww. osoby zamawiający.
Dodatkowo
mając na uwadze treść art. 538 ust. 3 w zw. z art. 541 nPzp, Izba
postanowiła nie dopuścić dowodów z zeznań świadków wskazanych przez odwołującego w
piśmie z dnia 11 marca 2021 r. (tj. pani M.S., pani M.K.S., pani M.R.-S. oraz pana J.S.) oraz
przystępującego w piśmie z dnia 12 marca 2021 r. (tj. pani A.H.).
Na wstępie należy wskazać, że zgodnie z zasadą rozkładu ciężaru dowodu wynikającą z art.
6 k.c. w zw. z art. 8 ust. 1 i art. 534 ust. 1 nPzp str
ony i uczestnicy postępowania

odwoławczego są obowiązani wskazywać dowody dla stwierdzenia faktów, z których
wywodzą skutki prawne. W postępowaniu odwoławczym przed Izbą dowód z zeznań
świadków może mieć oczywiście swoją wartość, niemniej mając na uwadze zasadę
pisemności prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia, ekonomikę postępowania
odwoławczego oraz okoliczność, że dowodzone fakty w zdecydowanej większości
przypadków znajdują swoje odzwierciedlenie lub potwierdzenie w dokumentach to należy
wskaz
ać, że strony lub uczestnik powinny koncentrować się przy zbieraniu materiału
dowodowego na tym, aby wykazywać swoje twierdzenia za pomocą dowodów mających
formę pisemną lub elektroniczną. Dopuszczenie dowodów z zeznań świadków dotyczy
raczej okoliczności, które powstają z niedających się wyjaśnić rozbieżności wynikających z
przedłożonych dokumentów lub których nie da się wywnioskować lub ustalić w inny sposób.
W ocenie Izby takie okoliczności nie miały miejsca w przypadku wniosków odwołującego i
przystępującego o dopuszczenie i przeprowadzenie dowodów z zeznań świadków.
Ponadto,
co prawda Izba formalnie nie dopuściła wniosku dowodowego z przesłuchania
świadków pani M.S., pani M.K.S., pani M.R.-S. oraz pana J.S., to należy wskazać, że ww.
osoby
były pełnomocnikami przystępującego, przez co mogły wypowiedzieć się w zakresie
okoliczności podniesionych przez przystępującego jak i zająć stanowisko wobec twierdzeń
odwołującego. Warto także dodać, że pani M.K.S. i pani M.R.-S. z tej możliwości korzystały.
Dodatkowo
wszystkie wymienione powyżej osoby złożyły pisemne oświadczenia załączone
przez przystępującego do pisma z dnia 12 marca 2021 r., w których odniosły się do wniosku
odwołującego oraz sugerowanych pytań jakie należało im zadać, zawartych w piśmie z dnia
11
marca 2021 r. Jak wynika z powyższego Izba zaliczyła przedmiotowe oświadczenia na
poczet materiału dowodowego.
W związku z tym Izba mając na uwadze treść art. 541 in fine nPzp uznała, że dopuszczenie i
przeprowadzenie ww. wniosków dowodowych doprowadziłoby jedynie do nieuzasadnionego
przedłużenia postępowania odwoławczego.
Izba ustaliła co następuje

Skład orzekający doszedł do przekonania, że stan faktyczny opisany przez
odwołującego, który został zaprezentowany powyżej, przy wskazaniu treści odwołania, został
przedstawiony prawidłowo, zatem Izba nie znalazła powodów do jego powielenia.
W dniu 5 lutego 2021
r. zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty w
postępowaniu i jako najkorzystniejszą wybrał ofertę Kancelarii.
Treść przepisów dotyczących zarzutów:
- art. 24 ust. 1 pkt 16 Pzp
Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się
wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził


zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia
warunki udziału w postępowaniu lub obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria, zwane dalej
„kryteriami selekcji”, lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić
wymaganych dokumentów
;
- art. 24 ust. 1 pkt 17 Pzp
Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się
wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje
wprowadzające w błąd zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje
podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia
;
- art. 24 ust. 1 pkt 12 Pzp
Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się
wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie został
zaproszony do negocjacji lub złożenia ofert wstępnych albo ofert, lub nie wykazał braku
podstaw wykluczenia
;
- art. 24 ust. 4 Pzp
Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą;
- art. 92 ust. 1 Pzp
Zamawiający informuje niezwłocznie wszystkich wykonawców o:
1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo
miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności wykonawcy,
którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca
zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności wykonawców, którzy
złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną
punktację,
2) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni,
3) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty, a w
przypa
dkach, o których mowa w art. 89 ust. 4 i 5, braku równoważności lub braku spełniania
wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności,
4) wykonawcach, którzy złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu, ale nie zostali zaproszeni
do kolejnego etapu negocjacji albo dialogu,
5) dopuszczeniu do dynamicznego systemu zakupów,
6) nieustanowieniu dynamicznego systemu zakupów,
7) unieważnieniu postępowania
– podając uzasadnienie faktyczne i prawne
;
- art. 91 ust. 1 Pzp
Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów
oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia
;
- art. 7 ust. 1 Pzp
Zamawiający przygotowuje i przeprowadza postępowanie o udzielenie
zamówienia w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji i równe traktowanie
wykonawców oraz zgodnie z zasadami proporcjonalności i przejrzystości
;

- art. 7 ust. 3 Pzp
Zamówienia udziela się wyłącznie wykonawcy wybranemu zgodnie z
przepisami ustawy.


Izba zważyła co następuje.
Biorąc pod uwagę zgromadzony w sprawie materiał dowodowy oraz stanowiska stron
i uczestnik
ów postępowania odwoławczego Izba uznała, że odwołanie nie zasługiwało na
uwzględnienie.
W pierwszej kolejności w treści uzasadnienia Izba odniosła się łącznie do czterech
pierwszych zarzutów podniesionych w petitum odwołania. Punktem wyjścia dla rozpoznania
przedmiotowych zarzutów była treść warunku udziału w postępowaniu określona wobec
poszczególnych stanowisk. W pkt 7.2.2 SIWZ zamawiający wskazał, że w postępowaniu
może wziąć udział wykonawca, który dysponuje lub przy realizacji zamówienia będzie
dysponował zespołem, który skieruje do realizacji usługi będącej przedmiotem
postępowania, w skład którego wchodzić będą specjaliści posiadający wiedzę oraz
doświadczenie niezbędne do realizacji zamówienia, w tym co najmniej osoby o określonym
doświadczeniu, wykształceniu, kwalifikacjach (wszystkie wymagania dla osób na danym
stanowisku mus
iały być spełnione łącznie). Następnie w treści pkt 7.2.2 SIWZ zamawiający
zamieścił tabelę, w której opisał pod poszczególnymi pozycjami: stanowisko w projekcie,
wymagania w zakresie wykształcenia, kwalifikacji i doświadczenia oraz zakres informacji
jaką powinien przedstawić wykonawca na potwierdzenie spełnienia warunku.
W pozycji nr 1 tabeli został wskazany kierownik projektu, który zgodnie z wymaganiem
zawartym pod lit. b) miał legitymować się następującym doświadczeniem – w ostatnich 20
latach przed upływem terminu składania ofert, posiada łącznie co najmniej 5-letnie
doświadczenie zawodowe w zakresie realizacji prac naukowo-badawczych lub studialnych
związanych z ochroną środowiska, w tym ocenami oddziaływania na środowisko oraz w
zarządzaniu projektami i kierowaniu zespołem specjalistów, podczas realizacji minimum 3
projektów związanych z ochroną środowiska lub ocenami oddziaływania na środowisko o
wartości zamówienia co najmniej 500 000,00 zł brutto każdy
. Zakres informacji jaką powinien
przedstawić wykonawca na potwierdzenie spełnienia ww. warunku zamawiający opisał jako
Informacja o pracach / opracowaniach / projektach, nad którymi sprawował nadzór (nazwa
projektu, opis zakresu obowiązków, okres realizacji projektu oraz dane teleadresowe Klienta
/ Pracodawcy, u którego / u których zdobył doświadczenie zawodowe)
.
W pozycji nr 2 tabeli został wskazany specjalista ds. gospodarki wodnej, który zgodnie z
wymaganiem zawartym pod lit. b) miał legitymować się następującym doświadczeniem – w
ostatnich 10 latach przed upływem terminu składania ofert, posiada łącznie co najmniej 5-


letnie doświadczenie zawodowe w zakresie realizacji prac naukowo-badawczych lub
studialnych związanych z ochroną przeciwpowodziową lub gospodarką wodną oraz
uczestniczył w realizacji minimum 2 prac w tym zakresie
. Zakres informacji jaką powinien
przedstawić wykonawca na potwierdzenie spełnienia ww. warunku zamawiający opisał jako
Informacja o pracach / opracowaniach / projektach, w których brał udział (nazwa projektu,
opis zakresu obowiązków, okres realizacji projektu oraz dane teleadresowe Klienta /
Pracodawcy, u którego / u których zdobył doświadczenie zawodowe)
.
W pozycji nr 4 tabeli zostali wskazani specjaliści w dziedzinie ocen oddziaływania na
środowisko (zamawiający wymagał co najmniej 3 takich osób), którzy zgodnie z
wymaganiem zawartym pod lit. b) mieli
legitymować się następującym doświadczeniem –
posiada łącznie co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe w zakresie ocen
oddziaływania na środowisko, w tym przeprowadzania strategicznej oceny oddziaływania na
środowisko, opracowywania prognoz oddziaływania na środowisko, uczestniczył w realizacji
przynajmniej 5 prac w tym zakresie
. Zakres informacji
jaką powinien przedstawić wykonawca
na potwierdzenie spełnienia ww. warunku zamawiający opisał jako – Informacja o pracach /
opracowaniach / projektach, w których brał udział (nazwa projektu, opis zakresu
obowiązków, okres realizacji projektu oraz dane teleadresowe Klienta / Pracodawcy, u
którego / u których zdobył doświadczenie zawodowe)
.
W pkt 10.4.3 SIWZ zamawiający określił, że dla spełnienia ww. warunku wykonawca
powinien złożyć Wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia
publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług wraz z informacjami
na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do
wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności
oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – sporządzony wg wzoru
stanowiącego Załącznik nr 6 do SIWZ.

Przystępujący złożył wykaz osób według wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ.
Odwołujący zakwestionował szereg okoliczności wskazanych w treści złożonego przez
Kancelarię wykazu, co dokładnie zostało odwzorowane powyżej w części dotyczącej
prezentacji argumentacji zawartej w odwołaniu. Skład orzekający po analizie treści
odwołania doszedł do wniosku, że okoliczności podnoszone przez odwołującego dały się
pogrupować na 5 kategorii. Odnosząc się do poszczególnych projektów czy też prac, co do
których odwołujący poczynił zastrzeżenia oraz próbował je podważyć, a także w celu
dochowania przejrzystości uzasadnienia, Izba przyjęła oznaczenie tych projektów lub prac, w
sposób przyjęty w odwołaniu.
Pierwszą wyodrębnioną przez Izbę kategorią zastrzeżeń odwołującego wobec
złożonego przez przystępującego wykazu osób była okoliczność, że projekt nie został

zako
ńczony i odebrany, a praca nie została zrealizowana przez dniem składania ofert w
postępowaniu (pkt 1a, 3t, 3u, 4k i 4l odwołania) lub praca nie została w ogóle zrealizowana,
szczególnie mając na uwadze wymagania wynikające z SIWZ (pkt 1b odwołania). Zarzuty w
ramach tej kategorii odnosiły się do dwóch prac dotyczących osoby wskazanej przez
K
ancelarię na stanowisko kierownika projektu oraz dwóch prac dotyczących osób
wskazanych
przez Kancelarię na stanowisko specjalisty w dziedzinie ocen oddziaływania na
środowisko 2 i 3 (przy czym prace wymienione w pkt 1a, 3t i 4k dotyczyły tego samego
projektu, podobnie jak prace z pkt 3u i 4l).
W zakresie tej grupy zastrzeżeń Izba w przeważającym zakresie przyjęła argumentację
zamawiającego i przystępujacego uznając za decydującą treść warunku opisanego w pkt
7.2.2 lp. 1 i 4 SIWZ.
Zgodnie z ich treścią osoby wskazane przez wykonawcę nie musiały
legitymować się doświadczeniem zdobytym wyłącznie w projektach zakończonych i
odebranych.
Wymogi wskazane w powyższych warunkach odnosiły się do doświadczenia w
zakresie realizacji prac naukowo-
badawczych lub studialnych związanych z ochroną
środowiska, w tym ocenami oddziaływania na środowisko oraz w zarządzaniu projektami i
kierowaniu zespołem specjalistów, a także w zakresie ocen oddziaływania na środowisko.
Zamawiający nie określił w treści warunku, że osoby wskazane przez wykonawcę powinny
wykazać się doświadczeniem z ukończonych czy też zrealizowanych projektów, ani tym
bardziej nie dookreślił co rozumie przez zrealizowany projekt. Opierając się na literalnej
wykładni treści warunków, która powinna być podstawą interpretacji postanowień SIWZ, Izba
doszła do przekonania, że interpretacja dokonana przez odwołującego była nieprawidłowa i
zbyt restrykcyjna.
Dodatkowo jeśli chodzi o prace podane w pkt 1a, 3t i 4k skład orzekający zauważył, że z
treści przytoczonego zakresu prac wynikało, że prace te dotyczyły etapu 1 przedmiotowego
projektu. Jednocześnie Izba nie znalazła powodów do kwestionowania, że ww. praca swoim
zakresem nie wpi
sywała się w zakres prac naukowo-badawczych lub studialnych
związanych z ochroną środowiska, w tym ocenami oddziaływania na środowisko. Ponadto
przystępujący złożył dowód w postaci protokołu odbioru z dnia 21 października 2020 r. do
umowy o dzieło nr UMIA/AM/ii/2/1/1.1/43/2010 z dnia 6 lipca 2020 r. dotyczącej „Prognozy
oddziaływania na środowisko do zmiany studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego m. st. Warszawy”. Zgodnie z treścią tego dokumentu:
„Wykonawca przesłał poprawiony przedmiot umowy w dniu 21 października 2020 przedmiot
umowy uwzględnia zgłoszone przez Zamawiającego uwagi” (załącznik nr 1 do pisma z dnia
4 marca 2021 r.).

W związku z tym w ocenie Izby nie potwierdziły się zastrzeżenia odwołującego wobec prac
wskazanych w pkt 1a, 3t i 4k
odwołania. W kontekście powyższej argumentacji nie miały
znaczenia dowody złożone w tym zakresie przez odwołującego oznaczone jako 1a i 1aa.
Podobne stanowisko Izba zajęła wobec prac wskazanych w pkt 3u i 4l odwołania. W
zakresie przedmiotowych prac
odwołujący nie złożył żadnego dowodu odnosząc swoją
argumentację w zasadzie do stanowiska zawartego wobec pracy wskazanej w pkt 1a. W
związku z tym skład orzekający nie znalazł powodów do zakwestionowania dowodów
przystępującego stanowiących załącznik nr 69 i 70 oraz wyjaśnień wskazujących, że zgodnie
z postanowieniami umowy wstępna wersja prognozy została zaakceptowana, a tym samym
udostępniona na BIP Ministerstwa Klimatu i Środowiska w dniu 6 listopada 2020 r. czyli
przed terminem składania ofert (potwierdzenie wiadomością e-mail z dnia 9 listopada 2020
r.) co było zgodne z realizacją poszczególnych etapów wyszczególnionych w umowie i
uwzględnionych w protokole odbioru całości prac. Przystępujący przy tym wskazał, iż praca
została zrealizowana przed terminami umownymi.
Nie potwierdziły się także zastrzeżenia odwołującego skierowane wobec pracy oznaczonej
pkt 1b
odwołania. Jak słusznie zauważył zamawiający opracowanie wskazane pkt 1b
polegało na przygotowaniu karty informacyjnej przedsięwzięcia oraz raportu oddziaływania
planowanego przedsięwzięcia na środowisko, a nie złożeniu wniosku do właściwej RDOŚ lub
wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Ponadto w czasie prowadzenia
postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przywołanych
przedsięwzięć, stan prawny regulujący wydawanie przedmiotowych decyzji był odmienny od
aktualnego, bowiem w czasie tym organem wydającym decyzję o środowiskowych
uwarunkowaniach dla elektrowni wiatrowych był wójt (burmistrz, prezydent), a RDOŚ był
organem opiniującym i uzgadniającym, który zajmował stanowisko na wniosek wójta
(burmistrza, prezydenta), który do 2016 r. był organem właściwym do wydawania decyzji dla
tego typu przedsięwzięć. Jednocześnie przystępujący nie wskazał jako zleceniodawcy
Burmistrza Kcyni, a Projektowanie Farm Wiatrowych B.
Ł. . RDOŚ w kwestionowanym przez
odwołującego zakresie i czasie, nie wydawał zatem decyzji środowiskowych dla elektrowni
wiatrowych (poza tzw. terenami zamkniętymi), lecz prowadził postępowania uzgadniające na
wniosek wójta (burmistrza, prezydenta) wydającego decyzję o środowiskowych
uwarunkowaniach.
Ponadto konfrontując dowody złożone przez przystępującego w tym zakresie (załączniki nr
od 2 do 14 oraz nr od 93 do 95) z dowodem złożonym przez odwołującego (oznaczonym
jako 1b), Izba nie znalazła powodów do zakwestionowania stanowiska zamawiającego i
przystępującego.

Druga kategoria zastrzeżeń odwołującego wobec złożonego przez przystępującego
wykazu osób dotyczyła terminów realizacji prac przez osoby wskazane w wykazie. Zarzuty w
tym zakresie odnosiły się do jednego okresu realizacji projektu w zakresie osoby oznaczonej
jako kierownik projektu, wszystkich prac dotyczących specjalisty ds. gospodarki wodnej (od
pkt 2a do pkt 2l), jednej pra
cy specjalisty w dziedzinie ocen oddziaływania na środowisko 3
(pkt 3s) oraz dwóch prac specjalisty w dziedzinie ocen oddziaływania na środowisko 2 (pkt
4h i 4i).
Jak zasygnalizowano powyżej, odwołujący oprócz zarzutów opisanych w pierwszej kategorii
zastr
zeżeń wobec kierownika projektu, wskazał na błąd w dacie realizacji projektu pt.
Wdrożenie instrumentów wspierających realizację działań PZRP. Jak zauważył
zamawiający, Kancelaria przywołała w wykazie dwukrotnie niniejszy projekt, w tym termin
jego realiza
cji. W jednym wpisie wskazano datę rozpoczęcia projektu jako 16/2019.
Prawidłowo podano jednak okres realizacji tj. doświadczenie kierownika projektu, w tym
projekcie tj. 8 miesięcy. Skład orzekający uznał, że za prawidłową datę realizacji projektu
należało przyjąć 12/2019 – 07/2020 i takie daty wskazano w drugiej pozycji w wykazie,
zgodnie z terminami umownymi. W tym zakresie zamawiający złożył dowód, dołączony do
odpowiedzi na odwołanie jako załącznik nr 1.
W ocenie składu orzekającego w jednym wpisie określającym datę rozpoczęcie ww. projektu
doszło do oczywistej omyłki. Po pierwsze dowód złożony przez zamawiającego potwierdził,
że doszło do omyłki, a prawidłowo oznaczony termin rozpoczęcia projektu powinien zostać
oznaczony jako 12/2019. Po drugie zapis
oznaczający rozpoczęcie realizacji projektu został
wskazany w ten sposób, że wymieniał miesiąc i rok rozpoczęcia. Liczba 16 przy wskazaniu
miesiąca rozpoczęcia realizacji projektu świadczy o oczywistej omyłce, ponieważ jest
większa od liczby miesięcy w roku, zatem nie mogła zostać uznana za okoliczność, który
mogła wprowadzić zamawiającego w błąd.
Przechodząc do rozpoznania zastrzeżeń dotyczących prac wskazanych w wykazie osób
przez specjalistę ds. gospodarki wodnej, kluczowe było rozstrzygnięcie następującej kwestii
tj. tego jak wyglądała praktyka współpracy pomiędzy panią M.K.S. (wymienioną w treści
wykazu osób złożonego przez przystępującego jako specjalista ds. gospodarki wodnej), a
jednym z
partnerów wchodzących w skład konsorcjum odwołującego, Pectore – Eco Sp. z
o.o.
Wszystkie prace wskazane jako doświadczenie pani M.K.S. w wykazie osób, które były
kwestionowane przez odwołującego (oznaczone pkt od 2a do 2l) były wykonywane w
ramach współpracy z Pectore – Eco Sp. z o.o. (w wykazie w pracach oznaczonych powyżej,
jako pracodawca została wymieniona ww. spółka). Jak argumentował i dowodził odwołujący
spółka Pectore – Eco każdorazowo zawierała z panią M.K.S. umowę cywilno-prawną na
realizowane przez nią prace na rzecz spółki, a zakres współpracy każdorazowo był

definiowany umownie. Argumentację odwołującego można sprowadzić do stwierdzenia, że
pani M.K.S. realizowała swoje zadania dla Pectore – Eco wyłącznie na podstawie
szczegółowych umów i w zakresie w tych umowach wskazanych, przede wszystkim co do
termi
nu ich obowiązywania. Natomiast przystępujący twierdził i dowodził, że spółka Pectore
– Eco prowadziła praktykę polegającą na realizacji kilku projektów na podstawie umowy
dotyczącej jednego z tych projektów oraz pani M.K.S. wykonywała czynności zawodowe
r
ównież po formalnym zakończeniu obowiązywania umów, zatem mimo formalnego braku
ciągłości współpracy, w sposób ciągły i systematyczny przez kilka lat pracy w ww. spółce
zdobyła doświadczenie, które mogła wykorzystać w postępowaniu. Przystępujący podniósł w
związku z tym, że doświadczenia nabytego przez wskazaną przez niego kadrę przy
wymienionych w wykazie projektach nie można utożsamiać jedynie z datami rozpoczęcia i
zakończenia projektów. Każdy z tych projektów ma okres rękojmi i gwarancji w czasie którym
pani M.K.S. jak również pozostałe osoby zaangażowane w ich wykonanie realizowały
czynności zawodowe i wobec tego są uprawnione do wliczania tych okresów do swojego
zawodowego
portfolio. Ponadto przystępujący wyjaśnił, że zamawiający nie zdefiniował
p
ojęcia „projekt”, dlatego też również z tego powodu uprawniona jest interpretacja, oceny
spełniania warunku zaprezentowana przez przystępującego, traktująca „projekt” jako
wszelkie czynności związane z wykonaniem określonego zadania, również czynności
związane z jego przygotowaniem, przed zawarciem umowy, czy też realizacją roszczeń
gwarancyjnych
i roszczeń z rękojmi, które są wykonywane po dacie określonej w umowie. W
ocenie Kancelarii do czynności związanych z wykonaniem projektu należy zaliczyć
przygotow
anie części merytorycznych ofert przetargowych. Dodatkowo Kancelaria złożyła
jako dowód umowy „ryczałtowe” (załączniki nr od 14 do 18), które nie dotyczyły prac w
konkretnych projektach
i których zakres był ogólny.
Mając na uwadze obszerny materiał dowodowy zebrany w ramach prac wskazanych w pkt
od 2a do 2l odwołania, Izba doszła do przekonania, że argumentacja odwołującego nie
potwierdziła się.
Przechodząc do omówienia konkretnych prac skład orzekający zwrócił uwagę, że w
przypadku doświadczenia opisanego w pkt 2a odwołania Kancelaria wskazała okres
realizacji prac od 10/2018 do 11/2019. Okres ten pokrywał się z okresem realizacji projektu,
którego dotyczył, co wynikało z dowodu złożonego przez zamawiającego (załącznik nr 2 do
odpowiedzi na odwołanie). Odwołujący wskazywał, że pani M.K.S. wykonywała prace w tym
projekcie tylko w okresach 10/2019-
11/2019 i na tą okoliczność przedstawił dowody
oznaczone jako 2a, 2aa, 2a1, 2a2, 2a3 i 2a4. Umowa
załączona przez odwołującego (dowód
2a)
potwierdzała jej zaangażowanie jedynie na końcowym etapie projektu. Jak ustalił skład
orzekający, mając na uwadze dowody złożone w ramach kolejnych prac wskazywanych jako

doświadczenie ww. osoby, doświadczenie pani M.K.S. nie zostało nabyte i nie wynikało
wyłącznie z usług świadczonych na rzecz spółki Pectore – Eco wyłącznie na podstawie
konkretnych i szczegółowych umów cywilno-prawnych, ale było wynikiem często
niesformalizowanych działań lub zleceń. W związku z tym sama umowa zlecenie lub o dzieło
nie mogła być potwierdzeniem argumentacji odwołującego, że tylko w tym zakresie ww.
osoba świadczyła usługi w ramach podanych w wykazie prac. Izba nie wzięła pod uwagę
także oświadczenia pani K.B. z dnia 10 marca 2021 r. (dowód 2aa), ponieważ konfrontując
to oświadczenie z – dość co prawda pośrednim – dowodem przystępującego stanowiącym
załącznik nr 96, nie można było na nim oprzeć rozstrzygnięcia i uznać, że zarzut
odwołującego potwierdził się. Zarzutu w przedmiotowym zakresie nie potwierdziły także
dowody oznaczone numerami od 2a1 do 2a4. Na dowody 2a1, 2a2
oraz 2a3 składały się
oświadczenia osób współpracujących ze spółką Pectore – Eco i mogły potwierdzać co
najwyżej charakter współpracy tych osób ze spółką, natomiast nie można ich było odnieść do
współpracy pomiędzy spółką a panią M.K.S. Ponadto dowód nr 2a4 dotyczył raportu z
przebiegu spotkania informacyjno-
konsultacyjnego, które odbyło się w dniu 23 listopada
2019
r. Odwołujący wskazywał, że pani M.K.S. w okresie 10/2019-11/2019 była jednak
zaangażowana w prace w ramach tego projektu i doświadczenie w tym okresie można jej
zaliczyć, a jednak nie było jej na ww. spotkaniu lub przynajmniej jej obecność nie została
odnotowana. Przedmiotowa okoliczność oznaczała, że wartość dowodowa tego dokumentu
była znikoma, a z pewnością nie mogła świadczyć o tym, że tylko osoby obecne na tym
spotkaniu
mogły legitymować się doświadczeniem w pracy w projekcie.
Jeśli chodzi o doświadczenie opisane w pkt 2b odwołania Kancelaria wskazała okres
realizacji prac od 08/2017 do 11/2018. Okres ten pokrywał się z okresem realizacji projektu,
którego dotyczył, co wynikało z dowodu złożonego przez zamawiającego (załącznik nr 3 do
odpowiedzi na odwołanie). Odwołujący wskazywał, że pani M.K.S. wykonywała prace w tym
projekcie tylko w okresach 09/2017-10/2017 i w 11/2018
i na tą okoliczność przedstawił
dowody oznaczone jako 2b, 2aa, 2b1, 2b2, 2b3, 2b4, 2b5, 2b6, 2b7, 2b8 i 2b9. Umowy
załączone przez odwołującego (dowód 2b), które złożył także przystępujący (załączniki nr 84
i 85) potwierdzały jej zaangażowanie na początku i na końcu projektu. Skład orzekający
doszedł do przekonania, że argumentacja odwołującego była nieprzekonująca, ponieważ
trudno sobie wyobrazić, że akurat w środku trwania projektu pani M.K.S. była wyłączona z
prac. Izba nie wzięła pod uwagę także oświadczenia pani K.B. z dnia 10 marca 2021 r.
(dowód 2aa), ponieważ konfrontując to oświadczenie z – dość co prawda pośrednim –
dowodem przystępującego stanowiącym załącznik nr 97, nie można było na nim oprzeć
rozstrzygnięcia i uznać, że zarzut odwołującego potwierdził się. Zarzutu w przedmiotowym
zakresie nie potwierdziły także dowody oznaczone od 2b1 do 2b9. Na przedmiotowe dowody

składały się notatki ze spotkań monitorujących oraz raporty z przebiegu spotkań
informacyjno-
konsultacyjnych. Dowody te nie mogły potwierdzać, że tylko osoby obecne na
tych przedmiotowych spotkaniach były zaangażowane w prace w projekcie. Z analizy treści
ww. dowodów wynikało, że ze strony wykonawcy Pectore – Eco uczestniczyła w nich
przeważnie jedna lub rzadziej dwie osoby, a z dowodu 2b1 wynikało, iż na spotkaniu w dniu
7 września 2017 r. nie było żadnego przedstawiciela tej spółki. Powyższe utwierdziło skład
orzekający w przekonaniu, że argumentacja odwołującego nie zasługiwała na akceptację,
ponieważ trudno sobie wyobrazić, że wykonawca zrealizował zamówienie lub chociażby jego
część przy zaangażowaniu tylko jednej osoby. Ponadto dowody nr 2b1, 2b3 i 2b9 dotyczyły
spotkań odpowiednio z 7 września 2017, 6 września 2017 r. oraz 6 listopada 2018 r.
Odwołujący wskazywał, że pani M.K.S. w okresach 09/2017-10/2017 i w 11/2018 była jednak
zaangażowana w prace w ramach tego projektu i doświadczenie w tych okresach można jej
zaliczyć, a jednak nie było jej na ww. spotkaniach lub przynajmniej jej obecność nie została
odnotowana. Przedmiotowa o
koliczność oznaczała, że wartość dowodowa tych dokumentów
była znikoma, a z pewnością nie mogła przekonać o słuszności twierdzeń odwołującego.
W przypadku doświadczenia dotyczącego pkt 2c odwołania, skład orzekający wziął pod
uwagę argumentację i dowody złożone przez przystępującego w tym zakresie i uznał, że
okres realizacji wskazany w wykazie prac był prawidłowy. Z dowodów złożonych przez
przystępującego, a oznaczonych jako załączniki nr 86, 87 i 88 wynikało, że Kancelaria nie
wprowadziła zamawiającego w błąd w zakresie wskazanym w odwołaniu. Odwołujący złożył
w ramach przedmiotowego punktu dowody oznaczone jako 2c i 2c1. Dowód 2c, czyli umowa
zawarta pomiędzy wykonawcami potwierdzała termin rozpoczęcia realizacji prac jako maj
2014 r., a odwołujący nie udowodnił, ani nie wyjaśnił dlaczego przyjął termin rozpoczęcia
prac na czerwiec 2014 r. Stąd też dowód ten nie mógł potwierdzić stanowiska odwołującego.
Jeśli chodzi o termin zakończenia prac w ramach projektu, to przystępujący przez ww.
dowody wykazał, że także termin zakończenia prac został wskazany prawidłowo. Złożone
przez Kancelarie dowody potwierdziły, że realizacja projektu zakończyła się w grudniu 2014
r.
Ponadto Izba wzięła pod uwagę dowód załączony przez zamawiającego do odpowiedzi na
odwołanie jako załącznik nr 4, na który składał się także aneks nr 1 z 24 października 2014 r.
do umowy
nr 22/2014 z 28 kwietnia 2014 r., na mocy którego wydłużono okres realizacji
umowy do 15 grudnia 2014 r.
Powyższą okoliczność pośrednio potwierdził także dowód nr
2
c1 opatrzony datą 23 stycznia 2015 r., który miał potwierdzać brak odbioru prac przez
RZGW w Gdańsku. W odwołaniu nie został podniesiony zarzut w zakresie braku odebrania
prac w ramach przedmiotowego projektu w związku z tym Izba nie mogła rozpoznać zarzutu
w tym kontekście, gdyż w przeciwnym razie musiałaby orzec wychodząc poza zakres

odwołania. W związku z tym w kontekście określenia terminów realizacji prac dowód nr 2c1
okazał się nieprzydatny.
Jeśli chodzi o okoliczność dotyczącą pkt 2d odwołania Izba podobnie jak w przypadku
wcześniejszej pracy, za słuszne uznała stanowisko przystępującego. Decydujące znaczenie
w tym zakresie miał dowód złożony przez przystępującego, oznaczony jako załącznik nr 44.
Na przedmiotowy dowód składało się pismo Mott Macdonald Polska Sp. z o.o. (zwanej dalej:
„MMP”). Ww. spółka była głównym wykonawcą umowy realizującej zadanie objęte
projektem, co wynikało z załącznika nr 5 złożonego przez zamawiającego wraz z
odpowiedzią na odwołanie. Spółka MMP w swoim piśmie (pkt 1 lit. a) wyraźnie potwierdziła
doświadczenie wskazane w wykazie osób w zakresie okresu realizacji prac. W tym stanie
sprawy Izba nie mogła wziąć pod uwagę stanowiska odwołującego, który na jego
potwierdzenie złożył dowód oznaczony jako 2d, tj. umowę zlecenie ze stycznia 2014 r.
Ponadto przedmiotowa okoliczność, wynikająca z dowodu nr 44, potwierdziła także
pośrednio stanowisko przystępującego, że pani M.K.S wykonywała pracę w projekcie poza
zakresem wynikającym z umowy cywilno-prawnej.
Pismo MMP (pkt 1 lit. b) przesądziło także o słuszności argumentacji przystępującego w
zakresie doświadczenia odnoszącego się do pkt 2e odwołania. Stanowisko to zostało
wzmocnione przez dowód stanowiący załącznik nr 98, w którym MMP potwierdziło
prawidłowość terminów wskazanych w wykazie osób w tym zakresie. Izba nie znalazła
podstaw do kwestionowania stanowiska wynikającego z pisma MMP (a dokładniej
załączników nr 44 i 98), który był głównym wykonawcą usług odnoszących się do prac
wskazanych w pkt 2d i 2e odwołania. W związku z tym dowody złożone przez odwołującego
w zakresie pracy z pkt 2e, oznaczone jako 2e, 2ee, 2ff, 2e1 i 2e2 nie potwierdziły jego
twierdzeń. Sam dowód 2e podobnie jak dowód 2d w konfrontacji z załącznikiem nr 44,
pośrednio potwierdzał stanowisko przystępującego, że pani M.K.S wykonywała pracę w
projekcie poza zakresem wynikającym z umowy cywilno-prawnej. Dowody nr 2e1 i 2e2
potwierdzały zaangażowanie pani M.K.S w inne projekty na podstawie umowy 10/6.2/Z/2015
(złożonej jako załącznik nr 17 do pisma przystępującego z 4 marca 2012 r.). Miały charakter
wydruków z poczty elektronicznej i na ich podstawie nie można było jednoznacznie
stwierdzić, że pani M.K.S. nie była zaangażowana w przedmiotowy projekt w związku z ww.
umową. Powyższe dowody potwierdzały co najwyżej, że na podstawie umów „ryczałtowych”
(za tak
ą można uznać ww. umowę) pani M.K.S. była zaangażowana w kilka różnych
projektów lub zadań, co pośrednio podważało główne założenie odwołującego co do
wykonywania prac w zakresie projektów wyłącznie w związku z realizacją konkretnych umów
cywilno-prawnych.

W zakresie doświadczenia oznaczonego w odwołaniu jako pkt 2f skład orzekający uznał, że
stanowisko odwołującego nie potwierdziło się. Izba oparła się w tym zakresie na dowodach
złożonych przez przystępującego jako załączniki nr 80, 89, 90, 91 i 92 oraz na dowodzie
złożonym przez zamawiającego jako załącznik nr 7 do odpowiedzi na odwołanie. W tym
kontekście dowody złożone prze odwołującego oznaczone jako 2f, 2ff i fff okazały się
niewystarczające. W związku z tym Izba stwierdziła, że okres realizacji prac przez panię
M.K.S. oznaczony jako 05/2014-
12/2015 był prawidłowy.
Odnośnie zastrzeżeń dotyczących doświadczenia oznaczonego w pkt 2g odwołania Izba
uznała, że data realizacji projektu wskazana została omyłkowo. Projekt w rzeczywistości
realizowany był w okresie 12/2016, a nie w okresie 12/2017, jak wskazał przystępujący w
wykazie. Ostatecznie przedmiotowa omyłka nie miała wpływu na spełnienie warunku.
Odwołujący nie kwestionował okoliczności uzyskania doświadczenia. Tym samym skład
orzekający stwierdził, że przy wskazaniu okresu realizacji prac doszło do omyłki pisarskiej co
do wskazania roku realizacji projektu i przedmiotowej omyłki nie można było utożsamiać z
wprowadzeniem w błąd zamawiającego. Okres doświadczenia wskazany w wykazie osób
mimo tego, że został omyłkowo oznaczony co do roku, pokrywał się z faktycznym czasem
trwania pracy (czyli jeden miesiąc), przez co nie można było uznać, że przedmiotowa omyłka
spełniała przesłanki zastosowania art. 24 ust. 1 pkt 12, 16 lub 17 Pzp.
W zakresie doświadczenia wskazanego w pkt 2h Izba wzięła pod uwagę dowody oznaczone
jako załączniki nr 36, 37 i 38 złożone przez przystępującego wraz z pismem z dnia 4 marca
2021 r. W
arto przypomnieć, że odwołujący stanowczo podkreślał, że pani M.K.S. w ogóle nie
brała udziału w pracach oznaczonych w pkt 2h odwołania. Jednakże ww. dowody złożone
przez przy
stępującego wskazywały, że pani M.K.S. uczestniczyła w pracach dotyczących
opracowania wymienionego w pkt 2h odwołania. Dowody złożone w ramach tej usługi przez
odwołującego oznaczone jako 2h, 2h1, 2h2 i 2h3, nie potwierdziły w ocenie składu
orzekającego stanowiska odwołującego. Dowód 2h, czyli pismo z dnia 19 lutego 2021 został
nie jako zrównoważony przez załącznik nr 35 do pisma przystępującego, co oznaczało, że
przedstawiciele tego samego podmiotu tj. RZGW w Krakowie potwierdzili okoliczność, która
się wzajemnie wykluczała, przez co oba dokumenty właściwie straciły moc dowodową. Z
związku z tym Izbie nie pozostało nic innego jak je pominąć. Dowody oznaczone jako 2h1,
2h2 i 2h3 Izba uznała za niewystarczające, ponieważ konfrontując je z dowodami
stanowiącymi załączniki nr 36, 37 i 38, które wykazywały okoliczność przeciwną i nie
zawierały oświadczeń innych osób, ale niewątpliwie były efektem pracy, którą pani M.K.S.
wykonała w ramach przedmiotowego projektu, należało uznać, że miały znacznie mniejszą
moc dowodową. W związku z potwierdzeniem udziału ww. osoby w realizacji prac

dotyczących doświadczenia z pkt 2h odwołania, Izba nie znalazła powodów do
kwestionowania okresu ich realizacji wskazanego w wykazie.
W przypadku prac opisanych w pkt 2i odwołania skład orzekający oparł się przede wszystkim
na dowodach złożonych przez przystępującego, oznaczonych jako załączniki nr 39, 40, 41,
42 i 43. Z prze
dmiotowych dowodów wynikało, że pani M.K.S. rozpoczęła pracę w projekcie
w kwietniu 2016 r. (załącznik nr 40). Ponadto odwołujący w treści odwołania wskazał, że ww.
osoba nie brała udziału w projekcie przez cały okres jego trwania, oficjalnie zastąpiła
jed
nego z ekspertów na 2 miesiące. Przedmiotową okoliczność potwierdzał dowód nr 2i
złożony przez odwołującego. Izba zwróciła uwagę, że odwołujący wskazał, iż pani M.K.S
oficjalnie zastąpiła jednego z ekspertów we wrześniu 2016 r., co nie stało w sprzeczności w
uznaniem, że nieoficjalnie mogła wykonywać prace wcześniej, co wynikało z powyżej
wskazanych dowodów.
Odnośnie doświadczenia wymienionego w pkt 2j, 2k i 2l odwołujący kwestionował tylko po
jednym miesiącu doświadczenia każdego z tych projektów. W tym zakresie Izba wzięła pod
uwagę dowody złożone przez przystępującego, oznaczone jako załączniki nr 83, 82 i 81 oraz
stanowisko zamawiającego, który wskazał, że w przypadku projektu oznaczonego jako 2j
(Program wycinki drzew i krzewów na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią dla
RZGW w Krakowie wraz ze strategiczną oceną oddziaływania na środowisko) nie uwzględnił
w ostatecznej ocenie 12/2015, ponieważ zgodnie ze zgromadzonymi dowodami projekt
zakończył się w listopadzie. Zamawiający poparł swoje stanowisko dowodami oznaczonymi
jako załączniki nr 10, 11 i 12 do odpowiedzi na odwołanie.
Podsumowując zarzuty podniesione wobec osoby wskazanej przez przystępującego jako
specjalista ds. gospodarki wodnej,
Izba zwróciła uwagę, że po raz kolejny należy odnieść się
do
treści warunku udziału w postępowaniu, która miała najistotniejsze znaczenie dla ich
rozpoznania. Zgodnie z przytoczonym powyżej warunkiem zawartym w pkt 7.2.2 lp. 2, a
szczególnie informacją w kolumnie dotyczącej zakresu informacji jaką powinien przedstawić
w
ykonawca na potwierdzenie spełnienia ww. warunku, zamawiający wyraźnie wymienił okres
realizacji projektu.

Przystępujący w wykazie osób w informacjach podanych w zakresie ww.
specjalisty,
podał okresy realizacji projektów, na co wyraźnie zwrócił uwagę zamawiający w
odpowiedzi na odwołanie. Okresy realizacji wskazane w wykazie były zgodne z
rzeczywistym okresem trwania tych projektów (za wyjątkiem doświadczenia z pkt 2j
odwołania), co wynikało z załączonych do odpowiedzi na odwołanie dowodów. W tym
zakresie przystępujący zastosował się do wymogu wynikającego z treści warunku.
Okoliczność dotycząca doświadczenia z pkt 2j odwołania nie mogła mieć znaczenia dla
potwierdzenia zarzutu ponieważ, po pierwsze różnica dotyczyła jednego miesiąca w
realizacji p
rojektu, co w kontekście wszystkich usług oraz przedstawienia okresów

doświadczenia przez przystępującego z naddatkiem w ramach doświadczenia specjalisty ds.
gospodarki wodnej pozostawało bez znaczenia, a po drugie okoliczność ta nie mogła
wprowadzić zamawiającego w błąd ponieważ był on w stanie ustalić okresy trwania
projektów. Izba oczywiście zauważyła, że powyżej wskazana treść warunku nie
korespondowała ze wzorem wykazu osób, stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ. We wzorze
wykazu w pkt 2 w kolumnie dotycz
ącej doświadczenia lit. b) tiret pierwszy, wskazano na
okres realizacji prac
. W związku z tym jedynym wnioskiem jaki nasunął się po analizie treści
warunku i wykazu, było to, że zamawiający utożsamił okres realizacji prac z okresem
realizacji projektu. W z
wiązku z tym przystępujący wykazał spełnienie warunku udziału w
postępowaniu przez wskazanie okresów realizacji projektów, które okazały się zgodne ze
stanem faktycznym. Jednakże nawet jeżeli uznać, że nie należy utożsamiać okresu realizacji
projektu z okr
esem realizacji prac to co najwyżej można było przyjąć, że treść SIWZ była
niejednoznaczna w tym zakresie, co zgodnie z utrwalonym orzecznictwem Izby nie powinno
skutkować negatywnymi konsekwencjami wobec wykonawców, w postaci wykluczenia z
postępowania. Mając na uwadze powyższe, a ponadto to, że przystępujący wykazał, iż pani
M.K.S. wykonywała pracę we wszystkich usługach kwestionowanych w odwołaniu, a jej
faktyczny udział w tych pracach odbywał się w sposób, który nie znalazł potwierdzenia w
argumentacji
odwołującego, Izba uznała, że zarzuty wobec ww. osoby nie znalazły
potwierdzenia.
Jeśli chodzi o doświadczenie odnoszące się do pkt 3s odwołania, dotyczącego specjalisty w
dziedzinie ocen oddziaływania na środowisko 3, Izba uznała za słuszną argumentację
p
rzystępującego, który wskazał, że załącznik nr 1 do umowy oraz aneks zobowiązywał panią
M.R.-
S. również m.in. do uwzględnienia uwag przekazanych przez zamawiającego w
terminie wskazanym w OPZ i głównego zamawiającego. Należy przy tym zaznaczyć, iż
terminy
wskazane w umowie, były zobowiązaniem do przekazania pracy, natomiast nie
obejmowały terminów wynikających z OPZ dla Zadania 2. Układ taki wymuszał na ekspercie
uwzględnienie i zarezerwowanie czasu na wprowadzanie ewentualnych korekt zgłaszanych
w trakcie
konsultacji społecznych. Pectore – Eco nie wskazało harmonogramu prac dla
ostatecznej wersji prognozy oddziaływania na środowisko, a informacja o zakończeniu
realizacji zadania 2 przekazana została w październiku 2020 r., co skutkowało podpisaniem
protokołu odbioru prac pomiędzy stronami (w dniu 5 października 2020 r.) kończącego
formalnie umowę podwykonawczą i pozwalającego na wypłatę wynagrodzenia za realizację
usługi. Ponadto należy wskazać, że pani M.R.-S. była wskazana formalnie przez Pectore -
Eco (cz
łonka konsorcjum realizującego zamówienie nr KZGW/3/2018), jako specjalista ds.
konsultacji społecznych. W związku z powyższym niezależnie od realizacji zakresu
wskazanego w powyższej umowie, uczestniczyła w konferencji online podsumowującej

projekt PPSS w
dniu 6 października 2020 r. W związku z powyższym po uwzględnieniu
formalnych dat wskazanych zarówno w umowie pomiędzy Pectore – Eco a panią M.R.-S.
oraz termin
ów wynikających z OPZ dla realizacji całościowego projektu dla zadania 2,
doświadczenie w realizacji projektu zostało prawidłowo określone i przypadało na okres od
02/2020 do 09/
2020 (podpisany protokół odbioru przez zamawiającego z datą 25 września
2020 r.). Tym samym wymaganie z
amawiającego w przedmiotowym zakresie należało uznać
za
spełnione. Ponadto skład orzekający wziął pod uwagę dowody złożone przez
przystępujacego, oznaczone jako załączniki nr 66, 67 i 68. Jednocześnie Izba wskazała, że
zarzut podniesiony w odwołaniu zakresie pkt 3s dotyczył wyłącznie okoliczności związanych
z terminem realiz
acji prac. Wszelkie inne podnoszone przez odwołującego okoliczności
związane funkcją wykonywaną przez ww. osobę w projekcie lub jej rolą, Izba uznała za
spóźnione i wykraczające poza zakres odwołania.
Dwa ostatnie zastrzeżenia dotyczyły prac wskazanych w pkt 4h i 4i odwołania, które
dotycz
yły specjalisty w dziedzinie ocen oddziaływania na środowisko 2. Izba w pierwszej
kolejności zauważyła, że odwołujący nie złożył w przedmiotowym zakresie żadnych
dowodów, które mogłyby potwierdzić lub chociaż uprawdopodobnić jego twierdzenia. W
związku z tym skład orzekający uznał argumentację odwołującego w tym zakresie za
gołosłowną i w pełnej rozciągłości przyjął stanowisko przystępującego, które wynikało ze
złożonego przez niego dowodu, oznaczonego jako załącznik nr 44 (pkt 3 lit. e i f).
Trzecia kategoria zastrzeżeń odwołującego wobec złożonego przez przystępującego
wykazu osób dotyczyła niespełnienia warunku przez wskazaną pracę, ponieważ została ona
wykonana przed wejściem w życie ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o
ocenach oddziaływania na środowisko. Zarzuty w tym zakresie odnosiły się do czterech prac
specjalisty w dziedzinie ocen oddziaływania na środowisko 3 (pkt 3a, 3c, 3d i 3f).
W zakresie przedmiotowej kategorii zastrzeżeń Izba uznała za własną argumentacje
zamawiającego i przystępującego, którzy wskazywali, że stanowisko odwołującego stanowiło
niedopuszczalną interpretację treści warunków opisanych w pkt 7.2.1 i 7.2.2 SIWZ oraz
stanowiło niewynikające z treści SIWZ przełożenie brzmienia warunku z pkt 7.2.1 SIWZ, na
spełnienie warunku z pkt 7.2.2 SIWZ.
Zamawiający nie wskazał wymogu, aby doświadczenie specjalisty w zakresie ocen
oddziaływania na środowisko realizowane było w oparciu o procedury i dokumenty po
wejściu w życie ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o
środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocen
oddziaływania na środowisko. Warunek związany z ustawą z dnia 3 października 2008 r.
odnosił się tylko i wyłącznie do spełnienia wymagań dla wykonawcy i został wskazany w

punkcie 7.2.1 SIWZ. W związku z powyższym interpretacja odwołującego była błędna i
niezgodna ze stanem faktycznym oraz wy
maganiami wskazanymi przez zamawiającego.
Jeżeli zamawiający wymagałby takiego warunku dla osoby na tym stanowisku wskazałby
odpowiedni wymóg w pkt. 7.2.2 SIWZ.
Zamawiający w treści warunku odniósł się do szeroko pojętych ocen oddziaływania na
środowisko, wskazując, iż w tym zakresie mieszczą się również strategiczne oceny
oddziaływania na środowisko, opracowania prognoz oddziaływania na środowisko oraz
raporty oddziaływania na środowisko. Zamawiający tym samym oczekiwał, że osoba
wskazana na to stanowisko
będzie posiadała szersze doświadczenie niż wynikało to z
interpretacji odwołującego.
Ponadto Izba zauważyła, że zamawiający w wymaganiach nie określił w jaki sposób
specjalista miał nabyć doświadczenie w dziedzinie ocen oddziaływania na środowisko
(proje
kty rozpoczęte, zakończone, w trakcie procedury), nie wskazał odniesienia również do
żadnych innych dodatkowych warunków zawężających wymagania w zakresie ww.
specjalisty.
Podsumowując, w ocenie składu orzekającego, zamawiający w punkcie 7.2.2 SIWZ nie
ogr
aniczył czasowo doświadczenia w realizacji prac przez specjalistę w dziedzinie ocen
oddziaływania na środowisko, jak również nie ograniczył prac wyłącznie do tych
wynikających z ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku
i
jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania
na środowisko. Jak słusznie, zdaniem Izby zauważył zamawiający, instytucja ocen
oddziaływania na środowisko do polskiego porządku nie została wprowadzona na podstawie
ww. ustawy. Oceny oddziaływania bowiem funkcjonowała wcześniej na podstawie ustawy z
dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska. W rezultacie przedstawione w wykazie
prace potwierdzające doświadczenie zawodowe w zakresie kwestionowanym przez
odwołującego w pkt 3a, 3c, 3d i 3f spełniały warunek udziału w postępowaniu zawarty w
punkcie 7.2.2 SIWZ.
Czwarta kategoria zastrzeżeń odwołującego wobec złożonego przez przystępującego
wykazu osób dotyczyła tego, że praca osób tam wskazanych, nie obejmowała swoim
zakresem ocen oddziaływania na środowisko, a inne czynności. Zarzuty w tym zakresie
odnosiły się do sześciu prac specjalisty w dziedzinie ocen oddziaływania na środowisko 3
(pkt 3b, 3j, 3k, 3l, 3q i 3r) oraz trzech prac specjalisty w dziedzinie ocen oddz
iaływania na
środowisko 2 (pkt 4b, 4c i 4j).
Jedynym
dowodem złożonym przez odwołującego w zakresie ww. prac był dowód
oznaczony jako 3q, tj.
Raport z oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla projektu:
Budowa drogi wojewódzkiej tzw. „Paszkowianki” z drogą wojewódzką nr 719 w rejonie

miejscowości Kanie do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 718 w rejonie węzła
autostradowego „Pruszków” oraz z włączeniem do drogi wojewódzkiej nr 720 w rejonie
przejazdu autostradowego WD300
, który dotyczył pracy wskazanej w pkt 3q odwołania.
W związku z tym Izba uznała twierdzenia odwołującego w zakresie doświadczenia
kwestionowanego w pkt 3b, 3j, 3k, 3l, 3r, 4b, 4c i 4j
za gołosłowne i nieudowodnione.
Ponadto Izba nie znalazła powodów do kwestionowania argumentacji i dowodów złożonych
w tym zakresie przez przystępującego tj. w ramach: pkt 3b – załącznika nr 44 (pkt 2 lit. a),
pkt 3j
– załącznika nr 44 (pkt 2 lit. g), pkt 3k – załącznika nr 44 (pkt 2 lit. h), pkt 3l –
załącznika nr 44 (pkt 2 lit. j), pkt 3r – załącznika nr 65, pkt 4b – załącznika nr 44 (pkt 3 lit. d),
pkt 4c
– załącznika nr 44 (pkt 3 lit. c) oraz pkt 4j – załącznika nr 76.
Jeśli chodzi o okoliczność dotyczącą pracy kwestionowanej w pkt 3q odwołania, skład
orzekający stwierdził, że pani M.R.-S. zatwierdziła raport o oddziaływaniu przedsiębiorstwa
na środowisko oraz występowała w zespole projektowym/autorskim, co wynikało ze
złożonych przez przystępującego dowodów, oznaczonych jako załączniki nr 44 (pkt 2 lit. g),
63 i 64.
Tym samym
Izba uznała, że ww. prace spełniały postawiony warunek, gdyż były formą lub
rodzajem oceny środowiskowej (nie w rozumieniu ustawy z dnia 3 października 2008 r. o
udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko) albo były związane z weryfikacją
dokumentacji środowiskowej, która stanowiła podstawę realizacji określonego projektu.
Ostatnia, piąta kategoria zastrzeżeń odwołującego wobec złożonego przez
przystępującego wykazu osób dotyczyła tego, że funkcje jakie wykonywały osoby
wymienione w wykazie nie mogły być traktowane jako tożsame z pełnieniem roli eksperta w
zakresie ocen oddziaływania na środowisko oraz nie świadczyły o współautorstwie
opracowania.
Zarzuty w tym zakresie odnosiły się do dwunastu prac specjalisty w dziedzinie
ocen oddziaływania na środowisko 3 (pkt 3e, 3f, 3g, 3h, 3i, 3j, 3k, 3m, 3n, 3o, 3p i 3q) oraz
czterech
prac specjalisty w dziedzinie ocen oddziaływania na środowisko 2 (pkt 4a, 4e, 4f i
4j).
Jedynymi dowodami złożonymi przez odwołującego w zakresie ww. prac były dowody
oznaczone jako: 3e, 3ee, 3eee, 3g, 3ggg, 3q oraz 4e,
które dotyczyły prac wskazanych w pkt
3e, 3g, 3q, 4e i 4f odwołania.
W związku z tym Izba uznała twierdzenia odwołującego w zakresie doświadczenia
kwestionowanego w pkt 3f, 3h, 3i, 3j, 3k, 3m, 3n, 3o, 3p,
4a i 4j, za gołosłowne i
nieudowodnione
. Ponadto Izba nie znalazła powodów do kwestionowania argumentacji i
dowodów złożonych w tym zakresie przez przystępującego tj. w ramach: pkt 3f – załącznika
nr 44 (pkt 2 lit. c) i 46, pkt 3h
– załącznika nr 44 (pkt 2 lit. e) i 48, pkt 3i – załącznika nr 44

(pkt 2 lit. f) i 49, pkt 3j
– załącznika nr 44 (pkt 2 lit. g), pkt 3k – załącznika nr 44 (pkt 2 lit. h),
pkt 3m
– załącznika nr 44 (pkt 2 lit. i) i 50, pkt 3n – załącznika nr 51, 52, 53, 54, 55, 56 i 57,
pkt 3o i 3p
– załącznika nr 58, 57, 59, 60, 61 i 62, pkt 4a – załącznika nr 71 i 72 oraz pkt 4j –
załącznika nr 76.
Jeśli chodzi o prace oznaczone jako 3e, 3g i 3q, to w ocenie składu orzekającego, złożone
prze
z odwołującego dowody w zakresie tych prac, nie potwierdziły zasadności
podniesionych zarzutów. Przystępujący wyjaśnił i wykazał, że przedmiotowe prace spełniały
warunek udziału w postępowaniu. W związku z tym Izba przyjęła za własną argumentację
Kancelari
i zawartą w treści pisma z dnia 4 marca 2021 r., co do ww. prac oraz wzięła pod
uwagę złożone dowody oznaczone jako załączniki nr 45 (w zakresie pracy 3e), 44 pkt 2 lit. d
i 48 (w zakresie pracy 3g) i 44 pkt 2 lit. g, 63 i 64 (w zakresie pracy 3q).
Jak słusznie zauważył zamawiający pełnione przez panią M.R.-S. role w realizowanych
pracach spełniały wymagania stawiane w punkcie 7.2.2 SIWZ, gdyż zamawiający wymagał
aby prace realizowane przez wyznaczoną osobę na stanowisku specjalisty w dziedzinie ocen
oddzia
ływania na środowisko dotyczyły swoim zakresem ocen oddziaływania na środowisko
świadcząc o nabytym doświadczeniu z zakresu ocen oddziaływania na środowisko,
natomiast nie wyznaczał warunku dotyczącego pełnionej roli w pracy dotyczącej ocen
oddziaływania na środowisko, w tym roli eksperta przy realizacji pracy w zakresie ocen
oddziaływania na środowisko. Równocześnie w ocenie Izby zakres czynności nadzorczych
kierownika projektu czy pracy wymaga znajomości zagadnień, których dotyczy praca w celu
prowadzenia
skutecznego nadzoru ich prawidłowego wykonania. W związku z powyższym
przytoczone w wykazie złożonym przez przystępującego prace związane z ocenami
odziaływania na środowisko na stanowisku specjalisty w dziedzinie ocen oddziaływania na
środowisko potwierdzały doświadczenie ww. osoby. Ponadto Izba z pełnym przekonaniem
stwierdziła, że pełnienie roli kierownika oznacza potwierdzenie udziału w realizacji projektu
lub pracy. Ponadto f
unkcja doradcza czy weryfikatorska dotycząca danej pracy obejmującej
swym zak
resem elementy oceny odziaływania na środowisko również, świadczy o
znajomości zagadnień z zakresu ocen odziaływania na środowisko i stanowi potwierdzenie
udział w pracach, gdyż dokonywana weryfikacja i prace doradcze wpływają na efekt
końcowy pracy, a dokonywane podczas weryfikacji i prac doradczych zmiany w dokumencie
są elementem samej pracy.
W przypadku prac oznaczonych jako 4e i 4f, Izba uznała, że pan J.S. uczestniczył w
realizacji prac wymienionych w ww. punkach
w zakresie ocen oddziaływania na środowisko,
a więc spełniony został warunek udziału w postępowaniu. Jak ustaliła Izba, zamawiający nie
wyznaczał warunku odnoszącego się do pełnionej roli w pracy dotyczącej ocen
oddziaływania na środowisko, co wynika ze złożonego charakteru i różnych obszarów

wiedzy i zadań, jakie mogą być realizowane w związku z przygotowaniem lub prowadzeniem
oceny oddziaływania na środowisko. W związku z tym rola czy funkcja w zespole
realizującym projekt nie miała znaczenia w kontekście postawionego warunku udziału w
postępowaniu.

Mając powyższe na uwadze Izba uznała, że w zakresie podniesionych w odwołaniu
zarzutów, przystępujący nie wprowadził zamawiającego w błąd, w wyniku zamierzonego
działania lub rażącego niedbalstwa, przy przedstawieniu informacji, że spełnia warunki
udziału w postępowaniu, nie przedstawił informacji wprowadzających w błąd zamawiającego
mogących mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w
postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz spełnił warunki udziału w postępowaniu. Tym
samy Iz
ba oddaliła zarzuty naruszenia art. 24 ust. 1 pkt 16 w zw. z art. 7 ust. 1 i 3 Pzp, art.
24 ust. 1 pkt 17 w zw. z art. 7 ust. 1 i 3 Pzp, art. 24 ust. 1 pkt 12 oraz art. 24 ust. 4 w zw. z
art. 7 ust. 1 i 3 Pzp.

Jeśli chodzi o zarzut wskazany w pkt 5 petitum odwołania Izba ustaliła, że odwołujący
otrzymał w kryterium, o którym mowa w pkt 15.2.3 Opis sposobu realizacji zamówienia
SIWZ, szczegółowo opisanym w pkt 15.4.3 lit. b SIWZ – Sposób komunikacji i współpracy z
zamawiającym oraz innymi wykonawcami w Projekcie: „Przegląd i aktualizacja planów
zarządzani ryzykiem powodziowym” punktację właściwą dla oceny dobrej, zgodnie z opisem
dla określonego stopnia wypełnienia przez wykonawcę poszczególnych elementów kryterium
zamieszczonym w tabeli w SIWZ w pkt 15.4.3.
Bazując na przeprowadzonej analizie treści
dotyczącej kryterium opisanym w pkt 15.4.3 lit. b SIWZ, skład orzekający uznał, że
zamawiający słusznie stwierdził, iż odwołujący spełnił wszystkie wymagania przewidziane
dla oceny dobrej.
Izba przyznała rację zamawiającemu, który wyjaśnił, że przyznanie wyższej punktacji ofercie
odwołującego wymagałoby spełnienia wszystkich wymagań stawianych dla oceny bardzo
dobrej zgodnie z opisem dla określonego stopnia wypełnienia przez wykonawcę
poszczególnych elementów kryterium zamieszczonego w tabeli w SIWZ pod pkt 15.4.3.
Przyjmując argumentację zamawiającego, Izba doszła do przekonania, że odwołujący nie
wykazał w treści zawartej w Opisie sposobu realizacji zamówienia dla kryterium komunikacja
opisanym w pkt 15.4.3 lit.
b) SIWZ jednego z wymagań dla oceny bardzo dobrej tj. wartości
dodanych, które będą miały istotny wpływ na jakość i usprawnienie realizacji przedmiotu
zamówienia. W związku z powyższym odwołujący nie spełnił wszystkich wymagań
stawianych dla oceny bardzo
dobrej i to było przyczyną nie przyznania odwołującemu oceny
bardzo dobrej.
Zamawiający wyjaśnił, że nie uznał za wartości dodane informacji przedstawionych przez
odwołującego w treści Opisu sposobu realizacji zamówienia dotyczącej pkt 15.4.3 lit. b

SIWZ,
podlegającego ocenie elementu: Sposób komunikacji i współpracy z zamawiającym
oraz innymi wykonawcami w projekcie: „Przegląd i aktualizacja planów zarządzani ryzykiem
powodziowym” w celu sprawnej realizacji zamówienia oraz zapewnienia jednolitego
podejścia metodycznego przy realizacji produktów, mając świadomość, że będą one
stanowić element większej całości. Celem zamawiającego w zakresie przedmiotowego
punktu Opisu sposobu realizacji zamówienia było zaproponowanie przez wykonawcę
kanałów komunikacji, zakresu i zasad współpracy oraz rozwiązań zapewniających skuteczną
wymianę informacji z zamawiającym i pozostałymi wykonawcami. Odwołujący spełnił te
wymagania i zaproponował ww. elementy i w rezultacie dostał ocenę dobrą. Elementy
przedstawione w tym punkcie
nie były więc wartością dodaną lecz propozycjami, które
z
amawiający oczekiwał aby zostały przedstawiane. Są to elementy poprawiające współpracę
przy realizacji projektu a nie prace, które mają być odebrane w ramach zamówienia pn.
„Opracowanie prognoz oddziaływania na środowisko i przeprowadzenie SOOŚ”, dlatego też
nie zostały one wymienione w SOPZ, gdyż nie stanowią prac do wykonania przez
wyk
onawcę podlegających odbiorowi. Następnie zamawiający wskazał, że nie wymagał w
Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia (załącznik nr 1 do SIWZ) utworzenia nowego
repozytorium dokumentów służącego udostępnianiu produktów i wyników prac, gdyż takie
repozytorium istnieje, utworzone w ramach prac wykonawcy zadania 1 i 2 i nie było potrzeby
utworzenia dodatkowego repozyto
rium. Wykonawca zamówienia powinien dostosować
swoje funkcjonalności do istniejącego repozytorium w celu zapewnienia sprawnej współpracy
przy przekazywaniu produktów i wyników i skutecznej synchronizacji funkcjonalności. W
rezultacie dodatkowe repozytorium
nie będzie miało istotnego wpływu na jakość i
usprawnienie realizacji przedmiotu zamówienia.
Powyżej przedstawione wyjaśnienia zamawiającego Izba przyjęła za własne i w pełni
zaakceptowała, tym samym uznając przedmiotowy zarzut za niepotwierdzony.
Dodatkowo
na marginesie Izba wskazała, że nawet przyznanie ofercie odwołującego
maksymalnej liczby punktów w przedmiotowym podkryterium nie doprowadziłoby do wyboru
jego oferty za najkorzystniejszą. Przyznanie ofercie odwołującego oceny bardzo dobrej w
ramach pr
zedmiotowego podkryterium, skutkowałoby uzyskaniem przez jego ofertę dwóch
dodatkowych punktów, co i tak nie zmieniłoby rankingu ofert, ponieważ różnica punktowa
pomiędzy ofertą odwołującego (sklasyfikowaną na pozycji nr 2) oraz ofertami
przystępującego i trzeciego w rankingu ofert wykonawcy przekraczała 2 pkt.
Mając powyższe na uwadze Iza oddaliła zarzut naruszenia art. 92 ust. 1 w zw. z art. 7 ust. 1
Pzp.

W konsekwencji niepotwierdzenia się wszystkich powyżej wskazanych zarzutów Izba
oddaliła także ostatni zarzut zawarty w odwołaniu, dotyczący naruszenia art. 91ust. 1 w zw.
art. 7 ust. 1 i 3 Pzp.
W związku z powyższym Izba uznała, że odwołanie podlegało oddaleniu i na
podstawie art. 553 zdanie pierwsze nPzp orzekła jak w sentencji.
O kosztach postępowania odwoławczego orzeczono stosownie do jego wyniku, na
podstawie art. 557 i 575 nPzp oraz
§ 5 pkt 1 w zw. z § 8 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa
Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie szczegółowych rodzajów kosztów
postępowania odwoławczego, ich rozliczania oraz wysokości i sposobu pobierania wpisu od
odwołania z dnia 30 grudnia 2020 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 2437), zaliczając na poczet
niniejszego postępowania odwoławczego koszt wpisu od odwołania uiszczony przez
odwołującego.

Przewodniczący:
…………………………
Wcześniejsze orzeczenia:

Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie