eGospodarka.pl

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO2021 › Sygn. akt: KIO 587/21
rodzaj: WYROK
data dokumentu: 2021-04-01
rok: 2021
sygnatury akt.:

KIO 587/21

Komisja w składzie:
Przewodniczący: Magdalena Grabarczyk Protokolant: Piotr Kur

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 30 marca 2021 r.
w Warszawie odwołania wniesionego
do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 22 lutego 2021 r. przez wykonawcę Comarch
Polska S. A. w Krakowie w postępowaniu prowadzonym przez Powiat Gnieźnieński w
Gnieźnie

przy udziale wykonawcy Sputnik Software Sp. z o.o. w Poznaniu zgłaszającego
przystąpienie do udziału w postępowaniu odwoławczym po stronie zamawiającego


orzeka:

1.
umarza postępowanie odwoławcze co do zarzutu naruszenia art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy z
dnia 29 stycznia 2004 r.
– Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.)
przez zaniechanie odrzucenia oferty Sputnik Software Sp. z o.o. w Poznaniu, oddala
odwołanie w pozostałym zakresie;
2. kosztami postępowania obciąża Comarch Polska S. A. w Krakowie i:
2.1. zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 15.000 zł 00 gr (słownie:
piętnaście tysięcy złotych zero groszy) uiszczoną przez Comarch Polska S. A. w Krakowie
tytułem wpisu od odwołania;
2.2. zasądza od Comarch Polska S. A. w Krakowie na rzecz Powiatu Gnieźnieńskiego w
Gnieźnie kwotę 3.496 zł 46 gr (słownie: trzy tysiące czterysta dziewięćdziesiąt sześć złotych
czterdzieści sześć groszy) stanowiącą uzasadnione koszty postępowania odwoławczego
poniesione z tytułu wynagrodzenia oraz kosztów dojazdu pełnomocnika.

Stosownie do art. 579 ust. 1 i 580 ust. 1 i 2 ustawy z dnia
11 września 2019 r. – Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) w związku z art. 92 ust. 2 ustawy
z dnia 11 września 2019 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo zamówień publicznych
(Dz.U. 2019 poz. 2020) na niniejszy wyrok
– w terminie 14 dni od dnia jego doręczenia –
przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu
Okręgowego w Warszawie.

Przewodniczący: ………………………

Sygn. akt KIO 587/21
Uzasadnienie
Za
mawiający – Powiat Gnieźnieński w Gnieźnie – prowadzi w trybie przetargu
nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku -
Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.), dalej jako: „ustawa” lub „Pzp”, postępowanie
o u
dzielenie zamówienia, którego przedmiotem jest zakup sprzętu, oprogramowania, usług
informatycznych oraz wdrożenie i uruchomienie e-usług w ramach projektu pn. „Wdrożenie
zaawansowanych e-
usług dla klientów Starostwa Powiatowego w Gnieźnie oraz jednostek
podległych”. Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane zostało w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej 2 października 2020 r. pod numerem 2020/S 192-461591. Wartość zamówienia
jest większa niż kwota wskazana w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp.

Zamawiający wybrał jako najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Sputnik Software Sp.
z o.o. w Poznaniu i odrzucił ofertę złożoną przez Comarch Polska S.A. w Krakowie, który
wniósł odwołanie 22 lutego 2021 r. Zachowany został termin ustawowy i obowiązek
przekazania zamawiającemu kopii odwołania.

Odwołujący zarzucił zamawiającemu naruszenie:

1.
art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp przez bezzasadne uznanie, że treść oferty złożonej przez
odwołującego nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
dalej jako „SIWZ”, z uwagi na zaoferowane rozwiązanie dla pozycji Telefon IP - Typ 2
(Bezprzewodowy), co skutkowało bezpodstawnym odrzuceniem oferty odwołującego;

2.
art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp w zw. z art. 7 Pzp przez zaniechanie odrzucenia oferty Sputnik
Software Sp. z o.o. dalej również jako: „Sputnik", w sytuacji, gdy treść oferty Sputnik
nie odpowiada treści SIWZ z uwagi na zaoferowane rozwiązanie dla pozycji serwery;

3.
z ostrożności - art. 87 ust. 1 Pzp przez:

a)
zaniechanie żądania przez zamawiającego od odwołującego złożenia wyjaśnień treści
oferty w zakresie zaoferowanego rozwiązania dla pozycji Telefon IP - Typ 2
(Bezprzewodowy);

b)
zaniechanie żądania przez zamawiającego od Sputnik złożenia wyjaśnień treści oferty
w zakresie zaoferowanych serwerów.

Odwołujący wniósł o uwzględnienie odwołania oraz nakazanie zamawiającemu:

1.
unieważnienia czynności wyboru oferty Sputnik jako najkorzystniejszej;

2.
unieważnienia czynności odrzucenia oferty Odwołującego;

3.
odrzucenia oferty Sputnik ze względu na niezgodność treści oferty tego wykonawcy z
SIWZ;

4.
ewentualnie -
wezwania Sputnik do złożenia wyjaśnień treści oferty w zakresie
zaoferowanych serwerów i wezwania odwołującego do złożenia wyjaśnień treści
oferty w zakresie zaoferowanych Telefon IP - Typ 2 (Bezprzewodowy);

5. dokonania powtórnej czynności badania i oceny ofert, wraz z ofertą odwołującego.

W uzasadnieniu odwołujący wskazał, że zaoferował zamawiającemu w pozycji
Telefon IP -
Typ 2 rozwiązanie producenta Yealink, model zestawu SIP-T27G, w skład
którego wchodzi telefon LK-SIP- T27G wraz z adapterem WIFI YLK-WF40. Podniósł, że
telefon w zaoferowanej konfiguracji w pełni spełnia wszystkie wymagania zamawiającego
odnośnie bezprzewodowości telefonu IP, tj. pozwala na spełnienie funkcji wymaganych w
OPZ.

Odwołujący zarzucił, że Sputnik zaoferował serwer Dell PowerEdge R440, którego
obudowa nie pozwala na „hot-swapową" wymianę wentylatorów, tj. wymianę wentylatorów w
trakcie pracy serwera, bez konieczności jego wyłączania. Brak spełnienia tego wymagania
zamawiającego powoduje konieczność odrzucenia oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2
Pzp.

Wykonawca Sputnik Software Sp. z o. o. w Poznaniu przystąpił do udziału w
postępowaniu odwoławczym po stronie zamawiającego zachowując termin ustawowy oraz
obowiązek przekazania zamawiającemu kopii odwołania. Przystępujący wniósł o oddalenie
odwołania.

Zamawiający w pisemnej odpowiedzi na odwołanie z 23 marca 2021 r. uwzględnił
odwołanie w części, w pozostałym zakresie wniósł o oddalenie odwołania. Oświadczył, że
uwzględnia zarzut nr 2 zaniechania odrzucenia oferty Sputnik. Treść oferty Sputnik nie
odpowiada treści SIWZ, gdyż serwer Dell PowerEdge R440 nie spełnia wymagań w zakresie
obudowy. Jak wynika z pozyskanych informacji technologicznych (m.in. treści instrukcji obsługi)
konstrukcja obudowy zaproponowanego przez Sputnik serwera nie pozwala na „hot-swapowe”
wymiany zasilaczy oraz wentylatorów. Zamawiający uznał, że odwołanie jest zasadne w części
dotyczącej czynności wyboru oferty najkorzystniejszej Sputnik oraz zaniechania odrzucenia tej
oferty. Uzasadnia to unieważnienie czynności wyboru najkorzystniejszej oferty oraz odrzucenie
oferty Sputnik ze względu na niezgodność treści oferty tego wykonawcy z SIWZ.

Zamawiający podtrzymał stanowisko dotyczące odrzucenia oferty odwołującego jako
niezgodnej z SIWZ. Wskazał, że w pkt 4 lit. j) formularza cenowego odwołujący wskazał jedynie
telefon: Telefon IP - Typ 2 (bezprzewodowy) - Producent - Yealink, Model/Wersja/numer
katalogowy SIP-T27G, bez informacji na temat adaptera WIFI YLK-WF-40, zatem wymagania
zamawiającego nie zostały spełnione. Oferowany telefon bez adaptera nie jest bowiem
urządzeniem bezprzewodowym opisanym przez zamawiającego w SIWZ.

Zarzuty naruszenia art. 87 ust. 1 Pzp przez zaniechanie żądania przez zamawiającego
wyjaśnień treści ofert w zakresie zaoferowanych rozwiązań zamawiający uznał za całkowicie
bezzasadne. Wyjaśnił, że dane wskazane przez odwołującego w formularzu cenowym -
kolumnie nr 9 i 10 pozwalają jednoznacznie zidentyfikować produkt (producent, model/wersja
oraz numer katalogowy): telefon IP - Typ 2 (bezprzewodowy), produkcji Yealink,
model/wersja/numer katalogowy SIP-
T27G. Parametry tego telefonu wskazują na telefon
przewodowy, czyli niezgodny z opisem przedmiotu zamówienia. Zamawiający nie miał żadnych
wątpliwości co do niespełnienia wymagań technicznych w zakresie dotyczącym telefonu.
Wyjaśnił, że nie miał podstaw do wyjaśniania kwestii związanych z serwerem Dell PowerEdge
R440 zaoferowanym przez Sputnik. Po przeanalizowaniu sprawy, w szczególności załączonej
do odwołania dokumentacji technicznej serwera oraz dodatkowych analiz własnych zamawiający
uznał, że nie umożliwia on hot-swapowej wymiany zasilaczy oraz wentylatorów. W tym stanie
rzeczy wezwanie do złożenia wyjaśnień byłoby niecelowe i bezprzedmiotowe.

Odwołujący w piśmie z 30 marca 2021 r. podtrzymał stanowisko dotyczące wadliwego
odrzucenia swojej oferty i obowiązku wyjaśnienia jej treści na podstawie art. 87 ust. 1 Pzp.


Izba ustaliła i zważyła, co następuje:


Zgodnie z art. 90 ust. 1 ustawy z dnia 11 wrze
śnia 2019 r. - Przepisy wprowadzające
ustaw
ę - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 poz. 2020 ze zm.) do postępowań o
udzielenie zamówienia wszczętych i niezakończonych przed dniem 1 stycznia 2021 r. stosuje się
przepisy dotychczasowe. Natomiast stosownie do a
rt. 92 ust. 2 powołanej ustawy do
post
ępowań odwoławczych oraz postępowań toczących się wskutek wniesienia skargi do sądu
wszcz
ętych po dniu 31 grudnia 2020 r., dotyczących postępowań o udzielenie zamówienia
wszcz
ętych przed dniem 1 stycznia 2021 r., stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004
r. -
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.). W związku z tym Izba
rozpoznała odwołanie stosując w zakresie procedury odwoławczej przepisy ustawy z dnia 11
września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) dalej
jako: „nPzp”, natomiast do oceny zarzutów odwołania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004
r. -
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.).

Izba nie rozpoznała na rozprawie zarzutu naruszenia przez zamawiającego art. 89 ust. 1
pkt 2 Pzp przez zaniechanie odrzucenia oferty Sputnik. Wykonawca ten, przystąpił do udziału w
postępowaniu odwoławczym po stronie zamawiającego, został prawidłowo powiadomiony o
terminie posiedzenia, jednak nie stawił się na nie. W tym stanie rzeczy Izba uznała, że Sputnik
nie wniósł sprzeciwu wobec uwzględnienia przez zamawiającego zarzutu skierowanego wobec
jego oferty, gdyż nie złożył stosownego oświadczenia. Skoro odwołanie zostało skierowane do
rozpoznania na posiedzeniu z udzia
łem stron, niestawiennictwo przystępującego oznacza
rezygnacj
ę z prawa do zgłoszenia sprzeciwu. Od profesjonalnego uczestnika rynku zamówień
publicznych należy oczekiwać należytej staranności w prowadzeniu swych spraw, w tym
również znajomości przepisów prawa i wynikających z nich konsekwencji. Pogląd, że
niestawiennictwo przystępującego po stronie zamawiającego, który uwzględnił zarzuty
odwołania, oznacza brak zgłoszenia sprzeciwu, jest dobrze ugruntowany w orzecznictwie Izby
(przykładowo postanowienia wydane w sprawach o sygn. akt: KIO 991/10, 1575/10, KIO
1264/12, KIO 1722/12, KIO 360/14, KIO 442/14, KIO 1524/14, KIO 1744/14, KIO 151/15, KIO
2534/15, KIO 2637/15, KIO 523/16, KIO 1259/16).

Wobec powyższego Izba uznała, ze w sprawie zaistniały przesłanki wskazane w art.
522 ust. 4 nPzp. Zgodnie z tym przepisem w przypadku uwzgl
ędnienia przez zamawiającego
cz
ęści zarzutów przedstawionych w odwołaniu, Izba może umorzyć postępowanie
odwo
ławcze w części dotyczącej tych zarzutów, pod warunkiem że w postępowaniu
odwo
ławczym po stronie zamawiającego nie przystąpił w terminie żaden wykonawca albo
wykonawca, kt
óry przystąpił po stronie zamawiającego, nie wniósł sprzeciwu wobec
uwzgl
ędnienia tych zarzutów. W takim przypadku Izba rozpoznaje pozostałe zarzuty
odwo
łania.

Izba umorzyła zatem postępowanie odwoławcze co do zarzutu naruszenia przez
zamawiającego art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp przez zaniechanie odrzucenia oferty Sputnik, a pozostałe
zarzuty odwołania rozpoznała co do istoty.

Odwołujący jest uprawniony do wniesienia odwołania zgodnie z art. 505 ust. 1 nPzp.
Jest wykonawcą, który złożył ofertę i ma interes w uzyskaniu danego zamówienia.
Zarzucane zamawiającemu naruszenia przepisów powodują, że odwołujący, może ponieść
szkodę w postaci utraty możliwości uznania jego oferty za najkorzystniejszą. Przesłanki
wymagane ustawą zostały więc spełnione.

Odwołanie nie zasługuje na uwzględnienie.
Okoliczności faktyczne są w przeważającej części niesporne.
Zama
wiający wymagał zaoferowania telefonu IP - Typ 2 (bezprzewodowego). Nie jest
również sporne, że odwołujący w formularzu cenowym wskazał telefon produkcji Yealink
oznaczony jako SIP-
T27G oraz, że spełnienie wymagania dotyczącego łączności
bezprzewodowej wym
aga użycia adaptera WIFI oznaczonego w katalogu producenta jako YLK-
WF-
40. Spór sprowadza się do oceny, czy zamawiający miał podstawy do uznania, że
odwołujący zaoferował mu zestaw składający się z telefonu i adaptera oraz, czy kwestia ta
powinna zostać wyjaśniona przez zamawiającego w trybie art. 87 ust. 1 Pzp.
Na oba te pytania należy udzielić odpowiedzi negatywnej.
Podkreślić należy, że zamawiający dokonuje oceny spełnienia swoich wymagań na
podstawie treści oferty złożonej w postępowaniu. Treść oferty odwołującego nie daje żadnych
podstaw do uznania, że zaoferował on zamawiającemu zestaw składający się z telefonu SIP-
T27G oraz adaptera WIFI YLK-WF-
40. Nie zostało użyte w ofercie sformułowanie: „zestaw”,
„wraz z adapterem” lub inne sugerujące, że przedmiotem oferty nie jest wyłącznie telefon. Za tą
tezą przemawia również brak takiego zestawu w katalogu producenta. Spełnienie wymagań
zamawiającego nastąpić może wyłącznie przez zaoferowanie dwóch niezależnych, oddzielnie
oznaczonych i odrębnie wycenionych w katalogu produktów. Okoliczność tę potwierdza również
oświadczenie Veracomp - Exclusive Networks Poland S.A. z 24 marca 2021 r. załączone przez
odwołującego do pisma z 30 marca 2021 r. oraz treść specyfikacji technicznych przywołana w
uzasadnieniu odwołania. Potwierdzają one jednocześnie, że sam zaoferowany telefon nie
realizuje funkcji wymaganych przez zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia, zaś
adapter stanowi wyposażenie opcjonalne, dodatkowe, oferowane w sprzedaży samodzielnie.
W tym stanie rzecz
y Izba uznała, że zamawiający nie był uprawniony do tego, by
wyjaśniać ofertę odwołującego na podstawie art. 87 ust. 1 Pzp. Przepis ten stanowi, że w toku
badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących
treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między zamawiającym a
wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz, z zastrzeżeniem ust. 1a i 2,
dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści. Jakkolwiek orzecznictwo w indywidualnych
okolicznościach danego postępowania o udzielenie zamówienia wskazuje, że zaniechanie
wyjaśniania treści oferty skutkuje naruszeniem przez zamawiającego przepisów ustawy, to
nie można tracić z pola widzenia, że art. 87 ust. 1 Pzp służy co do zasady wyjaśnianiu treści
zawartych w of
ercie, a nie uzupełnianiu oferty o istotne treści niezbędne do potwierdzenia
spełniania wymagań zamawiającego. Wyjaśnieniu podlega bowiem treść oferty, a więc
oświadczenie wykonawcy, o ile jest ono niejasne lub budzi wątpliwości zamawiającego.
Prawo zamawi
ającego do wyjaśnienia treści oferty, jak wynika z brzmienia art. 87 ust. 1 Pzp,
jest bowiem ograniczone przedmiotowo i nie może być wykonywane całkowicie dowolnie.
Zamawiający nie może negocjować treści oferty, ani dokonywać w niej zmian za wyjątkiem
zmia
n wskazanych w art. 87 ust. 2 Pzp. W ocenie Izby zamawiający dopuściłby się
naruszenia art. 87 ust. 1 Pzp, gdyby na podstawie wyjaśnień uzyskanych od odwołującego
uznał jego ofertę za zgodną ze swoimi wymaganiami, gdyż z ofert tej nie wynika wola
odwołującego zaoferowania zamawiającemu adaptera WIFI niezbędnego dla spełnienie
przez oferowany telefon wymagań zapisanych w SIWZ.

Nie podzielono poglądu odwołującego, że o zaoferowaniu zestawu zawierającego telefon
i adapter przesądza wskazanie urządzenia w pozycji telefon bezprzewodowy, co miałoby
przesądzać o zamiarze złożenia oferty zgodnej z SIWZ. Izba nie zgadza się z tym poglądem. Po
pierwsze, domniemanie złożenia oferty zgodnej z opisanymi wymaganiami zamawiającego nie
wynika z przepisów ustawy. Również doświadczenie wynikające z obserwacji praktyki nie
potwierdza trafności takiego założenia. Po drugie, przeciw takiej tezie przemawia również treść
oferty Sputnik, która nie odpowiada opisanym wymaganiom zamawiającego.

Art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp stanowi, że zamawiający odrzuca ofertę, jeśli jej treść nie
odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2
pkt 3. Treść oferty w rozumieniu tego przepisu to co do zasady zawarty w SIWZ, opis
potrzeb i wymagań zamawiającego, które powinien spełnić wykonawca, dotyczących jakości,
ilości, terminu wykonania umowy oraz innych kwestii mających znaczenie dla
zamawiającego. Skoro zamawiający stwierdził, że oferta odwołującego w zakresie spełnienia
przez telefon wymagania bezprzewodow
ości jest niezgodna z SIWZ, jego obowiązkiem
wynikającym z art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp jest zatem, nie – jak chciałby odwołujący –
wyjaśnienie tej oferty, lecz zbadanie możliwości jej poprawienia stosownie do art. 87 ust. 2
pkt 3 Pzp. Zgodnie z tym przepisem
zamawiający poprawia w ofercie pomyłki nie będące
oczywistymi omyłkami rachunkowymi lub pisarskimi, polegające na niezgodności oferty z
SIWZ niepowoduj
ące istotnych zmian w treści oferty.

Izba przyznała rację zamawiającemu, który twierdził, że odwołujący usiłuje uzupełnić
ofertę o element, który pierwotnie nie stanowił przedmiotu oferty, tj. o adapter WIFI YLK-WF-40.
W okolicznościach sprawy nie może to być zaakceptowane, gdyż taka inferencja w treść oferty
miałaby charakter istotny, dotyczy bowiem spełnienia doniosłego wymagania zamawiającego –
bezprzewodowości.

Izba uznała zatem, że oferta odwołującego nie jest zgodna z SIWZ, a zamawiający
dokonując odrzucenia tej oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp bez wyjaśniania jej treści na
podstawie art.
87 ust. 1 Pzp nie dopuścił się naruszenia przepisów ustawy. Zamawiający nie
naruszył również art. 87 ust. 1 Pzp przez zaniechanie wyjaśniania treści oferty złożonej przez
Sputnik.

W tym stanie rzeczy Izba na podstawie art. 522 ust. 4 art. 553 ust. 1, art. 554 ust. 1 nPzp
orzekła, jak w pkt 1 sentencji. O kosztach Izba orzekła na podstawie art. 574 i 575 nPzp oraz
oraz § 9 ust. 3 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2010 r. w
sprawie wysokości szczegółowych rodzajów kosztów postępowania odwoławczego, ich
rozliczania oraz wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania (Dz. U. 2020 r. poz.
2437), uwzględniając koszty wynagrodzenia i dojazdu na posiedzenie pełnomocnika
zamawiającego.

Przewodniczący:
................................

Wcześniejsze orzeczenia:

Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie