eGospodarka.pl

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO2021 › Sygn. akt: KIO 463/21
rodzaj: WYROK
data dokumentu: 2021-04-01
rok: 2021
sygnatury akt.:

KIO 463/21

Komisja w składzie:
Przewodniczący: Monika Szymanowska Protokolant: Piotr Kur

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 29 marca 2021
r. w Warszawie odwołania wniesionego
do Prezesa
Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 12 lutego 2021 r. przez odwołującego G. D.
prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą DROMEL G. D. w Tomaszowie
Mazowieckim w postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego Państwowe
Gospodarstwo W
odne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie


orzeka:

1.
uwzględnia odwołanie i nakazuje zamawiającemu unieważnienie wykluczenia
odwołującego G. D. prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą DROMEL G.
D. w Tomaszowie Mazowieckim
z postępowania oraz powtórzenie badania i oceny
ofert z uwzględnieniem oferty odwołującego,
2.
kosztami postępowania odwoławczego obciąża zamawiającego Państwowe
Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej
w Warszawie i:
2.1.
zalicza na poczet kosztów postępowania kwotę 15 000,00 zł (piętnaście tysięcy
złotych) uiszczoną przez odwołującego G. D. prowadzącego działalność
gospodarczą pod firmą DROMEL G. D. w Tomaszowie Mazowieckim tytułem
wpisu od od
wołania,
2.2.
zasądza od zamawiającego Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody
Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie na rzecz
odwołującego G. D. prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą
DROMEL G. D. w Tomaszowie Mazowieckim
kwotę 19 240,02 zł
(
dziewiętnaście tysięcy dwieście czterdzieści złotych dwa grosze) tytułem
zwrotu kosztów postępowania odwoławczego.

Stosownie do art.
579 ust. 1 i art. 580 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) w zw. z art. 92 ust. 2 ustawy
z
dnia 11 września 2019 r. Przepisy wprowadzające ustawę Prawo zamówień publicznych
(Dz.U. 2019, poz. 2020) na niniejszy wyrok
– w terminie 14 dni od dnia jego doręczenia –
przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu
Okręgowego w Warszawie.

Przewodniczący:
…………………………
U z a s a d n i e n i e
wyroku z dnia 1 kwietnia 2021 r. w sprawie o sygn. akt: 463/21


Zamawiający – Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd
Gospodarki Wodnej w Warszawie ul. Żelazna 59A, 00-848 Warszawa, prowadzi
postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Utrzymanie urządzeń wodnych na
terenie Zarządu Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim w 2021 roku”, podzielone na części,
o
ogłoszeniu o zamówieniu publicznym opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej w dniu 13 listopada 2020 r. pod numerem 2020/S 222-545344, zwane dalej jako
„postępowanie”.
Izba ustaliła, że postępowanie na usługę, o wartości powyżej kwoty określonej
w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.) zwanej dalej „p.z.p.”, jest
prowadzone przez zamawiającego w trybie przetargu nieograniczonego.
W dniu 12 lutego 2021 r.
odwołanie wobec czynności i zaniechań zamawiającego
w
postępowaniu w zakresie części 9 (utrzymanie i obsługa zbiornika wodnego Drzewica)
i
części 15 (utrzymanie i obsługa zbiornika wodnego Miedzna) wniósł wykonawca G. D.
prowadzący działalność gospodarczą pod firmą DROMEL G. D. ul. Chodkiewicza 6, 97-200
Tomaszów Mazowiecki (dalej zwany „odwołujący”). We wniesionym środku zaskarżenia
odwołujący postawił zamawiającemu następujące zarzuty naruszenia (pisownia oryginalna):
1.
art. 24 ust. 1 pkt 16 oraz ust. 4 PZP poprzez wykluczenie Odwołującego i uznanie
jego oferty za odrzuconą z uwagi wprowadzenie Zamawiającego w błąd co do
spełnienia warunków udziału w postępowania i brak spełnienia przez niego warunku
udziału w postępowaniu w postaci zdolności technicznej lub zawodowej polegającej
na tym, że upoważniony przedstawiciel Odwołującego nie posiada uprawnień
w
specjalności inżynieryjna hydrotechniczna lub inne uprawniające do wykonywania
przedmiotowych robót, w sytuacji, gdy Odwołujący spełnia wskazany warunek udziału
w postępowaniu, albowiem:
a)
do realizacji robót objętych przedmiotem zamówienia nie są wymagane
uprawnienia w specjalności inżynieryjna hydrotechniczna i Odwołujący
przedstawił
Zamawiającemu
osobę
posiadającą
inne
uprawniania
uprawniające do wykonywania robót objętych przedmiotem zamówienia;
b)
Odwołujący po pojawieniu się wątpliwości u Zamawiającego (na etapie
przekazywania terenu robót) wskazał zarówno to, że nie są wymagane
uprawnienia w specjalności inżynieryjna techniczna jak i przedstawił do
realizacji umowy innego przedstawiciela upoważnionego, który posiadał te
uprawnienia, co nie zostało wzięte pod uwagę przez Zamawiającego;
c)
na etapie wyboru oferty najkorzystniejszej Zamawiający w SIWZ nie określił,
ab
y jakiekolwiek dokumenty na potwierdzenie tego warunku mają być złożone
przez wykonawców i wystarczające było złożenie oświadczenia, co
Odwołujący uczynił, a tym samym w sposób określony w SIWZ potwierdził
spełnienie warunków udziału w postępowaniu;
2.
(ewent
ualnie w przypadku nieuwzględnienia zarzutów wskazanych w pkt 1)
art. 26
ust. 3 i 4 PZP poprzez zaniechanie wezwania Odwołującego do złożenia
wyjaśnień w zakresie zdolności technicznej pomimo istnienia wątpliwości co do
dokumentów i oświadczeń przez niego przedłożonych oraz zaniechanie wezwania do
uzupełnienia dokumentów w przypadku uznania, iż przedstawione przez
Odwołującego dokumenty i wyjaśnienia nie potwierdzają spełnienia przez
Odwołującego warunków udziału w postępowaniu;
3.
(ewentualnie w przypadku nie
uwzględnienia zarzutów wskazanych w pkt 1 lub 2)
art.
92 ust. 1 i 3 PZP poprzez brak sformułowania przez Zamawiającego
uzasadnienia faktycznego oraz wskazania powodów, dla których wyjaśnienia
i
dowody
przedstawione
przez
Odwołującego,
Zamawiający
uznał
za
niewystarczające.
Wobec powyższego odwołujący wniósł o uwzględnienie odwołania i nakazanie
zamawiającemu: unieważnienie wykluczenia odwołującego z postępowania i odrzucenia jego
oferty, uznanie, że odwołujący spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz jego oferta jest
zgodna z SIWZ, powtórzenie czynności wyboru oferty najkorzystniejszej i wybór oferty
odwołującego, ewentualnie – w przypadku nieuwzględnienia, któregokolwiek z wniosków
powyżej, precyzyjne wezwanie odwołującego do wyjaśnienia oferty lub uzupełnienia
dokumentów na podstawie art. 26 ust. 3 i 4 p.z.p. lub precyzyjne uzasadnienie decyzji
o
wykluczeniu z postępowania.
W uzasadnieniu odwołania wykonawca wskazał co następuje. W dniu 15.01.2021 r.
zamawiający wysłał odwołującemu informację o wyborze jego oferty jako najkorzystniejszej
na część 9 i 15. Odwołujący wpłacił wymagane zabezpieczenie i dnia 22.01.2021 r. podpisał
umowę w siedzibie zamawiającego Piotrkowie Trybunalskim, która miała być zawieziona do
Warszawy celem finalizacji i podpisania przez dyrektora z
amawiającego. Dnia 28.01.2021 r.
otrzymano
informację od przedstawiciela zamawiającego o terminie przekazania terenu,
który wyznaczono na dzień 29.01.2021 r. Na przekazaniu pracownicy zamawiającego
zakwestionowali uprawnienia przedstawiciela o
dwołującego, który w poprzednim zadaniu
realizowanym na rzecz
zamawiającego także był przedstawicielem wykonawcy, robotę tą
zakończono w terminie i została ona odebrana. Zamawiający zażądał złożenia oświadczeń,
że posiadane uprawnienia przedstawiciela wykonawcy uprawniają go wykonywania robót

i
takie oświadczenie odwołujący złożył, zgodnie z załącznikiem do protokołu przekazania,
pom
imo tego do przekazania terenu nie doszło.
Dnia 01.02.2021 r. o
dwołujący napisał do Łódzkiej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa o wydanie opinii
w sprawie uprawnień, z odpowiedzi izby wynika, że do robót
objętych przedmiotem zamówienia nie jest wymagane posiadanie uprawnień budowlanych.
Ponadto, z
uwagi na wątpliwości zamawiającego dnia 03.02.2021 r. bez wezwania wysłano
pismo o zmianie przedstawiciela wykonawcy
na osobę, która posiada uprawnienia
zawierające specjalność hydrotechniczną potwierdzone w ŁOIIB. W odpowiedzi odwołujący
otrzymał od zamawiającego pismo z dnia 04.02.2021 r. o odstąpieniu od zawarcia umowy
i wykluczeniu o
dwołującego z postępowania.
W zakresie zarzutu bezzasadnego wykluczenia odwołujący wskazał na pkt 4.2.3 lit. b,
gdzie zamawiający określił warunek udziału w przetargu dotyczący upoważnionego
przedstawiciela wykonawcy, który musi posiadać uprawnienia o specjalności: inżynieryjna
hydrotechniczna
lub inne uprawniające do wykonywania przedmiotowych robót, zgodnie
z
treścią decyzji o ich nadaniu z uwzględnieniem przepisów stanowiących podstawę ich
nadania.
Kserokopie rzeczonych uprawnień wraz z przynależnością do OIIB miały zostać
przekazane zamawiającemu w dniu przekazania terenu, natomiast na potwierdzenie
spełnienia warunku wpierw składano oświadczenie, zgodnie z pkt 4.2.4 w zw. z pkt 4.3.
SIWZ, co
odwołujący uczynił.
Odwołujący dodał, że pierwotnie przez niego zgłoszona osoba – pan Ł.Ś., spełnia
postawione przez z
amawiającego wymagania, bowiem kwalifikuje się pod wymóg określony
jako
„lub inne uprawniające do wykonywania przedmiotowych robót, zgodnie z treścią decyzji
o ich nadaniu z uwzględnieniem przepisów stanowiących podstawę ich nadania”. Pan ten był
już wcześniej upoważnionym przedstawicielem odwołującego w toku realizacji innych umów
zawartych z z
amawiającym i nigdy nie było to w jakikolwiek kwestionowane lub też
negowane, tym samym o
dwołujący był w pełni uprawniony do przyjęcia, że decydując się po
raz kolejny na realizację umowy u zamawiającego, tym samym upoważnionym
przedstawicielem działa zgodnie z przepisami i oczekiwaniami jednostki zamawiającej.
W
takiej sytuacji nie można zatem uznać, iż odwołujący próbował w jakikolwiek sposób
wprowadzić zamawiającego w błąd, więc nie została spełniona przesłanka do jego
wykluczenia określona w art. 24 ust. 1 pkt 16 p.z.p., odwołujący był bowiem uprawniony do
przyjęcia, że pan Ł.Ś. spełnia postawione przez zamawiającego warunki. W konsekwencji
należy uznać, że informacje przekazywane przez odwołującego były informacjami
prawdziwymi, a tym samym o
dwołujący nie mógł wprowadzić zamawiającego w błąd.
Ponadto, zdaniem odwołującego w orzecznictwie Izby podkreśla się, że art. 24 ust.
1 pkt 16 p.z.p.
wymaga, aby wykonawca poprzez przedstawienie informacji wywołał
w
świadomości zamawiającego fałszywe wyobrażenie o rzeczywistości. Istotą „błędu” jest
więc wykreowanie u zamawiającego przekonania, iż dana okoliczność, dane zdarzenie miały
miejsce, podczas, gdy w rzeczywistości tak nie było. Wykonawca musi więc wywołać
u
zamawiającego stan błędu, poprzez przedstawienie nieprawdziwej informacji, która stała
się źródłem błędnego przekonania o danej okoliczności i co istotne – nie jest uprawnione
utożsamianie niewykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu z zaistnieniem
podstaw do wykluczenia wykonawcy z
postępowania (art. 24 ust. 1 pkt 16 i 17 p.z.p.). Inny
sposób rozumienia spełnienia warunku udziału w postępowaniu nie przesądza
automatycznie o
wprowadzeniu zamawiającego w błąd. Jak również podstawa wykluczenia
określona w art. 24 ust. 1 pkt 16 p.z.p. może zostać zastosowana wtedy, gdy wykonawca
zamierza wprowadzić zamawiającego w błąd, a więc jego działanie cechuje wina umyślna,
zarówno w zamiarze bezpośrednim, jak i ewentualnym. Zamiar bezpośredni występuje
wtedy, gdy wykonawca chce wprowadzić zamawiającego w błąd, natomiast zamiar
ewentualny,
gdy nie chce, ale przewidując możliwość wprowadzenia w błąd, godzi się na to.
Poza tym ta podstawa wykluczenia może być zastosowana także wtedy, gdy działanie
wykonawcy charakteryzuje rażące niedbalstwo. Natomiast w opinii odwołującego w niniejszej
sprawie
nie można mówić o jakiejkolwiek formie winy, albowiem skoro odwołujący korzystał
już wcześniej z pana Ł.Ś. do realizacji zamawiającemu umów w takim samym charakterze,
to w pełni uzasadnione było przyjęcie, że spełnia on warunki stawiane przez jednostkę
zamawiającą.
Niezależnie od powyższego, bez żadnych wezwań ze strony zamawiającego,
odwołujący wskazał również inną osobę, która może pełnić funkcję upoważnionego
przedstawiciela, pana P.B
. Zamawiający w żaden sposób nie odniósł się do nowej osoby,
a
tym samym nie zweryfikował w należyty sposób oferty odwołującego, co doprowadziło do
wykluczenia z postępowania, pomimo braku przesłanek ku temu. Do dziś odwołujący nie
otrzymał od zamawiającego jakiegokolwiek wezwania do złożenia wyjaśnień lub
dokumentów, co powoduje naruszenie art. 26 ust. 3 i 4 p.z.p. i co ważne, w żadnym miejscu
SIWZ z
amawiający nie wskazał jakich dokumentów na etapie składania oferty oczekuje
w
celu potwierdzenia spełnienia warunku udziału w postępowaniu.
W ocenie odwołującego kolejnym naruszeniem ze strony zamawiającego było
niedochowanie obowiązków ustawowych, nałożonych przez art. 92 ust. 1 p.z.p. Analiza
informacji o wykluczeniu z 04.02.
2021 r. prowadzi do wniosku, iż zamawiający nie zawarł
uzasadnienia faktycznego swojej decyzji, nie sposób bowiem rozszyfrować toku
rozumowania z
amawiającego, który przyjął, iż przedstawione przez odwołującego
wyjaśnienia są niewystarczające i nie potwierdzają spełnienia warunków udziału
w
postępowaniu, co w świetle okoliczności faktycznych jest całkowicie nieuzasadnione. Taki
stan rzecz wskazuje
też na naruszenie przez zamawiającego zasad równego traktowania
i uczciwej konkurencji. W orzecznictwie Izby
oraz sądów powszechnych podkreśla się także,
że nie stanowi spełnienia wymogu art. 92 ust. 1 p.z.p. podanie przez zamawiającego na
rozprawie przed
Izbą uzasadnienia faktycznego podjętej wobec oferty decyzji.
Niedopuszczalne jest zatem, aby wykonawca samodzielnie identyfikował przyczyny
odrzucenia jego oferty i w oparciu o te założenia przedstawiał argumenty przemawiające za
nietrafnością domniemanych przyczyn decyzji zamawiającego.
Dz
iałając w imieniu i na rzecz zamawiającego odpowiedź na odwołanie w formie
pisemnej
wniósł pełnomocnik strony wskazując, iż zamawiający wnosi o oddalenie odwołania
w całości zgodnie z uzasadnieniem wskazanym w jego stanowisku procesowym, a także
zasądzenie od odwołującego kosztów zastępstwa procesowego.

Krajowa Izba Odwoławcza
po przeprowadzeniu rozprawy w przedmiotowej
sprawie, po zapoznaniu się ze stanowiskami przedstawionymi w odwołaniu,
odpowiedzi na odwołanie, konfrontując je z zebranym w sprawie materiałem
procesowym, w tym z
dokumentacją postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego przedstawioną przez zamawiającego, w szczególności z postanowieniami
ogłoszenia o zamówieniu, SIWZ, złożonymi ofertami i korespondencją prowadzoną
przez strony oraz
po wysłuchaniu oświadczeń i stanowisk złożonych ustnie do
protokołu w toku rozprawy – ustaliła i zważyła, co następuje:


M
ając na uwadze datę wniesienia odwołania do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej
do postępowania odwoławczego – zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy dnia 11 września 2019 r.
przepisy wprowadzające ustawę Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 poz. 2020) –
znajdują zastosowanie przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.), dalej zwan
ej „n.p.z.p.”.
Skład orzekający stwierdził, że odwołanie dotyczy materii określonej w art. 513 pkt
1
n.p.z.p. i podlega rozpoznaniu zgodnie z art. 517 n.p.z.p. Izba stwierdziła również, że nie
została wypełniona żadna z przesłanek o których mowa w art. 528 n.p.z.p., których
stwierdzenie skutkowałoby odrzuceniem odwołania i odstąpieniem od badania meritum
sprawy. Ponadto, w ocenie składu orzekającego odwołujący wykazał, że posiada legitymację
materialną do wniesienia środka zaskarżenia zgodnie z przesłankami art. 505 ust. 1 n.p.z.p.
W oparciu o akta sprawy odwoławczej Izba ustaliła następujące okoliczności
w
zakresie istotnym dla rozstrzygnięcia – okoliczności te nie były pomiędzy stronami sporne:
1.
Zgodnie z dokumentacją postępowania:
a)
p
rzedmiotem zamówienia jest wykonanie usług związanych z utrzymaniem
urządzeń wodnych na terenie Zarządu Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim
w
2021 r., w tym część 9 dotyczy zbiornika wodnego Drzewica, a część
15 zbiornika wodnego Miedzna.
Szczegółowy opis zamówienia i zakres prac
związanych z realizacją zamówienia został zawarty w OPZ, stanowiącym
załącznik do SIWZ (tak pkt 2.1. i 2.1.1. SIWZ). Przewidziany zakres prac to:
monitoring i obsługa obiektów, ręczne i mechaniczne koszenie skarp
zbiorników i rzek (w obrębie budowli), odmulanie, hakowanie dna, wycinka
krzaków, montaż tablic Informacyjnych, wykonanie barierek na budowlach,
oczyszczenie z darniny i namułu umocnień betonowych i dylatacji w obrębie
budowli,
konserwacja
mechanizmów,
drobne
naprawy
urządzeń
mechaniczn
ych, smarowania, wymiana olejów, naprawa opasek z kiszek
faszynowych i narzutu kamiennego. regulacja piętrzenia, bieżąca obsługa
zbiorników i budowli (dozory całodobowe na zbiorniku Miedzna i zbiorniku
Cieszanowice).
Dodatkowo, dla każdej z części zamawiający określił bardziej
szczegółowy zakres prac w odpowiednich załącznikach do SIWZ,
b)
o udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy spełniają
warunek udziału w postępowaniu dotyczący upoważnionego przedstawiciela
wykonawcy, który na podstawie pkt 4.2.3. lit. b SIWZ „musi posiadać
uprawnienia o specjalności: inżynieryjna hydrotechniczna lub inne
uprawniające do wykonywania przedmiotowych robót, zgodnie z treścią
decyzji o ich nadaniu z uwzględnieniem przepisów stanowiących podstawę ich
nadania. Kse
rokopie wyżej wymienionych uprawnień wraz z przynależnością
do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa zostaną przekazane
Zamawiającemu w dniu przekazania terenu wraz z upoważnieniem do
reprezentowania Wykonawcy. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania
robót pod nadzorem osoby posiadającej uprawnienia budowlane, wskazane
powyżej i odpowiada za prawidłowe wykonanie robót”.
2.
W toku przetargu
, w zakresie potwierdzenia posiadania odpowiedniego potencjału
osobowego, zamawiający dysponował oświadczeniem odwołującego, które złożono
zgodnie z wymaganiami SIWZ.
3.
W dniu przekazania terenu 29 stycznia 2021 r.
, zgodnie z pkt 4 protokołu
planowanego przekazania terenu, odwołujący złożył dla osoby wyznaczonej na
przedstawiciela wykonawcy
– pana Ł.Ś., decyzję o uprawnieniach budowlanych do
kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno -
budowlanej oraz dwa zaświadczenia o przynależności do Łódzkiej Okręgowej Izby
Inżynierów Budownictwa.
4.
Zawiadomieniami z dnia 4 lutego 2021 r. zamawiający wykluczył odwołującego
z przetargu (z
części 9 i 15) na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 16 p.z.p., ponieważ
zdaniem jednostki zamawiającej przedstawiciel wykonawcy nie posiada właściwych
uprawnień wskazanych w postępowaniu, a obsługa zbiornika bez osoby
z odpowiednimi
uprawnieniami stwarza niebezpieczeństwo w prawidłowym jego
funkcjonowaniu.
Postawione przez odwołującego zarzuty sprowadzały sprawę do rozstrzygnięcia, czy
zamawiający w sposób prawidłowy ocenił uprawnienia budowlane pana Ł.Ś., którego
wskazano na stanowi
sko przedstawiciela wykonawcy, ponieważ w ocenie zamawiającego
brak wymaganych uprawnień, a także przedstawienie tej osoby do realizacji umowy
stanowiło podstawę do wykluczenia odwołującego z przetargu z powodu wprowadzenia
zamawiającego w błąd (art. 24 ust. 1 pkt 16 p.z.p.).
Skład orzekający dokonał oceny stanu faktycznego ustalonego w sprawie mając na
uwadze art. 554 ust. 1 pkt 1 n.p.z.p.,
który stanowi, że Izba uwzględnia odwołanie, jeżeli
stwierdzi naruszenie przepisów ustawy, które miało wpływ lub może mieć istotny wpływ na
wynik postępowania o udzielenie zamówienia.
Izba
– uwzględniając zgromadzony materiał dowodowy przedłożony przez strony, po
dokonaniu ustaleń poczynionych na podstawie dokumentacji postępowania, zważając na
okoliczności faktyczne podniesione w odwołaniu – stwierdziła, że sformułowane przez
odwołującego zarzuty znajdują potwierdzenie w ustalonym stanie faktycznym i prawnym,
zatem odwołanie posiada uzasadnione podstawy i jako takie zostało przez Krajową Izbę
Odwoławczą uwzględnione. W konsekwencji powyższego skład orzekający nakazał
zamawiającemu
unieważnienie
wadliwej
czynności
wykluczenia
odwołującego
z
postępowania oraz powtórzenie badania i oceny ofert, w którym należy uwzględnić, że
w
ocenie składu orzekającego zamawiający nieprawidłowo ocenił uprawnienia potencjału
osobowego odwołującego. Zdaniem Izby odwołujący właściwie wykazał wymagane zdolności
zawodowe
, zarówno na etapie składania ofert, gdzie złożono stosowne oświadczenie, jak
również adekwatnie potwierdzono je dokumentami, które przedstawiono przed podpisaniem
umowy. Formułując nakaz w tenorze sentencji wyroku, zgodnie z art. 192 ust. 3 pkt 1 p.z.p.,
Izba uwzględniła, że zamawiający nie dokonał unieważnienia czynności wyboru oferty
najkorzystniejszej w przetargu
, nie powrócił do etapu badania ofert, a z pominięciem
właściwej sekwencji czynności wykluczono wykonawcę i odstąpiono od podpisania umowy,
jak również okoliczność, że skład orzekający nie może nakazać zamawiającemu zawarcia
umowy (art. 192 ust. 6 p.z.p.).
W ocenie składu rozpoznającego spór wykluczenie wykonawcy z postępowania
zostało spowodowane niewłaściwą interpretacją dokumentacji przetargu przez
zamawiającego, który w odpowiedzi na odwołanie wskazuje, że uprawnienia budowlane,
których wymagał mają być równoważne z uprawnieniami o specjalności hydrotechnicznej.
Nic takiego nie wynika z
wiążącej treści SIWZ, gdzie wymagano „innych uprawnień do
wykonywania przedmiotowych robót” (vide pkt 1 lit. b okoliczności istotnych dla
rozstrzygnięcia), czyli wymagano legitymowania się innymi uprawnieniami budowlanymi, niż
w specjalności hydrotechnicznej, które pozwolą danej osobie na pełnienie obowiązków
przedstawiciela wykonawcy (nadzorowanie
prac stanowiących przedmiot umowy).
Zamawiający pozostawił wymaganie jako wymóg otwarty, nie dookreślił jakie uprawnienia
budowlane uzna za właściwe, pozostawiając to jako dowolny wybór wykonawcy, przy
jedynym obostrzeniu
– że uprawnienia mają był właściwe do wykonywania robót związanych
z
przedmiotem zamówienia. W dokumentacji postępowania nie ma więc ograniczenia, że
stosowne uprawnienia budowlane są uprawnieniami jednakowymi co do przedmiotu
i
zakresu uprawnień o specjalności hydrotechnicznej, a wymaga się stosownych uprawnień
do wykonywania zamówienia – czyli „inne uprawnienia” zostały bezpośrednio połączone
z przedmiotem umowy.
Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.
z 2020
poz. 1333 ze zm.) dalej zwanej jako „p.b.”, uprawnienia budowlane są konieczne do
wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
określonych w tej normie.
I
stotą uprawnień budowlanych jest więc upoważnienie do wykonywania określonych
czynności, zgodnie z wyliczeniem rodzajów działań, które stanowią samodzielną funkcję
techniczną. Jest to działalność związaną z koniecznością fachowej oceny lub samodzielnego
rozwiązywania zagadnień architektonicznych i technicznych, jak również techniczno-
organizacyjnych, które obejmują działalność wymienioną w art. 12 ust. 1 pkt 1–5 p.b.
Natomiast przedmiotem zamówienia, szczegółowo opisanym w załącznikach do SIWZ, są
usługi związane z utrzymaniem urządzeń wodnych (vide pkt 1 lit. a okoliczności istotnych dla
rozstrzygnięcia) i jakkolwiek czynności te są niezwykle istotne z perspektywy prawidłowej
gospodarki wodnej, to skoro przedmiot za
mówienia nie obejmuje funkcji technicznych
określonych w art. 12 ust. 1 p.b., to także do nadzorowania zamówienia, zgodnie z normami
p.b., nie są wymagane uprawnienia budowlane, tak jako wskazano w stanowisku Łódzkiej
Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 2 lutego 2021 r., z czym Izba się zgadza
i
przyjmuje argumentację ŁOIIB za własną.
Warto także zaznaczyć, że orzecznictwo Izby i sądów powszechnych stoi na
stanowisku, że rozstrzygające znaczenie dla oceny spełniania warunku udziału
w
postępowaniu ma jego literalne brzmienie, a nie intencja zamawiającego, która nie została
wyartykułowana w SIWZ, czy też oczekiwany przez zamawiającego sposób rozumienia
dokumentacji w
świetle nieujawnionych w niej oczekiwań. Punktem wyjścia dla oceny oferty
jest
właściwe ustalenie oraz zinterpretowanie dokumentacji sporządzonej w postępowaniu,
która powinna być rozumiana w sposób ścisły – stanowi to gwarancję pewności obrotu oraz
realizację naczelnych zasad zamówień publicznych określonych w art. 7 ust. 1 p.z.p.,
zachowania uczciwej konkurencji i
równego traktowania wykonawców, a także przejrzystości
postępowania – tak, aby ograniczyć pole dla ewentualnych niejasności i nieporozumień,
skutkujących niedozwoloną uznaniowością przy ocenie ofert. Jeżeli zaś zamawiający
refle
ktowałby lepiej zabezpieczyć swoje obiekty hydrotechniczne, co podnosił w odpowiedzi
na odwołanie, to nic nie stało na przeszkodzie, aby uwzględnić to w toku sporządzania
dokumentacji postępowania. Zamawiający jest profesjonalistą działającym na rynku
zamówień publicznych i trudno uwierzyć, że sporządzając wymagania dla personelu
wykonawcy, w tym dla przedstawiciela z pkt 4.2.3 lit. b SIWZ, który ma nadzorować
wykonywanie umowy, nie wziął pod uwagę charakterystyki obiektów, którą szeroko opisano
w stanowisk
u procesowym. Izba raczej stoi na stanowisku, że zamawiający uwzględnił
charakter usługi, którą zleca wykonawcy w korelacji z brzmieniem norm p.b. i jednak celowo
wskazał w warunku, że uprawnienia budowlane mają być związane z przedmiotem
zamówienia (zgodnie z art. 22 ust 1a p.z.p. proporcjonalne do przedmiotu zamówienia oraz
umożliwiające ocenę zdolności do należytego jego wykonania, będące minimalnym
poziomem zdolności), a nie tożsame z uprawnieniami o specjalności hydrotechnicznej, które
nie wydają się do końca adekwatne do przedmiotu umowy. Tym niemniej zamawiający jako
gospodarz postępowania może swobodnie sformułować warunki udziału w przetargu, jednak
absolutną granicą na takie określenie jest upływ terminu na składanie ofert, a obowiązkiem
zamawiającego jest dokonanie oceny ofert tylko w odniesieniu do postanowień, które
w
dokumentacji wskazano w sposób jednoznaczny.
Na obecnym etapie, kiedy nie ma już możliwości zmiany dokumentacji postępowania,
a jej brzmienie ustalone przed terminem na składanie ofert wiąże zamawiającego,
wykonawców i Krajową Izbę Odwoławczą, jednostka zamawiająca może wymagać:
1)
uprawnień budowlanych o specjalności inżynieryjnej hydrotechnicznej, 2) uprawnień
budowlanych, które pozwolą na wykonywanie robót stanowiących przedmiot zamówienia –
czyli
uprawnienia pana Ł.Ś. do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń
w
specjalności konstrukcyjno - budowlanej spełniają postawiony wymóg i osoba ta
prawidłowo wykazuje zdolność zawodową odwołującego dysponowania uprawnionym
przedstawicielem wykonawcy, zgodnie z pkt 4.2.3. lit. b SIWZ.
Skoro zatem pan Ł.Ś. spełnia wymagania dokumentacji, to a priori nie mogło dojść do
wprowadzenia zamawiającego przez odwołującego w błąd, więc wykluczenie wykonawcy na
podstawie art. 24 ust. 1 pkt 16 p.z
.p. było wadliwe. Uniwersalną obroną eliminującą
możliwość kwalifikacji postępowania odwołującego poprzez omawianą normę, jest
stwierdzenie, że podane przez stronę w oświadczeniu o spełnieniu warunków udziału
w
przetargu informacje są prawdziwe, więc stan błędu po stronie zamawiającego nie powstał
i nie mógł powstać. Jednostka zamawiająca przed podpisaniem umowy doszła do
przekonania, że co prawda wybrała ofertę odwołującego w przetargu, jednak na tym etapie
uprawnienia budowlane pana Ł.Ś. uznaje za niewystarczające, ponieważ jednak życzyłaby
sobie uprawnień tożsamych do uprawnień budowlanych o specjalności hydrotechnicznej
(wbrew brzmieniu pkt 4.2.3. lit. b SIWZ) i wykluczyła wykonawcę z postępowania (bez
unieważnienia czynności wyboru oferty najkorzystniejszej). Na krytykę zasługuje nie tylko
wykluczenie wykonawcy z
powodu rzekomego niespełnienia warunku udziału w przetargu
bez wezwania do uzupełnienia (art. 26 ust. 3 p.z.p.), a eliminacja z postępowania ze względu
na własną, spóźnioną „wykładnię” warunku, z pominięciem jego treści i następcze uznanie,
że skoro uprawnienia budowlane nie wypełniają własnych, oderwanych od SIWZ hipotez
zamawiającego, to na pewno wykonawca wprowadził go w błąd. Ustalony stan rzeczy
wskazuje, że do żadnego podania nieprawdziwych informacji w przetargu nie doszło,
a
strony różnią się w rozumieniu wymagania posiadania odpowiedniej zdolności zawodowej
i
z powodu podzielenia przez skład orzekający stanowiska odwołującego, że uprawnienia
pana Ł.Ś. wprost spełniają wymagania SIWZ odwołanie zostało przez Izbę uwzględnione.
Zgodnie z wnioskiem strony, wobec potwierdzenia w materiale procesowym zarzutu
głównego, tj. zarzutu nr 1 z petitum odwołania, Izba nie rozpoznawała zarzutów
ewentualnych
– naruszenia przez zamawiającego art. 26 ust. 3 i 4 p.z.p. oraz postawionego
z dalekiej
ostrożności procesowej zarzutu naruszenia art. 92 ust. 1 p.z.p.
Ponadto,
skład orzekający włączył w poczet materiału dowodowego złożoną przez
odwołującego dokumentację dotyczącą zamówienia zwiększenia zdolności retencyjnej rzeki
Popławki i rzeki Ciek Topolice – naprawa budowli hydrotechnicznych (umowa, protokoły
odbioru, pismo z 18.11.2020 r., zgłoszenie zakończenia robót). Dokumenty te byłyby
przydatne dla wykazania, iż odwołujący był uprawniony do przekonania, że pan Ł.Ś. spełnia
warunki udziału w postępowaniu, którego dotyczy utrzymanie i obsługa urządzeń wodnych,
skoro jego uprawnienia zostały uznane za właściwe przez zamawiającego dla wykonywania
robót budowlanych naprawy tych urządzeń, czyli czynności przekraczających zakres
zamówienia, którego dotyczy spór – więc dla wykazania, że odwołujący nie mógł działać
celowo lub rażąco niedbale, kiedy rzekomo wprowadzał zamawiającego w błąd
przedstawiając oświadczenie, że spełnia warunki udziału w przetargu. Jednakże, skoro
w
ustalonym stanie rzeczy potwierdziło się, że uprawnienia pana Ł.Ś. są właściwe na kanwie
wymagania z lit. b pkt 4.2.3. SIWZ, zatem
nawet hipotetycznie nie mogło dojść do próby
wprowadzenia zamawiającego w błąd, to taka analiza nie była w sprawie konieczna.
Natomiast przedłożone dokumenty potwierdzające uprawnienia pana Ł.Ś. i korespondencja
kierowana przez odwołującego do zamawiającego już się ex lege w aktach postępowania
znajdowały (§ 8 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 grudnia 2020 r. w sprawie
postępowania przy rozpoznawaniu odwołań przez Krajową Izbę Odwoławczą (Dz.U.
z 2020 poz. 2453).
Krajowa Izba Odwoławcza uwzględniła odwołanie, gdyż wykazano, iż
w
przedmiotowym stanie faktycznym została wypełniona hipoteza normy prawnej wyrażonej
w art. 554 ust. 1 pkt 1 n.p.z.p. Stwierdzone naruszenia przepisów ustawy miało istotny wpływ
na
wadliwe zakończenie postępowania o udzielenie zamówienia, tj. zamawiający odmówił
udziele
nia zamówienia wykonawcy, który prawidłowo spełnia warunki udziału w przetargu.
Niezależnie od okoliczności, że zamawiający nie dopełnił wszystkich wymaganych ustawą
p.z.p. formalności i zaniechał unieważnienia czynności wyboru oferty odwołującego
z
przetargu przechodząc od razu do wykluczenia wykonawcy, z pominięciem anulowania
zawiadomienia o wyborze.
Mając na uwadze powyższe, orzeczono jak w sentencji.
Rozstrzygnięcie o kosztach postępowania skład orzekający wydał na podstawie art.
575 n.p.z.p. obciążając strony kosztami, zgodnie z zasadą odpowiedzialności za wynik
postępowania odwoławczego z uwzględnieniem § 7 ust. 1 pkt 1 w zw. z § 5 pkt 1 i 2 lit.
a i b
rozporządzenia z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie szczegółowych rodzajów kosztów
postępowania odwoławczego, ich rozliczania oraz wysokości i sposobu pobierania wpisu od
odwołania (Dz.U. z 2020 r. poz. 2437). Izba obciążyła zamawiającego jako stronę
przegrywającą kosztami postępowania odwoławczego, na które złożył się wpis, koszty
wynagrodzenia pełnomocnika odwołującego (zasądzone na podstawie przedłożonej faktury
VAT, zmniejszone do limitu z
§ 5 pkt 2 lit. b ww. rozporządzenia) oraz koszty dojazdu na
rozprawę zgodnie ze złożonym rachunkiem.

Przewodniczący:
…………………………


Wcześniejsze orzeczenia:

Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie