eGospodarka.pl

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO2021 › Sygn. akt: KIO 407/21
rodzaj: POSTANOWIENIE
data dokumentu: 2021-03-23
rok: 2021
sygnatury akt.:

KIO 407/21

Komisja w składzie:
Przewodniczący: Adam Skowroński, Katarzyna Brzeska, Protokolant :

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym z
udziałem stron i uczestników postępowania
odwoławczego w dniu 23 marca 2021 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa
Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 8 lutego 2021 r. przez wykonawcę Group AV Sp. Z o.o. z
siedzibą w Warszawie
w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego: Muzeum
Okręgowe w Suwałkach z siedzibą w Suwałkach

przy udziale
wykonawcy: Spółka Ogólnobudowlana Alfa-Edgar W. i W. Sp. J. z siedzibą
we Wrocławiu
zgłaszającego przystąpienie po stronie Zamawiającegopostanawia:

1.
umorzyć postępowanie odwoławcze,
2.
znieść wzajemnie koszty postępowania odwoławczego i nakazać Urzędowi Zamówień
Publicznych zwrot z rachunku bankowego U
rzędu Zamówień Publicznych kwoty 10.000,00 zł
(słownie: dziesięć tysięcy złotych zero groszy) na rzecz wykonawcy Group AV Sp. Z o.o. z
siedzibą w Warszawie,
stanowiącej wpis od odwołania.

Stosownie do art. 579 i 580 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1919 ze zm.) w zw. z art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 11
września 2019 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo zamówień publicznych (Dz. U.
z 2019 r. poz. 2020) na niniejsze postanowienie -
w terminie 14 dni od dnia jego doręczenia -
przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu
Okręgowego w Warszawie.

Przewodniczący: ………….…………


Sygn. akt: KIO 407/21

U z a s a d n i e n i e

Muzeum Okręgowe w Suwałkach z siedzibą w Suwałkach, zwane dalej
„Zamawiającym” prowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia, którego przedmiotem jest
Budowa stałej wystawy w Muzeum im. Marii Konopnickiej w Suwałkach”.

W dniu 8 lutego 2021 r. wykonawca
Group AV Sp. Z o.o. z siedzibą w Warszawie
wniósł odwołanie na czynność Zamawiającego polegającej na wyborze najkorzystniejszej
oferty wykonawcy
Spółki Ogólnobudowlanej Alfa-Edgar W. i W. Sp. J. z siedzibą we
Wrocławiu zarzucając naruszenie następujących przepisów ustawy Pzp:

1. art, 89 ust. 1 pkt 2)
ustawy Pzp w związku z art. 87 ust. 2 pkt 3) ustawy poprzez
zaniechanie odrzucenia oferty Wykonawcy Alfa-Edgar,
pomimo, iż Wykonawca nie wycenił
wszystkich elementów związanych z realizacją zamówienia, zaś Zamawiający w sposób
nieuprawniony dokonał w po-wyższym zakresie zmiany treści oferty, 2. art. 87 ust. 2 pkt 3)
ustawy Pzp poprzez poprawienie omyłek pisarskich, rachunkowych i innych omyłek w ofercie
Wykonawcy Alfa-Edgar, w sytu
acji gdy Zamawiający nie był uprawniony do dokonania tego
typu czyn
ności, 3. art. 8 ust. 3 ustawy Pzp w związku z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 16
kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji, poprzez uznanie, iż Wykonawca Alfa-
Edgar składając wyjaśnienia w przedmiocie rażąco niskiej prawidłowo ceny prawidłowo
zastrzegł, iż wskazane przez niego wy-jaśnienia stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa,
ewentualnie z ostrożności: 4. art. 89 ust. 1 pkt 4) ustawy Pzp w związku z art. 90 ust. 1
ustawy Pzp poprzez zaniechanie odrzucenia oferty Wykonawcy Alfa-
Edgar pomimo, iż
istotne elementy części składowych zaoferowanej przez Wykonawcę ceny, są rażąco niskie
w stosunku do przedmiotu zamówienia, 5. art. 24 ust. 1 pkt 17 ustawy Pzp poprzez
zaniechanie wykluczenia Wykonawcy Alfa-
Edgar pomimo, iż Wykonawca przedstawił
Zamawiającemu informacje wprowadzające Zamawiającego w błąd w zakresie dotyczącym
spełniania przez niego warunków udziału w postępowaniu, co do doświadczenia w zakresie
realizacji zamówienia na rzecz Słowińskiego Parku Narodowego, ewentualnie z ostrożności
6. art. 26 ust. 3 ustawy Pzp poprzez zaniechanie wezwania Wykonawcy Alfa -Edgar do
uzupełnienia dokumentów tj. wykazu osób oraz wykazu doświadczenia w zakresie realizacji
zam
ówienia na rzecz Panoramy Racławickiej - Muzeum Narodowe we Wrocławiu. 7. art. 7
ust. 1 i 3 ustawy Pzp, poprzez naruszenie zasad zachowania uczciwej konkurencji oraz
równego traktowania wykonawców.

Odwołujący wniósł o
1. uwzględnienie odwołania w całości; 2. nakazanie Zamawiającemu unieważnienie
czynności wyboru najkorzystniejszej oferty; 3. nakazanie Zamawiającemu odrzucenie oferty
Wykonawcy Alfa-Edgar; 4. nakaza
nie Zamawiającemu wykluczenie z postępowania
Wykonawcy Alfa-
Edgar; 5. w konsekwencji powyższego wybór jako najkorzystniejszej oferty
złożonej przez Odwołującego.

Następnie Izba ustaliła, że do niniejszego postępowania zgłosił przystąpienie
wykonawca: Sp
ółka Ogólnobudowlana Alfa-Edgar W. i W. Sp. J. z siedzibą we Wrocławiu
zgłaszający przystąpienie po stronie Zamawiającego.

Kraj
owa Izba Odwoławcza potwierdziła skuteczność przystąpienia wykonawcy -
Spółki Ogólnobudowlanej Alfa-Edgar W. i W. Sp. J. z siedzibą we Wrocławiu - zgłaszającego
przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie Zamawiającego.

Krajowa Izba Odwoławcza zważyła, co następuje.


Zamawiający oświadczył, że uwzględnił zarzuty przedstawione w odwołaniu, wobec
powyższego Izba wezwała wykonawcę Spółkę Ogólnobudowlaną Alfa-Edgar W. i W. Sp. J. z
siedzibą we Wrocławiu do złożenia oświadczenia w przedmiocie sprzeciwu – w zakresie
zarzutów uwzględnionych przez Zamawiającego.

Wykonawca w terminie przewidzianym w ustawie
– nie wniósł sprzeciwu – wobec
uwzględnienia przez Zamawiającego odwołania. Na posiedzeniu z udziałem stron
Odwołujący oświadczył, że zarzut naruszenia art. 89 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp stanowił zarzut
ewentualny
– wobec zarzutu naruszenia art. 8 ust. 3 ustawy Pzp, niemniej jednak z
ostrożności procesowej Odwołujący wycofał niniejszy zarzut.

Stosownie do art. 522 ust. 2 ustawy Pzp jeżeli uczestnik postępowania
odwoławczego, który przystąpił do postępowania po stronie Zamawiającego, nie wniesie
sprzeciwu co do uwzględnienia w całości zarzutów przedstawionych w odwołaniu przez
zamawiającego Izba umarza postępowanie, a zamawiający wykonuje, powtarza lub
unieważnia czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, zgodnie z żądaniem
zawartym w odwołaniu.


Stosownie do art. 568 pkt 3 ustawy NPzp,
Izba umarza postępowania odwoławcze, w
formie postanowienia, w przypadku,
o którym mowa w art. 522.W związku z powyższym Izba, działając na podstawie art. 522 ust. 1 i art. 568 pkt 3
ustawy NPzp,
postanowiła jak w pkt 1 sentencji.

Niezależnie od powyższego Zamawiający unieważnił postępowanie o udzielenie
zamówienia na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, gdyż cena oferty najkorzystniejszej
przewyższała kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie
zamówienia. Jak wskazały strony – niniejsza czynność nie była kwestionowana odrębnym
odwołaniem.

Stosownie do art. 568 ustawy Pzp
Izba umarza postępowanie odwoławcze, w formie
postanowienia, m. in. w przypadku stwierdzenia,
że dalsze postępowanie stało się z innej
przyczyny zbędne lub niedopuszczalne.


Skoro zatem
Zamawiający unieważnił postępowanie o udzielenie zamówienia na
podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp to w
ewentualny spór byłby bezprzedmiotowy a
zaistniałe zdarzenie - w postaci unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia -
sprawiło, że wydanie wyroku byłoby w takiej sytuacji niecelowe i zbędne.

Izba
orzekła o wzajemnym zniesieniu kosztów postępowania odwoławczego oraz
nakazała zwrot odwołującemu kwoty uiszczonej tytułem wpisu od odwołania, stosownie do
przepisu § 9 ust. 1 pkt 2 lit. a rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia
2020 r. w sprawie szczegółowych kosztów postępowania odwoławczego, ich rozliczania oraz
wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania (Dz. U. z 2020 r. poz. 2437), W
przypadku umorzenia postępowania odwoławczego przez Izbę w całości koszty, o których
mowa w § 5 pkt 2, znosi się wzajemnie, jeżeli przed otwarciem rozprawy zamawiający
uwzględnił w całości zarzuty przedstawione w odwołaniu, a w postępowaniu odwoławczym
po stronie zamawiającego nie przystąpił żaden wykonawca albo uczestnik postępowania
odwoławczego, który przystąpił do postępowania po stronie zamawiającego, nie wniósł
sprzeciwu wobec uwzględnienia przez zamawiającego w całości zarzutów przedstawionych
w odw
ołaniu,- w takim przypadku Izba orzeka o dokonaniu zwrotu odwołującemu z rachunku
Urzędu kwoty uiszczonej tytułem wpisu.Przewodniczący: ………….…………Wcześniejsze orzeczenia:

Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie