eGospodarka.pl

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO2021 › Sygn. akt: KIO 221/21
rodzaj: WYROK
data dokumentu: 2021-03-03
rok: 2021
sygnatury akt.:

KIO 221/21

Komisja w składzie:
Przewodniczący: Anna Kuszel - Kowalczyk, Emil Kuriata, Luiza Łamejko Protokolant: Rafał Komoń

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 1 marca 2021 r.
w Warszawie odwołania wniesionego
do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 18 stycznia 2021 r. przez wykonawcę G. Sz.
prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą HOLSTERS HPE Polska G. Sz., ul.
Długa 15, 25-650 Kielce
w postępowaniu prowadzonym przez Komendę Główną Policji,
ul. Puławska 148/150, 02-624 Warszawa

przy udziale wykonawcy B. S.
prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe „POLSKÓR” B.S, ul. Szczęśliwa 31, 97-200
Tomaszów Mazowiecki
zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego po
stronie zamawiającego

orzeka:
1.
Uwzględnia odwołanie w zakresie:
-
zarzutu dotyczącego naruszenia art. 24 ust. 1 pkt 12 ustawy Prawo zamówień
publicznych przez zaniechanie wykluczenia

wykonawcy
– B. S. prowadzący
działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe
„POLSKÓR” B. S. z uwagi na niewykazanie spełniania warunku udziału w
postępowaniu określonego w rozdziale VI pkt 1.2 SIWZ,
-
zarzutu naruszenia art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych przez
zaniechanie wezwania wykonawcy
– B. S. prowadzący działalność gospodarczą pod
naz
wą Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe „POLSKÓR” B. S. do uzupełnienia
dokumentu wymaganego postanowieniami rodziału VII pkt 4.7 SIWZ,
-
zarzutu naruszenia art. 91 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych przez wybór
oferty wykonawcy
– B. S. prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe „POLSKÓR” B. S. jako najkorzystniejszej,

i nakazuje zamawiającemu - Komendzie Głównej Policji unieważnienie czynności
wyboru oferty najkorzystniejszej oraz
powtórzenie czynności badania i oceny ofert,
w tym wezwanie wykonawcy
– B. S. prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe „POLSKÓR” B. S. na podstawie art. 26 ust.
3
ustawy Prawo zamówień publicznych do uzupełnienia dokumentu potwierdzającego
spełnianie warunku udziału w postępowaniu określonego w rozdziale VI pkt 1.2
SIWZ,
2.
W pozostałym zakresie oddala odwołanie,
3.
Kosztami postępowania obciąża zamawiającego – Komendę Główną Policji w części
2
/5 oraz odwołującego - wykonawcę G. Sz. prowadzący działalność gospodarczą pod
nazwą HOLSTERS HPE Polska G. Sz., ul. Długa 15, 25-650 Kielce w części 3/5 i:
3.1.
zalicza w
poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 15 000 zł 00 gr
(słownie: piętnaście tysięcy złotych zero groszy) uiszczoną przez odwołującego
tytułem wpisu od odwołania oraz kwotę 3 600 zł 00 gr (słownie: trzy tysiące
sześćset złotych zero groszy) stanowiącą koszty postępowania poniesione przez
odwołującego tytułem wynagrodzenia pełnomocnika,
3.2.
zasądza od zamawiającego na rzecz odwołującego kwotę 7 440 zł 00 gr (słownie:
siedem tysięcy czterysta czterdzieści złotych zero groszy).

Stosownie do art. 579 ust. 1 i 580 ust. 1 i 2
ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2019 ze zm.) na niniejszy wyrok - w terminie 14 dni od
dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby
Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie.

Przewodniczący: ……………………………..

……………………………..

……………………………..Sygn. akt: KIO 221/21


U z a s a d n i e n i e

Komenda Główna Policji z siedzibą w Warszawie (dalej: „Zamawiający”) prowadzi
w trybie przetargu nieograniczonego postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn.
„Produkcja i dostawa zestawów przeciwuderzeniowych”. Postępowanie to prowadzone jest
na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.
U. z 2019 r., poz. 1843), zwanej dalej: „ustawa Pzp”. Ogłoszenie o zamówieniu zostało
opublikowane w
Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 27 listopada 2020 r. pod
numerem 2020/S 232-570012.
W dniu 18 stycznia 2021 r. wykonawca G. Sz. prowadz
ący działalność gospodarczą
pod nazwą HOLSTERS HPE Polska G. Sz. (dalej: „Odwołujący”) wniósł do Prezesa Krajowej
Izby Odwoławczej odwołanie wobec czynności i zaniechań Zamawiającego polegających na:
1)
Dokonaniu wyboru oferty wykonawcy B. S.
prowadzący działalność gospodarczą pod
nazwą Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe „POLSKÓR” B. S. (dalej: „Polskór”) jako
oferty najkorzystniejszej;
2)
Zaniechaniu wykluczenia Polskór z udziału w postępowaniu w sytuacji, w której
wykonawca ten w wyniku zamierzonego dz
iałania wprowadził Zamawiającego w błąd przy
przedstawieniu informacji, że spełnia warunek udziału w postępowaniu, o którym mowa
w rozdziale VI pkt 1.2 SIWZ oraz że dla potrzeb realizacji zamówienia korzystał będzie
z zasobów finansowych podmiotu trzeciego - spółki Trawena Sp. z o.o. Sp. k. w sytuacji,
w której w rzeczywistości zobowiązanie tego podmiotu miało i ma charakter całkowicie
pozorny (wydane zostało jedynie w celu umożliwienia wykonawcy wzięcia udziału w
postępowaniu, bez faktycznego zamiaru udostępnienia wykonawcy rzeczonych zasobów), a
wprowadzenie Zamawiającego w błąd co do dysponowania zasobami finansowymi ww.
podmiotu miało decydujący wpływ na decyzje podejmowane przez Zamawiającego w
postępowaniu (uznania, że wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu,
prowadzącego do wyboru jego oferty, jako oferty najkorzystniejszej);
3)
Zaniechaniu wykluczenia Polskór z udziału w postępowaniu w sytuacji, w której
wykonawca ten nie wykazał, że spełnił warunek udziału w postępowaniu określony w

rozdz
iale VI pkt 1.2 SIWZ dotyczący sytuacji ekonomicznej i finansowej, bowiem
przedłożone przez wykonawcę zobowiązanie podmiotu trzeciego – Trawena Sp. z o.o. Sp. k.
nie spełniało wszystkich wymagań wskazanych w rozdziale VII pkt 4.7 SIWZ, w
szczególności nie określało warunków, na jakich nastąpić miałoby udostępnienie zasobów
finansowych, nie określało zasad sposobu wykorzystywania środków finansowych przez
Polskór oraz wskazywało, że stosunek prawny łączący udostępniającego zasoby finansowe i
Polskór będzie (dopiero) wynikał z umowy cywilnoprawnej (a więc umowy przyszłej), a zatem
nie można uznać, że udostępnienie zasobów finansowych było w tych okolicznościach
faktycznych sprawy realne;
4)
Zaniechaniu wykluczenia Polskór z udziału w postępowaniu, w sytuacji, w której
wykonawca ten nie wykazał, że spełnił warunek udziału w postępowaniu określony w
rozdziale VI pkt 1.4 SIWZ dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej, skoro z
przedstawionego przez niego opisu urządzeń technicznych oraz środków organizacyjno-
te
chnicznych nie wynikało, że Polskór posiada park maszynowy, jak również zaplecze
techniczne i osobowe, które umożliwiłoby mu realizację przedmiotowego zamówienia, a
dodatkowo okoliczności faktyczne sprawy nakazują wręcz uznać, że wykonawca ten nie jest
w s
tanie (w ogóle) zrealizować przedmiotowego zamówienia,
5)
Zaniechaniu wezwania Polskór do złożenia wyjaśnień w zakresie zaoferowanej ceny
przedmiotu zamówienia, którą w realiach faktycznych tej sprawy należy uznać za cenę
nierzetelną, niewiarygodną i nierealistyczną,
a w konsekwencji
6)
Zaniechaniu
wyboru oferty Odwołującego, jako oferty najkorzystniejszej,
oraz ewentualnie (z daleko posuniętej ostrożności)
7)

Zaniechaniu wezwania Polskór do uzupełnienia dokumentu wymaganego
postanowieniami rozdziału VII pkt 4.7 SIWZ, tj. dokumentu, który rzeczywiście określałby
sposób i warunki wykorzystania zasobów finansowych podmiotu, na zdolnościach
finansowych którego Polskór (rzekomo) polega w niniejszym postępowaniu, a także który
określałby rzeczywisty charakter stosunku prawnego łączącego wykonawcę z podmiotem
udostępniającym swoje zasoby finansowe.

Odwołujący zarzucił Zamawiającemu naruszenie:
1)
art. 24 ust. 1 pkt 16 i 17 ustawy Pzp poprzez zaniechanie wykluczenia wykonawcy
Polskór, pomimo, że wykonawca ten w wyniku zamierzonego działania wprowadził

Zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że spełnia warunki udziału
w postępowaniu, w szczególności, że będzie polegał na zdolnościach lub sytuacji finansowej
innego podmiotu w sytuacji, w której rzeczywiście nie doszło do udostępnienia Polskór
przedmiotowych zasobów przez podmiot trzeci, bowiem - jak się okazało - zobowiązanie
podmiotu trzeciego miało i ma charakter całkowicie pozorny, co miało istotny wpływ na
decyzje podejmowane przez Zamawiającego w postępowaniu, w tym w szczególności na
uznanie, że Polskór spełnia warunki ubiegania się o udzielenie zamówienia, a w
konsekwencji wybranie oferty wykonawcy Polskór jako oferty najkorzystniejszej;
2)
art. 24 ust. 1 pkt 12) ustawy Pzp poprzez zaniechanie wykluczenia wykonawcy
Polskór z udziału w postępowaniu w sytuacji, w której wykonawca ten nie wykazał, że spełnił
warunki udziału w postępowaniu, określone w rozdziale VI pkt 1.2 S1WZ dotyczące sytuacji
ekonomicznej i finansowej, bowiem przedłożone przez Polskór zobowiązanie podmiotu
trzeciego -
Trawena Sp. z o.o. Sp.k. nie spełniało wszystkich wymagań wskazanych
w rozdziale VII pkt 4.7 SIWZ, w szczególności nie określało warunków, na jakich nastąpić
miałoby udostępnienie zasobów finansowych wykonawcy Polskór, nie określało zasad
sposobu wykorzystywania środków finansowych przez Polskór oraz wskazywało, że
stosunek prawny łączący udostępniającego zasoby finansowe i Polskór będzie (dopiero)
wynikał
z umowy cywilnoprawnej (a więc umowy przyszłej), a zatem nie można uznać, że
udostępnienie zasobów finansowych było w tych okolicznościach faktycznych sprawy realne;
3)
art. 24 ust. 1 pkt 12) ustawy Pzp poprzez zaniechanie wykluczenia wykonawcy
Polskór z udziału w postępowaniu w sytuacji, w której wykonawca ten nie wykazał, że spełnił
warunki udziału w postępowaniu określone w rozdziale VI pkt 1.4 SIWZ dotyczące zdolności
technicznej lub zawodowej, skoro z przedłożonego przez Polskór opisu urządzeń
technicznych oraz środków organizacyjno-technicznych absolutnie nie wynika, że
wykonawca ten posiada park maszynowy, jak również zaplecze techniczne i osobowe, które
umożliwiłoby mu realizację przedmiotowego zamówienia, a dodatkowo okoliczności
faktyczne sprawy nakazują wręcz uznać, że wykonawca nie jest w stanie (w ogóle)
zr
ealizować przedmiotowego zamówienia;
a w konsekwencji
4)
art. 91 ust. 1 ustawy Pzp poprzez wybór oferty wykonawcy Polskór jako
najkorzystniejszej, podczas gdy to oferta Odwołującego była ofertą najkorzystniejszą
i niepodlegającą odrzuceniu;
lub ewentualnie:

5)
art. 90 ustawy Pzp poprzez zaniechanie wezwania Polskór do złożenia wyjaśnień
w zakresie zaoferowanej ceny przedmiotu zamówienia, którą w realiach faktycznych tej
sprawy należy uznać za cenę nierzetelną, niewiarygodną i nierealistyczną;
6)
art. 26 u
st. 3 ustawy Pzp poprzez zaniechanie wezwania Polskór do uzupełnienia
dokumentu wymaganego postanowieniami rozdziału VII pkt 4.7 SIWZ, tj. dokumentu, który
rzeczywiście określałby sposób wykorzystania zasobów finansowych podmiotu, na
zdolnościach którego wykonawca polega w niniejszym postępowaniu, który określałby
warunki, na jakich nastąpić miałoby udostępnienie tych zasobów oraz który wskazywałby na
stosunek prawny realnie łączący podmiot udostępniający zasoby finansowe i Polskór, a
zatem dokumentu, z którego wynikałoby, że zobowiązanie do udostępnienia zasobów, w
tych okolicznościach faktycznych sprawy można uznać za realne.
Odwołujący wniósł o uwzględnienie odwołania i nakazanie Zamawiającemu:
1)
unieważnienia czynności dokonanej przez Zamawiającego w dniu 7 stycznia 2021 r.
polegającej na wyborze jako oferty najkorzystniejszej oferty Polskór,
2)
wykluczenia z postępowania wykonawcy Polskór z uwagi na fakt, że nie spełnił on
warunków udziału w postępowaniu, jak również z uwagi na fakt, że w wyniku zamierzonego
działania wprowadził Zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że spełnia
warunki udziału w postępowaniu, w szczególności, że w toku realizacji zamówienia będzie
dysponował zasobami finansowymi innego podmiotu – Trawena Sp. z o.o. Sp. k. w sytuacji,
w której „udostępnienie” Polskór przedmiotowych zasobów przez podmiot trzeci miało i ma
charakter całkowicie pozorny (fikcyjny),
3)
dokonania powtórnego badania i oceny ofert złożonych w postępowaniu
przetargowym, z uwzględnieniem wyłącznie oferty Odwołującego,
4)
uznania oferty Odwołującego jako oferty najkorzystniejszej i złożonej - jako jedyna -
w sposób prawidłowy i skuteczny oraz wybór tej oferty jako oferty najkorzystniejszej,
lub
ewentualnie (z daleko posuniętej ostrożności):
5)
wezwania Polskór w trybie art. 90 ust. 1 ustawy Pzp do złożenia wyjaśnień w zakresie
zaoferowanej ceny przedmiotu zamówienia,
6)
wezwania Polskór w trybie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp do przedłożenia dokumentu
spełniającego wymagania zawarte w SIWZ oraz ustawie Pzp, tj. dokumentu, z którego
będzie w sposób nie budzący wątpliwości wynikało, że zobowiązanie podmiotu trzeciego -

Trawena Sp. z o.o. Sp.k. ma charakter realny, a zatem dokumentu, który będzie określał
warunki, na jakich nastąpić miałoby udostępnienie zasobów finansowych, zasady sposobu
wykorzystywania środków finansowych przez Polskór, oraz który wskazywał będzie, że
zobowiązanie do udostępnienia zasobów finansowych wynika z rzeczywiście zawartej przez
Strony umowy, a nie będzie wynikał (dopiero) z umowy przyszłej, do zawarcia której może
w ogóle nie dojść.
Ponadto Odwołujący wniósł o:
1)
dopuszczenie i przeprowadzenie dowodu z zeznań świadka K. K. - pracownika
Odwołującego - na okoliczności wskazane szczegółowo w uzasadnieniu odwołania, w tym w
szczególności na okoliczność braku spełnienia przez Polskór warunku udziału w
postępowaniu dotyczącego sytuacji finansowej i wprowadzenia w błąd Zamawiającego
odnośnie
tego,
że
w
toku
realizacji
zamówienia
będzie
mógł
korzystać
z zasobów finansowych podmiotu trzeciego - Trawena Sp. z o.o. Sp.k., a zatem na
okoliczność, że zobowiązanie podmiotu trzeciego miało i ma charakter całkowicie pozorny
(fikcyjny) -
na podstawie art. 529 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.),
2)
dopuszczenie i przeprowadzenie dowodu z dokumentów załączonych do odwołania
na okoliczności wskazane w jego uzasadnieniu,
3)
nieujawnianie osobom trzecim, w tym przystępującym do postępowania
odwoławczego, informacji zawartych w Załączniku nr 9 do odwołania stanowiących
tajemnicę przedsiębiorstwa Odwołującego w rozumieniu art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 16
kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2020 r., poz. 1
913), których
zasadność utajnienia Odwołujący wykazał w treści przedmiotowego załącznika,
4)
dopuszczenie i przeprowadzenie dowodu z przesłuchania Odwołującego G. Sz. na
okoliczności
wskazane
szczegółowo
w
uzasadnieniu
odwołania,
w
tym
w szczególności na okoliczność braku spełnienia przez Polskór warunku udziału
w postępowaniu dotyczącego sytuacji finansowej i wprowadzenia w błąd Zamawiającego
odnośnie tego, że w toku realizacji zamówienia będzie mógł korzystać z zasobów
finansowych podmiotu trzeciego - T
rawena Sp. z o.o. Sp.k., a zatem na okoliczność, że
zobowiązanie podmiotu trzeciego miało i ma charakter całkowicie pozorny (fikcyjny),
5)
obciążenie Zamawiającego kosztami postępowania i zasądzenie na rzecz
Odwołującego kwoty 18.600 zł, stanowiącej uzasadnione koszty Odwołującego poniesione
w postępowaniu odwoławczym, na którą to kwotę składa się kwota w wysokości 15.000 zł -

tytułem wpisu od odwołania oraz kwota w wysokości 3.600 zł z tytułu kosztów zastępstwa
(wynagrodzenia pełnomocnika).
Uzasadniając zarzut naruszenia przez Zamawiającego art. 24 ust. 1 pkt 16 i 17
ustawy Pzp Odwołujący wskazał, że Zamawiający naruszył art. 24 ust. 1 pkt 16 i 17 ustawy
Pzp poprzez zaniechanie wykluczenia wykonawcy Polskór, pomimo że wykonawca ten
podlegał wykluczeniu, gdyż w wyniku zamierzonego działania wprowadził Zamawiającego w
błąd przy przedstawieniu informacji, że spełnia warunki udziału w postępowaniu, o których
mowa
w rozdziale VI pkt 1.2 SIWZ i że dla potrzeb realizacji zamówienia korzystał będzie z
zasobów finansowych podmiotu trzeciego (Trawena Sp. z o.o. Sp.k.), co jednak nie było
zgodne
z prawdą. Odwołujący stwierdził, że w rzeczywistości zobowiązanie podmiotu trzeciego miało
i ma charakter całkowicie pozorny i zostało wydane jedynie w celu umożliwienia Polskór
wzięcia udziału w postępowaniu. W rzeczywistości jednak podmiot ten nie będzie
udostępniał wykonawcy żadnych zasobów.
W ocenie Odwołującego, doszło do wprowadzenia Zamawiającego w błąd przez
Polskór co do dysponowania przez tego wykonawcę zasobami finansowymi podmiotu
trzeciego (Trawena Sp. z o.o. Sp. k.), a działanie to miało decydujący wpływ na decyzje
podejmowane przez Zamawiającego w postępowaniu (uznania, że Polskór spełnia warunki
udziału w postępowaniu), których wynikiem był wybór jego oferty jako najkorzystniejszej.
Odwołujący podał, że w dniu 16 grudnia 2020 r. miało miejsce spotkanie pomiędzy
Odwołującym, G. Sz., a Wiceprezesem Zarządu Trawena Sp. z o.o. Sp.k. – T. Z. Powodem
spotkania było to, że Odwołujący zaskoczony był faktem, że Polskór wziął udział w
postępowaniu, jako że wykonawca ten od dłuższego czasu boryka się z problemami
finansowymi, a z informacji posiadanych przez Odwołującego wynika, że jest także na skraju
upadłości, nie posiada odpowiednich maszyn i urządzeń, które pozwoliłyby mu we
wskazanym w ofercie terminie na wykonanie przedmiotowego zamówienia, ale przede
wszystkim tym, że mimo istniejących problemów finansowych, „udało mu” się spełnić
warunek udziału w postępowaniu w postaci „posiadanej zdolności finansowej lub
ekonomicz
nej” na stosunkowo wysoką kwotę 3.000.000 zł. W związku z tym, że Odwołujący
miał wątpliwości co do tego, czy zobowiązanie spółki Trawena Sp. z o.o. Sp. k. do
udostępnienia Polskór swoich zasobów finansowych złożone wraz z ofertą ma realny
charakter (wątpliwość ta pośrednio wynikała z treści dokumentu dołączonego przez Polskór
wraz z ofertą), chciał tę informacje potwierdzić bezpośrednio u Wiceprezesa Zarządu tej
spółki, który dokument w imieniu spółki Trawena Sp. z o.o. Sp. k. podpisał, a z którym

bardzo d
obrze się zna i z którym utrzymuje relacje biznesowe. Odwołujący stwierdził, że
podczas tego spotkania przedstawiciel Trawena Sp. z o.o. Sp. k. poinformował
Odwołującego, że jego udział w postępowaniu jest całkowicie pozorny i ogranicza się jedynie
do „udostępnienia” Polskór dokumentu, dzięki któremu wykonawca ten wykaże spełnienie
warunku udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności finansowej. Faktycznie jednak, do
udostępnienia żadnych zasobów finansowych nie dojdzie, a udział tego podmiotu kończy się
w
chwili podpisania przez Polskór umowy z Zamawiającym. Odwołujący poinformował, że
według
twierdzeń
Wiceprezesa
Zarządu
Trawena
Sp.
z
o.o.
Sp. k., faktycznie Polskór „finansuje” ktoś zupełnie inny i w praktyce żadnych środków
finansowych Trawena Sp. z o.o.
Sp. k. nie przekaże wykonawcy. Odwołujący zaznaczył, że
legitymowanie się przez Polskór rzeczonym dokumentem (który mógłby złożyć wraz z ofertą)
miało być jedynie „przysługą”. Odwołujący podał, że świadkiem powyższej rozmowy oraz
podniesionych w niej twie
rdzeń był pracownik Odwołującego - Pan K. K.
Z ww. rozmowy Odwołujący wywiódł, że zobowiązanie podmiotu trzeciego Trawena
Sp. z o.o. Sp. k. miało i ma charakter całkowicie pozorny i zostało podpisane przez tę spółkę
jedynie w celu umożliwienia Polskór wzięcia udziału w postępowaniu. W rzeczywistości
jednak podmiot ten nie będzie udostępniał Polskór żadnych zasobów finansowych.
Zdaniem Odwołującego, złożenie przez Polskór dokumentu, z którego wynikało, że
w toku realizacji zamówienia wykonawca ten będzie polegał na zdolności finansowej innego
podmiotu oraz że podmiot ten na czas realizacji zamówienia użyczy mu tych zasobów
stanowiło „zamierzone działanie” ukierunkowane na wprowadzenie Zamawiającego w błąd
przy przedstawieniu informacji, że spełnia warunki udziału w postępowaniu, co bez wątpienia
miało istotny wpływ na decyzje podejmowane przez Zamawiającego w postępowaniu. Na
podstawie tych informacji Zamawiający uznał bowiem, że Polskór spełnia warunki ubiegania
się o udzielenie zamówienia, a w konsekwencji na tej podstawie wybrał ofertę Polskór jako
najkorzystniejszą.
Odwołujący uznał, że zostały wypełnione przesłanki, o których mowa w art. 24 ust. 1
pkt 16) i 17) ustawy Pzp nakazujące Zamawiającemu wykluczenie Polskór z udziału
w postępowaniu.

Odwołujący zarzucił również Zamawiającemu naruszenie art. 24 ust. 1 pkt 12 ustawy
Pzp przez zaniechanie wykluczenia Polskór z udziału w postępowaniu w sytuacji, w której
wykonawca ten nie wykazał, że spełnił warunki udziału w postępowaniu określone w
rozdziale VI p
kt 1.2 S1WZ dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej, bowiem
przedłożone przez Polskór zobowiązanie podmiotu trzeciego - Trawena Sp. z o.o. Sp.k. nie

spełniało wszystkich wymagań wskazanych w rozdziale VII pkt 4.7 SIWZ, w szczególności
nie określało warunków, na jakich nastąpić miałoby udostępnienie zasobów finansowych, nie
określało zasad sposobu wykorzystywania środków finansowych przez Polskór oraz
wskazywało, że stosunek prawny łączący udostępniającego zasoby finansowe i Polskór
będzie (dopiero) wynikał z umowy cywilnoprawnej (a więc umowy przyszłej). W ocenie
Odwołującego, z uwagi na powyższe nie można uznać, że udostępnienie zasobów
finansowych było w tych okolicznościach faktycznych sprawy realne.
Odwołujący zauważył, że w sytuacji polegania na zasobach podmiotów trzecich
Polskór musiał udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie
realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie
tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania
zamówienia.
Jak wskazał Odwołujący, w celu oceny czy Polskór będzie dysponował niezbędnymi
zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonania zamówienia oraz oceny czy
stosunek łączący Polskór z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów,
Zamawiający zażądał dokumentów, które określać będą:
-
zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu,
-
sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu przez wykonawcę przy wykonywaniu
zamówienia,
-
zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego.
Odwołujący podniósł, że treść dołączonego do oferty dokumentu pn. „Zobowiązanie
podmiotu trzeciego do oddania do dyspozycji wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby
wykonania” z dnia 10 grudnia 2020 r. pochodzący od Trawena Sp. z o.o. Sp.k. budzi daleko
i
dące wątpliwości i, w ocenie Odwołującego, nie spełnia ww. wymagań zawartych w SIWZ.
Zamawiający zaś badając wskazane wyżej dokumenty dążyć winien do ustalenia czy zostały
spełnione warunki postawione w tym zakresie względem wykonawcy ubiegającego się
o z
amówienie, a w konsekwencji, czy wykonawca powołujący się na zdolność podmiotu
trzeciego może być uznany za zdolnego do realizacji zamówienia. Odwołujący zaznaczył, że
Zamawiający nie powinien mieć wątpliwości, że wykonawca rzeczywiście pozyskał
możliwość korzystania z sytuacji finansowej podmiotu trzeciego oraz, że łącznie oba
podmioty łączy realny stosunek prawny, na podstawie którego następuje udostępnienie
zasobów. Odwołujący przywołał wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z 7 września 2017 r.,
sygn. akt KIO
1778/17. Za wyrokiem Krajowej Izby Odwoławczej z 25 lutego 2016 r., sygn.

akt KIO 196/16 Odwołujący podał, że udostępnienie zasobów musi mieć charakter realny,
nie może mieć jedynie charakteru udostępnienia formalnego, dla celów sporządzenia oferty.
Odwołujący wskazał, że w przedmiotowej sprawie wątpliwości Izby wzbudziły dokumenty
użyczenia potencjału finansowego, które nie wskazywały sposobu wykorzystania tego
zasobu przez wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia, a także charakteru stosunku, jaki
będzie łączył odwołującego z tymi podmiotami. W tej sprawie Izba wyraziła pogląd, że samo
zobowiązanie do przekazania zasobu nie przesądza o charakterze stosunku, jaki będzie
łączył odwołującego z danym podmiotem, a jest to informacja pozwalająca zamawiającemu
na oc
enę, czy stosunek łączący odwołującego z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty
dostęp.
Odwołujący podniósł, że w treści zobowiązania Trawena Sp. z o.o. Sp. k. nie został
określony ani sposób wykorzystania zasobów finansowych tej spółki przez wykonawcę
Pol
skór, ani charakter stosunku prawnego, jaki będzie łączył wykonawcę z tym podmiotem.
Odwołujący powołał się również na wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z 26 marca
2015 r., sygn. akt KIO 454/15 wskazując, że Izba stanęła na stanowisku, że koniecznym
element
em zobowiązania do udostępniania zasobów finansowych jest określenie zasad
sposobu wykorzystywania środków finansowych przez wykonawcę. Co prawda nie można
wymagać, aby udostępnienie nastąpiło na zasadzie pożyczki, darowizny, czy udzielenia
kredytu, gdyż są to tylko przykłady udostępnienia, a podmiot trzeci i wykonawca mają
swobodę co do określenia sposobu, na podstawie którego odbywać się będzie korzystanie z
zasobów finansowych podmiotu trzeciego, ale taki sposób musi bezsprzecznie wynikać z
treści zobowiązania podmiotu. Niezbędne jest jednak określenie w sposób nie budzący
możliwości wykorzystywania zasobów przez wykonawcę ubiegającego się o udzielenie
zamówienia tak, aby przy uwzględnieniu tych reguł nie było wątpliwości co do realności
udostępnienia określonego zasobu. W ocenie składu orzekającego Izby w ww. sprawie,
odwołujący nie udowodnił zamawiającemu, że będzie w sposób realny dysponował
zasobami podmiotu trzeciego w zakresie zdolności finansowej. Izba uznała, że samo
odwołanie się do wysokości linii kredytowej, bez wskazania konkretnej kwoty, nie świadczy o
realności udostępnienia.
Odwołujący stwierdził także, że w zobowiązaniu nie określono zasad czy też sposobu
wykorzystania określonych zasobów podmiotu trzeciego. Odwołujący zwrócił uwagę, że
w
orzecznictwie Krajowej Izby Odwoławczej podkreśla się, że to na wykonawcach spoczywa
obowiązek udowodnienia realności dysponowania zasobami, na które się powołują.
Odwołujący przywołał orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej z 21 maja 2013 r., sygn. akt

KIO
1007/13, KIO 1021/13, KIO 1050/13, KIO 1054/13, z 14 października 2014 r., sygn. akt
KIO 1833/14, z 18 września 2014 r., sygn. akt KIO 1840/14.
Odwołujący zauważył, że w przedmiotowym postępowaniu trudno domyślać się, na
czym miałaby polegać rola podmiotu trzeciego w zakresie udostępnienia swojej linii
kredytowej bez szczegółowego określenia zasad i warunków tego udostępnienia. Jak
wskazał Odwołujący, z orzecznictwa Krajowej Izby Odwoławczej, w tym z wyroku z 10
kwietnia
2014 r., sygn. akt KIO 591/14, można wyciągnąć wniosek, że zobowiązanie do
udostępnienia zasobów finansowych musi być jasne i jednoznaczne, musi być
zobowiązaniem, o którym mowa w kodeksie cywilnym, które można egzekwować, musi
określać warunki, na jakich nastąpi udostępnienie zasobów finansowych, nie może wynikać z
umów przyszłych.
Odwołujący stwierdził, że w realiach niniejszej sprawy nie dość, że, jak wynika z treści
zobowiązania, na moment składnia ofert podmiotu trzeciego z wykonawcą nie łączył żaden
stosunek prawny, bowiem w treści zobowiązania znajduje się stwierdzenie, że „stosunek, jaki
będzie łączył nasza firmę z Wykonawcą będzie miał charakter umowy cywilnoprawnej”, to
również z treści tego dokumentu nie wynikają warunki, na jakich nastąpi udostępnienie
zasobów finansowych, a zatem nie wynika z niego, że wykonawca realnie pozyskał
możliwość korzystania z sytuacji finansowej podmiotu trzeciego. Odwołujący zwrócił tez
uwagę,
że
w opinii Urzędu Zamówień Publicznych podkreśla się, że fakt braku możliwości oddzielenia
zdolności ekonomicznej lub finansowej podmiotu trzeciego, w celu jej udostępnienia, od
samego podmiotu trzeciego, w praktyce oznacza, że powoływanie się na takie zdolności
przez wykonawcę będzie ograniczone do szczególnych przypadków, w których powiązania
pomiędzy wykonawcą a podmiotem trzecim będą tego rodzaju, że uzasadnią one możliwość
realnego korzystania z tej zdolności przez wykonawcę w trakcie realizacji zamówienia (por.
Opinia UZP „Powoływanie się na zasoby ekonomiczne podmiotów trzecich oraz solidarna
odpowiedzialn
ość wykonawcy i podmiotu trzeciego użyczającego swój potencjał, za szkody
zamawiającego powstałe na skutek nieudostępnienia zasobów”). Jak wynika z ww. opinii,
Zamawiający tylko wówczas będzie mógł uznać zdolność wykonawcy do realizacji
zamówienia, gdy wykonawca wykaże, poprzez treść przedstawianych dokumentów, realny
sposób, w jaki jest przewidziane korzystanie z potencjału ekonomicznego lub finansowego
podmiotu trzeciego w czasie realizacji zamówienia, a zatem realny sposób, w jaki podmiot
trzeci gwarantu
je wykonawcy rzeczywisty dostęp do swojego potencjału ekonomicznego lub
finansowego w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia.

W ocenie Odwołującego, nie można w stanie faktycznym przedmiotowej sprawy
uznać, że zobowiązanie Trawena Sp. z o.o. Sp. k. wskazuje realny sposób, w jaki jest
przewidziane korzystanie z potencjału finansowego podmiotu trzeciego w czasie realizacji
zamówienia. Zdaniem Odwołującego, w przedmiotowym postępowaniu próżno szukać
informacji, na czym miałaby polegać rola podmiotu trzeciego w zakresie udostępnienia
swojej linii kredytowej, skoro nie określono w nim zasad i warunków tego udostępnienia. W
szczególności nie wiadomo czy w razie potrzeby podmiot trzeci uruchomi swoją linię
kredytową (fizycznie weźmie kredyt w ING Banku Śląskim) i przekaże możliwość
dysponowania środkami uzyskanymi z kredytu Polskór (np. w formie kredytu czy pożyczki
udzielonej następnie wykonawcy), czy może przekaże te środki wykonawcy tytułem
darowizny lub wydzieli je na osobnym koncie, do którego dostęp uzyska Polskór. Ponadto,
jak zauważył Odwołujący, nie wiadomo czy Polskór będzie uprawiony do tego by
bezpośrednio dysponować wskazanymi środkami finansowymi, dokonywać z nich płatności
za zakupy produktów i materiałów niezbędnych do wykonania zamówienia, płatności
wynagrodzeń pracowniczych, czy może będzie uprawiony do tego by dysponować nimi
jedynie za pośrednictwem podmiotu trzeciego.
Z uwagi na powyższe, w ocenie Odwołującego, Polskór nie udowodnił
Zamawiającemu, że będzie w sposób realny dysponował zasobami podmiotu trzeciego
w zakresie zdolności finansowej. Odwołujący stwierdził, że samo odwołanie się do wysokości
linii kredytowej, bez określenia zasad, czy sposobu wykorzystywania określonych zasobów
podmiotu trzeciego, jak również bez wskazania na to, jaki faktycznie podmioty te łączy
stosunek prawny, świadczy o braku realności udostępnienia Polskór zasobów finansowych.
Odwołujący argumentował dodatkowo, że nie można uznać, że istnieje obowiązek
niczym nieograniczonego, oderwanego od okoliczności konkretnego przypadku,
dopuszczenia powołania się na zdolności innego podmiotu, bez uwzględnienia, czy
przekazanie dysponowania zdolnością finansową jest w danym przypadku realne i będzie
w praktyce możliwe. Odwołujący wskazał, że przyjęcie takiej interpretacji prowadziłoby do
ukształtowania w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego szkodliwej praktyki,
dopuszczającej fikcję w wykazywaniu spełniania warunków udziału, dając możliwość udziału
w postępowaniu takim wykonawcom, którzy nie spełniają wymogów

zamawiającego i nie
uzyskali realnego wsparcia od podmiotu trzeciego, a jedynie składają należący do tego
podmiotu dokument oraz oświadczenie, o którym nie wiadomo, jak w praktyce mogłoby
zostać zrealizowane. W przekonaniu Odwołującego, Polskór posługujący się zobowiązaniem
podmiotu trzeciego nie wykazał, by istniało takie powiązanie kapitałowe czy organizacyjne
pomiędzy wykonawcą a podmiotem udostępniającym, albo przewidziany udział tego

podmiotu w wykonaniu zamówienia, które by pozwalały na uznanie, że Polskór dysponuje
zdolnością finansową podmiotu trzeciego jak własną.
Jak zauważył Odwołujący, dyspozycja art. 22a ust. 4 ustawy Pzp wymaga, aby
wykonawca powołujący się na zasoby innego podmiotu udowodnił, że stosunek łączący
wykonawcę z tym podmiotem gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów.
Dysponowanie zasobami innego podmiotu musi wynikać z przedstawionych dowodów w
sposób jednoznaczny i nie może być przedmiotem dedukcji czy domniemania. Odwołujący
zaznaczył, że na podstawie dokumentów przedstawionych w celu potwierdzenia
rzeczywistego dostępu do zasobów innego podmiotu, zamawiający musi mieć możliwość
jednoznacznego ustalenia, że określony zasób podmiotu trzeciego zostanie realnie
udostępniony (wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z 7 lutego 2020 r., sygn. KIO 123/20).
Uzasadniając zarzut naruszenia art. 24 ust. 1 pkt 12 ustawy Pzp przez zaniechanie
wykluczenia wykonawcy Polskór z udziału w Postępowaniu, w sytuacji, w której Wykonawca
ten nie wykazał, że spełnił warunki udziału w postępowaniu określone w rozdziale VI pkt 1.4
SIWZ dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej Odwołujący podniósł, że
z przedłożonego przez Polskór opisu urządzeń technicznych oraz środków organizacyjno-
technicznych nie wynika, że wykonawca ten posiada odpowiednią wiedzę, doświadczenie,
park maszynowy, jak również zaplecze techniczne i osobowe, które umożliwiłoby mu
realizację przedmiotowego zamówienia.
Odwołujący wskazał na postanowienia SIWZ, zgodnie z którymi, o zamówienie mógł
ubiegać się wykonawca, który spełnia warunek udziału w postępowaniu, dotyczący zdolności
technicznej lub zawodowej, tj. posiada wiedzę i doświadczenie, w tym dysponuje
odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, w
tym zakładem(ami) produkcyjnym(i), w którym(ch) będzie realizowany przedmiot
zamówienia, mającym(i) wdrożony system zarzadzania jakością w zakresie produkcji
odzieży lub wyrobów z tkanin technicznych.
Odwołujący stwierdził, że wykładnia gramatyczna ww. postanowień specyfikacji
nakazuje przyjąć, że są to jedynie podstawowe i minimalne wymagania stawiane
wykonawcy, nie stanowiące katalogu zamkniętego, a zatem jeśli w ramach ww. zdolności
technicznej lub zawodowej, przez którą należy rozumieć m.in. posiadanie odpowiedniej
wiedzy
i doświadczenia, dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami
zdolnymi do wykonania zamówienia okaże się, że wykonawca nie posiada zdolności do
wykonania zamówienia, nie daje rękojmi należytego wykonania przedmiotu przyszłej umowy

oraz zachodzi wysokie pr
awdopodobieństwo (graniczące z pewnością), że nie będzie on
zdolny do prawidłowej realizacji zamówienia, wówczas takiego wykonawcę należy wykluczyć
z udziału w postępowaniu. Dlatego tak ważne jest, by interpretację każdych wymagań
rozpatrywać w kontekście przepisów prawa, ale też zgodnie z zasadami logiki. Jak wskazał
Odwołujący, przepisy ustawy Pzp ustanawiają różne instrumenty w celu ochrony
wykonawców w postępowaniu udzielenie zamówienia publicznego, lecz także wskazują ich
obowiązki - przede wszystkim wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia ma być
zdolny do jego wykonania, co wynika z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp (celem warunków jest
ocena zdolności wykonawcy do należytego wykonania zamówienia).
Odwołujący podniósł, że w złożonym przez Polskór w dniu 23 grudnia 2020 r. opisie
urządzeń technicznych i środków organizacyjno-technicznych stosowanych przez
wykonawcę Polskór wskazał, że w celu zapewnienia jakości wyrobów oraz zaspakajania
bieżących
i przyszłych potrzeb Klientów przedsiębiorstwo opracowało i wdrożyło System Zarządzania
Jakością oparty na normie ISO 9001:2015 oraz wymaganiach NATO określonych w AQAP
2110:2016. Wykonawca wskazał, że jego przedsiębiorstwo posiada:
- Certyfikat ISO 9001:2015 nr 692/S/2018
- Certyfikat AQAP 2110:2016 nr 692/A/2018.
Odwołujący zwrócił uwagę, że z certyfikatu ISO 9001:2015 nr 692/S/2018 wynika, że
jego ważność jest uwarunkowana spełnieniem wymagań zawartych w potwierdzeniu
stanowiącym integralną część certyfikatu. Z potwierdzenia zaś wynikało, że warunkiem
ważności certyfikatu jest m.in. uzyskanie pozytywnych wyników audytów w nadzorze do dnia
24 kwietnia 2019 r. oraz do dnia 24 kwietnia 2020 r., a fakt ich uzyskania (a tym samym
posiadania ważnego certyfikatu) nie został już przez Polskór wykazany.
Z ostrożności Odwołujący wskazał, że zgodnie z wymogami zawartymi w SIWZ,
Zamawiający wymagał przedłożenia „opisu urządzeń technicznych oraz

środków
organizacyjno-
technicznych zastosowanych przez wykonawcę w celu zapewnienia jakości
(ze wskazaniem zakładu/ów produkcyjnego/ych) potwierdzającego spełnianie warunku
określonego w Rozdziale VI ust 1 pkt. 1.4 SIWZ. Zamawiający dopuścił złożenie w ramach
powyższego opisu certyfikatu potwierdzającego wdrożenie systemu zarządzania jakością
w zakresie produkcji odzieży lub wyrobów z tkanin technicznych”.
Powyższe, zdaniem Odwołującego, oznacza, że przedłożenie certyfikatu nie mogło
zastąpić ww. opisu, skoro certyfikat mógł zostać złożony „w ramach opisu” a nie „w ramach

warunku”. Z brzmienia specyfikacji nie wynika też, że mógł on zostać przedłożony „zamiast
opisu”. Potwierdza to również brzmienie samego wzoru Umowy, który także wymaga od
wykonawcy przedłożenia (niezależnie od siebie) tych dwóch dokumentów, wskazując w § 2
ust. 11 wzoru umowy, że „każdy zakład produkcyjny w którym będzie realizowany przedmiot
umowy musi mieć wdrożony system zarządzania jakością w zakresie przedmiotowej
produkcji. Na potwierdzenie ww. wymagania Wykonawca/Pełnomocnik konsorcjum
niezwłocznie po podpisaniu umowy dostarczy Zamawiającemu oraz „organowi
upo
ważnionemu”, tj. ITB „MORATEX” opis urządzeń technicznych oraz środków
organizacyjno-
technicznych zastosowanych w celu zapewnienia jakości. W przypadku
posiadania przez zakład/y produkcyjny/e certyfikatu potwierdzającego wdrożenie systemu
zarządzania
jakością
w zakresie przedmiotowej produkcji należy go dostarczyć wraz z przedmiotowym opisem”.
Odwołujący zwrócił uwagę, że w ramach ww. opisu urządzeń technicznych i środków
organizacyjno-
technicznych stosowanych przez Polskór, wykonawca wskazał również, że
P
olskór
posiada
zasoby
infrastruktury
wymagane
do
produkcji
zestawów
przeciwuderzeniowych. W skład infrastruktury produkcyjnej wchodzą: budynki (hala
produkcyjna, magazyny materiałów i surowców, magazyny wyrobów gotowych) oraz
wyposażenie produkcyjne (maszyny, urządzenia). Wykaz maszyn i urządzeń stosowanych
przy produkcji zestawów przeciwuderzeniowych, który jest w posiadaniu Polskór i który ma
umożliwić mu produkcję przedmiotu zamówienia to:
- Wycinarka hydrauliczna - 2 szt.
-
Krajarka taśmowa -1 szt.
-
Nóż pionowy -1 szt.
-
Maszyna szwalnicza płaska - 8 szt.
-
Maszyna szwalnicza słupkowa - 6 szt.
- Szablony i wykrojniki
-
Sprzęt kontrolno-pomiarowy (przymiary zwijane, suwmiarki, waga).
Odwołujący uznał, że załączony wykaz maszyn nie tylko jest niepełny, to również
wynika z niego bezsprzecznie, że przy ich użyciu Polskór nie jest w stanie wykonać
przedmiotu zamówienia. W załączonym wykazie brakuje bowiem maszyn, jakie są
niezbędne do wytworzenia (w ramach zestawów) elementów z tworzyw sztucznych. Brakuje

maszyn takich jak: maszyna do zgrzewania ultradźwiękami, frezarka CNC (min. 3-osiowa),
maszyna do procesów terfmoformowania (wyposażona w system ogrzewania formowanego
tworzywa) lub termof
ormierka (z zewnętrznym piecem) oraz specjalistyczna maszyna do
szycia rękawic.
Odwołujący wyjaśnił, że maszyna do zgrzewania jest niezbędna do wykonania
zgrzewu pokrowca na wkład przeciwuderzeniowy, zamontowany w kamizelce zgodnie z pkt
4.2 opis ogólny wyrobu zamieszczonego w Specyfikacji Technicznej Kamizelka
przeciwuderzeniowa OPP-
4/K o nr ST 57/Ckt/2020/2. Jak zaznaczył Odwołujący, bez tej
maszyny niemożliwe jest wykonanie wkładów przeciwuderzeniowych do kamizelki zgodnie z
wymaganiami Specyfikacji Technicznej.
Frezarka CNC jest z kolei maszyną służącą do wykonania form umożliwiających
formowanie wymaganych w specyfikacji elementów zestawu tzw. kształtek ochronnych
z tworzywa sztucznego typu ABS, mających za zadanie podnieść poziom ochrony przed
uderzen
iami niebezpiecznymi przedmiotami typu kij, pałka, kamień itp. (vide: Opis ogólny
wyrobu, pkt 4.2 Specyfikacji Technicznej Ochraniacz Barku i Ramienia OPP-4/0 o nr ST
57/Ckt/2020/3). Przy użyciu tego urządzenia wykonawca musi wykonać około 10 (dziesięciu)
niezależnych form głównych do produkcji poszczególnych kształtek: kształtka ochraniacza
braku, kształtka ochraniacza ramienia (w trzech długościach), kształtka ochraniacza kolana,
kształtka ochraniacza piszczela (w trzech długościach), kształtka ochraniacza stopy,
kształtka ochraniacza kostki, kształtka ochraniacza wewnętrznej części kolana, kształtka
ochraniacza łokcia, kształtka ochraniacza przedramienia, kształtka ochraniacza uda. Te
kształtki ochronne są przy tym kluczowym elementem całego zestawu, bowiem decydują one
o tym czy wyrób spełnia wymagania Zamawiającego wskazane w Specyfikacji Technicznej
dotyczące odpowiedniej ochrony przed uderzeniami.
Termoformierka z kolei to maszyna, która przy wykorzystaniu uprzednio opisanych
form pozwala - przy stworz
eniu odpowiednich warunków termicznych - na uformowanie
kształtek ochronnych, tak aby spełniały one wymagania Specyfikacji Technicznej.
Dodatkowo, jak zauważył Odwołujący, w skład ukompletowania zestawu wchodzą
rękawice przeciwuderzeniowe. Odwołujący stwierdził, że z wykazu maszyn Polskór nie
wynika, by wykonawca ten posiadał specjalistyczną maszynę do uszycia tych rękawic. Jak
wskazał Odwołujący, przy produkcji rękawic przeciwuderzeniowych niezbędne jest
wykorzystanie materiałów termoformowanych w postaci ochrony kostek wierzchniej części
dłoni (twardy ochraniacz nakłykciowy o anatomicznie dopasowanym kształcie), a zatem do
ich uszycia wymagane jest posiadanie specjalistycznej maszyny umożliwiającej uformowanie

(nadanie kształtu) dla tego elementu z termoformowanego tworzywa sztucznego, a
następnie wszycie go w tekstylną część rękawicy. Ponadto w kolejnym etapie produkcji
należy zespoić ze sobą bazowe elementy tekstylne (część wierzchnia i spodnia oraz
pozostałe) rękawic, czego nie można zrobić przy pomocy maszyn wskazanych przez Polskór
(wymagana do tego jest maszyna typu laszówka o poziomym ruchu igieł).
W przekonaniu Odwołującego, brak zawarcia w opisie urządzeń technicznych ww.
maszyn nakazywał Zamawiającemu stwierdzić, że Polskór nie wykazał, że spełnił warunki
udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej i zawodowej. Zdaniem
Odwołującego, „park maszynowy”, którym dysponuje Polskór, a który został opisany przez
wykonawcę w dokumencie przedłożonym Zamawiającemu, uniemożliwia wykonawcy
wykonanie
przedmiotu zamówienia (wszystkich elementów wchodzących w skład zestawu).
Za istotną Odwołujący uznał okoliczność, że Polskór w przedłożonej przez siebie ofercie
(która wymagała wskazania zakładu(ów) produkcyjnego(ych), w których realizowany będzie
przedmi
ot zamówienia), nie wskazał żadnego innego zakładu poza własnym, nie powołał się
także na zasoby jakiegokolwiek innego podmiotu, którymi mógłby dysponować przy realizacji
tego zamówienia. Odwołujący wywiódł z powyższego, że skoro Polskór nie wskazał żadnego
innego zakładu, w którym realizowany miałby być przedmiot zamówienia, oznacza to, że
będzie wykonywał zestawy przeciwuderzeniowe w zakładzie własnym, zlokalizowanym
w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Szczęśliwej 31. Odwołujący stoi na stanowisku, że
załączony przez Polskór opis pokazuje, że wykonawca ten nie jest w stanie przy użyciu
wyszczególnionych w nim maszyn wykonać przedmiotu zamówienia.
Zdaniem Odwołującego, Zamawiający, jako podmiot wyspecjalizowany i mający po
swojej stronie doradcę w postaci Instytutu Moratex, powinien z łatwością dostrzec
i zweryfikować, że przedłożony przez Polskór opis urządzeń technicznych oraz środków
organizacyjno-
technicznych nie potwierdza, że wykonawca ten spełnia omawiany warunek
udziału w postępowaniu, gdyż wskazanymi przez Polskór maszynami byłby on wstanie
wykonać
co
najwyżej
elementy
tekstylne
wchodzące
w
skład
zestawów
przeciwuderzeniowych bez jakichkolwiek elementów z tworzyw sztucznych (które spełniają
nadrzędną rolę w ramach zestawów, to one bowiem zapewniają wymagany poziom ochrony
przed uderzeniami).
Dodatkowo, Odwołujący wskazał, że wyszczególniony przez Polskór wykaz maszyn
nie tylko jest niepełny, ale także świadczy o tym, że stosowana przez wykonawcę
technologia jest całkowicie przestarzała i nie nadaje się do wykonania przedmiotu
zamówienia (zestawów przeciwuderzeniowych nowej generacji), a już na pewno nie w tak
krótkim czasie, jak to zadeklarował Polskór. Odwołujący podał, że wszystkie maszyny

wskazane przez Polskór nie dość, że wymagają manualnej obsługi (nie jest to produkcja
zautomatyzowana, jaka jest wskazana do realizacji zestawów nowej technologii), to również
wpływają na znaczne wydłużenie samego procesu produkcji, tym samym realnie zwiększają
jej koszt.
Odwołujący podkreślił, że czym innym są zestawy przeciwuderzeniowe, jakie były
przedmiotem dostawy w 2017 r. (zgodnie z przedłożonymi przez Polskór referencjami), a
czym innym te, będące przedmiotem niniejszego postępowania. Oba zestawy, pomimo
tożsamej nazwy, znacząco różnią się od siebie, w szczególności w zakresie technologii
wykonania, produkcji, użytych materiałów, wymaganych parametrów i innych wymagań
technicznych zawartych w Specyfikacji Technicznej. W opinii Odwołującego, to, że Polskór w
2017
r.
wykonał
i
dostarczył
Zamawiającemu
505
kompletów
zestawów
przeciwuderzeniowych, przy wykorzystaniu wskazanej w Opisie infrastruktury i technologii
(notabene
działając w tamtym postępowaniu ramach konsorcjum także z Odwołującym), nie
oznacza, że jest zdolny do wykonania niniejszego zamówienia, które jest zamówieniem dużo
bardziej
wymagającym
i skomplikowanym. Odwołujący uznał, że jest w pełni uprawniony do powyższego
stwierdzenia jako podmiot, który opracował dokumentację techniczną tych zestawów i sam te
zestawy wraz z Moratexem „stworzył”.
Odwołujący podniósł także, że z przedłożonego przez Polskór Opisu wynika, że
wykonawca ten nie dysponuje także odpowiednim zapleczem osobowym zdolnym do
realizacji przedmiotowego zamówienia. Odwołujący zwrócił uwagę, ze zgodnie z
przedłożonym Opisem, przy produkcji zestawów przeciwuderzeniowych, będących
przedmiotem postępowania będą zatrudnieni pracownicy na następujących stanowiskach:
- Szef produkcji -1 osoba
- Krojczy -1 osoba
- Szyjak maszynowy -
14 osób
- Pracownik produkcji - prace pomocnicze -
5 osób
- Kiero
wnik kontroli jakości -1 osoba.
Z opisu nie wynika zatem, jak stwierdził Odwołujący, że Polskór dysponuje tymi
osobami, a jedynie, że ww. osoby zostaną (cyt. „będą”) zatrudnione do realizacji przedmiotu
zamówienia. Ponadto, zdaniem Odwołującego, nawet gdyby taką ilością pracowników
Polskór dysponował już na tym etapie, to i tak jest to zbyt małe zaplecze osobowe, biorąc

pod uwagę manualną infrastrukturę maszynową (produkcyjną), w jakiej posiadaniu jest ten
wykonawca oraz stosowaną przez niego przestarzałą technologię. Wskazuje na to opisany
cykl produkcyjny przedmiotu zamówienia stworzony przez Odwołującego przy
opracowywaniu zestawów przeciwuderzeniowych nowej technologii (we współpracy z
Moratexem), który dodatkowo jest jedynym podmiotem, który faktycznie opracował, stworzył i
wykonał taki zestaw, jak ten będący przedmiotem postępowania.
Odwołujący wskazał, w oparciu o sporządzony opisu procesu produkcyjnego
kamizelki przeciwuderzeniowej, że łączny czas produkcji jednej kamizelki w ramach zestawu
(z wyko
rzystaniem automatycznych procesów, w których posiadaniu jest jedynie
Odwołujący) wynosi ok 353,36 minut, co daje 5,88 godziny (353,35:60=5,88). Przy ilości
1.000 zestawów, czas potrzebny na ich wykonanie to ok 5880 godzin (5,88x1000=5880).
Przy uwzględnieniu zaplecza osobowego w postaci 20 pracowników, do wykonania samych
kamizelek przeciwuderzeniowych potrzeba jest 294 godzin (5880:20=294). 294 godziny to z
kolei 36,75 dni roboczych (294:8=36,75).
Odwołujący podał, że łączny czas produkcji jednej kamizelki w ramach zestawu
(z wykorzystaniem manualnych/ręcznych procesów, których w posiadaniu jest Polskór)
wyniesie ok 517 minut, co daje 8,61 godziny (517:60=8,61). Przy ilości 1.000 zestawów czas
potrzebny na ich wykonanie to ok 8610 godzin (8,61x1000=8610).
Przy uwzględnieniu
zaplecza osobowego w postaci 20 pracowników, do wykonania samych kamizelek
przeciwuderzeniowych potrzeba jest 430,5 godzin (8610:20=430,5). 430,5 godziny to z kolei
53,81 dni roboczych (430,5:8=53,81). Odwołujący zwrócił uwagę, że Polskór musi przy tym
zamówić materiały (których nie posiada), a zakładając, że otrzyma je po ok 26 tygodniach,
następnie wyśle je do laminacji (5 tygodni), kondycjonowania (3 tygodnie), cięcia lamówki (2
tygodnie, choć można to robić w tym samym czasie, co laminację), to przede wszystkim
potrzebował będzie jeszcze czasu na produkcję seryjną (ww. 54 dni roboczych). Sumując
powyższe wyliczenia Odwołujący otrzymał: 34 tygodnie do samego rozpoczęcia produkcji,
a następnie 10,8 tygodnia na produkcję. Łącznie: 44,8 tygodni.
Odwołujący zwrócił uwagę, że Polskór zobowiązał się do wykonania zamówienia
w terminie do 30 czerwca 2021 r. Zakładając, że podpisałaby umowę w poniedziałek 18
stycznia 2021 r. do granicznego terminu, w którym ma zostać wykonana umowa pozostało
zaledwie 163 dni. W przekonaniu Odwołującego, Polskór faktycznie potrzebuje jednak ok.
44-45 tygodni na wykonanie Umowy, a zatem ponad 300 dni.
Zdanie Odwołującego, już samych kamizelek Polskór nie jest w tanie wyprodukować
w terminie wynikającym z umowy (lub nawet zbliżonym do niego).

Na podstawie sporządzonego opisu procesu produkcyjnego ochraniaczy na nogi
i przedramiona Odwołujący stwierdził, że łączny czas produkcji jednego ochraniacza w
ramach zestawu (z wykorzystaniem automatycznych procesów, których w posiadaniu jest
jedynie Odwołujący) wynosi ok 440 minut, co daje 7,33 godziny (440:60=7,33). Przy ilości
1.000 zestawów czas potrzebny na ich wykonanie to ok 7330 godzin (7,33x1000=7330).
Uwzględniając zaplecze osobowe w postaci 30 pracowników, do wykonania samych
ochraniaczy na nogi i przedramiona potrzebne jest 244,33 godzin (7330:30=244,33). 244,33
godziny to z kolei 30,5 dni roboczych (244,33:8=30,5).
Według obliczeń Odwołującego, łączny czas produkcji jednego ochraniacz na nogi
i przedramiona w ramach zestawu (z wykorzystaniem manualnych/ręcznych procesów,
których w posiadaniu jest Polskór) wyniesie ok 575 minut, co daje 9,58 godziny
(575:60=9,58). Przy ilości 1.000 zestawów czas potrzebny na ich wykonanie to ok 9580
godzin (9,58
x1000=9580). Przy uwzględnieniu zaplecza osobowego w postaci 20
pracowników, do wykonania samych kamizelek przeciwuderzeniowych potrzeba jest 479
godzin (9580:20=479). 479 godziny to z kolei 59,87 dni roboczych (479:8=59,87).
Jak zauważył Odwołujący, Polskór będzie mógł rozpocząć produkcję dopiero, gdy
otrzyma materiały zasadnicze. Wykonawca materiałów tych jednak nie posiada i musi je
dopiero zamówić. Zakładając, że otrzyma je po około 26 tygodniach, następnie wyśle je do
laminacji (5 tygodni), kondyc
jonowania (3 tygodnie), cięcia lamówki (2 tygodnie, choć można
to robić w tym samym czasie, co laminację), to przede wszystkim potrzebował będzie
jeszcze czasu na produkcję seryjną (ww. 60 dni roboczych). Sumując powyższe wyliczenia
Odwołujący otrzymał: 34 tygodnie do samego rozpoczęcia produkcji, a następnie 12 tygodni
na produkcję. Łącznie 46 tygodni. Odwołujący zauważył, że Polskór zobowiązał się do
wykonania zamówienia w terminie do 30 czerwca 2021 r. Odwołujący stwierdził, że
zakładając, że Polskór podpisałaby umowę w poniedziałek 18 stycznia 2021 r., do
granicznego
terminu,
w którym ma zostać wykonana umowa pozostało zaledwie 163 dni. Faktycznie jednak,
w przekonaniu Odwołującego, Polskór potrzebuje około 46 tygodni na wykonanie Umowy,
a więc 322 dni. Odwołujący stoi na stanowisku, że Polskór nie jest w stanie zrealizować
zamówienia, tym bardziej, że przyjęte 20-osób do realizacji tej części zamówienia zajmowało
się będzie w rzeczywistości produkcją kamizelki przeciwuderzeniowej (lub na odwrót). Tym
samym, zdaniem Odwołującego, Polskór nie dysponuje osobami zdolnymi do realizacji tej
części zamówienia (ochraniacz na nogi i przedramiona), niezależnie od tego, że nie posiada
materiału do ich wyprodukowania.
Ponadto, jak stwierdził Odwołujący, Polskór nie posiada w swoim zapleczu maszyn

umożliwiających wykonanie kształtek z tworzyw sztucznych, co w zupełności uniemożliwia
mu wykonanie tego elementu.
Na podstawie sporządzonego opisu procesu produkcji rękawic przeciwuderzeniowych
Odwołujący obliczył, że łączny czas produkcji jednej pary rękawic w ramach zestawu
(z wykorzystaniem automatycznych procesów, których w posiadaniu jest jedynie
Odwołujący) wynosi ok 39 minut, co daje 0,65 godziny (39:60=0,65). Przy ilości 1.000
zestawów czas potrzebny na ich wykonanie to ok 650 godzin (0,65x1000=650). Dysponując
zapleczem osobowym w postaci 30 pracowników do wykonania samych rękawic potrzeba
jest 21,66 godzin (650:30=21,66). 21,66 godziny to z kolei 2,7 dni roboczych (21,66:8=2,7).
Według obliczeń Odwołującego, łączny czas produkcji jednej pary rękawic
przeciwuderzeniowych w ramach zestawu (z wykorzystaniem manualnych/ręcznych
procesów, których w posiadaniu jest Polskór) wyniesie ok 39 minut, co daje 0,65 godziny
(39:60=0,65). Przy ilości 1.000 zestawów czas potrzebny na ich wykonanie to ok 650 godzin
(0,65x1000=650). Dysponując zapleczem osobowym w postaci 20 pracowników do
wykonania samych kamizelek przeciwuderzeniowych potrzeba jest 32,5 godziny
(650:20=32,5). 32,5 godziny to z kolei 4 dni roboczych (32,5:8=4).
Od
wołujący zaznaczył, że w tym przypadku, Polskór nie dość, że nie ma osób, które
mogłyby wykonać tę część zamówienia (z założenia wykonują one kamizelki
przeciwuderzeniowe), to przede wszystkim Polskór nie posiada sprzętu (maszyn), na których
mógłby wykonać ten element zestawu. W ocenie Odwołującego, istotne jest także to, że
Polskór w przedłożonej przez siebie ofercie nie powołał się także na zasoby jakiegokolwiek
innego podmiotu, którymi mógłby dysponować przy realizacji tego zamówienia, nie wskazał
żadnego innego zakładu, w którym realizowany miałby być przedmiot zamówienia. To zaś
oznacza, że będzie wykonywał zestawy przeciwuderzeniowe w zakładzie własnym, przy
użyciu wyłącznie własnych zasobów osobowych, wskazanych w ramach Opisu. Ten jednak
nakazuje prz
yjąć, w opinii Odwołującego, że Polskór nie jest zdolny do zrealizowania
zamówienia, a zatem nie spełnia warunku udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności
technicznej lub zawodowej.
Odwołujący ponadto zaznaczył, że Polskór nie wskazał w wykazie osób pracujących
przy tym projekcie konstruktora lub projektanta mogącego zaprojektować nowe elementy
wchodzące w skład zestawu przeciwuderzeniowego, takie jak kamizelka, czy też nowe
ochraniacze barków i ramion. Wskazał jednak, że posiada odpowiednie szablony do
wykonania tych elementów. W ocenie Odwołującego, oświadczenie wydaje się być
niewiarygodne i nieprawdziwe, bowiem szablony są elementem powstającym dopiero przy

projektowaniu nowego rozwiązania, a zatem Polskór takowych posiadać nie może
(dedykowanych do
nowego zestawu przeciwuderzeniowego). Odwołujący wskazał, że nie
ma realnej możliwości by w stosunku do nowo zaprojektowanych elementów zestawu
zastosować posiadane szablony i na tej podstawie uruchomić produkcję seryjną.
Ponadto, Odwołujący stwierdził, że Polskór nie udowodnił też, że dysponuje
technologiem, tj. osobą zdolną do wykonania dokumentacji techniczno-technologicznej
przedmiotu umowy, zgodnej ze Specyfikacją Techniczną, która stosowanie do postanowień
umowy ma zostać sporządzona przez wykonawcę w terminie 2 tygodni od dnia jej
podpisania.
Odwołujący wskazał, że zgodnie ze wzorem umowy, stanowiącym załącznik nr 3 do
SIWZ, po podpisaniu umowy i przed rozpoczęciem produkcji wykonawca jest zobowiązany
do wykonania, w oparciu o określoną dokumentację, wzorów przedmiotu umowy i
przekazania jednego egzemplarza do dyspozycji Zamawiającego. Zamawiający ma prawo w
terminie do 15 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy pisemnie zażądać od
wykonawcy przedstawienia dwóch egzemplarzy wzoru przedmiotu umowy, w celu dokonania
jego oceny przez Zamawiającego oraz „organ upoważniony” i zatwierdzenia jego wykonania.
W przypadku niedostarczenia tych wzorów, Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od
umowy z winy leżącej po stronie wykonawcy bez wyznaczania dodatkowego terminu na
przedstawienie wzoru (§ 2 ust. 14 i nast. wzoru umowy). Powyższe oznacza, że wykonawca
musi być gotowy i zdolny do wykonania wzorów umowy niemalże zaraz po jej zawarciu
(a przed uruchomieniem produkcji seryjnej). Zdaniem Odwołującego, Polskór tego
wymagania nie spełnia. Odwołujący podał, że od wszystkich dostawców materiałów i tkanin,
jakie są przeznaczone do realizacji tego zamówienia, otrzymał informację, że do dnia
składania ofert w przedmiotowym postępowaniu, ale także i do dnia informacji o wyborze
najkorzystniejszej oferty, powyższe firmy nie otrzymały nawet zapytań od Polskór o
dostępność tych materiałów. Odwołujący podkreślił, że nie dość, że Polskór nie zamówił tych
tkanin i produktów (średni czas oczekiwania na tkaniny zasadnicze to ok 26 tygodni), to
nawet nie wysłał zapytań o ich dostępność, termin realizacji czy też wycenę. Odwołujący
podał też w wątpliwość, czy Polskór posiada wiedzę skąd takie materiały mógłby pozyskać,
skoro tkaniny te trzeba dopiero stworzyć (wyprodukować) na indywidualne zamówienie,
gdyż żadna z dostępnych na rynku tkanin „katalogowych” nie sprostała tak wysokim
wymaganiom i parametrom technicznym, wytrzymałościowym, odporności na przebarwienia,
trudnopalności. Odwołujący podkreślił, że ppracowanie takich tkanin (która dodatkowo
przejdzie pozytywnie wszystkie badania) jest jednak niezwykle złożonym, skomplikowanym i
rozbudowanym procesem, a Polskór w tym zakresie nie posiada wymaganej wiedzy oraz

doświadczenia. W przekonaniu Odwołującego, niemożliwym jest także to, żeby Polskór
posiadał te materiały na stanie, skoro jest to nowy projekt, a badania nad nimi zakończyły się
dopiero w 2019 r., dokumentacja techniczna pochodzi także z 2019 r. (a materiały użyte do
produkcji muszą pochodzić z roku produkcji bądź roku go poprzedzającego).
Powyższe oznacza, zdaniem Odwołującego, że Polskór nie jest w stanie wykonać
zaraz po podpisaniu umowy wzorów (ale także całej produkcji seryjnej), ale także wskazuje
na brak rzetelności po stronie Polskór, oraz brak rękojmi należytego wykonania przedmiotu
przyszłej umowy.
Odwołujący zauważył, że brak jest wiedzy, w jaki sposób Polskór oszacował koszt
i czas realizacji zestawów przeciwuderzeniowych nowego typu, skoro do formalnego
złożenia oferty nie złożył żadnego zapytania o dostępność i cenę materiałów, jak również nie
pozyskał żadnej oferty w tym zakresie. Odwołujący stwierdził, że nie posiadając cen
bazowych materiałów produkcyjnych, doświadczenia w produkcji tego zestawu w
przeszłości, jak i nie biorąc udziału w procesie powstania tego produktu, Polskór nie posiada
żadnych obiektywnych i miarodajnych danych mogących być podstawą szacunku ceny i
terminu realizacji. W ocenie Odwołującego, w związku z brakiem wzorów, brakiem
doświadczenia, brakiem parku maszynowego, brakiem zaplecza pracowniczego, brakiem
środków (o czym świadczy finansowanie przez podmiot trzeci), a nawet brakiem ofert na
tkaniny zasadnicze, Polskór nie ma jakichkolwiek żadnych szans na realizację tego
zamówienia w zaoferowanym terminie.
Odwołujący podniósł, że wykonawca biorący udział w postępowaniu może - co do
zasady -
wykazać, że spełnia warunki udziału w postępowaniu (w tym przypadku w zakresie
zdolności technicznej i zawodowej) w następujący sposób:
- samodzielnie,
-
poprzez odwoływanie się do potencjału podmiotów trzecich,
-
uczestnicząc w postępowaniu w ramach konsorcjum.
Odwołujący przypomniał, że Polskór w zakresie zdolności technicznej i zawodowej
nie korzysta z zasobów jakiegokolwiek innego podmiotu, a deklaruje, że samodzielnie
spełnia ww. warunek udziału w postępowaniu tzn. samodzielnie „dysponuje odpowiednim
potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, w tym
zakładem produkcyjnym, w którym realizowany będzie przedmiot zamówienia, mającym
wdrożony system zarządzania jakością w zakresie produkcji odzieży lub wyrobów z tkanin

tekstylnych”. Odwołujący stwierdził, że na dowód powyższego wykonawca Polskór złożył
opis urządzeń technicznych oraz środków organizacyjno-technicznych z którego nie wynika,
że posiada zdolność do wykonania zamówienia. W ocenie odwołującego, na tej podstawie
Zamawiający powinien wykluczyć Polskór z udziału w postępowaniu.

Odwołujący podniósł, że Zamawiający wskazał powyższe wymogi, mimo iż nie był do
tego zobowiązany (art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp). Zdaniem Odwołującego, oceniając
sformułowane przez Zamawiającego wymaganie należy brać również pod uwagę cel, jaki
przyświeca określeniu warunków udziału w postępowaniu, tj. dopuszczenie do postępowania
wykonawców, którzy dają rękojmię należytego wykonania przedmiotu przyszłej umowy oraz
wyeliminowanie wykonawców, co do których zachodzi prawdopodobieństwo, że nie będą
zdolni do prawidłowej realizacji zamówienia. Z uwagi na powyższe, jak stwierdził
Odwołujący, interpretację każdych wymagań należy rozpatrywać zgodnie z zasadami logiki,
ale
też
w kontekście przepisów prawa – ustawa Pzp ustanawia różne instrumenty w celu ochrony
wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, lecz także wskazuje ich
obowiązki - przede wszystkim wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia ma być
zdolny do jego wykonania, co wynika z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp. Wykonawca, który w
sposób oczywisty nie jest zdolny do wykonania zamówienia, nie zasługuje na ochronę.
Udzielenie zamówienia takiemu wykonawcy stanowiłoby bowiem naruszenie zasad uczciwej
konkurencji i równego traktowania wykonawców z punktu widzenia innych wykonawców
biorących udział w postępowaniu - w szczególności tych, którzy są zdolni do wykonania
zamówienia.
Odwołujący wyraził przekonanie, że tym bardziej aktualne w tym stanie faktycznym
pozostaje stanowisko, że przy specjalistycznym charakterze zamówienia, istnieje wręcz
konieczność określenia wymagań odnośnie wiedzy i doświadczenia w danym przedmiocie
na wysokim poziomie, gdyż poziom ten gwarantuje, że zamówienie zostanie wykonane
należycie. Odwołujący stwierdził, że z opisu urządzeń technicznych oraz środków
organizacyjno-
technicznych przedłożonych przez Polskór nie wynika jednak, że wykonawca
ten spełnia warunek posiadania odpowiedniej wiedzy i doświadczenia i że jest zdolny do
wykonania przedmiotowego zamówienia.
Przyjmując, że doszło do naruszenia przez Zamawiającego przepisów wskazanych
powyżej Odwołujący stwierdził, że Zamawiający naruszył art. 91 ust. 1 ustawy Pzp
dokonując wyrobu oferty Polskór jako oferty najkorzystniejszej.
Odwołujący podniósł ponadto, że pozostaje niewiadomą to, w jaki sposób Polskór

oszacował koszt realizacji zestawów przeciwuderzeniowych nowego typu, skoro do złożenia
oferty przez Polskór w dniu 10 grudnia 2020 r. nie złożył żadnego zapytania o dostępność
i cenę materiałów, jak również nie pozyskał żadnej oferty w tym zakresie. Zdaniem
Odwołującego, nie posiadając cen bazowych materiałów produkcyjnych, doświadczenia
w produkcji tego zestawu w przeszłości, jak i nie biorąc udziału w procesie powstania tego
produktu, Polskór nie posiada żadnych obiektywnych i miarodajnych danych mogących być
podstawą szacunku ceny przedmiotu zamówienia.
W przekonaniu Odwołującego, nie ma znaczenia okoliczność, że cena zaoferowana
przez Polskór jest ceną wyższą od kwoty, jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na
realizację zamówienia, bowiem brak jest informacji, na podstawie jakich danych i informacji
Zamawiający oszacował wartość zamówienia na potrzeby tego postępowania. Odwołujący
stoi na stanowi
sku, że w tym przypadku doszło do nienależytego oszacowania tej wartości
przez Zamawiającego.
Odwołujący podał, że dokonał kalkulacji poziomu cenowego w oparciu
o doświadczenia podczas pracy nad Nowym Zestawem Przeciwuderzeniowym i przekazał
go do ITB Mor
atex. Szacowana kwota na dzień 4 marca 2019 r. to: 3500,- netto / 4305,-
brutto / 1 komplet. Odwołujący zaznaczył, że kalkulacja uwzględniała zestaw składający się
z kamizelki nowego typu, ochraniaczy na nogi i przedramiona starego typu oraz torby
transpo
rtowej.
Kalkulacja
nie
uwzględniała
kosztów
dodatkowych:
rękawic
przeciwuderzeniowych, badań materiałowych, kosztu sublicencji względem Moratexu.
Ponadto, jak zauważył Odwołujący, w postępowaniu przetargowym dotyczącym
Nowej Kamizelki Przeciwuderzeniowej
Odwołujący złożył ofertę i dostarczył do ITB Moratex
30 kamizelek. Oferta w postępowaniu dla ITB Moratex to kwota 2000,- netto / 2460,- brutto /
za jedną kamizelkę. Odwołujący zaznaczył, że od momentu przygotowania wzorcowych
kamizelek miał realne możliwości oszacowania poziomu cenowego tego produktu, dlatego
finalnie oferta Odwołującego wyniosła 4350,- netto / 5350,50 brutto / 1 komplet.
Z uwagi na powyższe Odwołujący uznał, że kwota oszacowana przez Polskór jest
zupełnie nierzetelna. Odwołujący stwierdził, że z uwagi na okoliczność, że doświadczenie
Polskór w temacie zestawów przeciwuderzeniowych zakończyło się na udziale
w postępowaniach na stary wzór przeszło 2 lata temu, a wykonawca ten nie brał udziału
w pracach dotyczących wersji zmodernizowanej, powinien on oprzeć swoją kalkulację o
oferty na materiały produkcyjne. Odwołujący z porównania kwoty, za jaką Polskór
zobowiązał się do wykonania przedmiotu zamówienia do szacunku Odwołującego (mającego
doświadczenie

w produkcji nowych zestawów) wywiódł, że Polskór nie jest w stanie osiągnąć zysków
realizując to zamówienie nawet w terminie.
Odwołujący zwrócił ponadto uwagę, że Polskór, używający technologii
konwencjonalnych opartych na pracach ręcznych, nie posiada szans na realizację
zamówienia w terminie. Zdaniem Odwołującego, w swojej kalkulacji Polskór powinien
zawrzeć poza bazowymi kosztami wyprodukowania elementów nowego zestawu, dodatkowo
także poniższe elementy:
-
kary za opóźnienia dostawy przedmiotu zamówienia na poziomie 5% - 235 237,50 zł,
-
koszty wykonania form na kształtki ochraniaczy nowego typu: ok. 15 000 zł,
-
koszty wykonania form na wkłady amortyzujące piankowe: ok. 15 000 zł
- koszty wykonania dokumentacji techniczno-
technologicznej do zestawu (Polskór nie
posiada w zasobach pracowni
czych technologa, więc zmuszony będzie do zakupu
dokumentacji lub zlecenia jej wykonania firmie zewnętrznej): ok. 10 000 zł
-
koszty udostępnienia przez podmiot trzeci środków gwarantujących realizację zamówienia,
-
sublicencja dla ITB Moratex: 5% wartości zamówienia,
-
koszt badań zgodnych z wymaganiami SIWZ: 120 zł / 1 komplet,
-
koszt kompletów przekazanych na badania (16 szt.),
- koszty stworzenia projektu kamizelki przeciwuderzeniowej nowego typu.
Odwołujący przywołał art. 537 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.
Odwołujący podniósł, że przedłożenie przez Polskór zobowiązania podmiotu
trzeciego (odnośnie udostępnienia zasobów finansowych) nie spełniającego wymagań
opisanych postanowieniami
rozdziału VII pkt 4.7 SIWZ, tj. dokumentu, który rzeczywiście
określałby sposób wykorzystania zasobów finansowych podmiotu, na zdolnościach którego
wykonawca polega, który określałby warunki, na jakich nastąpić miałoby udostępnienie tych
zasobów oraz który wskazywałby na stosunek prawny realnie łączący podmiot
udostępniający zasoby finansowe i Polskór, a zatem dokumentu, z którego wynikałoby, że
zobowiązanie do udostępnienia zasobów, w tych okolicznościach faktycznych sprawy można
uznać za realne, powodował, że na etapie oceny ofert nie była możliwa weryfikacja

spełnienia przez Polskór warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w rozdziale VI
pkt 1.2 SIWZ.
Na wypadek, gdyby Izba uznała, że Zamawiający winien wezwać Polskór do
uzupełnienia tego dokumentu (choć w ocenie Odwołującego jest to mocno wątpliwe, tym
bardziej z uwagi na faktyczną pozorność zobowiązania podmiotu trzeciego), Odwołujący
wskazał na naruszenie przez Zamawiającego art. 26 ust. 3 ustawy Pzp przez zaniechanie
wezwania Polskór do uzupełnienia zobowiązania.
Przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie Zamawiającego zgłosił
wykonawca Polskór.

Zamawiający złożył odpowiedź na odwołanie, w której wniósł o jego oddalenie
w całości.

Krajowa Izba Odwoławcza, rozpoznając odwołanie na rozprawie i uwzględniając
zgromadzony materiał dowodowy wymieniony w treści uzasadnienia, jak również
stanowiska stron i uczestnika postępowania zaprezentowane na piśmie i ustnie do
protokołu posiedzenia i rozprawy, ustaliła i zważyła co następuje.

Mając na uwadze treść art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Przepisy
wprowadzające ustawę - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 poz. 2020), zgodnie
z
którym do postępowań odwoławczych oraz postępowań toczących się wskutek wniesienia
skargi
do sądu, o których mowa w ustawie uchylanej w art. 89, wszczętych po dniu 31
grudnia 2020 r., dotyczących postępowań o udzielenie zamówienia wszczętych przed dniem
1 stycznia 2021 r., stosuje się przepisy ustawy, o której mowa w art. 1, Izba do postępowania
odwoławczego w przedmiotowej sprawie zastosowała przepisy ustawy z dnia 11 września
2019 r. -
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm., dalej jako
„ustawa nPzp”).
Izba stwierdziła, że Odwołujący legitymuje się interesem we wniesieniu środka
ochrony prawnej, o którym mowa w art. 505 ust. 1 ustawy nPzp. Zakres zarzutów, w sytuacji
ich potwierdzenia się, wskazuje na pozbawienie Odwołującego możliwości uzyskania
zamówienia i jego realizacji, narażając ich tym samym na poniesienie w tym zakresie

wymiernej
szkody.
O braku interesu Odwołującego we wniesieniu odwołania nie może stanowić okoliczność, że
cena zaoferowana przez Odwołującego przekracza kwotę, jaką przeznaczył Zamawiający na
sfinansowanie zamówienia. Izba miała na uwadze okoliczność, że obie oferty, jakie otrzymał
Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu przekraczały ww. kwotę. Na rozprawie
Zamawiający zadeklarował jednak, że jest w stanie zwiększyć środki przeznaczone na
realizację zamówienia do ceny zaoferowanej przez Polskór, jednak nie może zwiększyć tej
kwoty do wysokości ceny zaoferowanej przez Odwołującego. Izba stwierdziła, że na
obecnym etapie nie zostało wykazane, że Zamawiający nie posiadałby środków na realizację
zamówienia, jeśli to oferta Odwołującego zostałaby uznana za najkorzystniejszą. Nawet
gdyby takie okoliczności zaistniały, Zamawiający po przeanalizowaniu własnej sytuacji
budżetowej mógłby ewentualnie podjąć decyzję o unieważnieniu postępowania na podstawie
art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, a decyzja ta podleg
ałaby zaskarżeniu.
Rozpoznając odwołanie w granicach podniesionych zarzutów Izba uznała, że
zaistniały podstawy do jego uwzględnienia w części.
Za zasadny Izba uznała zarzut naruszenia art. 24 ust. 1 pkt 12 ustawy Pzp przez
zaniechanie wykluczenia

wykona
wcy Polskór z uwagi na niewykazanie spełniania warunku
udziału w postępowaniu określonego w rozdziale VI pkt 1.2 SIWZ dotyczącego sytuacji
ekonomicznej i finansowej wykonawcy, tj. warunku posiadania środków finansowych lub
zdolności kredytowej w wysokości nie mniejszej niż 3 000 000,00 zł.
Izba zważyła, że ustawodawca w art. 22a ustawy Pzp dopuścił możliwość polegania
na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innego podmiotu w celu potwierdzenia spełniania
warunku udziału w postępowaniu, niezależnie od charakteru prawnego stosunków łączących
wykonawcę z takim podmiotem (ust. 1). Ustawodawca zastrzegł, że wykonawca, który
polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że
realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów,
w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji
niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
Zgodnie z § 9 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w
sprawie
rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w
postępowaniu
o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2020 r., poz. 1282), w celu oceny, czy wykonawca
polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art.
22a us
tawy, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte

wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi
podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, zamawiający może żądać
dokumentów, które określają w szczególności:
1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu;
2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu
zamówienia publicznego;
3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;
4) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków
udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.
Zamawiający w pkt 4 SIWZ powtórzył wymagania opisane powyżej.
Na potwierdzenie spełniania ww. warunku wykonawca Polskór złożył zobowiązanie
Trawena Sp. z o.o. Sp. k. z 10 grudnia 2020 r., w którym podmiot ten zobowiązał się do
oddania
na potrzeby wykonania zamówienia „zdolności ekonomicznej lub finansowej –
Rozdział VI ust. 1 pkt 1.2 SIWZ w zakresie kwoty 3 000 000,00 zł” do dyspozycji Polskór.
Trawena Sp. z o.o. Sp. k. oświadczyła:
„a) udostępniam Wykonawcy ww. zasoby, w następującym zakresie:
Dla potrzeb realizacji Zamówienia zgodnie z Rozdział VI ust. 1 pkt 1.2 SIWZ w zakresie
kwoty 3 000
000,00 zł (słownie: trzy miliony złotych) w postaci posiadania zdolności
kredytowej.
b) sposób wykorzystania udostępnionych przeze mnie zasobów będzie następujący:
Zasoby finansowe będą wspierały realizację zamówienia zgodnie z wymogami dla zdolności
finansowej lub ekonomicznej. Wykonawca będzie z tego powodu mógł z nich skorzystać
w razie potrzeby w trakcie realizacji zamówienia.
c) charakter stosun
ku łączącego mnie z Wykonawcą będzie następujący:
Oświadczamy, że stosunek jaki będzie łączył naszą firmę z Wykonawcą będzie miał
charakter umowy cywilnoprawnej.
d) okres mojego udziału przy wykonywaniu zamówienia będzie następujący:

W trakcie realizacji
zamówienia.
Jako podmiot udostępniający swoje zasoby oświadczam, że odpowiadam solidarnie
z Wykonawcą, który polega na mojej zdolności sytuacji finansowej lub ekonomicznej, za
szkodę poniesioną przez Zamawiającego wskutek nieudostępnienia przeze mnie
Wyko
nawcy tych zasobów, chyba że wykażę brak swojej winy w związku z
nieudostępnieniem tych zasobów.”.

Polskór złożył Zamawiającemu także zaświadczenie i opinię ING Bank Śląski S.A. z
10 grudnia 2020 r., w której stwierdzono, że Trawena Sp. z o.o. Sp.k. posiada zdolność
kredytową
w kwocie 16 000
000,00 zł.

Izba stwierdziła, że ww. dokumenty nie potwierdzają spełniania warunku udziału
w postępowaniu opisanego w rozdziale VI pkt 1.2 SIWZ, z uwagi na okoliczność, że
zobowiązanie Trawena Sp. z o.o. Sp. k., na którym oparł się Polskór wykazując spełnianie
przedmiotowego warunku nie spełnia wymagań określonych w § 9 ust. 1 rozporządzenia
w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy
w postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz w rozdziale VII pkt 4.7 SIWZ. W
zobowiązaniu Trawena Sp. z o.o. Sp. k. brak jest informacji o sposobie wykorzystania
udostępnionych zasobów. Twierdzenie zawarte w zobowiązaniu: „Zasoby finansowe będą
wspierały realizację zamówienia zgodnie z wymogami dla zdolności finansowej lub
ekonomicznej. Wykonawca będzie z tego powodu mógł z nich skorzystać w razie potrzeby w
trakcie realizacji zamówienia.” nie określa sposobu wykorzystania zasobów udostępnionych
przez podmiot trzeci przy wykonywaniu zamówienia, a jedynie wskazuje w sposób ogólny na
możliwość ich wykorzystania przez wykonawcę.

Należy zauważyć, że ustalenie sposobu wykorzystania zasobów udostępnionych
przez podmiot trzeci ma zasadnicze znaczenie przy ocenie spełniania przez wykonawcę
warunku udziału w postępowaniu. Ustalenie ww. okoliczności nabiera szczególnego
znaczenia przy ocenie zdolności ekonomicznej lub finansowej, jako że owe zasoby są ściśle
powiązane
z podmiotem je udostępniającym.

Z uwagi na powyższe, Izba stwierdziła, że wykonawca Polskór nie potwierdził
spełniania przedmiotowego warunku i powinien podlegać wykluczeniu. Przed dokonaniem
takiej czynności, która kończyłaby udział wykonawcy w postępowaniu, ustawodawca dał
jednak wykonawcom możliwość uzupełnienia/poprawienia tego rodzaju uchybień w trybie art.
26 ust. 3 ustawy Pzp. Zaistniały zatem podstawy do wezwania Polskór na zasadzie art. 26

ust. 3 ustawy Pzp do uzupełnienia dokumentu potwierdzającego spełnianie warunku udziału
w postępowaniu, o którym mowa w rozdziale VI pkt 1.2 SIWZ.

Izba ni
e dostrzegła uchybień w treści przedmiotowego zobowiązania z uwagi na to,
że z jego treści wynika, że stosunek prawny łączący podmiot udostępniający zasoby
z wykonawcą będzie dopiero wynikał z umowy cywilnoprawnej, a także ze względu na brak
wskazania war
unków, na jakich miałoby nastąpić udostępnienie zasobów. Wskazać należy,
że określenie powyższego w zobowiązaniu nie jest wymagane ani przepisami
rozporządzenia w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od
wykonawcy
w postępowaniu o udzielenie zamówienia, ani treścią SIWZ. Dodatkowo, za dokument
wystarczający do wykazania spełniania warunku przez powołanie się na zasoby podmiotu
trzeciego ustawodawca uznał zobowiązanie tego podmiotu do oddania wykonawcy do
dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (art. 22a ust. 2 ustawy
Pzp).

W konsekwencji, potwierdził się także zarzut naruszenia przez Zamawiającego art. 91
ust. 1 ustawy Pzp przez wybór oferty Polskór jako najkorzystniejszej.

Izba nie stwierdziła podstaw do uznania, że Polskór wprowadził Zamawiającego w
błąd co do dysponowania zasobami finansowymi podmiotu trzeciego, co miałoby skutkować
naruszeniem przez Zamawiającego art. 24 ust. 1 pkt 16 i 17 ustawy Pzp.

Odwołujący podniósł, że udostępnienie zasobów przez Trawena Sp. z o.o. Sp. k. ma
charakter pozorny, a zobowiązanie tego podmiotu zostało podpisane wyłącznie w celu
wykazania spełniania warunku udziału w postępowaniu przez Polskór. Odwołujący oparł
swoje twierdzenia na wynikach spotkania, które, jak oświadczył, odbyło się w dniu 16 grudnia
2020 r. z wiceprezesem zarządu Trawena Sp. z o.o. Sp. k. Na dowód ww. spotkania
Odwołujący złożył tekst mający stanowić stenogram rozmowy, jaka została przeprowadzona
w toku ww. spotkania. Wydruk ten nie może jednak stanowić dowodu na pozorność
udostępnienia zasobów przez Trawena Sp. z o.o. Sp. k., jako że nie został on podpisany.
Ponadto, Odwołujący wycofał wnioski dowodowe w postaci przesłuchania K. K. oraz G. Sz.
Brak jest zatem wiarygodnego dowodu na okoliczność, że w dniu 16 grudnia 2020 r. odbyło
się spotkanie w gronie, jakie deklaruje Odwołujący, oraz że osoba reprezentująca Trawena
Sp. z o.o. Sp. k. złożyła oświadczenia o treści przywołanej przez Odwołującego.

Stanowisku Odwołującego przeczy złożone przez Polskór oświadczenie Trawena
Sp. z o.o. Sp. k., w którym podmiot ten potwierdził fakt złożenia w dniu 10 grudnia 2020 r.
zobowiązania do oddania do dyspozycji Polskór niezbędnych zasobów na potrzeby

wykonania zamówienia pn. „Produkcja i dostawa zestawów przeciwuderzeniowych”
prowadzonego przez Komendę Główną Policji. Trawena Sp. z o.o. Sp. k. powołała się na
umowę zawartą z Polskór, w której stwierdzono, jak wynika z treści oświadczenia, że zasobu
udziela się do zakończenia realizacji umowy. W przedmiotowym oświadczeniu Trawena Sp.
z o.o. Sp. k. potwierdziła, że zgodnie z zobowiązaniem, Polskór będzie mógł skorzystać w
trakcie
realizacji
zamówienia
z przekazanych zasobów finansowych, przy czym forma skorzystania z zasobów będzie
zależna od danej sytuacji faktycznej. W ocenie Izby, oświadczenie Trawena Sp. z o.o. Sp. k.
stanowi zaprzeczenie pozorności udostępnienia zasobów. Dowodu na powyższe nie może
stanowić złożona przez Polskór umowa z 10 grudnia 2020 r. zawarta pomiędzy Trawena
Sp. z o.o. Sp. k. a Polskór, jako że wykonawca ten złożył w poczet materiału dowodowego
jedynie wydruk treści tej umowy, który nie zawiera podpisów stron umowy.

Mając powyższe na uwadze, Izba stwierdziła, że Odwołujący nie wykazał, że
udostępnienie zasobów przez Trawena Sp. z o.o. Sp. k. miało charakter pozorny, a Polskór
wprowadził Zamawiającego w błąd co do dysponowania zasobami podmiotu trzeciego.

Izba nie stwierdziła naruszenia przez Zamawiającego art. 24 ust. 1 pkt 12 ustawy Pzp
przez zaniechanie wykluczenia Polskór z udziału w postępowaniu ze względu na
niewykazanie, że wykonawca ten spełnia warunek udziału w postępowaniu dotyczący
zdolności technicznej lub zawodowej określony w rozdziale VI pkt 1.4 SIWZ.

W rozdziale VI pkt 1.4 Zamawiający podał, że o zamówienie może ubiegać się
wykonawca, który spełnia warunek udziału w postępowaniu dotyczący zdolności technicznej
lub zawodowej, w tym dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami
zdolnymi do wykonania zamówienia, w tym zakładem(ami) produkcyjnym(i), w którym(ch)
będzie realizowany przedmiot zamówienia, mającym(i) wdrożony system zarządzania
jakością w zakresie produkcji odzieży lub wyrobów z tkanin technicznych. Na potwierdzenie
spełniania ww. warunku Zamawiający wymagał złożenia opisu urządzeń technicznych oraz
środków organizacyjno-technicznych zastosowanych przez wykonawcę w celu zapewnienia
jakości (ze wskazaniem zakładu/ów produkcyjnego/ych) potwierdzającego spełnianie
warunku określonego w rozdziale VI ust. 1 pkt 1.4 SIWZ. Zamawiający dopuścił przy tym
złożenie
w ramach powyższego opisu certyfikatu potwierdzającego wdrożenie systemu zarządzania
jakością w zakresie produkcji odzieży lub wyrobów z tkanin technicznych.

Na potwierdzenie spełniania przedmiotowego wymagania Polskór złożył Opis
urządzeń technicznych oraz środków organizacyjno-technicznych stosowanych przez PPH

„Polskór” w celu zapewnienia jakości, certyfikat ISO 9001:2015 nr 692/S/2018 oraz certyfikat
AQAP 2110:2016 nr 692/A/2018.

Izba zważyła, że Zamawiający formułując warunek udziału w postępowaniu dotyczący
zdolności technicznej lub zawodowej de facto nie określił wymagań, jakie wykonawca
powinien spełnić. Jedynym skonkretyzowanym wymaganiem jest posiadanie zakładu
produkcyjnego mającego wdrożony system zarządzania jakością w zakresie produkcji
odzieży
lub
wyrobów
z tkanin technicznych. Zamawiający w żaden sposób nie określił co należy rozumieć pod
pojęciem „odpowiedni potencjał techniczny oraz osoby zdolne do wykonania zamówienia”.
Zamawiający nie postawił wymogów w zakresie infrastruktury, maszyn i urządzeń, jakimi
powinien dysponować wykonawca, jak również nie opisał wymagań co do liczby osób, czy
ich kwalifikacji. Wobec braku takich wymagań, niemożliwym staje się ocena spełnienia
przedmiotowego warunku. Izba nie zgodziła się ze stanowiskiem Odwołującego, który
stwierdził, że warunek z rozdziału VI pkt 1.4 zawiera podstawowe i minimalne wymagania
stawiane wykonawcy, nie stanowiące katalogu zamkniętego. Izba stoi na stanowisku, że
warunki udziału w postępowaniu stanowią jeden z najistotniejszych elementów postępowania
o udzielenie zamówienia. Aby w toku takiego postępowania mogły zostać zachowane
podstawowe zasady, o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy Pzp, opis warunków stawianych
wykonawcy powinien być jednoznaczny i nie budzić wątpliwości. Wykonawca przystępujący
do postępowania, na podstawie sformułowanych przez zamawiającego warunków, powinien
móc stwierdzić czy posiada wymagane przez zamawiającego zdolności. Badanie wykonawcy
na podstawie wymagań, które nie zostały jasno sprecyzowane w dokumentacji postępowania
byłoby nieuprawnione i stanowiłoby naruszenie zasad udzielania zamówień publicznych.

Z uwagi na powyższe, wszelkie twierdzenia Odwołującego o nieposiadaniu przez
Polskór odpowiedniej infrastruktury, maszyn, urządzeń, zaplecza osobowego nie znajdują
oparcia w treści SIWZ. Co za tym idzie, również dowody złożone przez Odwołującego na
okoliczność niespełniania przez Polskór przedmiotowego warunku, jak też potencjału, jaki
powinien posiadać wykonawca, aby należycie zrealizować zamówienie, nie mogły stanowić
podstawy do rozstrzygnięcia przedmiotowego zarzutu. Podkreślić należy, że ocenie przez
zamawiającego mogą podlegać wyłącznie wymagania sprecyzowane w SIWZ, wszelka
dowolność w tym zakresie będzie stanowiła naruszenie przepisów ustawy Pzp (art. 7). Izba
nie uwzględniła również wniosku Odwołującego o dopuszczenie i przeprowadzenie dowodu
z zeznań świadka K. Cz. z uwagi na fakt, że dowód z zeznań świadka może być
przeprowadzony na okoliczność faktów, a nie ocen.

W konsekwencji, ocenie po
d kątem spełniania warunku z rozdziału VI pkt 1.4 SIWZ
może podlegać wyłącznie wymaganie posiadania przez wykonawcę zakładu produkcyjnego
mającego wdrożony system zarządzania jakością w zakresie produkcji odzieży lub wyrobów
z tkanin technicznych. W tym z
akresie Polskór złożył oświadczenie o posiadaniu zakładu
produkcyjnego położonego w Tomaszowie Mazowieckim, a także o wdrożeniu Systemu
Zarządzania Jakością opartego na normie ISO 9001:2015 oraz wymaganiach NATO
określonych w AQAP 2110:2016. Polskór złożył także Certyfikat ISO 9001:2015 nr
692/S/2018 oraz Certyfikat AQAP 2110:2016 nr 692/A/2018. Z treści certyfikatu ISO
9001:2015 nr 692/S/2018 istotnie wynika, że jego ważności warunkowana jest uzyskaniem
pozytywnych wyników audytów. Izba stwierdziła, że tego rodzaju dokumenty mogą zostać
uzupełnione
w trybie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp. W przedmiotowej sprawie Polskór złożył stosowne
dokumenty wraz z pismem z dnia 25 lutego 2021 r., a zatem niecelowe byłoby wzywanie
wykonawcy do uzupełnienia tych dokumentów.
Za niezasadny Izba uznała także zarzut naruszenia przez Zamawiającego art. 90
ustawy Pzp przez zaniechanie wezwania Polskór do złożenia wyjaśnień w zakresie
zaoferowanej ceny. Izba ustaliła, że w przedmiotowym postępowaniu nie zaistniały
ustawowe przesłanki do wystosowania takiego wezwania. Odwołujący nie podjął inicjatywy
dowodowej mającej na celu wykazanie zaistnienia podstaw do badania ceny zaoferowanej
przez Polskór. W tym miejscu podkreślenia wymaga, że to na Odwołującym spoczywał
ciężar wykazania zaistnienia podstaw do wezwania Polskór do złożenia wyjaśnień co do
elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny. W doktrynie i orzecznictwie utrwalony
jest pogląd, że odwrócony ciężar dowodu, o którym stanowi art. 537 ustawy nPzp (art. 190
ust. 1a ustaw
y Pzp), dotyczy kolejnego etapu postępowania, tj. obrony zaoferowanej ceny po
złożonych wyjaśnieniach z art. 90 ustawy Pzp.

W okolicznościach przedmiotowej sprawy, mając na względzie brak zaistnienia
ustawowych przesłanek do wezwania Polskór do złożenia wyjaśnień, a także brak dowodów
na okoliczność, że kalkulacja Polskór jest nieprawidłowa i powinna budzić wątpliwości, Izba
stwierdziła, że przedmiotowy zarzut nie potwierdził się.
Mając powyższe na uwadze, orzeczono jak w sentencji.

O kosztach postępowania odwoławczego orzeczono stosownie do jego wyniku na
podstawie art. 557 i 575 ustawy nPzp oraz
§ 7 ust. 2 pkt 1, § 7 ust. 3 w zw. z § 5 pkt 1 i 2 lit.
b
rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie
szczeg
ółowych rodzajów kosztów postępowania odwoławczego, ich rozliczania oraz
wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania (Dz. U. z 2020 r. poz. 2437, dalej jako
„rozporządzenie”).
Zgodnie z art. 557 ustawy nPzp
w wyroku oraz w postanowieniu kończącym
pos
tępowanie odwoławcze Izba rozstrzyga o kosztach postępowania odwoławczego, z kolei
w myśl art. 575 ustawy nPzp strony oraz uczestnik postępowania odwoławczego wnoszący
sprzeciw ponoszą koszty postępowania odwoławczego stosownie do jego wyniku. Zgodnie
z § 5 rozporządzenia, do kosztów postępowania odwoławczego zalicza się m.in. wpis (pkt 1),
uzasadnione koszty stron postępowania odwoławczego w wysokości określonej na
podstawie rachunków lub spisu kosztów, złożonych do akt sprawy, obejmujące
wynagrodzenie i
wydatki jednego pełnomocnika, jednak nieprzekraczające łącznie kwoty
3600 złotych (pkt 2 lit. b).
Jak stanowi § 7 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia, w przypadku uwzględnienia odwołania
przez Izbę w części, koszty ponoszą odwołujący i zamawiający, jeżeli w postępowaniu
odwoławczym po stronie zamawiającego nie przystąpił żaden wykonawca albo uczestnik
postępowania odwoławczego, który przystąpił do postępowania po stronie zamawiającego,
nie wniósł sprzeciwu wobec uwzględnienia przez zamawiającego zarzutów przedstawionych
w
odwołaniu w całości albo w części. Zgodnie z ust. 3 tego przepisu, w takim przypadku Izba
rozdziela 1)
wpis stosunkowo, zasądzając odpowiednio od zamawiającego albo uczestnika
postępowania odwoławczego wnoszącego sprzeciw na rzecz odwołującego kwotę, której
wysokość ustali, obliczając proporcję liczby zarzutów przedstawionych w odwołaniu, które
Izba uwzględniła, do liczby zarzutów, których Izba nie uwzględniła; 2) koszty, o których
mowa w
§ 5 pkt 2, w sposób określony w pkt 1 lub znosi te koszty wzajemnie między
odwołującym i odpowiednio zamawiającym albo uczestnikiem postępowania odwoławczego
wnoszącym sprzeciw.
W świetle powyższych regulacji, Izba rozdzieliła koszty postępowania stosunkowo,
obliczając proporcję liczby zarzutów przedstawionych w odwołaniu, które Izba uwzględniła,
do liczby zarzutów, których Izba nie uwzględniła, przy czym do liczby zarzutów Izba nie
wliczyła zarzutu naruszenia art. 91 ust. 1 ustawy Pzp (zarzut nr 4) stwierdzając, że jest to
zarzut wynikowy, będący konsekwencją pozostałych zarzutów podniesionych w odwołaniu.
Odwołanie okazało się zasadne w stosunku 2/5 (zarzut nr 2 i 6) i bezzasadne w pozostałej

części (zarzuty nr 1, 3 i 5). Kosztami postępowania obciążono zatem Zamawiającego w
części 2/5 i Odwołującego w części 3/5. Na koszty postępowania odwoławczego składał się
wpis uiszczony przez Odwołującego w wysokości 15 000 zł (zgodnie z § 5 pkt 1
rozporządzenia), koszty poniesione przez Odwołującego z tytułu wynagrodzenia
pełnomocnika
w
wysokości
3 600 zł (zgodnie z § 5 pkt 2 lit. b rozporządzenia) - łącznie 18 600,00 zł. Odwołujący poniósł
dotychczas koszty postępowania odwoławczego w wysokości 18 600 zł tytułem wpisu od
odwołania oraz wynagrodzenia pełnomocnika, tymczasem odpowiadał za nie jedynie do
wysokości 11 160,00 zł (18 600,00 zł x 3/5). Różnica pomiędzy kosztami poniesionymi
dotychczas przez Odwołującego a kosztami postępowania, za jakie odpowiadał w świetle
jego wyniku, wynosiła zatem 7 440,00 zł.


Przewodniczący: ……………………………..
……………………………..
……………………………..Wcześniejsze orzeczenia:

Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie