eGospodarka.pl

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO2021 › Sygn. akt: KIO 149/21
rodzaj: POSTANOWIENIE
data dokumentu: 2021-03-09
rok: 2021
sygnatury akt.:

KIO 149/21

Komisja w składzie:
0: Przewodnicz

ący: Anna Wojciechowska
Członkowie: Anna Osiecka
Justyna Tomkowska

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym bez
udziału stron oraz uczestników postępowania
odwoławczego w Warszawie w dniu 9 marca 2021 r. odwołania wniesionego do Prezesa
Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 11 stycznia 2021 r. przez odwołującego Związek
Ogólnopolski Projektantów i Inżynierów z siedzibą w Warszawie
w postępowaniu
prowadzonym przez
zamawiającego Centralny Port Komunikacyjny sp. z o.o. z siedzibą
w Warszawie

przy udziale wykonawcy
IDOM Inżynieria, Architektura i Doradztwo sp. z o.o. z siedzibą
we Wrocławiu
zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie
odwołującego

przy udziale wykonawcy TPF sp. z o.o.
z siedzibą w Warszawie
zgłaszającego
przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie odwołującego

przy udziale wykonawcy Multiconsult Polska sp. z o.o.
z siedzibą w Warszawie

zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie odwołującego

przy udziale wykonawcy INFRA - Centrum Doradztwa sp. z o.o.
z siedzibą w Warszawie

zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie odwołującego

przy udziale wykonawcy ZBM
S. A. z siedzibą w Warszawie
zgłaszającego przystąpienie
do postępowania odwoławczego po stronie odwołującego

przy udziale wykonawcy
Transprojekt Gdański sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku

zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie odwołującegopostanawia:

1.
umorzyć postępowanie odwoławcze;
2.

nakazuje zwrot z rachunku bankowego Urzędu Zamówień Publicznych na rzecz
odwołującego Związku Ogólnopolskiego Projektantów i Inżynierów z siedzibą
w Warszawie
kwoty 13 500
zł 00 gr (słownie: trzynaście tysięcy pięćset złotych zero
groszy),
stanowiącej 90% uiszczonego wpisu.

Stosownie do art. 579 i 580 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień
publicznych (tekst jednolity Dz.U. 2019 r., poz. 2019 ze zmianami) na niniejsze
postanowienie -
w terminie 14 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za
pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie.

Przewodniczący: ………………………

Członkowie: ………………………

………………………


Sygn. akt KIO 149/21

Uzasadnienie

Zamawiający – Centralny Port Komunikacyjny sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie -
prowadzi w
trybie przetargu nieograniczonego postępowanie o udzielenie zamówienia
publicznego pn. Opracowanie studium techniczno-ekonomiczno-
środowiskowego dla
projektu
pn.:
„001000009
Budowa
Węzła
kolejowego
CPK”
o
numerze169/20/KR1/15/PZP/JOK/92.

Postępowanie zostało wszczęte ogłoszeniem
opublikowanym w
Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej z dnia 31 grudnia 2020 r., za
numerem 2020/S 255-643236.
W dniu 11 stycznia 2021 r. odwołanie wobec treści postanowień IDW, opisu
przedmiotu zamówienia oraz wzoru umowy wniósł odwołujący Związek Ogólnopolski
Projektantów i Inżynierów z siedzibą w Warszawie. Zarzuty i żądania odwołania zostały
przedstawione w
załącznikach do odwołania: załącznik nr 1 – kwestionowane postanowienia
IDW, załącznik nr 2 – zaskarżone postanowienia opisu przedmiotu zamówienia, załącznik nr
3
– kwestionowane postanowienia wzoru umowy.

Skład orzekający Krajowej Izby Odwoławczej, wyznaczony do rozpoznania
niniejszej sprawy odwoławczej ustalił i zważył, co następuje:

W związku z brzmieniem art. 90 ust. 1 Przepisów wprowadzających ustawę - Prawo
zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. (Dz.U. z 2019 r., poz. 2020), zgodnie
z
którym do postępowań o udzielenie zamówienia, o których mowa w ustawie uchylanej
w art.
89, wszczętych i niezakończonych przed dniem 1 stycznia 2021 r. stosuje się przepisy
dotychczasowe. Uwzględniając okoliczność, iż postępowanie wszczęte zostało w dniu
31 grudnia
2020 r., ilekroć w treści uzasadnienia mowa o przepisach materialnych ustawy
p
zp należy przez to rozumieć ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych.
Jednocześnie, z uwagi na treść art. 92 ust. 2 Przepisów wprowadzających ustawę -
Prawo zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. (Dz.U. z 2019 r., poz. 2020),
zgodnie z którym do postępowań odwoławczych oraz postępowań toczących się wskutek
wniesienia skargi do sądu, o których mowa w ustawie uchylanej w art. 89, wszczętych po
dniu 31 grudnia 2020 r., dotyczących postępowań o udzielenie zamówienia wszczętych
przed dniem 1 stycznia 2021 r., stosuje się przepisy ustawy, o której mowa w art. 1, Izba

ustaliła, że odwołanie czyni zadość wymogom proceduralnym zdefiniowanym w Dziale IX
ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych.

Izba ustaliła, że do postępowania odwoławczego po stronie Odwołującego zgłosili
skuteczne przystąpienia następujący wykonawcy: w dniu 13 stycznia 2021 r. wykonawca
ZBM S. A. z siedzibą w Warszawie, w dniu 14 stycznia 2021 r. IDOM Inżynieria, Architektura
i
Doradztwo sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, wykonawca Multiconsult Polska sp. z o.o.
z
siedzibą w Warszawie, wykonawca INFRA - Centrum Doradztwa sp. z o.o. z siedzibą
w Warszawie i wykonawca
Transprojekt Gdański sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku oraz w
dniu 15 stycznia 2021 r. wykonawca
TPF sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Kopie zgłoszeń
zostały przekazane Zamawiającemu i Odwołującemu.
Izba ustal
iła że w dniu 17 lutego 2021 r. wpłynęła odpowiedź Zamawiającego na
odwołanie, w której Zamawiający uwzględnił odwołanie w zakresie zarzutu dot. pkt. 2.3.6
OPZ, zarzutu dot.
§ 1 pkt. 10 wzoru umowy, częściowo w zakresie zarzutu dot. pkt 4.5.4
OPZ oraz pkt
5.1.5 Załącznika nr 2 do OPZ, a w pozostałej części wniósł o oddalenie
odwołania.
W dniu 8 marca 2021 r.
wpłynęło do Krajowej Izby Odwoławczej oświadczenie
Odwołującego - Związku Ogólnopolskiego Projektantów i Inżynierów z siedzibą w Warszawie
- o wycofaniu
odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu
11 stycznia 2021 r.
Krajowa Izba Odwoławcza stwierdziła, że pismo wycofujące odwołanie
zostało złożone prawidłowo i podpisane przez osobę umocowaną, w konsekwencji czego
uznała, że odwołanie zostało skutecznie wycofane przed otwarciem rozprawy.
Skład orzekający Izby, działając na podstawie art. 520, art. 568 pkt 1 oraz art. 553
ust. 1 zdanie drugie ustawy p
zp postanowił umorzyć postępowanie odwoławcze w niniejszej
sprawie, ponieważ oświadczenie o cofnięciu odwołania uznać należy za oświadczenie
najdalej idące złożone przez Stronę, która zainicjowała postępowanie odwoławcze. Złożenie
takiego oświadczenia warunkuje zakończenie postępowania odwoławczego bez
konieczności rozpoznawania zarzutów i merytorycznego stanowiska Izby. Odwołujący
podejmuje bowiem decyzję o ostatecznym zaniechaniu kontynuowania sporu przed Izbą.
Orzekając o kosztach postępowania odwoławczego, Krajowa Izba Odwoławcza
uwzględniła okoliczność, iż cofnięcie odwołania miało miejsce przed otwarciem posiedzenia
i
rozprawy, zatem za rzecz Odwołującego należało zwrócić 90% kwoty wpisu uiszczonego
na rachunek Urzędu Zamówień Publicznych, czyli kwotę 13 500,00 zł, stosownie do art. 557 i
art. 575 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych oraz § 9 ust. 1 pkt

3a rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie
szczegółowych rodzajów kosztów postępowania odwoławczego, ich rozliczania oraz
wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania (Dz. U. z 2020 r., poz. 2437 ze zm.).

Mając na uwadze powyższe postanowiono jak w sentencji.

Przewodniczący: ………………………

Członkowie: ………………………

………………………Wcześniejsze orzeczenia:

Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie