eGospodarka.pl

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO2021 › Sygn. akt: KIO 150/21
rodzaj: POSTANOWIENIE
data dokumentu: 2021-03-09
rok: 2021
sygnatury akt.:

KIO 150/21

Komisja w składzie:
Przewodniczący: Anna Chudzik Członkowie: Katarzyna Brzeska, Przemysław Dzierzędzki

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 9 marca 2021 r. w
Warszawie odwołania
wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej 11 stycznia 2021 r. przez Związek
Ogólnopolski Projektantów i Inżynierów z siedzibą w Warszawie
,
w postępowaniu prowadzonym przez Centralny Port Komunikacyjny Sp. z o.o. z siedzibą
w Warszawie
,
przy udziale wykonawców:
1)
IDOM Inżynieria, Architektura i Doradztwo Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu,
2)
Biuro Realizacji Inwestycji KOLTECH INWESTOR Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,
3) INFRA
– Centrum Doradztwa Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,
4)
Multiconsult Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,
5)
TPF Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,
6)
Transprojekt Gdański Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku,
7)
ZBM S.A. z siedzibą w Warszawie,
zgłaszających przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie Odwołującego,

orzeka:
1.
umarza postępowanie odwoławcze;
2.
nakazuje zwrot z rachunku Urzędu Zamówień Publicznych na rzecz Odwołującego
kwoty 13 500
zł 00 gr (słownie: trzynaście tysięcy pięćset złotych zero groszy)
st
anowiącej 90% wpisu od odwołania.

Stosownie do ar
t. 579 ust. 1 i 580 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.) na niniejsze postanowienie –
w
terminie 14 dni od dnia jego doręczenia – przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa
Kraj
owej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie.

Przewodniczący: …………………

.........................

.........................Sygn. akt: KIO 150/21

U z a s a d n i e n i e


Zamawiający – Centralny Port Komunikacyjny Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie –
prowadzi w
trybie przetargu nieograniczonego postępowanie o udzielenie zamówienia
publicznego pn. Opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-
Środowiskowego dla
Zadania „Budowa linii kolejowych: nr 54 Trawniki - Krasnystaw i 56 Wólka Orłowska -
Zamość - Tomaszów Lubelski - Bełżec"
. Wartość zamówienia jest większa niż kwoty
określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp. Ogłoszenie
o
zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 31 grudnia
2020 r. pod numerem 2020/S 255-643232.
W dniu 11 stycznia 2021 r. Związek Ogólnopolski Projektantów i Inżynierów wniósł
odwołanie wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zarzucając
Zamawiającemu:
1) sfor
mułowanie warunków udziału w postępowaniu w zakresie sytuacji ekonomicznej lub
finansowej oraz zdolności technicznej lub zawodowej w sposób naruszający przepisy
Pzp, w szczególności zasadę równego traktowania wykonawców oraz uczciwej
konkurencji, przez co
Zamawiający naruszył przepisy: art. 16 oraz art. 112 ust. 1 w zw.
z art. 112 ust. 2 pkt 3 i 4 ustawy Pzp;
2)
sformułowanie kryteriów oceny ofert w zakresie modelu przyznania punktacji w kryterium
„Cena" oraz w kryterium „Doświadczenie personelu" w sposób naruszający przepisy
Pzp, w tym zasadę równego traktowania wykonawców oraz uczciwej konkurencji, przez
co Zamawiający naruszył przepisy: art. 239 - 241 w zw. z art. 242 ust. 1 i 2 pkt 5 w zw.
z art.16 ustawy Pzp;
3)
sformułowanie istotnych warunków umowy w sposób naruszający równowagę stron,
zasadę swobody kontraktowania, właściwość (naturę) stosunku zobowiązaniowego,
powszechnie obowiązujące przepisy prawa i ustalone zwyczaje, w sposób prowadzący
do nadużycia pozycji dominującej Zamawiającego, co stanowiło naruszenie przepisów:
art. 16 w z w. z art. 134 ust. 1 pkt 6 i pkt 20 w zw. z art. 8 ust. 1 ustawy Pzp w zw. z art.
5 i art. 353
1
Kodeksu cywilnego;
4)
zaniechanie opisu przedmiotu zamówienia w sposób jednoznaczny, zrozumiały
i
wyczerpujący, uwzględniający wszystkie okoliczności wymagane dla należytej wyceny
przedmiotu zamówienia i złożenia porównywalnych ofert oraz w sposób nieutrudniający
uczciwej konkurencji, czym Zamawiający naruszył przepisy naruszenie art. 16 w zw.

z art. 134 ust. 1 pkt 41, pkt 61 w zw. z art. 99 ust. 1 i 4 zw. z art. 8 ust. 1 ustawy Pzp
w zw. z art. 5 i art. 353
1
Kodeksu cywilnego.
Odwołujący wniósł o:
 nakazanie Zamawiającemu dokonania modyfikacji treści SIWZ w sposób opisany
w
Załącznikach nr 1 - 3 do odwołania,
 przekazanie wszystkim wykonawcom, którym przekazano SIWZ, dokonanej zmiany oraz
nakazanie zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej, na której SIWZ jest
zamieszczona;
 nakazanie Zamawiającemu przedłużenia terminu składania ofert o czas niezbędny na
wprowadzenie zmian w ofertach;
 dokonanie zmiany Ogłoszenia o zamówieniu opublikowanego w Dzienniku Urzędowym
Unii Europejskiej oraz treści SIWZ w zakresie terminu składania ofert.
Z uwagi na fakt, że odwołanie zostało wniesione 4 stycznia 2021 r., do postępowania
odwoławczego w niniejszej sprawie znajdują zastosowanie przepisy ustawy z 11 września
2019 r. Prawo zamówień publicznych, Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm. (dalej: nowa
ustawa Pzp),
stosownie do 92 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. Przepisy wprowadzające
ustawę ‒ Prawo zamówień publicznych.
W dniu 8 marca 2021 r.
do Prezesa Izby wpłynęło oświadczenie Odwołującego
o
cofnięciu odwołania. Wobec powyższego postępowanie odwoławcze – zgodnie z art. 568
pkt 1 nowej ustawy Pzp
– należało umorzyć.
O kosztach postępowania odwoławczego orzeczono stosownie do art. 557 nowej
ustawy Pzp i
§ 9 ust. 1 pkt 3 lit. a rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia
2020 r. w
sprawie szczegółowych rodzajów kosztów postępowania odwoławczego, ich
rozliczania oraz wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania (Dz. U. z 2020 r. poz.
2437)
, nakazując zwrot na rzecz Odwołującego kwoty 13.500 zł stanowiącej 90 %
uiszczonego wpisu.

Przewodniczący: …………………

.........................

.........................Wcześniejsze orzeczenia:

Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie