eGospodarka.pl

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO2021 › Sygn. akt: KIO 147/21
rodzaj: POSTANOWIENIE
data dokumentu: 2021-03-09
rok: 2021
sygnatury akt.:

KIO 147/21

Komisja w składzie:
Przewodniczący: Bartosz Stankiewicz, Ewa Sikorska, Robert Skrzeszewski Protokolant: Mikołaj Kraska

po rozpoznaniu
na posiedzeniu niejawnym z udziałem stron i uczestników w dniu 9
marca 2021 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej
w dniu 11 stycznia 2021 r. przez
Związek Ogólnopolski Projektantów i Inżynierów z siedzibą
w Warszawie w
postępowaniu prowadzonym przez Centralny Port Komunikacyjny sp. z o.o.
z siedzibą w Warszawie
przy udziale
A.
wykonawcy IDOM Inżynieria, Architektura i Doradztwo Sp. z o.o. z siedzibą w
Warszawie
zgłaszającego swoje przystąpienie do postępowania odwoławczego o sygn. akt:
KIO 147/21 po stronie Odwołującego,
B.
wykonawcy INFRA - Centrum Doradztwa Sp. z o.o.
z siedzibą w Warszawie
zgłaszającego swoje przystąpienie do postępowania odwoławczego o sygn. akt: KIO 147/21
po stronie Odwołującego,
C.
wykonawcy Multiconsult Polska sp. z o.o.
z siedzibą w Warszawie
zgłaszającego swoje przystąpienie do postępowania odwoławczego o sygn. akt: KIO 147/21
po stronie Odwołującego,
D.
wykonawcy TPF Sp. z o.o.
z siedzibą w Warszawie zgłaszającego swoje
przystąpienie do postępowania odwoławczego o sygn. akt: KIO 147/21 po stronie
Odwołującego,
E.
wykonawcy ZBM S.A.
z siedzibą w Warszawie zgłaszającego swoje
przystąpienie do postępowania odwoławczego o sygn. akt: KIO 147/21 po stronie
Odwołującego,

F.
wykonawcy
Transprojekt Gdański Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku
zgłaszającego swoje przystąpienie do postępowania odwoławczego o sygn. akt: KIO 147/21
po stronie Odwołującego


postanawia:

1.
umorzyć postępowanie odwoławcze,
2.
nakazuje zwrot z rachunku bankowego Urzędu Zamówień Publicznych na
rzecz Związku Ogólnopolskiego Projektantów i Inżynierów z siedzibą w Warszawie kwoty 13
500 zł 00 gr (słownie: trzynaście tysięcy pięćset złotych zero groszy) stanowiącej 90 %
uiszczonego wpisu,
3.
zasądza od Związku Ogólnopolskiego Projektantów i Inżynierów z siedzibą w
Warszawie na rzecz Centralnego Portu Komunikacyjnego
sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
kwotę 3 600 zł 00 gr (słownie: trzy tysiące sześćset złotych zero groszy) stanowiącą koszty
postępowania odwoławczego poniesione z tytułu zwrotu kosztów wynagrodzenia
pełnomocnika.

Stosownie do art. 579 ust.1 i 580 ust. 1 i
2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo
zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 wraz z późn. zm.) na niniejsze
postanowienie -
w terminie 14 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za
pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie.Przewodniczący……………………

……………………

……………………Sygn. akt: KIO 147/21

U z a s a d n i e n i e

Zamawiający: Centralny Port Komunikacyjny sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
wszczął postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na Opracowanie studium
techniczno-ekonomiczno-
środowiskowego dla projektu pn: „Budowa linii kolejowej nr 85 na
odc
. Łódź - Sieradz Północny i linii kolejowej nr 86 na ode. Sieradz Północny - Kępno -
Czernica Wrocławska – Wrocław Główny” o numerze 165/20/KRI/13/PZP/JK/88.

Przedmiotowe zamówienie zostało opublikowane w dniu 31 grudnia 2021 r. w
Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod numerem

2020/S 255-643196, w tej samej
dacie opublikowana została na stronie Zamawiającego treść Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia, zwana dalej SIWZ.

Nie zgadzając się z niektórymi postanowieniami ogłoszenia i SIWZ Odwołujący:
Związek Ogólnopolski Projektantów i Inżynierów z siedzibą w Warszawie w dniu 11 stycznia
2021 r. wniósł odwołanie do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej zarzucając
Zamawiającemu:

a)
sformułowanie warunków udziału w postępowaniu w zakresie sytuacji
ekonomicznej lub finansowej oraz zdolności technicznej lub zawodowej w sposób
naruszający przepisy Pzp, w szczególności zasadę równego traktowania wykonawców oraz
uczciwej konkurencji;
b)
sformułowanie kryteriów oceny ofert w ramach postępowania w zakresie
modelu przyznania punktacji w kryterium „Cena" oraz w kryterium „Doświadczenie
personelu" w sposób naruszający przepisy Pzp, w tym zasadę równego traktowania
wykonawców oraz uczciwej konkurencji;
c)
sformułowanie istotnych warunków umowy w sposób naruszający równowagę
stron, zasadę swobody kontraktowania, właściwość (naturę) stosunku zobowiązaniowego,
powszechnie obowiązujące przepisy prawa i ustalone zwyczaje, w sposób prowadzący do
nadużycia pozycji dominującej Zamawiającego;
d)
zaniechanie opisu przedmiotu zamówienia w sposób jednoznaczny,
zrozumiały i wyczerpujący, uwzględniający wszystkie okoliczności wymagane dla należytej
wyceny przedmiotu zamówienia i złożenia porównywalnych ofert oraz w sposób
nieutrudniający uczciwej konkurencji.

Precyzując zakres czynności podlegających zaskarżeniu Odwołujący wskazał w
Załączniku nr 1, 2 i 3 - Tabeli nr 1, 2 i 3, które stanowią integralną część odwołania
postanowienia SIWZ, których sformułowanie narusza zasadę równego traktowania
wykonawców, uczciwej konkurencji i proporcjonalności oraz równowagę stron, zasadę
sw
obody kontraktowania, właściwość (naturę) stosunku zobowiązaniowego, powszechnie
obowiązujące przepisy prawa i ustalone zwyczaje.

Odwołujący wyjaśnił iż - w celu zapewnienia lepszej czytelności odwołania - treść
kwestionowanych postanowień, treść zarzutów oraz szczegółowe uzasadnienie dotyczące
kwestionowanych postanowień wraz z żądaniem ich zmiany zaprezentowane zostało w
Załączniku nr 1 - Załączniku nr 1, 2 i 3 - Tabeli nr 1, 2 i 3, które stanowią integralną część
odwołania.

Mając na uwadze powyższe zarzucił Zamawiającemu naruszenie przepisów Pzp
wskazanych poniżej oraz w dalszej części niniejszego odwołania:
a)
naruszenie art. 16 Pzp oraz naruszenie art. 112 ust. 1 Pzp
W
zw. z art. 112
ust. 2 pkt 3 i 4 Pzp w zw. z art. 16 Pzp po
przez, skonstruowanie warunków udziału w
postępowaniu wskazanych w Tabeli 1 do odwołania w zakresie sytuacji ekonomicznej lub
finansowej oraz zdolności technicznej lub zawodowej sposób naruszający zasadę równego
traktowania wykonawców oraz uczciwej konkurencji oraz zasadę proporcjonalności;
b)
naruszenie art. 239 - 241 Pzp w zw. z art. 242 ust. 1 i 2 pkt 5 w zw. z art.16
Pzp

poprzez sformułowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w Tabeli 1 do odwołania w
ramach Postępowania w zakresie modelu przyznania punktacji w kryterium „Cena” i w
kryterium „Doświadczenie personelu" w sposób naruszający przepisy Pzp, w tym zasadę
równego traktowania wykonawców, uczciwej konkurencji oraz proporcjonalności;
c)
naruszenie art. 16 P
ZP W
zw. z art. 134 ust. 1 pkt 4 ), pkt 61 Pzp
W
zw. z art.
99 ust. 1 i 4 Pzp

zw. z art. 8 ust. 1 Pzp
W ZW
.
Z
art. 5 i art. 353
1
Kodeksu cywilnego poprzez
zaniechanie dokonania opisu przedmiotu Zamówienia w zakresie opisanym w Tabeli nr 2 do
odwołania w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i
zrozumiałych określeń, przy uwzględnieniu wszystkich wymagań i okoliczności mogących
mieć wpływ na sporządzenie i kalkulację oferty, co narusza równowagę stron, w tym
równowagę ekonomiczną oraz ogranicza krąg wykonawców zdolnych do realizacji
Zamówienia;
d)
naruszenie art. 16 Pzp w zw. z art. 134 ust. 1 pkt 6 i pkt 201 Pzp w zw. z art. 8
ust. 1 Pzp w zw. z art. 5 i art. 353
1
Kodeksu cywilnego poprzez skonstruowanie istotnych
postanowień Umowy wskazanych w Tabeli nr 3 w sposób, który powoduje - nieuzasadnione
potrzebami Zamawiającego - uprzywilejowanie pozycji Zamawiającego i naruszenie zasady
równowagi stron stosunku zobowiązaniowego, co pozostaje w sprzeczności z zasadami

współżycia społecznego, godzi w naturę stosunku prawnego, naruszając tym samym
równowagę kontraktową stron oraz stanowi nadużycie przez Zamawiającego
przysługującego mu prawa podmiotowego do ukształtowania istotnych postanowień
umownych;

Mając na uwadze powyższe wnosił o:
a)
uwzględnienie odwołania w całości oraz nakazanie Zamawiającemu
dokonania modyfikacji treści SIWZ w sposób opisany w Załączniku nr 1 - 3 - Tabeli nr 1 - 3,
stanowiącym integralna cześć odwołania:
b)
przekazanie wszystkim wykonawcom, którym przekazano SIWZ, dokonanej
zmiany oraz nakazanie zamieszczenia SIWZ na
stronie internetowej, na której SIWZ jest
zamieszczona;
c)
nakazanie Zamawiającemu przedłużenia terminu składania ofert o czas
niezbędny na wprowadzenie zmian w ofertach;
d)
dokonanie zmiany Ogłoszenia o zamówieniu opublikowanego w Dzienniku
Urzędowym Unii Europejskiej oraz treści SIWZ w zakresie terminu składania ofert;
e)
zasądzenie od Zamawiającego na rzecz Odwołującego kosztów postępowania
wywołanego wniesieniem Odwołania.

Izba zważyła, co następuje.

W dniu 8 marca
2021r. przed wyznaczoną rozprawą, do siedziby Krajowej Izby
Odwoławczej wpłynęło oświadczenie Odwołującego o cofnięciu odwołania.

Uwzględniając powyższe Izba, działając na podstawie art. 568 pkt 1 w związku z
art.520 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019
r., poz. 2019 wraz ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, postanowiła postępowanie odwoławcze
w niniejszej sprawie umorzyć.

Z
godnie z § 9 ust. 1 pkt 3 lit. b rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30
grudnia 2020 r.
w sprawie szczegółowych rodzajów kosztów postępowania odwoławczego,
ich rozliczania oraz wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania (Dz.U. z 2020 r.
poz. 2437)
Izba postanowiła zwrócić na rzecz Odwołującego 90% kwoty uiszczonego wpisu.

Ze wskazanych przepisów wynika, iż w przypadku umorzenia postępowania
odwoławczego przez Izbę w całości na skutek cofnięcia odwołania przed otwarciem
rozprawy w dniu, na
który został wyznaczony termin rozprawy lub posiedzenia z udziałem
stron lub uczestników postępowania odwoławczego – odwołujący ponosi koszty, o których

mowa w
§ 5 pkt 2, oraz zwraca się mu 90% wpisu; w takim przypadku Izba zasądza koszty,
o których mowa w § 5 pkt 2, od odwołującego na rzecz zamawiającego lub uczestnika
postepowania odwoławczego, który przystąpił po stronie zamawiającego, wnoszącego
sprzeciw wobec uwzględnienia przez zamawiającego w całości albo w części zarzutów
przedstawionych w odwołaniu, oraz orzeka o dokonaniu zwrotu odwołującemu z rachunku
Urzędu kwoty uiszczonej tytułem wpisu, w wysokości stanowiącej 90% jego wartości.

Na posiedzeniu przed Izbą pełnomocnik Zamawiającego przedłożył do akt sprawy
fakturę za reprezentację przed KIO o sygn. akt KIO 147/21 wnosząc o zasądzenie na jego
rzecz zwrotu kosztów wynagrodzenia pełnomocnika, który to wniosek został przez Izbę
uwzględniony na zasadzie powołanych wyżej przepisów.

Wobec powyższego, na podstawie art.553 ustawy Pzp, orzeczono jak w sentencji.

O kosztach postępowania orzeczono stosownie do jego wyniku w oparciu o przepis
art.575 i 576 ustawy Pzp w związku z przepisem § 9 ust. 1 pkt 3 lit. a rozporządzenia
Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie szczegółowych rodzajów
kosztów postępowania odwoławczego, ich rozliczania oraz wysokości i sposobu pobierania
wpisu od odwołania (Dz.U. z 2020 r. poz. 2437).Przewodniczący…………………….

…………………….

…………………….Wcześniejsze orzeczenia:

Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie