eGospodarka.pl

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO2021 › Sygn. akt: KIO 148/21
rodzaj: POSTANOWIENIE
data dokumentu: 2021-03-08
rok: 2021
sygnatury akt.:

KIO 148/21

Komisja w składzie:
Przewodniczący: Monika Szymanowska Członkowie: Emilia Garbala, Klaudia Szczytowska - Maziarz Protokolant: Adam Skowroński

po rozpoznaniu na posiedzeniu z
udziałem stron i uczestników postępowania odwoławczego
w dniu 8 marca 2021
r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby
Odwoławczej w dniu 11 stycznia 2021 r. przez odwołującego Związek Ogólnopolski
Projektantów i Inżynierów w Warszawie w postępowaniu prowadzonym przez
zamawiającego Centralny Port Komunikacyjny Sp. z o. o. w Warszawie przy udziale
wykonawc
ów:

INFRA - Centrum Doradztwa Sp. z o.o. w Warszawie,

Biuro Realizacji Inwestycji KOLTECH INWESTOR Sp. z o.o. w Warszawie,

IDOM Inżynieria, Architektura i Doradztwo Sp. z o.o. we Wrocławiu,

Transporojekt Gdański Sp. z o.o. w Gdańsku,

TPF Sp. z o.o. w Warszawie,

ZBM S.A. w Warszawie,

Multiconsult Polska Sp. z o.o. w Warszawie,
przystępujących do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego


postanawia:

1.
umorzyć postępowanie odwoławcze,

2.
nakazać Urzędowi Zamówień Publicznych zwrot na rzecz odwołującego Związku
Ogólnopolskiego Projektantów i Inżynierów w Warszawie kwoty 13 500,00 zł
(trzynaście tysięcy pięćset złotych) stanowiącej 90% uiszczonego wpisu od odwołania.

Stosownie do art. 579 ust. 1 i art.
580 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) w zw. z art. 92 ust. 2 ustawy z
dnia 11 września 2019 r. Przepisy wprowadzające ustawę Prawo zamówień publicznych
(Dz.U. 2019, poz. 2020) na niniejsze postanowienie
– w terminie 14 dni od dnia jego
doręczenia – przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej do
Sądu Okręgowego w Warszawie.

Przewod
niczący: …………………………………
Członkowie:
…………………………………
…………………………………
U z a s a d n i e n i e
postanowienia z dnia 8 marca 2021 r. w sprawie o sygn. akt: KIO 148/21


Zamawiający – Centralny Port Komunikacyjny Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 134, 02-
305 Warszawa, prowa
dzi postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn.:
„Opracowanie studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego (STEŚ) dla projektu
„Budowa linii kolejowej na odc. Katowice – granica państwa – Ostrawa”, ogłoszone w
Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 31 grudnia 2020 r. pod numerem 2020/S
255-643197
, zwane dalej jako „postępowanie”.
Postępowanie na usługę jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego
i
posiada wartość powyżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11
ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004
r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz.
1843 ze zm.).
Zaś mając na uwadze, że odwołanie zostało wniesione do Prezesa Krajowej
Izby Odwoławczej w dniu 4 stycznia 2021 r. do postępowania odwoławczego – zgodnie z art.
92 ust. 2 ustawy
dnia 11 września 2019 r. przepisy wprowadzające ustawę Prawo zamówień
publicznych (Dz.U. z 2019 poz. 2020)
– znajdują zastosowanie przepisy ustawy z dnia
11
września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.), dalej
zwanej jako „p.z.p.”.
W dniu 11
stycznia 2021 r. odwołanie wobec treści dokumentacji postępowania
wniósł Związek Ogólnopolski Projektantów i Inżynierów, ul. Bobrowiecka 8, 00-728
Warszawa,
dalej zwany jako „odwołujący”. Następnie, w dniu 5 marca 2021 r., odwołujący
przekazał Izbie stanowisko procesowe, w którym oświadczył, że wycofuje wniesione
odwołanie. Oświadczenie zostało podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentowania
strony, zgodnie z
dokumentami znajdującymi się w aktach postępowania odwoławczego.
Ponadto, wobec spełnienia przesłanek art. 525 ust. 2 i 3 p.z.p., Izba postanowiła
dopuścić do udziału w postępowaniu odwoławczym wykonawców, którzy zgłosili
przystąpienie po stronie zamawiającego: INFRA - Centrum Doradztwa Sp. z o.o. ul.
Domaniewska 47 lok. 10, 02-676 Warszawa, Biuro Realizacji Inwestycji KOLTECH
INWESTOR ul. Targowa 69, 03-
729 Warszawa, IDOM Inżynieria, Architektura i Doradztwo
Sp. z o.o. ul. Ślężna 104 lok. 1, 53-111 Wrocław, Transporojekt Gdański Sp. z o.o. ul.
Zabytkowa 2, 80-
253 Gdańsk, TPF Sp. z o.o. Annopol 22, 03-236 Warszawa, ZBM S.A. ul.
Cybernetyki 198, 02-677 Warszawa i Multiconsult Polska Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00-
203 Warszawa.
W wywiedzionym stanie faktycznym i prawnym
Izba stwierdziła spełnienie przesłanek
opisanych w dyspozycji art. 568 pkt 1
p.z.p. i zobligowana była postępowanie umorzyć,
w
związku z czym orzeczono jak w sentencji. Cofnięte odwołanie nie wywołuje skutków
prawnych, jakie ustawa wiąże z wniesieniem środka zaskarżenia do Prezesa Krajowej Izby
Odwoławczej (art. 520 ust. 2 p.z.p.).
Rozstrzygnięcie o kosztach postępowania odwoławczego wydano na podstawie
§ 9 ust. 1 pkt 3 lit. a rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r.
w
sprawie szczegółowych rodzajów kosztów postępowania odwoławczego, ich rozliczania
oraz wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania (Dz.U. z 2020 r. poz. 2437),
zgodnie z którym Izba nakazała dokonanie zwrotu na rzecz odwołującego 90% kwoty
uiszczonej z
tytułu wpisu od odwołania.

Przewod
niczący: …………………………………
Członkowie:
…………………………………
…………………………………


Wcześniejsze orzeczenia:

Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie