eGospodarka.pl

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO2021 › Sygn. akt: KIO 146/21
rodzaj: POSTANOWIENIE
data dokumentu: 2021-03-04
rok: 2021
sygnatury akt.:

KIO 146/21

Komisja w składzie:
Przewodniczący: Aleksandra Patyk Członkowie: Irmina Pawlik, Magdalena Rams Protokolant: Mikołaj Kraska

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym z
udziałem stron oraz uczestników postępowania
odwoławczego w dniu 4 marca 2021 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa
K
rajowej Izby Odwoławczej w dniu 11 stycznia 2021 r. przez Związek Ogólnopolski
Projektantów i Inżynierów w Warszawie
w postępowaniu prowadzonym przez Centralny
Port Komunikacyjny Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,

przy udziale:
A. wykonawcy
ZBM S.A. z siedzibą w Warszawie zgłaszającego przystąpienie do
postępowania odwoławczego w sprawie o sygn. akt: KIO 146/21 po stronie
Odwołującego,
B. wykonawcy
IDOM Inżynieria, Architektura i Doradztwo Sp. z o.o. z siedzibą
w Warszawie

zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego
w sprawie o sygn. akt: KIO 146/21 po stronie
Odwołującego,
C. wykonawcy
TPF Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie zgłaszającego przystąpienie do
postępowania odwoławczego w sprawie o sygn. akt: KIO 146/21 po stronie
Odwołującego,
D. wykonawcy
Multiconsult Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie zgłaszającego
przystąpienie do postępowania odwoławczego w sprawie o sygn. akt: KIO 146/21 po
stronie Odwołującego,
E. wykonawcy Infra
– Centrum Doradztwa Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego w sprawie o sygn. akt:
KIO 146/21 po stronie Odwołującego,

F. wykonawcy
Transprojekt Gdański Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku zgłaszającego
przystąpienie do postępowania odwoławczego w sprawie o sygn. akt: KIO 146/21 po
stronie Odwołującego

postanawia:

1. um
orzyć postępowanie odwoławcze,
2. n
akazuje zwrot z rachunku bankowego Urzędu Zamówień Publicznych na rzecz
Związku Ogólnopolskiego Projektantów i Inżynierów w Warszawie kwoty
13 500
zł 00 gr (słownie: trzynaście tysięcy pięćset złotych zero groszy), stanowiącej
90% uiszczonego wpisu.

Stosownie do art. 579 ust. 1 i 580 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11
września 2019 r. Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 z późn. zm.) na niniejsze postanowienie -
w terminie 14 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa
Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie.


Przewodniczący: ……………………………..

Członkowie:
……………………………..

……………………………..Sygn. akt: KIO 146/21

U z a s a d n i e n i e

Zamawiający – Centralny Port Komunikacyjny Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
[dalej „Zamawiający”] prowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie
przetargu nieograniczonego na opracowanie dokumentacji przedprojektowej i dokumentacji
projektowej wraz ze wsparciem technicznym dla projektu nr 00100011 pn.: „Budowa tunelu
dalekobieżnego w Łodzi w ciągu linii kolejowej nr 85”
(znak postępowania:
156/20/KRI/11/PZP/WD/90).
Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej w dniu 31 grudnia 2020 r. pod numerem 2020/S 255-643237.

Do ww. postępowania o udzielenie zamówienia, zgodnie z art. 90 ust. 1 ustawy z dnia
11 września 2019 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo zamówień publicznych (Dz.U.
z
2019 poz. 2020), jako wszczętego i niezakończonego przed dniem 1 stycznia 2021 r.,
stosuje się przepisy dotychczasowe, tj. przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) [dalej „ustawa Pzp”].

W dniu 11 stycznia 2021 r. Związek Ogólnopolski Projektantów i Inżynierów
w Warszawie [dalej „Odwołujący”] wniósł odwołanie zarzucając Zamawiającemu naruszenie:
a) art. 16 ustawy nP
ZP
oraz art. 112 ust. 1 ustawy nP
ZP W ZW
.

z art. 112 ust. 2 pkt 3 i 4
ustawy nPzp w zw. z art. 16 ustawy nP
ZP
poprzez skonstruowanie warunków udziału w
postępowaniu wskazanych w Tabeli 1 do odwołania w zakresie sytuacji ekonomicznej lub
finansowej oraz zdolności technicznej lub zawodowej w sposób naruszający zasadę
równego traktowania wykonawców oraz uczciwej konkurencji oraz zasadę proporcjonalności;
b) naruszenie art. 239
– 241 ustawy nPzp w zw. z art. 242 ust. 1 w zw. z art. 16
USTAWY
N
P
ZP
poprzez sformułowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w Tabeli 1 do odwołania w
ramach Postępowania w zakresie modelu przyznania punktacji w kryterium „Cena w sposób
naruszający przepisy Pzp, w tym zasadę równego traktowania wykonawców, uczciwej
konkurencji oraz proporcjonalności;
c) art. 16 ustawy nP
ZP W ZW
.
Z
art. 134 ust. 1 pkt 4) ustawy nP
ZP W ZW
.
Z
art. 99 ust. 1 i 4
ustawy nP
ZP ZW
.
Z
art. 8 ust. 1 ustawy nP
ZP W ZW
.
Z
art. 5 i art. 353
1
Kodeksu cywilnego
poprzez zaniechanie dokonania opisu przedmiotu Zamówienia w zakresie opisanym w Tabeli
nr 2 do odwołania w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie
dokładnych i zrozumiałych określeń, przy uwzględnieniu wszystkich wymagań i okoliczności
mogących mieć wpływ na sporządzenie i kalkulację oferty, co narusza równowagę stron,

w tym równowagę ekonomiczną oraz ogranicza krąg wykonawców zdolnych do realizacji
Zamówienia;
d) art. 16 ustawy nP
ZP
w zw. z art. 134 ust. 1 pkt 20 ustawy nP
ZP
w zw. z art. 8 ust. 1 ustawy
nP
ZP
w zw. z art. 5 i art. 353
1
Kodeksu cywilnego poprzez skonstruowanie istotnych
postanowień Umowy wskazanych w Tabeli nr 3 w sposób, który powoduje - nieuzasadnione
potrzebami Zamaw
iającego - uprzywilejowanie pozycji Zamawiającego i naruszenie zasady
równowagi stron stosunku zobowiązaniowego, co pozostaje w sprzeczności z zasadami
współżycia społecznego, godzi w naturę stosunku prawnego, naruszając tym samym
równowagę kontraktową stron oraz stanowi nadużycie przez Zamawiającego
przysługującego mu prawa podmiotowego do ukształtowania istotnych postanowień
umownych.

Wobec w
w. zarzutów Odwołujący wniósł o:
a) uwzględnienie odwołania w całości oraz nakazanie Zamawiającemu dokonania
modyf
ikacji treści SIWZ w sposób opisany w Załączniku nr 1 - 3 - Tabeli nr 1 – 3,
stanowiącym integralną część odwołania;
b) przekazanie wszystkim wykonawcom, którym przekazano SIWZ, dokonanej zmiany oraz
nakazanie zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej, na
której SIWZ jest zamieszczona;
c) nakazanie Zamawiającemu przedłużenia terminu składania ofert o czas niezbędny na
wprowadzenie zmian w ofertach;
d) dokonanie zmiany Ogłoszenia o zamówieniu opublikowanego w Dzienniku Urzędowym
Unii Europejskiej oraz treści SIWZ w zakresie terminu składania ofert;
e) zasądzenie od Zamawiającego na rzecz Odwołującego kosztów postępowania
wywołanego wniesieniem Odwołania.

Mając na uwadze, iż odwołanie zostało wniesione do Prezesa Krajowej Izby
Odwoławczej w dniu 11 stycznia 2021 r., do przedmiotowego postępowania odwoławczego,
zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy z
dnia 11 września 2019 r. Przepisy wprowadzające ustawę -
Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2020), znajdują zastosowanie przepisy
ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r.
poz. 2019 ze zm.) [dalej „ustawa nPzp”].

Do po
stępowania odwoławczego po stronie Odwołującego w dniu 13 stycznia
2021 r. zgłosił przystąpienie wykonawca ZBM S.A. z siedzibą w Warszawie, w dniu
14 stycznia 2021 r. zgłosili przystąpienie wykonawcy: Transprojekt Gdański Sp. z o.o.
z siedzibą w Gdańsku, Infra – Centrum Doradztwa Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,
wykonawca Multiconsult Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie oraz wykonawca IDOM

Inżynieria, Architektura i Doradztwo Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, a w dniu 15 stycznia
2021 r. wykonawca TPF Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.
Izba stwierdziła skuteczność zgłoszenia przystąpienia ww. wykonawców, którzy stali
się tym samym uczestnikami postępowania odwoławczego.

W dniu 3 marca 2021 r.
Odwołujący wniósł do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej
pismo w formie elektronicznej,
w którym oświadczył, że cofa odwołanie wniesione w dniu
11 stycznia 2021 r.
Izba stwierdziła, że oświadczenie o wycofaniu odwołania zostało złożone
przez osobę uprawnioną do reprezentowania Odwołującego.

Wobec powyższych ustaleń Izba wskazuje, że na skutek cofnięcia odwołania
wystąpiła przesłanka do umorzenia postępowania odwoławczego, o której mowa w art. 520
ust. 1 i 2 oraz art. 568 pkt 1 ustawy nPzp.
Stosownie do treści art. 520 ust. 1 ustawy nPzp,
odwołujący może cofnąć odwołanie do czasu zamknięcia rozprawy. Cofnięte odwołanie nie
wywołuje skutków prawnych, jakie ustawa wiąże z wniesieniem odwołania do Prezesa Izby
(art. 520
ust. 2 ustawy nPzp). Z kolei w myśl art. 568 pkt 1 ustawy nPzp, Izba umarza
postępowania odwoławcze, w formie postanowienia, w przypadku cofnięcia odwołania.

O kosztach postępowania odwoławczego Izba orzekła na podstawie art. 557 i 575
u
stawy nPzp w zw. z § 9 ust. 1 pkt 3 lit. a rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie
szczegółowych rodzajów kosztów postępowania odwoławczego, ich rozliczania oraz
wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania z dnia 30 grudnia 2020 r. (Dz. U. z 2020
r. poz. 2437),
nakazując zwrot na rzecz Odwołującego 90% kwoty wpisu uiszczonego
w
wysokości 15 000,00 zł.

Mając na uwadze powyższe postanowiono jak w sentencji.

Przewodniczący: ……………………………..

Członkowie:
……………………………..

……………………………..Wcześniejsze orzeczenia:

Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie