eGospodarka.pl

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO2020 › Sygn. akt: KIO 2642/20, KIO 2649/20
rodzaj: WYROK
data dokumentu: 2020-12-16
rok: 2020
sygnatury akt.:

KIO 2642/20
KIO 2649/20

Komisja w składzie:
Przewodniczący: Emil Kawa Członkowie: Emilia Garbala, Klaudia Szczytowska - Maziarz Protokolant: Rafał Komoń

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 15 grudnia 2020 roku w Warszawie, odwołań
wniesionych do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 15 października 2020 roku
przez:
1.
wykonawcę G. S, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Zakład
Remontowo-Budowlany ULBUD G. S., ul. Botaniczna 26/16, 42-
216 Częstochowa
(sygn.
KIO 2642/20),
2.
wykonawcę Eco-Team Sp. z o.o. Sp.k., ul. Władysława Jagiełły 60, 42-200
Częstochowa
(sygn. KIO 2649/20),
w postępowaniu prowadzonym przez Gminę i Miasto Koziegłowy, pl. Moniuszki
14, 42-
350 Koziegłowy,


przy udziale wykonawców :
A.
wykonawcy Eco-
Team Sp. z o.o. Sp.k. ul. Władysława Jagiełły 60, 42-200
Częstochowa
zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego o sygn. akt KIO
2642/20 po stronie zamawiającego,
B.
wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: konsorcjum:
INSTALBUDOTECH Sp. z o.o. Spółka komandytowa, PPHU INSTAL-BUDOTECH J. G.,
ul. Częstochowska 38c, 42-287 Kamienica
zgłaszających przystąpienie do postępowania
odwoławczego o sygn. akt KIO 2642/20 oraz KIO 2649/20 po stronie zamawiającego,


orzeka:

1.
w zakresie odwołania o sygn. KIO 2642/20:
1a. umarza postępowanie odwoławcze w zakresie zarzutu nr 3 odwołania z powodu jego
uwzględnienia przez zamawiającego,
1b. w pozostałym zakresie zarzuty odwołania oddala,
2.
kosztami postępowania obciąża odwołującego i:
2a. zalicza w poczet kosztów postępowania kwotę 20 000,00 zł (dwadzieścia tysięcy złotych)
uiszczonych przez odwołującego tytułem wpisu od odwołania,
2b. zasądza od odwołującego Zakład Remontowo-Budowlany ULBUD G. S. na rzecz
zamawiającego Gmina i Miasto Koziegłowy kwotę 4 024,53 zł (cztery tysiące zero
dwadzieścia cztery złote 53/00) tytułem zwrotu kosztu wynagrodzenia pełnomocnika oraz
kosztów dojazdu na posiedzenie/rozprawę.

3.
w zakresie odwołania o sygn. KIO 2649/20:
3a. uwzględnia odwołanie i nakazuje zamawiającemu: unieważnienie czynności wyboru jako
najkorzystniejszej oferty,
złożonej przez konsorcjum INSTALBUDOTECH Sp. z o.o. Spółka
komandytowa, PPHU INSTAL-BUDOTECH J. G., ul.
Częstochowska 38c, 42-287
Kamienica, wezwanie tegoż wykonawcy w trybie art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień
publicznych (t.j. Dz. U. z 2
019 r., poz. 1843 ze zm.) do przedłożenia dokumentów
potwierdzających spełnianie wymogów SIWZ w zakresie parametrów objętych zarzutami
odwołania oraz nakazuje ponowne badanie i ocenę ofert,
4.
kosztami postępowania obciąża zamawiającego, i:
4a. zalicza w
poczet kosztów postępowania kwotę 20 000,00 zł (dwadzieścia tysięcy złotych)
uiszczonych przez odwołującego tytułem wpisu od odwołania,
4b. zasądza od zamawiającego na rzecz odwołującego kwotę 23 600,00 zł (dwadzieścia trzy
tysiące sześćset złotych) tytułem zwrotu kwoty wpisu od odwołania oraz kosztu
wynagrodzenia pełnomocnika.

Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. -
Prawo zamówień
publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.) na niniejszy wyrok - w terminie 7 dni od
dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby
Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Poznaniu.

Przewodniczący ……………………

Członkowie : ……………………

…………………….

Sygn. KIO 2642/20
Sygn. KIO 649/20
UZASADNIENIE
Gmina i Miasto Koziegłowy Plac Moniuszki 14, 42-350 Koziegłowy, zwany dalej
„zamawiającym” prowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn. Budowa
ogniw fotowoltaicznych i pomp ciepła na terenie Gmin Koziegłowy i Siewierz celem poprawy,
jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii
(znak sprawy:
RiGK. 271.08.2018).
Postępowanie zostało podzielone na dwie części. Przedmiotowe
odwołania zostały wniesione od czynności zamawiającego w cz. II postępowania. Wszczęcie
postępowania zostało ogłoszone w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej z dnia
29.05.2018 r. nr 2018/S 100-227641.

W dniu 10 p
aździernika 2020 roku zamawiający poinformował wykonawców o
wyborze najkorzystniejszej oferty w obu częściach postępowania oraz o wykluczeniu i
odrzuceniu ofert wykonawców. W postępowaniu oferty złożyło 12 wykonawców, a trzech z
nich wniosło odwołanie od tej czynności zamawiającego do Prezesa Krajowej Izby
Odwoławczej.
Wykonawca
Sanito sp. z o.o. ul. Puławska 476, 02-884 Warszawa (KIO 2648/20) wniósł
odwołanie, kwestionując wybór i ocenę ofert w obu częściach postępowania. Jednakże
wykonawca ten wycofał swoje odwołanie, a Izba wydała w dniu 14 grudnia 2020 r.
p
ostanowienie o umorzeniu tego postępowania.
Kolejne dwa odwołania objęte przedmiotowym postępowaniem zostały wniesione
przez wykonawców: 1) Zakład Remontowo - Budowlany ULBUD G. S. ul. Botaniczna 26/16,
42-
200 Częstochowa (KIO 2642/20) oraz 2) Eco-Team Sp. z o.o. Sp.k. ul. Władysława
Jagiełły 60, 42-200 Częstochowa.

Odwołanie wykonawcy: Zakład Remontowo - Budowlany ULBUD G. S. ul. Botaniczna
26/16, 42-
200 Częstochowa (KIO 2642/20).


Wykonawca ten, zwany dalej „odwołującym” lub „odwołującym ULBUD”, we
wniesionym odwołaniu zarzucił zamawiającemu niezasadne odrzucenie oferty odwołującego
i tym samym naruszenie przepisu art
. 7 ust. 1 w związku z art. 89 ust 1 pkt 2 Pzp.
Podnosząc powyższe zarzuty wniósł o nakazanie zamawiającemu:
a.
unieważnienie czynności odrzucenia oferty odwołującego,
b.
unieważnienie czynności wyboru oferty najkorzystniejszej,
c.
powtórzenie czynności oceny ofert z udziałem oferty odwołującego,
d.
uznanie oferty odwołującego za najkorzystniejszą zgodnie z przyjętymi kryteriami
oceny ofert.

Na wstępie wskazał, że zamawiający w informacji o odrzuceniu oferty odwołującego
podał, że podstawą tej czynności była niezgodność treści złożonej oferty z wymaganiami z
uwagi na fakt, iż zaoferowane pompy ciepła nie spełniają parametrów technicznych
wymaganych w opisie przedmiotu zamówienia. Ponadto Zamawiający stwierdził, że
współczynnik COP oferowanych pomp nie odpowiada współczynnikom wynikającym z
raportów z badań.

Odwołujący podał, że czynność odrzucenia jego oferty dokonana została z rażącym
naruszeniem przepisów ustawy Pzp, gdyż nieprawdziwe jest stanowisko zamawiającego, że
oferowana pompa o mocy min. 20 kW gene
ruje większy pobór mocy niż został dopuszczony
w SIWZ. Odwołujący podał, że przy wymogu, aby pompa ta miała maksymalny pobór mocy
w wysokości nie większej 4,5 kW, zaoferował pompę Dimplex SI 22 TU, której maksymalny
pobór wynosił 5,32 kW. Podkreślił, że maksymalny pobór mocy dla pompy 20 kW na
poziomie 4,5 kW jest sprzeczny z dokumentacją przetargową. PFU w odniesieniu do pomp
ciepła wymagało spełnienia minimalnego parametru COP na poziomie min. 4,23, co wynikało
z Tabeli nr 1.
– wymagania szczegółowe dotyczące pomp ciepła. Nadmienił, że współczynnik
COP definiujemy w sposób następujący: całkowita moc cieplna dzielona przez pobieraną
moc eklektyczną. Zgodnie z wyliczeniami opartymi o treść odpowiedzi na pytanie 31
współczynnik COP jest większy od 4,23, a maksymalny pobór mocy elektrycznej jest
nieosiągalny dla urządzeń które spełniałyby wymaganie PFU. Niezrozumiałe zdaniem
odwołującego jest ponadto obniżenie wymaganego współczynnika COP aż do 3,85 w
przypadku pomp ciepła o mocy 15 i 30 kW, co wiąże się ze znacznym podniesieniem
maksymalnego poboru mocy elektrycznej przekraczającego wymagania PFU i znacznego
spa
dku efektywności energetycznej. Prowadzi to do zwiększenia kosztów eksploatacji i
pogorszenia efektu ekologicznego.
Podkreślił, że do oceny sprawności i ekonomiczności
pomp ciepła stosuje się współczynnik COP, a nie konkretną wartość poboru mocy
eklektycznej. Proponowana w ofercie o
dwołującego pompa SI 22TU posiada wyższą moc
grzewczą od wymaganej oraz wyższy wskaźnik COP od wymaganego dla B0/W35 - moc
22,946 kW,
COP 4,31. Wyższy wskaźnik COP świadczy o mniejszym zużyciu energii
elektrycznej przez urządzenie. Natomiast większa moc przekłada się na krótszy czas pracy
w skali całego sezonu grzewczego. Chwilowy pobór mocy elektrycznej większej pompy
ciepła jest większy niż pompy mniejszej, ale ze względu na krótszy czas pracy w sezonie
grzewczym
, układ w ogólnym bilansie zużywa mniej energii elektrycznej i uzyskuje lepszy
efekt ekologiczny.
Podkreślił, że zdaniem odwołującego maksymalne pobory mocy elektrycznej z
odpowiedzi na pytanie 31 są sprzeczne z wymaganiami PFU. Oferowane przez
Odwołującego urządzanie spełnia wymagania PFU i zapewnia bardziej ekonomiczną pracę
oraz lepszy efekt ekologiczny niż minimalne wymagania określone przez Zamawiającego w

PFU. O
dnosząc się do parametrów zaoferowanej pompy ciepła S0/W35 podał, że zgodnie z
przyjętymi zasadami pomiaru, w raporcie z badań pompy SI35 podano wynik osiągniętej
mocy na poziomie 34,85 kW jako średni wynikający z metodologii badawczej. Badania pomp
ciepła pod kątem przyznania certyfikatu jakościowego EHPAQ przeprowadzane są poprzez
akredytowane laboratoria, na podstawie wytycznych Europejskiego Stowarzyszenia Pomp
Ciepła EHPA oraz norm serii EN14511.
Regulacja EHPA w sprawie badań, podaje zakresy tolerancji w odniesieniu do podawanych
przez producentów parametrów pracy urządzeń (wydajność i współczynnik COP). Zgodnie z
pkt 6.4 1. przywołanej Regulacji uznaje się, że „Podane parametry pracy określone w Tabeli
2 uważane są za potwierdzone, jeżeli ich wartości nie odbiegają o ponad +5% od ustalonych
w drodze pomiarów wartości wydajności i współczynnika COP
”. W tym zakresie powołał się
również na obliczenia odchyłki pomiarowej dla pompy ciepła, wykonane przez dr hab. inż.
Leszka Pająka na podstawie wytycznych normowych wskazując, że mieści się w tym
przedziale mocy
pompa ciepła SI35TU. Zgodnie z Dyrektywą Unijną 2010/30/UE otrzymała
ona
etykietę energetyczną, która potwierdza jej wysoką klasę A+++ dla temperatury zasilania
instalacji 35°C. Dodał, że zarówno etykieta energetyczna, jak i tabela danych technicznych
na podstawie których wyznaczana jest klasa energetyczna została opracowana na
podstawie unijnego rozporządzenia 811/2013. Metodyka przedstawiania parametru mocy
grzewczej urządzenia na etykiecie i w tabeli danych pozwala na zaokrąglanie tej wartości do
pełnego kilowata (w tym wypadku 35 kW).
Reasumując swoje stanowisko w zakresie podniesionego zarzutu podał, że pompa
ciepła SI35TU posiada międzynarodowy znak jakości EHPA Q wydawany przez Europejskie
St
owarzyszenie Pomp Ciepła (European Heat PumpAssociation) i ratyfikowane przez Polską
Organizację Pomp Ciepła (PORT PC). Przyznanie certyfikatu jakościowego odbywa się na
podstawie wspomnianej już Regulacji EHPA, która określa terminy i definicje, warunki i
rodzaje badań oraz inne wymogi, które warunkują przyznanie Znaku jakości EHPA Q.
Regulacja EHPA w zakresie badania wydajności grzewczej pompy ciepła przywołują normę
EN 14511-
3, która jest również Polską Normą. Wskazana w normie niepewność pomiarowa
mocy
grzewczej na poziomie 5% uwzględniona została również w Regulacji EHPA odnośnie
certyfikatu jakościowego EHPA Q. Niepewność pomiarowa 5% w odniesieniu do wartości
34,85 kW oznacza przedział od 33,33 do 36,37 kW. Taka odchyłka (wynikająca z braku
nieskończenie dokładnych instrumentów pomiarowych) mocy i COP jest w pełni
dopuszczalna przez normę i stowarzyszenie EHPA. Powyższe oznacza, że zaoferowana
pompa w pełni odpowiada wymaganiom określonym w przedmiotowym postępowaniu i jest
zgodna z SIWZ. Pompa ciepła S135TU wg raportu z badań, które obarczone są wyżej
wskazanymi ryzykami pomiarowymi posada parametry:
- pomiar mocy grzewczej przy parametrze S0/W35 - 34,85 kW

-
pobór mocy eklektycznej przy parametrze S0/W35 - 7,33 kW
Proponowane przez o
dwołującego urządzanie zużywa o 1117 W mniej energii od
dopuszczanego w postępowaniu, jak również o 580 W mniej od wybranej oferty. Zarzucaną
o
dwołującemu różnicę 150 W można uzupełnić choćby grzałka akwariową, a i tak efekt
ekologiczny i ekonomia pracy pompy
będzie w takim zestawie lepszy i bardziej wydajny od
zaoferowanej przez wybranego wykonawcę.
Podniósł także, iż nawet gdyby przyjąć zarzucane przez zamawiającego
niezgodności, to zdaniem odwołującego w takiej sytuacji zamawiający miał obowiązek
dokonać poprawy oferty w trybie określonym w art. 87 ust. 2 pkt. 3 Pzp, czego z
niezrozumiałych przyczyn zaniechał, kwalifikując rzekomą niezgodność jako podstawę
odrzucenia oferty.
Nadto zamawiający nie zbadał okoliczności sprawy w sposób należyty, w
szczególności nie podjął żadnych czynności zmierzających do wyjaśnienia stwierdzonych
rzekomych rozbieżności w treści oferty, co — w ocenie odwołującego - skutkowało
nieuzasadnionym odrzuceniem oferty w pełni odpowiadającej treści SIWZ.

Zamawiający w pisemnej odpowiedzi na odwołanie wniósł o oddalenie odwołania
jako niezasadnego. Na wstępie wskazał, że zamawiający w informacji o odrzuceniu oferty
podał, że podstawą odrzucenia oferty było zaproponowanie przez wykonawcę pompy ciepła,
która nie spełnia parametrów technicznych wymaganych w dokumentacji technicznej.
Zaoferowana przez odwołującego pompa c.o. i c. w. u o mocy min. 20 kW, dla której
zamawiający wymagał, aby maksymalna moc poboru nie przekraczała wartości 4,5 kW, a
odwołujący zaoferował maksymalną moc poboru na poziomie 5,32 kW, a także aby
minimalna moc grzewcza wynosiła nie mniej niż 35 kW, a odwołujący zaoferował minimalną
moc grzewczą na poziomie 34,8 kW, co jest niezgodne z treścią SIWZ i stanowiło podstawę
do odrzucenia oferty zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp.
Podał, iż w ramach postępowania, w
odniesieniu do pomp ciepła określone zostały trzy parametry, których spełnienia
zamawiający wymagał, a które następnie weryfikowane były na poziomie oceny złożonych w
toku p
ostępowania ofert. Czynniki te to:
>
Maksymalna moc poboru energii elektrycznej,
>
Minimalna moc grzewcza,
>
Współczynnik COP określający relację pomiędzy maksymalną mocą poboru energii
elektrycznej, a minimalną mocą grzewczą pompy ciepła tj. tzw. współczynnik wydajności
(efektywności pracy pompy ciepła), w ramach którego brane są pod uwagę również inne
czynniki jak temperatura.
Określenie właściwych parametrów dla poszczególnych pomp ciepła nie budziło
wątpliwości wykonawców, w tym odwołującego, który na etapie przygotowania do złożenia
oferty w Postępowaniu nie kierował względem zamawiającego pytań i nie wnosił o dokonanie
żadnych zmian dokumentacji przetargowej w tym zakresie po wprowadzeniu do

dokumentacji obok współczynnika COP pozostałych, spośród wyżej wskazanych,
parametrów, jako wymaganych. Wyżej wskazane parametry oferowane pompy ciepła winny
spełniać łącznie tj. nie ma możliwości zastąpienia spełnienia jednego z wyżej wskazanych
parametrów, za pomocą pozostałych parametrów.
Zdaniem zamawiającego, wszelkie ewentualne zarzuty odwołującego w tym
względzie, uznać należy za spóźnione oraz uznać je, jako próbę pośredniego postawienia
zarzutów względem nie tyle samej czynności odrzucenia jego oferty, co względem
dokumentacji przetargowej, co na obecnym etapie
postępowania winno zostać uznane za
działanie spóźnione, a jako takie nie mogące korzystać z ochrony prawa.
Nadto podał, że przedstawiona względem omawianej podstawy odrzucenia oferty
o
dwołującego argumentacja, budzi jego zdziwienie, gdyż nie odnosi się w ogóle do
uzasadnienia odrzucenia jego oferty ani parametru, jakim jest maksymalna moc poboru
energii elektrycznej. W szczególności odwołujący nie wyjaśnia, jak kwestie związane z
przyjętym współczynnikiem COP mają się do kwestii związanych z założoną maksymalną
mocą poboru energii elektrycznej. Zauważył, że odwołujący w przedstawionej w odwołaniu
tabeli, na podstawie której próbuje wykazać rzekomą wadliwość przyjętych wartości dla
współczynnika COP oblicza go wyłącznie dla poszczególnych wartości, nie zaś dla
wszystkich możliwych ich konfiguracji, w odniesieniu do których parametr ten w
p
ostępowaniu musiał zostać osiągnięty. Zamawiający wyjaśniał, że parametr w postaci
współczynnika COP oraz parametr w postaci maksymalnej mocy poboru energii elektrycznej
stanowią parametry odrębnie weryfikowane przez zamawiającego w toku Postępowania,
które muszą być spełnione niezależnie od osiągnięcia współczynnika COP na danym
poziomie.
Odwołujący w odwołaniu nie kwestionuje ustalonego w SIWZ parametru
maksymalnej mocy poboru energii elektrycznej, który dla tej pompy ciepła określono na
wartość 4,5 kW. Parametr ten nie jest parametrem osiąganym przez zaoferowaną przez
odwołującego pompę ciepła tj. DIMPLEX SI 22 TU, dla której moc ta określona została na
5,32 kW, czego odwołujący w ogóle nie kwestionuje, a tym samym okoliczność tę uznać
należy za przyznaną przez niego i bezsporną pomiędzy stronami. Mając na względzie treści
dokumentacji p
ostępowania, nie może budzić wątpliwości, że wszystkie zaoferowane pompy
ciepła muszą spełniać wszystkie trzy określone dla nich parametry, tj:
>
Maksymalną moc poboru energii elektrycznej,
>
Minimalną moc grzewczą,
>
Współczynnik COP
czego oferta o
dwołującego w odniesieniu do pompy ciepła c.o. i c.w. u o mocy min. 20 kW
bezsprzecznie nie spełnia w zakresie parametru, z ww. tiretu 1. Podkreślił, że w takich
okolicznościach, niezależnie od dalszej argumentacji odwołującego, samodzielnie zaistniały
podstawy do odrzucenia tej
oferty, co zamawiający, prawidłowo dokonując jej oceny, uczynił.

Odnośnie zarzutów odwołania w odniesieniu oferowanej pompy ciepła c.o. i c.w. u o mocy
min. 35 kW, dla której zamawiający wymagał, aby minimalna moc grzewcza wynosiła nie
mniej niż 35 kW, a w odniesieniu do której odwołujący zaoferował minimalną moc grzewczą
na poziomie 34,8 kW, to odwołujący, podobnie jak w odniesieniu do wyżej omawianego
przekroczenia maksymalnej mocy poboru, nie kwestionuje wynikającej z badań wartości tj.
34,8 kW, a jedynie szeroko wywodzi o
konieczności jej niejako zaokrąglenia w górę, a to z
uwagi na dopuszczalną sumaryczną odchyłkę od obliczeń na poziomie +5%.
W odniesieniu do powyższego zamawiający podał, że wedle jego wiedzy oznaczone
przez odwołującego tolerancje i wartości dopuszczalnych odchyłek, uwzględniane są już w
ramach prowadzonych badań (a zatem mieszczą się w wynikającej z nich średniej na
poziomie 34,8 kW), nie mogą zatem zostać niejako ponownie nałożone na ich wynik, co
o
dwołujący zdaje się w treści odwołania sugerować. Dalej podał, że przywołana przez
odwołującego norma tj. EN-14511 przewiduje minimalną moc ciepną na poziomie 35 kW nie
przewidując w tym zakresie żadnych odchyłek tudzież tolerancji. Zamawiający przyznaje, że
według jego najlepszej wiedzy, dla niektórych norm tolerancje takie i odchylenia są wyraźnie
w ich treści przewidziane, jednakże nie znajduje to zastosowania w odniesieniu do
przywołanej normy. Zresztą zamawiający zauważył, że odwołujący wprost takiego
postanowienia powołanej normy nie przedstawia, odnosząc się jedynie do Regulacji EHPA w
sprawie badania przez producentów parametrów pracy urządzeń (tu ponownie zamawiający
podkreśla, że odnosi się to do etapu badania, tj. ujęte zostało już w ramach przedstawionego
ich wyniku tj. 34,8 kW).
Biorąc powyższe pod uwagę zamawiający zauważa, że owe maksymalne 5%
odchylenia w odniesieniu do uzyskanego wyniku 34,8,
nie może być interpretowane jedynie
na korzyść wykonawcy tj. poprzez przyjęcie, że stanowi podstawę do odpowiedniego
przyjęcia powiększenia wartości uzyskanej w wyniku przeprowadzonych badań. Należy
bowiem pamiętać, że tolerancja to nie wyłącznie „+", ale „+" i „-„. Gdyby zaś, jak argumentuje
o
dwołujący, zamawiający miał takową tolerancję przyjmować, to z jakiego względu miałby
oceniać ją wyłącznie w sposób w danym wypadku dla wykonawcy korzystny, nie
uwzględniając sytuacji, że wystąpienie tolerancji „-„ w analizowanej sprawie, jeszcze bardziej
pogorszy
łoby osiągany wynik (byłby on wtedy na poziomie około 33kW), a tym samym
zamawiający miałby dopuszczać produkt, który potencjalnie w większym jeszcze zakresie
odbiega od ustalonych przez niego parametrów. Takie działanie w ocenie zamawiającego,
wobec wyraźnego określenia parametrów w treści dokumentacji przetargowej, która nie
wskazuje na żadne dopuszczalne tolerancje, stanowiłoby o naruszeniu przez zamawiającego
podstawowych zasad prawa zamówień publicznych tj. do braku przejrzystości postępowania
oraz naruszenia konkurencyjności i zasady uczciwej konkurencji.

Reasumując podał, iż jak wskazano powyżej, oferowana pompa, aby spełniała określone
przez zamawiającego wymagania, musi spełniać je ściśle dla każdego z określonych
parametrów, czego w odniesieniu do minimalnej mocy grzewczej urządzenia zaoferowana
pompa ciepła DIMPLEX SI 35 TU, niewątpliwie nie spełnia.
Do postępowania po stronie zamawiającego przystąpili wykonawcy: 1) Sanito sp. z
o.o.
ul. Puławska 476, 02-884 Warszawa, 2) Konsorcjum w składzie INSTALBUDOTECH Sp.
z o.o. sp. k. (Lider) , PPHU INSTAL-BUDOTECH J. G.
(Partner) ul. Częstochowska 38c, 42-
287 Kamienica oraz 3) Eco-
Team Sp. z o.o. Sp.k. ul. Władysława Jagiełły 60, 42-200
Częstochowa.

W nawiązaniu do opozycji zamawiającego co do przystąpienia wykonawcy Sanito sp.
z o.o. Izba uwzględniła opozycję. Nadto nikt nie stawił się za tego wykonawcę zgłaszającego
przystąpienie na posiedzenie Izby. Natomiast Izba dopuściła do postępowania
odwoławczego jako uczestnika postępowania konsorcjum INSTALBUDOTECH oraz Eco-
Team Sp. z o.o. Sp.k.
Przystępujący konsorcjum INSTALBUDOTECH w swoim stanowisku poparł
stanowisko zamawiającego oraz podał, że odwołujący ULBUD nie formułuje żadnych
zarzutów względem przystępującego i tym samym przystępujący na tym etapie nie ma
podstaw, aby
przedstawiać zarzuty względem oferty odwołującego.
Przystępujący Eco-Team Sp. z o.o. na rozprawie poparł stanowisko zamawiającego
i pod
niósł, iż sama treść odwołania w sposób jednoznaczny pokazuje, że złożona oferta nie
spełnia wymagań SIWZ, a dla wytłumaczenia tych niezgodności odwołujący próbuje na
etapie rozprawy kwestionować treść postanowień PFU. Podkreślił, że nie jest zasadne
twierdzenie, że im pompa ciepła jest o wyższej mocy, to w okresie całego roku w
rzeczywistości pobór energii będzie mniejszy. Podał, że zamawiający ustalił pewne
parametry pomp
, w oparciu o które będzie oceniał oferty i te parametry muszą być ściśle
przestrzegane. Nie jest dopuszczalne, aby wykonawca na etapie składania ofert przyjmował
możliwość przekroczenia jednego z parametrów pomp, uzasadniając to efektywnością
zaoferowanego rozwiązania. Zauważył także, iż niewątpliwym jest, że w ramach wskazanych
w PFU wymagań co do mocy grzewczej, poboru energii elektrycznej i współczynnika COP
nie wszystkie
występujące na rynku pompy, będą spełniały te wymagania. Taka sytuacja ma
miejsce w przypadku oferty odwołującego, gdzie zaoferowana pompa takiego wymagania nie
spełnia. Wymagania zamawiającego w tym zakresie, wydają się być zdaniem
przystępującego jednoznaczne, gdyż żaden z wykonawców po 7 maja 2020 roku, kiedy
z
amawiający udzielił odpowiedzi na pytania wykonawców, pytań w tym zakresie nie składał.

Odwołanie Eco-Team Sp. z o.o. Sp.k., ul. Władysława Jagiełły 60, 42-200 Częstochowa
(sygn. KIO 2649/20).


Wykonawca ten zwany dalej
„odwołującym Eco - Team” we wniesionym odwołaniu
zarzucił zamawiającemu zaniechanie:
odrzucenia oferty konsorcjum INSTALBUDOTECH Sp. z o.o.
, która to oferta została uznana
najkorzystniejszą w części drugiej postępowania oraz zaniechania wezwania konsorcjum do
uzupełnienia dokumentów w postaci kart katalogowych, z powodu braku potwierdzenia tymi
dokumentami wszystkich parametrów oferowanych w części 2 urządzeń.
Podnosząc powyższe wskazał, iż czynność zamawiającego spowodowała
naruszenie:
1.
art. 26 ust. 3 ustawy Pzp poprzez zaniechanie wezwania wykonawcy do uzupełnienia
dokumentów w zakresie w jakim Wykonawca nie przedstawił kart katalogowych
potwierdzających spełnianie parametrów przez oferowane produkty;
2.
w konsekwencji naruszenie art. 91 ust. 1 Pzp poprzez wybór oferty, która powinna
być odrzucona z uwagi na niespełnianie parametrów, a nadto wykonawca powinien być
wykluczony z postępowania i zaniechanie wyboru jako najkorzystniejszej oferty
Odwo
łującego mimo, iż oferta tego wykonawcy jest ofertą najkorzystniejszą spośród ofert
złożonych w postępowaniu i niepodlegających odrzuceniu,
3.
w konsekwencji naruszenie art. 7 ust. 1 i 3 Pzp w związku z prowadzeniem
postępowania sprzecznie z zasadami uczciwej konkurencji i równego traktowania
wykonawców, poprzez nieuprawnione pozostawienie w postępowaniu wykonawcy, którego
oferta nie spełniała wymagań postawionych w SIWZ i w opisie przedmiotu zamówienia.

Stawiając ww. zarzuty wniósł o nakazanie zamawiającemu unieważnienia czynności
wyboru oferty najkorzystniejszej, dokonanie ponownego badania i oceny złożonych ofert i
odrzucenie oferty k
onsorcjum z uwagi na niespełnienie parametrów przez zaoferowane
pompy ciepła.

Odwołujący uzasadniając postawione zarzuty podał, że w dniu 5 października 2020
roku
otrzymał informacje o wyborze oferty konsorcjum Instalbudotech sp. z o.o. Z takim
wyborem
według odwołującego nie sposób się zgodzić, albowiem oferta tego wykonawcy
powinna zostać odrzucona jako niespełniająca wymagań SIWZ co do parametrów pomp
ciepła wymaganych przez zamawiającego w SIWZ.
Zgodnie z treścią zaktualizowanego Programu Funkcjonalno - Użytkowego (PFU
aktualizacja)-
strona 11 Tabela nr 1 Zamawiający wymagał aby współczynnik COP dla
parametrów B0/W55 wynosił 2,85. Określony przez zamawiającego współczynnik COP
oznacza współczynnik wydajności pomp ciepła. Im zatem współczynnik ten jest wyższy, tym
całość urządzenia jest lepsza.

Konsorcjum pismem z dnia 10 września 2020 roku zobligowane zostało na wezwanie
z
amawiającego do złożenia dokumentów potwierdzających spełnianie parametrów
wymaganych przez zamawiającego - w tym zgodnie z punktem 3.5 wezwania: dokumentów
dla pomp ciepła - kart katalogowych potwierdzających parametry, oświadczenia producenta
o gwarancji
, a także certyfikatów potwierdzających wartości współczynnika COP
zmierzonego zgodnie z normą PN-EN 14511 lub certyfikatu potwierdzającego wartość
współczynnika COP zmierzonego zgodnie z normą PN - EN 16177. Zgodnie z
zastrzeżeniem zamawiającego z certyfikatów miała wynikać wartość wymaganego
współczynnika COP, a w przypadku braku do certyfikatu należało dołączyć raport z badań
potwierdzający wymagane współczynniki COP. W odpowiedzi na wezwanie Konsorcjum
złożyło sprawozdania, z których w sposób jednoznaczny wynika że żadna z zaoferowanych
pomp ciepła nie spełnia wymogu minimalnej wartości współczynnika COP dla parametrów
B0/W55 bowiem wynosi ona odpowiednio:
Dla zaoferowanej pompy WPF 10 M - 2,46,
wg. PFU winno być 2,85
Dla zaoferowane pompy WPF 13 M - 2.63,
wg. PFU winno być 2.85
Dla zaoferowane pompy WPF 16 M - 2.46,
wg. PFU winno być 2,85
Poza powyższymi niezgodnościami pompy nie spełniają również postawionych przez
z
amawiającego wymagań w zakresie maksymalnego poboru mocy elektrycznej przez pompę
ciepła dla parametrów S0/W35. Zgodnie z modyfikacją PFU dla części 2 dokonaną w dniu 07
maja 2020 roku na skutek odpowiedzi na pytanie 31, pobór mocy elektrycznej dla
oferowanych pomp ciepła na cele c.o i c.w.u winien wynosić odpowiednio dla mocy 10 kW -
2,2 kW, 15 kW - 3,9 kW, 20 kW-4,5 kW, 25 kW - 5,7 kW, 30 kW - 7,8 kW, 35 kW-8,5 kW.
Z załączonego sprawozdania natomiast (str. 12 sprawozdania tabela) wynika, że pompy o
mocach 10 kW oraz 30 kW posiadają moce elektryczne przewyższające wymogi
zamawiającego tj. pompa WPF 10 M posiada moc elektryczną na poziomie 2,23 a nie 2,2
kW, kaskada dwóch pomp WPF16 M posiada łączny pobór mocy na poziomie 7,82 a nie jak
wymagał Zamawiający 7,8 kW.
Konsorcjum zaoferowało w postępowaniu pompy ciepła powietrze-woda pracujące na
cele c.w.u typ SHP-
F300X Premium, które nie spełniają wymagania co do parametru
maksymalnego ciśnienia zbiornika oraz maksymalnej temperatury pracy zbiornika.
Zgodnie z informacjami zawartymi na stronie 11 PFU (plik 8. PFU c.w.u) zamawiający
wymagał aby zbiornik c.w.u posiadał maksymalne ciśnienie robocze na poziomie 1 MPa.
Z dostarczonych danych technicznych złożonych przez Konsorcjum wynika, że zaoferowana
pompa ciepła posiada maksymalne dopuszczalne ciśnienie robocze na poziomie 0,8 MPa a
więc mniejsze nić wymagane ciśnienie robocze zasobnika.
Zaoferowane pompy nie spełniają również wymagań odnośnie maksymalnej
temperatury pracy zbiornika - na poziomie 100C. Z dostarczonych przez konsorcjum danych

technicznych wynika, że pompa posiada ograniczenie temperatury do temperatury
maksymalnej na poziomie 92
0
C a więc mniejszym niż wymagał zamawiający.

Podkreślił, że zamawiający wskazał jednocześnie w SIWZ - rozdział III punkt 3.5, że
wymaga
ł odnośnie pomp ciepła zaoferowania zbiornika buforowego, układu sterowania i
automatyki
złożenia kart katalogowych potwierdzających spełnianie wymaganych
parametrów. Tymczasem z dokumentów złożonych w postępowaniu przez Konsorcjum nie
wynikają parametry w zakresie maksymalnego ciśnienia pracy wężownicy, gdzie określono w
PFU wymaganie 1,6 MPa i maksymalnej temperatury pracy wężownicy gdzie w SIWZ
określono ją na poziomie max. 110 stopni Celsjusza.

Reasumując powyższe stanowisko w sprawie oferty wybranej podał, że w
przedmiotowej sytuacji mamy do czynienia z n
iezgodnością w merytorycznym aspekcie
treści oferty poprzez zaoferowanie produktu niespełniającego wymagań określonych przez
z
amawiającego, co determinuje stwierdzenie, że oferta nie odpowiada przedmiotowi
zamówienia.
Zamawiający w odpowiedzi na odwołanie wniósł o oddalenie odwołania w całości.
Odnosząc się do postawionego zamawiającemu zarzutu zaniechania zastosowania wobec
oferty wybranej przepisu art. 89 ust.
1 pkt 2 Pzp podał, że zgodnie z utrwaloną linią
orzeczniczą KIO „zastosowanie sankcji w postaci odrzucenia oferty, na kanwie 89 ust. 1 pkt
2 ustawy Pzp, wymaga jednoznacznego wykazania na czym polega niezgodność oferty z
SIWZ. To z kolei warto określić poprzez konfrontację oferty z wyraźnie określonymi i
ustalonymi fragmentami SIWZ dotyczącymi kwantyfikowalnych właściwości przedmiotu
zamówienia"
. Nadto, przywołując wyrok KIO z 6 listopada 2017 r. (KIO 2165/17, LEX nr
2408990) wskaz
ał, że „Odwołanie nie może mieć charakteru ogólnego, powinno
konkretyzować zarzuty, nakierowane na uwzględnienie odpowiadających im żądań,
wskazywać okoliczności faktyczne i prawne, które pozwalają na dokonanie oceny
zasadności tych zarzutów. Poznanie pełnej, właściwej treści zarzutów, żądań, okoliczności
faktycznych i prawnych oraz załączonych dowodów zawartych w odwołaniu złożonym w
terminie zakreślonym przez prawo, pozwala na prawidłową ocenę zarzutów
". Wobec
powyższego, zarzut ten powinien zostać odrzucony, jako niespełniający warunków
formalnych wynikających z art. 180 ust. 3 Pzp, względnie oddalony z uwagi na brak jego
należytego skonstruowania poprzez jego precyzyjne określenie, a co za tym idzie,
zakreślenie zakresu zaskarżenia. Konsekwencją niemożności wykazania uzasadnienia
zarzutu w okolicznościach faktycznych sprawy, jest nieudowodnienie przez odwołującego, na
którym spoczywa w tym zakresie ciężar dowodowy, zaistnienia wskazanego naruszenia.
W
skazać należy na przedwczesność zarzutu podniesionego przez odwołującego. Podał, że
n
awet jeżeli zamawiający stwierdziłby wątpliwości, które podnosi odwołujący, a dotyczące
war
tości COP dla parametru B0/W55 wg. normy PN-EN 14511 o wartości 2,85, czemu

z
amawiający przeczy, to winien on w pierwszej kolejności wezwać Konsorcjum do wyjaśnień
na podstawie art. 26 ust. 4 Pzp. Tym samym
zarzut ten powinien zostać oddalony również z
uwa
gi na jego przedwczesność.

Odnosząc się do rzekomej niezgodności oferty wybranej z treścią SIWZ podał, że
podana tam wartość wskaźnika B0/W55 - 2,85 dotyczy normy PN-EN 14511. Jednakże - jak
sam potwierdza o
dwołujący - zamawiający w swoim wezwaniu z dnia 10 września 2020 r.
wezwał Konsorcjum do przedstawienia certyfikatów potwierdzających wartość współczynnika
COP zmierzonego zgodnie z normą PN-EN 14511 lub certyfikat potwierdzający wartość
współczynnika COP zmierzonego zgodnie z normą PN-EN 16177, którego wartość
stosownie do postanowień dokumentacji postępowania zamawiający określił „wg EN 16147
(A20/W10-55) na COP 3,7" (str. 9, PROGRAM FUNKCJONALNO-
UŻYTKOWY „Montaż
instalacji powietrznych pomp ciepła do ciepłej wody użytkowej w Gminie Koziegłowy").
W
wyniku odpowiedzi na ww. wezwanie zamawiającego z 10 września 2020 r. Konsorcjum
złożyło obszerną dokumentację dotyczącą szczegółów złożonej oferty - a szczególności
podlegających ocenie przez zamawiającego kryteriów oceny ofert, w tym właściwe
certyfikaty
wydane zgodnie z wyżej oznaczonymi normami.
W odniesieniu do oznaczonego przez o
dwołującego parametru w postaci wartości wskaźnika
B0/W55 wskazać należy, że wskaźnik ten ma charakter dodatkowy, niejako uzupełniający i
nie jest kluczowym parametrem dla oce
ny objętych przedmiotem postępowania pomp ciepła.
Jak bowiem wynika wprost z treści samej normy PN-EN 14511 tj. normy kluczowej dla pomp
ciepła, wiodącym i podstawowym wskaźnikiem dla ich oceny jest wskaźnik wartość
wskaźnika B0/W35, bowiem wartość ta ma podstawowe znaczenie dla działania pompy
ciepła i efektywności działania układów grzewczych. W odniesieniu do powyższego wyjaśnił,
że badana m.in. przy uwzględnieniu tego wskaźnika pompa ciepła oferowana przez
Konsorcjum spełnia wymagania określone w SIWZ i uzyskała właściwe certyfikaty
okoliczności te potwierdzające. Na kluczowe znaczenie wskaźnika B0/W55 wskazuje
również sam zamawiający w dokumentacji przetargowej, uznając ten wskaźnik jako
podstawę oceny ofert w ramach pozacenowego kryterium oceny ofert, co uwypukla jeszcze
modyfikacja 14 SIWZ z dnia 6 kwietnia 2020 r., zgodnie z treścią której zamawiający określił
pozacenowe kryteria oceny ofert.
Wskaźnik B0/W55 jest, jw. wskaźnikiem uzupełniającym, jednakże jest kluczowy dla
oceny przydatności pomp ciepła do celu wynikającego z dokumentacji przetargowej i jego
zgodności z potrzebami i założeniami jest wskaźnik B0/W35. Tym samym spełnienie tego
wskaźnika i uzyskanie właściwego potwierdzenia uzyskiwania przez pompy ciepła
parametrów wymaganych przez zamawiającego zgodnie z przywołanymi w SIWZ normami
za pomocą właściwych certyfikatów i zaświadczeń, jest wystarczające dla oceny, że oferta
Konsorcjum jest zgodna z SIWZ, co też zamawiający prawidłowo w niniejszej sprawie ocenił.

O
ferta Konsorcjum spełnia wymóg określony jako kryterium oceny ofert, osiąga
podstawowy dla oceny pomp
ciepła wskaźnik tj. B0/W35, który to wskaźnik zgodnie z treścią
powołanych w SIWZ norm ma charakter podstawowy i kluczowy dla ich oceny, a
prawidłowość w tym zakresie potwierdza uzyskanie właściwego certyfikatu, nie może budzić
wątpliwości, że przedstawiona przez Konsorcjum dokumentacja techniczna dotycząca
stosowanej techniki inwertorowej pomp, daje gwarancję, że oferowane rozwiązanie jest nie
gorsze niż opisane w PFU, w ocenie zamawiającego nie ma podstaw do odrzucenia oferty
Konsorcjum. O
dpowiedź zamawiającego na pytanie nr 5 z 30 czerwca 2020 r. jest również
aktualna, co do mocy elektrycznej pompy WPF 10 M oraz kaskady dwóch pomp WPF 16, co
potwierdza według odwołującego poprawność oceny oferty. W pierwszym względzie
wskazać należy, że wartości z badań po zaokrągleniu matematycznym dają nam wynik,
których wymagał Zamawiający - 2,23 kW ≈ 2,2 kW, zaś kaskada pomp łączny pobór mocy
7,82 kW
≈ 7,8 kW. Odchylenia te są minimalne, a wartości wskazywane w testach
przeprowadzanych w warunkach laboratoryjnych dają dużo większą precyzację i w
normalnych warunkach nigdy nie są osiągane. Wskazać należy, że zamawiający nie
wskazywał wartości, jako maksymalnych, ale jako oczekiwane.
Natomiast w odnies
ieniu do treści zarzutu dotyczącego zbiornika i wężownicy
zamawiający wskazał na odpowiedzi na pytanie nr 26, aby zbiornik posiadał maksymalne
ciśnienie robocze na poziomie 1MPa, natomiast z oferty wynika że zaoferowana pompa
ciepła posiada maksymalne dopuszczalne ciśnienie robocze na poziomie 0,8 MPa. Zgodnie
z odpowiedzią zamawiającego na ww. pytanie zamawiający dał jasny przekaz, że chodzi o
maksymalne dopuszczalne ciśnienie robocze, a więc jeżeli wartość ta przewyższałaby
wymagany przez z
amawiającego można byłoby mówić o ofercie niezgodnej z wymogami
SIWZ. Zgodnie ze słownikiem języka polskiego PWN maksymalny oznacza «możliwie
najwyższy lub największy». Jak wskazał zamawiający w odpowiedzi na wyżej przytoczone
pytanie „wykonawca musi uzyskać wymagany efekt energetyczno-ekologiczny", a skoro
pompa SHP-
F300 X PREMIUM osiąga zakładany przez Zamawiającego efekt, to trudno z tej
okoliczności czynić skuteczny zarzut. Skoro dokumentacja złożona przez Konsorcjum
potwierdziła parametry żądane przez zamawiającego, bądź wskazała, że proponowane
rozwiązania są nie gorsze niż oczekuje zamawiający, to zarzut ten nie znalazł potwierdzenia
w całości.
Podsumowując stanowisko w zakresie tego zarzutu podał, że odwołujący w tej
sprawie przystąpił do zamawiającego po jego stronie w związku z odwołaniem wniesionym
przez Sanito sp. z o.o., występującego w niniejszej sprawie jako przystępujący, nie
ograniczając swego przystąpienia do części postępowania. Zauważyć zaś należy, że
okoliczność wskaźnika B0/W55 podnoszona jest jako zarzut w odwołaniu Sanito sp. z o.o.,
zgodnie zaś z art. 185 ust. 5 Pzp czynności uczestnika postępowania odwoławczego nie

mogą pozostawać w sprzeczności z czynnościami i oświadczeniami strony, do której
przystąpił, z zastrzeżeniem zgłoszenia sprzeciwu, o którym mowa w art. 186 ust. 3, przez
uczestnika, który przystąpił do postępowania po stronie zamawiającego. Zaś instytucja
sprzeciwu dotyczy całkowitego lub częściowego uznania odwołania przez zamawiającego,
które to w niniejszej sprawie nie ma miejsca. Stwierdzić należy więc, że stanowiska
o
dwołującego w tej mierze są sprzeczne i skoro w drugiej sprawie popiera on prawidłowość
dokonania oceny oferty Konsorcjum, to należałoby przyjąć, że czynnością przystąpienia sam
potwierdził, że zarzut ten nie znajduje uzasadnienia w okolicznościach faktycznych i
prawnych.
Odnosząc się do podniesionego zarzutu naruszenia przez zamawiającego przepisu z
art. 26 ust. 3 Pzp podał, że odwołujący wydaje się wskazywać, że zarzut ten dotyczy
naruszenia rozdziału III pkt. 3.5. SIWZ dot. żądania zamawiającego do wskazania kart
katalogowych potwierdzających spełnienie wymaganych parametrów w zakresie ciśnienia
pracy wężownic. Wbrew twierdzeniom odwołującego dokumenty te zostały przedstawione
przez Konsorcjum. Mając na uwadze powyższe, stwierdzić należy, że zarzut ów jest
chybiony, albowiem karty katalogowe, co dopuszczalne było przez zamawiającego,
przedłożone zostały na skierowane do Konsorcjum wezwanie, a tym samym brak jest
faktycznych podstaw o
dwołania w odniesieniu do replikowanego zarzutu.
W nawiązaniu do zarzutu naruszenia art. 91 ust. 1 Pzp podał, że zdaniem
zamawiającego, odwołujący nie rozróżnia instytucji wykluczenia wykonawcy z postępowania
od instytucji odrzucen
ia oferty. Wykluczenie dotyczy podmiotu, a więc wykonawcy biorącego
udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, natomiast odrzucenie dotyczy
przedmiotu, czyli oferty złożonej w postępowaniu. Mając na względzie powyższe
okoliczności oraz te przedstawione w zakresie zarzutu, brak jest podstaw do uznania oferty
Konsorcjum za podlegającą odrzuceniu z powodu jej niezgodności z treścią SIWZ, co
skutkuje
zdaniem zamawiającego iż podniesiony zarzut nie zasługuje na jego
uwzględnienie. Odnosząc się zaś do samej kwestii braku wykluczenia wykonawcy z
postępowania zamawiający wskazał, że odwołujący nie podał, dlaczego Konsorcjum winno
być wykluczone z udziału w postępowaniu. Podkreślił, że zamawiający dokonał oceny oferty
Konsorcjum, nie tylko z punktu w
idzenia przedmiotowego (a więc merytorycznej jej treści tj.
zgodności z dokumentacją postępowania), ale również podmiotowej (a więc spełnienia
warunków udziału w postępowaniu oraz braku przesłanek wykluczenia, zarówno
obligatoryjnych, jak i fakultatywnych)
. W ocenie zamawiającego, w oparciu o przedstawioną
dokumentację przez Konsorcjum nie istnieją żadne przesłanki do wykluczenia wykonawcy.
Wobec powyższego zarzut ten, z uwagi na jego nie dowiedzenie, a także zbytnią ogólność
oraz brak podstaw w stanie fakt
ycznym winien być odrzucony.

W zakresie zarzutu naruszenia art. 7 ust.1 i 3 Pzp podał, iż zarzut naruszenia zasady
określonej w art. 7 ust. 1 i 3 tj. zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania
wykonawców, poprzez wybór wykonawcy, którego oferta nie spełnia wymagań postawionych
w SIWZ i w opisie przedmiotu zamówienia jest konsekwencją zarzutów określonych w ad. 1-
3. Mając na uwadze, że zarzuty te nie znajdują uzasadnienia w świetle przedstawionych
okoliczności, również przedmiotowy zarzut winien zostać oddalony. Zauważył, że odwołujący
wskazuje powyższy zarzut bez wykazania, w jaki sposób, zarzucone przez niego naruszenia
stanowią naruszenie zasady uczciwej konkurencji. W treści uzasadnienia odwołania próżno
bowiem szukać jakiegokolwiek odwołania do przywołanej zasady.
Przystępujący do postępowania odwoławczego wykonawca INSTALBUDOTECH sp.
z o.o.
odnosząc się do zarzutów odwołania kierowanych wobec jego oferty podał, że w
zakresie zarzutu pierwszego odwołania, dotyczącego niespełniania wymogu minimalnej
wartości współczynnika COP dla parametru pompy ciepła B0/W55 zarzut jest niezasadny.
Przystępujący kwestionuje w pełni zarzut odwołującego o niezgodności oferowanych pomp
ciepła z SIWZ, w zakresie współczynnika COP. Podał, że co do prawidłowości parametrów
zaoferowanych pomp odniósł się w nawiązaniu do odwołania wykonawcy Sanito sp. z o.o..
Z
e względu na wycofanie odwołania Sanito sp. z o.o. i umorzenie postępowania
odwoławczego w tej sprawie, Izba uznała za zasadne przedstawienie stanowiska
konsorcjum INSTALBUDOTECH
przedstawionego przy odniesieniu się do zarzutów w
zakresie pomp ciepła w odwołaniu Sanito sp. z o.o.
W tym zakresie konsorcjum podało, że wymagania zamawiającego w zakresie
parametrów technicznych pomp ciepła ograniczają się do kilku punktów, z których część jest
mniej istotna dla końcowego użytkownika i działania systemu grzewczego, albo wręcz w
ogóle nieważna. Temperatura czynnika dolnego źródła, czy maksymalna dopuszczalna
temperatura dolnego źródła nie mają większego znaczenia, natomiast klasa energetyczna
urządzenia czy współczynnik COP przy zasilaniu 35"C zdecydowanie są już parametrami
kluczowymi dla skutecznego działania urządzeń — pomp ciepła i realizowania przez nie
zasadniczych funkcji grzewczych. Można stwierdzić, iż jednym z podstawowych parametrów
z punktu widzenia efektywności działania układów grzewczych z zastosowaniem pomp
ciepła jest współczynnik COP przy zasilaniu 35°C.
Odnosząc się do współczynnika COP podniósł, że współczynnik ten wskazuje, w jakim
stopniu urządzenie grzewcze wykorzystuje ciepło pozyskane ze środowiska naturalnego w
stosunku do zużytego prądu. Wartość współczynnika jest zawsze zmienna w zależności od
warunków eksploatacyjnych. Podawany jest on zawsze wg normy PN-EN 14511 dla
poszczególnych punktów pracy pompy ciepła. Podstawowym i zawsze wymaganym punktem
pracy pomp gruntowych jest punkt B0/W35 (EN 14511), oznaczający efektywność pracy
urządzenia przy temperaturze dolnego źródła (solanki) wynoszącym 0°C, i

niskotemperaturowym (35°C) w systemie grzewczym (górne źródło) w obiekcie. Pozostałe
punkty pracy pompy ciepła — B0/W45, B0/W55, itd., podawane są również wg powyższej
normy, natomiast nie są obligatoryjnie wymagane w kartach technicznych urządzeń.
Zauważył, iż charakterystyka pracy pomp ciepła charakteryzuje się tym, że do pewnego
momentu temperatury zewnętrznej praca pompy ciepła realizowana jest na parametrze
zasilania 35"C, a zwiększenie tej temperatury następuje wskutek większych wymagań
grzewczych w okresach coraz niższych temperatur zewnętrznych i konieczności
zapewnienia instalacji grzewczej (np. grzejnikom) wyższego parametru zasilania, by
osiągnąć wymagany efekt temperatury wewnętrznej.
O
znacza to, że praca pompy ciepła na poziomie temperatury 55"C jest zjawiskiem
występującym stosunkowo rzadko przez cały okres grzewczy i przejściowym, zwłaszcza
wobec zjawiska coraz cieplejszych
zim albo ich zupełnego braku. Dla spełnienia tych
wymogów przystępujący w ramach oferty złożonej w postępowaniu zobowiązał się do
dostarczenia pomp marki STIEBEL ELTRON typ WPF 10 M, WPF 13 M oraz WPF 16 M.
Zaoferowane przez p
rzystępującego pompy ciepła typu WPF spełniają wymagane przez
z
amawiającego parametry, szczególnie w zakresie współczynnika efektywności COP. Jak
zasadnie wskazuje producent w perspektywie średnio i długoterminowej zastosowanie
konkretnych modeli pomp ciepła STIEBEL ELTRON WPF 10 M, WPF 13 M oraz WPF 16 M,
nie tylko zapewni uzyskanie wszystkich wymaganych stosownymi zapisami PFU parametrów
pracy, w tym stopnia efektywności COP dla punktu B0/W55, ale i je znacząco przewyższy
dzięki zastosowaniu kaskadowania urządzeń w systemach grzewczych. Współczynnik COP
dla punktu BO/W55 nie jest parametrem kluczowym w technologii pomp ciepła, albowiem
pompa pracuje na znacznie niższych poziomach temperaturowych i dopiero w szczytowych
oraz bardzo rzadkich momentach swojej pracy,
osiąga te temperatury. Procentowa
częstotliwość pracy pompy na wysokim parametrze temperaturowym 55"C jest pomijalna w
toku całego procesu grzewczego i nie wpływa w żaden sposób na efektywność systemu
grzewczego. Rzeczona oczekiwana tolerancja proponowanych parametrów technicznych
urządzeń — a w naszym konkretnym przypadku mamy „deficyt" poziomu COP pomp ciepła
dla punktu pracy B0/W55 na poziomie zaledwie od 0.05% do 0.25% w skali całorocznego
okresu pracy pomp
— powoduje, iż proponowane przez Przystępującego pompy ciepła typu
WTF M spełniają wymagania techniczne opisane w Programie Funkcjonalno-Użytkowym.
Podkreślił, że zamawiający na etapie zmiany SIWZ z 06.04.2020 zmodyfikował pkt XIII. 1.2 i
określił na nowo kryterium jakości z odniesieniem do poszczególnych rodzajów
współczynników COP i przypisanych im wymaganych punktów pracy B0/W35, oraz
zmodyfikował Formularz ofertowy w którym brak jest oczekiwania by wykonawcy na etapie
składania ofert wskazywali na inny niż B0/W35 punkt pracy pomp ciepła. Zamawiający przez
ponowne określenie kryteriów oceny ofert, oraz dalsze zmiany i wyjaśnienia, w sposób jasny

i zrozumiały sformułował kryteria którymi będzie się kierował przy wyborze oferty. Wśród
kryte
riów tych brak parametrów punktu pracy pomp ciepła B0/W45, B0/W55, itp., co ma
istotne znaczenie z punktu widzenia oceny ofert złożonych w postępowaniu.

W kolejnym zarzucie w którym odwołujący podał, iż zaoferowane pompy ciepła nie
spełniają postawionych przez zamawiającego wymagań w zakresie maksymalnego poboru
mocy elektrycznej przez pompę ciepła dla parametrów SO/ W35, gdyż rzekomo z
dokumentów przystępującego wynika, że pompy o mocach 10 kW oraz 30kW posiadają
moce elektryczne przewyższające wymogi zamawiającego, tj. pompa WPF 10 Al posiada
moc elektryczną na poziomie 2,23 a nie 2,2 kW, a kaskada dwóch pomp WPF 16M posiada
łączny pobór mocy na poziomie 7,82 a nie jak wymagał Zamawiający 7,8 kW. Odnosząc się
do powyższego wskazał, że oczekiwaniem zamawiającego, wyrażonym w piśmie z dnia 7
maja 2020 r. nr RIGK.271.08.2018, w odpowiedzi na pytanie nr 31 jest wskazanie przez
wykonawców biorących udział w postępowaniu, maksymalnych wartości poboru mocy w
zaokrągleniu do pełnej dziesiątej. Przystępujący w odpowiedzi na wezwanie zamawiającego,
przedłożył zestawienie tabelaryczne oferowanych pomp, gdzie m.in. wskazał na pobór mocy,
z podaniem wartości mocy pomp do dwóch miejsc po przecinku (liczba setna). Dokonując
ich zaokrąglenia do liczby dziesiętnej otrzymamy wartości zgodne z żądaniem
Zamawiającego.

Krajowa Izba Odwoławcza rozpoznając na rozprawie złożone odwołania i
uwzględniając dokumentację z niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego oraz stanowiska stron postępowania i przystępujących zaprezentowane
na piśmie i ustnie do protokołu rozprawy, ustaliła i zważyła co następuje.
Odwołanie wykonawcy Zakład Remontowo-Budowlany ULBUD G. S. KIO
2642/20 jako niezasadne zostało oddalone.

Odwołanie wykonawcy Eco-Team Sp. z o.o. Sp.k zostało uwzględnione.

W pierwszej kolejności Izba stwierdziła, że co do obu odwołań nie została wypełniona
żadna z przesłanek ustawowych skutkujących odrzuceniem odwołania wynikających z art.
189 ust. 2 ustawy Pzp.
Interes o
dwołującego Zakład Remontowo-Budowlany ULBUD G. S. został
zakwestionowany przez zamawiającego, który podał, że odwołujący nie wskazał w
odwołaniu szczegółowo okoliczności faktycznych i podstaw prawnych, które kwestionuje, a
sformułowane zarzuty są ogólne i tym samym zdaniem zamawiającego, odwołanie powinno
zostać zwrócone. Nadto dodał, że mimo, iż brak jest postawienia zarzutu w tym kierunku to
odwołanie ZR-B Ulbud zmierza w kierunku kwestionowania prawidłowości wymagań
postawionych przez zamawiającego w SIWZ, a takie zarzuty nie mogą być wywodzone na

tym etapie post
ępowania, gdyż termin na kwestionowanie postanowień SIWZ już dawno
upłynął. Odnosząc się do powyższej kwestii Izba nie uwzględniła wniosku zamawiającego
uznając, że odwołanie pomimo, iż niewątpliwie w pewnym zakresie odnosi się do
interp
retacji treści SIWZ, to jednak jest wnoszone od konkretnej czynności zamawiającego,
tj. odrzucenia jego oferty. Sama kwestia przywoływania nieprecyzyjnych – zdaniem
odwołującego - postanowień SIWZ, nie czyni przedmiotowego odwołania niewystarczającym
i pod
legającym zwrotowi, jak też nie została ograniczona jego treści wyłącznie do
kwestionowania postanowień SIWZ wraz z załącznikami.
Nawiązując do zgłoszonych przystąpień w obu odwołaniach podać należy, że po
pierwsze, zamawiający zakwestionował brak interesu w przystąpieniu do postępowania
odwoławczego przez wykonawcę Sanito sp. z o.o., który zgłosił przystąpienie do
postepowania o sygn.
KIO 2642/20 po stronie zamawiającego oraz KIO 2649/20 po stronie
odwołującego. Natomiast, po drugie, odwołujący Ulbud podniósł, że nie otrzymał kopii
przystąpienia od wykonawcy Sanito sp. z o.o. oraz Eco-Team Sp. z o.o. Sp.k.
W zakresie zgłoszonego przystąpienia do obu postępowań przez Sanito sp. z o.o.
zamawiający podniósł, że wykonawca ten, zgłaszając przystąpienie, wykazywał swój interes
poprzez
złożenie swojego odwołania od czynności wykluczenia go z przedmiotowego
post
ępowania, którego brak spowoduje utratę możliwość uzyskania przez niego zamówienia.
W sytuacji, kiedy wykonawca ten wycofał swoje odwołanie obejmujące zarzuty co do
wykluczenia go z postępowania, to w takim razie, zdaniem zamawiającego, nie ma on już
interesu w przystąpieniu, gdyż cofając odwołanie spowodował niezaskarżalność czynności
zamawiającego o wykluczeniu go z postępowania i tym samym nie jest już wykonawcą.
Izba
podzielając argumentację zamawiającego uwzględniła opozycję co do
niedopuszczenia wykonawcy Sanito sp. z o.o.
do postępowań o sygn. KIO 2642/20 i KIO
2649/20. Natomiast w wyniku przed
łożenia przez wykonawców Eco-Team Sp. z o.o. Sp.k.
oraz wykonawcy INSTALBUDOTECH Sp. z o.o.
sp.k. dowodów w postaci zrzutów z ekranu
komputera potwierdzających, że kopie przystąpień zostały odwołującemu Ulbud przesłane
pocztą elektroniczną, odwołujący cofnął zarzut nieprzesłania mu kopii przystąpień.

Przechodząc do merytorycznej oceny zasadności podniesionych w obu odwołaniach
zarzutów Izba na wstępie wskazuje, że cechą wspólną zarzutów z obu odwołań jest kwestia
możliwości zaokrąglania uzyskanych wyników z obliczeń w celu wykazania, że zaoferowane
urządzenia spełniają wymagania zamawiającego. Izba uznała za zasadne stanowisko
zamawiającego przedstawione w odpowiedzi na odwołanie KIO 2642/20, gdzie zamawiający
stwierdził, że ustalił pewne parametry, w oparciu o które będzie oceniał parametry
zaoferowanych urządzeń i te parametry muszą być przestrzegane. Nie jest dopuszczalne,
aby wykonawca na etapie składania ofert przyjmował możliwość przekroczenia jednego ze

współczynników uzasadniając to efektywnością zaoferowanego rozwiązania. Nadto
zamawiający dodał, że dokumentacja postępowania nie dopuszcza odchyłek od ścisłe
określonych parametrów co do mocy pompy, poboru energii elektrycznej i współczynnika
COP. Zamawiający podkreślał, że ustalił ścisłe powyższe parametry i przestrzegał ich przy
ocenie ofert.
Izba w wynik
u analizy dokumentacji postępowania, a w szczególności odpowiedzi na
pytania wykonawców stwierdza, że powyższe stanowisko zamawiającego polega na
prawdzie i tym samym ocena spełniania wymagań winna odbywać się w formule zero-
jedynkowej,
tj. spełnia/nie spełnia. Przy tak ustalonym w SIWZ sposobie oceny ofert w
ramach kryterium ich oceny
Izba uznała, że nie jest dopuszczalne twierdzenie
zamawiającego, iż odchylenie od wymagań SIWZ w niewielkim zakresie, nie ma wpływu na
prawidłowość złożonej oferty.
Izba uzn
aje, że każde odchylenie od postawionych wymagań, jeżeli nie zostało wprost
dopuszczone w treści SIWZ, nie może być podstawą do uznania oferowanego sprzętu za
zgodny
z wymaganiami wyartykułowanymi w SIWZ. Takie odchylenie nadto ma lub może
mieć istotny wpływ nie tylko na wybór oferty, ale także na możliwości wykonawców
zaoferowania urządzeń, np. tańszych pomp ciepła, które będą „prawie” spełniały wymagania
zamawiającego. Powyższe stanowisko prowadzi do konieczności stwierdzenia, iż
przedkładane przez strony i przystępujących dowody mające wskazywać, że np. dany
współczynnik wymagań przez zamawiającego jest nieosiągalny, albo że nie ma większego
znaczenia dla uzyskania zakładanego efektu ekologicznego i sprawności urządzeń, nie mają
znaczenia dowodowego w sprawie.

Odwołanie KIO 2642/20

Odwołujący podniósł zarzut naruszenia przez zamawiającego przepisu art. 7 ust.1 w
związku z art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp poprzez niezasadne odrzucenie jego oferty. Zamawiający
na rozprawie odnosząc się do zarzutów zawartych w odwołaniu podał, że postanowił
uwzględnić zarzut dotyczący w części wyliczeń z raportów badań, zawarty na str.3
odpowiedzi na odwołanie wskazując, że w tym zakresie musi dokonać samodzielnych
obliczeń, aby ustalić czy wyliczenia odwołującego są prawidłowe. Dodał także, że co do
pozostałych zarzutów odwołania to uznaje je za niezasadne i wnosi o ich oddalenie.
Wskazać należy, że w informacji o odrzuceniu oferty zamawiający podał, że oferta
wykonawcy Ulbud sp. z o.o. sp.k. j
est niezgodna z treścią SIWZ, gdyż zaoferowane przez
w
ykonawcę pompy ciepła nie spełniają parametrów technicznych wymaganych w
dokumentacji technicznej w zakresie oferowanej pompy c.o. i c.w. u o mocy min. 20 kW, dla
której zamawiający wymagał, aby maksymalna moc poboru nie przekraczała wartości 4,5
kW, a w odniesieniu do której odwołujący zaoferował maksymalną moc poboru na poziomie

5,32 kW
, oraz w zakresie oferowanej pompy c.o. i c.w. u o mocy min. 35 kW, dla której
z
amawiający wymagał, aby minimalna moc grzewcza wynosiła nie mniej niż 35 kW, a w
odniesieniu do której odwołujący zaoferował minimalną moc grzewczą na poziomie 34,8 kW.
Odwołujący wskazując na pierwszą z podniesionych przez zamawiającego niezgodności
wskazywał, że współczynnik COP dla pomy ciepła o mocy 20 kW przy maksymalnym
pobo
rze mocy elektrycznej urządzenia 4,5 kW dla pompy B0/W35 wynosi 4,44 a nie
wymagane 4,23
. Nadto dodał, że maksymalny pobór mocy elektrycznej w porównaniu do
wymaganego, jest nieosiągalny dla urządzeń spełniających wymagania PFU.
Izba odnosząc się do powyższego zauważa, iż odwołujący ustalając w wyniku
dokonanych obliczeń, że parametry zużycia energii przez oferowane przez niego pompy
ciepła są inne niż wymagane wprost przez zamawiającego, przerzuca konsekwencje tego
stanu rzeczy na zamawiającego wskazując – jego zdaniem, na nieprawidłową treść SIWZ, z
której wywodzi, iż wszystkie niejasne zapisy SIWZ winny być tłumaczone na korzyść
wykonawcy.
Na potwierdzenie zasadności takiego stanowiska wskazuje na orzeczenia Izby
podane w wyrokach KIO z 27
września 2016 r., sygn. akt KIO 1717/16, z 7 października
2016 r. sygn. akt KIO 1771/16 i z 2 stycznia 2018 r. sygn. KIO 2651/17,
w których Izba
uznała, że nie wolno dokonywać negatywnej weryfikacji oferty w zakresie nieostrych,
sprzecznych i niedookreślonych zapisów specyfikacji, brak jest bowiem wówczas wzorca dla
przeprowadzenia takiej oceny i jednoznacznego ustalenia braku zgodności oferty z SIWZ.
Przede wszystkim należy stwierdzić, że wymagania zamawiającego co do mocy
pomp jasno
zostały określone w odpowiedzi nr 31 z dnia 07.05.2020 r., w której zamawiający
dla pompy 20 kW jednoznacznie wymagał mocy 4,5 kW, zatem nie ma mowy w niniejszej
sprawie o niejasnych postanowieniach siwz, które musiałyby być interpretowane na korzyść
wykonawcy. Niezależnie od tego, Izba zwraca uwagę na orzeczenie Sądu Najwyższego z
dnia z 5 czerwca 2014 r. w sprawie o sygnaturze IV CSK 626/2013, gdzie S
ąd zwrócił uwagę
na
kwestię potrzeby zadawania pytań zamawiającemu w sytuacji, kiedy treść SIWZ może
budzić uzasadnione wątpliwości i mieć wpływ na możliwość złożenia prawidłowej i zgodnej z
wymaganiami zamawiającego oferty. Po tym wyroku Sądu Najwyższego tracą na ostrości
prezentowane poglądy, które opierały się na założeniu, że ryzyko wątpliwości wynikających z
niejasnych postanowień SIWZ, nie dających usunąć się w drodze wykładni dokonywanej
przez wykonawcę, powinna ponieść zawsze strona, która ten SIWZ zredagowała czyli
z
amawiający. Sąd Najwyższy w ww. wyroku w sposób odmienny ocenił pogląd, że
zadawanie pytań zamawiającemu należało uważać tylko za uprawnienie wykonawcy. Sąd
Najwyższy wskazał na znaczenie art. 38 Pzp w kontekście przepisów Kodeksu cywilnego
wyznaczających ogólne reguły wykonywania zobowiązań. Zgodnie z omawianym wyrokiem
art. 38 Pzp w związku z art. 354 § 2 k.c. w okolicznościach konkretnego zamówienia
publicznego nie tylko daje wykonawcy uprawnienie, ale także nakłada na niego obowiązek

zwrócenia się do zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ, w szczególności jeśli te
niejasności mogą mieć wpływ na złożenie prawidłowej oferty. Sąd wskazał także na
okoliczność, iż podmiot gospodarczy winien być uznany za profesjonalnego wykonawcę, a
od takiego podmiotu oczekuje się wyższej staranności w działaniu. Z orzecznictwa zarówno
sądów jak i KIO wynika także stanowisko, że brak złożenia pytań do zamawiającego w trybie
art. 38 Pzp
może stanowić niekiedy bardziej manipulację ze strony wykonawcy, niż jego
przeoczenie w tym zakresie.
Odwołujący, jako argument przemawiający za dopuszczalnością zaoferowania pompy
ciepła o większym, niż dopuszczone w SIWZ, zużyciu energii elektrycznej wskazywał na fakt,
iż zaoferował pompę o mocy 22 kW, co spowodowało, że zużycie energii okresowo będzie
większe, ale to w skali roku pozwoli na jej oszczędność, gdyż taka pompa będzie się rzadziej
włączać i tym samym w skali roku zużyje mniej energii elektrycznej. Izba nie kwestionuje
stanowiska odwołującego, że być może taka sytuacja wystąpi, lecz w przedmiotowej sprawie
zamawiający postawił wymogi graniczne dla urządzeń i tak należało też oceniać spełnianie
wymag
ań w tym zakresie. W treści SIWZ nie znajdziemy postanowień dopuszczających
pozytywną ocenę spełniania warunków, czy też kryteriów oceny zaoferowanego sprzętu w
oparciu o ustalenia, iż odstępstwo od postawionych wymagań jest niewielkie. Oferując
urządzenie inne niż wskazane w siwz (pompę 22 kW, zamiast 20 kW), odwołujący nie mógł
jednocześnie liczyć na to, że nie obowiązują go wymogi dla pompy 20 kW. Wymagania
zamawiającego były jasne i fakt zaoferowania innej pompy (co było dopuszczalne) nie
zwalniał odwołującego z obowiązku zapewnienia dla tej pompy parametrów wymaganych w
siwz, czyli w tym wypadku
– mocy 4,5 kW. Zamawiający bowiem w żadnym postanowieniu
siwz nie dopuścił, aby w przypadku oferowania innych pomp możliwe było także
modyfikowanie dla nich p
arametrów określonych w siwz.
Zauważyć ponadto należy, że niespornym w sprawie jest fakt, iż odwołujący
zaoferował pompę ciepła firmy Dimplex SI 35TU, która też nie spełniała wymagań
zamawiającego, który wymagał, aby to urządzenie oferowało moc grzewczą na poziomie
35kW, a została zaoferowana pompa o mocy 34,8 kW. Odwołujący wskazywał, iż w takiej
sytuacji należy stosować się do wytycznych Europejskiego Stowarzyszenia Pomp Ciepła
EHPA oraz norm serii EN14511.
Przywołana regulacja w sprawie badań, podaje zakresy
tolerancji w odniesieniu do podawanych przez producentów parametrów pracy urządzeń,
dopuszczając zaokrąglanie otrzymanych wyników z badań, jeżeli ich wartości nie odbiegają
o ponad +5% od ustalonych w drodze pomiarów wartości wydajności i współczynnika COP.
Z powyższej kwestii odwołujący wywodził zgodność oferty z SIWZ, a także podnosił iż w
przypadku podtrzymania stanowiska przez zamawiającego o niezgodności treści oferty z
SIWZ,
zachodzić będzie potrzeba poprawy współczynników zaoferowanej mocy w trybie art.
87 ust.2 pkt 3 Pzp.

Oceniając powyższe Izba nie uznała za zasadne stanowiska zamawiającego, że
zgodnie z
przywołaną normą zasady dotyczące zaokrąglania dotyczą zaokrąglania
wykonanych
pomiarów i obliczeń, natomiast nie dotyczą dalszego zaokrąglenia uzyskanego
wskutek tych pomiarów wyniku do liczby naturalnej. Wskazana wartość energetyczna
oferowanej pompy
ciepła w wysokości 34,8 kW jest już zaokrąglona na etapie pomiarów do
1/10 i tym samym
nie można po raz kolejny dokonywać zaokrąglenia uzyskanego wyniku do
pełnej liczby naturalnej. Podkreślić należy, iż zamawiający w PFU nie dopuszczał żadnych
możliwości zaokrągleń, czy przyjmowania obliczeń z tolerancją odstępstw od wymagań w
PFU. W odpowiedzi na pytania z 07 maja 2020 r. z
amawiający podał, iż będzie oceniał
zaoferowane produkty, w tym pompy, bez możliwości uwzględnienia tolerancji wyniku, czyli
bez +/-.
Została zaoferowana pompa o mocy grzewczej 34,8 kW, a wymagana była pompa o
mocy min. 35
kW, czyli zaoferowano pompę o mocy grzewczej poniżej mocy wymaganej.
Oceniając powyższe Izba uznała, że niezgodność zaoferowanych pomp z
wymaganiami zamawiającego, jest niewątpliwa i tym samym zamawiający zasadnie dokonał
odrzucenia oferty odwołującego jako niezgodnej z treścią SIWZ. Fakt niezgodności nie był
kwestionowany przez samego odwołującego, który tylko wywodził iż dopuszczalne jest
zaokrąglanie wyniku do pełnej jedności, co spowodowałoby zgodność oferty z wymaganiami
zamawiającego. Nadto w przedmiotowym stanie faktycznym brak było podstaw do
zasto
sowania poprawy innej omyłki w trybie art. 87 ust. 2 pkt 3 Pzp. Odwołujący w tym
zakresie nie przedstawił sposobu poprawy, jak i skutków poprawy dla treści oferty.
W szczególności nie można uznać, że w tym przypadku doszło do jakiejkolwiek omyłki
wykonawcy, jak też nie można uznać, że dokonane poprawienia nie spowodowałoby istotnej
zmiany w treści oferty.
Izba uznała także, że fakt częściowego uwzględnienia odwołania w zakresie zarzutu
nr 3 nie wpłynął na wynik postępowania, o którym mowa w art. 192 ust. 2 Pzp, gdyż
zaistnienie chociażby w jednym przypadku niezgodności treści oferty z SIWZ skutkuje
uznaniem niezgodności całej oferty, a tym samym potrzebą jej odrzucenia w oparciu o
przepis art. 89 ust.1 pkt 2 Pzp.
Tak też w przedmiotowej sprawie Izba stwierdziła, że oferta
odwołującego zasadnie została odrzucona z uwagi na niezgodność z siwz w zakresie
niespełnienia zarówno wymogu poboru mocy elektrycznej, jak i mocy grzewczej.
Izba orzekła zatem jak w sentencji wyroku, orzekając na podstawie przepisów art.
190 ust.7, 191 ust.2 i 192 ust. 2 ustawy Pzp.

Odwołanie KIO 2649/20

Odwołujący zakwestionował w odwołaniu prawidłowość wyboru oferty konsorcjum
INSTALBUDOTECH jako oferty najkorzystniejszej.
Na wstępie niezbędne zdaniem Izby, jest odniesienie się do zarzutów zamawiającego
wobec
sformułowania treści samego odwołania, gdzie zamawiający kwestionował
prawidłowość tak sformułowanego odwołania podając, iż z treści odwołania trudno wywieść,
czego oczekuje o
dwołujący i co kwestionuje, ponieważ zarzuty są sformułowanie ogólnikowo
i trudno było zamawiającemu odpowiedzieć na to odwołanie. Podkreślił, iż dopiero na
rozprawie
odwołujący podał pełną treść odwołania, tj. to o co w rzeczywistości chodziło
o
dwołującemu, a zatem należałoby uznać, że odwołanie zostało wniesione po terminie, gdyż
dopiero
na rozprawie doprecyzowano jego treść do wymagań z art. 180 ust. 3 Pzp.
Odwołujący odnosząc się do tego stanowiska zamawiającego podał, że było dla
niego jasne, iż do oceny mamy na jednej szali wymagania zamawiającego, a na drugiej
kwestie wynikające z oferty przystępującego, z której niespornie wynika, że w kwestiach
wskazanych w odwołaniu wymagania zamawiającego nie są spełnione. Podkreślił, że
stanowisko odwołującego na rozprawie nie jest uzupełnieniem odwołania, lecz jego
doszczegółowieniem, gdyż dopiero dzisiaj zamawiający przedstawił stanowisko, w którym
wskazał, w jaki sposób dokonywał oceny oferty przystępującego Instalbudotech, i z którego
wynika, że nastąpiły odstępstwa od wskazanego w SIWZ sposobu oceny parametrów
zaoferowanych przez przystępującego.
Odnosząc się do powyższej kwestii Izba nie przychyliła się do wniosku
zamawiającego o zwrot odwołania do uzupełnienia. Niewątpliwym jest, że sposób
uzasadnienia podniesionych zarzutów, lub praktycznie jego brak, stanowi znaczne
odstępstwo od przyjętego zwyczajowo w odwołaniach do KIO wzorca, niemniej jednak
zarzuty zostały sformułowane i nadają się do oceny przez Izbę. Postępowanie przetargowe
służyć winno wyłonieniu oferty najkorzystniejszej spośród złożonych ofert i ocenie podlega w
szczególności warstwa merytoryczna oferty, a nie sama ocena dokonywana przez pryzmat
spełniania warunków formalnych odwołania.
Przed merytoryczną oceną postawionych zarzutów wskazać należy także na
rozbie
żne stanowiska zamawiającego co do tych samych kwestii w obu rozpatrywanych
odwołaniach. Otóż w odwołaniu ZR-B Ulbud zamawiający stał jednoznacznie na stanowisku,
że nie jest dopuszczalne jakiekolwiek zaokrąglanie wyliczeń zarówno mocy grzewczej jak i
COP,
podkreślając na rozprawie, iż „zamawiający w PFU nie dopuszczał żadnych
możliwości zaokrągleń, czy przyjmowania obliczeń z tolerancją odstępstw od wymagań w
PFU. W odpowiedzi na pytania 9 z 0
7 maja 2020 r. zamawiający podał, iż będzie oceniał
zaoferowane
produkty, bez możliwości uwzględnienia tolerancji wyniku, (czyli bez +/-)„.

Natomiast w tym odwołaniu zamawiający prezentował stanowisko, iż możliwe było

zaokrąglanie wyniku z badań do 1/10 i tym samym uznał, że jeśli po takim zaokrągleniu
wyniku, paramet
r wymagany został spełniony, to zaoferowanie takiego urządzenia jest
zgodne z wymaganiami zamawiającego. Ocena Izby w zakresie sposobu oceny spełniania
postawionych parametrów, czy kryteriów podana w części wstępnej dla obu odwołań, jest
aktualna również w zakresie oceny oferty konsorcjum Instalbudotech.
Odwołujący
zarzucając
zamawiającemu
nieprawidłowy
wybór
oferty
najkorzystniejszej
wskazał, iż w trakcie oceny i wyboru oferty przystępującego konsorcjum
Instalbudotech,
dopuścił on się naruszenia art. 89 ust.1 pkt 2, art. 26 ust. 3 Pzp oraz art. 7
ust 1 i 3 Pzp.
Natomiast zamawiający odnosząc się do samej kwestii naruszenia ww.
przepisów Pzp wskazał, że jego zdaniem zarzut z art. 89 ust.1 pkt 2 Pzp jest co najmniej
przedwczesny, gdyż w przypadku uznania niezgodności zarzucanej w odwołaniu, przed
ewentualnym odrzuceniem oferty przystępującego, winien on zostać wezwany do złożenia
wyjaśnień w trybie art. 26 ust. 4 i w razie potrzeby w trybie art. 26 ust.3 Pzp.
W zarzucie pierwszym odwołujący zarzucił zamawiającemu nieprawidłową ocenę
spełniania wymagań dotyczących zaoferowanej pompy B0/W55 o odpowiednim
współczynniku COP. Zamawiający wymagał, aby ten współczynnik COP wynosił 2,85, czego
zaoferowana pompa nie spełniała. W związku z niespełnianiem tego wymagania
z
amawiający wezwał wykonawcę do złożenia dokumentów potwierdzających spełnianie tego
parametru, w szczególności przedłożenia kart katalogowych. W odpowiedzi na to wezwanie
konsorcjum w miejsce kart katalogowych
złożyło sprawozdania z badań, z których według
odwołującego jednoznacznie wynikało, że żadna z oferowanych pomp nie spełnia wymagań
z
amawiającego, ponieważ każda z nich posiada mniejszą efektywność energetyczną w
stosunku do wymaganej przez z
amawiającego.
Odwołujący w zakresie tego zarzutu podał, iż Konsorcjum złożyło w odpowiedzi na
wezwanie
złożyło obszerną dokumentację z której zdaniem odwołującego nie wynikało, aby
którakolwiek z zaoferowanych pomp spełniała wymóg minimalnej wartości współczynnika
COP dla parametrów pompy B0/W55.
Zamawiający tłumacząc tą sytuację podał, że wskaźnik ten ma charakter dodatkowy,
niejako uzupełniający i nie jest kluczowym parametrem dla oceny pomp ciepła.
Takie stanowisko zamawiającego zdaniem Izby jest co najmniej niezrozumiałe, w
szczególności w kontekście oceny spełniania wymagań przez oferowane pompy w ofercie
ZR-B Ulbud
, gdzie zamawiający wymagał, aby każdy z parametrów dotyczący poboru
energii, sprawności energetycznej i współczynnika COP był zgodny z wymaganiami.
Przystępujący Instalbudotech w nawiązaniu do tego zarzutu poparł stanowisko
zamawiającego i podał, że zamawiający dopuszczał zaokrąglenia wyniku pomiarów do 1/10,
a
tym samym, jeśli wyliczony w oparciu o badania poziom poboru był na poziomie 2,2 i

występowała pewna liczba po przecinku to taka liczba powinna być zaokrąglona do 2.3 i
wtedy
zostałby spełniony wymóg zamawiającego.
W zarzucie drugim odwołujący zarzucił zamawiającemu nieprawidłową ocenę oferty
przystępującego w zakresie dopuszczenia do złożenia ofert na pompy ciepła na cele c.o. i
c.w.u. o
mocy 10 i 30 kW, których moce przewyższają dopuszczalny pobór energii.
Zamawiający oczekiwał zaoferowania pompy o mocy na poziomie 2,2 kW, a zostały
zaoferowane na poziomie 2,23 kW. Zarzucił także, że zamawiający uznał za prawidłową
sytuację, kiedy przy pracy dwóch pomp w kaskadzie (WPF16M), został postawiony wymóg
maksymalnego poboru energii na poziomie 7,80 kW
, a zamawiający uznał za prawidłowy
pobór mocy na poziomie 7,82 kW. Zamawiający odnosząc się do tego zarzutu (podobnie jak
do zarzutu pierwszego) po
dał, iż zaoferowana wartość poboru energii jest prawidłowa, gdyż
została uzyskana w wyniku zaokrąglenia wartość uzyskanej w trakcie obliczeń, a nadto
odchylenia od
wymagań są minimalne, i zamawiający podawał je jako oczekiwane.
W kolejnym zarzucie odwołujący zarzucił zamawiającemu uznanie za prawidłowe
zaoferowanie maksymalnego ciśnienia zbiornika oraz maksymalnej temperatury pracy
zbiornika. Przystępujący zaoferował zbiornik o dopuszczalnym ciśnieniu roboczym na
poziomie 0,8 MPa przy wymaganym 1 MPa. Natomiast w zakresie temperatury pracy
wężownicy wymaganej na poziomie 95 stopni Celsjusza została zaoferowana wężownica o
maksymalnej temp. pracy 92 stopni Celsjusza. Zamawiający podtrzymał swoje stanowisko w
tej sprawie
, uznając, że sprzęt o takich parametrach może być uznany za spełniający
wymagania zamawiającego podane w SIWZ.
Izba w zakresie tego zarzutu zauważa, że zostało zadane pytanie nr 26 – odpowiedź
zamawiającego z dnia 07 maja 2020 roku, w którym jeden z wykonawców zadał pytanie –
czy zamawiający dopuści zbiornik i wężownicę o następujących parametrach:
-
maksymalne dopuszczalne ciśnienie robocze min. 1MPa
- maksymalna dopuszczalna temp. w
ężownicy min. 95 C
.
Zamawiający dopuścił zaoferowanie zbiornika i wężownicy w parametrach oczekiwanych
przez
pytającego wykonawcę. Jednakże w przedmiotowym zakresie zaistniała niezgodność
pomiędzy treścią pytania i odpowiedzi zamawiającego, gdyż zamawiający opuścił w
odpowiedzi dotyczącej zarówno zbiornika jak i wężownicy określenie minimum -„min”.
Niewątpliwym, zdaniem Izby jest fakt, że treść odpowiedzi zamawiającego jest co do zasady
determinowana
treścią zadanego pytania. Odpowiedź zamawiającego przy pominięciu
zwrotu
„min” - minimum, czyni wymaganie całkowicie oderwanym od wymagań, mogącym
prowadzić do absurdu - wnioskowanie reductio ad absurdum. Po takiej odpowiedzi
dopuszczalne byłoby np. zaoferowanie zbiornika o dopuszczalnym ciśnieniu np. 0,5 MPa,
czy wężownicy o dopuszczalnej temp. np. 40 stopni Celsjusza. Dlatego też Izba zauważa, że
powyższa treść odpowiedzi zamawiającego jako niejasna, winna podlegać wykładni

celowościowej, która zmierza do ustalenia treści przepisu ze względu na cel, któremu ten
przepis służy. Zastosowanie tej wykładni prowadzi do przyjęcia, że zamawiający omyłkowo
opuścił wskazanie minimum „min”.

Reasumując powyższe ustalenia Izba uznała, że przystępujący Instalbudotech nie
wykazał zaoferowania urządzeń spełniających wymagania podane w SIWZ. Nadto
zamawiający nie miał podstaw do dokonywania oceny oferty konsorcjum w oparciu o
przyjętą na etapie oceny ofert możliwość zaokrąglania wyników z badań, celem możliwości
uznania spełniania określonych parametrów przez wymagane urządzenia, a także
zastosowanie przy ocenie tej oferty kryterium
ważności danego parametru dla możliwości
realizacji
zamówienia. Izba podkreśla, że parametr wymagany na etapie składania ofert nie
może być w żaden sposób pomijany, czy pomniejszany na etapie badania i oceny ofert i jego
spełnianie winno być dokonywane na podstawie zero-jedynkowej. Tym samym zamawiający
nie
może po otwarciu ofert dowolnie uznawać, które z wymogów są dla niego ważne i będzie
je oceniał, a których – jako uznanych za mniej ważne nie będzie oceniał lub oceniał mniej
restrykcyjnie. Nie można także zgodzić się z zamawiającym, że od dokonywania oceny
zgodności oferty z siwz w zakresie danego wymogu, zwalnia go fakt, że wymóg ten nie
stanowił kryterium oceny ofert. Przed oceną oferty w świetle kryteriów oceny ofert,
zamawiający ma obowiązek zbadać m.in. zgodność tej oferty z treścią siwz w zakresie
w
szystkich wymogów merytorycznych zawartych w siwz i w razie ich niespełnienia – odrzucić
ofertę, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp. Biorąc pod uwagę powyższe, a
także brak dotychczasowego wzywania wykonawcy w zakresie parametrów oferowanych
urządzeń, Izba uznała potrzebę - przed ewentualnym odrzuceniem oferty Konsorcjum
Insatlbudotechu, wezwania tego wykonawcy
w trybie art. 26 ust.3 Pzp do złożenia
dokumentów potwierdzających w sposób jednoznaczny, że zaoferowane urządzenia
spełniają wprost wymagania zamawiającego (dokumenty te zostały uznane w siwz za
dokumenty z art. 25 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp).
Izba nie ogranicza zamawiającemu zakresu
postępowania wyjaśniającego zarówno co do możliwości wyjaśniania treści oferty, jak też co
do zakresu wezwania w trybie art. 26 ust.3 Pzp.
W nawiązaniu do stanowiska Izby w zakresie ww. zarzutów należy uznać, że zarzuty
z art. 91
ust.1 Pzp oraz ust.3 Pzp są zarzutami wynikowymi i tym samym fakt ich naruszenia
przez zamawiającego jest niewątpliwy.

Izba orzekła zatem jak w sentencji wyroku, orzekając na podstawie przepisów art.
190 ust.7, 191 ust.2 i 192 ust. 2 i 3 pkt 1 ustawy Pzp.

O kosztach postępowania orzeczono stosownie do wyniku, na podstawie art. 192 ust. 9 i 10
ustawy Pzp, oraz w oparciu o przepisy § 3 pkt.1a) i 1b rozporządzenia Prezesa Rady
Ministrów z dnia 15 marca 2010 roku w sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od
odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania
(t.j. Dz. U z 2018 r , poz. 1092).

Przewodniczący ……………………

Członkowie : ……………………

…………………….


Wcześniejsze orzeczenia:

Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie