eGospodarka.pl

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO2020 › Sygn. akt: KIO 3351/20
rodzaj: POSTANOWIENIE
data dokumentu: 2020-12-29
rok: 2020
sygnatury akt.:

KIO 3351/20

Komisja w składzie:
Przewodniczący: Piotr Kozłowski

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym bez udziału stron 29 grudnia 2020 r. odwołania
wniesionego
do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej 16 grudnia 2020 r.
przez
wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: Control
Process S.A. z siedzibą w Krakowie, STC Power S.r.l. z siedzibą w Forli (Włochy),
Control Process EPC2 sp. z o.o.
z siedzibą w Krakowie

w
postępowaniu pn.

Realizacja
pod klucz elektrociepłowni gazowo-parowej dla Kogeneracja
S.A. w Siechnicach
(nr
postępowania POST/PEC/PEC/ZCS/00114/2020)
prowadzonym
przez
zamawiającego:
Zespół
Elektrociepłowni
Wrocławskich
KOGENERACJA S.A.
z siedzibą we Wrocławiu

przy udziale
wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: Polimex
Mostostal S.A. z siedzibą w Warszawie, Polimex Energetyka sp. z o.o. z siedzibą
w Warszawie

– zgłaszających przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie
Zamawiającego

postanawia:
1. Zwraca
odwołanie.
2. Nakazuje zwrot z rach
unku bankowego Urzędu Zamówień Publicznych na rzecz
Odwołujących kwoty 20000 zł 00 gr (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych zero groszy)
uiszczonej tytułem wpisu od odwołania.

Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
– Prawo
zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) na niniejsze postanowienie –
w
terminie 7 dni od dnia jego doręczenia – przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa
Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego we Wrocławiu.

Sygn. akt KIO 3351/20U z a s a d n i e n i e
Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. z siedzibą
we
Wrocławiu {dalej: „Zamawiający”} prowadzi na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r.
– Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) {dalej również:
„ustawa pzp” lub „pzp”} w trybie przetargu nieograniczonego postępowanie o udzielenie
zamówienia publicznego sektorowego na roboty budowlane pn. Realizacja pod klucz
elektrociepłowni gazowo-parowej dla Kogeneracja S.A. w Siechnicach
(nr postępowania
POST/PEC/PEC/ZCS/00114/2020).
Ogłoszenie o tym zamówieniu 26 lipca 2020 r. zostało
zamieszczone w
Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej nr 2019/S_143 pod poz. 353314.
Wartość przedmiotowego zamówienia przekracza kwoty określone w przepisach wydanych
na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy pzp.

16 grudnia 2020 r.
Control Process S.A. z siedzibą w Krakowie, STC Power S.r.l.
z
siedzibą w Forli (Włochy), Control Process EPC2 sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie wspólnie
ubiegający się o udzielenie tego zamówienia {dalej również: „Konsorcjum” lub „Odwołujący”}
wnieśli w formie elektronicznej do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej odwołanie wobec
treści ogłoszenia i postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia {dalej: „SIWZ”}.

Odwołujący zarzucił Zamawiającemu następujące naruszenia przepisów ustawy pzp:
1. Art. 36 ust 1 pkt 8 w zw. z art. 40, 41 pkt 8 w zw. z art. 60c oraz art. 7
– przez
doprowadzenie do sytuacji wewnętrznej niezgodności dokumentacji postępowania
w
zakresie wysokości wadium.
2. Art. 38 ust. 1 w zw. z art. 29 ust. 1 oraz art. 7 ust. 1
– przez nieudzielenie odpowiedzi
na pytania w
ykonawców, a co za tym idzie pozostawieniu SIWZ w formie niejasnej,
niejednoznacznej i niewyczerpującej.
Odwołujący wniósł o uwzględnienie odwołania i nakazanie Zamawiającemu:
1. Dokonania
zmian w SIWZ i określenia wysokości wadium zgodnie z ogłoszeniem
opublikowanym w TED.
2. Udzielenia odpowiedzi na wszystkie zadane przez w
ykonawców pytania i wnioski.
Ponadto w uzasadnieniu Odwołujący przedstawili okoliczności faktyczne i prawne,
które jego zdaniem uzasadniają wniesienie odwołania.
Do postępowania odwoławczego w tej sprawie po stronie Zamawiającego przystąpili
Mostostal S.A. z siedzibą w Warszawie, Polimex Energetyka sp. z o.o. z siedzibą
w Warszawie
wspólnie ubiegający się o udzielenie tego zamówienia.

Izba ustaliła następujące okoliczności jako istotne:
Sygn. akt KIO 3351/20

Odwołanie wniesione zostało w formie pisemnej w postaci elektronicznej
za
pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej Izby, udostępnionej na stronie
internetowej
Urzędu Zamówień Publicznych, z tym że zostało opatrzone kwalifikowanym
podpisem elektronicznym
działającego jako pełnomocnika pana R. G. P. .
Pismem z 18 grudnia 2020 r. (znak UZP/BO/EK/26100/31360/20) Prezes Krajowej
Izby Odwoławczej, działając na podstawie art. 187 ust. 3 ustawy pzp, wezwał Odwołujących
do przesłania w terminie 3 dni od doręczenia wezwania dokumentów potwierdzających
u
mocowanie osoby, która podpisała odwołanie, do reprezentowania Konsorcjum (a także
dokumentów rejestrowych dla STC Power S.r.l.).
W wezwaniu zamieszczono informację, że kopie żądanych dokumentów należy
przesłać drogą elektroniczną na adres odwołania@uzp.gov.pl oraz niezwłocznie przesłać
do Krajowej Izby Odwo
ławczej oryginały tych dokumentów (wraz z podaniem sygnatury akt
sprawy), przy czym przekazanie kopii nie jest wymagane, gdy w zakreślonym terminie
zostaną doręczone do Izby dokumenty we właściwej formie.
Prezes Izby pouczył Odwołującego, że w razie nieuzupełnienia braków formalnych
odwołanie zostanie zwrócone, a w konsekwencji nie wywoła żadnych skutków, jakie ustawa
pzp wiąże z wniesieniem odwołania.
18 grudnia 2020 r. wezwanie
doręczono odwołującemu za pośrednictwem poczty
elektronicznej na podany przez
niego w odwołaniu adres email.
21 grudnia 2020 r.
w postaci elektronicznej za pośrednictwem elektronicznej skrzynki
podawczej Izby, udostępnionej na stronie internetowej Urzędu Zamówień Publicznych,
do Prezesa Izby Krajowej Iz
by Odwoławczej wpłynęły (nie licząc dokumentów rejestrowych
dla STC Power S.r.l.): udzielone Control Process S.A. przez pozostałych członków
Konsorcjum
pełnomocnictwo konsorcjalne, którego zgodność z okazanym oryginałem
w
postaci papierowej została potwierdzona przez notariusza podpisem elektronicznym 14
października 2019 r., oraz skan pełnomocnictwa z 16 grudnia 2020 r., w którego treści pan
Wojciech Wiatr jako prezes zarządu Control Process S.A. działając w imieniu Konsorcjum
udzielił pełnomocnictwa do jego reprezentowania: 1) panu N. S. – adwokatowi, 2) panu R.
P., 3) panu M. W.
– przy czym całość przesłanej dokumentacji została opatrzona jak
odwołanie kwalifikowanym podpisem elektronicznym pana R. G. P. .
Reasumując, Odwołujący w zakreślonym terminie nie uzupełnił prawidłowo braku
dotyczącego wykazania umocowania dla osoby, która podpisała odwołanie, gdyż
pełnomocnictwo dla osoby, która podpisała odwołanie, nie zostało opatrzone kwalifikowanym
podpisem elektronicznym osoby upoważnionej do reprezentacji Konsorcjum, a jedynie takim
podpisem samego pełnomocnika, który tym samym sam sobie potwierdził zgodność skanu
Sygn. akt KIO 3351/20z
pisemnym oryginałem pełnomocnictwa, choć z jego treści ani z żadnego innego
dokumentu lub oświadczenia załączonego do odwołania lub uzupełnienia nie wynika, że jest
adwokatem lub radcą prawnym.

W tych okolicznościach Izba zważyła, co następuje:

Odwołanie podlega zwrotowi, gdyż brak formalny odwołania nie został prawidłowo
uzupełniony.

Zgodnie z art.
180 ust. 4 ustawy pzp odwołanie wnosi się do Prezesa Izby Odwołanie
wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci
elektronicznej, opat
rzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym
podpisem elektronicznym.
Zgodnie z § 4 ust. 1 pkt 9 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 marca
2010 r. w sprawie regulaminu postępowania przy rozpoznawaniu odwołań (t.j. Dz.U.
z 2018 r. poz. 1092 ze zm.)
{dalej: „rozporządzenie} odwołanie zawiera m.in. podpis
odwołującego albo jego przedstawiciela (przedstawicieli). Stosownie natomiast do § 4 ust. 2
pkt 3 tego rozporządzenia do odwołania dołącza się dokument potwierdzający umocowanie
do reprezentowania odwołującego.
Zgodnie z art. 187 ust. 3 ustawy p
zp, jeżeli odwołanie nie może otrzymać
prawidłowego biegu wskutek niezachowania warunków formalnych, w szczególności,
o
których mowa w art. 180 ust. 3, niezłożenia pełnomocnictwa lub nieuiszczenia wpisu,
Prezes Izby wzywa odwołującego pod rygorem zwrócenia odwołania do poprawienia
lub
uzupełnienia odwołania lub złożenia dowodu uiszczenia wpisu w terminie 3 dni od dnia
doręczenia wezwania. § 9 rozporządzenia precyzuje, że w przypadku gdy odwołanie zawiera
braki formalne, w szczególności z zakresu, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 5-8, bądź nie
zawiera dokumentów, o których mowa w § 4 ust. 2, Prezes Izby wzywa odwołującego do
usunięcia braków formalnych odwołania w terminie 3 dni pod rygorem zwrotu odwołania.

Z art. 187 ust. 6 pzp wynika, że po bezskutecznym upływie terminu, o którym mowa
w
ust. 3, Prezes zwraca odwołanie w formie postanowienia, a takie zwrócone odwołanie nie
wywołuje żadnych skutków, jakie ustawa wiąże z wniesieniem odwołania do Prezesa Izby.
Z kolei
w myśl art. 187 ust. 7 ustawy pzp, jeżeli niezachowanie warunków formalnych
lub
niezłożenie pełnomocnictwa zostanie stwierdzone przez skład orzekający Izby, przepis
art. 187 ust. 6 stosuje się, z tym, że kompetencje Prezesa Izby przysługują składowi
orzekającemu Izby. Wreszcie w myśl § 13 ust. 1 rozporządzenia, skład orzekający dokonuje
na posiedzeniu niejawnym niezbędnych czynności formalnych i sprawdzających. Z § 13 ust.
Sygn. akt KIO 3351/202 pkt 2
rozporządzenia wynika zaś, że w zależności od poczynionych ustaleń faktycznych
skład orzekający jest uprawniony do wydania postanowienia o zwrocie odwołania.

W związku z powyższym Izba – działając na podstawie art. 187 ust. 7 w zw. z art. 187
ust. 6 ustawy pzp ora
z § 13 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 rozporządzenia – postanowiła, jak w pkt 1.
sentencji.
Izba nakazała zwrot odwołującemu kwoty uiszczonej tytułem wpisu od odwołania,
stosownie do § 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 15 marca 2010 r. w sprawie
wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu
odwoławczym i sposobu ich rozliczania (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 972), zgodnie z którym
w
przypadku zwrotu odwołania zwraca się odwołującemu z rachunku Urzędu kwotę
uiszczoną tytułem wpisu.


Wcześniejsze orzeczenia:

Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie