eGospodarka.pl

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO2020 › Sygn. akt: KIO 3085/20
rodzaj: POSTANOWIENIE
data dokumentu: 2020-12-07
rok: 2020
sygnatury akt.:

KIO 3085/20

Komisja w składzie:
Przewodniczący: Emilia Garbala Protokolant: Rafał Komoń

po rozpoznaniu na
posiedzeniu z udziałem stron w dniu 7 grudnia 2020 r. w Warszawie
odwo
łania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 23 listopada 2020 r.
prze
z wykonawcę Przedsiębiorstwo „SOLGRUD” sp. z o.o., ul. Olchowa 4, 86-300
Grudziądz
,

w postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego: Gmina Płużnica, Płużnica 60,
87-
214 Płużnica
,


postanawia:

1. umarza
postępowanie odwoławcze,


2. nakazuje zwrot z rachunku bankowe
go Urzędu Zamówień Publicznych na rzecz wykonawcy
Przedsiębiorstwo „SOLGRUD” sp. z o.o., ul. Olchowa 4, 86-300 Grudziądz, kwoty
9 000
,00 zł
(słownie: dziewięć tysięcy złotych zero groszy), stanowiącej 90% uiszczonego
wpisu.

Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 200
4 r. Prawo zamówień
publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) na niniejsze postanowienie w terminie
7 dni od dnia jego doręczenia przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby
O
dwoławczej do Sądu Okręgowego w

Toruniu.Pr
zewodniczący:
……..…....…………

KIO 3085/20

U z a s a d n i e n i e

Zamawiający - Gmina Płużnica, Płużnica 60, 87-214 Płużnica, prowadzi w trybie przetargu
nieograniczonego postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Budowa
przedszkola w miejscowości Płużnica”, numer referencyjny: GPI.271.30.2020. Ogłoszenie
o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu
17.09.2020 r., nr 586366-N-2020.

W dniu 23.11.2020 r. do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej wpłynęło odwołanie,
w którym wykonawca Przedsiębiorstwo „SOLGRUD” sp. z o.o., ul. Olchowa 4, 86-300
G
rudziądz (dalej: „odwołujący”) zarzucił zamawiającemu naruszenie:
1. art. 89 ust. 1 pkt 7a w zw. z art. 85 ust. 2 ustawy Pzp poprzez bezzasadne odrzucenie
oferty odwołującego z powodu rzekomego niewyrażenia przez odwołującego zgody na
przedłużenia terminu związania ofertą w odpowiedzi na wezwanie zamawiającego,
podczas gdy odwołujący w ogóle nie otrzymał pisma zamawiającego wzywającego go do
przedłużenia terminu związania ofertą (zamawiający wysyłając do odwołującego wniosek
z dnia 03.11.2020 r. nie umieścił adresu e-mail odwołującego jako adresata, tylko umieścił
adres ww. wykonawcy w kopii ukrytej [UDW], co prawdopodobnie spowodowało, że mail
nie dotarł do odwołującego), a informację o rzekomym wysłaniu ww. pisma przez
zamawiającego odwołujący uzyskał dopiero w Informacji o odrzuceniu jego oferty w dniu
17.11.2020 r., a ponadto pismo wzywające do przedłużenia terminu związania ofertą
zostało sformułowane niezgodnie z postanowieniami siwz, ponieważ nie zawierało ono
żądania niezwłocznego potwierdzenia przez odwołującego faktu otrzymania ww. pisma
zgodnie
z rozdziałem VIII ust. 2 siwz,
2. ewentualnie - art. 89 ust. 1 pkt 7a w zw. z art. 85 ust. 2 ustawy Pzp poprzez bezzasadne
odrzucenie oferty odwołującego z powodu rzekomego niewyrażenia przez odwołującego
zgody na przedłużenia terminu związania ofertą w odpowiedzi na wezwanie
zamawiającego, podczas gdy brak zgody musiałby być wyraźnie wyrażony po stronie
odwołującego, tymczasem w okolicznościach sprawy odwołujący nie tylko nie wyraził się
negatywnie co do przedłużenia terminu związania ofertą, ale również po otrzymaniu
Informacji o wyborze
oferty najkorzystniejszej oferty z dnia 17.11.2020 r. potwierdził
otrzymanie Informacji, przez co zachował się aktywnie dając wyraz termu, że jest nadal
uczestnikiem postępowania,
3. art. 91 ust. 1 ustawy Pzp w zw. z art. 26 ust. 3 lub ust. 4 ustawy Pzp poprz
ez wybór oferty
NIK-
NAT jako najkorzystniejszej, podczas gdy w okolicznościach sprawy powstały
wątpliwości dotyczące treści oświadczeń i dokumentów złożonych przez NIK-NAT na
Wezwanie do złożenia dokumentów na podstawie art. 26 ust. 2 z dnia 03.11.2020 r., co
KIO 3085/20

wymagało wyjaśnienia lub uzupełnienia oświadczeń i dokumentów na podstawie art. 26
ust. 3 lub ust. 4 ustawy Pzp, w szczególności w zakresie konieczności wyjaśnienia lub
uzupełnienia określonych w odwołaniu kwestii.
W związku z powyższym odwołujący wniósł o nakazanie zamawiającemu:
1.
unieważnienie czynności odrzucenia oferty odwołującego,
2.
ewentualnie dokonanie prawidłowego wezwania odwołującego do przedłużenia terminu
związania ofertą na podstawie art. 85 ust. 2 ustawy Pzp,
3.
unieważnienia czynności wyboru oferty NIK-NAT jako najkorzystniejszej,
4.
powtórzenia stosownych czynności w zakresie prawidłowej oceny ofert, w szczególności
wezwanie NIK-
NAT o złożenie wyjaśnień lub ewentualnie uzupełnienie dokumentów i
oświadczeń w zakresie określonym w treści zarzutów odwołania na podstawie art. 26 ust.
3 lub ust. 4 ustawy Pzp.

Pismem z dnia 26.11.2020 r. wykonawca

NIK-NAT sp.
z o.o., ul. Piłsudskiego 20/4,
87-
400 Golub Dobrzyń, zgłosił przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie
zamawiającego. Zgodnie z art. 185 ust. 2 ustawy Pzp, przystępujący zobowiązany jest do
przekazania stronom kopii przystąpienia, natomiast ww. wykonawca nie dołączył do
przystąpienia dowodu takiego przekazania. Ponadto strony nie stawiły się na posiedzeniu,
zatem nie potwierdziły też, że otrzymały kopię przystąpienia. W związku z powyższym Izba
stwierdziła, że przystąpienie nie zostało dokonane skutecznie.

Pismem z dnia 04.12.2020 r.
(doręczonym do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej
w tym samym dniu), przed otwarciem wy
znaczonego na dzień 07.12.2020 r. posiedzenia,
odwołujący oświadczył, że cofa odwołanie.

Biorąc pod uwagę, że odwołanie można cofnąć w każdym czasie do zamknięcia
rozprawy, jego cofnięcie, zgodnie z art. 187 ust. 8 ustawy Pzp oznacza, że postępowanie
odwoławcze podlega umorzeniu.
Uwzględniając art. 187 ust. 8 zdanie 2 ustawy Pzp skład orzekający Izby postanowił
z
wrócić na rzecz odwołującego 90% kwoty uiszczonego wpisu.

Przewo
dniczący: ……..…....…………………


Wcześniejsze orzeczenia:

Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie