eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO2020 › Sygn. akt: KIO 2974/20
rodzaj: WYROK
data dokumentu: 2020-12-03
rok: 2020
sygnatury akt.:

KIO 2974/20

Komisja w składzie:
Przewodniczący: Magdalena Rams Protokolant: Klaudia Kwadrans

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 1 grudnia 2020 r.
w Warszawie odwołania wniesionego
do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 16 listopada 2020 r. przez wykonawcę
Zakład Sprzątania Wnętrz J. J. "MOP 83" Sp. z o.o., z siedzibą w Gronowie Górnym,

w postępowaniu prowadzonym przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Warszawa,

przy
udziale wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia konsorcjum:
Impel System Sp. z o.o.,
z siedzibą we Wrocławiu oraz Impel Facility Services Sp. z
o.o., z siedzibą we Wrocławiu,
zgłaszających swoje przystąpienie do postępowania
odwoławczego po stronie zamawiającego


orzeka:

1.
Uwzględnia odwołanie w zakresie zarzutu naruszenia art. 90 ust. 1 i 1a ustawy Pzp
i nakazuje zamawiającemu Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych: (i) unieważnić
czynność wyboru oferty najkorzystniejszej w części A zamówienia; (ii) wezwać
wykonawcę: konsorcjum firm Impel System Sp. z o.o. oraz Impel Facility Services
Sp. z o.o. do złożenia wyjaśnień w trybie art. 90 ust. 1 ustawy Pzp; (iii) dokonać
ponownego badania i oceny ofert.

2.
W pozostałym zakresie oddala odwołanie.

3.
Kosztami postępowania obciąża zamawiającego Zakład Ubezpieczeń Społecznych i:

2.1.
zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 15 000 zł 00 gr
(słownie: piętnaście tysięcy złotych zero groszy) uiszczoną przez wykonawcę Zakład
Sprzątania Wnętrz J. J. "MOP 83" Sp. z o.o., z siedzibą w Gronowie Górnym

tytułem wpisu od odwołania.

2.2.
zasądza od zamawiającego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych na rzecz
wykonawcy
Zakładu Sprzątania Wnętrz J. J. "MOP 83" Sp. z o.o., z siedzibą w
Gronowie Górnym
kwotę 18 600 zł 00 gr (słownie: osiemnaście tysiące sześćset
złotych zero groszy) stanowiącą uzasadnione koszty strony poniesione z tytułu wpisu
od odwołania oraz wynagrodzenia pełnomocnika.

Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. -
Prawo zamówień
publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.) na niniejszy wyrok - w terminie 7 dni od
dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby
Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie.


Przewodnicz
ący:
…………………………….


Sygn. akt: KIO 2974/20

UZASADNIENIE

W dniu 16 listopada 2020 r. do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej wpłynęło odwołanie
wykonawcy
Zakładu Sprzątania Wnętrz J. J. MOP 83 Sp. z o.o. (ul. Szafirowa 7a, 82-310
G
ronowo Górne) (dalej „Odwołujący”) zarzucając zamawiającemu Zakładowi Ubezpieczeń
Społecznych (dalej „Zamawiający”) naruszenie:

1) art. 90 ust. 1 i 1a Pzp w zw. z art. 89 ust. 1 pkt 4 Pzp, poprzez zaniechanie wezwania
wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego -
konsorcjum firm: Impel System Sp. z o.o. (lider konsorcjum), Impel Facility Services
Sp. z o.o. (partner konsorcjum), (łącznie „Konsorcjum Impel"), do wyjaśnień
istotnych elementów ceny oferty oraz ceny całkowitej oferty a następnie odrzucenia
oferty wykonawcy, pomimo że oferta zawiera rażąco niską cenę:
a)
w zakresie istotnych elementów ceny oferty:
-
ceny usług mycia okien (poz. 2, 3, 5, 6, 7 i 8 Formularza cenowego),
-
ceny usługi dezynfekcji (poz. 13 Formularza cenowego),
-
ceny usługi dezynsekcji (poz. 14 Formularza cenowego),
-
ceny usługi deratyzacji (poz. 15 Formularza cenowego);
b)
w zakresie ceny całkowitej oferty, która również jest rażąco niska w związku z
zaniżeniem elementów wskazanych w pkt a), gdyż jej wycena w pozostałych elementach jest
na granicy opłacalności, a w połączeniu z elementami zaniżonymi
-
powoduje to stwierdzenie, że cała cena oferty jest rażąco niska;

2) art. 89 ust. 3 Pzp w zw. z art. 3 ust. 1 w zw. z art. 15 ust. 1 pkt 1 ustawy z dn. 16
kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2020 r. poz. 1913),
zwanej dalej „Uznk", poprzez zaniechanie odrzucenia oferty Konsorcjum Impel, której
złożenie stanowiło czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji -
polegający na zaniżeniu cen jednostkowych za
niektóre z usług składających się na przedmiot zamówienia (tj. usługi wskazane w
zarzucie z pkt I), oraz zaoferowaniu cen za usługi, które są niższe od kosztów
świadczenia tych usług;

3) art. 89 ust. 1 pkt 2 oraz
6 Pzp, względnie art. 87 ust.1 Pzp poprzez zaniechanie
odrzucenia oferty Konsorcjum Impel, pomimo że była niezgodna z wymaganiem §2
ust. 3 wzoru umowy a ponadto -
zawierała błąd w obliczeniu ceny, polegający na

braku uwzględnienia wymagania w zakresie pełnego ujęcia wszelkich kosztów w
cenach jednostkowych:
-
ceny usługi dezynfekcji (poz. 13 Formularza cenowego),
-
ceny usługi dezynsekcji (poz. 14 Formularza cenowego),
-
ceny usługi deratyzacji (poz. 15 Formularza cenowego),
-
ceny usług mycia okien (poz. 2, 3, 5, 6, 7 i 8 Formularza cenowego);

3)
art. 91 ust. 1 Pzp
poprzez zaniechanie wyboru oferty Odwołującego jako
najkorzystniejszej, pomimo że po wezwaniu do wyjaśnień i odrzuceniu oferty Konsorcjum
Impel jako zawierającą rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia - oferta
Odwołującego byłaby ofertą najkorzystniejszą; ewentualnie innych przepisów wynikających
bezpośrednio lub pośrednio z uzasadnienia.

Odwołujący wnosi o uwzględnienie odwołania i nakazanie Zamawiającemu unieważnienia
czynności wyboru oferty Konsorcjum Impel; odrzucenia oferty Konsorcjum Impel z
Postępowania jako zawierającą rażąco niska cenę; powtórzenia procesu badania i oceny
ofert złożonych w Postępowaniu; dokonania wyboru oferty Odwołującego w wyniku
ponownego badania i oceny ofert.

W uzasadnieniu podniesionych zarzutów Odwołujący wskazał, że Zamawiający prowadzi
postępowanie udzielenie zamówienia publicznego pn. „Usługa sprzątania w budynkach oraz
terenu zewnętrznego Centrali ZUS (lokalizacja: ul. Szamocka 3, 5 i ul. Podskarbińska 25a
Warszawa oraz COS ZUS w Osuchowie (część A i B zamówienia)", znak postępowanie:
TZ/271/25/20 - w trybie przetargu nieograniczonego.
Wartość zamówienia jest wyższa od
kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 pkt 8 ustawy Pzp dla dostaw i
usług.

Oferty w części A postępowania złożyło siedmiu wykonawców. Oferty, których Zamawiający
nie odrzucił przedstawiały się następująco:
1)
Odwołujący - Zakład Sprzątania Wnętrz J. J. MOP 83 Sp. z o.o. (ul. Szafirowa 7a, 82-
310 Gronowo Górne) - z ceną 4 676 357,40 zł brutto;
2)
Konsorcjum IMPEL -
Impel System Sp. z o.o. (ul. Ślężna, 118 53-111 Wrocław) Impel
Facility Services Sp. z o.o. (ul. Ślężna 118, 53-111 Wrocław) - z ceną 3 907 984,12 zł brutto;
3)
Konsorcjum LID
ER DGP Clean Partner Sp. z o.o. (ul. Słomińskiego 15/52, 00-195
Warszawa), Seban Sp. z o.o. (ul. Jesionowa 9a, 40-159 Katowice), PARTNER DGP Provider
Sp. z o.o. (ul. Środkowa, 20 59-220 Legnica), 7 MG Sp. z o.o. (ul. Najświętszej Marii Panny

14, 59-220 Leg
nica), Partner Medica Sp. z o.o. (ul. Najświętszej Marii Panny 5e, 59-220
Legnica) -
z ceną 4 966 233,34 zł brutto.
Odwołujący wskazał, że zgodnie z Opisem przedmiotu zamówienia (załącznik nr 1 do
Umowy), częścią XI. Szczegółowy zakres prac (str. 91 SIWZ) - w zakres prac wchodzić będą
między innymi usługi dezynfekcji, dezynsekcji i deratyzacji, których wykonanie planowane
jest 1 raz na kwartał:

l.p.

Rodzaj

wykonywanych

czynności

Powierzchnia

wykonywanej

usługi

Częstotliwość

Godziny

wykonywanej pracy

Uwagi

1
.

Dezynsekcja

25 469,80 m
7

1 raz

na kwartał

Po
godzinach
pracy
Zamawiającego

Terminy wykonania usługi Wykonawca ustala z Zamawiającym. Wykonawca
przystąpi do wykonania usługi w terminie 3 dni od zgłoszenia przez
Zamawiającego. Potwierdzeniem wykonania usługi będzie protokół wykonania
usługi.

Wykonawca zrealizuję usługę przy użyciu środków zapewniających skuteczną
realizację minimum przez okres 1 miesiąca.

2.

Dezynfekcja

25 469,80m
7

1 raz

na kwarta!

Po
godzinach
pracy
Zamawiającego

3.

Deratyzacja

25 469,80m
7

1 raz

na kwarta!

Po
godzinach
pracy
Zamawiającego

Odwołujący wskazał, że zgodnie z Opisem przedmiotu zamówienia (załącznik nr 1 do
Umowy), częścią XI. Szczegółowy zakres prac (str. 82-85 SIWZ) - w zakres prac wchodzić
będzie mycie okien w budynkach przy ul. Szamockiej 3, 5 (budynek Centrali skrzydło A, B, C
i budynek D) oraz w budynku Centrali ZUS przy ul. P
odskarbińskiej 25a w Warszawie.
Powyższe usługi podlegały osobnej wycenie, którą wykonawcy wskazywali w Formularzu
cenowym stanowiącym część Formularza oferty (załącznik nr 1 do SIWZ).

W zakresie usług mycia okien ceny Odwołującego i Konsorcjum IMPEL kształtowały się
następująco:
Konsorcjum Impel: (cena jednostkowa netto / cena całkowita usług brutto)

Poz. 2 -
Mycie okien z żaluzjami z wysięgnika lub alpinistycznie w Centrala ZUS:
-
3,00 zł / 10 456,28 zł
Poz. 3 -
Mycie okien z żaluzjami w Centrali ZUS - 1,10 zł / 17 973,84 zł
Poz. 5 - Mycie okien
bez żaluzji
w Centrali ZUS -
1,00 zł / 2 034,72 zł
Poz. 6 - Mycie okien
bez żaluzji
ul. Podskarbińska 25a - 1,00 zł / 1 806,32 zł
Poz. 7 -
Mycie okien z żaluzjami ul. Podskarbińska 25a - 1,10 zł / 1 450,40 zł
Poz. 8 -
Mycie okien z wysięgnika lub alpinistycznie ul. Podskarbińska 25a: - 3,00 zł / 162,36

Odwołujący:
Poz. 2 -
Mycie okien z żaluzjami z wysięgnika lub alpinistycznie w Centrala ZUS: -5,00 zł / 17
427,12;

Poz. 3 -
Mycie okien z żaluzjami w Centrali ZUS - 5,00 zł / 81 699,32 zł
Poz. 5 - Mycie okien
bez żaluzji w Centrali ZUS - 4,00 zł / 8 138,88 zł
Poz. 6 - Mycie okien
bez żaluzji ul. Podskarbińska 25a - 4,00 zł / 7 225,32 zł
Poz. 7 -
Mycie okien z żaluzjami ul. Podskarbińska 25a - 4,00 zł / 5 274,24 zł
Poz. 8 -
Mycie okien z wysięgnika lub alpinistycznie ul. Podskarbińska 25a: - 10,00 zł /
541,20

W zakresie usług dezynfekcji, dezynsekcji i deratyzacji ceny Odwołującego i Konsorcjum
IMPEL kształtowały się następująco (ceny netto):

Konsorcjum IMPEL:
dezynfekcja -
0,02 zł za 1m2m / cena całkowita za usługi brutto - 5 639,04 zł
dezynsekcja -
0,02 zł za 1m2 / cena całkowita za usługi brutto - 5 639,04 zł
deratyzacja -
0,02 zł za lm2 / cena całkowita za usługi brutto - 5 639,04 zł

Odwołujący:
dezynfekcja -
0,30 zł za 1m2 / cena całkowita za usługi brutto - 84 585,24 zł
dezynsekcja -
0,30 zł za 1m2 / cena całkowita za usługi brutto - 84 585,24 zł
deratyzacja -
0,30 zł za 1m2 / cena całkowita za usługi brutto - 84 585,24 zł

Odwołujący wskazał, że w toku badania i oceny ofert Zamawiający nie wzywał Konsorcjum
IMPEL do wyjaśnień w trybie art. 90 ust. 1 Pzp - w szczególności w zakresie cen za usługi
mycia okien, dezynfek
cji, dezynsekcji i deratyzacji. Odwołujący wskazał, że w dniu 5.11.2020
r. Zamawiający opublikował na stronie internetowej Postępowania Informację o wyniku
postępowania w części A. Zamawiający dokonał wyboru oferty Konsorcjum IMPEL, która
uzyskała maksymalną liczbę punktów (100), drugą w kolejności ofertą była oferta
Odwołującego z liczbą 83,57 pkt. Jedynym kryterium oceny ofert była cena brutto oferty
(rozdział 7 pkt 7.2. SIWZ).

Zarzut naruszenia art. 90 ust. 1 i la Pzp w zw. z art. 89 ust. 1 pkt 4 Pzp, poprzez zaniechanie
wezwania Konsorcjum Impel, do wyjaśnień istotnych elementów ceny oferty oraz ceny
całkowitej oferty a następnie odrzucenia oferty wykonawcy, pomimo że oferta zawiera rażąco
niską cenę.

Odwołujący wskazał, że obowiązkiem wykonawców w niniejszym Postępowaniu była wycena
poszczególnych pozycji w Formularzu cenowym, które podlegają osobnym rozliczeniom w
trakcie realizacji zamówienia - pozycje te składają się na pełen zakres zamówienia. Zgodnie

ze wzorem Umowy (za
łącznik nr 1 do SIWZ) - w oparciu o ceny wskazane w Formularzu
cenowym nastąpi wypłata wynagrodzenia dla wykonawcy. Tym samym każda z cen
jednostkowych zawartych w Formularzu cenowym - ma znaczenie przy rozliczeniu
zamówienia i wypłacie wynagrodzenia.
§2 ust. 1 i 2 Umowy:

WYNAGRODZENIE UMOWNE
1.
Całkowite wynagrodzenie brutto, tj. z uwzględnieniem podatku od towarów i usług (VAT), należne
Wykonawcy za wykonanie Przedmiotu Umowy, określonego w § 1, nie przekroczy ........................
PLN
(słownie złotych: .................................... ), w tym: całkowite wynagrodzenie netto nie przekroczy:
............... PLN (słownie złotych: ........... ), wartość podatku VAT - ............ według stawki/stawek .........
% - nie przekroczy: ................ PLN (słownie złotych: .................. ) zgodnie z Formularzem Cenowym
stanowiącym Załącznik nr 2 do Umowy.
2.
Ceny jednostkowe za realizację Przedmiotu Umowy zawiera Formularz Cenowy stanowiący Załącznik nr
2 do Umowy, z zastrzeżeniem postanowień § 12 ust. 4 8.

Ponadto, zgodnie z §2 ust. 3 Umowy - ceny jednostkowe z Formularza cenowego powinny
obejmować wszelkie koszty, które wykonawca poniesie w związku z wykonaniem danej
usługi, ceny jednostkowe nie mogą ulec zwiększeniu w stosunku w okresie obowiązywania
umowy:

2. Wynagrodzenie brutto oraz ceny jednostkowe, o których mowa w ust. 1 i 2 obejmują wszelkie koszty
Wykonawcy wynikające z realizacji Umowy i nic ulegną zwiększeniu w okresie jej obowiązywania z
zastrzeżeniem postanowień § 12 ust. 4 8.

W ocenie Odwołującego zawarcie takiego wymogu w postanowieniach Umowy oznacza, że
wykonawca zobowiązany jest do skalkulowania w konkretnej pozycji Formularza cenowego
przypisanej do danej usługi - ceny, która zapewnia możliwość prawidłowej realizacji tej
usługi, a jednocześnie oznacza to brak możliwości przerzucania kosztów między pozycjami.
Odwołujący powołał się na orzeczenie KIO z dnia 15 września 2017 r., sygn. akt KIO
1805/17.

Ponadto, Odwołujący wskazał, że zgodnie z §3 Umowy - Zasady rozliczeń - pkt. 3 -
podstawą obliczenia wysokości usług okresowych będą ceny jednostkowe za lm2 określone
w Formularzu cenowym:
1) cena jednostkowa za umycie m
?
okien oraz zewnętrznych parapetów z piaskowca wskazana w
Formularzu Cenowym i liczba okien, w tym zewnętrznych parapetów z piaskowca (4.991,33 m
}
) -
Centrala ZUS i Podskarbińska 25a;
2) cena jednostkowa za usunięcie mas śnieżnych w tym sopli z rrP powierzchni dachów wskazana w

Formularzu Cenowym (7 400,00 m
?
) - Centrala ZUS i Podskarbińska 25a;
3) cena jednostkowa za m
;
dezynsekcji, dezynfekcji i deratyzacji, wskazana w Formularzu Cenowym;

W ocenie Odwołującego powyższe oznacza, że Zamawiający przypisał cenom
jednostkowym istotne znaczenie przy rozliczeniu wynagrodzenia, czego skutkiem powinno
być zweryfikowanie czy każda z cen jednostkowych oferty jest realna, a wykonawca jest w
stanie zrealizować za nią usługę w pełnym zakresie. Jednocześnie w takim systemie
rozliczenia i wypłaty wynagrodzenia nie może być mowy o tzw. „przerzucaniu kosztów"
m
iędzy poszczególnymi pozycjami. W przedmiotowym postępowaniu ceny jednostkowe
wskazane przez wykonawców w formularzu ofertowym nie są jedynie składnikiem ceny
łącznej (wynagrodzenia wykonawcy), lecz pełnią funkcję samodzielnych cen, w oparciu o
które jest naliczane wynagrodzenie za wykonanie wyodrębnionych prac, stanowiących jeden
z niezależnych elementów przedmiotu zamówienia. Odwołujący powołał się na opinię
Prezesa
Urzędu Zamówień Publicznych „Badanie rażąco niskiej ceny oferty po nowelizacji",
należy wskazać: Zamawiający może wezwać wykonawcę również w każdej innej sytuacji; w
której wysokość ceny lub kosztu oferty, a nawet jedynie ich istotne części składowe budzą
jego wątpliwości, mimo iż cena całkowita lub koszt nie jest niższa niż szczególny ustawowy
limit.
W zakresie istotnych części zamówienia ważne jest, aby te części miały znaczenie dla
całości wyceny przedmiotu zamówienia (przy wynagrodzeniu ryczałtowym) albo jeśli są to
istotne c
zęści zamówienia, które stanowią przedmiot odrębnego wynagrodzenia (np. przy
wynagrodzeniu kosztorysowym).
Reasumując - każda z pozycji Formularza cenowego, jako
istotna część składowa ceny całkowitej, a także jako podstawa wypłaty wynagrodzenia
wykonawcy
za wykonanie przypisanej do tej pozycji usługi - musi być ceną realną a jej
wysokość ma zapewniać należyte wykonanie usługi.

W ocenie Odwołującego ceny jednostkowe jako istotne części składowe ceny na gruncie
przepisów ustawy Pzp podlegają takiej samej weryfikacji jak cena globalna (całkowita) oferty
-
w przypadku kiedy zachodzą wątpliwości co do wysokości tych cen. Odwołujący powołał
się na wyrok KIO z dnia 27 stycznia 2020 r., sygn. akt KIO 51/20 oraz z dnia 15 października
2018 r., sygn. akt KIO 1946/18.

Odwołujący wskazał, że ceny jednostkowe za mycie okien, dezynfekcję, dezynsekcję i
deratyzację w niniejszym Postępowaniu w związku z charakterem tych czynności jako
jednych z kluczowych w całym zamówieniu stanowiły istotne części składowe ceny całkowitej
oferty i w związku powyższym podlegały weryfikacji w zakresie rażąco niskiej ceny na
podstawie art. 90 ust. 1 Pzp.
Ze względu na wysokość - ceny jednostkowe za przedmiotowe
pozycje -
stanowią istotną część składową ceny całkowitej oferty. Realny koszt usług (mycia

okien z poz. 2, 3, 5, 6, 7 i 8 Formularza cenowego oraz dezynfekcji, dezynsekcji, deratyzacji)
wynosi co najmniej około 350-360 tys. zł - co stanowi znaczną część ceny całkowitej oferty.
Rażąco niska cena przedmiotowych usług - jako istotnych części składowych ceny - oznacza
rażąco niską cenę oferty.

Ponadto, Odwołujący wskazał, że przedmiotowe usługi obejmują elementy istotne,
bezpośrednio wpływające na możliwość i jakość wykonania zamówienia jako całości oraz
mają znaczenie z punktu widzenia osiągnięcia celów zamówienia. Zgodnie z powyższym, w
przedmiotowym postępowaniu - weryfikacji w zakresie rażąco niskiej ceny powinny podlegać
poza ceną całkowitą również poszczególne ceny jednostkowe, wyartykułowane w formularzu
cenowym.

Odnosząc się do oceny zaoferowanych przez Konsorcjum IMPEL cen jednostkowych
Odwołujący wskazał, że ceny za usługi:
-
mycia okien - poz. 2, 3, 5, 6, 7 i 8 Formularza cenowego,
-
dezynfekcji - poz. 13 Formularza cenowego,
-
dezynsekcji - poz. 14 Formularza cenowego,
-
deratyzacji - poz. 15 Formularza cenowego

są cenami rażąco niskimi a wykonawca nie będzie w stanie w tych cenach należycie
wykonać usługi, gdyż koszt usług znacznie przewyższa wartości jakie wskazało Konsorcjum
Impel. W ocenie Odwołującego wysokość cen usług dezynfekcji, dezynsekcji i deratyzacji -
zaoferowanych przez Konsorcjum Impel jest na poziomie niegwarantującym, że wykonawca
ten za taką cenę w ogóle jest w stanie podjąć się realizacji usługi. Ceny te są tak niskie, że
nie tylko nie są cenami rynkowymi lecz także wątpliwym jest opłacalność wykonanie za nie
usług. W tej konkretnej sytuacji wykonawca musiałby dopłacać do ich wykonania, albo
„przerzucać koszty" z innych usług co jak już zostało wskazane wcześniej - na gruncie
przedmiotowego Postępowania jest niedozwolone. Tak naprawdę ceny za przedmiotowe
usługi na poziomie 0,02 zł nie mają żadnego uzasadnienia. Oceniając ich wysokość, rodzi
się pytanie - dlaczego wykonawca nie wycenił ich na 0,01 zł? Wówczas taka cena bez
wątpienia zostałaby uznania za jedynie symboliczną i nierealną. Przy czym Odwołujący
wskazał, że cena 0,02 zł jest tak samo nierealna jak cena 0,01 zł a jedynie stwarza wrażenie,
że wykonawca dokonał jakichkolwiek wyliczeń określając jej wysokość - tymczasem
zachodzi duże prawdopodobieństwo, że wykonawca wpisał tę cenę „dowolnie" bez żadnych
wyliczeń. Nie zmienia to faktu, że i taka cena jest skrajnie niska i oderwana od
rzeczywistości. Wykonanie usług za taką cenę jednostkową - która po przemnożeniu przez

liczbę metrów kwadratowych powierzchni - w dalszym ciągu jest symboliczna i nierealna w
stosunku do zakresu czynności składających się na te usługi - jest niemożliwe:

dezynfekcja -
0,02 zł za 1m2 / cena całkowita za usługi brutto - 5 639,04 zł
dezynsekcja -
0,02 zł za 1m2 / cena całkowita za usługi brutto - 5 639,04 zł
deratyzacja -
0,02 zł za 1m2 / cena całkowita za usługi brutto - 5 639,04 zł

Odwołujący wskazał, że przygotowując ofertę w Postępowaniu dokonał rozeznania rynku - w
tym wśród podmiotów profesjonalnie zajmujących się usługami dezynfekcji, dezynsekcji i
deratyzacji. Oferty które uzyskał wskazują na znacznie wyższe (nawet kilkudziesięciokrotnie)
ceny niż te zaoferowane przez Odwołującego. Otrzymane przez Odwołującego oferty - z
wyceną usług na potrzeby zamówienia dla ZUS
-
przedsta
wiają się następująco:
SOS INSEKT 24 M. P.:
dezynfekcja -
od 0,50 zł do 0,60 zł za 1m2
dezynsekcja -
od 0,70 zł do 1,00 zł za 1m2
deratyzacja -
od 0,25 zł do 0,30 zł za lm2 (wycenę załączamy do Odwołania)

Centrala ZUS przy ul. Szamocka 3/5 w Warszawie powierzchnia 25469,80 m2
Centrala ZUS przy ul. Szamocka 3/5 w Warszawie powierzchnia 25469,80 m2
Koszt usługi zaczyna się od 140 zł netto i dezynsekcja, deratyzacja lub dezynfekcja - do 50 m2
Deratyzacja poprzez wyłożenie trutki na papierowych tackach, lub dezynsekcja: ok 500 m2:

270 - 300 zł netto
1000 m2:
450 zł netto
Każdy kolejny 1000 m2:
330 zł netto
Dezynfekcja wyceniana jest indywidualnie, poprzez dobranie odpowiedniej metody do
konkretnego przypadku.
Dysponujemy kilkoma metodami oprysku, łącznie z wykonaniem dezynfekcji w pomieszczeniach po
kilka tysięcy metrów.
Do podanych kwot należy doliczyć podatek VAT 23%
(wycenę załączamy do Odwołania)

Odnosząc powyższe do cen zaoferowanych przez Impel, Odwołujący wskazał, że ceny na
poziomie 0,02
zł za 1m2 nie występują na rynku usług dezynfekcji, deratyzacji i dezynsekcji.
Są to ceny skrajnie zaniżone - do poziomu, który nie gwarantuje wykonania tych usług.
Dodatkowo ceny jednostkowe za usługi dezynfekcji, dezynsekcji i deratyzacji należałby
uznać za ceny dumpingowe. Cena w wysokości - 0,02 zł za lm2 powierzchni wykonania
usługi - to cena, która nie występuje na rynku usług sprzątania, nawet wśród podmiotów
wyspecjalizowanych wyłącznie w zakresie świadczenia tego rodzaju usług. Odwołujący

przestawi
ł ceny za usługi dezynfekcji, dezynsekcji i deratyzacji, oferowane w przedmiotowym
postępowaniu przez wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty:

Wykonawca: Ever Cleaning Sp. z o.o.
usługa:
cena jednostkowa netto
za lm
2

(zł)
cena brutto za jedną
usługę (zł)
cena całkowita usługi brutto
(zł)
dezynfekcja
1,45
36 931,21
408 828,51
dezynsekcja
0,15
3 820,47
42 292,62
deratyzacja
0,15
3 820,47
42 292,62

Wykonawca: Konsorcjum SERIS KLINET SP. Z O.O. - LIDER, SERIS KONSALNET OCHRONA SP. Z 0.0. -
PARTNER

usługa:
cena jednostkowa netto
za lm
2

(zł)
cena brutto za jedną
usługę (zł)
cena całkowita usługi brutto
(zł)
dezynfekcja
0,53
13 498,99
149 433,84
dezynsekcja
0,53
13 498,99
149 433,84
deratyzacja
0,53
13 498,99
149 433,84

Wykonawca: Spółka Cywilna INTERLUX K. M., K. Ł.
usługa:
cena jednostkowa netto
za lm
2

(zł)
cena brutto za jedną
usługę (zł)
cena całkowita usługi brutto
(zł)
dezynfekcja
0,79
25 469,80
222 741,00
dezynsekcja
0,79
25 469,80
222 741,00
deratyzacja
0,79
25 469,80
222 741,00

W ocenie Odwołującego powyższe wskazuje na nierealny i nierynkowy charakter cen
zaoferowanych przez Konsorcjum Impel. Ceny za przedmiotowe usługi są nie tylko wyższe u
Odwołującego, ale u każdego z wykonawców zainteresowanych zamówieniem. Ceny
p
ozostałych wykonawców przewyższają ceny zaoferowane przez Konsorcjum Impel nawet
Wykonawca: Konsorcjum LIDER DGP Clean Partner Sp. z o.o. (LIDER)
usługa:
cena jednostkowa netto
za lm
2

(zł)
cena brutto za jedną
usługę (zł)
cena całkowita usługi brutto
(zł)
dezynfekcja
0,45
25 469,80
126 877,77
dezynsekcja
0,25
6 367,45
70 487,64
deratyzacja
0,25
6 367,45
70 487,64

Odwołujący
usługa:
cena jednostkowa netto
za lm
2

(zł)
cena brutto za jedną
usługę (zł)
cena całkowita usługi brutto
(zł)
dezynfekcja
0,30
9 398,36
84 585,24

dezynsekcja
0,30
9 398,36
84 585,24
deratyzacja
0,30
9 398,36
84 585,24

Konsorcjum Impel
usługa:
cena jednostkowa netto
za lm
2

(zł)
cena brutto za jedną
usługę (zł)
cena całkowita usługi brutto
(zł)
dezynfekcja
0,02
509,40
5 639,04
dezynsekcja
0,02
509,40
5 639,04
deratyzacja
0,02
509,40
5 639,04

kilkudziesięciokrotnie - co prowadzi do istotnych różnic w ich wysokości. Usługi, które
Konsorcjum Impel wyceniło na łącznie 16 917,12 zł - w pozostałych złożonych w
Postępowaniu ofertach został wycenione na poziomie od - łącznie 253 755,72 zł do 668
223,00 zł. Okoliczność ta jednoznacznie wskazuje, że nie jest opłacalne wykonanie
przedmiotowych usług za cenę zaoferowaną przez konsorcjum Impel.

Odwołujący podkreślił, że na cenę za usługi dezynfekcji - składają się również koszty zakupu
środków dezynfekcyjnych. Zgodnie z wyjaśnieniem treści SIWZ: Pytanie 49: Czy
Zamawiający zapewnia środki do dezynfekcji rąk, powierzchni? Odpowiedź: Zamawiający
podtrzymuje postanowienia SIWZ. Za
mawiający zapewnia środki do dezynfekcji rąk i tych
powierzchni, które nie podlegają dezynfekcji przez Wykonawcę zgodnie z SIWZ.

Powyższe oznacza, że to wykonawca ma zapewnić środki do przeprowadzenia usług
dezynfekcji powierzchni o których mowa w Opisie przedmiotu zamówienia (załącznik nr 1 do
Umowy), części XI. Szczegółowy zakres prac (str. 91 SIWZ). Sam koszt tych środków jest
wyższy niż cena zaoferowanej usługi.

W ocenie Odwołującego, mając na względzie realne koszty jakie wykonawca poniesie w
związku z przygotowaniem i realizacją usług dezynfekcji, dezynsekcji i deratyzacji - nie jest
możliwe uznanie, że cena na poziomie 0,02 zł netto za 1m2 powierzchni wykonywanej usługi
i cena 509,40 zł za jedną usługę - jest realna a usługi te są możliwe do wykonania za taką
cenę.

Rażąco niska cena za mycie okien:

W zak
resie usług mycia okien, Odwołujący wskazał, że zaoferowane przez Konsorcjum
Impel ceny są cenami rażąco niskimi, co znajduje potwierdzenie w podstawowym badaniu
rynku tego rodzaju usług. Nie jest możliwe wykonanie - bez poniesienia straty, a tym bardziej
z wypracowaniem jakiegokolwiek zysku przez wykonawcę, usług mycia okien za ceny
zaoferowane przez Impel:
Poz. 2 -
Mycie okien z żaluzjami z wysięgnika lub alpinistycznie w Centrala ZUS: 3,00 zł / 10
456,28 zł
Poz. 3 -
Mycie okien z żaluzjami w Centrali ZUS - 1,10 zł / 17 973,84 zł
Poz. 5 -
Mycie okien bez żaluzji w Centrali ZUS - 1,00 zł / 2 034,72 zł
Poz. 6 -
Mycie okien bez żaluzji ul. Podskarbińska 25a - 1,00 zł / 1 806,32 zł
Poz. 7 - Mycie oki
en z żaluzjami ul. Podskarbińska 25a - 1,10 zł / 1 450,40 zł

Poz. 8 -
Mycie okien z wysięgnika lub alpinistycznie ul. Podskarbińska 25a: 3,00 zł / 162,36

Odwołujący wskazał, że przygotowując ofertę w Postępowaniu dokonał rozeznania rynku - w
tym wśród podmiotów profesjonalnie zajmujących się usługami mycia okien w szerokim
spektrum tj. myciem okien każdego rodzaju w tym z zastosowaniem technik alpinistycznych.
Oferty które uzyskał wskazują na znacznie wyższe ceny niż te zaoferowane przez
Odwołującego.
Dl
a przykładu - AP Clearing Sp. z o.o. w wycenie usług mycia okien i żaluzji na potrzeby
zamówienia ZUS, określa następujące ceny netto za 1m2 powierzchni (wycenę załączamy
do Odwołania): Mycie okien z żaluzjami z wysięgnika lub alpinistycznie w Centrala ZUS -
6,81 zł (cena Konsorcjum Impel - 3,00 zł) Mycie okien z żaluzjami w Centrali ZUS - 5,01 zł
(cena Konsorcjum Impel -
1,10 zł) Mycie okien bez żaluzji w Centrali ZUS - 3,75 zł (cena
Konsorcjum Impel -
1,00 zł) Mycie okien bez żaluzji ul. Podskarbińska 25a - 3,75 zł (cena
Konsorcjum Impel -
1,00 zł) Mycie okien z żaluzjami ul. Podskarbińska 25a - 5,01 zł (cena
Konsorcjum Impel -
1,10 zł) Mycie okien z wysięgnika lub alpinistycznie ul. Podskarbińska
25a: 6,22 zł (cena Konsorcjum Impel - 3,00 zł)

W ocenie Od
wołującego, ceny zaoferowane przez Konsorcjum Impel są nawet kilkukrotnie
niższe - co przekłada się na istotną różnicę w cenie całkowitej za usługę, a także w cenie
całkowitej oferty. Również uzyskana przez Odwołującego oferta wyceny usług mycia okien i
żaluzji na potrzeby zamówienia ZUS - od ALPIN PRO A. K. wskazuje na znacznie wyższe
ceny aniżeli ceny zaoferowane przez Konsorcjum Impel za mycie okien w przedmiotowym
Postępowaniu.

Odwołujący podkreślił, że zaniechanie wyjaśnienia ceny oferty, co najmniej w kontekście
wskazywanych cen jednostkowych, ale również w kontekście całej treści oferty - stanowi w
niniejszym przypadku rażące naruszenie art. 90 ust. 1 Pzp. Przepis art. 90 ust. 1 Pzp
wskazuje na konieczność wezwania do wyjaśnień w sytuacji, gdy zaoferowana cena lub
koszt, lub ich istotne części składowe, wydają się rażąco niskie w stosunku do przedmiotu
zamówienia i budzą wątpliwości zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu
zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez zamawiającego lub wynikającymi z
odrębnych przepisów. W szczególności ceny 0,02 zł za wskazane usługi - w sytuacji, gdy
ceny innych wykonawców były co najmniej 15 razy wyższe - powinny wzbudzić wątpliwości
zamawiającego. Powinno to skutkować obowiązkiem wezwania do wyjaśnień.

W
ocenie Odwołującego, nie ulega wątpliwości, że samodzielny charakter cen
jednostkowych -
podkreślony w samej Specyfikacji przez Zamawiającego powoduje, że

konie
czne jest wezwanie do wyjaśnień. Odwołujący podkreślił, że w niniejszym przypadku
cena Konsorcjum Impel jest znacznie niższa od pozostałych cen w postępowaniu. Tylko
zaniżenie cen jednostkowych wskazywanych w niniejszym zarzucie spowodowało, że cena
jest niższa od innych cen co najmniej o wartość ok. 400 000 zł, niemniej jednak - istotnym
byłoby wyjaśnienie również całej treści oferty, gdyż jest ona znacznie niższa niż ceny
pozostałych ofert.

Zarzut naruszenia art. 89 ust. 3 Pzp w zw. z art. 3 ust. 1 Uznk w zw. z art. 15 ust. 1 pkt 1
Uznk - poprzez zaniechanie
odrzucenia oferty Konsorcjum Impel, której złożenie stanowiło
czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji -
polegający na zaniżeniu cen jednostkowych za niektóre z usług składających się na
przedmiot zamówienia


W ocenie Odwołującego działanie Konsorcjum Impel należy oceniać nie tylko pod względem
wystąpienia przesłanek odrzucenia oferty z powodu rażąco niskiej ceny, lecz także pod
kątem naruszenia przepisów dotyczących zwalczania nieuczciwej konkurencji. Konsorcjum
Impel składając ofertę, w której niektóre z usług zostały wycenione poniżej wartości ich
wykonania -
stawki 0,02 zł za dezynfekcję, dezynsekcję oraz deratyzację, jak również stawki
za mycie okien -
niewątpliwie miały taką wysokość - świadomie działało w celu zaoferowania
jak najniżej ceny i uzyskania zamówienia przy jednoczesnym pokrzywdzeniu innych
wykonawców, których ceny w tym zakresie były realne, rynkowe i gwarantujące należytą
realizację usług. Działanie takie wypełnia znamiona czynu nieuczciwej konkurencji,
zdefiniowanego w art. 3 ust. 1 Uznk jako działania sprzecznego z prawem lub dobrymi
obyczajami, jeżeli zagraża lub narusza interes innego przedsiębiorcy lub klienta. Bez
wątpienia działanie Konsorcjum Impel stoi w sprzeczności z dobrymi obyczajami. Wzorem
dobrych obyczajów na gruncie zamówień publicznych jest m.in. określenie ceny za realizację
zamówienia na poziomie gwarantującym prawidłową realizację zamówienia, zapewniającej
pokrycie wszelkich kosztów związanych z wykonywaniem zamówienia, jak również
gwarantującej wykonawcy osiągnięcie chociażby minimalnego zysku. Natomiast ceny
zaoferowane przez Konsorcjum Impel za usługi mycia okien, dezynfekcji, dezynsekcji i
deratyzacji -
nie zapewniają nawet pokrycia koniecznych kosztów związanych z realizacją
tych usług, nie mówiąc nawet o jakimkolwiek zysku wykonawcy. W ocenie Odwołującego
ce
lowe zaniżenie cen niektórych usług wskazuje na wysokie prawdopodobieństwo
„przerzucania kosztów" do innych pozycji. Działanie takie - jak wskazano już wcześniej jest
nieuprawnione ze względu na przyjęty w zamówieniu sposób rozliczenia między
Zamawiającym a wykonawcą, a ponadto stanowi przejaw nieuczciwej konkurencji ze strony
wykonawcy, który stosuje zabieg „przerzucania kosztów" z jednej pozycji (czyli jednej usługi)

na inną - ukrywając tym samym rzeczywisty koszt usługi, której cena została zaniżona.
Jednocześnie działanie Konsorcjum Impel zagraża lub narusza interes innych
przedsiębiorców - wykonawców ubiegających się o udzielenie przedmiotowego zamówienia.

W ocen
ie Odwołującego, w ofercie Konsorcjum Impel mamy do czynienia nie tylko z rażąco
niską ceną za usługi mycia okien, dezynfekcji, dezynsekcji i deratyzacji - ale również z ceną,
którą jest niższa niż rzeczywisty koszt wykonywania tych usług. Na marginesie Odwołujący
wskazał, że wniosek ten poparty jest nie tylko doświadczeniem Odwołującego przy
wykonywaniu przedmiotowych usług czy przyjętymi przez Odwołującego cenami za te usługi,
lecz także rzeczywistymi kosztami wykonywania tych usług - podobnymi dla każdego z
wykonawców, związanymi m.in. z zakupem środków i robocizną. Ceny zaoferowane przez
Konsorcjum Impel nie są możliwe do osiągnięcia nie przez konkretnego wykonawcę - ale
przez każdego z wykonawców - są cenami poniżej kosztów świadczenia tych usług.

Odwo
łujący wskazał, że działanie polegające na sprzedaży usług poniżej kosztów ich
wytworzenia i świadczenia, stanowi także odrębny czyn nieuczciwej konkurencji - określony
w art. 15 ust. 1 pkt 1 Uznk. Zgodnie z przywołanym przepisem - Czynem nieuczciwej
konku
rencji jest utrudnianie innym przedsiębiorcom dostępu do rynku, w szczególności przez
sprzedaż towarów lub usług poniżej kosztów ich wytworzenia lub świadczenia albo ich
odprzedaż poniżej kosztów zakupu w celu eliminacji innych przedsiębiorców. Odwołujący
powołał się na orzeczenie z dnia 24 września 2014 r. sygn. akt KIO 1844/14, z dnia 9
kwietnia 2020 r., sygn. akt KIO 509/19.

Zarzut naruszenia art. 89 ust. 1 pkt 2 ora
z 6 Pzp, względnie art. 87 ust. 1 Pzp, poprzez
zaniechanie odrzucenia oferty Konsorcjum
Impel pomimo, że była niezgodna z wymaganiem
§2 ust. 3 wzoru umowy a ponadto - zawierała błąd w obliczeniu ceny, polegający na braku
uwzględnienia wymagania w zakresie pełnego ujęcia wszelkich kosztów w cenach
jednostkowych:
-
ceny usługi dezynfekcji (poz. 13 Formularza cenowego),
-
ceny usługi dezynsekcji (poz. 14 Formularza cenowego),
-
ceny usługi deratyzacji (poz. 15 Formularza cenowego),
-
ceny usług mycia okien (poz. 2, 3, 5, 6, 7 i 8 Formularza cenowego).

Odwołujący wskazał, że zgodnie z §2 ust. 3 Umowy - ceny jednostkowe z Formularza
cenowego powinny obejmować wszelkie koszty, które wykonawca poniesie w związku z
wykonaniem danej usługi, ceny jednostkowe nie mogą ulec zwiększeniu w stosunku w
okresie obowiązywania umowy: Wynagrodzenie brutto oraz ceny jednostkowe, o których

mowa w ust. 1 i 2 obejmują wszelkie koszty Wykonawcy wynikające z realizacji Umowy i nie
ulegną zwiększeniu w okresie jej obowiązywania z zastrzeżeniem postanowień § 12 ust. 4 8.

W ocenie Odwołującego zawarcie takiego wymogu w postanowieniach Umowy - oznacza, że
wykonawca zobowiązany jest do uwzględnienia pełnego kosztu danej usługi jednostkowej.
Ceny 0,02 zł za usługi dezynfekcji, dezynsekcji i deratyzacji oraz ceny usług mycia okien -
zostały ustalone sprzecznie z wymaganiem SIWZ. Co istotne - stanowi to również błąd w
obliczeniu ceny. Odwołujący powołał się na wyrok z dnia 16 lipca 2019 r., sygn. akt KIO
1249/19
oraz uchwałę z dnia 6 marca 2012 r., KIO/KD 25/12, uchwałę z dnia 19 marca 2019
r.. sygn. akt KIO/KU16/19.

W ocenie
Odwołującego w analizowanym stanie faktycznym sprawy ceny te zostały
obliczone sprzecznie z wymaganiami SIWZ, co powinno powodować konieczność
odrzucenia oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 i 6 Pzp.
W przypadku, gdyby uznać, że
należałoby wcześniej wezwać wykonawcę do wyjaśnienia treści oferty - to powinien on
wyjaśnić treść oferty w kontekście wymagań SIWZ. Zamawiający zaniechał nawet wezwania
do wyjaśnień.

Zarzut naruszenia art. 91 ust. 1 Pzp -
poprzez zaniechanie wyboru oferty Odwołującego jako
naj
korzystniejszej, pomimo że po wezwaniu do wyjaśnień i odrzuceniu oferty Konsorcjum
IMPEL jako zawierającą rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia - oferta
Odwołującego byłaby ofertą najkorzystniejszą


Odwołujący wskazał, że przedmiotowy zarzut ma charakter wynikowy w stosunku do
wcześniejszych zarzutów. Gdyby Zamawiający prawidłowo ocenił ofertę Konsorcjum Impel,
czego skutkiem byłoby odrzucenie oferty jako zawierająco rażąco niską cenę, wówczas
oferta Odwołującego jako niepodlegająca odrzuceniu powinna była zostać uznana za
najkorzystniejszą w Postępowaniu.

Izba ustaliła co następuje:

Izba rozpoznając sprawę uwzględniła akta sprawy odwoławczej, w rozumieniu § 8 ust. 1
rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 marca 2018 roku w sprawie regulaminu
postępowania przy rozpoznawaniu odwołań (Dz.U. z 2018 r. poz. 1092).

Izba ustaliła, że Zamawiający prowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego
pn. „Usługa sprzątania w budynkach oraz terenu zewnętrznego Centrali ZUS (lokalizacja: ul.

Szamocka 3, 5 i ul. Podskarbińska 25a Warszawa oraz COS ZUS w Osuchowie (część A i B
zamówienia)", znak postępowanie: TZ/271/25/20 - w trybie przetargu nieograniczonego –
Część A - Usługa sprzątania w budynkach oraz terenu zewnętrznego Centrali ZUS
(lokalizacja: ul. Szamocka 3,5 i u
l. Podskarbińska 25 Warszawa). Część B - Usługa
sprzątania w budynkach oraz terenu zewnętrznego Centrali ZUS (lokalizacja: ul.
Mszczonowska 23, COS w Osuchowie).

Wartość zamówienia jest wyższa od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie
art. 11 pkt 8
ustawy Pzp dla dostaw i usług.

W pkt 5.1 SIWZ Zamawiający wskazał, że wykonawca poda cenę oferty w sposób określony
w pkt. 4 Formularza oferty "Formularz cenowy" (załącznik nr 1 do SIWZ).

W załączniku nr 1 do SIWZ Formularz oferty, wykonawcy zobowiązani byli w pkt 1.4 do
złożenia oświadczenia dotyczącego maksymalnego wynagrodzenia za realizacje
zamówienia dla części A i B. Ceny obowiązujące w niniejszym zamówieniu zostały określone
w części Formularza oferty – Formularz cenowy, zgodnie z postanowieniami pkt 4 SIWZ. W
pkt 4 Formularza cenowego, Zamawiający zawarł dwie tabele, jedna dotycząca części A
zamówienia, druga dotycząca części B zamówienia. Wykonawcy byli zobowiązania do
wyceny
poszczególnych elementów przedmiotu zamówienia, w tym m.in. wyceny usługi
mycia okien z żaluzjami, mycie okien z żaluzjami z wysięgnika lub alpinistyczne, usługi
dezynfekcji,
deratyzacji, dezynsekcji. Wykonawca składał oświadczenia, że wskazane w
powyższym formularzu ceny obejmują wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu
zamówienia i nie ulegną zwiększeniu w okresie obowiązywania Umowy z wyjątkiem
przypadków przewidzianych w SIWZ.

Izba ustaliła, że zgodnie z Opisem przedmiotu zamówienia (załącznik nr 1 do Umowy),
częścią XI Szczegółowy zakres prac (str. 91 SIWZ) - w zakres prac wchodzić będą między
innymi usługi dezynfekcji, dezynsekcji i deratyzacji, których wykonanie planowane jest 1 raz
na kwartał:

l.p.

Rodzaj

wykonywanych

czynności

Powierzchnia

wykonywanej

usługi

Częstotliwość

Godziny

wykonywanej pracy

Uwagi

1
.

Dezynsekcja

25 469,80 m
7

1 raz

na kwartał

Po
godzinach
pracy
Zamawiającego

Terminy wykonania usługi Wykonawca ustala z Zamawiającym. Wykonawca
przystąpi do wykonania usługi w terminie 3 dni od zgłoszenia przez
Zamawiającego. Potwierdzeniem wykonania usługi będzie protokół wykonania
usługi.

Wykonawca zrealizuję usługę przy użyciu środków zapewniających skuteczną
realizację minimum przez okres 1 miesiąca.

2.

Dezynfekcja

25 469,80m
7

1 raz

na kwarta!

Po
godzinach
pracy
Zamawiającego

3.

Deratyzacja

25 469,80m
7

1 raz

na kwarta!

Po
godzinach
pracy
Zamawiającego

Ponadto, zgodnie z częścią XI Szczegółowy zakres prac (str. 82-85 SIWZ) - w zakres prac
wchodzić będzie mycie okien w budynkach przy ul. Szamockiej 3, 5 (budynek Centrali
skrzydło A, B, C i budynek D) oraz w budynku Centrali ZUS przy ul. Podskarbińskiej 25a w
Warszawie.
Powyższe usługi podlegały osobnej wycenie, którą wykonawcy wskazywali w
Formularzu cenowym stanowiącym część Formularza oferty (załącznik nr 1 do SIWZ).

Izba ustaliła, że Załącznik nr 2 do SIWZ zawierał wzór umowy, zawierający m.in.
następujące postanowienia:

§ 2 WYNAGRODZENIE UMOWNE
1.
Całkowite wynagrodzenie brutto, tj. z uwzględnieniem podatku od towarów i usług
(VAT), należne Wykonawcy za wykonanie Przedmiotu Umowy, określonego w § 1, nie
przekroczy …………………. PLN (słownie złotych: ……………………………………..),
w tym: całkowite wynagrodzenie netto nie przekroczy: ……………….. PLN (słownie
złotych:……………), wartość podatku VAT – ……………. według stawki/stawek
………. % – nie przekroczy: ……………... PLN (słownie złotych:………………..)
zgodnie z Formularzem Cenowym stanowiącym Załącznik nr 2 do Umowy.

2. Ceny jednost
kowe za realizację Przedmiotu Umowy zawiera Formularz Cenowy
stanowiący Załącznik nr 2 do Umowy, z zastrzeżeniem postanowień § 12 ust. 4-8.
3.
Wynagrodzenie brutto oraz ceny jednostkowe, o których mowa w ust. 1 i 2 obejmują
wszelkie koszty Wykonawcy wynikające z realizacji Umowy i nie ulegną zwiększeniu w
okresie jej obowiązywania z zastrzeżeniem postanowień § 12 ust. 4-8.

§ 3 ZASADY ROZLICZEŃ
1.
Za świadczenie usług określonych w § 1 Umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie
płatne miesięcznie.

2.
Podstawą do obliczenia wysokości miesięcznego wynagrodzenia są:

2.1
cena za sprzątnięcie 1 m² powierzchni wewnętrznej w skali miesiąca i liczba m²
sprzątanej powierzchni (25.469,80 m²) – sprzątanie budynków – Centrala ZUS,
przy czym cena wskazana w Formularzu cenowym uwzg
lędnia przygotowanie i
obsługę narad w salach szkoleniowo konferencyjnych oraz koszty instalacji i
obsługi elektronicznego systemu kontroli opisanego w § 4 ust. 1 pkt 2).
2.2
cena za sprzątnięcie wraz z odśnieżaniem m² powierzchni zewnętrznej w skali
miesiąca i liczba m² sprzątanej powierzchni (11.798,00 m² w tym parkingi, jezdnie,
chodniki i drogi dojazdowe, schody i inne ciągi komunikacyjne ) – Centrala ZUS,
wskazana w Formularzu Cenowym;

3.
Podstawą obliczenia wysokości usług okresowych są:
1) cena jednostko
wa za umycie m² okien oraz zewnętrznych parapetów z piaskowca
wskazana w Formularzu Cenowym i liczba m² okien, w tym zewnętrznych
parapetów z piaskowca (4.991,33 m²) – Centrala ZUS i Podskarbińska 25a;
2)
cena jednostkowa za usunięcie mas śnieżnych w tym sopli z m² powierzchni
dachów wskazana w Formularzu Cenowym (7 400,00 m²) - Centrala ZUS i
Podskarbińska 25a;
3)
cena jednostkowa za m² dezynsekcji, dezynfekcji i deratyzacji, wskazana w
Formularzu Cenowym;
4.
Okresem rozliczeniowym jest miesiąc kalendarzowy.
5.
Wysokość wynagrodzenia za niepełne miesiące obowiązywania Umowy zostanie
skalkulowana proporcjonalnie do liczby dni w tym miesiącu, w którym Wykonawca
świadczył usługi. Każdy pełny cykl rozliczeniowy liczony będzie od 1-go do ostatniego
dnia kalendarzoweg
o odpowiedniego miesiąca.

Izba ustaliła, że oferty w części A postępowania złożyło siedmiu wykonawców. Oferty,
których Zamawiający nie odrzucił przedstawiały się następująco:

1)
Odwołujący - Zakład Sprzątania Wnętrz J. J. MOP 83 Sp. z o.o. (ul. Szafirowa 7a, 82-
310 Gronowo Górne) - z ceną 4 676 357,40 zł brutto;
2) Konsorcjum IMPEL -
Impel System Sp. z o.o. (ul. Ślężna, 118 53-111 Wrocław) Impel
Facility Services Sp. z o.o. (ul. Ślężna 118, 53-111 Wrocław) - z ceną 3 907
984,12 zł brutto;
3) Konsorcjum
LIDER DGP Clean Partner Sp. z o.o. (ul. Słomińskiego 15/52, 00-195
Warszawa), Seban Sp. z o.o. (ul. Jesionowa 9a, 40-159 Katowice), PARTNER
DGP Provider Sp. z o.o. (ul. Środkowa, 20 59-220 Legnica), 7 MG Sp. z o.o. (ul.

Najświętszej Marii Panny 14, 59-220 Legnica), Partner Medica Sp. z o.o. (ul.
Najświętszej Marii Panny 5e, 59-220 Legnica) - z ceną 4 966 233,34 zł brutto.

W zakresie us
ług mycia okien Konsorcjum IMPEL zaproponowało następujące ceny:
Poz. 2 -
Mycie okien z żaluzjami z wysięgnika lub alpinistycznie w Centrala ZUS: -3,00 zł / 10
456,28 zł
Poz. 3 -
Mycie okien z żaluzjami w Centrali ZUS - 1,10 zł / 17 973,84 zł
Poz. 5 - Mycie okien
bez żaluzji w Centrali ZUS - 1,00 zł / 2 034,72 zł
Poz. 6 - Mycie okien
bez żaluzji ul. Podskarbińska 25a - 1,00 zł / 1 806,32 zł
Poz. 7 -
Mycie okien z żaluzjami ul. Podskarbińska 25a - 1,10 zł / 1 450,40 zł
Poz. 8 -
Mycie okien z wysięgnika lub alpinistycznie ul. Podskarbińska 25a: - 3,00 zł / 162,36


Ceny zaproponowane przez
Odwołujący:
Poz. 2 -
Mycie okien z żaluzjami z wysięgnika lub alpinistycznie w Centrala ZUS: -5,00 zł / 17
427,12;
Poz. 3 -
Mycie okien z żaluzjami w Centrali ZUS - 5,00 zł / 81 699,32 zł
Poz. 5 - Mycie okien
bez żaluzji w Centrali ZUS - 4,00 zł / 8 138,88 zł
Poz. 6 - Mycie okien
bez żaluzji ul. Podskarbińska 25a - 4,00 zł / 7 225,32 zł
Poz. 7 -
Mycie okien z żaluzjami ul. Podskarbińska 25a - 4,00 zł / 5 274,24 zł
Poz. 8 -
Mycie okien z wysięgnika lub alpinistycznie ul. Podskarbińska 25a: - 10,00 zł /
541,20

W zakresie usług dezynfekcji, dezynsekcji i deratyzacji ceny Odwołującego i Konsorcjum
IMPEL kształtowały się następująco (ceny netto):

Konsorcjum IMPEL:
dezynfekcja -
0,02 zł za 1m2m / cena całkowita za usługi brutto - 5 639,04 zł
dezynsekcja -
0,02 zł za 1m2 / cena całkowita za usługi brutto - 5 639,04 zł
deratyzacja -
0,02 zł za lm2 / cena całkowita za usługi brutto - 5 639,04 zł

Odwołujący:
dezynfekcja -
0,30 zł za 1m2 / cena całkowita za usługi brutto - 84 585,24 zł
dezynsekcja -
0,30 zł za 1m2 / cena całkowita za usługi brutto - 84 585,24 zł
deratyzacja -
0,30 zł za 1m2 / cena całkowita za usługi brutto - 84 585,24 zł

Izba ustaliła, że ceny zaproponowane przez pozostałych wykonawców przedstawiały się
następująco:

Poz. 2
Poz. 3
Ever Cleaning sp. z o. o.
3,60 (12,547,52)
3,1 (50,653,56)
Konsorcjum Seris Klinet sp. z
o.o.
2,80 (9,759,20)
2,8 (45,751,64)
Interlux K. M.
7,00 (24 398)
2,9 (47,385,6)
Konsorcjum LIDER DGP
6,00 (20 912,56)
3,5 (57,189,52)

W zakresie usługi, deratyzacji, dezynsekcji, dezynfekcji, ceny kształtowały się następująco:

Deratyzacja
Dezynsekcja
Dezynfekcja
Ever Cleaning sp. z o. o.
0,15 (42,292,62)
0,15 (42 292,62)
1,45 (408 828,51)
Konsorcjum Seris Klinet sp. z
o.o.
0,53 (149,433,84)
0,53 (149,433,84)
0,53 (149 433,84)
Interlux K. M.
0,79 (222,741)
0,79 (222,741)
0,79 (222 741)
Konsorcjum LIDER DGP
0,25 (70 487,64)
0,25 (70 487,64)
0,45 (126,877,77)

Izba ustaliła, że w toku badania i oceny ofert Zamawiający nie wzywał Konsorcjum IMPEL do
wyjaśnień w trybie art. 90 ust. 1 Pzp.

Izba ustaliła, ze w dniu 5.11.2020 r. Zamawiający opublikował na stronie internetowej
i
nformację o wyniku postępowania w części A. Zamawiający dokonał wyboru oferty
Konsorcjum IMPEL, która uzyskała maksymalną liczbę punktów (100), drugą w kolejności
ofertą była oferta Odwołującego z liczbą 83,57 pkt. Jedynym kryterium oceny ofert była cena
brutto oferty (rozdział 7 pkt 7.2. SIWZ).

Izba zważyła co następuje:

Izba ustaliła, że Odwołujący spełnia określone w art. 179 ust. 1 ustawy Pzp przesłanki
korzystania ze środków ochrony prawnej, tj. ma interes w uzyskaniu zamówienia,
a
naruszenie przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp może spowodować poniesienie
przez niego szkody, polegającej na nieuzyskaniu zamówienia. W przypadku zasadności
podniesionyc
h w odwołaniu zarzutów mogłoby dojść do wyboru oferty Odwołującego jako
najkorzystniejszej.

W ocenie Izby potwierdził się zarzut naruszenia art. 90 ust. 1 i 1a ustawy Pzp i w tym
zakresie odwołanie podlegało uwzględnieniu.

Na wstępie wskazać należy, w świetle art. 90 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający jest
uprawniony do wszczęcia procedury wyjaśniającej w dwóch okolicznościach. Po pierwsze w
sytuacji, gdy zaoferowana cena wydaje się rażąco niska w stosunku do przedmiotu
zamówienia i budzi wątpliwości zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu
zamówienia. Po drugie zaś w sytuacji, gdy istotna część składowa ceny lub kosztu wydają
się rażąco niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzą wątpliwości zamawiającego
co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia. Oznacza to, że w przypadku gdy cena
całkowita oferty nie sprawia wrażenia rażąco niskiej, a w szczególności nie jest niższa o
określony wskaźnik od wartości zamówienia lub średniej arytmetycznej innych ofert, ale cena
(koszt) jednego lub kilk
u istotnych składników ceny (kosztu) oferty sprawia wrażenie rażąco
niskiej, to zamawiający ma obowiązek zażądać od wykonawcy stosownych wyjaśnień. Spór
pomiędzy stronami dotyczył między innymi tego, czy za taką istotną część składową ceny
oferty można w okolicznościach niniejszej sprawy uznać prace dotyczące przeprowadzenia
zakwestionowanych przez Odwołującego pozycji podlegających wycenie w formularzu oferty,
tj.
: usługi mycia okien z żaluzjami z wysięgnika lub alpinistycznie w Centrali ZUS, usługi
mycia
okien z żaluzjami z Centrali ZUS, usługi deratyzacji, usługi dezynfekcji, usługi
dezynsekcji. Zdaniem Izby za zasadne w tym sporze
uznać należy stanowisko
Odwołującego.

Izba wskazuje po pierwsze, że w treści SIWZ zostało przewidziane, że wynagrodzenie
na
leżne wykonawcy obliczane będzie według cen jednostkowych podanych w formularzu
cenowym (
§3 wzoru umowy). Przewidzenie tego rodzaju ustalania wynagrodzenia
wykonawcy co do zasady uprawnia i obliguje zamawiającego do badania również cen
jednostkowych przewi
dzianych za wykonanie poszczególnych prac w ramach przedmiotu
zamówienia. Zdaniem Izby skoro Zamawiający wymaga podania cen jednostkowych i na ich
podstawie obliczona będzie wartość wynagrodzenia za wykonanie poszczególnych prac
wchodzących w zakres zamówienia, to wycena takich prac ma charakter istotny z punktu
widzenia prawidłowości realizacji przedmiotu zamówienia, na zasadach określonych przez
Zamawiającego. W tym zakresie, Izba nie podziela stanowiska Zamawiającego, iż
wystarczającą dla zaniechania wezwania Przystępującego do wyjaśnienia cen
jednostkowych była okoliczność, iż cena globalna nie była niższa niż 30% wartości
zamówienia czy średniej arytmetycznej wartości ofert złożonych w postępowaniu. Takie
stanowisko stoi w sprzeczności z przyjętą przez Zamawiającego metodologią rozliczania
prac określoną we wzorze umowy i SIWZ. Sam Zamawiający nadał cenom jednostkowym

charakter istotny poprzez obliczenie
należnego wynagrodzenia właśnie na podstawie takich
cen jednostkowych. Podana cena globalna jest tyl
ko maksymalną ceną wynikającą z cen
jednostkowych przyjętych przez wykonawcę.

Po drugie, odnosząc się do stanowiska Zamawiającego oraz Przystępującego o
marginalnym zaznaczeniu zakresu prac zakwestionowanych przez Odwołującego (wg.
Zamawiającego 1,2% wartości ceny), to Izba wskazuje, iż opieranie się wyłącznie na
językowej wykładni ww. uregulowania i stosowanie tego rodzaju porównania w celu ustalenia
istotnych części składowych ceny (kosztu) oferty, bez odwołania się do innych kryteriów czy
okoliczności, jest błędne. Wynika to z tego, że im bardziej dana część składowa ceny oferty
jest zaniżona, tym mniejszy jest jej udział procentowy w całkowitej cenie oferty. Nie można
wykluczyć, że wykonawcy celowo dążą do zaniżenia wyceny określonych elementów
składających się na zamówienia, przerzucając koszty do innych pozycji, kreując w ten
sposób przesłankę nieistotności takiego elementu z punktu widzenia wartości takich prac w
cenie globalnej za realizację zamówienia. Zdaniem Izby oparcie się więc wyłącznie na takim
udziale procentowym w wartości kosztów realizacji zamówienia jest nieprawidłowe. Analizie
w zakresie „istotności” powinien podlegać nie tylko aspekt ekonomiczny, ale również sposób
jego wyceny przyjęty przez Zamawiającego, znaczenie z punktu widzenia przedmiotu
zamówienia i jego wykonania, sposób uregulowania obowiązków wykonawcy co do
wykonania kwestionowanych pozycji w umowie. W analizowanym stanie faktycznym,
zdaniem Izby pozycje zakwestionowane przez Odwołującego uznać należy za istotne, w
świetle ww. przesłanek. Po pierwsze, udział procentowy w cenie globalnej na jaki powołał się
Zamawiający (tj.1.2%) obliczony został właśnie na podstawie stawek zaniżonych przez
Przystępującego. Zdaniem Izby Odwołujący wykazał, że pozycje te zostały bardzo nisko
wyce
nione przez Przystępującego. Potwierdzają to chociażby wyceny zaproponowane przez
innych wykonawców. Średnia cena jednostkowa za mycie okien z żaluzjami w Centrali ZUS
obliczona na podstawie cen zawartych w ofertach złożonych w postępowaniu wyniosła ok
3,1
zł., Przestępujący wycenił tę usługę na 1,1 zł (czyli o ponad 30% taniej), średnia cena
zaoferowana za 1m2 usługi deratyzacji i dezynsekcji obliczona na podstawie cen zawartych
w ofertach złożonych w postępowaniu wyniosła 0,34 zł., Przestępujący wycenił tę usługę na
0,02 zł (czyli o ponad 94% taniej), średnia cena zaoferowana za 1m2 usługi dezynfekcji
obliczona na podstawie cen zawartych w ofertach złożonych w postępowaniu wyniosła 0,59
zł., Przestępujący wycenił tę usługę na 0,02 zł (czyli o ponad 96% taniej). Zdaniem Izby są to
zasadnicze rozbieżności cenowe, które winny być wyjaśnione przez Zmawiającego w toku
badania i oceny oferty Przystępującego. Skoro wykonawca otrzyma wynagrodzenie
obliczone na podstawie prac faktycznie wykonanych i cen jednostkowych wskazanych w
formularzu oferty, to obowiązkiem Zmawiającego jest zbadanie czy w ramach

zaproponowanych przez Przystępującego cen jednostkowych zakres wykonanych prac, w
tym niezbędne materiały i koszty pracy ludzkiej, zostały uwzględnione w takich cenach
jednostkowych. Podkreślić przy tym należy, iż zarówno z formularza cenowego jak i ze
wzoru umowy wynika, że obowiązkiem wykonawcy było uwzględnienia w cenach
jednostkowych wszelkich kosztów związanych z realizacją wycenianej części zamówienia
(Formularz o
fert, pkt 4 oraz § 2 ust. 3 wzoru umowy). Zdaniem Izby, zakwestionowane
usługi, choć nie będą wykonywane z taką samą częstotliwością jak usługa bieżącego
sprzątania, nie mogą zostać uznane jako nieistotne z punktu widzenia przedmiotu
zamówienia. Nie mają one charakteru pomocniczego, stanowią zasadniczy element
przedmiotu zamówienia, zostały w sposób szczegółowo uregulowany w SIWZ i we wzorze
umowy, podlegający odrębnej wycenie w formularzu oferty. O istotności danej usługi nie
może świadczyć wyłącznie częstotliwość jej wykonywania, ale całokształt postanowień
zawartych w SIWZ, w tym we wzorze umowy. Te zaś nie pozwalają na przyjęcie tezy o ich
nieistotnym znaczeniu dla Zamawiającego. Przyjęcie takiej nieistotności wyłącznie przez
pryzmat subiektywnej wyceny
dokonanej przez Przystępującego, bez badania podstaw takiej
wyceny, w sytuacji zasadniczego zaniżenia kosztów ich realizacji, jest zdaniem Izby błędne.

Mając na uwadze powyższe, Izba uznała za zasadne w okolicznościach analizowanej
sprawy nakazanie wezwa
nie Przystępującego w trybie art. 90 ust. 1 ustawy Pzp do złożenia
wyjaśnień w zakresie wyceny poz. 2, 3, 5, 6, 7, 13, 14 i 15 Formularza cenowego i
wyjaśnienia przez wykonawcę jakie złożenia koszto-twórcze zostały przyjęte przez
wykonawcę przy wycenie ww. pozycji kosztowych, w tym wskazanie jakie szczególne
okoliczności umożliwiają wykonawcy obniżenie cen jednostkowych za prace
zakwestionowane przez Odwołującego. W tym zakresie, Przystępujący winien wykazać, iż
przyjęta wycena pokrywa w szczególności koszty pracy i koszty materiałów niezbędnych do
realizacji zakwestionowanych usług. Zdaniem Izby złożenie takich wyjaśnień przez
Przystępującego pozwoli Zamawiającemu na ocenę czy Przystępujący w ramach
zaoferowanych cen jednostkowych za poszczególne usługi ma możliwość ich prawidłowego
wykonania.

Zarzut naruszenia art. 89 ust. 3 Pzp w zw. z art. 3 ust. 1 w zw. z art. 15 ust. 1 pkt 1 ustawy z
dn. 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, zarzut naruszenia art. 89 ust. 1
pkt 2 oraz 6 Pzp, względnie art. 87 ust.1 Pzp, zarzut naruszenia art. 91 ust. 1 ustawy Pzp


W ocenie Izby powyższe zarzuty podlegały oddalaniu. Należy wskazać, że w celu ustalenia,
czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, zamawiający
obowiązany jest zwrócić się do wykonawcy o szczegółowe wyjaśnienie powodów

zaproponowania tak niskiej ceny.
Dotyczy to też istotnych elementów wyceny przedmiotu
zamówienia. Jako sprzeczne z ustawą należy uznać automatyczne uznawanie za rażąco
niskie i odrzucenie ofert
wykonawców bez możliwości wykazania, że ich oferta jest rzetelna.
Zgodnie z orzeczeniem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 22 czerwca 1989
r. w sprawie C-
103/88 (Constanzo) niedopuszczalne, jako sprzeczne z zasadą wspierania
rzeczywistej k
onkurencji w zamówieniach publicznych, jest automatyczne, wyłącznie na
podstawie arytmetycznego kryterium, uznawanie za rażąco niskie i odrzucenie ofert o
cenach poniżej pewnego poziomu bez podania oferentom możliwości wykazania, że ich
oferta jest rzetelna.
Tym samym podniesione przez Odwołujący zarzuty naruszenia art. 89
ust. 3 ustawy Pzp w zw. z art. 3 ust. 1 w zw. z art. 15 ust. 1 pkt 1 ustawy z dn. 16 kwietnia
1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, zarzut naruszenia art. 89 ust. 1 pkt 2 oraz 6
Pzp oraz zarzut naruszenia art. 91 ust. 1 ustawy Pzp
podlegają oddaleniu, z uwagi na fakt, iż
Zamawiający nie wzywał Przystępującego do złożenia wyjaśnień w trybie art. 90 ust. 1
ustawy Pzp. Zdaniem Izby dopiero złożenie wyjaśnień przez Przystępującego, zawierających
informacje dotyczące przyjętej metodologii wyceny może stanowić podstawę do
ewentualnego sformułowania zarzutów podniesionych przez Odwołującego.

Mając na uwadze powyższe, Izba orzekła jak w sentencji.

O kosztach postępowania odwoławczego orzeczono stosownie do jego wyniku na podstawie
art.
192 ust. 9 i 10 ustawy Pzp w związku z § 3 pkt 1 i 2 rozporządzenia Prezesa Rady
Ministrów z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od
odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania
(Dz. U. z 2018 poz. 972).
.

Przewodniczący: ………………….………..Wcześniejsze orzeczenia:

Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie