eGospodarka.pl

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO2020 › Sygn. akt: KIO 2140/20
rodzaj: WYROK
data dokumentu: 2020-09-30
rok: 2020
sygnatury akt.:

KIO 2140/20

Komisja w składzie:
Przewodniczący: Emil Kuriata Członkowie: Emilia Garbala, Małgorzata Matecka Protokolant: Rafał Komoń

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu
25 września 2020 r., w Warszawie, odwołania
wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 31 sierpnia 2020 r. przez
wykonawcę China State Construction Engineering Corporation Limited z siedzibą
w Pekinie,

w postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego Skarb Państwa -
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad prowadzący postępowanie:
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach,

przy udziale
wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Metrostav
Polska S.A., Metrostav a.s.
z siedzibą w Bielsku-Białej,
zgłaszających przystąpienie do
postępowania odwoławczego - po stronie zamawiającego,


orzeka:

1.
Uwzględnia odwołanie i nakazuje zamawiającemu: unieważnienie czynności
wykluczenia
odwołującego China State Construction Engineering Corporation
Limited z siedzibą w Pekinie, unieważnienie czynności odrzucenia oferty złożonej
przez odwołującego China State Construction Engineering Corporation Limited
z siedzibą w Pekinie, powtórzenie czynności badania i oceny ofert
z uwzględnieniem oferty odwołującego China State Construction Engineering
Corporation Limited z siedzibą w Pekinie.

2. K
osztami postępowania obciąża zamawiającego Skarb Państwa - Generalna Dyrekcja
Dróg Krajowych i Autostrad prowadzący postępowanie: Generalna Dyrekcja Dróg
Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach
i:
2.1. zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 20 000 zł 00 gr
(słownie: dwadzieścia tysięcy złotych zero groszy) uiszczoną przez odwołującego

China State Construction Engineering Corporation Limited
z siedzibą
w Pekinie,

tytułem wpisu od odwołania,
2.2.
zasądza od zamawiającego Skarb Państwa - Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych
i Autostrad
prowadzący postępowanie: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i
Autostrad Oddział w Katowicach
na rzecz odwołującego China State
Construction Engineering Corporation Limited z siedzibą w Pekinie
kwotę 23
600 zł 00 gr (słownie: dwadzieścia trzy tysiące sześćset złotych, zero groszy)
stanowiącą koszty postępowania odwoławczego poniesione z tytułu wpisu od
od
wołania oraz wynagrodzenia pełnomocnika.

Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. -
Prawo zamówień
publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) na niniejszy wyrok - w terminie 7 dni od dnia
jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej
do Sądu Okręgowego w Warszawie.

Przewodniczący:

…………………………

Członkowie:

…………………………

…………………………


sygn. akt: KIO 2140/20
Uzasadnienie

Zamawiający – Skarb Państwa - Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
prowadzący postępowanie: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział
w Katowicach
prowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie
przetargu nieograniczonego,
którego przedmiotem jest „Budowa drogi S1 Kosztowy -
Bielsko-
Biała. Odcinek I węzeł „Kosztowy II” (z węzłem) - węzeł „Oświęcim” (bez węzła)”
.
Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej z dnia
11 października 2019 r., pod nr 2019/S 197-477357.
Dnia 21 sierpnia 2020 roku, za
mawiający poinformował wykonawców o wykluczeniu
odwołującego z postępowania oraz odrzuceniu jego oferty.
Dnia 31 sierpnia 2020 roku wykonawca China State Construction Engineering Corporation
Limited z siedzibą w Pekinie (dalej „Odwołujący”) wniósł odwołanie do Prezesa Krajowej Izby
Odwoławczej od niezgodnych z przepisami ustawy czynności i zaniechań zamawiającego
w postępowaniu, polegających na: wykluczeniu odwołującego z postępowania, odrzuceniu
jego oferty, zaniechania wyboru oferty o
dwołującego jako najkorzystniejszej w postępowaniu.
Odwołujący zarzucił zamawiającemu naruszenie:
1. art. 24 ust. 1 pkt 12 Pzp w zw. z art. 22d ust. 2 i 3 Pzp, poprzez bezprawne
wykluczenie o
dwołującego z postępowania oraz uznanie, że odwołujący nie wykazał
spełnienia warunków w zakresie zdolności do należytego wykonania zamówienia,
pomimo że odwołujący spełnia wszystkie warunki udziału w postępowaniu oraz
wykazał brak podstaw do wykluczenia, jest należycie przygotowany do wykonania
zamówienia, a ponadto zamawiający nie wykazał innych przedsięwzięć
gospodarczych o
dwołującego, mogących mieć negatywny wpływ na realizację
zamówienia,
2. art. 24 ust. 1 pkt 12 Pzp w zw. z art. 22d ust. 2 i 3 Pzp oraz w zw. z art. 7 ust. 1 i 3
Pzp, art. 22 ust. 1 -
1 b Pzp, art. 25 ust. 1 Pzp, a także art. 36 ust. 1 pkt. 5-6 oraz
art. 38 ust. 4 Pzp, poprzez wykluczenie o
dwołującego z postępowania w oparciu
o bezprawne przyjęcie o możliwości kontroli zdolności wykonawcy (w tym jego
wiarygodności) w oderwaniu od treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia
(„s.i.w.z."), w szczególności ustanowionych w s.i.w.z. warunków udziału
w p
ostępowaniu i wymaganych zdolności, co rażąco narusza także zasadę
przejrzystości, równego traktowania i uczciwej konkurencji, a także proporcjonalności,
prowadząc do zmiany wymogów postępowania w stosunku do odwołującego i jego
ofe
rty po terminie składania ofert,

3. art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp, poprzez odrzucenie oferty o
dwołującego, jako niezgodnej
z treścią s.i.w.z., pomimo że odpowiada ona w pełni wymogom s.i.w.z.,
a z
amawiający nie wskazał, z jakimi postanowieniami s.i.w.z. i w jakim zakresie treść
oferty jest niezgodna,
4. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp w zw. z art. 87 ust. 1 Pzp oraz art. 7 ust. 1 i 3 Pzp, art. 25 ust. 1
Pzp, a także art. 36 ust. 1 pkt 10, art. 36b ust. 1-1 a) Pzp oraz art. 38 ust. 4 Pzp,
poprzez odrzucenie oferty o
dwołującego w oparciu o bezprawne przyjęcie,
że odpowiedzi odwołującego składane po terminie składania ofert na pytania
z
amawiającego wykraczające poza wymogi s.i.w.z., co do treści oferty: (i) są
niezgodne z tre
ścią s.i.w.z., a ponadto (ii) że mogą stanowić podstawę odrzucenia
oferty o
dwołującego, co poskutkowało także rażącym naruszeniem zasady uczciwej
konkurencji, równego traktowania wykonawców, proporcjonalności oraz przejrzystości,
5. art. 92 ust. 1 pkt 2 i 3 Pzp w zw. z art. 7 ust. 1 Pzp,
poprzez niewystarczające
uzasadnienie faktyczne i prawne wykluczenia o
dwołującego oraz odrzucenia jego
oferty, w szczególności poprzez niewskazanie w uzasadnieniu warunku udziału
w p
ostępowaniu, którego spełnienie nie zostało przez odwołującego wykazane,
niewskazanie przedsięwzięć, w które zaangażowane miałyby być zasoby
o
dwołującego, a także poprzez niewskazanie treści s.i.w.z. ani treści oferty
pozostających ze sobą w niezgodności.
W związku z powyższym odwołujący wniósł o uwzględnienie odwołania i nakazanie
z
amawiającemu:
1.
unieważnienia czynności wykluczenia odwołującego z postępowania,
2.
unieważnienia czynności odrzucenia oferty odwołującego,
3.
wybór oferty odwołującego jako najkorzystniejszej.
Odwołujący wskazał, że spełnia materialnoprawną przesłankę wniesienia odwołania z art.
179 ust. 1 Pzp, ponieważ ma interes w uzyskaniu zamówienia oraz może ponieść szkodę
w wyniku naruszenia przez z
amawiającego przepisów Pzp, wynikającego z błędnego
rozstrzygnięcia postępowania. Interes odwołującego w uzyskaniu zamówienia jest
jednoznaczny z uwagi na fakt, iż gdyby zamawiający prawidłowo ocenił ofertę oraz zdolności
o
dwołującego, to - biorąc pod uwagę, iż oferta odwołującego jest najkorzystniejsza
w p
ostępowaniu a ponadto jest jedyną ofertą mieszczącą się w budżecie zamawiającego,
prowadziłoby to do uzyskania zamówienia przez odwołującego. Reasumując, gdyby nie
zaskarżone czynności zamawiającego, to właśnie odwołujący uzyskałby przedmiotowe
zamówienie. Odwołujący podniósł, że pierwotnie zamawiający pozytywnie ocenił ofertę
o
dwołującego. Odwołujący wskazał, że doznaje szkody w szczególności w postaci utraty
możliwości zawarcia umowy o zamówienie publiczne, utraty przychodów i zysku z tytułu jej

wykonywania. Dodatkowo ponosi
szkodę w postaci poniesienia kosztów uczestnictwa
w p
ostępowaniu, w tym kosztów przygotowania oferty.
Uzasadniając zarzuty odwołania, odwołujący wskazał, iż złożył ofertę w postępowaniu
i została ona oceniona jako najkorzystniejsza, w związku z czym zamawiający w dniu
24 lutego 2020 r. wezwał odwołującego do złożenia dokumentów i oświadczeń na podstawie
art. 26 ust. 1 Pzp. Odwołujący złożył wymagane dokumenty w dniu 12 marca 2020 r.
Jednakże zamawiający, w późniejszym czasie, wystosował do odwołującego szereg
we
zwań: wezwanie z dnia 22 kwietnia 2020 r. do złożenia wyjaśnień (odpowiedź z 4 maja
2020 r.),
wezwanie z dnia 8 maja 2020 r. do złożenia wyjaśnień z dnia 4 maja 2020 r.
(odpowiedź została udzielona 15 maja 2020 r.), wezwanie z dnia 3 czerwca 2020 r. na
pod
stawie art. 26 ust. 3 i 4 Pzp (odpowiedź została udzielona 15 czerwca 2020 r.).
W
ww.
pismach
z
amawiający wymagał przedstawienia informacji znacząco
wykraczających poza wymaganą przez s.i.w.z. treść oferty oraz wymagane oświadczenia
i dokumenty.
Odwołujący wskazał, iż w całości kwestionuje prawidłowość czynności wykluczenia go
z p
ostępowania i odrzucenia jego oferty wywodząc, iż jest całkowicie nieuzasadniona oraz
narusza szereg przepisów Pzp. Wykluczenie i odrzucenie oferty odwołującego nastąpiło
z naru
szeniem zasady przejrzystości i związania treścią s.i.w.z., która nie podlega zmianom
po terminie składania ofert (art. 7 ust. 1 oraz art. 38 ust. 4 Pzp). Zamawiający jest podmiotem
zobowiązanym do stosowania ustawy (art. 2 pkt 12 Pzp) oraz odpowiedzialnym za
przygotowanie i przeprowadzenie postępowania (art. 15 ust. 1 Pzp). To zamawiający jest
autorem s.i.w.z.
, będąc jednocześnie (podobnie jak inni uczestnicy postępowania)
związanym jej treścią. Obecna postawa zamawiającego jest jaskrawie arbitralna i obiegająca
od ustalonych zasad p
ostępowania. Skoro zdaniem zamawiającego, badanie zasobów
sprzętowych, kadrowych, zaplecza technicznego i organizacyjnego, czy też „założeń,
warunków i innych elementów istotnych wykonania przedmiotu zamówienia” jest na tyle
ist
otne, że legło u podstaw wykluczenia odwołującego i odrzucenia oferty, to powstaje
pytanie, dlaczego z
amawiający nie ukształtował odpowiednio do tego celu warunków i treści
s.i.w.z.
Zamawiający miał całe spektrum możliwości, z których nie skorzystał, przykładowo
nie wymagał: dokumentów wskazanych w §2 ust. 4 rozporządzenia Ministra Rozwoju
w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy
w postępowaniu o udzielenie zamówienia z 26.7.2016 r („rozporządzenie”) na potwierdzenie
zdoln
ości technicznej takich jak: wykaz narzędzi, wyposażenie zakładu lub urządzeń
technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz
z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami, opis urządzeń technicznych oraz
środki organizacyjno-techniczne zastosowane przez wykonawcę w celu zapewnienia jakości
oraz opis zaplecza naukowo-badawczego wykonawcy,
wykaz systemów zarządzania

łańcuchem dostaw i śledzenia łańcucha dostaw, które wykonawca będzie mógł zastosować
w celu wykonania z
amówienia, wykaz środków zarządzania środowiskowego, które
wykonawca będzie mógł zastosować w celu wykonania zamówienia, oświadczenie na temat
wielkości średniego rocznego zatrudnienia u wykonawcy oraz liczebności kadry kierowniczej
w ostatnich 3 latach, o
świadczenie na temat wykształcenia i kwalifikacji zawodowych kadry
kierowniczej wykonawcy;

wykaz osób (z wyjątkiem kierownika budowy), skierowanych do
realizacji zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień,
doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także
zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania
tymi osobami.
Zamawiający nie postawił jakichkolwiek kryteriów oceny ofert jak organizacja, kwalifikacje
zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia, jeżeli mogą mieć
znaczący wpływ na jakość wykonania zamówienia (art. 91 ust 2 pkt 5 Pzp). Nie zażądał
również jakichkolwiek dokumentów merytorycznych, w tym dokumentów potwierdzających,
że oferowane roboty odpowiadają wymaganiom określonym przez zamawiającego (np.
kosztorysy, koncepcje, plany, projekty, rysunki, modele, wzory)
– §13 rozporządzenia.
Tymczasem obecnie
zamawiający wyklucza odwołującego i odrzuca jego ofertę na
podstaw
ie warunków, których dokumentacja postępowania nie zawiera i których nawet
obecnie nie sposób skonkretyzować, a tym bardziej zweryfikować. Oprócz lakonicznych
stwierdzeń o braku profesjonalnego, starannego przygotowania do realizacji przedmiotu
zamówienia przez wykonawcę, Odwołujący nadal nie wie jakich warunków nie spełnił. To
warunki udziału w postępowaniu mają na celu obiektywną weryfikację czy wykonawca daje
rękojmię należytego wykonania zamówienia. Względnie zaoferowana cena, nosząca
znamiona rażąco niskiej, może uzasadniać podejrzenia w tym kierunku. Żadna
z okoliczności nie jest podnoszona przez zamawiającego wobec odwołującego. Nie można
także pominąć sposobu zadawania pytań przez zamawiającego. W dużej mierze miały
charakter otwarty lub formułowany na zasadzie potwierdzenia pewnych okoliczności.
W konsekwencji wysnuwanie na tej podstawie wniosków o rzekomym „nie udowodnieniu"
czy „nie wykazaniu” nie ma podstaw prawnych. Zamawiający w informacji o wykluczeniu nie
zakwestionował spełnienia przez odwołującego warunków udziału w postępowaniu.
Skoro zatem z
amawiający nie odnosi się w uzasadnieniu wykluczenia, do któregokolwiek
z dokumentów złożonych na wykazanie spełnienia warunków udziału w postępowaniu, ani
ich nie kwestionuje, to już z tego powodu nie może mieć miejsca wykluczenie na podstawie
art. 24 ust. 1 pkt 12 Pzp, skoro wszystkie warunki udziału w postępowaniu zostały spełnione,
ani nie zaszła przesłanka do wykluczenia z postępowania.
Odwołujący podniósł, iż zamawiający odwołując się do art. 22d ust. 2 i 3 Pzp, zdaje się
upatrywać podstaw wykluczenia w jakichś innych „zdolnościach do należytego wykonania

zamówienia”
niż
wskazanych
w
s.i.w.z.
i
ogłoszeniu,
szeroko
pojętego,
nieskonkretyzowanego profesjonalizmu, wiarygodności czy przygotowania organizacyjnego
i logistycznego o
dwołującego. W toku oceny oferty odwołującego zamawiający całkowicie
odszedł od przyjętych przez siebie zasad określonych w s.i.w.z. oraz Pzp. Zamawiający
pominął przy tym kluczowy aspekt - a mianowicie całkowitą arbitralność i uznaniowość takiej
oceny i dokonanej w jej
wyniku decyzji. Przy takim podejściu można wykluczyć każdego
wykonawcę z każdego postępowania. Zamawiający powołuje się na sformułowanie
„w szczególności” użyte w art. 22 ust. 1a oraz 22d ust. 3 Pzp. Systematyka ustawy Pzp
i wskazane wyżej przepisy (w tym art. 22d ust. 1, art. 22, art. 25 Pzp) nie pozostawiają
jednak wątpliwości, że treść art. 22d ust. 3 Pzp odnosi się do „zdolności wykonawcy do
należytego wykonania umowy” w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej, dając
wskazówkę, co do zakresu możliwych warunków udziału w postępowaniu. Przepis ten nie
przyznaje zamawiającemu prawa do arbitralności w ocenie potencjału wykonawcy. Zresztą
z
amawiający popada tu w sprzeczność, skoro jako podstawę wykluczenia wskazuje jednak
art. 22 ust. 1 pkt 12 Pzp, „w związku” z art. 22d ust. 2 Pzp (zatem wykluczenie musi być
oparte o niespełnienie warunków udziału w postępowaniu, obowiązujących i znanych
wykonawcom). Expressis verbis
art. 22d ust. 3 Pzp potwierdza wręcz, że zamawiający może
wymagać od wykonawców wskazania „w ofercie” wymaganych informacji. Bezpodstawne
jest także upatrywanie podstaw wykluczenia w art. 22d ust. 2 Pzp. zgodnie z którym
zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada
wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych
wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ
na realizację zamówienia. W szczególności, jak wynika z powszechnego poglądu, „Przepis
ten [art. 22d ust. 2 Pzp
] nie może stanowić samodzielnej przesłanki wykluczenia [...],
wykluczenie nie może nastąpić w oderwaniu od opisu spełnienia warunków udziału
w postępowaniu. Zasoby techniczne i zawodowe to nie jakiekolwiek zasoby, ale te, których
dysponowania z
amawiający wymagał w s.i.w.z. i ogłoszeniu.”. Potwierdza to de facto
czynność zamawiającego, oparta o normę art. 24 ust. 1 pkt 12 „w związku” z art. 22d ust. 2
Pzp (a więc nie samodzielnie). Zamawiający ponownie popada tu w sprzeczność, odwołując
się do rzekomej dopuszczalności badania nieskonkretyzowanej rzetelności, wiarygodności
czy założeń i organizacji w oderwaniu od postawionych warunków.
Po drugie, z
amawiający nie wskazał w uzasadnieniu wykluczenia żadnych innych
przedsięwzięć, w które są zaangażowane zasoby techniczne lub zawodowe odwołującego,
ani tego jak
zaangażowanie w nie może negatywnie wpływać na realizacje umowy w sprawie
zamówienia publicznego, czy też tego, jaki jest pomiędzy nimi związek adekwatny
przyczynowo- skutkowy.
Odwołujący podniósł, iż zamawiający nie oparł swojej decyzji na
żadnych konkretnych okolicznościach, dowodach, wskazujących, że zasoby wykonawcy

będą niedostępne w czasie realizacji umowy, ze względu na ich zaangażowanie w inne
przedsięwzięcie, co powoduje realne zagrożenie zaistnienia szkody. Taka sytuacja nie ma
bowiem miejsca.
Odwołujący wskazał, iż w toku postępowania zamawiający zadał odwołującemu szereg
pytań dotyczących najróżniejszych aspektów. Tylko nieliczne pytania dotyczyły
dokumentów/oświadczeń wymaganych w s.i.w.z.
Odwołujący w dobrej wierze, odpowiadał na wskazane pytania, podkreślając przy tym,
że podtrzymuje swoje dotychczasowe stanowisko, wyrażone w odpowiedzi z dnia 4 maja
2020 r., iż oferta wykonawcy złożona w postępowaniu jest w pełni zgodna z treścią s.i.w.z.
oraz zawiera wszelkie niezbędne informacje wymagane przez zamawiającego na etapie
p
ostępowania. Odwołujący wykazał również spełnianie wszystkich warunków udziału
w p
ostępowaniu postawionych przez zamawiającego.
Zamawiający, jako podstawę wezwania wskazywał art. 22d ust. 2 ustawy Pzp, nie
wskazując przy tym „innych przedsięwzięć gospodarczych”, które mogłyby mieć negatywny
wpływ na realizację zamówienia. Pytania zamawiającego dotyczyły przy tym głównie
zasobów sprzętowych i kadrowych, w odniesieniu do których nie były formułowane żadne
warunki udziału w postępowaniu, oprócz osoby proponowanej do pełnienia funkcji
Kierownika Budowy (przy czym
odwołujący potwierdził pełną dostępność osoby
dedykowanej do pełnienia funkcji Kierownika Budowy). Zamawiający mógł, poprzez
odpowiednie postanowienia s.i.w.z.
, żądać w ramach oceny spełnienia warunków udziału
w postępowaniu, przedstawienia przez wykonawców bardziej szczegółowej listy osób
wyznaczonych do realizacji zamówienia, a także listy narzędzi czy sprzętu, zgodnie
z przepisami ustawy Pzp oraz rozporządzenia Ministra Rozwoju z 26 lipca 2016 r. w sprawie
dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie
zamówienia. Nie uczynił tego jednak. Podobnie nie wymagał tego typu informacji w treści
oferty (ani też innych informacji, o które prosił w ramach wezwania do złożenia wyjaśnień).
Nie jest zatem dopuszczalne na obecnym etapie p
ostępowania modyfikowanie treści s.i.w.z.,
poprzez rozszerzanie wymogów względem postanowień obowiązujących w terminie
składania ofert (byłoby to sprzeczne z art. 38 ust 4 ustawy Pzp).
W zwi
ązku z powyższym, odwołujący podkreślił, że przekazywane informacje służyły
wyłącznie zarysowaniu zamawiającemu wstępnych założeń i koncepcji, podlegającym
odpowiednim
uzgodnieniom
i
adaptacjom,
zgodnie
z
postanowieniami
umowy,
a w odpowiednim zakresie,
także zależnych od efektów prac projektowych. Specyfika
projektów prowadzonych w formule „projektuj i buduj” wiąże się z tym, że „gotowe
i kompleksowe rozwiązania wykonawca będzie zobowiązany przedstawić zamawiającemu
do zatwierdzenia dopiero na właściwym etapie realizacji umowy.

Odwołujący przypominał także, że inwestycja ma charakter „projektuj i buduj” (czas
trwania fazy projektowania
wyniesie kilkanaście miesięcy), a wymagania, co do jej realizacji
zawarte są w dokumentach składających się na opis przedmiotu zamówienia oraz
warunkach umowy FIDIC. Co istotne, z
amawiający nie dość, że wykluczył odwołującego na
podstawie rzekomego niespełnienia warunków nieokreślonych w s.i.w.z., to jeszcze na
podstawie treści uzasadnienia wykluczenia nie sposób ustalić, jakie te warunki miałby być.
Zamawiający, co prawda wskazuje kilka inwestycji, w których obecnie bierze udział firma
TRAKT Sp. z o.o. sp. k., którą odwołujący zamierza zaangażować, jako podwykonawcę prac
projektowych. Niemniej w p
ostępowaniu nie ma warunków udziału w postępowaniu
w odniesieniu do projektowania (zarówno co do wiedzy i doświadczenia, jak i osób), TRAKT
jest renomowaną firmą projektową z Katowic, zatrudniającą 120-osobowy zespół wysoko
wykwalifikowanych specjalistów z różnych dziedzin - inżynierowie drogowi, mostowi,
telekomunikacyjni, inżynierii środowiska, biolodzy, geodeci, elektrycy. Wskazane przez
z
amawiającego projekty potwierdzają tylko renomę i odpowiedni dobór podwykonawcy.
Lakoniczne stwierdzenie
zamawiającego, iż „Zaangażowanie Trakt Sp. z o.o. sp. k. Biuro
Projektów Budownictwa Komunikacyjnego w tak liczną ilość innych równolegle
realizowanych przedsięwzięć, może spowodować realne zagrożenie tego, że zasoby te
mogą w praktyce nie być dostępne dla Wykonawcy w czasie realizacji przedmiotowego
zamówienia” jest gołosłowne i niepoparte jakimikolwiek podstawami. Odwołujący w dniu
4 maja 2020 r. przedstawił zamawiającemu list intencyjny TRAKT. Ponadto rozmiar
działalności TRAKT umożliwia skierowanie na zasadzie wyłączności odpowiednich zespołów
projektowych, dowód: pismo TRAKT.
W ocenie odwołującego, bezzasadny jest zarzut zamawiającego, co do sprzeczności
wyjaśnień odwołującego, iż zasoby nie będą wykorzystywane do realizacji innych inwestycji
(odp. na pyt. 2 z dn. 4.5.2020 r.). Zamawiający próbuje rozciągnąć zakres hipotezy normy
prawnej z art. 22d ust. 2 Pzp na nieskonkretyzowane zdolności, podczas gdy na etapie
składania ofert należało wykazać takie zdolności, jakich wymagał zamawiający w s.i.w.z.
(tj. odpowiednie doświadczenie oraz kierownika budowy), czemu odwołujący bezspornie
zadośćuczynił. Zamawiający cytuje niektóre (dobrane wybiórczo, str. 4-5 uzasadnienia
wykluczenia) pytania i odpowiedzi
wymienione po terminie składania ofert. Ponownie,
żadnych ze wskazanych tam kwestii zamawiający nie wymagał od wykonawców w treści
s.i.w.z.
(np. dostępnego sprzętu, wykazania dostępności „wszystkich” osób przeznaczonych
do realizacji zamówienia, dostępności materiałów, czy zaplecza laboratoryjnego, sposobu
rekrutacji pracowników czy podwykonawców). W treści uzasadnienia trudno doszukać się
związku pomiędzy użytymi argumentami a treścią art. 22d ust. 2 i 3 Pzp.
Z ostrożności procesowej odwołujący odniósł się do komentarzy zamawiającego:

Odpowiedź na pyt. nr 1 - zamawiający ocenił odpowiedź za ogólną, przy czym nie wyjaśnił
np. dlaczego niewystarczająca jest lista planowanego sprzętu, czy np. list intencyjny
dostawcy i na podstawie jakich obiektywnych kryter
iów oceniał ten „zasób”. Pomija w cytacie
informacje, co do planowanego personelu wraz z szacunkami
, co do ilości zatrudniać osób.
Odpowiedź na pyt. nr 4 - trudno znaleźć uzasadnienie zarzutu zamawiającego. Nie
sposób oczekiwać od wykonawcy na etapie przetargu (nie znając nawet jego wyniku),
że zatrudni już „wszystkie” osoby przeznaczone do realizacji zamówienia (na odległym
etapie wykonania robót).
Odpowiedź na pyt. nr 7 - cytat jest niepełny, a zamawiający pominął zupełnie list
intencyjny dostawcy maszyn
budowlanych i usług serwisowych do współpracy przy tym
zamówieniu.
Odpowiedź na pyt. nr 1a - Na pytanie „Co wykonawca rozumie przez stwierdzenie:
„Zasoby kadrowe będą miały przede wszystkim charakter lokalny” odwołujący odpowiedział
m.in., że będą to osoby zrekrutowane w Polsce. Nie sposób dopatrzyć się w tym pytaniu
żądania opisu „w jaki sposób, według jakich warunków, w jakich termiach zostanie
przeprowadzona przedmiotowa rekrutacja”.
Odpowiedź na pyt. nr 1b - cytat pomija niektóre odniesienia do informacji na temat
bieżącego (na czas odpowiedzi) stanu zaawansowania przygotowań w zakresie personelu.
Odpowiedź na pyt. nr 1e - ponownie odwołujący przedstawił nie tylko (niewymagany)
wykaz sprzętu, to jeszcze w dobrej wierze zadeklarował zwiększanie lub zmniejszanie ilości
poszczególnych jednostek w zależności od aktualnych potrzeb, tempa realizacji kontraktu,
zastosowanych rozwiązań projektowych i technologii robót oraz zapewnienia jakości prac.
Odpowiedź na pyt. nr 4 - odwołujący przedstawił odpowiedź z odwołaniem do
obowiązujących wymogów w tym zakresie.
Odpowiedź na pyt. nr 7 - pytanie zamawiającego dotyczyło planowanych terminów
uzyskania stosownych pozwoleń/decyzji. Tymczasem zarzuca odwołującemu, że nie podał
szczegółów i założeń, co do sposobów realizacji wytwórni. Trudno wywnioskować nawet
pośrednio takie żądanie z treści zadanego pytania. Niemniej i tu zamawiający pomija,
że wykonawca poinformował, iż planuje zrealizować własną mobilną wytwórnię mieszanek
mineralno-asfaltowych
na
terenie
budowy,
w
opa
rciu o odpowiednie decyzję
o środowiskowych uwarunkowaniach oraz decyzję ZRID, jako urządzenie zaplecza budowy
(przedstawił też inne szczegóły, łącznie z pokazaniem układu na planie sytuacyjnym).
W ocenie odwołującego, jak widać na powyższych przykładach, przy braku obiektywnego
miernika (w postaci konkretnego wymogu s.i.w.z., co stanowi podstawowy zarzut
o
dwołującego) arbitralność oceny zamawiającego przejawia się także w całkowitej
dowolności interpretacji, co do tego, jaki powinien być poziom szczegółowości odpowiedzi,

jak i co do przypisywania wykonawcy odpowiedzialności za brak wyjaśnienia kwestii, które
nie wynikały z pytania.
Ocena i decyzja z
amawiającego abstrahuje ponadto od następujących okoliczności:
Treść s.i.w.z. zawiera nie tylko konkretne wymogi, co do zakresu szczegółowości oferty
wykonawców i przedstawianych wraz z nią informacji i dokumentów, ale także reguluje
proces realizacji umowy. Działania zamawiającego są sprzeczne z zasadami ustalonymi
przez z
amawiającego, w tym terminarzem i zakresem przedstawianych uzgodnień
i dokumentacji. Większość informacji zażądanych od odwołującego, zgodnie z SWK będzie
przedstawiane w odpowiednich terminach w toku realizacji (np. Subklauzula 8.3 SWK -
Program; Subklauzula 4.9-
Program Zapewnienia Jakości; Subklazula 4.4. SWK - zgłaszanie
podwykonawców). Wykonawca na etapie składania oferty nie musi mieć jeszcze
zakontraktowanych wszelkich zasobów dla potwierdzenia wymaganych zdolności.
Zamawiający pomija fakt, że wszyscy inni wykonawcy (łącznie 9 wykonawców):
zadeklarowali w pkt 5 formularza ofertowego, iż będą korzystać z podwykonawstwa
w pełnym możliwym zakresie (z wyłączeniem zakresu zastrzeżonego do osobistego
wykonania); oraz
wskazali w JEDZ (część II sekcja D), że podwykonawcy są jeszcze
nieznani na et
apie przetargu/składania ofert. Innymi słowy przy deklaracji szerokiego
podwykonawstwa żaden z wykonawców nie wiedział jeszcze, z kim będzie współpracował
w przypadku uzyskania zamówienia. Jest to dopuszczalne i powszechnie przyjęte,
co potwierdza chocia
żby treść rozporządzenia ustanawiającego standardowy formularz
JEDZ
(„o ile jest to wiadome, proszę podać wykaz proponowanych podwykonawców”).
Zamawiający wskazał, że źródłem dodatkowych wątpliwości, co do faktycznej zdolności
o
dwołującego do wykonania zamówienia jest pandemia CoVID-19. Zamawiający jednak
w żaden sposób nie konkluduje tej kwestii ani nie dokonuje subsumpcji, zatem bez
odpowiedzi pozostaje pytanie czy z
amawiający wykluczył odwołującego z powodu pandemii
Covid-
19. Uzasadnienie jest niepełne. Niemniej rażącym naruszeniem wskazanych wyżej
podstaw prawnych byłaby arbitralna, subiektywna ocena zamawiającego, co do tego, który
wykonawca ma zdolność do przyszłej realizacji umowy w czasie pandemii, a który nie.
Odwołujący wyjaśnił w piśmie z 4.5.2020 r., że działalność operacyjna i produkcyjna spółki
odwołującego jest stabilna, a wykonawca dysponuje odpowiednimi osobami upoważnionymi
zarówno w Polsce jak i na terenie UE. Wykonawca stale monitoruje także regulacje
związane z epidemią, a ponadto angażuje głównie lokalnych partnerów. Odwołujący
p
otwierdzał i podtrzymuje zobowiązanie do należytego i terminowego wykonania umowy,
także mimo obecnej sytuacji. Przypisywanie wykonawcy odpowiedzialności za wybuchłą
w toku p
ostępowania pandemię i na tej podstawie wykluczanie go z postępowania, jest
pozbawio
ne podstaw prawych. Na tej zasadzie należałoby wykluczyć i innych wykonawców.
Pandemia stanowi zjawisko siły wyższej, którego zakresu lub skutków w przyszłości, a także

ich wpływu na poszczególne stosunki prawne i faktyczne nie sposób przewidzieć.
Potwierdzają to obowiązujące przepisy prawa, w tym np. postanowienia ustawy z dnia
2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem,
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych
nimi sytuacji kryzysowych
, a także ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do
oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami
COVID-
19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku
z wystąpieniem C0V1D-19.
Podobnie z
amawiający prowadzi polemikę, co do niedoborów kadrowych na rynku,
opierając się na hipotetycznych, nieweryfikowalnych założeniach, co do przyszłej sytuacji
mającej miejsce za wiele miesięcy. Odwołujący ma odpowiednie rozeznanie na rynku
lokalnym i
możliwości w tym zakresie, a globalna skala jego działalności świadczy na jego
korzyść, gdyż w razie jakichkolwiek problemów z lokalnym rynkiem będzie mógł przykładowo
przenieść odpowiednie zasoby (np. z innych projektów realizacyjnych w Europie czy na
świecie). Zamawiający argumentował, że odwołujący nie posiada doświadczenia w realizacji
„robót budowalnych w podobnych otoczeniu prawnym, kulturowym i środowiskowym”, nie
precyzując tego jednak. Warunek udziału w postępowaniu w żaden sposób nie odnosił się do
pochodzenia wykonawcy, czy
jego doświadczenia na rynku polskim lub „podobnym
otoczeniu”. Zamawiający zarzucał, że odwołujący powinien wskazać jeszcze jakieś
(niesprecyzowane) osoby oprócz kierownika budowy. Żaden inny wykonawca tego nie zrobił.
Zamawiający powoływał się na fragment IDW, nie zauważając, że s.i.w.z. precyzuje warunek
jedynie do osoby kierownika budowy.
Odwołujący wskazał, iż zamawiający odrzucił ofertę odwołującego na podstawie art. 89
ust. 1 pkt 2 Pzp
„z uwagi na to, że wykonawca nie udzielił jednoznacznych, wyczerpujących
wyjaśnień, tym samym nie potwierdził zgodności oferty z treścią SIWZ”. Zdaniem
odwołującego, decyzja zamawiającego nie ma oparcia ani w wymogach s.i.w.z. ani w treści
oferty. Zamawiaj
ący nie wskazał żadnego postanowienia (treści) s.i.w.z., z którym rzekomo
treść oferty jest niezgodna. Zamawiający nie wskazał też żadnego postanowienia (treści)
oferty o
dwołującego, która byłaby niezgodna z s.i.w.z. Odrzucenie nastąpiło na podstawie
bliżej niesprecyzowanych „wątpliwości zamawiającego, co do przyjętych założeń, warunków
i innych elementów istotnych dla wykonania przedmiotu zamówienia”. Zamawiający odwołał
się do „niewyczerpujących wyjaśnień”, nie przedstawiając odpowiedniego uzasadnienia
faktycznego ani prawnego w tym zakresie.
We wcześniejszych pismach, zamawiający powołał się na art. 87 ust. 1 Pzp,
w odniesieniu do pytań 7-21 z pisma z 22 kwietnia 2020 r. oraz pytań 4-7 z pisma z 8 maja
2020 r. Odwołujący w dobrej wierze i dla dobra przyszłej współpracy odpowiedział na
wszystkie pytania z
amawiającego. Wyjaśnienia w żaden sposób nie zmieniły treści złożonej

oferty ani nie są z nią sprzeczne. Odwołujący zastrzegł przy tym, że „podstawą prawną pytań
nr 7-
21 nie może być art. 87 ust 1 Pzp, skoro nie odnoszą się one do treści oferty złożonej
przez Wykonawcę, lecz do szczegółów związanych z etapem realizacji Zamówienia.
Zamawiający nie żądał bowiem od wykonawców podawania w treści oferty takich
szczegółowych informacji jak np. sposób organizacji robót, zaplecza, koordynacji
podwykonawców, terminów uzgodnień, koordynacji prac na styku z odcinkami, przejęcia
placu budowy, postępowania z odpadami, dostępności dróg, sposobu działania w okresie
gwarancji jakości czy znajomości przepisów prawa.” (wyjaśnienia z 4 maja 2020 r.).
Aktualne i w mocy pozostają wiążące deklaracje odwołującego z Formularza ofertowego,
zobowiązujące do wykonania zamówienia zgodnie z s.i.w.z., stanowiące jego oświadczenie
woli, formą oraz treścią odpowiadające wszystkim wymogom s.i.w.z. Gdyby przyjąć,
że wymuszone dalsze wyjaśnienia mogą zmienić jasną i precyzyjną treść oferty
o
dwołującego, oznaczałoby to rażące złamanie zasady niezmienności oferty po terminie
składania ofert i zakazu negocjacji (art. 87 ust. 1 Pzp). Zamawiający nie zarzuca
wyjaśnieniom merytorycznej niezgodności, lecz zbyt małą szczegółowość. Sam wskazuje
w uzasadnieniu, że aspekty techniczne nie były przedmiotem jego badania, lecz kwestie
organizacyjno-logistyczne.
Odwołujący podniósł, że inni wykonawcy nie byli wzywani do „wykazania” okoliczności
będących przedmiotem pism do odwołującego. Zamawiający naruszył więc także art. 7 ust. 1
Pzp.
Zdaniem odwołującego, nawet gdyby przyjąć, że treść odpowiedzi odwołującego może
być oceniana pod kątem art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp, to zamawiający nie uzasadnił swojej
negatywnej oceny (oprócz ogólnego stwierdzenia braku wyczerpującego charakteru).
Zamawiający nie odwołał się do żadnego konkretnego punktu, ani konkretnego wyjaśnienia,
nie wyjaśnia dlaczego odp. na pytania 7-21 z pisma z 22 kwietnia 2020 r. oraz pytania 4-7
z pisma z 8 maja 2020 r. oraz z jakimi wymaganiami są niezgodne. Zamawiający nie przyjął
żadnego obiektywnego miernika oceny bowiem w sytuacji braku odpowiednich wymogów
s.i.w.z.,
co do treści oferty w zakresie postawionych pytań, takiego miernika po prostu nie
ma. Uzasadnienie w tym zakresie jest merytorycznie puste.
Odwołujący podniósł, i zamawiający jedynie dodatkowo wskazał na:
1.
brak wskazania podwykonawców (poza biurem projektowym) - zamawiający w pyt nr
6 zapytał „czy Wykonawca zawarł z podwykonawcami umowy przedwstępne, podpisał listy
intencyjne lub inne podobne porozumienia?”, na co uzyskał adekwatną odpowiedź:
„wykonawca informacyjnie wskazuje, że w ramach rozpoznania rynku przeprowadził liczne
spotkan
ia i rozmowy z podwykonawcami i dostawcami materiałów budowlanych, pozyskując
deklaracje przyszłej współpracy. Zawarł też szereg umów intencyjnych lub podobnych
porozumień z innymi podmiotami, w tym między innymi z przyszłym Kierownikiem budowy,

z planowa
nym podwykonawcą prac projektowych, czy też np. w sprawie współpracy przy
dostawach sprzętu (z firmą (…) - w załączeniu dla przykładu). Odpowiednie uzgodnienia lub
porozumienia wstępne zostały także poczynione z dostawcami materiałów, np. kruszywa,
stali, cementu, asfaltu.
”.
2. brak wskazania kluczowego personelu (poza kierownikiem budowy) i sposobu jego
pozyskania - z
amawiający nie żądał listy kluczowych pracowników.
3.
niewykazanie dysponowania sprzętem - abstrahując od braku takiego wymogu,
zamawiający pominą Listę sprzętu planowanego do realizacji zamówienia, list intencyjny
dostawcy maszyn (dołączone do wyjaśnień). Co do wytwórni mieszanek bitumicznych, to jest
ona zarówno w wykazie sprzętu, jak i w odpowiedzi na pyt. 16 z 4.5.2020 r. Szczegółowo
plany, w tym zakresie, o
dwołujący opisał w odp. 7 z 15.5.2020 r.
Zdaniem odwołującego, należy w pełni zgodzić się ze stanowiskiem UZP, iż „W świetle
przepisów ustawy Pzp, treścią oferty jest skonkretyzowany w oparciu o informacje
przedstawione przez zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia zakres
zobowiązania, jakie przyjmuje na siebie wykonawca, w szczególności sposób, termin,
a także warunki wykonania zamówienia publicznego, które nie mogą podlegać modyfikacjom
na późniejszym etapie. (...) W konsekwencji nie można uznać, iż zakres informacji, o których
mowa w art. 36b ustawy Pzp, tj. nazwy firm podwykonawców, może zostać uznany za treść
oferty w rozumieniu 89 ust 1 pkt 2 ustawy Pzp. Informacja dotycząca imion i nazwisk (firm)
podwykonawców nie posiada waloru treści oferty, a tym samym brak ww. informacji nie
może stanowić podstawy do jej odrzucenia”.
Ww. argumenty w świetle przepisów prawa nie powinny podlegać ocenie pod kątem
art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp. Nawet gdyby uznać odmiennie, to zamawiający musiałby wskazać,
które dokładnie treści oferty, z jakim zapisem s.i.w.z. są niegodne. Tymczasem zamawiający
hipotetycznie dywaguje o niedysponowaniu danymi koniecznymi do przygotowania
„odpowiedzialnej i rzetelnej” oferty, naruszając ww. przepisy. Ponadto odwołujący wskazał,
iż wkluczenie go z postępowania i odrzucenie jego oferty w realiach sprawy stanowi
naruszenie art. 7 ust. Pzp, tj. zasad uczciwej konkurencji oraz równego traktowania
i
proporcjonalności. Jednolita ocena spełniania ustanowionych warunków udziału przez
z
amawiającego jest ważnym przejawem poszanowania zasady równego traktowania
wykonawców. Z doświadczenia na rynku krajowym zamawiający wywiódł jednak nawet dalej
idącą prerogatywę - nie tylko do zróżnicowania sposobu oceny spełniania ustanowionych
warunków, ale także do dalej idącego ograniczenia dostępu odwołującego do ubiegania się
o zamówienie w warunkach uczciwej konkurencji, formułując nowe warunki kadrowe
i techniczne do udziału w postępowaniu, których odwołujący w mniemaniu zamawiającego
nie spełnia. W uzasadnieniu wykluczenia, zamawiający zwrócił uwagę, że postrzega
o
dwołującego, jako podmiot „nieznany na rynku polskim i nieposiadającego doświadczenia

w realizacji robót budowlanych w podobnym otoczeniu prawnym, kulturowym
i środowiskowym”, a także, że „nie ulega wątpliwości, że sytuacja Wykonawcy
[Odwołującego] jest o wiele trudniejsza niż sytuacja wykonawców funkcjonujących już od
pewnego czasu na danym rynku lub wykonawców lokalnych, z uwagi na brak posiadania
relacji rynkow
ych, jak również brak wypracowanej i sprawdzonej na danym rynku strategii
logistycznej”.
Motywowany brakiem znajomości firmy odwołującego - mimo, że firma ta stanowi jedną
z
największych i najbardziej znanych firm budowlanych na świecie - zamawiający postanowił
o wykluczeniu o
dwołującego z uwagi na niespełnienie „szczególnych” warunków,
niewyrażonych w dokumentacji postępowania, których inni, preferowani przez
z
amawiającego wykonawcy w świetle dokumentacji postępowania w ogóle nie musieli
spełnić, by uzyskać zamówienie. „Zasada równego traktowania wykonawców bowiem polega
na traktowaniu wykonawców w jednakowy sposób (bez preferowania jednych
i dyskryminowania innych), co do dostępności informacji o postępowaniu, warunków udziału,
wymaganych dokumentów, czyli na przykładaniu tej samej miary do każdego wykonawcy”.
Temu obowiązkowi nie sprostał zamawiający. Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem
Trybunału Sprawiedliwości UE, zasada równego traktowania zabrania nie tylko jawnej
dyskryminacji ze względu na przynależność państwową, ale również wszelkich ukrytych form
dyskryminacji, które poprzez stosowanie innych kryteriów rozróżniających powodują de facto
ten sam skutek
. Takim kryterium rozróżniającym będzie „renoma” danego podmiotu na rynku
krajowym, która nie jest w równoznaczna z jego rzeczywistą zdolnością do realizacji
zamówienia i nie może stanowić podstawy do formułowania dodatkowych warunków do
udziału w postępowaniu w toku procedury. Ponadto nałożone na odwołującego „szczególne”
warunki
nie spełniają wymogów zasady proporcjonalności. W tym zakresie odwołujący
powołał się na tezę wyroku TSUE z 27.10.2005 r. w sprawie C- 234/03, Contse SA, Vivisol
Srl i Oxigen Salud SA v. Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (Ingesa), uprzednio Instituto
Nacional de la Salud (Insaiud), Zb. Orz. 2005, s. 1-
09315), który uznał, że obowiązek
wykazania przez wykonawcę, już na etapie ubiegania się o zamówienie posiadania
lokalnego biura, które jest potrzebne do realizacji zamówienia, jest nieproporcjonalny
i stanowi naruszenie nie
tylko zasad ustanowionych dla postępowań o udzielenie
zamówienia publicznego, lecz także art. 56 TFUE.
Niezależnie od bezprawności decyzji zamawiającego i braku umocowania jej w ustawie
Pzp oraz treści s.i.w.z., twierdzenia zamawiającego w uzasadnieniu wykluczenia
odwołującego są merytorycznie nieprawdziwe, godząc w dobre imię wykonawcy, poprzez
zarzucenie braku profesjonalizmu, wiarygodności i nieprzygotowania do realizacji inwestycji.
Odwołujący wskazał, że jest największą firmą budowlaną na świecie pod względem
przychodów i największym generalnym wykonawcą pod względem sprzedaży zagranicznej.

Jest
spółką publiczną notowaną na Szanghajskiej Giełdzie Papierów Wartościowych
w Szanghaju. Zajmuje 18
miejsce wśród firm z listy Fortune Global 500 i 1 miejsce na liście
Global Contractors ENR w 2020 roku.
Odwołujący jest największą grupą inwestycyjno-
budowlaną na świecie i z sukcesem zrealizował projekty w 130 krajach i regionach na całym
świecie. Firma zatrudnia ponad 300 tys. pracowników. W 2019 roku odwołujący
wygenerował około 205 mld USD przychodów. Posiada także najwyższe oceny agencji
ratingowych w światowym przemyśle budowlanym: oceniana na A przez S&P, A2 przez
Moody's, A przez Fitch. P
osiada olbrzymie doświadczenie m.in. w dziedzinach infrastruktury
mie
jskiego tranzytu kolejowego, kolei dużych prędkości, dużych mostów, dróg ekspresowych
i autostrad, miejskich kompleksowych korytarzy, portów i dróg wodnych, energii elektrycznej,
kopalń, hutnictwa, przemysłu petrochemicznego, lotnisk i wysp nuklearnych. Ma szerokie
doświadczenie w realizacji projektów o przedmiocie podobnym do stanowiącego przedmiot
zamówienia. Odwołujący realizuje projekty infrastrukturalne na całym świecie, w tym w Azji,
Europie
, na Bliskim Wschodzie, w Afryce, Ameryce Północnej i Południowej. Co za tym idzie,
o
dwołujący wielokrotnie przygotowywał już realizację podobnej inwestycji, w tym w nowych
środowiskach rynkowych. Ma olbrzymie doświadczenie i jest w pełni świadom czynności,
które składają się na przygotowanie się do realizacji podobnego zamówienia.
Odwołujący od 2015 roku, jest obecny na runku polskim celem uczestniczenia
w postępowaniach przetargowych, przygotowując się należycie do rozpoznania rynku
i zaoferowania najlepszych możliwych rozwiązań podmiotom publicznym, w tym
zamawi
ającemu. W odniesieniu do przedmiotu sprawy, odwołujący skrupulatnie i należycie
przygotował się do złożenia oferty w postępowaniu. Działania przygotowawcze obejmowały
w szczególności badanie i aktualizacje danych w zakresie dostępnych cen materiałów
i us
ług, konsultacje specyfikacji technicznych, warunków klimatycznych, wymiana
doświadczeń budowlanych, spotkania i rozmowy i negocjacje z lokalnymi firmami, a także
współpraca w fachowcami Polskimi przebywającymi w Chinach. Obecni na miejscu
wyspecjalizowani
w tym zakresie menadżerowie wraz z innymi fachowcami opracowywali
plan inwestycji oraz szacowali koszty na podstawie lokalnych warunków, wskaźników
i danych. Bezpośrednio nad przygotowaniem oferty pracowało 15 osób ze strony
odwołującego (nie licząc partnerów zewnętrznych i konsultantów). Odwołujący intensywnie
pracował nad założeniami technicznymi i organizacyjnymi, w tym metodą badań
i prowadzenia poszczególnych prac i robót, wewnętrznym podziałem zadań,
harmonogramem realizacji inwestycji, planem zarz
ądzania. W celu jak najlepszego
przygotowania do realizacji umowy, brał oraz bierze udział w licznych spotkaniach
i negocjacjach.
Przejawem dokładności analizy przedmiotu zamówienia stanowiącego
przedmiot p
ostępowania, jak i realiów rynku krajowego jest zresztą zaoferowana cena, która

jest na podobnym poziomie zarówno do szacunków zamawiającego, jak i wycen innych
wykonawców. Sam zamawiający w żaden sposób jej nie kwestionował.
Odwołujący podjął trud oraz koszt inwestycyjny, angażując się należycie w odpowiednie
przygotowanie najlepszej oferty, w oparciu o wieloletnie zaangażowanie w rozwój na rynku
polskim, profesjonalną strukturę organizacyjną, doświadczenie w zarządzaniu projektami
tego typu i wiedzę techniczną. Potwierdzają to dodatkowo udzielone w toku postępowania
odpowiedzi na pytania z
amawiającego, konkretne i wyczerpujące. Odwołujący działał przy
tym w zaufaniu do zasad p
ostępowania, w tym sposobu przygotowania oferty. Dla
odwołującego, niniejszy projekt ma charakter priorytetowy oświadczając, iż dołoży
najwyższej staranności w celu jego należytego wykonania. Wysokie standardy obowiązujące
u odwołującego, nie pozwoliłyby złożyć oferty „bez pokrycia” i należytego przygotowania. Dla
o
dwołującego oczywistym jest, że ma ona na celu nie tylko wybór jej przez zamawiającego,
ale przede wszystkim terminowe i jakościowe wykonanie przedmiotu zamówienia.
Tymczasem z
amawiający subiektywnie spekuluje na temat nieokreślonych zdolności
odwołującego i ich dostępności na etapie robót budowlanych, zarzucając mu brak
wi
arygodności i wróżąc nienależyte wykonanie umowy w przyszłości. Rozważania w tym
zakresie mają charakter całkowicie hipotetyczny i bezpodstawny. W tych okolicznościach
zarzucanie o
dwołującemu nieprzygotowana do należytego wykonania umowy objętej
p
ostępowaniem czy braku starannego i profesjonalnego działania, jest pozbawione podstaw
prawnych oraz t
akże merytorycznie nieprawdziwe.

Zamawiający złożył pisemną odpowiedź na odwołanie, w której wniósł o oddalenie
odwołania. Zamawiający podtrzymał dotychczasowe stanowisko, jak w informacji
o wykluczeniu odwołującego i odrzuceniu jego oferty, dodatkowo wskazując, iż odwołujący
w odwołaniu starannie pomija istotę tej czynności, którą szeroko uzasadnił w informacji
z 21 sierpnia 2020 zamawiający (strony 1- 6) informacji. Argumentując, że spełnił wszystkie
warunki udziału w postępowaniu wywodzi, iż wystarczające dla ich spełnienia jest
zadeklarowanie w załączonych do oferty oświadczeniach i wykazach, iż warunek został
spełniony. Takie postrzeganie swojego obowiązku wykazania spełniania warunku odwołujący
prezentuje konsekwentnie w toku całego postępowania. W odpowiedziach na prośby
zamawiającego o wyjaśnienia dotyczące spełniania tych warunków odwołujący twierdził,
że nie jest obowiązany do składania takich wyjaśnień i udzielał lakonicznych, zdawkowych
odpowiedzi. Zamawiający poprzez kilkukrotne prośby o wyjaśnienie dążył do umożliwienia
o
dwołującemu by sprostał ciężarowi dowodu wykazania, że spełnia warunki udziału
w postępowaniu. Niewyczerpująca treść wyjaśnień, a także zawarte w nich informacje,
iż wykonawca składając ofertę nie jest pewien czy i w jaki sposób spełnia warunki udziału
w postępowaniu zobowiązały zamawiającego do uznania, że wykonawca nie wykazał

spełnienia warunków. Nie sposób bowiem uznać, że obowiązek wykazania spełnienia
warunku został wypełniony, gdy wykonawca przyznaje, że dopiero w przyszłości zdecyduje
w jaki sposób warunek spełnić. W ten sposób odwołujący nie tylko nie podołał ciężarowi
dowodu w zakresie spełniania warunku (co spowodowało ziszczenie się przesłanki
wykluczenia z art. 24 ust 1 pkt 12), ale także dał wyraz temu, iż podając w ofercie informacje
o rzekomym spełnieniu warunku, nie wykazał zgodnie z art. 22d ust. 3, że jest to rzetelne
(faktyczne) spełnienie warunku.
Zamawiający zweryfikował także dostępność zasobu projektowego i ustalił ponad wszelką
wątpliwość, że jest to zasób zaangażowany w inne przedsięwzięcia gospodarcze
i niemożliwy do wykorzystania przez odwołującego w przypadku uzyskania zamówienia.
Zamawiający wskazał, iż oferta, stanowiąc oświadczenie woli wymaga uwzględnienia
okoliczności towarzyszących złożeniu tego oświadczenia, a w szczególności nie może
abstrahować od rozumienia tego oświadczenia przez samego składającego oświadczenie.
Tym samym jej treść musi być interpretowana w świetle wyjaśnień oferty składanych w tym
przypadku przez o
dwołującego. Wyjaśnienia te wskazują, że odwołujący składając ofertę
miał świadomość, że nie jest w stanie jej samodzielnie wykonać, a jednocześnie nie jest
w stanie zidentyfikować podwykonawców, dostawców, źródeł zaopatrzenia niezbędnych do
wykonania zobowiązania. Niemożliwość wykonania tej oferty w skonkretyzowanym stanie
rzeczy potwierdza fakt, że jedyny wskazany podwykonawca (projektant) to podmiot, który po
weryfikacji przez zama
wiającego został oceniony, jako niezdolny do wykonania
projektowania w koniecznej skali ze względu na zaangażowanie w inne przedsięwzięcia. Jak
wynika ze składanych wyjaśnień odwołujący nie zapoznał się z wymaganiami
zamawiającego, co było wymagane zgodnie z s.i.w.z. (np. pkt 2 formularza oferty i inne
postanowienia s.i.w.z.
przytaczane w informacji z 21 sierpnia), a tym samym złożenie oferty
bez rozpoznania możliwości jej wykonania jest niezgodne z s.i.w.z.
Z
amawiający wskazał, że uzasadnienie wykluczenia wykonawcy i odrzucenia jego oferty
liczy 9 stron (odpowiednio 6,5 oraz 2,5 strony). Zarówno odwołujący jak i zamawiający
posiadają wiedzę, że tak szerokie uzasadnienie nie jest standardem w postępowaniach
o udzielenie zamówienia, a więc już z samej obszerności należy wyprowadzić wniosek,
o co najmniej należytej staranności zamawiającego w uzasadnieniu swojej decyzji.
Uzasadnienie to zawiera wszystkie informacje wymagane przepisem art. 92 ust 2 i 3, którego
naruszenie zarzucono zamawiającemu. Wskazuje na podstawy prawne oraz fakty, które
spowodowały konieczność wykluczenia i odrzucenia. Zarzut odwołania posługując się
sformułowaniem, iż zamawiający „w szczególności” nie wskazał uniemożliwia wyczerpujące
odniesienie się do nieskonkretyzowanego zarzutu. Zamawiający odniósł się więc wyłącznie
do konkretnie wskazywanych braków uzasadnienia, wnosząc o pozostawienie bez

rozpoznania innych ewentualnych braków, gdyż nie sposób wywieść ich z zarzutu, co jest
konieczne w świetle art. 192 ust 7 ustawy Pzp.
Skonkretyzowane braki w uzasadnieniu to:
a) nie wskazanie warunku,
który nie został spełniony,
b)
nie wskazanie przedsięwzięć angażujących zasoby odwołującego,
c)
nie wskazanie postanowień s.i.w.z. i treści oferty pozostający w niezgodności.
Co do braku z lit a) - na stronie 4 oraz 5 informacji z 21 sierpnia 2020 r.,
zamawiający
wyraźnie wskazał, jakie wymagania niezbędne do wykonania zamówienia nie zostały
wykazane.
Co do braku z lit b) - na stronie 3 informacji z 21 sierpnia 2020 r.,
znajduje się
przykładowa (wskazano na jej przykładowy charakter) lista takich przedsięwzięć.
Co do braku z lit c) -
na stronie 7, 8 i w pierwszych dwóch akapitach na stronie 9
informacji z 21 sierpnia 2020 r., wskazano odpowiednie postanowienia s.i.w.z. Z kolei na
stronie 9 tego pisma zam
awiający wskazuje, że treść oferty wykładana w świetle wyjaśnień,
o które zwracał się zamawiający i z których wnioski przytacza na tej stronie przesądzają
o niezgodności z wskazanymi postanowieniami s.i.w.z.

Do postępowania odwoławczego – po stronie zamawiającego - skuteczne przystąpienie
zgłosili wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia: Konsorcjum Metrostav.
Przystępujący na posiedzeniu złożył pismo procesowe, w którym wniósł o oddalenie
odwołania.

Izba ustaliła i zważyła, co następuje.
Izba stwierdziła, że nie zachodzą przesłanki do odrzucenia odwołania, o których stanowi
przepis art. 189 ust. 2 ustawy -
Prawo zamówień publicznych.
Zamawiający prowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego
z zastosowaniem przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych wymaganych przy
procedurze, której wartość szacunkowa zamówienia przekracza kwoty określone
w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.
Krajowa Izba Odwoławcza stwierdziła, że odwołujący posiada interes w uzyskaniu
przedmiotowego zamówienia, kwalifikowanego możliwością poniesienia szkody w wyniku
naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy, o których mowa w art. 179 ust. 1
ustawy -
Prawo zamówień publicznych, co uprawniało go do złożenia odwołania.

Uwzględniając dokumentację z przedmiotowego postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego, jak również biorąc pod uwagę oświadczenia i stanowiska
stron, oraz uczestnika postępowania odwoławczego, złożone w pismach


procesowych, jak też podczas rozprawy Izba stwierdziła, iż odwołanie zasługuje na
uwzględnienie.


Podstawą wykluczenia odwołującego z postępowania był przepis art. 24 ust. 1 pkt 12
ustaw
y Pzp w związku z art. 22d ust. 2 i ust. 3 ustawy Pzp. Ponadto zamawiający odrzucił
ofertę odwołującego na podstawie przepisu art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp.
Uzasadniając swoją czynność wykluczenia odwołującego zamawiający podał, iż celem
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest zapewnienie jego realizacji
z należytą starannością. Jednym z warunków osiągnięcia zakładanych rezultatów jest
powierzenie realizacji zamówienia wiarygodnemu wykonawcy. Wykonawca zobowiązany jest
wykazać, że jest zdolny do należytego wykonania zamówienia, w szczególności tego,
że posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie, dysponuje potencjałem technicznym
i kadrowym niezbędnym do wykonania zamówienia oraz znajduje się w sytuacji
ekonomicznej i fin
ansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. Ponadto powinien umieć
wykazać, że złożona przez niego oferta jest rzetelna i odpowiedzialna, opiera się na realnych
założeniach techniczno-ekonomicznych. Jest to szczególnie ważne w przypadku
Wykonawcy nieznanego na rynku polskim i nie
posiadającego doświadczenia w realizacji
robót budowlanych w podobnym otoczeniu prawnym, kulturowym i środowiskowym.
Zamawiający, aby uzyskać przekonanie, że Wykonawca byłby w stanie zrealizować
należycie zamówienie, czyli że posiada wymagane zdolności oraz uwzględnił w ofercie
wszystkie wymagania Zamawiającego określone w SIWZ, zadał Wykonawcy szereg
szczegółowych pytań (pisma z dnia 22.04., 08.05. i 03.06. br.), które nie zostały przez
Wykonawcę zakwestionowane w trybie dostępnych środków ochrony prawnej.
Zamawiający wskazał, że podstawowym celem weryfikacji wiarygodności wykonawcy jest
zapewnienie należytego wykonania zamówienia. Zgodnie z art. 22d ust. 3 ustawy Pzp:
„W postępowaniu o udzielenie zamówienia, którego przedmiot stanowią (...) roboty
budowlane, zamawiający może oceniać zdolność wykonawcy do należytego wykonania
zamówienia w szczególności w odniesieniu do jego rzetelności, kwalifikacji, efektywności
i doświadczenia”. W przepisie tym ustawodawca posłużył się sformułowaniem
„w szczególności” wskazującym na indykatywny, niepełny charakter wskazanych aspektów
wiarygodności wykonawcy. Zamawiający ma zatem prawo oceniać rzetelność biorącego
udział w postępowaniu wykonawcy nie tylko poprzez weryfikację jakości wcześniej
wykon
anych przez niego zamówień, ale również poprzez ocenę rzetelności przygotowanej
przez w
ykonawcę oferty. Zamawiający ma także prawo pytać wykonawcę o założenia
techniczne i organizacyjne przyjęte do realizacji zamówienia oraz o założenia ekonomiczne
stanowi
ące podstawę przyjętej kalkulacji ceny złożonej w postępowaniu oferty. Zadawane
przez z
amawiającego pytania i udzielane przez wykonawcę odpowiedzi mają na celu

uwiarygodnienie złożonej przez wykonawcę oferty. Udzielając zatem odpowiedzi,
w
ykonawca zobowiązany jest wykazać, że będzie w stanie rzetelnie i efektywnie wykonać
zamówienie oraz że jest wiarygodnym podmiotem, któremu zamawiający powierzy
wykonanie przedmiotu zamówienia. Żądane przez zamawiającego informacje nie miały,
wbrew twierdzeniom wykonawcy,
służyć ocenie oferty poprzez porównanie jej walorów
z innymi ofertami. Miały one na celu służyć wyłącznie potwierdzeniu profesjonalizmu
w
ykonawcy w podejściu do ofertowania, a przede wszystkim potwierdzeniu tego, że złożona
oferta opiera się na realnych podstawach, a wykonawca będzie w stanie wykonać
zamówienie zgodnie z jego warunkami określonymi przez zamawiającego w s.i.w.z.
Uwzględniając powyższe, zamawiający stanął na stanowisku, iż dokonując oceny złożonej
oferty z
amawiający nie może oprzeć się jedynie na ogólnych deklaracjach wykonawcy o tym,
że wykona on zamówienie w „zgodzie z wymogami dokumentacji Postępowania, a także z
przepisami prawa polskiego oraz unijnego, zasadami wiedzy technicznej, odpowiednimi
norm
ami, zarządzeniami i wytycznymi”.
Zdanie
m zamawiającego, ma on prawo badać faktyczną dostępność potencjału
pozostającego w dyspozycji wykonawcy. Jednocześnie na każdym etapie postępowania
z
amawiający może uznać, że wykonawca w rzeczywistości nie posiada wymaganych
zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne
przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację
zamówienia (art. 22d ust. 2 ustawy Pzp), W ocenie zamawiającego, wykonawca udzielając
odpowiedzi na postawione przez zamawia
jącego pytania nie udowodnił, że jest zdolny do
należytego wykonania przedmiotu zamówienia niezależnie od tego, czy wykonawca nie
dysponuje w ogóle niezbędnym potencjałem technicznym i kadrowym, czy potencjał ten jest
wykorzystywany na innych zadaniach, cz
y też wykonawca postanowił nie ujawniać
z
amawiającemu przyjętych założeń organizacyjnych.
Zamawiający zwrócił uwagę, że określanie minimalnych poziomów zdolności to nie jedyny
legalny sposób weryfikacji wiarygodności wykonawcy (vide formuła „w szczególności”
w treści art. 22 ust. 1a ustawy Pzp). Poza określeniem minimalnych poziomów zdolności
w odniesieniu do kierownika budowy, z
amawiający określił w s.i.w.z. wymaganie
„Wykonawca musi wskazać osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia,
legity
mujące się kwalifikacjami zawodowymi i doświadczeniem odpowiednim do funkcji, jakie
zostaną im powierzone”. Wykonawca ani w ofercie, ani na wezwanie, ani w odpowiedzi na
żadne z kilku pytań dotyczących personelu nie spełnił powyższego warunku.
W
piśmie z dnia 04.05.2020 r., stanowiącym odpowiedź na pismo zamawiającego z dnia
22.04.2020 r. w odpowiedzi na pytanie nr 2: Czy posiadane przez w
ykonawcę zasoby
przeznaczone do realizacji niniejszego zamówienia są lub będą wykorzystane równocześnie
przy realizacji innych inwestycji, w
ykonawca odpowiedział, że zasoby te nie będą

wykorzystane przy realizacji innych inwestycji. Niemniej jednak, jak wynika to
z przedłożonych wyjaśnień w rzeczywistości wykonawca „zamierza" dopiero pozyskać
odpowiedni zasób po uzyskaniu zamówienia.
P
owyższe oświadczenia stoją ze sobą w oczywistej sprzeczności. Skoro bowiem
w
ykonawca nie ma jeszcze na tym etapie postępowania pewności i wiedzy co do personelu
i zasobów, który zostaną zaangażowane do realizacji zamówienia, to z całą pewnością nie
można stwierdzić, że zasoby te nie będą wykorzystane równocześnie przy realizacji innych
inwestycji. W ocenie z
amawiającego poszukiwanie zasobów dopiero po podpisaniu umowy
z z
amawiającym może przełożyć się na negatywną realizację niniejszego zamówienia i jego
terminowe wykonanie.
Wskazana przez w
ykonawcę firma Trakt Sp. z o.o. sp. k. Biuro Projektów Budownictwa
Komunikacyjnego, z którą wykonawca zamierza podjąć współpracę w zakresie usług
projektowych jest obecnie zaangażowana przy realizacji między innymi takich przedsięwzięć
jak:
1.
Budowy obwodnicy Poręby i Zawiercia w ciągu drogi krajowej nr 78. Odcinek I -
Siewierz
Poręba - Zawiercie (Kromołów) - od km 105+836 do km 122+500 - zadanie
realizowane na rze
cz Oddziału GDDKiA w Katowicach,
2. Budowa drogi ekspresowej S1 (dawniej S69) Bielsko-
Biała - Żywiec-Zwardoń, odcinek
Przybędza-Milówka (obejście Węgierskiej Górki) zadanie realizowane na rzecz
Oddziału GDDKiA w Katowicach,
3. Budowa drogi ekspresowej S11
Ujście - Oborniki - zadanie realizowane na rzecz
Oddziału GDDKiA w Poznaniu,
4. Budowa drogi ekspresowej S11
Ostrów Wlkp. - Kępno - zadanie realizowane na rzecz
Oddziału GDDKiA w Poznaniu,
5.
Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach dla zadania
pn.: „Budowa drogi ekspresowej S-11 Kępno-AI na
odcinku Kępno-granica województwa opolskiego (z wyłączeniem obwodnicy Olesna)” -
zadanie realizowane n
a rzecz Oddziału GDDKiA w Opolu,
6. Opracowanie dokumentacji projektowej - stadium: Koncepcji Programowej dla zadania
pn.: „Budowa drogi S74 Kielce-Nisko, odcinek Cedzyna - Łagów wraz z obwodnicą
Łagowa" - zadanie realizowane na rzecz Oddziału GDDKiA w Kielcach,
7. Opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-
Środowiskowego wraz z materiałami
do uzyskania Decyz
ji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zadania pn.: „Budowa
Obwodnicy Kołbieli w ciągu drogi krajowej nr 50 - zadanie realizowane na rzecz
GDDKiA Oddział w Warszawie,
8. Opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-
Środowiskowego wraz z materiałami
do uzysk
ania Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zadania „Budowa

Obwodnicy Łochowa w ciągu drogi krajowej nr 62 - zadanie realizowane na rzecz
GDDKiA Oddział w Warszawie”,
9. Studium
Techniczno-Ekonomiczno-
Środowiskowe
z
elementami
Koncepcji
Programowej w
raz z dokumentacją związaną z rozpoznaniem podłoża gruntowego dla
zadania pn.: „Budowa drogi krajowej nr 31 na odcinku w. Radziszewo A6/31
(z węzłem) – Gryfino” - zadanie realizowane na rzecz GDDKiA Oddział w Szczecinie.
Wszystkie ww. zadania są obecnie na etapie projektowania robót. Usługi projektowe są
realizowane na ww. zadaniach przez Trakt Sp. z o.o. sp. k. Biuro Projektów Budownictwa
Komunikacyjnego. Uwzględniając powyższe niezgodne ze stanem faktycznym jest
twierdzenie w
ykonawcy, że wszystkie zasoby, które wykonawca skieruje do realizacji
niniejszego zamówienia nie będą równocześnie zaangażowane w realizację innych
przedsięwzięć. Zaangażowanie Trakt Sp. z o.o. sp. k. Biuro Projektów Budownictwa
Komunikacyjnego w tak liczną ilość innych równolegle realizowanych przedsięwzięć, może
spowodować realne zagrożenie tego, że zasoby te mogą w praktyce nie być dostępne dla
w
ykonawcy w czasie realizacji przedmiotowego zamówienia.
Jednocześnie w piśmie z dnia 04.05.2020 r., stanowiącym odpowiedź na pismo
zamawiaj
ącego z dnia 22.04.2020 r. wykonawca wskazał:
1. W
odpowiedzi na pytanie nr 1: „Jakie zasoby sprzętowe oraz kadrowe zamierza
Wykonawca zaangażować do realizacji niniejszego zamówienia”, Wykonawca w sposób
ogólny i lakoniczny wyjaśnił, że: „zamierza zaangażować do realizacji zamówienia niezbędne
zasoby sprzętowe oraz kadrowe spełniające odpowiednie wymagania, umożliwiające
należyte wykonanie umowy”, a także „Zasoby kadrowe będą miały przede wszystkim
charakter lokalny. Wykonawca planuje ponadto zaangażować pomocniczo wysoko
wykwalifikowaną kadrę międzynarodową” „W załączniku nr 1 - Wykaz sprzętu”
przedstawiona jest orientacyjna wstępna lista głównych rodzajów sprzętu, instalacji
i urządzeń planowanych do wykorzystania.)”.
2.
W odpowiedzi na pytanie nr 4: „Czy i w jaki sposób Wykonawca uwzględnił realną
dostępność wszystkich osób przeznaczonych do realizacji niniejszego zamówienia?”,
Wykonawca również w sposób ogólny i lakoniczny wyjaśnił, że: „uwzględnił realną
dostępność wszystkich osób przeznaczonych do realizacji niniejszego zamówienia.
W szczególności, kluczowe funkcje kadry lokalnej zostały potwierdzone. Umowy o pracę
z miejscowymi pracownikami zostaną zawarte zgodnie z wymaganiami umowy i przepisów
prawa. Ponadto pracownicy Wykonawcy zatrudnieni na pod
stawie długoterminowych umów
o pracę mogą być oddelegowani do Polski”.
3.
W odpowiedzi na pytanie nr 7: „W jaki sposób Wykonawca zorganizuje i zapewni
dostępność odpowiedniego zaplecza sprzętowego, materiałowego i laboratoryjnego celem
sprawnego zrealizowa
nia przedmiotowego zadania. Zamawiający prosi o wyjaśnienie w jaki

sposób Wykonawca zapewni ciągłość dostaw kruszyw i innych materiałów potrzebnych do
realizacji kontraktu (jaki sposób dostarczania kruszyw j materiałów zakłada Wykonawca)”
Wykonawca w sposób ogólny i lakoniczny wskazał jedynie, że: „planuje najważniejsze
maszyny i urządzenia pozyskać w Polsce i na rynkach międzynarodowych, a następnie
dostarczyć na plac budowy środkami transportu morskiego i lądowego. Część sprzętu
zostanie wyd
zierżawiona na rynku miejscowym”, „Rozważamy też pozyskiwanie niektórych
materiałów na rynkach zagranicznych”.
Z uwagi na to, że odpowiedzi wykonawcy nie rozwiały wszystkich wątpliwości,
z
amawiający pismem z dnia 08.05.2020 r. wezwał wykonawcę do uszczegółowienia
i dop
recyzowania wyjaśnień. W odpowiedzi na powyższe, wykonawca w piśmie z dnia
15.05.2020 r.,
również, w ocenie zamawiającego, nie przedstawił w sposób wyczerpujący
i jednoznaczny odpowiedzi na pytania i wątpliwości zamawiającego, tj. m.in.:
1. W odpowiedzi na pytanie nr 1
a: „Co wykonawca rozumie przez stwierdzenie: „Zasoby
kadrowe będą miały przede wszystkim charakter lokalny”, wykonawca wyjaśnił jedynie,
że będą to osoby zrekrutowane w Polsce. Wykonawca nie opisał jednak np. w jaki sposób,
według jakich warunków, w jakich termiach zostanie przeprowadzona przedmiotowa
rekrutacja.
2. W odpowiedzi na pytanie nr 1
b: „Jakie potwierdzone zobowiązania dla zapewnienia
zasobów kadrowych niezbędnych do realizacji przedmiotowego zamówienia, wraz
ze wskazaniem stanowisk, specjalizacji i
kwalifikacji, posiada wykonawca” wykonawca
w sposób ogólny wskazał, że ma potwierdzone pisemne zapewnienie zasobów kadrowych
wymaganych przez z
amawiającego w ramach ww. warunku udziału w postępowaniu.
W pozostałym zakresie odpowiednie informacje, co do zasobów kadrowych będą
przedstawione z
amawiającemu na poszczególnych etapach realizacji zamówienia.
Wykonawca nie przedstawił w tym zakresie żadnych innych konkretnych informacji
odnoszących się do posiadania przez niego pozostałego zasobu kadrowego przy pomocy,
którego ma zostać zrealizowane zamówienia.
3. W odpowiedzi na pytanie nr 1
e: „czy przedstawiony w Załączniku nr 1 do
przedmiotowego pisma
„Wykaz sprzętu” jest wystarczający i zdaniem Wykonawcy zapewni
sprawną, należytą i terminową realizację Kontraktu? Prosimy o podanie uzasadnienia”,
w
ykonawca wskazał, że „przedstawił Zamawiającemu wykaz sprzętu mający jedynie
charakter wstępny poglądowy”. Wykonawca w swojej odpowiedzi nie podał jednak żadnego
uzasadnienia w ww. zakresie, wykonawc
a nie zajął również stanowiska, co do tego jaka ilość
sprzętu jest ilością, która umożliwi sprawną, należytą i terminową realizację Kontraktu.
4.
W odpowiedzi na pytanie nr 4: „czy Wykonawca posiada rozpoznane źródła dostaw
materiałów budowlanych i ich dostępność do realizacji przedmiotowego zamówienia?
Prosimy o wskazanie tych źródeł, sposobu dostępności (np. przez nabycie praw, koncesji)

oraz ilości dostępnych w poszczególnych okresach realizacji”, wykonawca wprawdzie
wskazał, że posiada rozpoznane źródła dostaw materiałów budowlanych i ich dostępność ale
nie udzielił odpowiedzi na temat źródeł dostaw, sposobu dostępności (np. przez nabycie
praw, koncesji) oraz ich ilości dostępnych w poszczególnych okresach realizacji. Odpowiedź
ograniczała się jedynie do ogólnego potwierdzenia bez przedstawienia żadnych dowodów
w przedmiotowym zakresie.
5.
W odpowiedzi na pytanie nr 7: „w jakim terminie Wykonawca zamierza uzyskać
stosowne decyzje/pozwolenia, umożliwiające realizację wytwórni mieszanek mineralno-
asfaltowy
ch? Prosimy również o wskazanie koniecznych decyzji/pozwoleń w tym zakresie”,
w
ykonawca z jednej strony wyjaśnia, że planuje zrealizować własną mobilną wytwórnię
mieszanek mineralno-
asfaltowych na terenie budowy, jednocześnie wskazując, że powyższa
opcja j
est opcją preferowaną a wykonawcy są także znane inne sposoby realizacji wytwórni,
zlokalizowanej jak najbliżej placu budowy. Wykonawca nie podał jednak żadnych innych
szczegółów na temat sposobów realizacji wytwórni oraz nie zadeklarował ostatecznie, jakie
założenia w tym zakresie zostały przyjęte na etapie przygotowania oferty.
W ocenie z
amawiającego tego typu odpowiedzi wykonawcy, winny zostać uznane, jako
pozorne i de facto
nie zawierające żadnej merytorycznej treści. Nie można bowiem uznać za
merytoryc
zną odpowiedź udzielenie jedynie ogólnych informacji typu: „pozyskać maszyny
w Polsce i na rynkach międzynarodowych”, „dostarczyć środkami transportu morskiego
i lądowego”, „miejsca zlokalizowane w obrębie Placu Budowy lub poza Placem Budowy”.
Analizując udzielone przez wykonawcę odpowiedzi zamawiający stanął na stanowisku,
że wykonawca nie tylko nie udowodnił, ale nawet nie uprawdopodobnił, że podjęcie się
realizacji tak istotnej i specyficznej inwestycji, jaką jest przedmiotowe zamówienia, zostało
poprzedzone
przez
w
ykonawcę szeregiem działań i przygotowań związanych
z zapewnieniem odpowiedniego zaplecza kadrowego, sprzętowego, bazy podwykonawców,
strategii logistycznej, mających niewątpliwie kluczowe znaczenie dla prawidłowej
i terminowej realizacji
przedmiotu zamówienia. Powyższe oznacza, iż przedłożona
z
amawiającemu oferta została przygotowana bez uwzględnienia wszystkich okoliczności
jakie mają wpływ na realizację przedmiotu zamówienia. To z kolei poddaje w sposób
zasadniczy w wątpliwość realną możliwość realizacji zamówienia, co do zakresu, jakości,
sposobu warunków realizacji i innych elementów istotnych dla wykonania przedmiotu
zamówienia w stopniu zapewniającym jego prawidłową i terminową realizację zgodnie
z wymaganiami s.i.w.z. Udzielone przez w
ykonawcę wymijające i zdawkowe odpowiedzi nie
mogą być w ocenie zamawiającego uznane za potwierdzenie posiadania przez wykonawcę
wymaganych kwalifikacji i potwierdzenie rzetelności złożonej przez wykonawcę oferty.
W odpowiedziach przedstawionych na wezwanie z
amawiającego brakuje konkretnych
informacji na temat tego jakie dokładnie i w jakiej ilości zasoby sprzętowe zamierza

w
ykonawca skierować do realizacji przedmiotu zamówienie, w jaki sposób wykonawca
zorganizuje i zapewni dostępność odpowiedniego zaplecza sprzętowego, materiałowego
i laboratoryjnego celem sprawnego zrealizowania przedmiotowego zadania, czy i w jaki
sposób wykonawca uwzględnił realną dostępność wszystkich zasobów osobowych
przeznaczonych do realizacji niniejszego zamówienia (np. czy i kiedy wykonawca
przeprowadził odpowiednią rekrutację, czy posiada odpowiednie zaplecze kadrowe w tym
zakresie czy porozumiał się z potencjalnymi podwykonawcami jakich zamierza zaangażować
do realizacji przedmiotu zamówienia itp.). Udzielone przez wykonawcę odpowiedzi były
odpowiedziami bardzo lakonicznymi, które w najmniejszym zakresie nie rozwiały wątpliwości
z
amawiającego dotyczących faktycznej zdolności wykonawcy, co do realizacji przedmiotu
zamówienia. Co więcej wykonawca zastrzegł, że odpowiada na pytania „informacyjnie”,
a „udzielone odpowiedzi nie mogą mieć negatywnego wpływu na sytuację Wykonawcy
w Postępowaniu”. Oznacza to, że wykonawca nawet udzielonych przez siebie lakonicznych
informacji nie uważa za wiążące i nie chce ponosić za nie żadnej odpowiedzialności. Sam
w
ykonawca przyznał tym wyjaśnieniom niewielką wartość merytoryczną, gdyż „w dużej
mierze przedstawiane informacje mają charakter planów i koncepcji, które będą dopiero
podlegać opracowaniom, uzgodnieniom oraz aktualizacjom w toku realizacji umowy (w tym
na etapie projektowania) oraz będą weryfikowane przez Zamawiającego w ramach
należytego wykonania umowy (a nie w ramach oceny treści oferty)”.
F
akt, iż inwestycja realizowana jest w formule „zaprojektuj i zbuduj” nie ma charakteru
rozstr
zygającego: różny jest, oczywiście, stopień szczegółowości rozwiązań technicznych
jakie wykonawca powinien przyjąć na etapie składania ofert, jednak zamawiający nie pytał
o przyjęte rozwiązania techniczne, lecz organizacyjne i inne, co do których należy
o
czekiwać, że wiarygodny i rzetelny wykonawca jest w stanie je opisać.
Zamawiający wskazał, iż dodatkowym źródłem wątpliwości zamawiającego, co do
faktycznej zdolności wykonawcy do należytego wykonania zamówienia, jest pandemia
COVID-
19, która przerwała globalne łańcuchy dostaw, uniemożliwiła transgraniczne
przemieszczanie się pracowników i zablokowała całe sektory gospodarek w wielu krajach.
Zamawiający nie zgodził się ze stanowiskiem wykonawcy, iż „zaistniały stan epidemii
COVID-
19 nie może stanowić okoliczności, przez pryzmat której Zamawiający będzie
dokonywał oceny zdolności wykonawcy do realizacji zamówienia,” ani z jego twierdzeniem
jakoby „związane z tą okolicznością ograniczenia dotykały wszystkich uczestników obrotu”.
W tym miejscu zamawiający zwrócił uwagę na zapisy s.i.w.z. TOM II Rozdział 2, SWK
subklazula 6,7, z treści której wynika, że: „w razie wybuchu epidemii Wykonawca zastosuje
się do przepisów, zarządzeń i innych wymogów wydanych przez administrację rządową lub
lokalne władze sanitarno-epidemiologiczne, zapewniając w ten sposób odpowiednie
postępowanie w czasie epidemii i przyczyniając się do jej zwalczenia”.

Aktualnie trwają inwestycje w ramach Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-
2023 oraz Krajowego Programu Kolejowego do 2023 roku,
a miliardy złotych już są
zaangażowane w budowy, firmy budowlane mają podpisane kontrakty i szansę zdobycia
kolejnych. W tym kontekście, brak osób do pracy w budownictwie jest jedną z bardziej
dokuczliwych barier w działalności firm budowlanych. W marcu 2020 r. został opublikowany
„Raport z badania sektora budowlanego 2019” przeprowadzonego przez Bank
Gospodarstwa Krajowego we współpracy z czterema wiodącymi organizacjami branży
budowlanej. Z ww. Raportu wynika m.in., że firmy wykonawcze muszą mierzyć się
z niedoborami kadrowymi -
„Prawie 70% badanych firm doświadczyło w ciągu ostatniego
roku kalendarzowego problemów związanych z pozyskaniem nowych i/lub odpływem już
zatrudnionych
pracowników,
przede
wszystkim
specjalistów
i
pracowników
niewykwalifikowanych
.”. Ponadto firmy budowlane realizujące kontrakty w Polsce zgłaszają
duży problem w pozyskaniu podwykonawców, którzy również borykają się z deficytem
pracowników. W odpowiedzi na to firmy budowlane w Polsce, chcąc uniknąć ryzyka
związanego z brakiem potencjału u podwykonawców, uruchamiają duże programy
zatrudniania pracowników fizycznych bezpośrednio u siebie.
W ocenie z
amawiającego, jest bardzo mało prawdopodobne, aby wykonawca, który nie
jest w stanie wykazać, że posiada faktyczne przygotowanie organizacyjne do realizacji
przedmiotu zamówienia, w tym przede wszystkim zaplecze kadrowe, sprzętowe, bazę
podwykonawców robót, usługodawców i dostawców, był w stanie w krótkim czasie zatrudnić
wymagany personel i zorganizować zasoby sprzętowe i materiałowe w taki sposób, który
umożliwi prawidłową i terminową realizację Kontraktu. Nie ulega również wątpliwości,
że sytuacja wykonawcy jest o wiele trudniejsza niż sytuacja wykonawców funkcjonujących
już od pewnego czasu na danym rynku lub wykonawców lokalnych, z uwagi na brak
posiadania relacji rynkowych, jak również brak wypracowanej i sprawdzonej na danym rynku
strategii logistycznej stanowiącej kluczowy czynnik dla prawidłowej i terminowej realizacji
zamówienia. Nie ulega także wątpliwości, że zamiar realizacji inwestycji o tak szerokim
zakresie i stopniu skomplikowania, jakim jest przedmiotowe zamówienie, wiąże się
z koniecznością podjęcia całego szeregu działań i czynności przygotowawczych, które winny
zostać podjęte z dużym wyprzedzeniem, a nie dopiero na etapie realizacji Kontraktu, na co
jednoznacznie wskazują udzielone przez wykonawcę odpowiedzi.
Zamawiający stwierdził, że ze składanych wyjaśnień wyłania się obraz wykonawcy, który
być może dysponuje bliżej nieokreślonym i nieznanym zamawiającemu potencjałem, lecz nie
może być uznany za podmiot mający kwalifikacje niezbędne do wykonania przedmiotowego
zamówienia. Wykonawca nie wykazał, w jaki sposób relokuje swój potencjał wykonawczy na
teren realizacji zadania lub w jaki inny sposób zorganizuje budowę na miejscu.”.

Uzasadniając podstawę do odrzucenia oferty odwołującego na podstawie przepisu art. 89
ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, zamawiający podał, iż „(…) Wykonawca oprócz wyjaśnienia kwestii
organizacyjnych był także wzywany przez Zamawiającego do wyjaśnienia treści oferty
w oparciu o art. 87 ust. 1 ustawy Pzp. Zgodnie zaś z orzeczeniem Krajowej Izby
Odwoławczej z 12 marca 2020 r. w sprawie o sygn. akt KIO 418/20, 419/20 i 420/20
„W ocenie Izby wyjaśnienia treści oferty składane na niezakwestionowane wezwanie
zamawia
jącego wystosowane w toku badania oferty, wiążą odwołującego na równi z treścią
pierwotnie złożonej oferty i winny być traktowane analogicznie jak treść złożonej oferty”. Nie
jest więc prawdą, wbrew twierdzeniom wykonawcy, że wyjaśnienia składane na wezwanie
w trybie art. 22d ust. 2 ustawy Pzp oraz art. 87 ust. 1 ustawy Pzp mogą być składane jedynie
informacyjnie i nie pociągają za sobą dalszych konsekwencji prawnych. Brak wyjaśnień lub
lakoniczne wyjaśnienia uzasadniają jedynie wątpliwości zamawiającego, co do
uwzględnienia w treści oferty wszelkich wymagań s.i.w.z. i okoliczności gwarantujących
należyte wykonanie zamówienia, a także budzą dalsze wątpliwości, co do tego, czy
w
ykonawca przygotował ofertę w warunkach uczciwej konkurencji i czy daje rękojmię
należytego wykonania zamówienia.
P
rzedmiot zamówienia obejmuje zaprojektowanie i budowę drogi ekspresowej S1 na
odcinku od węzła „Kosztowy II” (z węzłem) w Mysłowicach do węzła „Oświęcim” (bez węzła),
od km 0+000 (dowiązanie się do istniejącej drogi S1) do km 12+865 długości około 12,9 km.
W zakres zamówienia wchodzi wykonanie wszystkich niezbędnych prac do prawidłowego
funkcjonowania drogi ekspresowej, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz
Zarządzeniami Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad wskazanym w PFU.
Zgodnie z powyższym w ramach Kontraktu wykonawca będzie miał obowiązek
zaprojektować i wykonać w szczególności: (…). Przy tak skomplikowanym i szerokim
zakresie przedmiotu zamówienia, zamawiający ma prawo oczekiwać, że wykonawca już na
etapie przygotowania i składania oferty uwzględni wszystkie istotne elementy dotyczące
warunków i sposobu wykonania przedmiotu zamówienia oraz potrafi oszacować wszelkie
ryzyka związane z jego realizacją, zgodnie z wymogami zawartymi w s.i.w.z. Powyższe
powinno znaleźć swoje odzwierciedlenie zarówno w treści złożonej przez wykonawcę oferty
jak i udzielanych z
amawiającemu odpowiedziach na zadawane w toku postępowania
pytania.
W s.i.w.z., TOM I (IDW) pkt. 5.1 z
amawiający wskazał jednoznacznie: „Zakres przedmiotu
zamówienia, obejmuje wykonanie wszystkich niezbędnych prac do prawidłowego
funkcjonowania drogi ekspresowej, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz
Zarządzeniami Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad. Wykonawca wykona
wszystkie nie
zbędne opracowania projektowe, uzyska w imieniu i na rzecz Zamawiającego
konieczne opinie, warunki techniczne, wszelkie uzgodnienia, pozwolenia, zezwolenia,

decyzje i zgody niezbędne dla wykonania Kontraktu zgodnie z Wymaganiami
Zamawiającego i Warunkami Kontraktu, wykonana roboty budowlane i uzyska w imieniu j na
rzecz Zamawiającego decyzje o pozwoleniu na użytkowanie.”. „Realizacja zamówienia
podlega prawu polskiemu, w tym w szczególności ustawie Prawo budowlane, ustawie
Kodeks cywilny i ustawie Prawo zam
ówień publicznych. Wykonawca będzie zobowiązany do
wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z prawem polskim, w szczególności z
przepisami techniczno-budowlanymi
, przepisami dotyczącymi samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie oraz przepisami dotyc
zącymi wyrobów, materiałów
stosowanych w budownictwie.
”. Z kolei z Subklauzuli 5.1 w s.i.w.z., TOM II Rozdział 5 SWK
wynika,
że „Wykonawca jest zobowiązany do zapoznania się z Wymaganiami
Zamawiającego i dokładnego zbadania czy Wymagania Zamawiającego (włącznie z
kryteriami projektowania i
obliczeniami, jeśli są) są prawidłowe i wystarczające do
zaprojektowania j wykonania prac oraz Robót zgodnie z Kontraktem”.
W tym stanie rzeczy,
zdaniem zamawiającego, aktualna jest teza wyrażona przez
Krajową Izbę Odwoławczą w wyroku z dnia 14.08.2014 r., sygn. akt: KIO 1543/14 -
„Niezgodność treści oferty z siwz przejawia się nie tylko bowiem w zakresie proponowanego
przedmiotu zamówienia, ale również w sposobie opisania, przyjęcia założeń, warunków
i innych elementów istotnych dla wykonania przedmiotu zamówienia w stopniu
zaspokającym oczekiwania i inne interesy zamawiającego”.
Uwzględniając powyższe, punktem wyjścia dla ustalenia i stwierdzenia niezgodności
oferty z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia jest właściwe ustalenie oraz
zinterpretowanie przez w
ykonawcę jej wymagań w danym postępowaniu. W ocenie
zamawiającego, stan faktyczny sprawy jednoznacznie wskazuje, że wykonawca nie udzielił
wyjaśnień, które rozwiewałyby wątpliwości zamawiającego, co do przyjętych założeń,
warunków i innych elementów istotnych dla wykonania przedmiotu zamówienia.
Przedstawione przez w
ykonawcę informacje stanowią w większości wyłącznie powtórzenie
wymagań określonych w dokumentacji przetargowej i jako takie nie wnoszą wartości
dodanej. Świadczą w ocenie zamawiającego o braku starannego, profesjonalnego
przygotowania do realizacji przedmiotu zamówienia przez wykonawcę. Dowodząc,
że składając ofertę wykonawca nie dysponował danymi niezbędnymi do złożenia
odpowiedzialnej i rzete
lnej oferty. Oceniając zaistniały stan faktyczny, należy mieć na
uwadze, również następujące okoliczności faktyczne:
- w
ykonawca nie potrafił wskazać podwykonawców (poza biurem projektowym), choć
zadeklarował, że wszystkie roboty nie zastrzeżone do osobistego wykonania zamierza
podzlecić podwykonawcom - (niewątpliwie wskazanie takich informacji istotnie
uwiarygodniłoby faktyczne i profesjonalne przygotowanie wykonawcy do realizacji
przedmiotu zamówienia),

- w
ykonawca nie tylko nie potrafił wskazać kluczowego personelu (poza kierownikiem
budowy), pomimo, że deklarował zatrudnienie szeregu wysoko wykwalifikowanych osób, ale
nie potrafił również w żaden sposób nawet opisać sposobu pozyskania tego personelu,
- w
ykonawca w praktyce nie dysponuje żadnym potencjałem technicznym, który mógłby
zostać użyty do realizacji zamówienia (gdyż cały sprzęt zamierza pozyskać w przyszłości).
Wykonawca nie zna lub nie chce ujawnić źródeł zaopatrzenia w kluczowe materiały, nie wie
czy wybuduje wytwórnię masy, czy kupi istniejącą, co potwierdza treść złożonych wyjaśnień,
np. „Wykonawca planuje najważniejsze maszyny i urządzenia pozyskać w Polsce i na
rynkach międzynarodowych, a następnie dostarczyć na plac budowy środkami transportu
morskiego i lądowego”, „Główne materiały budowlane, takie jak kruszywo, cement, stal
zbrojeniowa, asfalt drogowy, paliwa, itp., Wykonawca zamierza kupować od miejscowych,
kwalifikowanych dostawców. Rozważamy też pozyskiwanie niektórych materiałów na
rynkach zagranicznych”. Z uwagi na to, że Wykonawca nie udzielił jednoznacznych,
wyczerpujących wyjaśnień, tym samym nie potwierdził zgodności oferty z treścią s.i.w.z..
Wobec powyższego oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2
ustawy Pzp.
”.

Zamawiający prowadzi postępowanie na „Budowę drogi S1 Kosztowy - Bielsko-Biała.
Odcinek I węzeł „Kosztowy II” (z węzłem) - węzeł „Oświęcim (bez węzła)”.
Zgodnie z treścią s.i.w.z., w treści ustalonej na dzień upływu terminu składania ofert,
zamawiający w celu ubiegania się o zamówienie wymagał spełnienia następujących
warunków udziału w postępowaniu (tom I („IDW”) (rozdział I ust. 7 s.i.w.z. oraz
odpowiadające mu pkt. III.1.2- III.1.3 Ogłoszenia o zamówieniu):
1)
średni roczny przychód za ostatnie trzy lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia
dzi
ałalności jest krótszy, za ten okres (na podstawie „Rachunku zysków i strat”
pozycja „Przychód netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów” lub
„Przychód netto ze sprzedaży i zrównane z nimi") w wysokości nie mniejszej niż 280
mln PLN,
2)
posiadanie środków finansowych lub zdolności kredytowej w wysokości nie mniejszej
niż 80 mln PLN,
3)
wiedza i doświadczenie w wykonaniu (zakończeniu) w okresie ostatnich 7 lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy -
w tym okresie, co najmniej:
a)
1 zadania polegającego na budowie lub przebudowie dróg lub ulic o klasie drogi
lub ulicy min. GP dwujezdniowych o wartości robót, co najmniej 200 mln PLN
netto,

b)
1 obiektu mostowego o obciążeniu dla klasy A i długości całkowitej obiektu,
co najmniej 50 m, mierzonej pomiędzy skrajnymi dylatacjami obiektu.
4)
dysponowanie jedną osobą proponowaną do pełnienia funkcji Kierownika Budowy,
posiadającą minimum 12 miesięcy doświadczenia przy realizacji 1 lub 2 zadań
obejmujących budowę lub przebudowę lub nadzór nad budową lub przebudową dróg
lub ulic klasy min. GP dwujezdniowych o wartości robót, co najmniej 200 mln PLN
netto każde na stanowisku/stanowiskach: Kierownika Budowy lub Kierownika Robót
Drogowych dla odcinka o długości min. 4 km lub Kierownika Robót Mostowych dla,
co najmniej 1 obiektu mostowego o obciążeniu dla klasy A oraz długości całkowitej
obiektu, co najmniej 50 m, mierzonej pomiędzy skrajnymi dylatacjami obiektu lub
Inżyniera Rezydenta lub Inżyniera Kontraktu.
Powyżej przytoczone postanowienia s.i.w.z. określają wszystkie warunki w rozumieniu art.
22 ustawy Pzp, stawiane wykonawcom w ramach przedmiotowego postępowania.

Krajowa Izba Odwoławcza oceniając zasadność podniesionych przez odwołującego
zarzutów odwołania, pozostając jednocześnie w granicach zarzutów postawionych przez
odwołującego w odwołaniu podzielając, jako prawidłowe i zasadne stanowisko prezentowane
przez odwołującego stwierdziła, co następuje.
Przepis art. 24 ust. 1 pkt 12 ustawy Pzp, stanowi, iż z postępowania o udzielenie
zamówienia wyklucza się wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału
w postępowaniu lub nie został zaproszony do negocjacji lub złożenia ofert wstępnych albo
ofert, lub nie wykazał braku podstaw wykluczenia.
Przepisy art. 22d ust. 2
i 3 stanowią, iż zamawiający może, na każdym etapie
postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli
zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia
gospodarcze wykonaw
cy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia (2) oraz
w
postępowaniu o udzielenie zamówienia, którego przedmiot stanowią dostawy wymagające
wykonania prac doty
czących rozmieszczenia lub instalacji, usługi lub roboty budowlane,
zamawiający może oceniać zdolność wykonawcy do należytego wykonania zamówienia
w szczególności w odniesieniu do jego rzetelności, kwalifikacji, efektywności
i doświadczenia. W takim przypadku zamawiający może wymagać od wykonawców
wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion
i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją
o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób (3).
Krajowa Izba Odwoławcza oceniając podstawę wykluczenia wykonawcy w oparciu
o przesłankę z przepisu art. 24 ust. 1 pkt 12 w zw. z art. 22d ust. 3 ustawy Pzp, stwierdziła,
że powołany przez zamawiającego przepis (art. 22d ust. 3) wprost koresponduje do art. 22

ust. 1-1b
oraz art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, na co wskazuje treść omawianego przepisu, który
w zdaniu 2 wprost odsyła do możliwości żądania przez zamawiającego od wykonawców do
wskazania w ofercie
określonych informacji, cyt. „W takim przypadku zamawiający może
wymagać od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału
w p
ostępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia
wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób.”
. Powyższe
informacje mogą dotyczyć zdolności wykonawcy do należytego wykonania zamówienia
w szcz
ególności w odniesieniu do jego rzetelności, kwalifikacji, efektywności i doświadczenia
(zdanie 1 omawianego przepisu). Tym samym
przepis ten stanowi niejako generalną
wytyczną dla zamawiającego dotyczącą obszaru zainteresowania zamawiającego względem
możliwości oceny przyszłego wykonawcy. Doprecyzowanie tej ogólnej normy stanowią
przepisy art. 22 ust. 1-
1b oraz powiązany z tym przepisem art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, w myśl
których zamawiający na etapie opracowywania warunków udziału w postępowaniu wyraża
swoj
e oczekiwania, co do zdolności wykonawcy, który wyrazi chęć udziału w postępowaniu.
Co istotne wyrażenie tej woli (opracowanie warunków udziału w postępowaniu) musi
nastąpić przed terminem składania ofert (s.i.w.z. + ogłoszenie o zamówieniu). Tym samym
art. 22d ust. 3 ustawy Pzp wskazuje, jakie wymogi w zakresie personelu wykonawcy
zamawiający może postawić w s.i.w.z. lub w ogłoszeniu o zamówieniu, nie zaś dopiero po
upływie terminu składania ofert. Następcze wyciąganie negatywnych konsekwencji wobec
wykonawcy w opa
rciu o zdolności podmiotowe nieujawnione przez zamawiającego w treści
s.i.w.z. oraz ogłoszenia o zamówieniu nie mogą następnie być podstawą do wykluczenia
wykonawcy
, który takich informacji zamawiającemu nie przekazał. Dlatego też Izba
stwierdziła, że wykluczenie odwołującego na podstawie przepisu art. 24 ust. 1 pkt 12 w zw.
z art. 22d ust. 3 ustawy Pzp, było czynnością wadliwą, nieznajdującą oparcia
w przywołanych przepisach.
Krajowa Izba Odwoławcza oceniając czynność zamawiającego polegającą na
wykluczeniu odwołującego z postępowania na podstawie przepisu art. 24 ust. 1 pkt 12 w zw.
z art. 22d ust. 2 ustawy Pzp stwierdziła, że brak było podstaw prawnych, po stronie
zamawiającego do dokonania takiej czynności. Tym samym Izba stwierdziła, że czynność
zamawiającego była wadliwa, nieznajdująca oparcia w omawianym zakresie. Za przyjęciem
takiego stanowiska przemawiają następujące argumenty.
Aby prawidłowo odczytać hipotezę normy prawnej opisanej tym przepisem (art. 22d ust. 2
ustawy Pzp) zwrócić należy uwagę na literalne brzmienie omawianego przepisu, który
stanowi, iż „Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie
posiada wymaganych
zdolności (…)”.
Regulacja
powyższa stanowi implementację do polskiego porządku prawnego art. 58 ust.
4 akapit zd. 2 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego

2014 r. w sprawie zamówień publicznych, uchylającej dyrektywę 2004/18/WE (tzw.
dyrektywa klasyczna), stanowiącego, iż: instytucje zamawiającego mogą w szczególności
wymagać, aby wykonawcy mieli wystarczający poziom doświadczenia wykazany
odpowiednimi referencjami dotyczącymi zamówień wykonanych wcześniej. Instytucja
zamawiająca może uznać, że dany wykonawca nie ma wymaganych zdolności zawodowych,
jeżeli ustaliła, że wykonawca ma sprzeczne interesy, które mogą mieć negatywny wpływ na
realizację zamówienia. Art. 58 ust. 5 dyrektywy wskazuje, że instytucje zamawiające
wskazują, w ogłoszeniu o zamówieniu lub w zaproszeniu do potwierdzenia zainteresowania,
wymagane waru
nki udziału, które mogą być wyrażone, jako minimalne poziomy zdolności,
wraz z odpowiednimi środkami dowodowymi. Jak słusznie wskazała Izba w wyroku z dnia 23
stycznia 2020 r., sygn. akt
KIO 42/20: „Niedopuszczalnym jest na etapie prowadzenia oceny
ofert d
okonywanie wykładni rozszerzającej postawionych warunków udziału w postępowaniu
o udzielnie zamówienia publicznego. Warunki muszą być interpretowane ściśle, bez
dokonywania, jakichkolwiek wykładni warunków.”. Podobne stanowisko Izba przyjęła
w orzeczeniach: wyrok KIO z dnia 2018-09-14, KIO 1441/18, KIO 1462/18, wyrok KIO z dnia
28 października 2019 r. KIO 2071/19, wyrok KIO dnia 2020-05-28, KIO 805/20, wyrok KIO
z dnia 2020-02-03, KIO 105/20, wyrok KIO z dnia 2018-01-11, KIO 2709/17, wyrok KIO
z dnia 2018-12-11, KIO 2281/18, KIO 2286/18, KIO 2291/18, wyrok KIO z dnia 2020-02-14,
KIO 197/20, wyrok KIO z dnia 2018-09-14, KIO 1441/18, KIO 1462/18, wyrok KIO z dnia
2018-06-20, KIO 1104/18.
Wskazać zatem należy, iż ustawodawca podkreślił, że zamawiający może uznać,
że wykonawca nie posiada określonych zdolności, ale tylko takich, których zamawiający
wymagał. Skoro przepis odnosi się do wymagań zamawiającego, to winny one zostać wprost
wskazane w dokumentacji zamawiającego. Izba stoi na stanowisku, iż kreowanie przez
zamawiającego
dodatkowych
okoliczności
stanowiących
podstawę
wykluczenia,
z pominięciem tych opisanych i wymaganych przez zamawiającego w s.i.w.z. oraz
ogłoszeniu o zamówieniu stoi w sprzeczności z treścią omawianego przepisu i jest
niedopuszczalne. Nadto
w odniesieniu do tych właśnie wymaganych zdolności, zamawiający
zobowiązany jest wykazać, że mogą mieć one negatywny wpływ na realizację zamówienia.
Wszelkie inne okoliczności, na które powołuje się zamawiający w przedmiotowym
postępowaniu nie mogą mieć znaczenia w kontekście braku postawienia wymagań przez
zamawiającego w s.i.w.z. W szczególności zamawiający nie sformułował warunku zdolności
technicznej w zakresie usług projektowania, zatem nie może powołując się na
zaangażowanie w inne przedsięwzięcia, na podstawie art. 22d ust. 2 ustawy Pzp,
kwestionować zdolności wykonawcy w tym zakresie.

Dlatego też Izba stanowczo stoi na stanowisku, że czynność zamawiającego, kreująca de
facto

nowe warunki udziału w postępowaniu, po terminie składania ofert, jest
niedopuszczalna i stoi w sprzeczności z obowiązującymi przepisami ustawy Pzp.
Izba nie kwestionuje możliwości badania przez zamawiającego zdolności wykonawcy na
każdym etapie postępowania, tym bardziej, że postępowania prowadzone przez
zamawiającego charakteryzują się długim okresem od momentu wszczęcia postępowania do
chwili podpisania umowy. Ten długi czas z pewnością ma znaczenie dla bytu takiego
wykonawcy w postępowaniu albowiem, może się okazać, że w tzw. „międzyczasie” mogą
wystąpić nieprzewidziane wcześniej zdarzenia, które faktycznie mogą uniemożliwić takiemu
wykonawcy prawidłową realizację danego zamówienia. W szczególności może się okazać,
że pozyskanie przez wykonawcę innych zamówień, kontraktów, uszczupli jego potencjał
osobowo-kadrowy czy techniczno-
sprzętowy, który w kontekście realizacji tego zamówienia
nie będzie wystarczający lub będzie rodził daleko idące wątpliwości, co do rzetelności
i możliwości jego terminowej realizacji. Jednakże, co istotne, to na zamawiającym spoczywa
obowiązek udowodnienia (wykazania), że takie okoliczności wystąpiły.
Krajowa Izba Odwoławcza, stoi na stanowisku, że wymagania zamawiającego względem
wykonawców muszą być uwidocznione w s.i.w.z. i tylko na ich podstawie zamawiający może
dokonywać oceny zdolności wykonawcy
Niemniej Izba
zauważa, że w przedmiotowym postępowaniu zamawiający odniósł się
jedynie
do okoliczności związanych z wykazaniem przez odwołującego potencjału
przyszłego podwykonawcy, którego potencjalnie zamierza wykorzystać odwołujący do
realizacji
prac projektowych, czyli pierwszego etapu realizacji zamówienia. W tym zakresie
zamawiający złożył w poczet materiału dowodowego wykaz robót (24 zadania), w realizację
których jest obecnie zaangażowany zgłoszony podwykonawca. Jednakże Izba stwierdziła,
że wykaz ten nie może być brany pod uwagę w całości, albowiem w informacji o wykluczeniu
odwołującego, zamawiający powołał się tylko na 9 zadań (okoliczność stanowiąca jedną
z podstaw wykluczenia), i tylko w tym zakresie Izba dokonała oceny czynności
zamawi
ającego. Izba za wiarygodny i determinujący rozstrzygnięcie omawianego zarzutu
uznała dowód zgłoszony przez odwołującego (przy odwołaniu), tj. oświadczenie
podwykonawcy, który oświadczył m.in., iż zatrudnia bardzo duży zespół projektantów (ponad
120 osób), posiada ok. 40 letnie doświadczenie w realizacji projektów infrastrukturalnych,
które jak do tej pory wykonał prawidłowo i w terminie, oraz że wykonanie innych zadań nie
wpłynie negatywnie na realizację przedmiotowego zadania w zakresie projektowania.
Nas
tępnie podwykonawca odniósł się do przedsięwzięć wskazanych przez zamawiającego
w informacji o wykluczeniu podając, iż większość z nich zostało zakończonych lub jest blisko
zakończenia. Tym samym Izba stwierdziła, że zamawiający nie wykazał, po pierwsze jakie
zaangażowanie, a po drugie w jakich zadaniach (przedsięwzięciach gospodarczych)

odwołujący uczestniczy, które to okoliczności mogą mieć negatywny wpływ na realizację
przedmiotowego zamówienia.

Mając na względzie powyższą interpretację przepisu art. 22d ust. 2 ustawy Pzp, Izba
odmówiła przeprowadzenia pozostałych wnioskowanych dowodów złożonych przez
odwołującego i przystępującego, stwierdzając, iż nie są one istotne dla rozstrzygnięcia
odwołania.
Za całkowicie bezprawną należy uznać czynność zamawiającego polegającą na
odrzuceniu oferty odwołującego na podstawie przepisu art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp.
Przepis ten stanowi, iż zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jej treść nie odpowiada treści
specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3.
Zamawiający w uzasadnieniu odrzucenia oferty odwołującego odwołał się do treści
wyjaśnień składanych przez odwołującego w toku badania złożonej oferty wskazując,
iż odwołujący „(…) nie udzielił wyjaśnień, które rozwiewałyby wątpliwości zamawiającego,
co do przyjętych założeń, warunków i innych elementów istotnych dla wykonania przedmiotu
zamówienia”. Ponadto zamawiający wskazał, iż „Wykonawca nie potrafił wskazać
podwykonawców (poza biurem projektowym) (…)”, „Wykonawca nie tylko nie potrafił
wskazać kluczowego personelu (…) ale nie potrafił również w żaden sposób nawet opisać
sposobu pozyskania tego personelu”, „Wykonawca w praktyce nie dysponuje żadnym
potencjałem technicznym (…)”.
Krajowa Izba Odwoławcza wskazuje, iż zgodnie z obowiązującymi przepisami,
zamawiający ma możliwość żądania od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści
złożonych ofert (art. 87 ust. 1 ustawy Pzp). Procedura określona tym przepisem odnosi się
do możliwości wyjaśniania przez zamawiającego treści zawartych w złożonej przez
wykonawcę oferty, co oznacza, że zamawiający nie ma uprawnienia do żądania od
wykonawcy wyjaśnień innych niż te, które wprost wynikają z treści oferty.
Jak słusznie wskazała Izba w wyroku o sygn. akt KIO 1358/15, iż „Z zasady związania
postanow
ieniami SIWZ płynie wniosek, że ani wykonawca nie ma obowiązku oferowania
świadczenia o cechach wykraczających poza sformułowany przez zamawiającego opis
przedmiotu zamówienia, ani też zamawiający nie może oceniać ofert pod katem spełniania
przez nie wymag
ań, które nie były wyraźnie i wprost wyartykułowane w SIWZ.”.
Zgodnie natomiast z pkt 14.5. s.i.w.z., o
fertę stanowi wypełniony Formularz „Oferta” oraz
niżej wymienione wypełnione dokumenty:
1)
Wykaz płatności (Tom IV s.i.w.z.),
2)
Formularz „Kryteria pozacenowe”.
Formularz „Oferta” stanowiący załącznik nr 2.1. do s.i.w.z. nie zawiera żadnych
szczegółowych wymagań dotyczących np. opisania sposobu realizacji zamówienia,

konieczności wymienienia z nazwy przewidywanych podwykonawców, czy też obowiązku
wymienie
nia kluczowego personelu oraz wskazania potencjału technicznego wykonawcy.
Formularz ten zawiera jedynie ogólne oświadczenia, jakie mają złożyć wykonawcy,
np. „Składamy ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie ze Specyfikacją
Istotnych Warunków Zamówienia dla niniejszego postępowania (SIWZ)” (pkt 1),
„Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia oraz
wyjaśnieniami i zmianami SIWZ przekazanymi przez Zamawiającego i uznajemy się za
związanych określonymi w nich postanowieniami i zasadami postępowania” (pkt 2),
„Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z Warunkami Kontraktu, określonymi w SIWZ
i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej
z niniejszą ofertą, na warunkach określonych w SIWZ, w miejscu i terminie wyznaczonym
przez Zamawiającego” (pkt 11).
Izba podziela poglądy prezentowane przez Krajową Izbę Odwoławczą, w wyrokach
powołanych przez zamawiającego w informacji o odrzuceniu oferty, jednakże oceniając stan
faktyczny przedmiotowej
sprawy należy mieć na względzie okoliczności związane
z
informacjami, jakich żądał zamawiający od wykonawców, które miały być złożone wraz
z ofertą. Skoro bowiem zamawiający żądał złożenia od wykonawców bardzo ogólnych
informacji, to w ocenie Izby brak j
est możliwości następczego (po złożonych wyjaśnieniach)
odrzucenia ofe
rty, w której nie znajdują się informacje mogące być przedmiotem wyjaśnień.
Na podkreślenie zasługuje również fakt, iż charakter zamówienia, jego formuła „Projektuj
i Buduj”, która na etapie składania ofert ma charakter bardzo ogólny, wręcz uniemożliwia
wykonawcom opisanie w ofercie wszystkich możliwych na tym etapie założeń, które będą
przecież dopiero możliwe po „fazie” projektowania. Dopiero po tym etapie, kiedy będą już
zatwierdzone
wszystkie uzgodnienia i będzie opracowany projekt wykonawczy, wykonawcy
będą w stanie ustalić, jaki potencjał osobowo-techniczny będzie konieczny do prawidłowego
wykonania przedmiotu zamówienia. Wyciąganie przez zamawiającego negatywnych
konsekwencji względem odwołującego na tym etapie postępowania, wobec ogólności
żądanych oświadczeń (z formularza oferty) nie może się ostać.
Krajowa Izba Odwoławcza w wyrokach: KIO 2225/16, KIO 2226/16, KIO 2229/16, KIO
2230/16, KIO 583/18
wskazała, iż „w treści s.i.w.z. zamawiający nie wymagał od
wykonawców podawania i opisywania w ofercie rozwiązań technicznych i materiałów, jakie
zamierzają zastosować w trakcie wykonywania niniejszego zamówienia”. „Złożone na
wezwanie zamawiającego wyjaśnienia służyły wyłącznie zobrazowaniu przyjętych wstępnie
do oferty założeń, które należy odczytywać zgodnie z ich intencją, wyłącznie jako robocze.
(...) Gotowe i kompleksowe rozwiązania wykonawcy będą zobowiązani przedstawić do
zatwierdzenia zamawiającemu dopiero na właściwym etapie realizacji umowy”.

Przepis art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp
, w swojej treści nie odnosi się do treści wyjaśnień
składanych przez wykonawcę, ale literalnie wskazuje na brzmienie oferty w korelacji z treścią
s.i.w.z.
Zobowiązanie to, tylko w takim zakresie, w jakim zostało wyrażone i opisane
w ofercie, będzie mogło zostać ocenione pod względem jego zgodności z s.i.w.z., nie ma
bowiem żadnej innej, domniemanej i dodatkowej treści oferty, niż wyrażona na piśmie
i złożona zgodnie z art. 82 Pzp zamawiającemu (wyrok KIO 2225/16, KIO 2226/16, KIO
2229/16, KIO 2230/16 oraz wyrok SO w Warszawie z dnia 19.10.2018 r. sygn. akt XXIII Ga
1392/18, wskazujący, że treść koncepcji realizacji złożonej w toku postępowania
przetargowego, ale wymaganej wg s.i.w.z. dopiero na etapie r
ealizacji umowy nie może
stanowić podstawy dyskwalifikacji wykonawcy).

Dlatego też Izba stwierdziła, że czynność zamawiającego, dotycząca odrzucenia oferty
odwołującego na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, w powołaniu się na treść
wyjaśnień nieznajdujących swojej podstawy w odniesieniu do treści złożonej oferty, uznać
należało za bezprawną.

Tym samym, biorąc powyższe rozważania pod uwagę, za zasadny Izba uznała zarzut
odwołującego dotyczący naruszenia przez zamawiającego przepisu art. 92 ust. 1 pkt 2 i 3
w zw. z art. 7 ust. 1 ustawy Pzp, albowiem w ocenie Izby, zamawiający nie wykazał jakich
warunków udziału w postępowaniu odwołujący nie spełnił (nie wykazał), jakie
przedsięwzięcia odwołującego, w które jest zaangażowany odwołujący uniemożliwiłyby mu
prawidłową realizację zamówienia oraz nie wskazał, która część oferty w odniesieniu do
jakich postanowień s.i.w.z. jest niezgodna z wymaganiami zamawiającego.

Biorąc pod uwagę powyższe, orzeczono jak w sentencji.

O kosztach postępowania odwoławczego orzeczono na podstawie art. 192 ust. 9 i 10
ustawy Prawo zamówień publicznych, stosownie do wyniku postępowania, zgodnie z § 1 ust.
2
pkt 2, § 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie
wysokości wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym
i sposobu ich rozliczania (Dz. U. 2018, poz. 972)
, uwzględniając koszty poniesione przez
odwołującego związane z wpisem od odwołania oraz wynagrodzeniem pełnomocnika.

Przewodniczący:
…………………………

Członkowie:
…………………………

…………………………Wcześniejsze orzeczenia:

Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie