eGospodarka.pl

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO2020 › Sygn. akt: KIO 1697/20
rodzaj: WYROK
data dokumentu: 2020-09-18
rok: 2020
sygnatury akt.:

KIO 1697/20

Komisja w składzie:
Przewodniczący: Emilia Garbala Protokolant: Aldona Karpińska

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu
17 września 2020 r. w Warszawie odwołania
wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 21 lipca 2020 r. przez
wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie: PPHU Pro-Ess D. N., ul.
Powstańców Warszawy 47, 39-300 Mielec, PPHU Kris-Dom K. N., ul. Powstańców
Warszawy 47, 39-
300 Mielec oraz Dąb-Bud T. D., ul. Przyleśna 51, 05-506 Wilcza Góra,


w postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego: Politechnikę Warszawską,
Pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa,


orzeka:

1.
uwzględnia odwołanie i nakazuje zamawiającemu unieważnienie czynności
unieważnienia
postępowania,
unieważnienie
czynności
odrzucenia
oferty
odwołującego oraz powtórzenie czynności badania i oceny ofert z uwzględnieniem
oferty odwołującego,

2.
kosztami postępowania obciąża zamawiającego Politechnikę Warszawską,
Pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa
, i:
2.1.
zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 10 000 zł 00 gr
(słownie: dziesięć tysięcy złotych zero groszy) uiszczoną przez odwołującego,
tj.
wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie: PPHU Pro-Ess D. N., ul.
Powstańców Warszawy 47, 39-300 Mielec, PPHU Kris-Dom K. N., ul.
Powstańców Warszawy 47, 39-300 Mielec oraz Dąb-Bud T. D., ul. Przyleśna 51,
05-
506 Wilcza Góra
, tytułem wpisu od odwołania.
KIO 1697/20

2.2.
zasądza od zamawiającego: Politechniki Warszawskiej, Pl. Politechniki 1, 00-661
Warszawa
, na rzecz
odwołującego, tj. wykonawców wspólnie ubiegających się
o zamówienie: PPHU Pro-Ess D. N., ul. Powstańców Warszawy 47, 39-300 Mielec,
PPHU Kris-Dom K. N.
, ul. Powstańców Warszawy 47, 39-300 Mielec oraz Dąb-
Bud T. D.
, ul. Przyleśna 51, 05-506 Wilcza Góra
, kwotę 13 600 zł 00 gr (słownie:
trzy
naście tysięcy sześćset złotych, zero groszy) tytułem zwrotu kosztów uiszczonego
wpisu i
wynagrodzenia pełnomocnika.


Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. -
Prawo zamówień
publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz.1843 ze zm.) na niniejszy wyrok - w terminie 7 dni od
dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby
Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie.

Prz
ewodniczący: ………….…………..

KIO 1697/20

Sygn. akt KIO 1697/20

UZASADNIENIE


Zamawiający – Politechnika Warszawska, Pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa, prowadzi
w trybie przetargu nieograniczonego
postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn.

„Wykonanie wymiany rozdzielnic głównych wraz z wymianą wewnętrznych linii zasilających
w Domu Studenckim Babilon w Warszawie przy ul. Kopińskiej 12/16”, numer referencyjny:
ZP.RB.PM.I.2020. Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień
Publicznych w dniu 25.02.2020 r., nr

514746-N-2020.

O
fertę w postępowaniu złożyli m.in. wykonawcy wspólnie ubiegający się
o zamówienie: PPHU Pro-Ess D. N., ul. Powstańców Warszawy 47, 39-300 Mielec, PPHU
Kris-Dom K. N.,
ul. Powstańców Warszawy 47, 39-300 Mielec oraz Dąb-Bud T. D., ul.
Przyleśna 51, 05-506 Wilcza Góra (dalej: „odwołujący”). Pismem z dnia 16.07.2020 r.
zam
awiający poinformował o odrzuceniu oferty odwołującego na podstawie art. 89 ust. 1 pkt
7b
ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.), zwanej dalej
„ustawą Pzp” oraz o unieważnieniu postępowania.

W dniu 21.07.2020
r. do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej wpłynęło odwołanie,
w którym odwołujący zarzucił zamawiającemu naruszenie:

1) art. 89 ust. 1 pkt 7b w zw. z art. 85 ust. 4 ustawy Pzp poprzez odrzucenie oferty
wykonawcy,
mimo że aneks nr 1 do Gwarancji ubezpieczeniowej zapłaty wadium został
wniesiony w prawidłowy sposób, tj. w formie i sposób przewidziany przez ustawę Pzp
oraz zgodnie z treścią siwz,
2) art. 92 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp poprzez poinfo
rmowanie wykonawców o odrzuceniu
oferty wykonawcy z uwagi na niezłożenie przez wykonawcę przedłużenia gwarancji
ubezpieczeniowej zapłaty wadium w oryginale, pomimo złożenia tego dokumentu we
właściwej formie,
3) art. 7 ust. 1 i 3 ustawy Pzp
poprzez dokonywanie czynności w niniejszym postępowaniu
w sposób naruszający zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania,
4) art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp
w związku z unieważnieniem postępowania pomimo
braku podstawy faktycznej.
W
szczególności odwołujący podniósł, co następuje. „16 lipca 2020 r. Zamawiający
odrzucił ofertę Odwołującego wskazując, że przedłużenie gwarancji zostało złożone
w kolorowej kopii. Zamawiający utwierdził się w swoim przekonaniu poprzez porównanie
dokumentu z bliźniaczym w treści, wydanym w tym samym dniu, przez tego samego
KIO 1697/20

Gwaranta, aneksem do gwarancji ubezpi
eczeniowej złożonym przez innego Wykonawcę
w tym samym postępowaniu. Zamawiający uznał więc, że gwarancja nie została skutecznie
przedłużona i z tego powodu należało odrzucić ofertę Odwołującego. Jednocześnie
Zamawiający odrzucił pozostałych 9 ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu,
a w związku z tym unieważnił postępowanie przetargowe na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1
ustawy pzp, tj. nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu. (…) Zamawiający
ponad 3 miesiące po złożeniu w.w. dokumentów poinformował Odwołującego, iż dokument
wadialny został złożony w nieprawidłowej formie, tj. w kolorowej kopii zamiast w oryginale.
Odwołujący jest przekonany o prawidłowości złożonego dokumentu i nie dysponuje
oryginałem aneksu do gwarancji ubezpieczeniowej, gdyż ta znajduje się w posiadaniu
Zamawiającego.
Odwołujący, mimo upływu terminu związania ofertą, nadal zainteresowany jest
uzyskaniem przedmiotowego zamówienia na warunkach określonych w ofercie. Wskazać
należy, że upływ terminu nie przesądza o nieskuteczności danej oferty, a jedynie o braku
istnienia po stronie wykonawcy obowiązku zawarcia umowy na warunkach przedstawionych
w ofercie -
mimo upływu terminu związania oferta jest nadal ważna. (…)”
W związku z powyższym odwołujący wniósł o nakazanie zamawiającemu:
1)
unieważnienia czynności unieważnienia postępowania,
2)
unieważnienia czynności odrzucenia oferty odwołującego,
3)
powtórzenia czynności badania i oceny ofert z udziałem oferty odwołującego.

Żaden wykonawca nie zgłosił przystąpienia do postępowania odwoławczego.
W trakcie rozprawy strony
podtrzymały swoje stanowiska w sprawie.

Krajowa Izba Odwoławcza ustaliła, co następuje:

Przedmiotem z
amówienia jest wykonanie wymiany rozdzielnic głównych wraz z wymianą
wewnętrznych linii zasilających w Domu Studenckim Babilon w Warszawie przy
ul. Kopińskiej 12/16.

W niniejszym postępowaniu zamawiający wymagał wniesienia wadium, a w pkt 8.2.8.
siwz wskazał, że jeśli jest ono wnoszone w innej formie niż pieniądz, należy dołączyć do
oferty oryginał gwarancji lub poręczenia.

O
dwołujący wniósł wadium w formie gwarancji ubezpieczeniowej ważnej w okresie
11.03.-12.05.2020 r.

Pismem z dni
a 03.04.2020 r. zamawiający na podstawie art. 85 ust. 2 ustawy Pzp
KIO 1697/20

wezwał odwołującego do wyrażenia zgody na przedłużenie terminu związania ofertą o 60
dni, tj. do dnia 08.06.2020 r. Zamawiający dodał, że przedłużenie terminu związania ofertą
jest możliwe tylko z jednoczesnym przedłużeniem ważności wadium lub wniesieniem
nowego wadium na przedłużony okres.


W dniu 08.04.2020 r.
odwołujący przedłożył aneks nr 1 do gwarancji
ubezpieczeniowej zapłaty wadium przedłużający ważność tej gwarancji do 08.06.2020 r.

Pismem z dnia 16.07.2020 r. zamawiający poinformował o odrzuceniu oferty
odwołującego na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7b ustawy Pzp. W uzasadnieniu zamawiający
wskazał:
„W trakcie analizy ww. aneksu Zamawiający stwierdził, że przedmiotowy dokument został
złożony w kolorowej kopii. Zamawiający utwierdził się w tym przekonaniu poprzez
porównanie dokumentu z bliźniaczym w treści, wydanym w tym samym dniu — 06.04.2020 r.
przez
TUZ Ubezpieczenia i opatrzonym własnoręcznym podpisem i pieczęcią tej samej
osoby reprezentującej Gwaranta, aneksem do gwarancji ubezpieczeniowej złożonym przez
innego Wykonawcę w tym postępowaniu. Tym samym Zamawiający uznał, że złożenie
w terminie wyznaczonym na jego złożenie kopii dokumentu aneksu nr 1 do gwarancji
ubezpieczeniowej, uwzględniając treść przesłanki wygaśnięcia gwarancji, określonej t w pkt.
8.4) gwarancji: „Niniejsza gwarancja wygasa również w przypadku gdy nastąpił zwrot
oryginału niniejszej gwarancji do Gwaranta”, nie może zostać uznane za skuteczne
przedłużenie ważności wadium w przedłużonym, na wniosek Zamawiającego, okresie
związania ofertą, ponieważ Zamawiający nie miał pewności co do tego, czy dokument
aneksu nr 1
do gwarancji w dacie późniejszej niż 12 maja 2020 r. nie został zwrócony
Gwarantowi przez Wykonawcę, a w konsekwencji, czy złożona oferta pozostawała
zabezpieczona wadium w okresie związania ofertą. Zatem, Zamawiający nie dysponując
oryginałem aneksu nr 1 do gwarancji, nie ma pewności, czy gwarancja nie wygasła w wyniku
jej zwrotu (niezależnie przez którą ze stron - przez Wykonawcę czy przez Beneficjenta)
i w przypadku zaistnienia przesłanek będzie mógł zatrzymać wadium. Zamawiający musi
mieć możliwość zaspokojenia swoich roszczeń przez cały okres związania ofertą.
Niezłożenie oryginału aneksu do ubezpieczeniowej gwarancji zapłaty wadium przed
upływem ostatniego dnia ważności wadium, tj. do dnia 12 maja 2020 r. oznacza
nieskuteczne p
rzedłużenie okresu ważności wadium na przedłużony okres związania ofertą i
tym samym stanowi podstawę odrzucenia oferty”.

Tym samym pismem zamawiający poinformował o unieważnieniu postępowania na
podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.
Krajowa
Izba
Od
woławcza rozpoznając na rozprawie złożone odwołanie

KIO 1697/20

i uwzględniając dokumentację z niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego oraz stanowiska stron
złożone na piśmie i podane do protokołu rozprawy,
zważyła, co następuje.

W pierwszej kolejności Izba stwierdziła, że nie została wypełniona żadna z przesłanek
ustawowych skutkujących odrzuceniem odwołania w całości, wynikających z art. 189 ust. 2
ustawy Pzp. Ponadto Izba ustaliła wystąpienie przesłanek z art. 179 ust. 1 Pzp, tj. istnienie
po stronie odwołującego interesu w uzyskaniu zamówienia oraz możliwość poniesienia przez
niego szkody z uw
agi na kwestionowane czynności zamawiającego.

Zgodnie z art. 85 ust. 2 i 4 ustawy Pzp:

2. Wykonawca samod
zielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin
związania ofertą, z tym że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem
terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie
tego terminu o oznac
zony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

4.
Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym
przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem
nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu
związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek
wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie wykonawcy, którego oferta
została wybrana jako najkorzystniejsza.

Zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 7b ustawy Pzp, z
amawiający odrzuca ofertę, jeżeli:
7b) wadium nie zostało wniesione lub zostało wniesione w sposób nieprawidłowy, jeżeli
zama
wiający żądał wniesienia wadium.

W niniejszej sprawie stanowiska stron są sporne co do tego, czy odwołujący złożył
aneks do gwarancji ubezpieczeniowej zapłaty wadium w oryginale (zgodnie z żądaniem
zamawiającego) czy w kolorowej kopii. Odwołujący twierdzi, że złożył oryginał ww.
dokumentu i nie dysponuje obecnie środkami dowodowymi na wykazanie tego faktu,
ponieważ oryginał ten znajduje się u zamawiającego. Zamawiający twierdzi, że odwołujący
złożył kolorową kopię aneksu do gwarancji wadialnej, co wynika z porównania tego
dokumentu z oryginalnym
aneksem do gwarancji wadialnej złożonym przez innego
w
ykonawcę, przy czym oba aneksy pochodziły od tego samego gwaranta i były podpisane
przez tę samą osobę. Oryginał aneksu do gwarancji wadialnej złożony przez ww. innego
wykonawcę zamawiający zwrócił już temu wykonawcy i obecnie nim nie dysponuje. Strony
prz
edstawiły na rozprawie:
-
odwołujący – kopię aneksu do gwarancji wadialnej z pieczątką wpływu do zamawiającego,
KIO 1697/20

-
zamawiający – aneks do gwarancji wadialnej złożony przez odwołującego z pieczątką
wpływu do zamawiającego, przy czym w stosunku do tego dokumentu odwołujący stwierdził,
że jest to kopia, która nie została przez niego złożona, gdyż złożył on oryginał.

Odwołujący twierdzi ponadto, że po przekazaniu zamawiającemu oryginału aneksu
do gwarancji zamawiający zrobił z niego kopię, na której przybił pieczątkę z datą wpływu.
Odwołujący nie wyklucza, że wskutek reorganizacji pracy w okresie epidemii zamawiający
zagubił oryginał. Zamawiający twierdzi, że reorganizacja pracy w okresie epidemii
spowodowała wprawdzie wydłużenie czasu badania i oceny ofert do 3 miesięcy, ale nie
wpłynęła na stosowane procedury udzielania zamówień.

Po rozważeniu argumentów stron i dostępnego w sprawie materiału dowodowego,
Izba uznała, że odwołanie zasługuje na uwzględnienie.

Po pierwsze, na korzyść odwołującego przemawia fakt, że posiada on kopię
złożonego aneksu do gwarancji ubezpieczeniowej zapłaty wadium, na której to kopii
zamawiający przybił pieczątkę z datą wpływu. Nie ma zatem wątpliwości, że aneks został
złożony. Potwierdzenie wpływu od zamawiającego nie zawiera jednocześnie żadnej
adnotacji, z której wynikałoby, że odwołujący przedłożył zamawiającemu kopię aneksu.
Należy przy tym zaznaczyć, że pieczątka potwierdzająca wpływ jest pieczątką Działu
Zamówień Publicznych Politechniki Warszawskiej, czyli komórki organizacyjnej, która
powinna wiedzieć, że wymagane jest złożenie aneksu do gwarancji wadialnej w oryginale.
Wyżej wskazane potwierdzenie wpływu, którym dysponuje odwołujący, dowodzi zatem, że
aneks został złożony i pozwala na przyjęcie, że został złożony w oryginale.

Po drugie, należy stwierdzić, że odrzucając ofertę wykonawcy, zamawiający musi
wykazać zasadność tego odrzucenia. Zatem to zamawiający musi wykazać, że rzeczywiście
w przedmiotowej sprawie odwołujący przedłożył aneks do gwarancji ubezpieczeniowej
zapłaty wadium w kolorowej kopii, a nie w oryginale (trudno zresztą

wymagać, żeby
odwołujący to wykazał, skoro twierdzi, że oryginał złożył zamawiającemu, więc nim nie
dysponuje).
Zamawiający nie przedstawił dowodów na poparcie swojego stanowiska.

Po trzecie, nie można zgodzić się z zamawiającym, że znaczenie w przedmiotowej
sprawie ma to, że odwołujący nie zastosował się do wskazówek, gdzie przedłożyć aneks do
gwarancji
ubezpieczeniowej zapłaty wadium. Bez względu na to, czy odwołujący złożył
aneks w jednym z miejsc wskazanych w piśmie wzywającym do wyrażenia zgody na
przedłużenie terminu związania ofertą, czy „gdzieś na korytarzu”, faktem jest, że posiada
potwierdzenie wpływu z pieczątką Działu Zamówień Publicznych. Zatem w takim czy innym
mi
ejscu Politechniki Warszawskiej pracownik tego Działu musiał potwierdzić mu wpływ.
Miejsce, w którym nastąpiła ta czynność, nie ma zatem znaczenia dla sprawy.

Reasu
mując, Izba w świetle dostępnego jej materiału dowodowego, stwierdziła, że

KIO 1697/20

odwołanie zasługuje na uwzględnienie. Wobec powyższego Izba postanowiła jak w sentencji
wyroku, orzekając na podstawie art. 190 ust. 7, art. 191 ust. 2 i art. 192 ust. 2 ustawy Pzp.

O kosztach postępowania orzeczono stosownie do wyniku, na podstawie art. 192
ust. 9 i 10 ustawy Pzp oraz w oparciu o przepisy
§ 5 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa
Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od
odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania
(t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 972).

Przewodniczący …………………….


Wcześniejsze orzeczenia:

Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie