eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO2020 › Sygn. akt: KIO 1666/20
rodzaj: WYROK
data dokumentu: 2020-09-11
rok: 2020
sygnatury akt.:

KIO 1666/20

Komisja w składzie:
Przewodniczący: Aleksandra Patyk Protokolant: Rafał Komoń

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu
8 września 2020 r. w Warszawie odwołania wniesionego
do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 20 lipca 2020 r. przez wykonawcę GRAPH’IT
Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
w postępowaniu prowadzonym przez Wojskowy Zarząd
Infrastruktury w Poznaniu,


przy udziale:
A. wykonawcy
SAFEGE S.A.S. z siedzibą w Nanterre, Francja zgłaszającego swoje
przystąpienie do postępowania odwoławczego w sprawie o sygn. akt: KIO 1666/20 po
stronie Odwołującego,
B. wykonawcy
Wojskowego Biura Projektów Budowlanych S.A. z siedzibą we
Wrocławiu
zgłaszającego swoje przystąpienie do postępowania odwoławczego
w sprawie o sygn. akt: KIO 1666/20 po stronie Zamawiającego,


orzeka:

1.
Uwzględnia odwołanie i nakazuje Zamawiającemu unieważnienie czynności wyboru
oferty najkorzystniejszej, powtórzenie czynności badania i oceny ofert,
w tym
odrzucenie oferty wykonawcy Wojskowe Biuro Projektów Budowlanych S.A.
z siedzibą we Wrocławiu na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 4 w zw. z art. 90 ust. 3 ustawy
Prawo zamówień publicznych.
2.
Kosztami postępowania obciąża Zamawiającego – Wojskowy Zarząd Infrastruktury
w Poznaniu
i:
.1. zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 15 000 zł 00 gr (słownie:
piętnaście tysięcy złotych zero groszy) uiszczoną przez Odwołującego – wykonawcę
GRAPH’IT Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie tytułem wpisu od odwołania,

2
.2. zasądza od Zamawiającego - Wojskowego Zarządu Infrastruktury
w Poznaniu
na rzecz
Odwołującego – wykonawcy GRAPH’IT Sp. z o.o. z siedzibą w
Warszawie

kwotę 18 600 zł 00 gr (słownie: osiemnaście tysięcy sześćset złotych zero
groszy)
stanowiącą uzasadnione koszty strony poniesione z tytułu wpisu od odwołania
oraz wynagrodzenia
pełnomocnika.

Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. -
Prawo zamówień publicznych
(t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) na niniejszy wyrok -
w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia -
przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu
Okręgowego w Poznaniu.

Przewodniczący: ……………………………..Sygn. akt: KIO 1666/20

U z a s a d n i e n i e

Zamawiający – Wojskowy Zarząd Infrastruktury w Poznaniu [dalej „Zamawiający”]
prowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego na
zadanie 55208 Poznań 12. WBOT, K- 8708 „Przebudowa i rozbudowa
infrastruktury podziemnej”. Opracowanie programu inwestycji i dokumentacji projektowo-
kosztorysowej, nadzór autorski oraz udział w procedurze przetargowej na wykonanie robót
budowlanych

(znak postępowania: 37/WZI/20/WIB).
Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej w dniu 5 maja 2020 r. pod numerem 2020/S 087
– 207880.

W dniu 20 lipca 2020 r. wykonawca
GRAPH’IT Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie [dalej
„Odwołujący”] wniósł odwołanie zarzucając Zamawiającemu naruszenie:
1. art. 90 ust. 3 w zw. z art. 89 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp poprzez zaniechanie odrzucenia oferty
wykonawcy Wojskowe Biuro Projektów Budowlanych S.A. [dalej „WBPB”] pomimo tego, że
złożone przez tego wykonawcę wyjaśnienia w zakresie sposobu kalkulacji ceny ofertowej nie
obalają domniemania, że zaoferowana cena jest rażąco niska;
2. art. 26 ust. 3 ustawy Pzp
poprzez zaniechanie wezwania WBPB do uzupełnienia
zobowiązań podmiotów trzecich DKS PRACOWNIA PROJEKTOWA S.C. oraz PRODUS S.A.
pomimo tego, że z przedłożonych dokumentów nie wynika zakres zasobów udostępnianych
przez ww.
podmioty Wykonawcy na potrzeby ubiegania się o udzielenie zamówienia;
3. art. 26 ust. 3 ustawy Pzp
poprzez zaniechanie wezwania WBPB do uzupełnienia Jednolitych
Dokumentów dla wspólników podmiotu trzeciego DKS PRACOWNIA PROJEKTOWA S.C.
pomimo tego, że Wykonawca przedłożył jedynie Jednolity Dokument dla spółki cywilnej, która
nie posiada podmiotowości prawnej, a zatem nie posiada statusu wykonawcy w postępowaniu;
4. art. 26 ust. 3 w zw. z art. 22a ust. 3 ustawy Pzp poprzez zaniechanie wezwania WBPB do
uzupe
łnienia dokumentów potwierdzających brak podstaw do wykluczenia podmiotów trzecich
Wykonawcy tj. DKS PRACOWNIA PROJEKTOWA S.C. i PRODUS S.A., na których zasoby
powołuje
się Wykonawca
w
celu
wykazania
spełnienia
warunków
udziału
w postępowaniu.

Wobec ww
. zarzutów Odwołujący wniósł o uwzględnienie odwołania i nakazanie
Zamawiającemu:
1. unieważnienie czynności wyboru oferty złożonej przez WBPB jako oferty najkorzystniejszej;

2. wezwanie WBPB w trybie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp do uzupełnienia zobowiązań podmiotów
trzecich DKS PRACOWNIA PROJEKTOWA S.C. oraz PRODUS S.A. oraz Jednolitych
Dokumentów dla wspólników podmiotu trzeciego DKS PRACOWNIA PROJEKTOWA S.C., a
także dokumentów potwierdzających brak podstaw do wykluczenia podmiotów trzecich
Wykonawcy, tj. DKS PRACOWNIA PROJEKTOWA S.C. i PRODUS S.A.;
3. odrzucenie oferty WBPB na podstawie art. 90 ust. 3 w zw. z art. 89 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp;
4. dokonanie ponownego badania oraz oceny ofert.

W uzasadnieniu odwołania Odwołujący przedstawił stan faktyczny sprawy.
W zakresie zarzutu zawartego w punkcie 1. petitum
odwołania Odwołujący wskazał na
brzmienie art. 90 ust. 1, ust. 1a ustawy Pzp.
Wskazał również na rozumienie pojęcia ceny
rażąco niskiej.
W ocenie Odwołującego wyjaśnienia w zakresie rażąco niskiej ceny złożone przez
WBPB w sposób ewidentny potwierdzają, że wykonawca ten wykonał kalkulację ceny
ofertowej w sposób prawidłowy i zgodny z wytycznymi Zamawiającego określonymi
w Rozdziale XIV ust. 2 SIWZ, gdzie Zamawiający wskazał, że: „Cena ofertowa musi być
ostateczna i musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia. Cena ofertowa
musi również zawierać koszty wykonania usługi wymaganej jakości, w wymaganym terminie
włączając w to: koszty bezpośrednie, ogólne koszty prowadzenia działalności gospodarczej
przez Wykonawcę, ryzyko obciążające Wykonawcę i kalkulowany przez Wykonawcę zysk,
wszelkie inne koszty, opłaty i należności związane z wykonaniem usługi.” Innymi słowy -
Zamawiający
nałożył
na
wykonawców
zainteresowanych
udziałem
w postępowaniu dokonanie szczegółowej analizy dokumentacji przetargowej w celu
wyspecyfikowania wszystkich okoliczności, które stanowią elementy kosztotwórcze. Elementy
te -
zgodnie z dyspozycją ww. wymogu Zamawiającego - miały stanowić podstawę do przyjętej
kalkulacji ceny oferty.
Odwołujący stał na stanowisku, że wyjaśnienia WBPB nie potwierdzają, że wykonawca
ten w sposób należyty dokonał kalkulacji zaoferowanej ceny, a tym samym nie obalił ww.
domniemania, że zaoferowana przez niego cena jest rażąco niska.
Anal
iza treści złożonych przez Wykonawcę wyjaśnień, w tym w szczególności
okoliczności opisane poniżej, winny prowadzić Zamawiającego do przekonania, że wobec
oferty WBPB zachodzą przesłanki odrzucenia na podstawie art. 90 ust. 3 w zw. z art. 89
ust. 1 pkt 4
ustawy Pzp. Zamawiający zaniechując podjęcia działań zmierzających do
eliminacji oferty Wykonawcy z postępowania w sposób rażący naruszył dyrektywy płynące
z ww. przepisów.
Odnosząc się do treści wyjaśnień WBPB zauważył, że są one ogólnikowe

i lakoniczne
, nie odnoszą się do żadnych konkretnych okoliczności, które wiązały się
z kalkulacją ceny oferty, a także które miały wpływ na możliwość obniżenia kosztów wykonania
zamówienia. Wyjaśnienia składają się wyłącznie z kilkunastu ogólnych zdań
i twierdzeń - uniemożliwiając tym samym prześledzenie sposobu, na podstawie którego WBPB
obliczyło wysokość kosztów wykonania zamówienia. Brak jest podstaw natury prawnej, czy
faktycznej, do przyjęcia, że Wykonawca podjął jakąkolwiek próbę dowiedzenia
Zamawiającemu, że zaoferowana przez niego cena realna oraz uwzględnia wszystkie aspekty
związane z wykonaniem zamówienia, które determinować mogą wysokość ceny. Wykonawca
na niespełna dwóch stronach odnosi się w sposób hasłowy do okoliczności, które uznał jako
podstawę do przyjętych wyliczeń. Nie sposób uznać, że takie działanie czyni zadość
dyspozycji art. 90 ust. 1 ustawy Pzp. Zdaniem Odwołującego takiego rodzaju wyjaśnienia
powinny stanowić podstawę do odrzucenia oferty. Na potwierdzenie ww. stanowiska
Odwołujący przywołał wyrok KIO sygn. akt: 2449/19, KIO 1894/19, KIO 1834/19, KIO 1670/19,
KIO 1362/19.

Odwołujący wskazał, że do wyjaśnień nie dołączono żadnych dowodów. Wskazał, że
sam
Zamawiający w treści wezwania z dnia 07.07.2020 r. wskazał, że oczekuje złożenia
dowodów potwierdzających zasadność przyjętej kalkulacji ceny oferty. O tym, że Zamawiający
żądał przedstawienia dowodów wynikał fakt, że w treści wezwania ww. fragment jako jedyny
z całego tekstu wezwania został pogrubiony. Powyższe - w ocenie Odwołującego - miało
zwrócić uwagę Wykonawcy w jakim kierunku powinny zmierzać składane przez niego
wyjaśnienia, aby uczynić zadość oczekiwaniom Zamawiającego.

Mając na względzie, że Wykonawca oświadczył, że do realizacji zamówienia
zaangażuje dwóch podwykonawców, tj. PRODUS S.A. oraz DKS PRACOWNIA
PROJEKTOWA S.C. (vide:
pkt 6 formularza Ofertowego), składając wyjaśnienia w zakresie
rażąco niskiej zobowiązany był przedłożyć dowody - oferty handlowe pochodzące od ww.
podmiotów potwierdzające wysokość kosztów ich wynagrodzenia z tytułu zaangażowania
w wykonanie części zamówienia jako podwykonawców.
Wykonawca nie przedłożył do wyjaśnień żadnych dokumentów, które chociażby
uprawdopodabniałyby, że dokonane wyliczenia są prawidłowe.
Odwołujący podniósł, że zgodnie z wypracowaną w tym zakresie linią orzeczniczą KIO
przedstawienie dowodów jest elementem niezbędnym dla obalenia domniemania ceny rażąco
niskiej -
zatem w analizowanej sprawie brak złożenia jakichkolwiek dokumentów, które
chociażby pośrednio wykazywałaby, że zaoferowana przez WBPB cena nie nosi znamion ceny
rażąco niskiej skutkować odrzuceniem oferty na podstawie ww. przepisów. Odwołujący
przywołał na potwierdzenie ww. stanowiska wyrok KIO 110/20, KIO 5/20, KIO 2332/19, KIO
545/19.

Odwołujący wskazał, że kwestia posiadania przez WBPB doświadczenia
w realizacji podobn
ych zamówień nie stanowi okoliczności właściwej jedynie dla WBPB, ale
każdego z oferentów - gdyż z uwagi na określone w SIWZ warunki udziału w postępowaniu
możliwość skutecznej oferty mieli jedynie wykonawcy, którzy posiadają doświadczenie
w realizacji podobnych przed
sięwzięć. Zatem każdy z potencjalnych oferentów jako dane
wyjściowe do wyliczeń przyjmował dane historyczne powzięte z innych inwestycji, które swoim
zakresem były zbliżone do przedmiotowego odwołania. Brak jest zatem podstaw do przyjęcia,
że to wiedza w ww. zakresie zagwarantowała WBPB możliwość zaoferowania najniżej ceny w
postępowaniu, znacząco odbiegając od przyjętych przez Zamawiającego szacunków oraz
kalkulacji dokonanej przez konkurentów. Co więcej, jak wynika z treści oferty Wykonawca w
celu wykazan
ia spełnienia warunków udziału w postępowaniu powołuje się na doświadczenie
podmiotów trzecich, tj. PRODUS S.A. oraz DKS PRACOWNIA PROJEKTOWA S.C. - zatem
wbrew twierdzeniom Odwołującego nie posiada on samodzielnie doświadczenia w realizacji
analogicznych
zamówień i wprost zadeklarował, że będzie korzystał z wiedzy i doświadczenia
innych wykonawców. Uzasadniał, że wyjaśnienia w ww. zakresie należy poczytywać dwojako:
(1)
jako
wyjaśnienia
pozostające
w irrelewantnym związku ze sposobem kalkulacji ceny; (2) stojące w sprzeczności
z oświadczeniem zawartym w ofercie.

WBPB wskazała jako czynniki mające istotny wpływ na obniżenie ceny ofert
następujące okoliczności:
1. „znajomość kompleksów wojskowych, na których WBPB S.A. w swojej wieloletniej
działalności realizowała wiele podobnych opracowań” - jak zostało wskazane powyżej ww.
okoliczność pozostają bez wpływu na możliwość obniżenia kosztów realizacji zamówienia
względem pozostałych oferentów. Co więcej Odwołujący wskazuje, że przedmiotem
zamówienia nie jest budowa obiektu wojskowego jako takiego, ale rozbudowa i przebudowa
infrastruktury podziemnej, w tym przebudowa sieci wodociągowej, sanitarnej i deszczowej,
cieplnej oraz ciepłej wody użytkowej, więc to wiedza na temat charakteru zamówienia
(posiadanie know - how),
a nie znajomość przedmiotu działalności odbiorcy robót, może
pozwalać na obniżenie kosztów realizacji inwestycji;
2. „możliwość realizacji prac projektowych własnymi siłami biura, gdyż w szczególności
w biurze są zatrudnieni projektanci wszystkich branż posiadający uprawnienia wynikające ze
specyfikacji istotnych warunków zamówienia” - jak zostało wskazane powyżej Wykonawca
zadeklarował realizację zamówienia przy wykorzystaniu podwykonawców (vide: pkt 6
formularza ofertowego Wykonawcy). Wyjaśnienia są w tym zakresie niespójne z treścią
formularza ofertowego. Dalej, wskazać należy, że WBPB nie udowodnił, że dysponuje ww.
personelem w oparciu o umowy o pracę;

3. „sytuacja rynkowa” - Odwołujący wskazał, że WBPB nie konkretyzuje jakiego rodzaju
sytua
cja rynkowa daje możliwość obniżenia kosztów realizacji zamówienia. Wręcz przeciwnie
sytuacja rynkowa, w tym stały wzrost kosztów zatrudnienia, stanowi okoliczność determinującą
przyrost wydatków składających się na cenę ofertową, a nie ich obniżenie.
Z u
wagi na hasłowe przytoczenie ww. okoliczności wejście w szerszą polemikę
z Wykonawcą jest utrudnione.
Odnosząc się do przedstawionej wyceny elementów przedmiotu zamówienia w ujęciu
cenowo -
rzeczowym, stanowiącym załącznik nr 1 do ww. wyjaśnień [dalej „wycena”]
Odwołujący wskazał, że:
1. Wykonawca w Wycenie określił sposób obliczenia kosztów nadzoru autorskiego: „30
pobytów x 800.00 = 18.000 zł” brutto. Natomiast w formularzu ofertowym w pkt c WBPB
wskazało, że oferuje „za pełnienie nadzoru autorskiego (30 nadzorów) cenę za 1 nadzór 600
zł brutto”, podobnie w zestawieniu cen ofertowych, stanowiącym załącznik 1.1. do Oferty
WBPB:
„cena 1 nadzoru: 600 zł brutto” (vide: pkt III). Wyjaśnienia w tym zakresie uznać zatem
należy za sprzeczne z treścią złożonej oferty;
2. W Wycenie nie wskazano wysokości kosztów zatrudnienia geodety - zgodnie
z Rozdziałem VI ust. 2 pkt 1 lit. c SIWZ. W wykazie osób zdolnych do realizacji zamówienia
WBPB wskazało na ww. stanowisko osobę p. S. T. W załączniku 1.1. do Oferty WBPB koszt
wykonania aktualizacji podkładów geodezyjnych do celów projektowych została wyceniona na
15.000 zł brutto. W świetle powyższego Wycena jest obarczona istotnymi brakami
uniemożliwiającymi przyjęcie, że stanowi ona miarodajne źródło wiedzy na temat sposobu
kal
kulacji kosztów przez Wykonawcę;
3. W Wycenie nie uwzględniono kosztów związanych z daninami publiczno - prawnymi, do
których uiszczania WBPB będzie zobowiązany w związku z zatrudnieniem członków personelu
na p
odstawie umowy o pracę (vide: deklaracja złożona w załączniku nr 6 do Oferty) - Wycena
nie zawiera żadnej informacji na temat rozkładu i wysokości kosztów związanych z
uiszczeniem
składek
na
ubezpieczenie
zdrowotne,
społeczne
i
rentowe,
a także zaliczek na PIT. Wynagrodzenie "brutto" w przypadku umów u pracę nie uwzględnia
ww. kosztów, zatem brak wkalkulowania w cenę Oferty ww. okoliczności świadczy o tym, że
wyliczenie ceny przez WBPB zostało dokonane nieprawidłowo - jest to istotne
w szczególności w przypadku, w którym to wynagrodzenie pracowników stanowi główny
czynnik terminujący wysokość oferty (vide: pkt II Wyceny) - stanowi istotne niedoszacowanie
kosztów realizacji zamówienia;
4. Co więcej w Wycenie w tabeli odnoszącej się do kosztów wynagrodzenia pracowników
WBPB przyjął nieprawidłową liczbę miesięcy zaangażowania poszczególnych osób.
Wykonawca określił okres zaangażowania od 3 do 6 miesięcy, natomiast zgodnie § 2 pkt 1

wzoru Umowy termin
realizacji zamówienia wynosi: „opracowanie Programu Inwestycji
i Dokumentacji Projektowo - Kosztorysowej -
5 miesięcy (do 31.12.2020)
uzyskiwanie decyzj
i o pozwoleniu na budowę - kolejne 3 miesiące (do 31.03.2021)
udział w procedurze przetargowej na wykonanie robót budowlanych - prawdopodobnie kolejne
3 miesiące nadzór autorski - prawdopodobnie kolejne 2 lata.”
Z powyższego wynika, że Wykonawca znacząco nie doszacował ilości miesięcy,
których ilość z prostej logiki i kalkulacji powinna być co najmniej dwukrotnie większa niż
deklarowana przez WBPB, a więc rzeczywisty koszt wynagrodzenia pracowników powinien
być co najmniej dwukrotnie wyższy niż deklarowany przez Wykonawcę.
Odwołujący wskazał, że w ww. okoliczności w sposób ewidentny i niebudzący żadnych
wątpliwości świadczą o tym, że w niniejszej sprawie zachodzą przesłanki odrzucenia oferty
WBPB na pods
tawie art. 90 ust. 3 w zw. z art. 89 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp. Złożone przez
Wykonawcę
wyjaśnienia
nie
obalają
domniemania
ceny
rażąco
niskiej,
a wręcz potwierdzają, że zaoferowana cena jest rażąco niska.
Odwołujący wskazał, że w niniejszej sprawie nie zachodzą również przesłanki do tego,
aby Zamawiający skierował do Wykonawcy kolejne wezwanie do złożenia wyjaśnień
w zakresie rażąco niskiej ceny. Takie uprawnienie jest możliwe w sytuacji, gdy pomimo
złożonych wyjaśnień w dalszym ciągu pewne kwestie budzą wątpliwości Zamawiającego.
W przypadku wyjaśnień, w których Wykonawca, nawet nie podjął próby obalenia domniemania
z art. 90 ust. 1 ustawy Pzp skierowanie ponownego wezwania byłoby działaniem
niedozwolonym, a Zamawiający byłby zobowiązany powtórzyć od nowa procedurę badania
oferty
WBPB
w
tym
ww.
zakresie.
Powyższe
stałoby
w
sprzeczności
z zasadą uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców, gdyż dawałoby WBPB
kolejną możliwość złożenia wyjaśnień de facto ponownie w tym samym zakresie.

W zakresie zarzutu zawartego w punkcie 2. petitum
odwołania Odwołujący przywołał
brzmienie rozdziału VIII ust. 2 lit. c SIWZ. Wskazał, iż Wykonawca WBPB przedłożył wraz
z ofertą zobowiązanie PRODUS S.A., w którym wskazano, że ww. spółka oddaje Wykonawcy
do
dyspozycji zasoby w postaci „wiedzy i doświadczenia w postaci branży elektrycznej i
energoelektrycznej”
oraz zobowiązanie DKS PRACOWNIA PROJEKTOWA S.C., w którym
spółka zobowiązuje się oddać WBPB do dyspozycji „wiedzę i doświadczenie w projektowaniu
w branży drogowej”.
Odwołujący wskazał, że w Wykazie zrealizowanych usług oraz Wykazach
osób (zarówno tym na potrzeby wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, jak
i na potrzeby kryterium oceny ofert) Wyko
nawca nie wskazuje czy i które z wymienionych
inwestycji zostały zrealizowane przez podmioty trzecie i/lub którzy z członków personelu
Wykonawcy
stanowią
zasoby
ww.
podmiotów.
Brak
wiedzy
w ww. zakresie uniemożliwia dokonanie procesu badania i oceny oferty WBPB w sposób

właściwy. Kwestie jaki jest rzeczywisty udział podmiotów trzecich w wykazywanym
doświadczeniu pozostaje - na tym etapie - jedynie w sferze domysłów i domniemywań.
Zamawiający jako gospodarz postępowania oraz dysponent środków publicznych był
zobowiązany dokonać weryfikacji ww. kwestii wzywając Wykonawcę do uzupełnienia
zobowiązań podmiotów trzecich - zwłaszcza w sytuacji, w której przygotowane przez
Zamawiającego wzory ww. Wykazów nie zawierały pozycji, w której Wykonawca byłby
zobowiązany złożyć stosowną deklarację w tym zakresie. Nie dokonując tej czynności
Zamawiający naruszył art. 26 ust. 3 ustawy Pzp.
Odnośnie zarzutu zawartego w punkcie 3. petitum odwołania Odwołujący wskazał na
postanowienia rozdziału VIII SIWZ. Następnie wskazał, że wykonawca wraz z ofertą przedłożył
Jednolity Dokument dla jednego z podmiotów trzecich - DKS PRACOWNIA PROJEKTOWA
S.C.
W ocenie Odwołującego WBPB był obowiązany złożyć Jednolite Dokumenty dla każdego
ze wspólników spółki cywilnej podmiotu trzeciego, co oznacza, że przedłożony wraz z Ofertą
dokument jest nieprawidłowy. Uzasadniał, że spółka cywilna nie jest podmiotem praw i
obowiązków, lecz ma charakter umowy cywilnoprawnej. Podmiotowość prawną, mają tylko
wspólnicy tej spółki, a nie sama spółka. Oznacza to, iż oświadczenie woli, jakim jest Jednolity
Dokument, powinno być złożone, przez wspólników spółki cywilnej, a nie przez spółkę. W
świetle
powyższego,
wykonawcą/podmiotem
trzecim
w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, mogą być tylko wspólnicy
spółki cywilnej, a nie sama spółka. Odwołujący przywołał wyrok KIO 1674/13 oraz KIO 695/17.
W świetle powyższego Zamawiający był obowiązany do wezwania Wykonawcy do
uzupełnienia brakujących Jednolitych Dokumentów dla ww. podmiotu trzeciego. Nie
doko
nując tej czynności Zamawiający naruszył art. 26 ust. 3 ustawy Pzp.

W końcu odnosząc się do zarzutu, o którym mowa w punkcie 4 petitum odwołania
Odwołujący wskazał na treść art. 22a ust. 3 ustawy Pzp oraz postanowienia rozdziału VIII ust.
2 SIWZ. Uzasadni
ał, że WBPB był zobowiązany złożyć dla podmiotów trzecich następujące
dokumenty:
-
aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji informacji działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji (…);
- a
ktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego (…);
-
aktualne zaświadczenie terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń
Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (…);
-
aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym art. 24 ust. 1 pkt.
13, 14 ustawy Pzp wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert;
-
oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego
zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne - załącznik nr 8 do SIWZ.

Wykonawca wraz z ofertą nie przedłożył dokumentów potwierdzających brak podstaw
wykluczenia wobec podmiotów trzecich, na których zasoby się powołuje, tj.: DKS
PRACOWNIA PROJEKTOWA S.C. oraz PRODUS S.A. Zamawiający w toku badania i oceny
ofert nie wezwał WBPB do uzupełnienia ww. dokumentów czym uchybił dyspozycji art. 26 ust.
3 ustawy Pzp. Wskazania wymaga, że Zamawiający nie przeprowadził procedury
weryfikacyjnej czy wobec ww. podmiotów nie zachodzą przesłanki wykluczenia, o których
mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 oraz art. 24 ust. 5 pkt 1, 2 i 4 ustawy Pzp.

Zamawiający w odpowiedzi na odwołanie z dnia 4 września 2020 r. wniósł
o oddalenie
odwołania w całości.
Odnośnie zarzutu zawartego w punkcie 1. petitum odwołania Zamawiający podniósł,
że załączona do wyjaśnień WBPB wycena elementów przedmiotu zamówienia w ujęciu
rzeczowo finansowym stanowi dowód z dokumentu, o którym mowa w przepisie art. 245
w zw. z art.
254 k.p.c. Złożenie przez WBPB powyżej wskazanego dowodu zaspokaja wymogi
formalne określone w treści art. 90 ust. 3 ustawy Pzp oraz w treści wezwania Zamawiającego
z dnia 07.07.2020 r. W tym stanie WZI za oderwane od stanu faktycznego niniejszej sprawy
uznaje twierdzenie Odwołującego, że do wyjaśnień „nie dołączono żadnych dowodów”. WZI
wskazał ponadto, że stanowisko Odwołującego przedstawione w treści odwołania jest
niekonsekwentne a nawet można ocenić, że wewnętrznie sprzeczne. WZI wskazuje, że
Odwołujący potwierdza, że do wyjaśnień złożonych przez WBPB został dołączony dokument
zawierający wycenę elementów przedmiotu zamówienia w ujęciu rzeczowo-finansowym
natomiast na stronie 10 odwołania Odwołujący zaprzecza, że przez WBPB został złożony
dowód. WZI stoi na stanowisku, że dokonał prawidłowej oceny przedstawionych mu
dokumentów bowiem: 1) brak jest prawnych podstaw do przyjęcia, że Zamawiający jest
uprawniony do stawiania odmiennych wymogów w zakresie kwalifikowania dokumentu jako
dowodu niż przyjmuje to procedura cywilna; 2) Zamawiający nie może traktować dowodu z
dokumentu prywatnego jako takiego, który nie spełnia wymogów określonych dla dowodu w
przepisach ustawy Pzp, w tym w szczególności w art. 90 ust.3 ustawy Pzp. Zamawiający
wskazał, iż w treści odwołania nie zostały zawarte wyjaśnienia uzasadniające tezę, że
dokument prywatny nie stanowi dowodu w rozumieniu przepisów ustawy Pzp, dlatego
Zamawiający został pozbawiony możliwości szerszego odniesienia się do twierdzeń
Odwołującego.
Zamawiający oświadczył, że wystąpił o wyjaśnienie rażąco niskiej ceny jedynie dla
wypełnienia wymogu formalnego wynikającego z art. 90 ust. 1 ustawy Pzp, gdyż Zamawiający
w oparciu o posiadane doświadczenie własne jak i wiedzę przekazaną przez inne podmioty
działające w strukturach Ministerstwa Obrony Narodowej jest pewny, że WBPB może wykonać

przedmiotowe zamówienie za zaoferowaną cenę. W ocenie WZI oferta WBPB nie jest taką,
która zawiera cenę niewiarygodną, nierealistyczną w porównaniu do cen rynkowych
podobnych zamówień tj. cenę, wskazującą na fakt wykonania zamówienia poniżej kosztów
wytworzenia przedmiotu zamówienia.
Zamawiający wskazał, że w jego ocenie w pierwszej kolejności w niniejszej sprawie,
należałoby rozważyć czy nie mamy do czynienia z wyjątkiem, o którym mowa w art. 90
ust. 1a pkt 1 ustawy Pzp, a wezwanie
o wyjaśnienie nie było w istocie czynnością zbędną
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, wynikłą z nadmiernej dbałości
Zamawiającego o literalne wypełnienie zapisów ustawy Pzp.
Ponadto Zamawiający stał na stanowisku, że wyjaśnienia WBPB i ich ocenę przez
Zamawiającego należy rozważać w kontekście wezwania Zamawiającego. W treści wezwania
nie zawarto szczegółowych pytań, na jakie wykonawca powinien był odpowiedzieć, a jedynym
wyrażonym wprost w piśmie oczekiwaniem Zamawiającego było wyjaśnienie czy cena niższa
o 30 % od ustalonej przez zamawiającego wartości zamówienia jest ceną rażąco niską i
przedstawienie dowodu. WBPB udzielił wyjaśnień jak też przedstawił wymagany dowód.
Zamawiający odnosząc się do twierdzeń Odwołującego oświadczył, że poddał badaniu
wyjaśnienie WBPB zgodnie z ustawowymi wymaganiami. Przedstawione przez wykonawcę
informacje oraz dowody nie potwierdziły faktu, że zaoferowana cena jest ceną rażąco niską i
przekonały WZI, że nie zostały wypełnione przesłanki odrzucenia oferty złożonej przez WBPB.
Ustalone w oparciu o dokumenty złożone przez WBPB stanowisko Zamawiającego o braku
rażąco niskiej ceny potwierdzają dodatkowo dokumenty, które WZI uprzednio posiadał takie
jak: protokół należytego wykonania umowy nr 180/2016/D dn. 22.09.2016 r., szacunkowa
wycena
zadania
przez
Zamawiającego
oraz
ogłoszenie
o zamówieniu nr 85699-2016. Analiza posiadanych dokumentów nastąpiła z należytą
skrupulatnością, gdyż w interesie WZI nie jest udzielanie zamówienia podmiotowi oferującemu
ceny nierealistycznie niskie.
Zamawiający wskazywał na charakter prac projektowych jako usług intelektualnych,
których ceny na rynku charakteryzują się znaczną rozbieżnością (na co Zamawiający posiada
własne doświadczenie), zarówno co do różnic pomiędzy cenami ofertowymi jak i ich relacją do
wartości przedmiotu zamówienia. Różnice w wycenie mogą wynikać z przyjętych rożnych
metod wyceny jak i wysokości oczekiwanego zysku. W obecnych realiach rynku usług
projektowych ich wartość jest wyłącznie własną oceną indywidualną poszczególnych
wykonawców, gdyż w chwili obecnej nie obowiązują żadne wskaźniki obliczania cen za prace
projektowe i średnie ceny projektów kształtują się dużo niżej niż podają publikacje organizacji
architektów i projektantów.

Zamawiający zaprzeczył ocenie przedstawionej przez Odwołującego wskazując, że ma
ona charakter subiektywny, w sytuacji gdy faktem jest dołączenie przez WBPB do wyjaśnień
dokumentu spełniającego wymogi uznania go za dowód w postępowaniu. Wojskowy Zarząd
Infrastruktury badając zagadnienie rażąco niskiej ceny posłużył się złożonym w sprawie
dowodem z dokumentu prywatnego.
Zamawiający podnosił, że ustawodawca nie ograniczył możliwości wyjaśnienia rażąco
niskiej ceny poprzez postawienia zakazu co do powoływania się w treści wyjaśnień na
posiadane przez wykonawcę doświadczenie, jak też nie wskazał, że doświadczenie nie może
być czynnikiem wpływającym na wysokość zaoferowanej ceny.
Odnosząc się do kwestii sytuacji rynkowej Zamawiający wskazał, że twierdzenie
Odwołującego dotyczące braku wpływu sytuacji rynkowej na koszty realizacji (co jako
uzasadnienie przyjętych kosztów nadmienia WBPB w swoim wyjaśnieniu) usług budowlanych
w ostatnim okresie jest nietrafne. Z analiz prowadzonych w ostatnim okresie postępowań
przetargowych na realizac
ję tego typu usług wynika zauważalny trend zmiany występującej w
okresie ostatnich 3 lat sytuacji związanej z systematycznym wzrostem kosztów wykonania.
Zamawiający wyraźnie zauważa proces spowolnienia wzrostu kosztów wykonania usług
budowlanych a nawet za
uważalną tendencję do obniżenia kosztów ich realizacji. Na tę
sytuację prawdopodobnie w ocenie Zamawiającego ma wpływ m.in. sytuacja
epidemiologiczna oraz zauważalne zmniejszenie ilości inwestycji budowlanych. Tendencja ta
na poziomie Zamawiającego przejawia się także zwiększeniem ilości ofert składanych
w prowadzonych procedurach przetargowych, zwiększeniem ilości korzystnych cenowo ofert
(nie przekraczających wycen szacunkowych planowanych nakładów na realizację),
występowaniem coraz większej ilości postępowań przetargowych rozstrzygniętych które
w poprzednich edycjach były unieważniane ze względu na wysokość ofert znacznie
przekraczających wysokość planowanych wydatków.
Co do znajomości kompleksów wojskowych Zamawiający podał, że w ocenie komisji
przet
argowej która wzięła pod uwagę dotychczasowe doświadczenie Zamawiającego we
współpracy z WBPB przy realizacji innych inwestycji, dla których na przestrzeni ostatnich kilku
lat dokumentację projektową to biuro projektowe opracowywało DP nie bez znaczenia dla
prawidłowego przebiegu procesu projektowego jest znajomość kompleksów wojskowych w
tym zasad dostępu, układu organizacyjnego jednostek wojskowych, instytucji i komórek
organizacyjnych Sił Zbrojnych zajmujących się obsługą administrowanych zasobów
nieruch
omości, znajomość obowiązujących w Siłach Zbrojnych przepisów resortowych
dotyczących różnych dziedzin w tym norm obronnych, regulaminów, wytycznych itp. w tym
dostęp do nich uzyskany na przestrzeni lat realizacji usług związanych z opracowaniem
dokumentac
ji projektowej oraz wykazana umiejętność ich stosowania stanowi „wartość

dodaną” i bezpośrednio wpływa na prawidłowy i płynny przebieg procesu projektowego co tym
samym korzystnie wpływa na możliwości ich obniżenia oraz umożliwia terminową realizację.
Zama
wiający odnośnie twierdzeń zawartych w punkcie 27 odwołania wskazał, że:
Tiret 1 -
oczywista pomyłka nie mająca wpływu na cenę ofertową,
Tiret 2 - Z
amawiający uznał, że koszt pracy geodety którego zatrudnienia Zamawiający nie
wymagał został uwzględniony w części „koszty pośrednie”,
Tiret 3 - Z
amawiający uznał, że daniny publiczno-prawne zostały uwzględnione w wycenie
kosztów pracy (wynagrodzenia) poszczególnych projektantów branżowych oraz w pozycji
„koszty pośrednie”,
Tiret 4 -
w ocenie Zamawiającego zarzut dotyczący błędnego określenia przez WBPB okresu
realizacji jest niezasadny i nietrafny. Odwołujący doskonale wie, że zaangażowanie składu
projektowego na poszczególnych etapach realizacji procesu projektowego jest
nierównomierny i nieuzasadnionym jest jakiekolwiek porównywanie intensywnego okresu
wytworzenia dokumentacji do etapu oczekiwania na uzyskanie decyzji o pozwoleniu na
budowę (termin administracyjny) czy też okresu pełnienia nadzoru autorskiego. Takie
twierdzenie
może wprowadzić w błąd. Zaangażowanie składu zespołu projektowego w etapy
następujące po wykonaniu DP jest minimalne i zależne jedynie od wkładu pracy
w prawidłowe wykonanie dokumentacji.
W zakresie zarzut zawartego w punkcie 2. petitum
odwołania Zamawiający wskazał, iż
zarzut jest bezpodstawny. Uzasadniał, że nie wzywał Wykonawcy do uzupełnienia
zobowiązań, ponieważ Wykonawca przedłożył w ofercie zobowiązanie podmiotów trzecich
DKS PRACOWNIA PROJEKTOWA S.C. oraz PRODUS S.A., z których jednoznacznie wynika,
że Firma DKS PRACOWNIA PROJEKTOWA S.C. udostępnia zasoby osobowe
w zakresie wykonania dokumentacji projektowej w branży drogowej, z kolei Firma PRODUS
S.A. udostępnia zasoby osobowe w zakresie wykonania dokumentacji projektowej w branży
elektrycznej i e
nergoelektrycznej, co znajduje potwierdzenie w wykazie osób skierowanych
przez wykonawcę do realizacji zamówienia. Zamawiający, nie wyjaśniał informacji zawartych
w wykazie zrealizowanych usług, ponieważ w tym zakresie WBPB nie powoływało się na
podmioty t
rzecie, wykazane zadania były zrealizowane wyłącznie przez WBPB (załączony
wykaz wraz z referencjami). W Wykazie osób Zamawiający wymagał jedynie wskazania,
którym z pracowników dysponuje firma wyłącznie w przypadku składania ofert wspólnie,
a nie w sytua
cji posiłkowania się zasobami podmiotów trzecich. Z załączonych do oferty
dokumentów Zamawiający w sposób czytelny mógł ocenić rzeczywisty udział podmiotów
trzecich, poprzez oddanie do dyspozycji potencjału osobowego w postaci projektantów
w branżach drogowej oraz elektrycznej i elektroenergetycznej.

W przedmiocie zarzutu zawartego w punkcie 3. petitum
odwołania Zamawiający
wskazując na niezasadność zarzutu przywołał treść art. 25a ust. 5 ustawy Pzp i podniósł, że
z jego treści jednoznacznie wynika, że zamawiający może żądać jednolitego dokumentu od
podwykonawców - nie jest to warunek konieczny. Jednolity dokument podwykonawcy składa
wykonawca, jeżeli zamawiający tego wymaga. Dalej Zamawiający wskazał, że w instrukcji
wypełniania JEDZ opracowanej i zamieszczonej przez Urząd Zamówień Publicznych czytamy:
„Wykonawca może zlecić wykonanie zamówienia bądź jego wyodrębnionej części
podwykonawcy chyba, że zamawiający dokonał stosownego zastrzeżenia zgodnie z art. 36a
ust. 1 ustawy lub ma zastosowanie art. 36a ust. 2a. W sytuacji, gdy wskazane zastrzeżenie
nie zostało dokonane przez zamawiającego a wykonawca zamierza zlecić wykonanie całości
bądź części zamówienia podwykonawcom, zakreśla on w formularzu odpowiedź „Tak",
wskazując jednocześnie wykaz proponowanych przez siebie podwykonawców i identyfikując
ich. Informacje o podwykonawcach zawarte w tym miejscu formularza JEDZ służą
podmiotowej weryfikacji wykonawców (poprzez sprawdzenie podwykonawców). Jeśli
zam
awiający nie weryfikuje podwykonawców pod kątem braku istnienia podstaw do
wykluczenia (nie przewidział takiej możliwości w ogłoszeniu o zamówieniu) wykonawcy także
powinni udzielić odpowiedzi w tym miejscu formularza dotyczącej podwykonawców. W takiej
syt
uacji jednak wykonawcy nie mają obowiązku składania odrębnych formularzy JEDZ dla
wskazanych przez siebie
podwykonawców”. Wobec braku wymogu składania przez
wykonawcę dokumentu JEDZ dla podwykonawców, Zamawiający ww. zarzut uważał za
bezzasadny.
Odnośnie zarzutu zawartego w punkcie 4. petitum odwołania Zamawiający wskazał, że
zarzut jest niezasadny. Uzasadniał, iż dokonał oceny braku podstaw do wykluczenia
podmiotów trzecich w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 13 - 22 i ust. 5 Pzp na podstawie oświadczeń
zawartyc
h w ofercie. W ocenie Zamawiającego, brak podstaw do stwierdzenia, aby powyższe
stanowiło naruszenie któregokolwiek z przepisów Pzp. Zdaniem Zamawiającego konstrukcja
par. 5 Rozporządzenia w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od
wyk
onawców w sprawie udzielenia zamówienia, daje uprawnienie do fakultatywnego wyboru
żądania wskazanych tam dokumentów, co znalazło potwierdzenie w Uchwale Krajowej Izby
Odwoławczej z dn. 26.05.2017r. (KIO/KU20/17). Zgodnie z art. 25 ust. 1 Pzp, w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego zamawiający ma prawo żądać od wykonawców
wyłącznie oświadczeń lub dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania. Taki
zapis ma zapobiegać gromadzeniu nadmiaru dokumentów przez Zamawiającego oraz
nakładaniu na wykonawców obowiązku dostarczania dokumentów zbędnych dla
rozstrzygnięcia postępowania. Krajowa Izba Odwoławcza w przytoczonej powyżej Uchwale,

zwraca uwagę, że z art. 25 ust. 1 nie wynika, że Zamawiający nie mógłby dokonać badania
braku podstaw do wykluc
zenia na podstawie oświadczeń złożonych przez wykonawcę.
Istota i zakres udostępniony zasobów przez podmioty trzecie dotyczy potencjału
ludzkiego, nie jest związane stricte z kondycją podmiotów udostępniających. Niejako
udostępnienie z jakim mamy do czynienia dotyczy osoby i właściwości projektanta, a projekt
budowlany utwór stanowiący przejaw twórczości autora, konkretnej osoby a nie
przedsiębiorstwa. Zdaniem Zamawiającego zasadnym byłoby weryfikacja braku podstaw do
wykluczenia poprzez wezwanie do przedłożenia dokumentów w przypadku posiłkowania się
zasobami w zakresie sytuacji ekonomicznej lub finansowej.
Zamawiający przedstawił również wyjaśnienia w zakresie zawyżenia wyceny
szacunkowej inwestorskiej realizacji przedmiotu zamówienia.

Po przeprowadzeniu
rozprawy z udziałem Stron i Uczestników postępowania
odwoławczego, na podstawie zebranego materiału w sprawie oraz oświadczeń
i stanowisk Stron i Uczestnik
ów, Krajowa Izba Odwoławcza ustaliła i zważyła, co
następuje:

Na wstępie Izba ustaliła, że nie została wypełniona żadna z przesłanek, o których
stanowi art. 189 ust. 2 ustawy Pzp, skutkujących odrzuceniem odwołania.
Izba oceniła, że Odwołujący posiada interes w uzyskaniu zamówienia oraz możliwość
poniesienia szkody w związku z ewentualnym naruszeniem przez Zamawiającego przepisów
ustawy Pzp, czym wypełnił materialnoprawną przesłankę dopuszczalności odwołania,
o której mowa w art. 179 ust. 1 ustawy Pzp.
Zamawiający w dniu 20 i 21 lipca 2020 r. powiadomił wykonawców o wniesionym
odwołaniu.
Izba dopuściła do udziału w postępowaniu odwoławczym wykonawcę Wojskowe Biuro
Projektów Budowlanych S.A. z siedzibą we Wrocławiu zgłaszającego przystąpienie do
postępowania odwoławczego w dniu 23 lipca 2020 r. po stronie Zamawiającego oraz
wykonawcę SAFEGE S.A.S. z siedzibą w Nanterre, Francja zgłaszającego przystąpienie do
postępowania odwoławczego w dniu 22 lipca 2020 r. po stronie Odwołującego.
Przy rozpoznawaniu przedmiotowej sprawy Izba uwzględniła dokumentację
postępowania o udzielenie zamówienia przekazaną przez Zamawiającego, w szczególności
ogłoszenie o zamówieniu, specyfikację istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami
oraz wyjaśnieniami, ofertę Przystępującego WBPB, pismo wzywające Przystępującego WBPB
do
złożenia wyjaśnień rażąco niskiej ceny z dnia 7 lipca 2020 r., wyjaśnienia Przystępującego

WBPB z dnia 8 lipca 2020 r. oraz zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 10
lipca 2020 r.
Skład orzekający Izby wziął pod uwagę również stanowiska i oświadczenia Stron
i Uczestnik
ów postępowania odwoławczego złożone w pismach oraz ustnie do protokołu
posiedzenia i rozprawy w dniu
8 września 2020 r.

Izba ustaliła, co następuje:

Stosownie do treści rozdziału VII SIWZ, w postępowaniu mogą wziąć udział
wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego w okolicznościach określonych w art. 24 ust 1 pkt 12-23 oraz art. 24 ust. 5 pkt 1,
2 i 4 ustawy Pzp.
Zgodnie z rozdziałem VIII SIWZ, w celu oceny, czy wykonawca polegając na
zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp,
będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie
zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami
gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, zamawiający żąda dokumentów, które
określają w szczególności:
-
zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu;
-
sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu
zamówienia publicznego;
-
zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;
-
czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu
do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych
lub doświadczenia, zrealizuje usługę, której wskazane zdolności dotyczą.
Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów udowodni
Zamawiającemu, że realizuje zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych
podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do
dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (załącznik nr 5 do SIWZ).
Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności
techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomicznej, pozwalają na
wykazanie przez wykonawcę spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy
nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust 1 pkt.
13-22 oraz art. 24 ust. 5 pkt 1, 2 i 4.
Stosownie do treści rozdziału VIII SIWZ: Jednolity Europejski Dokument Zamówienia
składany wraz z ofertą: aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w formie jednolitego

dokumentu sporządzonego zgodnie ze wzorem standardowego formularza określonego
w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2
dyrektywy 2014/24/UE (dalej JEDZ). Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić
wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia formularz
JEDZ składa każdy z Wykonawców. Dokumenty te potwierdzają brak podstaw wykluczenia w
zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje brak podstaw wykluczenia.
w
przypadku, podmiotów trzecich:
-
JEDZ podmiotu trzeciego składa Wykonawca, jeżeli powołuje się na jego zasoby w celu
wykazania spełnienie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji,
-
JEDZ powinien być wypełniony w zakresie, w jakim Wykonawca korzysta z zasobów
podmiotu trzeciego,
-
JEDZ powinien dotyczyć także weryfikacji podstaw do wykluczenia podmiotu trzeciego,
-
dotyczy zarówno sytuacji, gdy podmiot trzeci nie będzie podwykonawcą, w trakcie realizacji
zamówienia, jak i sytuacji gdy takim podwykonawcą będzie,
w przypadku podwykonawców:
-
dotyczy podwykonawców wskazanych przez Wykonawcę, którym Wykonawca zamierza
powierzyć wykonanie części zamówienia,
-
JEDZ podwykonawcy składa Wykonawca.
Zgodnie z rozdziałem VIII ust. 3 SIWZ, w celu potwierdzenia braku podstaw
wykluczenia z udziału w postępowaniu Wykonawca winien przedłożyć wraz z ofertą:
1. aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji informacji działalności
gospodarczej,
jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji (…);
2. aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego (…);
3. aktualne zaświadczenie terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń
Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (…);
4. aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym art. 24 ust. 1 pkt
13, 14, 21 ustawy wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert;
5. oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka
zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne – załącznik nr 8.
Zgodnie z rozdziałem XIV ust. 2 SIWZ, cena ofertowa musi być ostateczna i musi
zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia. Cena ofertowa musi również
zawierać koszty wykonania usługi wymaganej jakości, w wymaganym terminie włączając
w to: koszty bezpośrednie, ogólne koszty prowadzenia działalności gospodarczej przez
Wykonawcę, ryzyko obciążające Wykonawcę i kalkulowany przez Wykonawcę zysk, wszelkie
inne koszty, opłaty i należności związane z wykonaniem usługi.

Zgodnie z punktem 1 lit. c wzoru oferty (załącznik nr 1 do SIWZ) wykonawca
obowiązany był podać cenę za pełnienie nadzoru autorskiego (30 nadzorów), w tym cenę za
1 nadzór oraz łączny koszt nadzorów.

W przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia oferty złożyło czterech
wykonawców, tj. WBPB z ceną 801 400 zł, Odwołujący z ceną 983 300 zł, SAFEGE S.A.S
z ceną 833 940 zł oraz Mosty Katowice Sp. z o.o. z ceną 1 672 185 zł.

Średnia arytmetyczna cen wszystkich złożonych ofert stanowiła 1 072 706,25 zł.
Szacunkowa wartość zamówienia powiększona o VAT wynosiła 1 156 200 zł.

Z powyższego wynika zatem, iż cena oferty wykonawcy WBPB stanowiła 75%
w stosunku do średniej arytmetycznej cen złożonych ofert oraz 69% względem wartości
szacunkowej zamówienia powiększonej o podatek VAT.

Wykonawca WBPB w formularzu oferty za pełnienie jednego nadzoru autorskiego
podał cenę 600 zł brutto, łączny koszt nadzorów stanowił 18 000 zł brutto. Analogiczne kwoty
wykonawca WBPB podał w punkcie III załącznika nr 1.1 – Zestawienie cen ofertowych.
Jednocześnie w punkcie II. 1 załącznika nr 1.1 aktualizacja podkładów geodezyjnych do celów
projektowych została wyceniona przez wykonawcę na kwotę 15 000 zł brutto.

W punkcie 6 formularza oferty WBPB wskazało, iż zamierza realizować zamówienie
przy udziale podwykonawców: 1. DKS PRACOWNIA PROJEKTOWA S.C. branża drogowa
oraz 2. PRODUS S.A. branża elektryczna.

Wykonawca WBPB wraz z ofertą złożył zobowiązanie podmiotu trzeciego, tj. PRODUS
S.A
., w którym wskazano, że ww. spółka oddaje wykonawcy do dyspozycji zasoby w postaci
wiedzy
i
doświadczenia
w
projektowaniu
w
branży
elektrycznej
i energoelektrycznej
w zakresie powierzonych do wykonania prac związanych z wykonaniem
dokumentacji projektowej
– kosztorysowej na zasadzie podwykonawstwa. Jednocześnie
WBPB wraz z ofertą złożył zobowiązanie podmiotu trzeciego, tj. DKS PRACOWNIA S.C.,
w którym wskazano, że ww. spółka oddaje wykonawcy do dyspozycji zasoby w postaci wiedzy
i doświadczenia w projektowaniu w branży drogowej w zakresie powierzonych do wykonania
prac związanych z wykonaniem dokumentacji projektowej – kosztorysowej na zasadzie
podwykonawstwa.

Wykonawca WBPB
złożył załącznik nr 4 do SIWZ, w którym jako osobę
z uprawnieniami projektowymi bez ograniczeń w specjalności inżynieryjnej – drogowej wskazał
p. D. M.-Sz., a jako osoby z uprawnieniami budowlanymi do projektowania bez ogranic
zeń w
specjalności
instalacyjnej
w
zakresie
sieci,
instalacji
i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych podał p. P. P. oraz p. I. S.

W dniu 7 lipca 2020 r. Zamawiający na podstawie art. 90 ust. 1 oraz 1a ustawy Pzp
we
zwał WBPB do złożenia wyjaśnień, w tym złożenia dowodów dotyczących wyliczenia ceny

lub kosztu, w przypadku gdy zaoferowana cena lub koszt, lub ich istotne części składowe,
wydają się rażąco niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzą wątpliwości
Za
mawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia. Zamawiający wskazał,
iż zwraca się z prośbą o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów dotyczących
elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny 801 400 zł brutto, w szczególności
w zakr
esie określonym w art. 90 ust. 1 ustawy Pzp.

W dniu 8 lipca 2020 r. wykonawca WBP
B złożył wyjaśnienia ceny oferty wskazując, że:
„cena oferty została prawidłowo skalkulowana i stanowi bilans sprzyjających i dostępnych
wykonawcy warunków cenotwórczych wykonania niniejszego zamówienia z uwzględnieniem
wszelkich kosztów oraz doliczeniem własnej marży.
Czynnikami mającymi istotny wpływ na obniżenie ceny oferty były w szczególności:
-
znajomość kompleksów wojskowych, na których WBPB S.A. w swojej wieloletniej
działalności realizowała wiele podobnych opracowań,
-
możliwość realizacji prac projektowych własnymi siłami biura, gdyż w biurze zatrudnieni są
projektanci wszystkich branż posiadający odpowiednie uprawnienia, wynikające ze
specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
- sytuacja rynkowa.

Ponadto, spółka w ostatnim okresie wykonała wiele podobnych opracowań
projektowych, włącznie z bieżącymi realizacjami, dla Inwestorów wojskowych (także dla WZI
Poznań), stanowiących części składowe przedmiotowego zamówienia. Ceny umowne, za
które opracowywaliśmy poszczególne zadania, były wyznacznikiem ogólnej kwoty przyjętej
w przedstawionej przez spółkę ofercie.

Realizacja podobnych usług projektowych przez spółkę pozwala na zastosowanie
przyjętych własnych rozwiązań technicznych, które wpływają na oszczędność wykonania
zamówienia. Są to zatem warunki sprzyjające do wykonania zamówienia przez spółkę.”
Do wyjaśnień wykonawca załączył wycenę elementów przedmiotu zamówienia
w ujęciu rzeczowo – finansowym ilustrującą koszty realizacji zamówienia w aspekcie
poszczególnych etapów projektowych. Z ww. dokumentu wynikało, że na cenę ofertową
w wysokości 801 400 zł brutto składają się:
-
koszty wynagrodzeń osób uczestniczących w wykonaniu zadania wraz z narzutami: 414 000
zł,
- k
oszty nadzoru autorskiego: 30 pobytów x 800,00 = 18 000 zł,
-
koszty pośrednie 249 400 zł: skalkulowane koszty wykonania projektu tj.: art. biurowe, koszty
delegacji, uzgodnienia, rzeczoznawcy,
- zysk ok. 15% - 120
000 zł.

Jednocześnie WBPB przedstawił tabelę zawierającą miesięczny koszt oraz czas
trwania pracy nad projektem osób opracowujących dokumentację:
1. branża konstrukcyjna – stawka za mc 10 000 x 3 mce = 30 000 zł
2. branża drogowa – stawka za mc 12 000 x 6 mcy = 60 000 zł
3. branża sanitarna – 2 osoby – stawka za mc 15 000 x 2 x 6 = 180 000 zł
4. elektryczna
– 2 osoby – stawka za mc 12 000 x 2 x 6 = 144 000 zł.

W dniu 10 lipca 2020 r. za najkorzystniejszą Zamawiający uznał ofertę wykonawcy
WBPB. Oferta Odwołującego uplasowała się na trzecim miejscu w rankingu ofert.

Izba zważyła, co następuje:

Odwołanie zasługiwało na uwzględnienie.


Za uzasadniony
Izba uznała zarzut naruszenia art. 90 ust. 3 w zw. z art. 89 ust. 1
pkt 4 ustawy Pzp poprzez zaniechanie odrzucenia oferty wykonawcy Wojskowe Biuro
Projektów Budowlanych S.A. pomimo tego, że złożone przez tego wykonawcę wyjaśnienia
w zakresie sposobu kalkulacji ceny ofertowej nie obalają domniemania, że zaoferowana cena
jest rażąco niska.
Zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli zawiera
rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia.
Stosownie do treści art. 90 ust. 1 ustawy Pzp, jeżeli zaoferowana cena lub koszt, lub
ich istotne części składowe, wydają się rażąco niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia
i budzą wątpliwości zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia
zgodnie z wymaganiami określonymi przez zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych
przepisów, zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów,
dotyczących wyliczenia ceny lub kosztu, w szczególności w zakresie:
1.
oszczędności metody wykonania zamówienia, wybranych rozwiązań technicznych,
wyjątkowo sprzyjających warunków wykonywania zamówienia dostępnych dla
wykonawcy, oryginalności projektu wykonawcy, kosztów pracy, których wartość
przyjęta do ustalenia ceny nie może być niższa od minimalnego wynagrodzenia za
pracę albo minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy
z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U.
z 2018 r. poz. 2177);
2.
pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów;
3.
wynikającym z przepisów prawa pracy i przepisów o zabezpieczeniu społecznym,
obowiązującym w miejscu, w którym realizowane jest zamówienie;

4.
wynikającym z przepisów prawa ochrony środowiska oraz
5.
powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy.
Z kolei w przypadku gdy cena całkowita oferty jest niższa o co najmniej 30%
od
wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, ustalonej przed
wszczęciem postępowania zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 lub średniej arytmetycznej cen
wszystkich złożonych ofert, zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, o których mowa
w ust. 1, chyba że rozbieżność wynika z okoliczności oczywistych, które nie wymagają
wyjaśnienia (art. 90 ust. 1a pkt 1 ustawy Pzp). Analiza ww. przepisu prowadzi do wniosku, iż
brak jest po stronie zamawia
jącego automatycznego obowiązku wezwania wykonawcy do
złożenia wyjaśnień w zakresie ceny oferty, gdy zostanie spełniony jeden z mierników,
o którym mowa w ww. przepisie. Zatem ocena zasadności wezwania wykonawcy do złożenia
wyjaśnień dotyczących budowy ceny oferty winna być dokonywana ad casum, bowiem
w okolicznościach danej sprawy zamawiający może nie skorzystać z wezwania wykonawcy
do złożenia wyjaśnień, o ile rozbieżność między ceną oferty a ubruttowioną wartością
szacunkową zamówienia lub średnią arytmetyczną cen wszystkich złożonych ofert wynika
z okoliczności oczywistych, które nie wymagają wyjaśnienia. W tym miejscu podkreślić należy,
iż odstąpienie przez zamawiającego od wezwania wykonawcy w ww. trybie winno mieć
charakter wyjątkowy i nie może być intepretowane w sposób rozszerzający.
Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny lub kosztu spoczywa
na wykonawcy (art. 90 ust. 2 ustawy Pzp). Ponadto stosownie do treści art. 90 ust. 3 ustawy
Pzp, zamawiający odrzuca ofertę wykonawcy, który nie udzielił wyjaśnień lub jeżeli dokonana
ocena wyjaśnień wraz ze złożonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską
cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia.
Zgodnie z utrwalonym już w orzecznictwie Izby poglądem, złożone przez wykonawcę
wyjaśnienia w zakresie ceny oferty lub kosztu, lub ich istotnych części składowych, winny być
konkretne, wyczerpujące i rozwiewające wątpliwości zamawiającego co do możliwości
wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ lub
wynikającymi z odrębnych przepisów. To na wykonawcy bowiem ciąży obowiązek wykazania,
jakie obiektywne czynniki pozwoliły mu na obniżenie ceny oferty oraz w jakim stopniu dzięki
tym czynnikom cena oferty została obniżona (por. wyrok KIO z dnia 2 lutego 2016 r. sygn. akt:
KIO 66/16).
Nadto wskazać należy, iż sytuacja prawna wykonawcy, który w odpowiedzi na
wezwanie zamawiającego do złożenia wyjaśnień, w tym dowodów, w przedmiocie rażąco
niskiej ceny, w ogóle ich nie złożył oraz wykonawcy, który złożył wyjaśnienia ogólnikowe
i niepoparte dowodami, jest taka sama. W obu bowiem przypadkach oferta wykonawcy
podlega odrzuceniu (por. KIO w wyroku z dnia 19 maja 2016 r. sygn. akt: KIO 722/16).

W pierwszej kolejności Izba wskazuje, że w przedmiotowym postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający wezwał wykonawcę WBPB do złożenia
wyjaśnień w zakresie ceny oferty, ponieważ cena zaoferowana przez Przystępującego była
niższa o ponad 30% od wartości szacunkowej zamówienia powiększonej o podatek VAT. Izba
podkreśla, iż konsekwencją wezwania wystosowanego przez Zamawiającego pismem
z dnia 7 lipca 2020 r. było powstanie domniemania, iż zaoferowana przez wykonawcę WBPB
cena oferty jest ceną rażąco niską, a obowiązkiem wykonawcy, było obalenie tego
domniemania w złożonych wyjaśnieniach, pod rygorem odrzucenia oferty. W tym miejscu
wskazać należy, iż za nieuzasadnioną na tym etapie postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego Izba uznała argumentację Zamawiającego dotyczącą rozważenia, czy
w nini
ejszej sprawie Zamawiający nie miał do czynienia z wyjątkiem, o którym mowa
w art. 90 ust. 1a pkt 1 ustawy Pzp, a wezwanie o wyjaśnienie nie było w istocie czynnością
zbędną w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, wynikłą z nadmiernej dbałości
Zamawiającego o literalne wypełnienie zapisów ustawy Pzp. Podkreślić należy, iż zadaniem
Izby
jest
ocena
działań
(zaniechań)
zamawiającego
podejmowanych
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, a nie hipotetyczne rozważania, czy
czynność wezwania wykonawcy do wyjaśnienia ceny oferty była zbędna, czy też nie. Jeżeli w
okolicznościach tej sprawy Zamawiający uważał, iż zachodzi wyjątek, o którym mowa
w art. 90 ust. 1a pkt 1 ustawy Pzp, to winien dać temu wyraz w dokumentacji postępowania
sporządzając stosowną notatkę z prac komisji przetargowej i odstąpić od wezwania
wykonawcy WBPB do wyjaśnienia sposobu kalkulacji ceny. Skoro jednak Zamawiający
wezwał wykonawcę WBPB do złożenia stosownych wyjaśnień i przedstawienia dowodów, to
zadaniem Izby jest ocena
złożonych przez wykonawcę wyjaśnień i prawidłowości zaniechania
odrzucenia
oferty
wykonawcy
WBPB.
Co więcej, jak przyznał Zamawiający
w toku rozprawy, rozważania komisji przetargowej co do błędu w szacunku zamówienia nie
zostały odzwierciedlone w żadnym dokumencie postępowania o udzielenie zamówienia
i
zaktualizowały się dopiero po udzieleniu wyjaśnień przez wykonawcę WBPB. Wziąwszy pod
uwagę powyższe, rozstrzygnięcie przedmiotowej sprawy wymagało zatem ustalenia, czy na
podstawie złożonych przez wykonawcę WBPB wyjaśnień Zamawiający był uprawniony do
uznania, że cena zaoferowana przez ww. wykonawcę nie jest rażąco niska.
Z
daniem Izby analiza treści wyjaśnień wykonawcy WBPB z 8 lipca 2020 r. w zakresie
ceny oferty nie pozw
ala na ich pozytywną ocenę w kontekście braku podstaw do odrzucenia
oferty ww. wykonawcy.
W ocenie składu orzekającego lektura złożonych przez wykonawcę WBPB wyjaśnień
prowadzi do wniosku, iż wykonawca nie wykazał, że zaoferowana przez niego cena nie jest
rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia. Złożonych przez wykonawcę WBPB

wyjaśnień nie można uznać za wyczerpujących, wszechstronnych, a przez to obalających
domniemanie ceny rażąco niskiej. Izba wskazuje, iż złożone przez wykonawcę WBPB
wyjaśnienia w przedmiocie ceny oferty były lakoniczne, hasłowe, często podnoszone przez
wykonawców ubiegających się o zamówienia publiczne jak np. kwestia doświadczenia
zdobytego podczas realizacji innych inwestycji. Izba wskazuje, iż jakakolwiek doświadczenie
wykonawcy WBPB zdobyte podczas realizacji
podobnych zamówień należy uznać za ważkie
w procesie kalkulacji ceny oferty, to nie jest to jednak czynnik
właściwy jedynie dla WBPB, ale
dla każdego z wykonawców zainteresowanych niniejszym postępowaniem z uwagi na
sformułowane przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu dotyczące
doświadczenia wykonawcy. Jednocześnie zauważyć należy, iż wykonawca WBPB nie
wyjaśnia w piśmie z dnia 8 lipca 2020 r. jakie przyjęte rozwiązania techniczne - wypracowane
podczas wykonywania innych
zamówień - wpłynęły na oszczędność wykonania
przedmiotowego zamówienia.
Odnośnie kwestii „sytuacji rynkowej” słusznie wskazał Odwołujący, że wykonawca
WBPB nie rozwinął ww. hasła, nie skonkretyzował jaką sytuację rynkową miał na względzie
w
ykonawca. Z kolei stanowisko zaprezentowane przez Zamawiającego w ww. zakresie nawet
gdyby uznać za słuszne, nie stanowiło wyjaśnień ceny oferty złożonych przez WBPB, lecz
przemyślenia Zamawiającego.
W kwestii argumentacji wykonawcy WBPB dotyczącej możliwości realizacji prac
projektowych własnymi siłami biura, ponieważ w biurze zatrudnieni są projektanci wszystkich
branż posiadający odpowiednie uprawnienia budowlane dostrzec należy niespójność
stanowiska Przystępującego z treścią złożonego oświadczenia co do zaangażowania
podwykonawców w zakresie wykonania dokumentacji projektowej w branży drogowej oraz
elektrycznej. W tym miejscu w
skazać również należy, iż z treści złożonych wyjaśnień nie
wynika jakie koszty poniesie ww. wykonawca w związku z zamiarem powierzenia wykonania
części zamówienia podwykonawcom, o czym stanowi art. 90 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp.
Słusznie także podnosił Odwołujący, iż wykonawca WBPB nie przedstawił kosztów
wynagrodzenia geodety, który stanowił podstawowy personel wymagany przez
Zamawiającego. Za nieuzasadnione należy uznać stanowisko Zamawiającego, który
wskazywał, że koszt pracy geodety został uwzględniony przez wykonawcę w kosztach
pośrednich, podczas gdy nie wynika to z treści złożonych wyjaśnień.
Izba wskazuje, iż nie bez znaczenia w okolicznościach niniejszej sprawy pozostaje fakt,
iż wykonawca WBPB nie przedstawił Zamawiającemu żadnych dowodów potwierdzających
sposób zbudowania ceny ofertowej zawarty w załączonej do wyjaśnień wycenie elementów
przedmiotu zamówienia w ujęciu cenowo – rzeczowym. Poza dość ogólną kalkulacją własną
– stanowiącą oświadczenie własne wykonawcy, które można traktować co najwyżej jako

integralną część wyjaśnień, obarczoną zresztą matematycznymi błędami jak w przypadku
kosztów projektanta w branży drogowej (w przypadku kosztów nadzoru autorskiego można
mówić o omyłce pisarskiej) wykonawca WBPB nie przedstawił żadnych dowodów
umożliwiających weryfikację dokonanych wyliczeń zawartych w owej wycenie. W takiej sytuacji
nie można skutecznie zbadać poszczególnych elementów cenowych, jeśli wykonawca nie
przedstawia Zamawiającemu, przyjętych do kalkulacji ceny oferty, założeń. Innymi słowy, nie
sposób zbadać, czy przyjęte przez danego wykonawcę wyliczenia są rzetelne, wiarygodne, w
sytuacji gdy wykonawca nie przedstawia żadnych dowodów potwierdzających sposób
zbudowania poszczególnych elementów kosztotwórczych, poprzestając na własnych
oświadczeniach w tym zakresie.
Co więcej Izba wskazuje, iż przedłożone przez wykonawcę WBPB jako dowód
zestawienie wynagrodzeń poszczególnych projektantów zaangażowanych do realizacji
niniejszego zamówienia nie było spójne z zestawieniem złożonym Zamawiającemu na
wezwanie w trybie art. 90 ust. 1 ustawy Pzp.
Dokonując analizy ww. dokumentów wskazać
należy, iż z dowodu złożonego podczas rozprawy wynika, iż wykonawca WBPB w branży
konstrukcyjnej przewidział dwóch projektantów, których suma wynagrodzenia w skali miesiąca
(5 000
zł brutto + 2 375 zł brutto z ½ etatu = 7 375 zł brutto) nie odpowiadała kwocie 10 000 zł
podanej w załączonej do wyjaśnień ceny oferty kalkulacji dla jednej osoby. Następnie Izba
wskazuje, iż ze złożonego dowodu obrazującego zestawienie wynagrodzeń wynika, iż
wykonawc
a WBPB przewidział do realizacji zamówienia trzech projektantów
w branży sanitarnej, których łączny miesięczny koszt wynagrodzenia stanowił 10 000 zł,
podczas gdy z wyceny dołączonej do wyjaśnień wynika, że nad projektem miały pracować
dwie osoby z ww. br
anży a stawka miesięcznego wynagrodzenia została określona na kwotę
15
000 zł dla każdej osoby. Kolejno Izba zauważa, że w przypadku osób wskazanych na
stanowisko projektantów w branży elektrycznej z przedłożonego dowodu wynika, iż
wykonawca WBPB zamierzał zaangażować do wykonania zamówienia trzy osoby, których
łączne wynagrodzenie w skali miesiąca wynosiło 16 750 zł. Z kolei z wyceny elementów
przedmiotu zamówienia dołączonej do wyjaśnień z dnia 8 lipca 2020 r. wynika, że w branży
elektrycznej dokumentacja
projektowa zostanie opracowana przez dwie osoby, których
miesięczne wynagrodzenie wyniesie 24 000 zł (2x12 000 zł). Jednocześnie Izba zauważa, iż
wykonawca WBPB nie wskazał w złożonych Zamawiającemu wyjaśnieniach, że
poszczególnym projektantom będzie przysługiwała premia przez cały okres trwania zadania,
jak również nie wskazywał na jej wysokość. Powyższe okoliczności potwierdzają, że
sporządzona przez Przystępującego WBPB wycena złożona Zamawiającemu była
nierzetelna, mimo że łączny koszt wynagrodzenia projektantów dedykowanych do realizacji
zamówienia był tożsamy w obu dokumentach.

Odnosząc się do złożonych przez Przystępującego aneksów do umów o pracę dla
sześciu projektantów oraz umowy z dnia 18 sierpnia 2020 r. oraz z dnia 13 kwietnia 2018 r.
wskazać należy, że ww. dowody nie mogły zostać wzięte pod uwagę przez Izbę. Izba
wskazuje, że postępowanie odwoławcze przed Krajową Izbą Odwoławczą stanowi ocenę
zakończonej procedury wyjaśniającej na okoliczność zaoferowania rażąco niskiej ceny. Tym
samy
m wszelkie informacje i dowody mające potwierdzać rzetelność i prawidłowość
skalkulowanej przez wykonawcę ceny, muszą być znane Zamawiającemu na etapie
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, po to aby Zamawiający mógł, po ich
analizie, podjąć decyzję w zakresie przyjęcia oferty lub jej ewentualnego odrzucenia. Nie jest
właściwym działanie wykonawcy, który w toku postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego nie dokłada należytej staranności w składaniu wyjaśnień i dowodów
w odpowiedzi na wezw
anie Zamawiającego, podejmując stosowne działania i intensyfikując
wysiłek w zakresie skompletowania dowodów mających uwiarygadniać jego stanowisko
dopiero na etapie postępowania odwoławczego przed Izbą. Co więcej, słusznie wskazał
Odwołujący, iż umowa z dnia 18 sierpnia 2020 r. została zawarta po terminie składania ofert,
zatem nie mogła zostać wzięta pod uwagę podczas wyceny oferty przez WBPB.

Podsumowując powyższe stwierdzić należy, iż wykonawca WBPB nie dołożył należytej
staranności w wyjaśnieniu Zamawiającemu sposobu kalkulacji ceny ofert, przez co w
konsekwencji nie wykazał, że zaoferowana przez niego cena nie jest ceną rażąco niską. Oferta
wykonawcy WBPB podlegała zatem odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1
pkt 4 w zw. z art. 90 ust. 3 ustawy Pzp.


Potwierdził się zarzut naruszenia art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, poprzez zaniechanie
wezwania wykonawcy
WBPB do uzupełnienia zobowiązań podmiotów trzecich DKS
PRACOWNIA PROJEKTOWA S.C. oraz PRODUS S.A. pomimo tego, że z przedłożonych
dokumentów nie wynika zakres zasobów udostępnianych przez ww. podmioty wykonawcy
WBPB
na potrzeby ubiegania się o udzielenie zamówienia.

Zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, j
eżeli wykonawca nie złożył oświadczenia,
o którym mowa w art. 25a ust. 1, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności,
o których mowa w art. 25 ust. 1, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia
postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą
wskazane przez zamawiającego wątpliwości, zamawiający wzywa do ich złożenia,
uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielania wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym,
chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta
wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

Wykonawca WBPB wraz z ofertą złożył zobowiązanie PRODUS S.A., w którym
wskazano, że ww. spółka oddaje Wykonawcy do dyspozycji zasoby w postaci „wiedzy
i doświadczenia w postaci branży elektrycznej i energoelektrycznej”
oraz zobowiązanie DKS
PRACOWNIA PROJEKTOWA S.C., w którym spółka zobowiązuje się oddać WBPB do
dyspozycji „wiedzę i doświadczenie w projektowaniu w branży drogowej”.

Izba wskazuje, iż analiza treści złożonych przez WBPB zobowiązań podmiotów
trzecich wraz z wykazem wykonanych zamówień (załącznik nr 3 do SIWZ) oraz wykazem osób
skierowanych do realizacji zamówienia (załącznik nr 4 do SIWZ) prowadzi do wniosku, iż
przedłożone zobowiązania nie dotyczyły udostępnienia zasobów w postaci wiedzy
i doświadczenia podmiotów trzecich w celu wykazania spełniania warunku udziału
w postępowaniu określonego w rozdziale VI ust. 1 pkt 2 lit. c tiret pierwsze SIWZ, bowiem
warunek ten samodzielnie spełnił wykonawca WBPB, co potwierdza treść załącznika nr 3 do
SIWZ oraz
złożone referencje. Wobec tego, iż poza ww. warunkiem udziału w postępowaniu,
wykonawcy obowiązani byli wykazać się spełnieniem warunku udziału w postępowaniu
w zakresie potencjału kadrowego (rozdział VI ust. 1 pkt 2 lit. c tiret drugie SIWZ), złożone przez
WBPB zobowiązania podmiotów trzecich mogły dotyczyć jedynie udostępnienia zasobów
osobowych.

Izba wskazuje, że nie można zgodzić się ze stanowiskiem prezentowanym przez
Zamawiającego oraz WBPB, iż na podstawie załączonych do oferty dokumentów Zamawiający
w sposób czytelny mógł ocenić zakres udostępnionych wykonawcy WBPB zasobów
podmiotów trzecich. Słusznie podnosił Odwołujący, że na podstawie analizy wykazu osób
skierowanych do realizacji zamówienia (załącznik nr 4 do SIWZ) oraz zobowiązań podmiotów
trzecich nie sposób wywieść, którzy z członków personelu wykonawcy WBPB stanowią zasoby
ww. podmiotów, a brak wiedzy w tym zakresie uniemożliwiał dokonanie procesu zbadania
sytuacji
podmiotowej
wykonawcy
WBPB
w sposób właściwy.

Co więcej, stanowisko zaprezentowane przez Zamawiającego oraz Przystępującego
WBPB
w toku rozprawy przed Izbą potwierdziło, że dokonana przez Zamawiającego czynność
weryfikacji
sytuacji
podmiotowej
ww.
wykonawcy
nie została przeprowadzana
w sposób poprawny. Zamawiający w toku rozprawy przed Izbą wyjaśnił, iż na podstawie
posiadanego doświadczenia we współpracy z WBPB przy realizacji innych zamówień zasadą
jest
, że wykonawca „wypożycza pracowników”. Jednocześnie Zamawiający wyjaśnił, iż na
podstawie oświadczenia podmiotu DKS PRACOWNIA PROJEKTOWA S.C., w którym spółka
zobowiązuje
się
oddać
WBPB
do
dyspozycji
wiedzę
i
doświadczenie
w projektowaniu w branży drogowej”
oraz treści załącznika nr 4 do SIWZ ustalił, że ww.
podmiot udostępnia zasoby kadrowe w postaci p. D. M.-S. wskazanej do realizacji zamówienia

jako osoba z uprawnieniami proje
ktowymi bez ograniczeń w specjalności inżynieryjnej –
drogowej.
Analogicznie Zamawiający ocenił zobowiązanie podmiotu PRODUS S.A. oraz treść
załącznika nr 4 do SIWZ w zakresie udostępnionej WBPB wiedzy i doświadczenia w branży
elektrycznej i energoelektrycznej.

Jakkolwiek powyższą analizę Zamawiającego można byłoby uznać za prawidłową
w odniesieniu do udostępnienia zasobów osobowych dotyczących p. D. M.-S. zważywszy na
to, iż wykonawca obowiązany był wykazać w ramach warunku udziału w postępowaniu
wskazanego w rozdziale VI ust. 1 pkt 2 lit. c tiret drugie SIWZ
, iż dysponuje jedną osobą do
realizacji niniejszego zamówienia w branży inżynieryjnej – drogowej, to w przypadku osoby
posiadającej uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności
instalacyjnej
w
zakresie
sieci,
instalacji
i
urządzeń
elektrycznych
i elektroenergetycznych
nie było to możliwe z uwagi na to, że Zamawiający oczekiwał
wykazania się przez wykonawcę dwoma osobami posiadającymi ww. uprawnienia budowlane.
St
ąd też na podstawie zobowiązania podmiotu trzeciego – PRODUS S.A. nie można było
ustalić w sposób niebudzący wątpliwości, czy podmiot ten oddaje do dyspozycji WBPB zasoby
osobowe dotyczące p. I. S. oraz p. P. P., czy też udostępnione zostają kwalifikacje zawodowe
jednej z ww. osób.

Izba zauważa, iż złożone w toku rozprawy przez Zamawiającego oraz Przystępującego
WBPB
wyjaśnienia
co
do
zakresu
udostępnianych
zasobów
osobowych
w przypadku osoby posiadającej uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych
i elektroenergetycznych były sprzeczne.

Zamawiający w toku rozprawy przed Izbą wyjaśnił, iż jego zdaniem PRODUS S.A.
udo
stępnił wykonawcy WBPB zasoby osobowe dotyczące p. P. P. Jednocześnie Zamawiający
wskazał, iż udostępnienie zasobów kadrowych nie dotyczyło p. I. S., ponieważ według
posiadanej przez Zamawiającego jest to pracownik WBPB. Z kolei wykonawca WBPB
wyjaśnił,
że
„wypożycza
p.
S.
i
p.
M.
”,
a nie p. P. P.
, który jest obecnie pracownikiem wykonawcy.

Powyższe potwierdza, iż analiza złożonych przez WBPB zobowiązań podmiotów
trzecich nie została przeprowadzona w sposób rzetelny, gdyż oparta została na
domniemaniach
co do zakresu udostępnionego potencjału kadrowego (poszczególnych
członków personelu wykonawcy), w dodatku niezgodnych z rzeczywistym stanem rzeczy
ustalonym podczas rozprawy.

Mając na uwadze powyższe Izba stwierdziła, iż zarzut naruszenia art. 26 ust. 3 ustawy
Pzp w zakresie jakim dotyczył zobowiązania podmiotu trzeciego – PRODUS S.A. potwierdził
się. Izba nie nakazała jednak Zamawiającemu wezwania wykonawcy WBPB na podstawie art.

26 ust. 3 ustawy Pzp do uzupełnienia ww. oświadczenia z uwagi na okoliczność, iż oferta tego
wykonawcy podlega odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 4 w zw. z art. 90 ust. 3 ustawy
Pzp.

Za uzasadniony Izba uznała zarzut naruszenia art. 26 ust. 3 ustawy Pzp poprzez
zaniechanie wezwania WBPB do uzupełnienia Jednolitych Dokumentów dla wspólników
podmiotu trzeciego DKS PRACOWNIA PROJEKTOWA S.C. pomimo tego, że Wykonawca
przedłożył jedynie Jednolity Dokument dla spółki cywilnej, która nie posiada podmiotowości
prawnej, a zatem nie posiada statusu wykonawcy w pos
tępowaniu.

Bezspornie wykonawca WBPB załączył do oferty JEDZ DKS PRACOWNIA
PROJEKTOWA S.C. podpisany przez jednego ze wspólników spółki cywilnej, tj. p. D. M.-Sz.

Izba podziela stanowisko prezentowane przez Odwołującego, iż zważywszy na
okoliczność, że spółka cywilna nie jest podmiotem praw i obowiązków, lecz ma charakter
umowy cywilnoprawnej, a zatem podmiotowość prawną mają wspólnicy tej spółki, a nie sama
spółka, koniecznym było złożenie JEDZ przez wszystkich wspólników spółki cywilnej.

Jednocześnie za nietrafione należało uznać stanowisko Zamawiającego podniesione
w odpowiedzi na odwołanie, który powoływał się na treść art. 25a ust. 5 ustawy Pzp. Izba
wskazuje, iż w okolicznościach niniejszej sprawy, tj. w sytuacji gdy wykonawca WBPB
powoływał się na zasoby innych podmiotów zastosowanie znajduje art. 25a ust. 3 pkt 1 ustawy
Pzp, który stanowi, że wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów,
w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania,
w zakresie, w
jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu składa
także jednolite dokumenty dotyczące tych podmiotów - jeżeli wartość zamówienia jest równa
lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8. Co więcej,
ww.
stanowisko Zamawiającego było sprzeczne z wymogami wynikającym z treści specyfikacji
istotnych warunków zamówienia (rozdział VIII ust. 1 tiret trzecie i czwarte),
w której Zamawiający wprost wskazał, iż wykonawca skład JEDZ podmiotu trzeciego, jeżeli
powołuje się na jego zasoby w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu
lub kryteriów selekcji, a także w przypadku podwykonawców, którym wykonawca zamierza
powierzyć wykonanie części zamówienia.
W świetle powyższego stwierdzić należy, iż Zamawiający był obowiązany do wezwania
wykonawcy WBPB
do uzupełnienia brakujących Jednolitych Dokumentów dla ww. podmiotu
trzeciego
. Zaniechanie Zamawiającego w powyższym zakresie stanowiło naruszenie art. 26
ust. 3 us
tawy Pzp, jednakże z uwagi na okoliczność, iż oferta WBPB podlegała odrzuceniu na
podstawie
art. 89 ust. 1 pkt 4 w zw. z art. 90 ust. 3 ustawy Pzp Izba nie nakazała
Zamawiającemu dokonania ww. czynności.

Za zasadny Izba uznała zarzut naruszenia art. 26 ust. 3 w zw. z art. 22a ust. 3 ustawy
Pzp poprzez zaniechanie wezwania
WBPB do uzupełnienia dokumentów potwierdzających
brak podstaw do wykluczenia podmiotów trzecich wykonawcy, tj. DKS PRACOWNIA
PROJEKTOWA S.C. i PRODUS S.A., na których zasoby powołuje się Wykonawca w celu
wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
Bezspornie wykonawca
WBPB nie przedłożył dokumentów potwierdzających brak
podstaw do wykluczenia podmiotów trzecich, tj. DKS PRACOWNIA PROJEKTOWA S.C.
i PRODUS S.A., na których zasoby się powoływał celem wykazania spełniania warunku
udziału w postępowaniu.
Zgodnie z postanowieniami
rozdziału VIII SIWZ Zamawiający oceni, czy udostępniane
wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja
finansowa lub ekonomicznej, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełnienia warunków
udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy
wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 13-22 oraz art. 24 ust. 5 pkt 1, 2
i 4.
W celu
potwierdzenia braku podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu
Zamawiający wymagał od wykonawcy złożenia: 1. aktualnego odpisu z właściwego rejestru
lub centralnej ewidencji informacji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy
wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji (…), 2. aktualnego zaświadczenia właściwego
naczelnika urzędu skarbowego (…), 3. aktualnego zaświadczenia terenowej jednostki
organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia
Społecznego (…), 4. aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie
określonym art. 24 ust. 1 pkt 13, 14, 21 ustawy wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy
przed terminem składania ofert oraz 5. oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec
niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne.
Stosownie do treści art. 25a ust. 3 pkt 1 ustawy Pzp, wykonawca, który powołuje się
na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw
wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków
udziału w postępowaniu składa także jednolite dokumenty dotyczące tych podmiotów - jeżeli
wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na
podstawie art. 11 ust. 8
. Zgodnie natomiast z § 9 ust. 2 rozporządzenia Ministra Rozwoju
z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od
wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2020 r. poz.1282),
z
amawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów
na zasadach określonych w art. 22a ustawy, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów

dokumentów wymienionych w § 5 pkt 1-9. Z powyższych przepisów wynika zatem, iż
zamawiający obowiązany jest żądać od wykonawcy polegającego na zdolnościach lub sytuacji
podmiotów trzecich na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp dokumentów
wymienionych w § 5 pkt 1–9 ww. rozporządzenia, w zakresie w jakim wymagał ich
przedstawienia w stosunku do wykonawcy oceniając brak podstaw do jego wykluczenia.
Podnoszona przez Przystępującego WBPB okoliczność, iż w rozdziale VIII SIWZ
Zamawiający nie wskazał, aby wykonawcy byli zobligowani do składania ww. dokumentów
w odniesieniu do podmiotów trzecich udostępniających wykonawcy swoje zasoby nie zwalnia
Zamawiającego z obowiązku stosowania powszechnie obowiązujących przepisów prawa,
nawet jeżeli SIWZ zawierała uchybienia w tym zakresie.
Mając na uwadze powyższe Izba uznała, iż podniesiony przez Odwołującego ww.
zarzut naruszenia art. 26 ust. 3 ustawy Pzp z uwagi na zaniechanie wezwania wykonawcy
WBPB do
uzupełnienia dokumentów potwierdzających brak podstaw do wykluczenia
podmiotów trzecich jest zasadny, z tym jednak zastrzeżeniem, iż dostrzec należy, że
Zamawiający nie przewidział badania wykonawcy oraz podmiotu trzeciego w zakresie
podstawy wykluczenia, o której mowa w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp, a to na potwierdzenie
tej przesłanki zamawiający może żądać m.in. aktualnego zaświadczenia właściwego
naczelnika urzędu skarbowego oraz aktualnego zaświadczenia terenowej jednostki
organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia
Społecznego (zob. uchwała KIO/KD 65/17). Na potwierdzenie obligatoryjnej przesłanki
wykluczenia wykonawcy
, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 15 ustawy Pzp właściwym
dokumentem jest
oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego
wyroku
sądu
lub
ostatecznej
decyzji
administracyjnej
o
zaleganiu
z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo -
w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji -
dokumentów potwierdzających dokonanie
płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie
wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności (§ 5 pkt 5 rozporządzenia
w sprawie dokumentów).
Reasumując, Zamawiający winien wezwać wykonawcę WBPB w trybie art. 26 ust. 3
ustawy Pzp do uzupełnienia dokumentów potwierdzających brak podstaw do wykluczenia
podmiotów trzecich w zakresie w jakim wymagał ich przedstawienia w stosunku do wykonawcy
oceniając brak podstaw do ich wykluczenia z wyłączeniem aktualnego zaświadczenia
właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz aktualnego zaświadczenia terenowej
jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego wobec braku przewidzenia badania przesłanki wykluczenia
z postępowania, o której mowa w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp. Z uwagi jednak na

okoliczność, iż oferta wykonawcy WBPB podlega odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1
pkt 4 w zw. z art. 90 ust. 3 ustawy Pzp Izba nie nakazała Zamawiającemu dokonania ww.
czynności.


Mając na uwadze powyższe orzeczono jak w sentencji.

W konsekwencji na podstawie art. 192 ust. 1 zdanie pierwsze ustawy Pzp Izba
orzekła w formie wyroku, uwzględniając odwołanie. O kosztach Izba orzekła na podstawie
art. 192 ust. 9 i 10 ustawy Pzp stosownie do jego wyniku. Zgodnie zaś z § 3 pkt 1 i 2 lit. b
rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie wysokości
i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu
odwoławczym i sposobu ich rozliczania (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 972 ze zm.), Izba zasądziła
od Zamawiającego na rzecz Odwołującego koszty strony poniesione z tytułu wpisu oraz
wynagrodzenia pełnomocnika na podstawie złożonej do akt faktury, stanowiące łącznie kwotę
18 600 zł.


Przewodniczący: ……………………………..Wcześniejsze orzeczenia:

Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie