eGospodarka.pl

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO2020 › Sygn. akt: KIO 1895/20
rodzaj: WYROK
data dokumentu: 2020-09-23
rok: 2020
sygnatury akt.:

KIO 1895/20

Komisja w składzie:
Przewodniczący: Andrzej Niwicki, Izabela Niedziałek - Bujak, Katarzyna Brzeska Protokolant: Piotr Cegłowski

po rozpatrzeniu na rozprawie w dniu
21 września 2019 r. w Warszawie odwołania wniesionego
do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 10 sierpnia 2020 r. przez wykonawcę PORR
S.A.,
ul. Hołubcowa 123, 02-854 Warszawa
, w postępowaniu prowadzonym przez
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, ul. Fredry 10, 61-701
Poznań
,

przy udziale:

A. wykonawcy Budimex S.A., ul. Siedmiogrodzka 9, 01-204 Warszawa
, zgłaszającego
przystąpienie do postępowania odwoławczego o sygn. akt: KIO 1895/20 po stronie
odwołującego,

B. wykonawcy
GRAPH'IT Sp. z o.o., ul. Stępińska 22/30/424, 00-739 Warszawa,
zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego o sygn. akt: KIO 1895/20
po stronie odwołującego,orzeka:

1.
Uwzględnia odwołanie i nakazuje zamawiającemu dokonanie zmiany treści
specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej jako: „SIWZ”) i
odpowiadających im postanowień ogłoszenia o zamówieniu w sposób następujący:

1/ pkt 6.2.2 lit, a), b) i c) ppkt V SIWZ) przez nadanie brzmienia zgodnie z
żądaniem odwołania sformułowanym w formie alternatywy,
2/ pkt 6.2.2 lit, c) pkt I SIWZ przez nadanie brzmienia
zgodnie z żądaniem
odwołania,

3/ pkt 6.2.2. lit. c) pkt II tiret trzecie SIWZ przez
skreślenie postanowienia,

4/ pkt 6.2.2 lit, c) pkt II tiret czwarte SIWZ przez nadanie brzmienia zgodnie z
żądaniem odwołania,

5/ pkt 14.2 ppkt 3 pkt 3f SIWZ przez nadanie brzmienia
zgodnie z żądaniem
odwołania;

2.
W pozostałym zakresie zarzuty odwołania oddala.

3.
kosztami postępowania obciąża Uniwersytet Medyczny im. Karola
Marcinkowskiego w Poznaniu, ul. Fredry 10, 61-
701 Poznań
i zalicza w poczet
kosztów postępowania odwoławczego kwotę 20 000 zł 00 gr (słownie: dwadzieścia
tysięcy złotych zero groszy) uiszczoną przez wykonawcę PORR S.A., ul.
Hołubcowa 123, 02-854 Warszawa
tytułem wpisu od odwołania;

3
.1. zasądza od zamawiającego Uniwersytetu Medycznego im. Karola
Marcinkowskiego w Poznaniu
na rzecz wykonawcy PORR S.A.,
ul. Hołubcowa 123,
02-854 Warszawa

kwotę 20 000 zł 00 gr (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych zero
gr)
stanowiącą koszty postępowania odwoławczego poniesione z tytułu wpisu od
odwołania.

Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zam
ówień publicznych
(Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.) na niniejszy wyrok - w terminie 7 dni od dnia jego
doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej do
Sądu Okręgowego w Poznaniu.

Przewodniczący:
………………………………

………………………………

………………………………Sygn. akt: KIO 1895/20

Uzasadnienie

Zamawiający: Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu prowadzi w
trybie przetargu nieograniczonego postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego,
którego przedmiotem jest „Budowa Centralnego Zintegrowanego Szpitala Klinicznego w
Poznaniu -
centrum medycyny interwencyjnej (etap I CZSK) w zakresie Modułów 1, 2a, 2b i
3b w formule „zaprojektuj i wybuduj" (znak sprawy: PN-52/20). Ogłoszenie o zamówieniu
zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym UE dnia 29.07.2020r. nr 2020/S 145-356162.

Odwołujący PORR S.A. z siedzibą w Warszawie wniósł odwołanie wobec następujących
czynności i zaniechań Zamawiającego:
1)
określenie warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej i
kwalifikacji zawodowych w sposób nieproporcjonalny do przedmiotu zamówienia i nadmierny
dla zweryfikowania zdolności wykonawcy do należytego wykonania przedmiotu zamówienia,
a w konsekwencji w sposób naruszający zasadę uczciwej konkurencji, równego traktowania
wykonawców i przejrzystości poprzez:
-
ustalenie warunku wykazania przez Wykonawcę wykonania co najmniej jednej usługi
polegającą na opracowaniu kompletu dokumentacji projektowej dla budowy obiektu
budowlanego w postaci Szpitala w rozumieniu pkt 6.2.2 lit, c) ppkt V SIWZ (pkt III.1.3) ppkt 1)
ogłoszenia i pkt 6.2.2 lit. a) i c) oraz pkt 6.2.2 lit. c) ppkt V SIWZ);
-
ustalenie warunku wykazania przez Wykonawcę wykonania co najmniej jednej roboty
b
udowlanej polegającej na budowie obiektu budowlanego w postaci Szpitala w rozumieniu pkt
6.2.2 lit, c) ppkt V SIWZ (pkt 111.1.3) pkt 2) ogłoszenia i pkt 6.2.2 lit. b) oraz pkt 6.2.2 lit. c)
ppkt V SIWZ);
-
sformułowaniu w pkt 6.2.2 lit, c) ppkt V SIWZ na potrzeby niniejszego postępowania
definicji własnej „Szpitala" (pkt 6.2.2 lit. c) ppkt V tiret pierwszy SIWZ);
-
ustalenie warunku wykazania przez Wykonawcę dysponowania osobą, którą
Wykonawca zamierza skierować do realizacji niniejszego zamówienia w funkcji
przedstawiciela wykonawcy -
kierownika/dyrektora projektu, która pełniła funkcję
przedstawiciela wykonawcy -
kierownika/dyrektora projektu przy realizacji od początku do
końca co najmniej dwóch inwestycji prowadzonych w formule zaprojektuj i wybuduj, której
przedmiotem była budowa budynku użyteczności publicznej o powierzchni użytkowej co
najmniej 12.000 m2 oraz wartości co najmniej 100.000.000 PLIM netto (pkt 111.1.3) pkt 3 tiret
pierwszy ogłoszenia i pkt 6.2.2 lit. c) pkt I SIWZ),

- ustalenie warunku wy
kazania przez Wykonawcę dysponowania osobą, którą Wykonawca
zamierza skierować do realizacji niniejszego zamówienia w funkcji projektanta specjalności
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociągowych i kanalizacyjnych posiadającą posiadającej uprawnienia i doświadczenie
określone w pkt 6.2.2 lit. c) pkt II tiret 2 SIWZ, w tym w zakresie projektowania wentylacji i
urządzeń wentylacji oraz warunku wykazania przez Wykonawcę dysponowania osobą, którą
Wykon
awca zamierza skierować do realizacji niniejszego zamówienia w funkcji projektanta
specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych posiadającą uprawnienia i doświadczenie
określone w pkt 6.2.2 lit. c) pkt II tiret 3 SIWZ obejmujące wykonanie kompletu dokumentacji
projektowej obejmującego instalacje gazów medycznych - co najmniej w zakresie tej instalacji
(Zamawiający nie dopuszcza sumowania powierzchni użytkowej różnych Szpitali) (pkt 6.2.2
lit. c) pkt II tiret 2 i 3
SIWZ, przy jednoczesnym dopuszczeniu możliwości łączenia tych funkcji
przez jedna osobę i wprowadzeniu odrębnej punktacji tych funkcji w kryterium Doświadczenie
Personelu (pkt III.1.3 pkt 3 tiret 3 i 4
ogłoszenia i pkt 6.2.2 lit. c) pkt II tiret 2 i 3 SIWZ;
ustalenie wymogu wykazania przez Wykonawcę dysponowania osobą, którą Wykonawca
zamierza skierować do realizacji niniejszego zamówienia w funkcji technologa medycznego,
posiadającą uprawnienia i doświadczenie określone w pkt 6.2.2 lit. c) pkt II tiret czwarty SIWZ,
w tym wykształcenie wyższe medyczne lub techniczne (pkt III.1.3 pkt 3 tiret piąty ogłoszenia i
pkt 6.2.2 lit. c) pkt II tiret czwarty SIWZ);
2)
dokonanie opisu przedmiotu zamówienia niejednoznacznie i nieczytelnie za pomocą
niedokładnych i niezrozumiałych określeń w zakresie BIM (pkt 2.16- 2.16i PFU);
3)
dokonanie opisu przedmiotu zamówienia w sposób naruszający zasady
proporcjonalności oraz uczciwej konkurencji obowiązujące w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego przez ustalenie sztywnych, kalendarzowych terminów realizacji
Umowy, tj. 15.12.2022 r. (Moduł 1) i 31.12.2023r. (zakończenie realizacji Przedmiotu Umowy);
4)
ukształtowanie postanowień projektu umowy z przekroczeniem granic swobody umów
oraz dopuszczalnych zasad rozłożenia ryzyka kontraktowego pomiędzy Stronami, a także w
sposób naruszający istotę umowy o roboty budowlane i sprzeczną z prawem modyfikację
obowiązków stron poprzez:
-
ustalenie sztywnych, terminów realizacji Umowy jw.
-
ustalenie zbyt krótkiego terminu opracowania Projektu Wykonawczego, Kosztorysu
Inwestorskiego i Zbiorczego Zestawienia Kosztów, tj. 2 tygodnie od dnia uzyskania
ostatecznych decyzji o udzieleniu pozwolenia na budowę (§ 6 ust. 1 pkt 4 Wzoru Umowy);
- u
stalenie szerokiego katalogu kar umownych przy jednoczesnym niewprowadzeniu górnego
limitu kar umownych (§ 16 Wzoru Umowy);

-
zastrzeżenie kar umownych „za naruszenie obowiązku pełnienia funkcji", np.
Kierownika/Dyrektora Projektu
(§ 16 ust. 1 pkt 4 lit. b)-e) Wzoru Umowy);
-
zastrzeżenie kar umownych za zwłokę w realizacji poszczególnych etapów robót
budowalnych określonych w harmonogramie rzeczowo-finansowym (HRF) (§ 16 ust. 1 pkt 9
Wzoru Umowy);
5)
nieprawidłowe ustalenie pozacenowego kryterium oceny ofert - Doświadczenie personelu
(DP), polegające na dwukrotnym punktowaniu w kryterium - projektanta sieci, instalacji i
urządzeń (pkt 11.2.5 ogłoszenia i pkt 14.2 ppkt 3e i 3f SIWZ);
6)
prowadzenie postępowania w sposób niezapewniający zachowania uczciwej
k
onkurencji oraz równego traktowania wykonawców.
2.
Zaskarżonym czynnościom i zaniechaniom Zamawiającego zarzucił naruszenie:
1)
art. 7 ust. 1 PZP poprzez przygotowanie i prowadzenie niniejszego postępowania w
sposób niezgodny z zasadami proporcjonalności i przejrzystości oraz niezapewniający
zachowania uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców;
2)
art. 22 ust. 1 pkt 2, art. 22 ust. 1 b pkt 3. art. 22 ust, 1 a, art. 22d ust. 1. art. 36 ust. 1
pkt 5 w zw. z art. 7 ust. 1 Pzp przez określenie warunków udziału w postępowaniu dotyczących
zdolności technicznej i zawodowej w zakresie w doświadczenia w projektowaniu i budowie
obiektów szpitalnych sposób nieproporcjonalny do przedmiotu zamówienia i nadmierny dla
zweryfikowania zdolności wykonawcy do należytego wykonania przedmiotu zamówienia, a w
konsekwencji w sposób naruszający zasady uczciwej konkurencji, równego traktowania
wykonawców i przejrzystości, co utrudniania potencjalnym wykonawcom (w tym
Odwołującemu) dostęp do niniejszego zamówienia i ogranicza krąg potencjalnych oferentów
poprzez:
-
ustalenie wymogu wykazania przez Wykonawcę wykonania co najmniej jednej usługi
polegającą na opracowaniu kompletu dokumentacji projektowej dla budowy obiektu postaci
Szpitala w rozumieniu pkt 6.2.3 c ppkt V SIWZ (pkt 6.2.2 lit. a SIWZ, 6.2.3 lit. c ppkt V SIWZ);
-
ustalenie wymogu wykazania wykonania co najmniej jednej roboty budowlanej
polegającej na budowie obiektu Szpitala w rozumieniu pkt 6.2.2 lit, c ppkt V SIWZ, pkt 6.2.2
lit. b) SIWZ w zw. z pkt 6.2.2 lit. c) ppkt V SIWZ);
-
sformułowaniu w SIWZ na potrzeby postępowania definicji własnej „Szpitala";
3)
art. 22 ust. 1 pkt 2, art. 22 ust. la w zw. 22 ust. 1 b pkt 3, art. 36 ust. 1 pkt 5 w zw. z art.
7 ust. 1 ustawy Pzp poprzez sformułowanie warunków udziału w postępowaniu w zakresie
doświadczenia osób, w sposób nieproporcjonalny do przedmiotu zamówienia i nadmierny dla
zweryfikowania zdolności do należytego wykonania przedmiotowego zamówienia, w sposób
dyskryminujący wykonawców i naruszający zasadę równego traktowania wykonawców i
uczciwej konkurencji, przez ustalenie warunku wykazania dysponowania osobą, którą
Wykonawca zamierza skierować do realizacji niniejszego zamówienia w funkcji:

-
przedstawiciela wykonawcy -
kierownika/dyrektora projektu, która pełniła funkcję
przedstawiciela wykonawcy -
kierownika/dyrektora projektu przy realizacji od początku do
końca co najmniej dwóch inwestycji prowadzonych w formule zaprojektuj i wybuduj, której
przedmiotem była budowa budynku użyteczności publicznej o powierzchni użytkowej co
najmniej 12.000 m2 oraz wartości co najmniej 100.000.000 PLN netto (pkt 6.2.2 c) pkt I SIWZ),
-
projektanta specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych posiadającą uprawnienia i
doświadczenie określone w pkt 6.2.2 lit. c) pkt II tiret trzeci SIWZ obejmujące w szczególności
wykonanie kompletu dokumentacji projektowej w zakresie instalacji gazów medycznych - co
najmniej w zakresie tej instalacji (pkt 6.2.2 lit. c) pkt II tiret trzeci SIWZ);
-
technologa medycznego, posiadającą uprawnienia i doświadczenie określone w pkt
6.2.2 lit. c) pkt II tiret czwarty, w tym wykształcenie wyższe medyczne lub techniczne;
4)
opis zamówienia w zakresie Wymagań BIM (pkt 2.16-2.16i PFU) – zarzut cofnięty;
5)
art. 29 ust. 1 i ust. 2 Pzp, art. 36 ust. 1 pkt 4 w zw. z art. 7 ust. 1 Pzp poprzez ustalenie
w § 3 ust. 1 Wzoru Umowy daty wykonania Modułu 1 i daty zakończenia realizacji zamówienia
jako okresu w tygodniach/miesiącach liczonych od dnia podpisania Umowy;
6)
art. 29 ust. 1 i ust. 2 Pzp w zw. z art. 36 ust. 1 pkt 3 i pkt 16 w zw. z art. 139 ust. 1 Pzp,
art. 36 ust. 1 pkt 16 w zw. z art. 3531 k.c. w zw. z art. 647 k.c. w zw. z art. 14 ust. 1 Pzp. przez
ukształtowanie treści stosunku zobowiązaniowego w zakresie odnoszącym się do przedmiotu
zamówienia w sposób naruszający jego właściwość (naturę), obowiązujące przepisy prawa
oraz równowagę stron i prowadzący do nadużycia własnego prawa podmiotowego, poprzez
ukształtowanie postanowień projektu Umowy w następujący sposób:
-
ustalenie sztywnych, kalendarzowych terminów tj. 15.12.2022r. (Moduł 1) i 31.12.2023
r. (zakończenie realizacji umowy) (§ 3 ust. 1 lit. a) i b) Wzoru Umowy);
-
ustalenie zbyt krótkiego terminu opracowania Projektu Wykonawczego, Kosztorysu
Inwestorskiego i Zbiorczego Zestawienia Kosztów, tj. 2 tygodnie od dnia uzyskania pozwolenia
na budowę (§ 6 ust. 1 pkt 4 Wzoru Umowy);
-
ustalenie szerokiego katalogu kar umownych przy jednoczesnym niewprowadzeniu
górnego limitu kar umownych (§ 16 Wzoru Umowy);
-
zastrzeżenie kar umownych „za naruszenie obowiązku pełnienia funkcji" np.
Kierownika/Dyrektora Projektu (§ 16 ust. 1 pkt 4 lit. b)-e) Wzoru Umowy);
-
zastrzeżenie kar umownych za zwłoką w realizacji poszczególnych etapów robót
budowalnych {§ 16 ust 1 pkt 9 Wzoru Umowy);
7)
art. 91 ust. 2 pkt 5 Pzp poprzez dwukrotne punktowanie w ramach kryterium oceny
ofert -
Doświadczenie personelu (DP), projektanta specjalności instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych;

8)
§ 15 rozp. Min. Infrastruktury z 2.09.2004 r. w sprawie zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu
funkcjonalno-
użytkowego przez zaniechanie sporządzenia PFU w zakresie Wymagań
dotyczących BIM w sposób umożliwiający ustalenie kosztów projektowych i robót
budowlanych oraz przygotowanie oferty;

3.
W oparciu o przedstawione zarzuty wn
iósł o nakazanie Zamawiającemu dokonania
zmiany treści ogłoszenia i SIWZ w następujący sposób:
-
pkt III.1.3 ppkt 1 i 2 ogłoszenia i pkt 6.2.2 lit, a), b) i c) ppkt V SIWZ) poprzez nadanie
następującego brzmienia:
„a) w okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie) wykonał należycie co najmniej jedną
usługę polegającą na opracowaniu kompletu dokumentacji projektowej (składającego się w
szczególności z projektu budowlanego i wykonawczego) dla budowy obiektu użyteczności
publicznej w postaci Szpitala, przy czym Zamawiający wymaga; by każdy z takich kompletów
dokumentacji projektowej będący przedmiotem takiej usługi dotyczył budowy obiektu o
powierzchni użytkowej co najmniej 12.000 m2 oraz o wartości kosztorysowej budowy nie
mniejszej niż 100 000 000 zł netto.”
„b) w okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie) należycie wykonał co najmniej jedną
robotę budowlaną polegającą na budowie obiektu użyteczności publicznej w postaci Szpitala
o powierzchni użytkowej nie mniejszej niż 12.000 m2 o wartości nie mniejszej niż 100 000 000
zł netto (wymóg powierzchni użytkowej i wartości musi być spełniony dla jednej budowy -
Zama
wiający nie dopuszcza sumowania wartości w tym zakresie dla różnych inwestycji);";
-
„Szpital - obiekt użyteczności publicznej w rozumieniu Rozporządzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny
odp
owiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2019.1065)";
-
pkt III
.1.3 ppkt 1 i 2 ogłoszenia i pkt 6.2.2 lit, a), lit, b) i lit, c) ppkt V SIWZ):
„a) w okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie) wykonał należycie co najmniej jedną
usługę polegającą na opracowaniu kompletu dokumentacji projektowej (składającego się w
szczególności z projektu budowlanego i wykonawczego) dla budowy Szpitala, tj. budynku lub
budynków określonych symbolem PKOB nr 1264 „Budynki szpitali i zakładów opieki
medycznej" (zgodnie z PKOB
wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30
grudnia 1999 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB) (DZ. U. nr 112,
poz. 1316 ze zm.), prz
y czym Zamawiający wymaga, by każdy z takich kompletów
dokumentacji projektowej będący przedmiotem takiej usługi dotyczył budowy obiektu o

powierzchni użytkowej co najmniej 12.000 m2 oraz o wartości kosztorysowej budowy nie
mniejszej niż 100 000 000 zł netto,"
„b) w okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie) należycie wykonał co najmniej jedną
robotę budowlaną polegającą na budowie Szpitala, tj. budynku lub budynków określonych
symbolem PKOB nr 1264 „Budynki szpitali i zakładów opieki medycznej" (zgodnie z Polską
Klasyfikacją Obiektów Budowlanych wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia
30 grudnia 1999 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB) (DZ. U. nr
112, poz. 1316 ze zm.), o powierzchni użytkowej nie mniejszej niż 12.000 m2 o wartości nie
mniejszej niż 100 000 000 zł netto (wymóg powierzchni użytkowej i wartości musi być
spełniony dla jednej budowy - Zamawiający nie dopuszcza sumowania wartości w tym
zakresie dla różnych inwestycji);
„Na potrzeby niniejszej SIWZ przez „Szpital" rozumie się pojedynczy budynek (lub zespół
budynków), w którym mieści się szpital w rozumieniu art. 2 pkt 9 ustawy z dnia 15 kwietnia
2011r. o działalności leczniczej, a ten budynek lub te budynki są określone symbolem PKOB
nr 1264 „Budynki szpitali i zakładów opieki medycznej" (zgodnie z PKOB)".
-
pkt 6.2.2 lit, c) pkt I SIWZ -
poprzez nadanie następującego brzmienia:
„dysponuje osobą, którą Wykonawca zamierza skierować do realizacji niniejszego zamówienia
w funkcji przedstawiciela wykonawcy -
kierownika/dyrektora projektu, posiadającą co najmniej
wykształcenie wyższe na kierunkach wskazanych w Załączniku nr 2 do Rozporządzenia
Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego
do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, jako kierunki
odpowiednie dla specjalności wskazanych w pkt 1-6 oraz 11-16 tego Załącznika, która pełniła
funkcję przedstawiciela wykonawcy - kierownika/dyrektora projektu przy realizacji (od
początku do końca, tj. od zawarcia umowy do pozwolenia na użytkowanie i protokołu odbioru
zakończonego wynikiem pozytywnym) co najmniej jednej inwestycji prowadzonej w formule
zaprojektuj i wybuduj,
przy czym przedmiotem tej inwestycji była budowa budynku
użyteczności publicznej (w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich
usytuowanie) o powierz
chni użytkowej co najmniej 12.000 m2 oraz każda z tych inwestycji
miała wartość co najmniej 100.000.000 PLN netto,";
-
pkt 6.2.2. lit. c) pkt II tiret trzeci SIWZ -
skreślenie w całości postanowienia w brzmieniu:
„dysponuje osobą, którą Wykonawca zamierza skierować do realizacji niniejszego zamówienia
w funkcji projektanta specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych posiadającą uprawnienia
budowlane do projektowania
w tej specjalności bez ograniczeń (zgodnie z art. 14 ust. 1 pkt 4
lit. b oraz ust 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane), która wykonała; po

zdobyciu uprawnień zawodowych (jako projektant ww. specjalności) min. 1 komplet
dokumentacji projek
towej (składający się w szczególności z projektu budowlanego i
wykonawczego), dotyczący budowy lub przebudowy obiektu budowlanego w postaci jednego
Szpitala o powierzchni użytkowej nie mniejszej niż 12.000 m2, obejmujący w szczególności
instalację gazów medycznych - co najmniej w zakresie tej instalacji, (Zamawiający nie
dopuszcza sumowania powierzchni użytkowej różnych Szpitali),";
pkt 6.2.2 lit, c) pkt II tiret czwarty SIWZ poprzez nadanie następującego brzmienia:
„dysponuje osobą, którą Wykonawca zamierza skierować do realizacji niniejszego zamówienia
w funkcji technologa medycznego, posiadającą co najmniej wyższe wykształcenie, która brała
udział, jako technolog medyczny, w wykonaniu - co najmniej w zakresie technologii medycznej
- co najmniej 1 kompletu
dokumentacji projektowej, (składającego się w szczególności z
projektu budowlanego i wykonawczego), dotyczącego budowy obiektu budowlanego w postaci
jednego Szpitala o powierzchni użytkowej nie mniejszej niż 12.000 m2 (Zamawiający nie
dopuszcza sumowania
powierzchni użytkowej różnych Szpitali)/
pkt 14.2 ppkt 3 pkt 3f SIWZ -
poprzez skreślenie pkt 3f i odpowiedni podział punktów, które
wykonawcy mogą uzyskać z tytułu wskazania osoby posiadającej doświadczenie opisane w
tym punkcie (max 3 punkty; waga 3 %) p
omiędzy pozostałe pozycje tego kryterium;
pkt 2.16-
2.16i PFU Wymagania dotyczące BIM - nakazanie Zamawiającemu opisu przedmiotu
zamówienia w zakresie Wymagań dotyczących BIM w sposób jednoznaczny i czytelny za
pomocą dokładnych i zdefiniowanych określeń w zakresie opisanym w niniejszym odwołaniu;

§ 3 ust. 1 Wzoru Umowy poprzez nadanie następującego brzmienia:
„1. Strony ustalają następujące terminy realizacji Umowy:
a)
wykonanie wszystkich zobowiązań związanych z częścią Modułu 1 obejmującą
Szpitalny Oddzi
ał Ratunkowy (SOR), opisany w Załączniku nr 5.2. do PFU: 31 miesięcy od
dnia zawarcia Umowy,
b)
zakończenie realizacji Przedmiotu Umowy (wykonanie wszystkich zobowiązań
umownych): 43 miesiące od dnia zawarcia Umowy, przy czym termin ten jest zastrzeżony na
korzyść Zamawiającego (art. 457 kc)".
§ 6 pkt 1 ppkt 4 Wzoru Umowy - poprzez nadanie następującego brzmienia:
„4) Projekt Wykonawczy: w terminie 6 miesięcy od dnia uzyskania ostatecznych decyzji o
zatwierdzeniu Projektu Budowlanego i udzielenia
prawomocnego pozwolenia na budowę
§ 6 pkt 1 ppkt 5) Wzoru Umowy - poprzez nadanie następującego brzmienia:
„5) Kosztorys Inwestorski, Zbiorcze Zestawienie Kosztów: w terminie 6 miesięcy od dnia
uzyskania ostatecznych decyzji o zatwierdzeniu Projektu Budowlanego i udzielenia
prawomocnego pozwolenia na budowę"
§ 16 ust. 1 pkt 4) lit. b)-e) Wzoru Umowy - skreślenie zapisów;

§ 16 ust. 1 pkt 9 Wzoru Umowy - skreślenie zapisów;
dodanie w ust. 5 w § 16 ust. 1 Wzoru Umowy w następującym brzmieniu:
„5. Łączna wysokość kar umownych przysługujących Zamawiającemu na podstawie
wszystkich tytułów przewidziany w Umowie nie może przekroczyć 10% wynagrodzenia
umownego brutto określonego w §12 ust. 1 Umowy.”
Uzasadnienie
Ponadto postanowienia SIWZ (w tym PFU i przyszłej umowy) zostały sformułowane w sposób
sprzeczny z prawem, tj. przepisami Pzp oraz kc, a także zasadami przejrzystości i uczciwej
konkurencji obowiązującymi w postępowaniu, co utrudnia przygotowanie prawidłowej oferty z
uwagi na brak możliwości prawidłowego oszacowania ryzyk oraz ustalenia zakresu robót
objętych zamówieniem oraz stwarza realne zagrożenie zawarcia niezgodnej z przepisami
prawa umowy
. Zakres prac objętych przedmiotem zamówienia oraz obowiązki Wykonawcy
zostały określone nieprecyzyjnie, z naruszeniem ekwiwalentności świadczeń i istoty umowy o
roboty budowlane oraz z przekroczeniem ryzyk mieszczących się w granicach wynagrodzenia
ryczałtowego. Zaskarżone zapisy SIWZ przenoszą na Wykonawcę dużą część ryzyk realizacji
Inwestycji, pomijając okoliczność, że niniejsze zamówienie będzie realizowane w systemie
„zaprojektuj i wybuduj".
Zamawiający ustanowił warunki udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej i
kwalifikacji zawodowych w pkt III.1.3) ogłoszenia „Zdolność techniczna i kwalifikacje
zawo
dowe" oraz pkt 6.2.2 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej: „SIWZ").
Z uwagi na formułę realizacji inwestycji „projektuj i buduj", opis przedmiotu zamówienia został
zawarty w Programie funkcjonalno-
użytkowym („PFU").

III.
Uzasadnienie zarzutów dot. warunku wykazania realizacji Szpitala.
1.
W pkt III.1.3) ogłoszenia „Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe" Zamawiający
wskazał, że uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że:
1)
w okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie) wykonał należycie co najmniej jedna
usługę polegającą na opracowaniu kompletu dokumentacji projektowej (składającego się w
szczególności z projektu budowlanego i wykonawczego) dla budowy obiektu budowlanego w
postaci Szpitala, przy czym Zamawiający wymaga, by każdy z takich kompletów dokumentacji
projektowej będący przedmiotem takiej usługi dotyczył budowy Szpitala o pow. użytkowej co
najmniej 12 000 m2 i
wartości kosztorysowej budowy nie mniejszej niż 100 000 000 PLN netto;
2)
w okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert należycie wykonał co
najmniej jedna robotę budowlana polegająca na budowie obiektu budowlanego w postaci
Szpitala o powierzchni użytkowej nie mniejszej niż 12 000 m2 o wartości nie mniejszej niż 100
000 000 PLN netto (wymóg powierzchni użytkowej i wartości musi być spełniony dla jednej

budowy -
Zamawiający nie dopuszcza sumowania wartości w tym zakresie dla różnych
inwestycji);
2.
Powyższe warunki zostały szczegółowo opisane w punkcie 6.2.2 SIWZ.
3.
W SIWZ, Zamawiający zamieścił definicję „Szpitala" wskazując, że przez to pojęcie
rozumie „pojedynczy budynek (lub zespół budynków), w którym mieści się szpital w rozumieniu
art 2 pkt 9 ustawy z
dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, który ma w swojej
strukturze co najmniej: (1)
oddział anestezjologii i intensywnej terapii, posiadający co
najmniej 10 stanowisk intensywnej terapii. (2)
blok operacyjny posiadający co najmniej 6
sal operacyjnych, w tym co najmniej dwie hybrydowe, oraz (3)
szpitalny oddział ratunkowy
(SOR) w rozumieniu art 3 pkt 9 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie
Medycznym, a w przypadku SOR poza granicami RP komórkę organizacyjną szpitala
udzielającą świadczeń opieki zdrowotnej w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego,
zaś ten budynek lub te budynki są określone symbolem PKOB nr 1264 „Budynki szpitali i
zakładów opieki medycznej" (zgodnie z PKOB) i zaliczają się do jednej z trzech niżej
wymienionych kategorii:
budynki instytucji świadczących usługi medyczne i chirurgiczne oraz pielęgnacyjne dla ludzi,
szpitale więzienne i wojskowe, szpitale kliniczne.
4.
Ponadto na potrzeby definicji terminu „Szpital" Zamawiający wyjaśnił, że „we
wszystkich m
iejscach SIWZ, w których Zamawiający odnosi się do doświadczenia
dotyczącego Szpitala (w powyższym rozumieniu) - Zamawiający dopuści również
doświadczenie odnoszące się do zaprojektowania/budowy jednego (lub kilku) z większej liczby
budynków składających się łącznie na zespół budynków, w którym to zespole mieści się szpital
w rozumieniu art 2 pkt 9 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej o ile ten
zaprojektowany/wybudowany budynek (lub budynki) jest określony wskazanym wyżej
symbolem PKO
B nr 1264 i należy do jednej ze wskazanych wyżej kategorii budynków dla tego
numeru oraz w tym zaprojektowanym/wybudowanym budynku (lub budynkach) wykonywana
jest działalność lecznicza polegająca na realizowaniu świadczeń szpitalnych w rozumieniu art.
2 pk
t 11 ustawy o działalności leczniczej, a nadto w projektowanym/wybudowanym budynku
lub projektowanych/wybudowanych budynkach mieści się:
(1)
oddział anestezjologii I intensywnej terapii, posiadający co najmniej 10 stanowisk
intensywnej terapii,
(2)
blok
operacyjny posiadający co najmniej 6 sal operacyjnych, w tvm co najmniej dwie
hybrydowe,
(3)
szpitalny oddział ratunkowy (SOR) w rozumieniu art. 3 pkt 9 ustawy z dnia 8 września
2006r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym, a w przypadku SOR poza granicami RP
komórkę organizacyjną szpitala udzielającą świadczeń opieki zdrowotnej osobom w stanie
nagłego zagrożenia zdrowotnego oraz jednocześnie ten zaprojektowany/wybudowany

budynek (lub budynki) spełnia inne wymogi wskazane w danym punkcie SIWZ, w
szczególności dotyczące powierzchni użytkowej.".
5.
Jednocześnie Zamawiający podkreślił, że na potrzeby definicji terminu „Szpital"
wymaga, aby określona powyżej liczba sal operacyjnych mieściła się na jednym bloku
operacyjnym oraz określona powyżej liczba stanowisk intensywnej terapii mieściła się na
jednym oddziale intensywnej terapii (nie jest dopuszczalne sumowanie liczby sal operacyjnych
z kilku bloków operacyjnych oraz liczby stanowisk intensywnej terapii z kilku oddziałów
anestezjologii i intensywnej terapii)".
6.
Warunki udziału w postępowaniu w postaci wymogu wykazania przez Wykonawcę
wykonania:
-
kompletu dokumentacji projektowej (składającego się w szczególności z projektu
budowlanego i wykonawczego) dla budowy obiektu budowlanego w postaci Szpitala (pkt III.1.3
ppkt
1) ogłoszenia i pkt 6.2.2 lit. a) SIWZ), oraz
-
jednej roboty budowlanej polegającej na budowie obiektu budowlanego w postaci
Szpitala (pkt 111.1.3 ppkt
2) ogłoszenia i pkt 6.2.2 lit. b) SIWZ),
uzupełnione definicją własna Szpitala zamieszczona w pkt 6.2.2 lit, cl ppkt V SIWZ są
nadmierne i nieproporcjonalne w stosunku do przedmiotu niniejszego zamówienia oraz
Zamawiający nie uwzględnił sytuacji rynkowej jaka ukształtowała się w związku z
postawionymi warunkami, przez co ograniczył dostęp do zamówienia wykonawcom dającym
rękojmię należytego jego wykonania.
7.
Ponadto warunki te nie są uzasadnione obiektywnymi potrzebami Zamawiającego. Nie
są to również wymagania minimalne oraz adekwatne do przedmiotu zamówienia. Natomiast
ograniczają krąg wykonawców, którzy mogą wziąć udział w postępowaniu. Są to zatem
warunki ograniczające konkurencję, a w zasadzie uniemożliwiają udział w postępowaniu
projektantom i wykonawcom działającym obecnie na polskim rynku budowlanym.
8.
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie Szpitala Klinicznego w Poznaniu w zakresie
Modułów 1,2a, 2b i 3b w formule „zaprojektuj i wybuduj", a przedłożony PFU nie zawiera
nietypowych rozwiązań.
9.
Podstawowymi elementami inwestycji jest budowa dwóch budynków zawierających
oddziały szpitalne, tj. Modułu 1" - Szpitalnego Oddziału Ratunkowego wraz z Centrum
Medycyny Ratunkowej i Interwencyjnej, 4 kondygnacje nadziemne i 1 oraz Modułu 2a -
budynku z odd
ziałami łóżkowymi, 5 kondygnacji nadziemnych, trzech łączników (Moduł 2b,
Moduł 3b, łącznik podziemny), lądowiska dla śmigłowców wraz z infrastrukturą i instalacjami
oraz budynków towarzyszących (np. portiernia, tlenownia).
10.
Powierzchnia użytkowa netto zasadniczej części budynku objętej przedmiotem
zamówienia, wraz z podpiwniczeniem wynosi ok. 25.055 m2, na co składają się wielkości:
Moduł 1: 15.630 m2,Moduł 2a: 6.215 m2,Moduł 2b: 1.685 m2,Moduł 3b: 1.525 m2.

11.12
Wymagania dotyczące konstrukcji ww. budynków (np. pkt 2.6 PFU) czy instalacji (np.
pkt 2.7, pkt. 2.9 PFU) nie różnią się od stawionych w postępowaniach, których przedmiotem
jest projektowanie i budowa obiektów użyteczności publicznej. Roboty są elementami
występującymi we wszystkich budynkach użyteczności publicznej i nie są robotami
wyjątkowymi dla przedmiotowej inwestycji jako instytucji wykonującej świadczenia medyczne.
13.
Odwołujący realizuje na rzecz różnych inwestorów zamówienia, których zakres
rzeczowy jest zbieżny z przedmiotem zamówienia, w tym zamówieniach na realizacje
budynków szpitalnych (np. budowa Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie-Prokocimiu).
14.
W ocenie Odwołującego wymagania w zakresie doświadczenia zawodowego
Wykonawców postawione przez Zamawiającego są nadmierne i nieadekwatne do charakteru
i stopnia trudności realizacji inwestycji będącej przedmiotem niniejszego postępowania.
15.
Zamawiający w różny sposób formułują warunki udziału w postępowaniu w przetargach
dotyczących szpitali, co odwołujący wykazał przykładami: Wielkopolskiego Centrum Onkologii,
Szpital Uniwersytecki w Krakowie-Prokocimiu, Szpital w Wejherowie.
16.
Zamawiający nie może żądać od potencjalnych wykonawców większej zdolności
zawodowej niż jest to niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia.
W
arunki powinny być proporcjonalne do przedmiotu zamówienia, nie mogą być nadmierne i
wygórowane w stosunku do przedmiotu zamówienia. Test proporcjonalności polega na
wykazaniu, że podjęte działania są adekwatne i konieczne do osiągnięcia wybranego celu.
P
ostawienie zbyt wygórowanego warunku udziału w postępowaniu może faworyzować
niektórych przedsiębiorców mimo, że inni także mogą wykonać przedmiot zamówienia.
17.
Zamawiający ograniczył krąg potencjalnych oferentów poprzez wprowadzenie definicji
własnej „Szpitala" pkt 6.2.2 lit. c) ppkt V SIWZ, która zawiera 4-krotne ograniczenie warunków
udziału w postępowaniu.
18.
Według wiedzy tylko Szpital Uniwersytecki w Krakowie-Prokocimiu posiada parametry
wymagane przez Zamawiającego, w zakresie usługi projektowej trzy: ww. oraz dwa jeszcze
nie zrealizowane, tj. projekt na pot
rzeby niniejszego postępowania oraz projekt na potrzeby
szpitala w Łodzi (Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego dla zadania: "Drugi
etap budowy Centrum Kliniczno Dydaktycznego UM w Łodzi wraz z Akademickim Ośrodkiem
Onkologicznym" UM w Łodzi) - przygotowane przez tą samą spółkę projektową.
19. 20. 21. 22. 23.24. N
ie jest również możliwe zdobycie na rynku europejskim wymaganego
przez Zamawiającego doświadczenia w zakresie wykonawstwa robót budowalnych z uwagi
na odmienny do polskiego sposób realizacji tego typu inwestycji, tj. podział realizacji na
odrębne pakiety zlecane w ramach odrębnych postępowań różnym wykonawcom
(projektowanie, budowa stanu surowego, wykończenie, projektowanie i dostawa wyposażenia
i sprzętu).Podmioty, które zrealizowały największą inwestycję tego typu w Polsce w okresie
ostatnich 10 lat nie spełnią kryterium postawionego przez Zamawiającego na budowę szpitala

o mniejszej powierzchni i wartości w stosunku do Szpitala w Krakowie-Prokocimiu. W myśl art.
22 ust. 1a Pzp, Zamawiający jest zobowiązany do określenia warunków udziału w
postępowaniu oraz wymaganych od wykonawców środków dowodowych w sposób
proporcjonalny do przedmiotu zamówienia oraz umożliwiający ocenę zdolności wykonawcy do
należytego wykonania zamówienia, w szczególności wyrażając je jako minimalne poziomy
zdolności.
25.
Zamawiający nie może ustalać nadmiernych i nieadekwatnych w stosunku do
przedmiotu zamówienia wymagań. Zobowiązany jest do określenia warunków udziału w
sposób proporcjonalny do przedmiotu zamówienia (w szczególności skali, złożoności i innych
istotnych warunków realizacji) oraz umożliwiający ocenę zdolności wykonawcy do należytego
wykonania zamówienia, w szczególności wyrażając je jako minimalne poziomy zdolności.
„Zamawiający powinien się ograniczyć do wymagań minimalnych - gwarantujących jednak
osiągnięcie pełnych celów prowadzonego postępowania.
26.27.
Warunki udziału w postępowaniu nie mogą zatem dyskryminować podmiotów zdolnych
do wy
konania oraz faworyzować jednych kosztem pozostałych. Zamawiający powinien
dopuścić do udziału w postępowaniu każdego wykonawcę należycie przygotowanego i
obiektywnie zdolnego do jego realizacji, a
„obowiązkiem Zamawiającego jest nie tylko
odniesienie się do przedmiotu zamówienia, ale też ocena sytuacji rynkowej" (KIO 8/17).
28.
Z uwagi na powyższe warunki postawione przez Zamawiającego w zakresie wykazania
doświadczenia w projektowaniu/wykonawstwie Szpitala w rozumieniu autorskiej definicji
Zamawiającego są nadmierne i nieproporcjonalne. Uniemożliwią złożenie oferty i ubieganie
się o udzielenie zamówienia podmiotom, które mogą realnie zrealizować zamówienie.
29.
Budynki przeznaczone na potrzeby opieki zdrowotnej zaliczane są do budynków
użyteczności publicznej rozporządzenia MI z 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2019.1065).
Wskazany akt nie zawiera odrębnych regulacji dotyczących szpitali.
30.
Doświadczenie zdobyte zatem przy projektowaniu i realizacji obiektów użyteczności
publicznej o wartości i powierzchni zbliżonej lub większej od obiektu będącego przedmiotem
niniejszego postępowania, z uwagi na analogiczny stopień trudności pod względem
projektowymi i realizacyjnym, daje g
warancję prawidłowej realizacji zamówienia.
31.
Wykonawca proponuje dokonanie opisu warunków udziału poprzez ograniczenie definicji
Szpitala do budynku lub budynków określonych symbolem PKOB nr 1264 „Budynki szpitali i
zakładów opieki medycznej zgodnie z Polską Klasyfikacją.
32. 33.
Brak jest w szczególności uzasadnienia technicznego i prawnego do formułowania
warunków udziału w postępowaniu w oparciu o liczbę sal operacyjnych w bloku operacyjnym
(w tym wyprowadzania wymogu dotyczącego 2 sal hybrydowych) oraz warunku
zastrzegającego, aby wymagana liczba sal operacyjnych mieściła się na jednym bloku

operacyjnym oraz określona liczba stanowisk intensywnej terapii mieściła się na jednym
oddziale intensywnej terapii.
Nie ilość sal operacyjnych czy stanowisk intensywnej terapii
stanowi o doświadczeniu wykonawcy, a tym bardziej ich lokalizacja „na jednym oddziale czy
„w jednym bloku". Rozwiązania techniczne oraz przepisy prawa budowlanego, normy
branżowe i warunki sanitarno-higieniczne dla 6 sal w jednym bloku operacyjnym nie różnią się
od rozwiązań dla 6 sal oddalonych od siebie.
34. 35.
W pkt IX załącznika nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019 r.
w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia
podmiotu wy
konującego działalność leczniczą (Dz.U.2019r.595) określono wymagania
dotyczące bloku operacyjnego składającego się co najmniej z jednej sali. Nie ma odrębnych
wymagań dotyczących bloków operacyjnych składających się z 4, 5 czy 6 sal operacyjnych.
S
posób opisu jest nieprawidłowy również z uwagi na posłużenie się pojęciami nie mającymi
legalnych definicji, a jedynie używanych w materiałach reklamowych i języku potocznym, przy
jednoczesnym braku definicji tych pojęć w postanowieniach SIWZ, tj. są to przede wszystkim
pojęcia: „oddziału anestezjologii i intensywnej terapii" „sale hybrydowe".
36.
Zamawiający sformułował warunki w zakresie doświadczenia i potencjału kadrowego
odwołując się zamiennie do pojęcia „Szpitala" SIWZ lub „budynku użyteczności publicznej"
rozumieniu Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie).
37.
Obniżone wymaganie dotyczące doświadczenia przy realizacji „budynku użyteczności
publiczn
ej" Zamawiający zastrzegł w odniesieniu do osób kluczowych do prawidłowej realizacji
inwestycji, tj. przedstawiciela wykonawcy - kierownika/dyrektora projektu, kierownika budowy,
kierownika robót specjalności instalacyjnej i menadżera BIM.
38.
Brak jest uz
asadnienia do tak istotnego różnicowania wymagań w stosunku do
warunku doświadczenia Wykonawcy i doświadczenia kluczowej kadry, którą Wykonawca
zamierza skierować do realizacji zamówienia. Prowadzi to to sytuacji, w której Wykonawcy
dysponujący zespołem pracowników o odpowiednim doświadczeniu i kwalifikacjach nie będą
mogli uczestniczyć w postępowaniu z uwagi na zaporowe warunki udziału w postępowaniu.
39. 40. U
zasadniona i konieczna dla zapewnienia konkurencyjności postępowania jest
modyfikacja warunków udziału w zakresie doświadczenia Wykonawcy (w szczególności
definicji Szpitala) w sposób zaproponowany przez Odwołującego. Wymagania nie mają
oparcia
w
warunkach
rynkowych,
na
polskim
rynku
praktycznie
nie
ma
wykonawców/projektantów, którzy mogliby wylegitymować zasobami spełniającymi tak
postawione warunki. Analogicznie trudności z tym mieliby również wykonawcy zagraniczni.
IV.
Uzasadnienie zarzutów dot. wymogu wykazania doświadczenia kadry.
1.
Warunki dysponowania osobami z doświadczeniem opisanym w pkt 6.2.2 lit. c) pkt I i II
SIWZ w części kwestionowanej przez Odwołującego są nieproporcjonalne do przedmiotu

zamówienia oraz umożliwiają eliminację z niniejszego postępowania wykonawców, którzy dają
gwarancję prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia.
a)
przedstawiciel wykonawcy - kierownik/dyrektor projektu
2. 3.4.5.6.
Wymaganie dysponowania osobą, posiadającą co najmniej wykształcenie wyższe
na kierunkach wskazanych w Załączniku nr 2 do Rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju
z dnia 29 kwietnia 2019r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, jako kierunki odpowiednie dla
specjalności wskazanych w pkt 1-6 oraz 11-16 tego Załącznika, która pełniła funkcję
przedstawiciela wykonawcy - kierownika/d
yrektora projektu przy realizacji (od początku do
końca, tj. od zawarcia umowy do pozwolenia na użytkowanie i protokołu odbioru
zakończonego wynikiem pozytywnymi co najmniej dwóch inwestycji prowadzonych w formule
zaprojektuj i wybuduj, przy czym przedmiot
em każdej z tych inwestycji była budowa budynku
użyteczności publicznej o powierzchni użytkowej co najmniej 12.000 m2 oraz każda z tych
inwestycji miała wartość co najmniej 100.000.000 PLN netto, w sposób nieuzasadniony
ogranicza konkurencję w tym postępowaniu. Jest bowiem sytuacją niezwykle rzadką, aby w
przypadku wieloletnich inwestycji o tak dużej skali (z uwagi na powierzchnię i wartość) jak
wskazana w ww. warunku, trwających często po kilka lat (od rozpoczęcia projektowania do
zakończenia realizacji) jedna osoba pełniła wskazaną funkcję przez ten okres czasu. W
praktyce budowlanej w przypadku kontraktów „zaprojektuj i wybuduj" inna osoba (zazwyczaj
architekt) jest kierownikiem kontraktu na etapie projektowania, a po rozpoczęciu robót
budowlanych taką funkcję przejmuje osoba z doświadczeniem realizacyjnym - zazwyczaj z
wykształceniem konstrukcyjnym.
b)
projektant specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych. Zamawiający wymaga, aby
osoba skierowania do realizacji zamówienia w funkcji projektanta specjalności instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i
kanalizacyjnych posiadała uprawnienia budowlane do projektowania w tej specjalności bez
ograniczeń (art. 14 ust. 1 pkt 4 lit. b oraz ust. 3 pkt 1 ustawy Prawo budowlane), która wykonała,
po zdobyciu uprawnień zawodowych (jako projektant ww. specjalności) min. 1 komplet
dokumentacji projektowej (składający się w szczególności z projektu budowlanego i
wykonawczego), dotyczący budowy lub przebudowy obiektu budowlanego w postaci jednego
Szpitala o powierzchni użytkowej nie mniejszej niż 12.000 m2, obejmujący w szczególności
instalację i urządzenia wentylacji - co najmniej w zakresie tych instalacji i urządzeń
(Zamawiający nie dopuszcza sumowania powierzchni użytkowej różnych Szpitali).
Jednocześnie Zamawiający ustanowił kolejny warunek, że Wykonawca wykaże dysponowanie
osobą, w funkcji projektanta specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych posiadającą

uprawnienia budowlane do projektowania w tej specjalności bez ograniczeń, która wykonała,
po zdobyciu uprawnień zawodowych (jako projektant ww. specjalności) min. 1 komplet
dokumentacji projektowej (składający się w szczególności z projektu budowlanego i
wykonawczego), dotyczący budowy lub przebudowy obiektu budowlanego w postaci jednego
Szpitala o powierzchni użytkowej nie mniejszej niż 12.000 m2, obejmujący w szczególności
instalacje gazów medycznych - co najmniej w zakresie tej instalacji (Zamawiający nie
dopuszcza sumowania powierzchni użytkowej różnych Szpitali).
P
rzedstawiony sposób konstruowania warunków udziału w postępowaniu jest niezgodny z
przepisami Pzp oraz w sposób niekonkurencyjny może wpłynąć na wyniki postępowania. Pkt
6.2.2. lit. c) pkt II tiret drugi oraz trzeci SIWZ zawierają w identyczne wymagania dotyczące
kwalifikacji i doświadczenia projektanta specjalności instalacyjnej. Zapisy się dublują.
W praktyce projektowej zazwyczaj ta sama osoba bowiem projektuje zarówno „instalację i
urządzenia wentylacji" oraz „instalację gazów medycznych", ponieważ projektowanie instalacji
technologicznych (tj. instalacji gazów medycznych) nie wymaga dodatkowych/szczególnych
uprawnień budowlanych. Zamawiający dopuszcza łączenie funkcji osób wymienionych w
ramach zespołu co najmniej pięciu osób, co oznacza, że przy uwzględnieniu łączenia funkcji
zespół osób skierowanych do realizacji zamówienia, nie może liczyć mniej niż pięć osób.
Jednocześnie w myśl pkt 14.2 (Kryteria Wyboru Oferty) ppkt 3e i 3f SIWZ, osoby wskazane w
pkt 6.2.2 pkt II lit. c) tiret drugi i trzeci SIWZ są odrębnie punktowane (max. po 3 punkty każda
z tych osób). W konsekwencji z tytułu w wskazania tej samej osoby w celu wykazania
spełniania warunków określonych w pkt 6.2.2. lit. c) pkt II tiret drugi oraz trzeci SIWZ, tj.
projektanta specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych,
wenty
lacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, możliwe jest uzyskanie 6
punktów. Natomiast maksymalnie w ramach tego kryterium Wykonawca może uzyskać 20 pkt.
I
nstalacje technologiczne w zakresie gazów medycznych stanowią ok. 0,5% wartości budowy
inw
estycji będącej przedmiotem niniejszego postępowania. Nałożenie obowiązku wykazania
dysponowania projektantem, który wykonał projekt obejmujący instalację gazów medycznych,
nie jest uzasadnione z uwagi na wartość instalacji i brak obowiązku posiadania
odrębnych/specjalnych uprawnień do projektowania tego typu instalacji. To warunek
nieproporcjonalny i nieadekwatny do przedmiotu postępowania.
Należy przy tym zauważyć, że Zamawiający nie sformułował takiego warunku w odniesieniu
do innych branż instalacyjnych (elektrycznej, ochrony pożarowej, wodociągowej i
kanalizacyjnej itp., które stanowią ok. 20% wartości inwestycji (każdego szpitala).
Jednocześnie dopuszczenie łączenia ww. funkcji przez jedną osobą i zastrzeżenie ich
odrębnej punktacji w pkt 14.2 ppkt 3e i ppkt 3f SIWZ, powoduje sztuczne zdublowanie punktacji
wykonawcy, który dysponuje taką osobą. Podkreślić przy tym należy, że w odniesieniu do ww.
projektantów Zamawiający wymaga wykazania doświadczenia przy projektowaniu Szpitala w

rozumieniu pkt 6.2.2 li
t. c) ppkt V SIWZ. Kryterium te, jak wskazano powyżej, spełniają tylko
trzy projekty szpitali w Polsce. Z uwagi na powyższe ww. wymagania w połączeniu z zasadami
punktacji określonymi w pkt 14 SIWZ w sposób istotny zaburzają konkurencyjność niniejszego
pos
tępowania.
c)
technolog medyczny
20. Zamawiający ustanowił warunek dysponowania osobą, w funkcji technologa medycznego,
posiadająca co najmniej wyższe wykształcenie medyczne lub wykształcenie techniczne.
Brak uzasadnionych i prawnych podstaw do wprowadzenia ww. warunku w zakresie
kierunkowego wykształcenia wyższego. V. Uzasadnienie zarzutów dot. Kryterium oceny ofert
(pkt 14 SIWZ).
1.
Zamawiający w pkt 14.1 SIWZ ustalił następujące kryteria oceny ofert: 1) cena (C) -
waga 60%, 2) gwarancja (G) -
waga 20%, 3) doświadczenie personelu (DP) - waga 20%.
2.
Zamawiający w pkt 6.2.2. pkt II lit. c) tiret drugi i trzeci SIWZ, wymaga, wykazania przez
wykonawców dysponowania osobą/osobami - projektanta specjalności instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji
i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i
kanalizacyjnych posiadającą uprawnienia i kwalifikacje określone w tych postanowieniach,
która wykonała komplet dokumentacji projektowej obejmujący w szczególności odpowiednia
instalację i urządzenia wentylacji lub instalację gazów medycznych.
3.
Przyjęty przez Zamawiającego sposób opisu warunków udziału w postępowaniu
dotyczący projektantów instalacji wentylacyjnej i gazów medycznych, możliwość łączenia tych
funkcji przez jedną osobę oraz zasady punktacji w ramach kryterium Doświadczenie personelu
(DP), w sposób sztuczny wpływają na wynik postępowania.
4.
Możliwość uzyskania 6 pkt za wskazanie jednej osoby do pełnienia dwóch funkcji z
jednoczesnym postawieniem wymogu realizacji dokumentacji projektowej Szpitala o
parametrach ściśle określonych w pkt 6.2.2 lit. c) ppkt V SIWZ, w sposób nieuzasadniony
faworyzuje określony krąg wykonawców. Wymogi postawione przez Zamawiającego nie mają
oparcia w warunkach rynkowych, ponieważ na rynku krajowym nie ma praktycznie
wykonawców mogących się wylegitymować zasobami spełniającymi tak postawiony warunek,
a trudności z tym mieliby również wykonawcy zagraniczni.
5.
Wykonawca ma świadomość, że Zamawiający opracowując warunki udziału w
postępowaniu powinien kierować się minimalnym poziomem zdolności, tj. umożliwiać
ubieganie się o udzielenie zamówienia publicznego wykonawcom, którzy mogliby je należycie
wykonać, ponieważ to warunki stanowią barierę wyznaczającą możliwość złożenia przez
wykonawcę oferty, a inny charakter mają kryteria oceny ofert, a szczególnie kryteria
pozacenowe.
6.
Celem kryteriów pozacenowych jest bowiem przede wszystkim wybór
najkorzystniejszej oferty, a więc Zamawiający może ustanowić je w sposób bardziej

zawężający niż warunki udziału w postępowaniu. Jednakże ustalając ww. kryteria
Zamawiający musi uwzględniać zasady udzielenia zamówień.
7.
Zgodnie z art. 91 ust. 2 pkt 5 Pzp kryteriami oceny ofert może być cena lub koszt i inne
kryteria odnoszące się do przedmiotu zamówienia w szczególności kwalifikacje zawodowe i
doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia, jeżeli mogą mieć znaczący
wpływ na jakość wykonania zamówienia. Przedmiotowe kryterium może wiązać się z oceną
personelu wykonawcy wyznaczonego do realizacji zamówienia, jeśli odnosi się do przedmiotu
zamówienia i jeśli może mieć znaczący wpływ na jakość jego wykonania.
8.
O ile ustalone kryteria odnoszą się przedmiotu zamówienia (z zastrzeżeniem
odniesienia do definicji Szpitala), to dublowanie kryterium, które wpływa na punktację w
postępowaniu, stanowi naruszenie zasad udzielania zamówień, w szczególności uczciwej
konkurencji i przejrzystości. Natomiast wybór danego kryterium musi zapewnić możliwość
efektywnej konkurencji. Natomiast tak skonstruowane kryterium nie spełnia tego wymogu.
9.
Wykonawca wnosi o wykreślenie z kryterium Doświadczenie Personelu (DP) -
projektanta specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych posiadającego doświadczenie
przy projektowaniu instalacji gazów medycznych oraz podział punktów, które wykonawcy
mogą uzyskać za wskazanie osoby posiadającej ww. doświadczenie (max 3 punkty; waga 3
%) w po
między pozostałe pozycje tego kryterium.
VII.
Uzasadnienie zarzutów dot. Wzoru Umowy.
1.
Zamawiający sformułował postanowienia przyszłej Umowy w sposób wykraczający poza
obiektywne potrzeby Zamawiającego i ochronę interesu publicznego.
„Zgodnie z art 353.1 kodeksu cywilnego strony zawierające umowę mogą ułożyć stosunek
pra
wny według swego uznania, byleby jego treść lub cel nie sprzeciwiały się właściwości
(naturze) stosunku, ustawie ani zasadom współżycia społecznego. Zachowanie interesu
publicznego w realizacji zamówienia nie może zatem polegać na narzucaniu Wykonawcy
waru
nków umownych, które w jednoznaczny sposób uprzywilejowują pozycję Zamawiającego
oraz ograniczają krąg podmiotów ubiegających się o zamówienie.
a)
termin realizacji inwestycji
1.
Wykonawca powinien wykonać wszystkie zobowiązania związane z częścią Modułu 1
obejmującą Szpitalny Oddział Ratunkowy (SOR) - do dnia 15.12.2022 r. oraz zakończyć
realizację Przedmiotu Umowy do dnia 31.12.2023r. (§ 3 ust. Pkt 1 i 2) Wzoru Umowy). W § 3
ust. 1 Umowy, Zamawiający ustalił terminy zakończenia Modułu 1 i całej inwestycji datami
dziennymi. Taka konstrukcja określania terminów nie uwzględnia specyfiki realizacji inwestycji
będącej przedmiotem zamówienia, tj. okoliczności i zmiennych mogących mieć wpływ na
możliwość zachowania terminów. Ustalając termin Zamawiający musi uwzględnić wymagania
wskazane w art. 29 ust. 1 Pzp, a także okoliczności mające wpływ na treść oferty wykonawcy

i jego późniejszego zobowiązania wynikającego z zawartej umowy. W ocenie Odwołującego
zakres robót przewidzianych do wykonania w ramach niniejszego zamówienia, nie pozwala na
przyjęcie, że jego realizacja będzie możliwa w terminie wymaganym przez Zamawiającego.
Inwestycja obejmuje szeroki zakres prac projektowych i budowlanych, w skład których
wchodzą elementy całkowicie niezależne od wykonawcy. Zamawiający oczekuje uzyskania
kilku decyzji o pozwoleniu na użytkowanie, ponieważ m.in. wymaga finansowego (w
kosztorysie i HRF) oraz dokumentacyjnego wydzielenia SOR w strukturze kompletnej
dokumentacji Modułu 1, umożliwiającej jego wybudowanie i właściwe rozliczenie oraz
pozwalającej na wystąpienie z wnioskiem o wydanie decyzji o Pozwoleniu na częściowe
użytkowanie w terminie do 15.12.2022 r.Przepisy nie zabraniają określania terminu realizacji
przedmiotu zamówienia za pomocą dat, ale jednocześnie nakładają na Zamawiającego
konieczność takiego kształtowania postępowania, aby prowadziło ono do zawarcia ważnej i
skutecznej umowy
. Postępowanie nie może prowadzić do zawarcia umowy o świadczenie
niemożliwe. Z uwagi na możliwość wydłużenia się niniejszego postępowania oraz ustalenie
przez Zamawiającego nierealnych terminów na opracowanie Projektu Wykonawczego oraz
Kosztorysu Inwestorskiego i Zestawienia Kosztów (§ 6 ust. 1 pkt 4) i pkt 5) Wzoru Umowy),
nie będzie możliwe w ocenie Odwołującego, wykonanie inwestycji w założonym przez
Zamawiającego okresie, a w konsekwencji powstaje zagrożenie, że umowa zawarta w wyniku
przeprowadzenia niniejszego postępowania będzie umową o świadczenie niemożliwe. W
okresie ustalonym trudno będzie przeprowadzić cały proces budowlany (obejmujący fazę
projektowania, uzgadniania dokumentacji, uzyskiwania niezbędnych decyzji uprawnionych
organów, budowy i oddania do użytkowania) dla zamówienia będącego przedmiotem
niniejszego postępowania. W związku powyższym Odwołujący wnosi o modyfikację § 3 ust. 1
Wzoru Umowy przez określenie terminów, daty wykonania Modułu 1 i daty zakończenia
realizacji zamówienia jako okresu w tygodniach/miesiącach liczonych od podpisania Umowy i
nadanie mu brzmienia:
„1. Strony ustalają następujące terminy realizacji Umowy:
a)
wykonanie wszystkich zobowiązań związanych z częścią Modułu 1 obejmującą
Szpitalny Oddział Ratunkowy (SOR), opisany w Załączniku nr 5.2. do PFU: 31 miesięcy od
dnia zawarcia Umowy,
b)
zakończenie realizacji Przedmiotu Umowy (wykonanie wszystkich zobowiązań
umownych): 43 miesiące od dnia zawarcia Umowy, przy czym termin ten jest zastrzeżony na
korzyść Zamawiającego (art. 457 kc)".
b) termin opracowania dokumentacji wykonawczej
1.-3.
Zgodnie § 6 pkt 1 ppkt 4 Wzoru Umowy, wykonawca ma obowiązek dostarczyć Projekt
Wykonawczy w terminie 10 miesięcy od dnia zawarcia Umowy, co wydaje się terminem
realnym.
Jednak w § 5 pkt 4 Wzoru Umowy określa, że Projekt Wykonawczy należy sporządzić

jako uszczegółowienie Projektu Budowlanego, co jest zgodne z zasadami wykonywania prac
projektowych;
wykonawcy pozostanie jedynie 0,5 miesiąca na wykonanie Projektu
Wykonawczego, ponieważ do momentu uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę nie
wiadomo
, czy projekt zyska aprobatę administracji publicznej i Zamawiającego.
4.
Zamawiający przed wszczęciem niniejszego postępowania przeprowadził
postępowanie na wykonanie dokumentacji projektowej niniejszej inwestycji, którego efektem
jest dokumentacja projektowa (załącznik nr 3.1 do PFU). Ww. dokumentacja stanowi materiał
wyjściowym, na którego bazie Wykonawca wykona dokumentację projektowo-kosztorysową.
6.
T
ermin opracowania dokumentacji wykonawczej § 6 pkt 1 ppkt 4 Wzoru Umowy jest
zbyt krótki, tj. są 2 tygodnie od dnia udzielenia pozwolenia na budowę. Zamawiający ustalając
ww. t
ermin preferuje wykonawcę, który już wykonał w ramach uprzedniego zamówienia projekt
budowlany i wykonawczy, ponieważ zakres prac w obu zamówieniach w 90% pokrywa się.
Odwołujący wnosi o zmianę zapisu w §6 pkt 1 ppkt 4 Umowy i nadanie mu ntreści: „4) Projekt
Wykonawczy: w terminie 6 miesięcy od dnia uzyskania ostatecznych decyzji o zatwierdzeniu
Projektu Budowlanego i udzielenia prawomocnego pozwolenia na budowę" oraz analogicznie
§6 pkt 1 ppkt 5) Wzoru Umowy poprzez nadanie mu następującej treści: „5) Kosztorys
Inwestorski, Zbiorcze Zestawienie Kosztów: w terminie w terminie 6 miesięcy od dnia
uzyskania ostatecznych decyzji o zatwierdzeniu Projektu Budowlanego i udzielenia
prawomocnego pozwolenia na budowę'’.
c)
kary umowne przewidziane w § 16 ust 1 pkt 4 lit b)-e) Wzoru Umowy
1.-4.
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20 000 zł za każdy
stwierdzony przypadek naruszenia:
,,b) za naruszenie obowiązku pełnienia przez kierowników
robót i Kierownika budowy funkcji opisanych w Załączniku nr C do Umowy lub c)
za
naruszenie obowiązku pełnienia funkcji Kierownika/Dyrektora Projektu przez osobę wskazaną
w Ofercie, lub d)
za naruszenie obowiązku pełnienia funkcji Menedżera BIM przez osobę
wskazaną w Ofercie lub e) za naruszenie obowiązku pełnienia funkcji technologa
medycznego przez osobę wskazaną w Ofercie".
5.-9.
Z uwagi na powyższe Odwołujący wnosi o skreślenie § 16 ust. 1 pkt 4) lit. b)-e) Umowy.
d)
1.
W myśl § 16 ust. 1 pkt 9 Wzoru Umowy, wykonawca będzie zobowiązany do zapłaty
Zamawiającemu kary umownej w wysokości 0,001% wynagrodzenia umownego brutto
określonego w §12 ust. 1 Umowy za każdy dzień zwłoki (kara nakładana będzie na
Wykonawcę kwartalnie) w realizacji poszczególnych etapów robót budowlanych, określonych
w harmonogramie rzeczowo-finan
sowym robót budowlanych (HRF).Załącznik nr 5.2 do PFU
„wskazuje, że Wykonawca będzie zobowiązany zrealizować zadanie zgodnie terminami w
PFU i Umowie, przy czym roboty budowlane zobowiązany jest realizować zgodnie z
opracowanym przez siebie harmonogramem,
sporządzonym na podstawie wytycznych
Zamawiającego zawartych w tym załączniku. Jednak ww. załącznik nie zawiera podziału robót

budowlanych na etapy ani wytycznych, w jaki sposób wykonawca w harmonogramie miałby
wprowadzić podział robót budowlanych na etapy. 5.Ponadto w myśl Załącznika nr 5.2 do
PFU „Wytyczne podziału środków kosztów. Etapowanie", Rozliczeniowy Harmonogram
Rzeczowo-
Finansowy (HRF) jest harmonogramem z podziałem miesięcznym i należy go
opracować z uwzględnieniem grup i podgrup jak dla harmonogramu podstawowego oraz z
podziałem podgrup na elementy o szczegółowości nie mniejszej niż wg Słownika CPV.6.Z
uwagi na powyższe nie jest możliwe ustalenie, w jaki sposób oraz w jakim celu miałaby zostać
wprowadzone w harmonogramie etapowanie inwestycji, skoro nie jest ono wymagane ani do
odbiorów robót ani do ich rozliczenia. Ponadto z uwagi na ww. niekonsekwentne i
niejednoznaczne zapisy dokumentacji przetargowej poszczególni wykonawcy mogą założyć
różne ilości etapów i w oparciu o to założenie odmiennie skalkulować ryzyko z tytułu kar
umownych.
Obowiązkiem Zamawiającego jest dokładne określenie elementów umowy, które
wpływają na szacowanie przez wykonawcę ryzyka związanego z jej wykonaniem. Natomiast
wskazane postanowienia Umowy są nieprecyzyjne i mogą spowodować opracowanie przez
poszczególnych wykonawców nieporównywalnych ofert. Wykonawca wnosi o skreślenie § 16
ust. 1 pkt 9 projektu Umowy.
e)
1. 2. 3.
Zamawiający § 16 Wzoru Umowy ustanowił szeroki katalog kar umownych
(ponad 20 kategorii), który nie jest ograniczony żadnym limitem. Powyższe postanowienia
umowy w sposób istotny naruszają zasady równości stron stosunku zobowiązaniowego oraz
ekwiwalentności świadczeń z umowy wzajemnej, a także zasadę proporcjonalności. Brak
górnego limitu kar umownych powoduje bowiem, że Wykonawca, który wykona zobowiązanie
z naruszeniem obowiązków umownych sankcjonowanych przez Zamawiającego w § 16 Wzoru
Umowy, może zostać obciążony karami umownymi przekraczającymi wartość kary umownej
z tytułu odstąpienia od umowy (10% wynagrodzenia brutto; § 16 ust. 1 pkt 1) Wzoru Umowy).
4. 5.
Ponadto w takim przypadku ograniczona jest możliwość rzetelnej oceny ryzyk
uwzględnianych w trakcie kalkulacji oferty, co ogranicza krąg potencjalnych oferentów.
Wykonawcy kalkulując cenę ofert powinni posługiwać się porównywalnymi parametrami
wyjściowymi. Natomiast w sytuacji gdy Zamawiający nie ustalił górnego limitu kar umownych,
wykonawcy nie otrzymali porównywalnych danych, w oparciu o które mogliby skalkulować
porównywalne oferty. Powyższe zapisy naruszają zatem podstawowy cel postępowań
prowadzonych w oparciu o przepisy Pzp, tj. wyłonienia wykonawcy gwarantującego należyte
wykonanie zobowiązania, na rzecz wykonawców, którzy podejmują ryzyko spekulacyjne przy
kalkulacji oferty.
„Ponadto rozwiązania niekoniecznie muszą w pełni chronić interes publiczny,
który jest pojęciem szerszym niż tylko interes zamawiającego.
Z uwagi na powyższe w celu przywrócenia równowagi kontraktowej, Wykonawca wnosi o
wprowadzenie zapisu ustalającego górny limit kar umownych z wszystkich tytułów w
wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto określonego w §12 ust. 1 Umowy.

Do postępowania odwoławczego po stronie odwołującego przystąpienia zgłosili: Budimex S.A.
z siedzibą w Warszawie oraz Graph’IT S.A. z siedzibą w Warszawie.

Strony i uczes
tnicy postępowania odwoławczego przedstawili stanowiska.
Odwołujący podtrzymał zarzuty odwołania z wyłączeniem cofniętych w toku posiedzenia.
Przypomniał, iż kwestionuje wymienione w odwołaniu warunki udziału w postępowaniu,
sposób oceny ofert i postanowienia umowne jako nadmierne i nieadekwatne do przedmiotu
zamówienia. Przypomniał sformułowaną przez Zamawiającego definicję szpitala, z której
wynikają wymogi w rzeczywistości uniemożliwiające dostęp do zamówienia. Przypomniał, że
nie
kwestionuje wymogów dotyczących powierzchni i wartości prac referencyjnych. Wskazał
na określenia użyte w specyfikacji nieposiadające formalnej definicji, w tym co do sali
hybrydowej, nazw oddziałów szpitala i sposobu rozmieszczenia oddziałów/sal w obiekcie.
Przypom
niał, że wymagane parametry referencyjne spełnia wyłącznie szpital w Krakowie
Prokocimiu zrealizowany przez konsorcjum, którego członkiem był Odwołujący, natomiast
żaden z członków nie będzie w stanie wykorzystać referencji z tej realizacji z uwagi na udział
w części zamówienia, a nie w realizacji całości.
Wskazał brak limitu kar umownych, a także zastrzeżenie kar powiązanych z etapami realizacji,
które to etapy nie występują w tym przedmiocie zamówienia. Wyraził wątpliwości co do nowo
określonych treści specyfikacji przedstawionych przez Zamawiającego w odpowiedzi na
odwołanie. Wskazał, że inwestycja jest planowana do realizacji w latach 2018-2025 co wynika
z uchwały Rady Ministrów i w konsekwencji oznacza to, że oczekiwane terminy realizacji są
realne.

Przystępujący Graph’it wskazał na ograniczenie konkurencyjności postępowania przez
podanie definicji szpitala.
Złożył dokumenty dot. różnych realizacji na potwierdzenie tezy.
Wskaz
ał, że Zamawiający niezasadnie popiera jedną firmę w postępowaniu, tj. Industrial
Project ograniczając konkurencję. Przystępujący ocenia, że stanowisko przedstawione w
piśmie Zamawiającego jest niejednoznaczne i nie wynika z niego rzeczywista modyfikacja
treści specyfikacji.

Przystępujący Budimex stwierdził, że żadna z realizowanych przez niego inwestycji
szpitalnych nie spełnia wymogów szpitala referencyjnego w niniejszym postępowaniu.
Stwierdz
ił, że nie ma istotnej różnicy w budowie szpitala a innego obiektu użyteczności
publicznej
, jak również usytuowanie poszczególnych sal w obiekcie; nie ma się większego
doświadczenia poprzez posadowienie sal w określonym umiejscowieniu. Wskazał też na brak
definicji sali hybrydowej. Pop
arł zarzuty dotyczące kar umownych. Wskazał, że w orzeczeniu

KIO 1834/20 nakazano zmniejszenie l
imitu kar ze 100% do 20% wartości przedmiotu
zamówienia. Zauważył, że termin składania ofert upływa z końcem tygodnia i nie ma pewności
jaka treść specyfikacji będzie wiążąca w tym terminie.

Zamawiający stwierdził, że przedmiotem zamówienia jest skomplikowana inwestycja
nieporównywalna z innymi wskazanymi przez Przystępującego. Ustalona treść definicji
szpitala odpowiada oczekiwanej realizacji przedmiotu zamówienia. Wskazał na znaczenie
kwalifikacji osób w zakresie instalacji sieci. Stwierdził, że wymagane terminy realizacji są
wynikiem wiążących terminów ustalonych z instytucjami finansującymi. Prace projektowe, w
tym projekty wykonawcze sporządzane są równolegle, a tym samym nieprawdziwa jest teza o
wymogu sporządzenia projektów wykonawczych w ciągu 2 tygodni. Ustalenie żądanego limitu
kar umownych uznał za nieposiadające podstaw prawnych. Wskazał przy tym na instytucję
miarkowania kar w kodeksie cywilnym oraz przepisy Covid. Stwierdził, że w postępowaniu
etapy wynikają z rodzaju przewidywanych prac, w szczególności etapem I są prace
projektowe. Podkreślił, że w prowadzonym postępowaniu nie preferuje żadnego wykonawcy.
Wniósł o oddalenie odwołania.
Natomiast w złożonej na rozprawie pisemnej odpowiedzi na odwołanie oświadczył, co
następuje:
A. W ODN
IESIENIU DO ZARZUTÓW DOTYCZĄCYCH siwz.
1. PORR S.A. zakwestionował definicję szpitala przyjętą w pkt. V SIWZ. Po analizie
podniesionych zarzutów, Zamawiający proponuje zmianę definicji w następujący sposób:
Szpital -
pojedynczy budynek (lub zespół budynków), w którym mieści się szpital w -30,1/1
rozumieniu art. 2 pkt 9 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej który ma w
swojej strukturze co najmniej (1) oddział anestezjologii i intensywnej terapii, posiadający co
najmniej 10 stanowisk int
ensywnej terapii, (2) blok operacyjny posiadający co najmniej 6 sal
operacyjnych oraz (3) szpitalny oddział ratunkowy (SOR). Zamawiający dopuszcza możliwość
zlokalizowania ww. oddziałów w więcej niż jednym podmiocie leczniczym.
2.
W zakresie zdolności technicznej, odwołujący PORR S.A. wniósł o wydłużenie okresu
z 10 do 12 lat za jaki Zamawiający uzna doświadczenie w zakresie projektowania.
Zamawiający uznaje ten zarzut i proponuje zmianę pkt 6.22. lit. a SIWZ w następujący sposób:
Warunki udziału w postępowaniu: zdolność techniczna
PROJEKT: w okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie) wykonał należycie co najmniej jedną
usługę polegającą na opracowaniu kompletu dokumentacji projektowej (składającego się w
szczególności z projektu budowlanego i wykonawczego) dla budowy obiektu budowlanego w
postaci Szpitala, przy czym Zamawiający wymaga, by każdy z takich kompletów dokumentacji
projektowej będący przedmiotem takiej usługi dotyczył budowy Szpitala o powierzchni

użytkowej co najmniej 10.000 m2 oraz o wartości kosztorysowej budowy nie mniejszej niż 100
000 000 zł brutto,
3.
W zakresie zdolności technicznej, odwołujący PORR S.A. wniósł o wydłużenie okresu z 10
do 12 lat za j
aki Zamawiający uzna doświadczenie w zakresie projektowania. Zamawiający
uznaje ten zarzut i proponuje zmianę pkt 6.2.2. b SIWZ w następujący sposób:
b) w okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy - w tym okresie) należycie wykonał co najmniej jedną inwestycję
polegającą na budowie obiektu budowlanego w postaci Szpitala o powierzchni użytkowej nie
mniejszej niż 10.000 m2 oraz o wartości nie mniejszej niż 100 000 000 zł brutto (wymóg
powierzchni użytkowej oraz dla wartości musi być spełniony dla jednej budowy - Zamawiający
nie dopuszcza sumowania wartości w tym zakresie dla różnych inwestycji);
4.
PORR S.A. zgłosił zastrzeżenia co do wymogów stawianych kierownikowi/ dyrektorowi
projektu (pkt 6.2.2. I SIWZ).
Zamawiający dokonuje zmiany SIWZ i uzna warunek z pkt. pkt 6.2.2.I SIWZ za spełniony,
jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje osobą, którą skieruje do funkcji przedstawiciela
kierownika/dyrektora projektu posiadającą doświadczenie w co najmniej jednej inwestycji
prowadzonej w formule zaprojektuj i wybuduj, przy czym przedmiotem inwestycji była budowa
budynku użyteczności publicznej (w rozumieniu Rozporządzenia MI Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich
usytuowanie) o pow.
uż. co najmniej 10.000 m2 oraz każda z tych inwestycji miała wartość co
najmniej 100.000.000 PLN brutto.
6. PORR S.A. wniósł o modyfikację SIWZ w zakresie pkt. 6.2.2. Il tiret czwarte SIWZ w
odniesieniu do wymogów stawianych technologowi medycznemu.
Zamawiający modyfikuje w tym zakresie SIWZ i uzna, że Wykonawca dysponuje osobą, którą
zamierza skierować do realizacji niniejszego zamówienia w funkcji technologa medycznego,
jeżeli posiada ona co najmniej wykształcenie wyższe, brała udział, jako technolog medyczny,
w wykonaniu - co najmniej w zakresie technologii medycznej co najmniej 1 kompletu
dokumentacji projektowej, (składającego się w szczególności z projektu budowlanego i
wykonawczego)
, dotyczącego budowy obiektu budowlanego w postaci jednego Szpitala o
powierzchni użytkowej nie mniejszej niż 10.000 m2 (Zamawiający nie dopuszcza sumowania
powierzchni użytkowej różnych Szpitali)
B. 1 . Odwołujący PORR S.A. wniósł zastrzeżenia co do pkt 3f kryterium wyboru oferty (pkt 14
SIWZ).
Zamawiający usuwa z SIWZ ten wymóg.
C
. 1 . PORR S.A. wniósł o zmianę § 3 ust. 1 projektu umowy.
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę umowy w tym zakresie. Zamawiający podaje, że
zamówienie jest finansowane częściowo ze środków unijnych, częściowo z dotacji celowej
oraz innych źródeł finansowania. Określenie w ust. 1 S 3 umowy terminów jej realizacji wynika

z zawartych przez Zamawiającego umów o dofinansowanie. Niewykonanie lub opóźnienie się
z wykonaniem realizac
ji zamówienia może się wiązać z utrudnieniem lub niemożliwością
dotrzymania warunków umowy na dofinansowanie, a w konsekwencji z utratą tych środków,
zwłaszcza, gdy wszystkie prace objęte przedmiotem zamówienia są ze sobą związane
zarówno pod względem technologicznym, funkcjonalnym, jak i organizacyjnym. Wobec
powyższego zasadne jest oznaczenie terminu realizacji umowy konkretną datą.
2. Zamawiający dokonuje zmiany ust. 1 § 6 projektu umowy i nadaje mu nowe brzmienie:
„§ 6 ust. 1 Terminy wykonania dokumentacji - „Wykonawca wykona komplet dokumentacji
projektowo kosztorysowej, składającej się w szczególności z: 1) Projektu budowlanego, 2)
Projektu wykonawczego, 3) Kosztorysu inwestorskiego wraz ze Zbiorczym Zestawieniem
Ko
sztów, 4) Zezwoleń i uzgodnionych projektów, o których mowa w § 1 ust. 2 pkt 1 lit. f Umowy,
i uzyska ostateczną Decyzję o zatwierdzeniu Projektu Budowlanego i udzieleniu pozwolenia
na budowę w terminie do 12 miesięcy od dnia zawarcia Umowy." Ponadto Zamawiający
skreśla treść ust. 4 i ust. 5 § 6 projektu umowy.
3.
Zamawiający dokonuje zmiany § 16 ust. 1 pkt 4) projektu umowy i nadaje mu nowe
brzmienie:
„4) za naruszenie obowiązku:
a) wykonywania dokumentacji projektowo-
kosztorysowej przez osobę wskazaną w Ofercie lub
b)
pełnienia funkcji Kierownika/Dyrektora Projektu przez osobę wskazaną w Ofercie, lub
c)
pełnienia funkcji technologa medycznego przez osobę wskazaną w Ofercie,
karę umowną w wysokości 20 000 zł (dwadzieścia tysięcy złotych) za każdy stwierdzony
przypadek naruszenia,”
Zamawiający wskazuje, że przedstawiona zmiana jest z jednej strony wynikiem zmian SIWZ,
a z drugiej strony częściowym uwzględnieniem odwołania. Pozostawienie ww. przepisu w
zaproponowanym kształcie zabezpiecza interesy Zamawiającego i ogranicza się zastrzeżenie
kar umownych do osób pełniących najważniejsze funkcje w ramach realizacji inwestycji ze
strony Wykonawcy.
Zamawiający nie wyraża zgody na żądanie skreślenia § 16 ust. 1 pkt. 9) projektu umowy.
Zamawiający raz jeszcze podaje, że zamówienie jest finansowane częściowo ze środków
unijnych, częściowo z dotacji celowej oraz innych źródeł finansowania. A zawarte przez niego
umowy nakładają na Zamawiającego obowiązek ich terminowego rozliczenia. Istotne jest
zatem przestrzeganie przez Wykonawcę harmonogramu rzeczowo finansowego i możliwość
obciążenia go karami umownymi za jego nieprzestrzeganie.
Zamawiający nie wyraża zgody na ustalenie limitu kar umownych - uzupełnienie umowy o
maksymalną wartość kar umownych, które może naliczyć Zamawiający.. Obowiązujące
przepisy prawa nie przewidują takiego obowiązku. Ponadto przepisy kodeksu cywilnego
regu
lujące kwestie kar umownych zapewniają potencjalnemu Wykonawcy wystarczającą
ochronę.

Zamawiający na podstawie art. 186 ust. 2 ustawy pzp wniósł o umorzenie postępowania
odwoławczego w zakresie, w którym uznał odwołania. Ponadto na podstawie art. 186 ust. 6
pkt 1 ustawy pzp
, Zamawiający wnosi o wzajemne zniesienie kosztów postępowania w ww.
zakresie.

Krajowa Izba Odwoławcza po przeprowadzeniu rozprawy z udziałem stron, na podstawie
zebranego materiału dowodowego w sprawie, z uwzględnieniem stanowisk stron i
ucz
estników, przedstawionych na piśmie oraz do protokołu rozprawy, ustaliła i zważyła, co
następuje.
Rozpoznając odwołanie, Izba dokonała w pierwszej kolejności badania spełnienia przez
Odwołującego przesłanek określonych w art. 179 ust. 1 ustawy pzp, to jest kwestii posiadania
legitymacji wykonawcy do wniesienia odwołania. W sprawie rozpatrywanej odwołujący
niewątpliwie ma legitymację do wniesienia odwołania na treść postanowień ogłoszenia i siwz
wpływających na możliwość realnego ubiegania się przez wykonawcę o udzielenie
zamówienia.
W odniesieniu do zakwestionowanych w odwołaniu warunków udziału w postępowaniu skład
orzekający uznaje szeroko motywowane zarzuty za zasadne w zakresie przedstawionym w
sentencji wyroku stwierdzając, że dotychczasowe zapisy siwz określające warunki udziału w
postępowaniu dotyczące zdolności technicznej i zawodowej w zakresie w doświadczenia w
projektowaniu i budowie obiektów szpitalnych są nieproporcjonalne do przedmiotu zamówienia
i nadmiern
e przy ocenie służącej zweryfikowaniu zdolności wykonawcy do należytego
wykonania przedmiot
u zamówienia, a w konsekwencji naruszają zasady uczciwej konkurencji
i równego traktowania wykonawców mogąc utrudniać potencjalnym wykonawcom, w tym
o
dwołującemu dostęp do zamówienia. Powyższe dotyczy wymogu wykazania wykonania co
najmniej jednej usługi opracowania dokumentacji projektowej dla budowy obiektu Szpitala,
ustalenia
wymogu wykazania wykonania roboty budowlanej polegającej na budowie obiektu
Szpital
a oraz autorskiego zdefiniowania przez zamawiającego pojęcia „Szpital";
Kolejne rozstrzygnięcie odnosi się do postanowień dotyczących projektanta specjalności
instalacyjnej w zakresie wymienionych sieci,
instalacji i urządzeń z wymaganymi
uprawnieniami i doświadczeniem oraz nadmiernym żądaniem w zakresie wykształcenia
technologa medycznego, także w powiązaniu z kryterium oceny ofert w pkt 14 siwz pkt 3f.

Zarzuty podniesione wobec postanowień projektu umowy w ocenie składu orzekającego nie
potwierdziły się. Zgodnie z art 353
1

kodeksu cywilnego, strony zawierające umowę mogą

ułożyć stosunek prawny według swego uznania, byleby jego treść lub cel nie sprzeciwiały się
właściwości (naturze) stosunku, ustawie ani zasadom współżycia społecznego. Z przepisu

wynika, że strony dysponują co do zasady swobodą kształtowania treści umowy, niemniej
jednak swoboda ta nie jest nieograniczona. Zarówno treść, jak i cel umowy nie mogą być
sprzeczne z właściwością stosunku zobowiązaniowego, przepisami prawa oraz z zasadami
współżycia społecznego. Postanowienia umowy, bez względu na wyrażoną wyżej swobodę
umów, nie mogą naruszać istoty i charakteru danego zobowiązania, przepisów bezwzględnie
obowiązujących oraz ogólnych zasad słuszności, dobrych obyczajów, uczciwości, czy
rzetelności, które mieszczą się w pojęciu zasad współżycia społecznego. Ponadto zgodnie z
art. 58 § 1 i 2 k.c. czynność prawna sprzeczna z ustawą albo mająca na celu obejście ustawy
co do zasady jest nieważna, jak też nieważna jest czynność prawna sprzeczna z zasadami
współżycia społecznego. Co do zasady zachowanie interesu publicznego w realizacji
zamówienia nie może polegać na narzucaniu wykonawcy warunków umownych, które
uprzywilejowują pozycję zamawiającego oraz ograniczają krąg podmiotów ubiegających się o
dane zamówienie. Nie bez znaczenia jest jednak okoliczności, że w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego to zamawiający ustala warunki projektu umowy i jest zainteresowany
zapewnieniem sobie pozycji dającej gwarancje uzyskania zamówienia zgodnie z założeniem.
W tym kontekście wykonawca zgłasza się do postępowania, w którym zamawiający ustalił
warunki, w tym warunki umowy. Postanowienia te mogą być kwestionowane, a skuteczność
takich działań zależy od ustalenia ich zgodności z prawem.
W sprawie rozpatrywanej odnosząc się do kwestionowanych w odwołaniu postanowień
pr
ojektu umowy skład orzekający stwierdził, że ustalenie terminów realizacji poszczególnych
elementów umowy, jak i terminu realizacji przez wskazanie dat kalendarzowych zamiast
ustalenia jednostek czasu, nie narusza
wynikających z przepisów prawa zasad formułowania
postanowień umownych. Zamawiający ma prawo oczekiwać wykonania w określonej dacie,
zwłaszcza, gdy ma to dla niego znaczenie ze względu na inne zobowiązania lub możliwość
ubiegania się o finansowanie związane z realizacją w terminie przedmiotowej umowy. Nie bez
znaczenia jest także oświadczenie zamawiającego przedstawione w odpowiedzi na odwołanie
o rezygnacji z terminów cząstkowych dla wykonania poszczególnych elementów dokumentacji
projektowo-kosztorysowej. Tym samym bezprzedmiotowy jest zarzut o
zbyt krótkim terminie
przewidzianym na opracowania Projektu Wykonawczego, Kosztorysu Inwestorskiego i
Zbiorczego Zestawienia Kosztów.
W świetle postanowień kodeksu cywilnego nie występuje ograniczenie katalogu kar umownych
przez wskazanie dopuszczalnych przesłanek ich zastosowania. Nie istnieje również prawny
obowiązek wprowadzania do postanowień umowy o udzielenie zamówienia publicznego
górnego limitu kar umownych. W oparciu o powyższe skład orzekający nie uznaje zasadności

zarzutu odwołującego przypominając jedynie o instytucji miarkowania kar umownych
przewidzianej w art. 484 § 2 kodeksu cywilnego. Warto także zauważyć, że kara umowna jako
surogat odszkodowania służyć ma z założenia naprawieniu szkody wynikłej z niewykonania
lub nienależytego wykonania zobowiązania i z reguły ma charakter dyscyplinujący motywując
wykonawcę do należytego wykonania zobowiązania.
Za niewykraczające poza uprawnienia zamawiającego, w szczególności z uwzględnieniem
zmian w
§ 16 ust. 1 pkt 4 lit. b) - e) Wzoru Umowy wprowadzonych przez zamawiającego,
uznać należy zastrzeżenie kar mających zapewnić udział w realizacji umowy osób
zadeklarowanych i pełniących najważniejsze funkcje.
Powyższe uwagi mają także zastosowanie do zastrzeżenie kar umownych za zwłokę w
realizacji poszczególnych etapów robót budowalnych wynikających z deklarowanego przez
wykonawcę harmonogramu rzeczowo finansowego.

Izba stwierdza ponadto
, że w rozpatrzonej sprawie nie zachodziły okoliczności mające
podstawę prawną we wskazanych przez zamawiającego w odpowiedzi na odwołanie
przepisach art. 186 ust. 2 ustawy pzp ze skutkiem dotyczącym rozstrzygnięcia o kosztach
postępowania wg art. 186 ust. 6 pkt 1 ustawy pzp wobec faktu, iż stanowisko zamawiającego
odnoszące się do zarzutów i żądań przedstawione po otwarciu rozprawy nie jest unormowane
powołanym przepisem ustawy. Gdyby nawet przyjąć, że stanowisko w piśmie stanowiącym
odpowiedź na odwołanie zawiera w części uwzględnienie zarzutów odwołania, to podstawą
prawną rozstrzygnięcia o kosztach postępowania stanowiłby art. 186 ust. 6 pkt 4 a lub b ustawy
pzp. Powyższe stanowi jedynie rozważanie hipotetyczne mające na celu wskazanie
niezasadności wniosku zamawiającego o zniesienie kosztów niniejszego postępowania.
Należy bowiem wskazać, że w piśmie zamawiający w żadnym miejscu nie złożył stanowczego
oświadczenia o uwzględnieniu zarzutu, jakkolwiek w zakresie zarzutu dotyczącego pkt 6.2.2 II
tiret drugie i trzecie oraz zarzutu dotyczącego pkt 3f kryterium wyboru ofert pkt 14 siwz
zadeklarował skreślenie kwestionowanych wymogów. Natomiast odnośnie pozostałych
zarzutów zadeklarował w formie stwierdzenia, że proponuje zmianę określonych treści lub
modyfikuje siwz.
Kończąc wątek rozważań odnoszących się do kosztów postępowania
przypomn
ieć należy per analogiam, że przepis § 5 ust. 1 pkt 2 b rozporządzenia Prezesa RM
z dnia 19 grudnia 2016 r. ( DzU. z 2018 r.
poz. 972) stanowi jednoznacznie o zasądzeniu
kosztów od zamawiającego na rzecz odwołującego, jeżeli uwzględnienie zarzutów odwołania
w części nastąpiło po otwarciu rozprawy.

Na podstawie art. 192 ust. 1 zdanie pierwsze ustawy pzp, orzeczono jak w sentencji.
O kosztach skład orzekający Izby orzekł na podstawie art. 192 ust. 9 i 10 ustawy pzp oraz
rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie wysokości oraz
sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu
odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz. U. z 2018 r. poz. 972).Przewodniczący: ………………………………

………………………………

………………………………
Wcześniejsze orzeczenia:

Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie