eGospodarka.pl

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO2020 › Sygn. akt: KIO 1579/20
rodzaj: POSTANOWIENIE
data dokumentu: 2020-08-05
rok: 2020
sygnatury akt.:

KIO 1579/20

Komisja w składzie:
Przewodniczący: Daniel Konicz, Ernest Klauziński, Piotr Kozłowski Protokolant: Piotr Cegłowski

po rozpozna
niu na posiedzeniu niejawnym z udziałem stron i uczestników postępowania
odwoławczego 5 sierpnia 2020 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej
Izby Odwoławczej 10 lipca 2020 r.
przez
wykonawcę: SIMPLE S.A. z siedzibą w Warszawie
w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. E-szpital – stworzenie cyfrowego
systemu informacji telemedycznej, gromadzenia, przetwarzania, archiwizacji danych
dla Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu
– czwarte postępowanie
(nr postępowania
ZAM. 272.1.1.2020)
prowadzonym
przez zamawiającego: Powiat Brzeski z siedzibą w Brzegu
przy udziale wykonawców zgłaszających przystąpienie do postępowania odwoławczego
po
stronie Odwołującego:
A.
Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie
B.
Comarch Healthcare S.A. z siedzibą w Krakowie

postanawia:
1.
Umarza postępowanie odwoławcze.
2. Nakazu
je zwrot z rachunku bankowego Urzędu Zamówień Publicznych na rzecz
Odwołującego kwoty 15000 zł 00 gr (słownie: piętnaście tysięcy złotych zero groszy)
uiszczonej tytułem wpisu od odwołania.

Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
– Prawo zamówień
publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 poz. 1843 ze zm.) na niniejsze postanowienie
– w terminie
7
dni od dnia jego doręczenia – przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby
Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Opolu.
Sygn. akt KIO 1579/20

U z a s a d n i e n i e
Powiat Brzeski z siedzibą w Brzegu {dalej: „Zamawiający”} prowadzi na podstawie
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
– Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 poz.
1843 ze zm.) {dalej
również: „ustawa pzp” lub „pzp”} w trybie przetargu nieograniczonego
postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na usługi pn. E-szpital – stworzenie
cyfrowego systemu informacji telemedycznej, gromadzenia, przetwarzania, archiwizacji
danych dla Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu
– czwarte postępowanie

(nr pos
tępowania ZAM. 272.1.1.2020). Ogłoszenie o tym zamówieniu 30 czerwca 2020 r.
zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej nr 2020/S_124 pod poz.
303390. Wa
rtość przedmiotowego zamówienia przekracza kwoty określone w przepisach
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy pzp.

10 lipca 2020 r.
SIMPLE S.A. z siedzibą w Warszawie {dalej: „Odwołujący”} wniósł
w stosownej formie elektronicznej
odwołanie od postanowień specyfikacji istotnych
warunków zamówienia {dalej: „SIWZ”} szczegółowo wskazanych w odwołaniu, zarzucając
Zamawiającemu następujące naruszenia przepisów ustawy pzp {jeżeli poniżej nie wskazano
inaczej}:
1. Art. 25 ust. 1 w zw. z art. 7 ust. 1 w zw. z
§ 13 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia w sprawie
dokumentów – przez wskazanie w pkt 32. załącznika nr 10 do SIWZ, że Zamawiający
zastrzega sobie możliwość zbadania dowolnego elementu złożonej próbki (w zakresie
wymaganych funkcjonalności). Dodatkowo, nie wiadomo według jakiego klucza
Zamawiający dokona wyboru funkcjonalności, które mają być zaprezentowane. Faktem
jest jednak, że wybór ten wyglądać może na dokonany wyrywkowo, ponieważ
funkcjonalności mogą pochodzić z różnych modułów i różnych jego warstw
zaawansowania.
Tym bardziej jest niezasadne przyjęcie takiego badania próbki, jeśli
weźmie się pod uwagę wzór umowy i opis przedmiotu zamówienia, które to określają
harmonogram działania w zakresie tworzenia systemu dla Zamawiającego.
Ponadto w uzasadnieniu sprecyzowano dodatkowo zarzut
przez podanie okoliczności
faktycznych i prawnych, które według Odwołującego uzasadniają wniesienie odwołania.

Odwołujący wniósł o uwzględnienie odwołania i nakazanie Zamawiającemu
wykreślenia pkt 32. załącznika nr 10 do SIWZ.

29 lipca 2020 r.
wpłynęła do Izby odpowiedź na odwołanie, w której Zamawiający
oświadczył, że ponieważ uznał powyższy zarzut za zasadny, dokonał żądanej zmiany treści
SIWZ i wnosi o umorzenie postępowania odwoławczego.

Sygn. akt KIO 1579/20

W tych okolicznościach Izba zważyła, co następuje:

Skuteczne skorzystanie przez którąkolwiek ze stron postępowania odwoławczego
z
przysługującej jej tzw. czynności dyspozytywnej (czyli uwzględnienia w całości zarzutów
odwołania przez zamawiającego lub cofnięcia odwołania przez odwołującego, względnie
uwzględnienia przez zamawiającego części zarzutów i cofnięcia pozostałych zarzutów przez
odwołującego) powoduje zakończenie postępowania odwoławczego bez merytorycznego
rozpoznania zarzutów odwołania.

Zgodnie z art. 186 ust. 2 ustawy pzp w przypadku uwzględnienia przez
zamawiającego w całości zarzutów przedstawionych w odwołaniu Izba może umorzyć
postępowanie na posiedzeniu niejawnym bez obecności stron oraz uczestników
postępowania odwoławczego, którzy przystąpili do postępowania odwoławczego po stronie
wykonawcy, pod warunkiem że w postępowaniu odwoławczym po stronie zamawiającego nie
przystąpił w terminie żaden wykonawca. W takim przypadku zamawiający wykonuje
powtarza lub unieważnia czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia zgodnie
z
żądaniem zawartym w odwołaniu.
Zamawiający w odpowiedzi na odwołanie w sposób niebudzący wątpliwości wyraził
wolę uwzględnienia w całości zarzutów przedstawionych w odwołaniu. Jednocześnie żaden
wykonawca nie zgłosił skutecznie przystąpienia do postępowania odwoławczego po jego
stronie.
Izba zważyła, że dla wywarcia skutku w postaci umorzenia postępowania
odwoławczego w tej sprawie konieczne i wystarczające jest uwzględnienie przez
Zamawiającego w całości zarzutów zawartych w odwołaniu. Natomiast dalsze czynności,
które Zamawiający faktycznie już podjął lub podejmie w celu uczynienia zadość żądaniom
odwołania, pozostają poza oceną Izby w ramach ustalenia zaistnienia przesłanki umorzenia
postępowania odwoławczego. Tym niemniej przypomnieć należy, że art. 186 ust. 2 zd.
drugie ustawy pzp nakazuje w takim przypadku Zamawiającemu w prowadzonym
postępowaniu o udzielenie zamówienia wykonać, powtórzyć lub unieważnić czynności
zgodnie z żądaniem zawartym w odwołaniu.
Stąd Izba – działając na podstawie art. 186 ust. 2 w zw. z art. 192 ust. 1 zd. 2 ustawy
pzp
– umorzyła postępowanie odwoławcze na posiedzeniu niejawnym z udziałem Stron
i
Przystępujących.

Orzekając o kosztach postępowania odwoławczego Izba uwzględniła, że ponieważ
uwzględnienie w całości zarzutów odwołania nastąpiło przed otwarciem posiedzenia, z mocy
art. 186 ust. 6 pkt 1 ustawy pzp k
oszty te znoszą się wzajemnie, jednocześnie nakazując
dokonanie na rzecz Odwołującego zwrotu kwoty uiszczonej tytułem wpisu, zgodnie z § 5 ust.
Sygn. akt KIO 1579/20

1 pkt 1 lit. a rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 15 marca 2010 r. w sprawie
wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu
odwoławczym i sposobu ich rozliczania (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 972).


Wcześniejsze orzeczenia:

Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie