eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO2020 › Sygn. akt: KIO 1862/20, 1
rodzaj: WYROK
data dokumentu: 2020-09-09
rok: 2020
sygnatury akt.:

KIO 1862/20
1

Komisja w składzie:
Przewodniczący: Monika Kawa - Ogorzałek Protokolant: Edyta Koral

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 4 września 2020r. odwołania wniesionego do Prezesa
Krajowej Izby Odw
oławczej w dniu 6 sierpnia 2020 r. przez wykonawcę ubiegającego się o
udzielenie zamówienia Apex.IT Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie w postępowaniu
prowadzonym przez
Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Warszawieorzeka:

1.
Oddala odwołanie;
2.
Kosztami postępowania odwoławczego obciąża Odwołującego i:
2.1.
Zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 15 000 zł (piętnaście
tysięcy złotych) uiszczoną tytułem wpisu od odwołania;
2.2.
Zasądza od Odwołującego na rzecz Zamawiającego kwotę 3600 zł (trzy tysiące
sześćset złotych) poniesioną przez Zamawiającego z tytułu wynagrodzenia
pełnomocnika.

Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. -
Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), na niniejszy wyrok, w terminie 7 dni od dnia
jego doręczenia, przysługuje skarga, za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej,
do
Sądu Okręgowego w Warszawie.Przewodniczący : ………………………………..

Sygn. akt KIO 1862/20


str. 2

UZASADNIENIE

Zamawiający - Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Warszawie prowadzi na
podstawie prz
episów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych
(Dz.U. z 2019r., poz. 1843 ze zm.; dalej: „Pzp”) postępowanie o udzielenie zamówienia
publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Opieka serwisowa i zakup licencji na
oprogramowa
nie HP Data Protector w Centrali”.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej pod numerem 2020/S 042-099566 w dniu 28 lutego 2020r.

Odwołujący - Apex.IT Sp. z o.o. w Warszawie wniósł odwołanie od czynności
odrzuc
enia przez Zamawiającego jego oferty. Odwołujący zarzucił naruszenie:
1)
art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp, poprzez bezpodstawne odrzucenie oferty Odwołującego,
2)
art. 87 ust. 1 Pzp poprzez zaniechanie przez Zamawiającego wezwania
Odwołującego do złożenia odpowiednio wyjaśnień treści oferty.

Odwołujący wniósł o uwzględnienie odwołania oraz nakazanie Zamawiającemu:
-
unieważnienia czynności odrzucenia oferty Odwołującego
lub ewentualnie nakazanie Zamawiającemu:
-
wezwanie Odwołującego do złożenia wyjaśnień w zakresie:
(i)
sposobu spełnienia przez zaoferowane przez Odwołującego oprogramowanie
równoważne wymagania instalacji serwera do zarządzania systemem backup’u na platformie
Linux;
(ii)
zaoferowania oprogramowania Microsoft SQL 2016 Standard Edition jako elementu
sk
ładowego równoważnego oprogramowania;
(iii)
sposobu integracji rozwiązania równoważnego z rozwiązaniami posiadanymi przez
Zamawiającego w kontekście konkretnych warunków i celów integracji określonych w
wezwaniu
- dokonania ponownej oceny ofert.

Odwołujący uzasadniając zarzuty odwołania wskazał, że Zamawiający odrzucając
jego ofertę wskazał na trzy przypadki niezgodności treści oferty z treścią SIWZ:
A.
Niemożność zainstalowania serwera do zarządzania systemem backup'u na
platformie Linux;
B.
Niezamieszczenia w ofercie ceny licencji na silnik bazy danych
Sygn. akt KIO 1862/20

str. 3

C.
Brak opisu sposobu integracji zaoferowanego rozwiązania z rozwiązaniami
Zamawiającego.

Ad. A)
Odwołujący wyjaśnił, że jako źródło wymagania, aby serwer do zarządzania
systemem backup'u oprogramowania r
ównoważnego posiadał możliwość zainstalowania
zarówno na platformie Linus RedHat jak i MS Windows Zamawiający wskazał na odpowiedź
na Pytanie 1 z dnia 16 kwietnia 2020r.: „Czy w przypadku oprogramowania równoważnego,
w stosunku do oprogramowania HP Data Pr
otector wymagana jest możliwość instalacji
Master Server 'a oferowanego oprogramowania zarówno na platformie Linux RedHat, jak i
MS Windows?” Zamawiający odpowiedział, że: „Wymaga instalacji oprogramowania
równoważnego zarówno na platformie Linux jak i MS Windows. Zamawiający podtrzymuje
zapisy SIWZ.”. Wyjaśnił, że powyższa odpowiedź jest jedynym elementem dokumentacji
postępowania dotyczącym wymagań co do typu oprogramowania operacyjnego względem
którego oprogramowanie równoważne powinno osiągać zdolność do instalacji. Zamawiający
w uzasadnieniu odrzucenia oferty Odwołującego wskazał, iż: „z dokumentacji producenta
jednoznacznie wynika, że serwer obsługujący system backupu, który jest głównym
komponentem rozwiązania zaoferowania równoważnego, może być zainstalowany jedynie
na wspieranym systemie operacyjnym Microsoft Windows Server. Odwołujący zarzucił, że
Zamawiający nie uwzględnił, iż instalacja serwera zarządzającego w systemie backupu
oprogramowania równoważnego może zostać dokonana w środowisku wirtualnym
utworzonym na Linux co zapewnia możliwość instalacji serwera zarządzającego na serwerze
fizycznym z systemem operacyjnym Linux. Zdolność oprogramowania równoważnego do
instalacji w obojga typów środowisku (fizycznym i wirtualnym) wynika z dokumentacji
o
programowania równoważnego, gdzie wskazano: „Wymagania sprzętowe dla serwerów
[nazwa serwera zarządzającego] systemem backup’u zainstalowanych bądź na fizycznych
komputerach lub maszynach wirtualnych, z dedykowanymi zasobami na potrzeby maszyn
wirtualnych.
”. Z powołanego wyżej fragmentu dokumentacji producenta oprogramowania
równoważnego wynika, że możliwość instalacji oprogramowania równoważnego nie jest
ograniczona do rozwiązań Microsoft.

Ad. B)

Odwołujący wskazał, że Zamawiający zarzucił mu, że nie umieścił w ofercie ceny
licencji na silnik bazy danych co było wymagane w powołanych przez Zamawiającego
przepisach SIWZ. Odnosząc się do powyższego, Odwołujący wyjaśnił, że oprogramowanie
Sygn. akt KIO 1862/20

str. 4

Microsoft SQL Server jest dostarczane przez producenta oprogramowania
równoważnego w
pakiecie z oprogramowaniem równoważnym o czym świadczą co najmniej informacje z
dokumentacji producenta wskazujące na automatyczną instalację Microsoft SQL Server
2016 Standard Edition w czasie instalacji oprogramowania równoważnego oraz powołanie
warunków licencyjnych Microsoft dla Microsoft SQL Server 2016 w załączniku do
dokumentacji oprogramowania równoważnego. W konsekwencji z powyższego wynika, że
oprogramowanie Microsoft SQL Server 2016 Standard Edition jako produkt stanowiący
element
oprogramowania równoważnego (element pakietu oznaczonego numerem
katalogowym producenta) nie wymagał osobnego uwzględnienia w wykazie programów
załączonego do oferty.

Ad. C)
Odnosząc się do zarzut Zamawiającego dotyczącego braku dokonania przez
Odwołującego opisu sposobu integracji zaoferowanego rozwiązania z rozwiązaniami
Zamawiającego, Odwołujący wskazał, że przedmiotem świadczeń wykonawcy w ramach
zamówienia zgodnie z § 1 ust. 1 wzoru umowy (po Modyfikacji 4) ma być:
W przypadku dostarczenia przez Wy
konawcę oprogramowania równoważnego ustęp
przyjmie następujące brzmienie: 1. Przedmiotem Umowy jest:
1)
Zakup licencji na oprogramowanie <nazwa oprograrnowania równoważnego>, w tym
dodatkowych licencji
— w liczbie i wersji niezbędnej do jego prawidłowego wdrożenia i
funkcjonowania oraz licencji na system operacyjny, na którym Wykonawca zainstaluje
serwer zarządzający, (dalej „Oprogramowanie”) zgodnie z zakresem pkt. 3 Załącznika nr 2
do Umowy,
2)
Instalacja i konfiguracja Oprogramowania z przemigrowaniem wszystkich kopii
archiwalnych oraz polityk backupu utworzonych przez Zamawiającego przy pomocy
oprogramowania HP Data Protector oraz przeprowadzeniem instruktażu dla pięciu
wskazanych pracowników Zamawiającego z obsługi Oprogramowania (dalej „Wdrożenie"),
z
godnie z zakresem pkt. 3 Załącznika nr 2 do Umowy;
3)
Świadczenie opieki serwisowej Oprogramowania (w tym wsparcie dla dodatkowych
licencji oraz licencji na system operacyjny, na którym Wykonawca zainstaluje serwer
zarządzający, o których mowa w pkt. l) (dalej „Opieka serwisowa") przez okres 36 miesięcy
licząc od daty zakończenia Wdrożenia potwierdzonego Protokołem odbioru licencji
stanowiącego Załącznik nr 3 do Umowy;
4)
Świadczenie usług konsultacji w siedzibie Zamawiającego w wymiarze do 480
roboczogodzi
n przez okres obowiązywania Umowy, w terminach wcześniej uzgodnionych
między Stronami.
Sygn. akt KIO 1862/20

str. 5

Odwołujący uwzględniając powyższe stwierdził, że wśród świadczeń wykonawcy
objętych przedmiotem zamówienia brak usługi integracji oprogramowania równoważnego z
rozwiązaniami Zamawiającego. W konsekwencji ewentualny brak w ofercie opisu integracji
oprogramowania równoważnego z rozwiązaniami Zamawiającego nie stanowi przejawu
sprzeczności treści oferty z treścią SIWZ albowiem treść SIWZ nie nakłada na wykonawcę
dostarczającego rozwiązanie równoważne obowiązku dokonania integracji rozwiązania
równoważnego z rozwiązaniami Zamawiającego. Zarzut niezgodności treści oferty z SIWZ
Zamawiający mógłby stawiać tylko wówczas gdyby taka integracja była przewidziana
przedmiotem zamówienia a jednocześnie taki opis byłby sprzeczny ze szczegółowymi
wymaganiami integracji zawartymi w SIWZ.
Ponadto Odwołujący wskazał, że uczynienie zadość przedmiotowemu wymaganiu
było niemożliwe z przyczyn poniższych:
1)
Zamawiający nie wymienił w SIWZ rozwiązań własnych z którymi potencjalna
integracja oprogramowania równoważnego miałaby nastąpić,
2)
Zamawiający pomimo, iż dopiero w odpowiedzi na Pytanie 1 wprowadził wymaganie
instalacji oprogramowania równoważnego na dwóch alternatywnych systemach
operacyjnych, n
ie zdecydował na którym konkretnym oprogramowaniu operacyjnym
będzie eksploatował oprogramowanie równoważne.
Jeżeli natomiast Zamawiający przez pojęcie „integracji rozwiązania równoważnego
rozumiał” wdrożenie w rozumieniu wyżej powołanego wzoru umowy w części „instalacja i
konfiguracja Oprogramowania z przemigrowaniem wszystkich kopii archiwalnych oraz polityk
backupu utworzonych przez Zamawiającego przy pomocy oprogramowania HP Data
Protector”- to wskazał, że dokonał opisu realizacji takiego procesu w formie dodatkowych not
opisowych zamieszczonych w tabeli równoważności pochodzącej z Załącznik nr 2
zamieszczonej w szczegółowym opisie rozwiązania równoważnego (str. 47-49 oferty) na
takim poziomie szczegółowości jaki odpowiadał poziomowi szczegółowości SIWZ i
zakresowi.

Końcowo Odwołujący stwierdził, że jeżeli Zamawiający miał wątpliwości co do tego
czy zaoferowane przez niego rozwiązanie równoważne spełnia wymagania SIWZ, przez co
należy rozumieć sytuację w której pomimo dostępności broszury, karty katalogowej oraz
specyfikacji technicznych oferowanego rozwiązania Zamawiający napotkał problemy w
ustaleniu czy urządzenie to jest w stanie osiągnąć parametry wymagane w SIWZ wówczas
obowiązkiem Zamawiającego było skierowanie do Odwołującego pytań co do oferty, tj.
pytania jakie wyposażenie dodatkowe zapewnia osiągnięcie oczekiwanych parametrów. W
Sygn. akt KIO 1862/20

str. 6

takim stanie rzeczy przez odrzuceniem oferty Odwołującego Zamawiający był obowiązany
do wezwania Odwołującego do złożenia wyjaśnień.
Zamawiający w odpowiedzi na odwołanie z dnia 3 września 2020r. wniósł o oddalenie
odwołania.
W uzasadnieniu podkreślił, że zgodnie z SIWZ wykonawca, który zaoferował dostawę
rozwiązania równoważnego zobowiązany był:
1)
uwzględnić w ofercie zarówno liczbę licencji odpowiadającą licencjom obecnie
posiadanym przez Zamawiającego, jak również liczbę nowych licencji wymaganych w
zamówieniu podstawowym;
2)
dokonać wdrożenia oprogramowania równoważnego w terminie do 30 dni od
podpisania Umowy z przemigrowaniem wszystkich kopii archiwalnych oraz polityk backupu
utworzonych przez Zamawiającego przy pomocy oprogramowania HP Data Protector;
3)
dostarczyć wszelkie dodatkowe licencje — w liczbie i wersji niezbędnej do
prawidłowego wdrożenia i funkcjonowania oprogramowania równoważnego, w tym licencje
na s
ystem operacyjny, na którym Wykonawca zainstaluje serwer zarządzający wraz ze
wsparciem technicznym producenta oprogramowania;
4)
świadczyć usługi opieki serwisowej przez okres 36 miesięcy licząc od daty
zakończenia wdrożenia potwierdzonego Protokołem odbioru licencji;
5)
świadczyć usługi konsultacji W siedzibie Zamawiającego w wymiarze do 480
roboczogodzin przez okres obowiązywania Umowy.

Zamawiający w punkcie 4.3.1.2.2. Szczegółowego Opisu Przedmiotu Umowy (OPU),
stanowiącego Załącznik nr 2 do wzoru umowy, wymagał aby oferta zawierała m.in.:
„proponowany opis sposobu integracji rozwiązania równoważnego z rozwiązaniami
posiadanymi przez Zamawiającego”. Wymóg ten został potwierdzony również w Załączniku
nr 1 do Formularza ofertowego, stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ: „Ponadto Wykonawca
który złoży ofertę na oprogramowanie równoważne, zobowiązany jest załączyć do oferty
szczegółowy opis rozwiązania równoważnego, przygotowany w oparciu o warunki dla
Oprogramowania równoważnego, opisane w ust 3 w Załączniku nr 2 wzoru umowy,
zawierający:
1.
opis realizacji wymaganych funkcjonalności i specyfikacja techniczna
proponowanego rozwiązania;
2.
proponowany opis sposobu integracji rozwiązania równoważnego z
rozwiązaniami posiadanymi przez Zamawiającego.
Odnosząc się do zarzutu zawartego w punkcie A) odwołania Zamawiający podkreślił,
że wymaganie instalacji serwera do zarządzania systemem backup'u zarówno na platformie
Linux jak i Microsoft Windows podyktowane było istniejącą architekturą systemowo-
Sygn. akt KIO 1862/20

str. 7

sprzętową Zamawiającego, która działa na obu ww. środowiskach i zostało tak
przedstawione, ponieważ Zamawiający w najbliższym czasie ma zamiar ograniczyć
stosowanie komercyjnych produktów firmy Microsoft w środowisku serwerowym na rzecz
stosowania otwartych rozwiązań w oparciu o rozwiązania OpenSource. Podyktowane jest to
koniecznością zmniejszenia kosztów licencji oraz realizacji zadań bezpośrednio
wynikających ze strategii informatyzacji. Ponadto odnosząc się do twierdzeń Odwołującego,
że zaoferowane oprogramowanie ma taką możliwość, zaznaczając równocześnie, że nie
będzie to standardowa instalacja na platformie Linux, ale w środowisku wirtualnym
utworzonym na systemie operacyjnym Linux, Zamawiający nie zgodził się z powyższym
wskazując, że:
1) możliwość instalacji zarówno na platformie Linux jak i Windows, której wymagał
Zamawiający, dotyczy możliwości instalacji powyższych systemów operacyjnych na
serwerach fizycznych, i jeśli jest mowa o platformie Linux, czy platformie MS Windows, to
oczywistym jest, że chodzi o instalację w natywnym środowisku bez wykorzystania
wirtualizacji,
2) zdolność zainstalowania oprogramowania równoważnego poprzez utworzenie
środowiska wirtualnego nie jest równoważna z możliwością zainstalowania na platformie
Linux. W ten sposób można de facto ominąć dowolne wymaganie Zamawiającego w
zakresie platformy;

3) Odwołujący nie dowiódł, że oferowane rozwiązanie ma możliwość uruchomienia
na systemie operacyjnym Linux. W propozycji Odwołującego wskazanej w odwołaniu,
zaoferowane oprogramowanie równoważne, nawet przy wykorzystaniu maszyny wirtualnej,
ostatecznie i tak zostałoby zainstalowane na systemie operacyjnym Microsoft Windows. W
konsekwencji instalacja oprogramowania równoważnego mogłaby wyglądać następująco:
a.
instalacja systemu operacyjnego Linux na fizycznym serwerze,
b.
instalacja maszyny wirtualnej na systemie operacyjnym Linux (pkt a),
c.
instalacja systemu operacyjnego Microsoft Windows na maszynie wirtualnej
(pkt b), zainstalowanej na systemie operacyjnym Linux (pkt c).
Ponadto Zamawiaj
ący stwierdził, że z przytoczonego w odwołaniu fragmentu
dokumentacji producenta oprogramowania równoważnego wynika, iż nie jest możliwa
instalacja oprogramowania równoważnego na systemie operacyjnym Linux, bowiem na
stronie producenta rozwiązania równoważnego znajduje się odesłanie, które prowadzi do
kolejnej strony producenta, na której znajdują się wymagania systemowe dotyczące instalacji
serwera zarządzającego systemem backupu. Zarówno w przytoczonym przez Odwołującego
cytacie jaki i na wskazanych stron
ach producenta nie ma informacji, aby możliwa była
instalacja zaoferowanego rozwiązania równoważnego bezpośrednio na systemach
Sygn. akt KIO 1862/20

str. 8

operacyjnych Linux. Gdyby była taka możliwość, wówczas obowiązkiem Odwołującego było
opisanie procedury instalacji zaoferowanego
rozwiązania równoważnego w propozycji opisu
sposobu integracji.
Nawet więc, gdyby przyjąć, że oferowane oprogramowanie równoważne posiada
funkcjonalność przedstawioną przez Odwołującego, to nie jest ona do pogodzenia z treścią
SIWZ w następującym zakresie: 1) Wykonawca nie zaoferował i nie wycenił dodatkowych
licencji na maszyny wirtualne, które zgodnie z propozycją Odwołującego są niezbędne do
instalacji oprogramowania równoważnego.
Podkreślił, że zgodnie z odpowiedziami i modyfikacjami opublikowanymi w dniu 18
maja 2020 r. Zamawiający Modyfikacją nr 3 wprowadził wymaganie, iż wykonawca, który
zaoferuje rozwiązanie równoważne „dostarczy wszelkie dodatkowe licencje — w liczbie i
wersji niezbędnej do prawidłowego wdrożenia i funkcjonowania oprogramowania
równoważnego, w tym licencje na system operacyjny, na którym wykonawca zainstaluje
serwer zarządzający". Nie budzi wątpliwości, że powyżej przytoczone wymaganie nie
ogranicza się tylko i wyłącznie do dostarczenia przez wykonawcę dodatkowych licencji
jedynie n
a system operacyjny. Wskazuje na to użyty zwrot „w tym”, którego zastosowanie nie
zamyka katalogu licencji, które miał dostarczyć wykonawca oferujący rozwiązanie
równoważne.
2) Wykonawca nie zaproponował takiego sposobu instalacji oprogramowania
równoważnego w wymaganym przez Zamawiającego opisie sposobu integracji rozwiązania
równoważnego z rozwiązaniami posiadanymi przez Zamawiającego.
Zamawiający podkreślił, że w SIWZ wymagał w punkcie 4.3.12, że: „w przypadku
zaoferowania rozwiązania równoważnego: Załącznik nr 1 do Formularza oferty, tj.
Wymaga
na funkcjonalność dla oprogramowania równoważnego w stosunku do
oprogramowania HP Dota Protector, służącego do zarzadzania kopiami bezpieczeństwa, w
tym szczegółowy opis rozwiązania równoważnego przygotowany w oparciu o warunki dla
oprogramowania równoważnego, opisane w ust. 3 w Załączniku nr 2 wzoru umowy,
zawierający:

4.3.1.21. opis realizacji wymaganych funkcjonalności i specyfikacja techniczna
proponowanego rozwiązania;
4.3.12.2 proponowany opis sposobu int
egracji rozwiązania równoważnego z
rozwiązaniami posiadanymi przez Zamawiającego."
W Załączniku nr 1 do w Formularza ofertowego, stanowiącego Załącznik nr 1 do
SIWZ Zamawiający wyraźnie wskazał, że: „Ponadto Wykonawca, który złoży ofertę na
oprogramowanie
równoważne, zobowiązany jest załączyć do oferty szczegółowy opis
Sygn. akt KIO 1862/20

str. 9

rozwiązania równoważnego, przygotowany w oparciu o warunki dla oprogramowania
równoważnego, opisane w ust. 3 w Załączniku nr 2 wzoru umowy, zawierający:
1.
opis realizacji wymaganych funkcj
onalności i specyfikacja techniczna
proponowanego rozwiązania;
2.
proponowany opis sposobu integracji rozwiązania równoważnego z
rozwiązaniami posiadanymi przez Zamawiającego.

Dodatkowo sposób instalacji oprogramowania równoważnego przedstawiony w
odwołaniu przez Odwołującego wiąże się z dużymi niedogodnościami dodatkowymi kosztami
i ograniczeniami dla Zamawiającego, związanymi z brakiem sprecyzowania przez
Odwołującego jakie maszyny wirtualne Odwołujący proponuje oraz jakie maszyny wirtualne
są dopuszczone przez producenta oprogramowania równoważnego.
Tym samym Odwołujący przerzucił odpowiedzialność za wybór, zakup jak i
utrzymanie maszyn wirtualnych na Zamawiającego. W przypadku braku możliwości
zapewnienia przez Zamawiającego maszyn wirtualnych, Zamawiający nie będzie miał
możliwości wykorzystania backupu do czasu ich zapewnienia.
Podkreślił, że OPU przewidział pełną odpowiedzialność Wykonawcy za jakość oraz
poprawność działania oprogramowania równoważnego i wszelkich dodatkowych licencji.
Zostało to podkreślone poprzez wprowadzenie wymagania w punkcie 3.4.1 OPU
dotyczącego dodatkowych licencji, że „Wraz z licencjami Wykonawca dostarczy wsparcie na
czas obowiązywania umowy umożliwiające dostęp do nowych wersji, aktualizacji i
poprawek.”
2) zakupem dodatkowych licencji na maszyny wirtualnej.

Zamawiający używa w swojej instalacji komercyjnych maszyn wirtualnych, o czym
Odwołujący wie, biorąc pod uwagę treść wymagań określonych przez Zamawiającego w
OPU. Zastosowanie tych maszyn wirtualnych do wdrożenia rozwiązania równoważnego
oferowanego przez Odwołującego, wymagałoby poniesienia kosztów przez Zamawiającego
na zakup nowych licencji. Zamawiający zdaje sobie sprawie, że istnieją darmowe
rozwiązania, ale po pierwsze Zamawiający nie wie jakie maszyny wirtualne można
zastosować z rozwiązaniem równoważnym (Zamawiający dowiedziałby się tego już po
podpisaniu umowy i na etapie wdrożenia), a po drugie zastosowanie innego rozwiązania
byłoby niezgodne z przyjętymi u Zamawiającego standardami, ponieważ wersje te nie nadają
się do użycia w środowisku wielkości środowiska Zamawiającego. Ponadto Zamawiający nie
wie czy zaproponowane przez Odwołującego i wymagane przez producenta rozwiązania
równoważnego maszyny wirtualne spełnią standardy funkcjonujące w instalacji
Zama
wiającego oraz czy używanie darmowych maszyn wirtualnych nie wiąże się z
poniesieniem kosztów przez Zamawiającego na zakup usług wsparcia producenta.
Sygn. akt KIO 1862/20

str. 10

Tymczasem istnienie dodatkowych, „ukrytych” kosztów rozwiązania równoważnego
jest nie do pogodzenia z tr
eścią § 1 ust. 4 wzoru Umowy, zgodnie z którym: „Wszelkie
materiały i koszty, o ile są one niezbędne do wykonania obowiązków Wykonawcy na
podstawie Umowy, zapewnia Wykonawca.”

3) Koniecznością wyszkolenia pracowników Zamawiającego
Zamawiający wyjaśnił, że utrzymuje dwa oddzielne środowiska systemowe, w których
wykorzystywane jest oprogramowanie HP Data Protector, o czym Odwołujący dowiedział się
z odpowiedzi udzielonych przez Zamawiającego w dniu 17 kwietnia 2020 r. (Odpowiedź na
Pytanie nr 13): a) oparte na systemie operacyjnym Microsoft Windows oraz b) oparta na
systemach operacyjnych Unix i Linux. Powyżej wskazane środowiska zarządzane są przez
oddzielne zespoły administratorów, podlegające pod inne komórki organizacyjne Zakładu. W
przypadku zastosowan
ia rozwiązania, który może być zainstalowany tylko na systemie
Microsoft Windows, zespół administratorów systemów operacyjnych Unix i Linux musiałby
przejść szereg szkoleń z zakresu utrzymania systemu operacyjnego Microsoft Windows
oraz, w przypadku zastos
owania propozycji Odwołującego, dodatkowo z zakresu utrzymania
maszyn wirtualnych, co wiązałoby się z dodatkowymi kosztami dla Zamawiającego.

Odnosząc się do punktu B) odwołania dotyczącego, niezamieszczenia w ofercie ceny
licencji na silnik bazy danych w
skazał, że Odwołujący zobowiązany był opisać w ofercie
sposób integracji oferowanego rozwiązania równoważnego z rozwiązaniami Zamawiającego.
Jednym z elementów opisu integracji powinien być opis sposobu instalacji oprogramowania
równoważnego i oprogramowania niezbędnego do jego wdrożenia i eksploatacji, w tym,
zgodnie z propozycją przedstawioną w odwołaniu, oprogramowania bazodanowego
Microsoft SQL Server oraz maszyn wirtualnych. Pomimo takiego wymagania Odwołujący
tego nie uczynił. Odwołujący w odwołaniu zaproponował instalację zaoferowanego
oprogramowania równoważnego w oparciu maszyny wirtualne. Jednocześnie Odwołujący
nie zaoferował i nie wycenił w ofercie dodatkowych licencji na maszyny wirtualne, które
zgodnie z propozycją Odwołującego są niezbędne do instalacji oprogramowania
równoważnego. Ponadto nie wskazał jakie konkretne maszyny wirtualne możliwe są do
zainstalowania, przerzucając w ten sposób odpowiedzialność za poprawne działanie całego
systemu do zarządzania kopiami danych na Zamawiającego.
Z
amawiający nie zgodził się też ze stanowiskiem Odwołującego wyrażonym w
punkcie C) odwołania, że SIWZ nie nakładał na wykonawcę dostarczającego rozwiązanie
równoważne obowiązku dokonania integracji rozwiązania równoważnego z rozwiązaniami
Zamawiającego.
Sygn. akt KIO 1862/20

str. 11

Ws
kazał, że z § 1 ust. 1 pkt 2 wzoru Umowy wynika, że Wykonawca jest zobowiązany do
wykonania Wdrożenia oprogramowania równoważnego zdefiniowanego szeroko jako:
„Instalacja i konfiguracja Oprogramowania z przemigrowaniem wszystkich kopii archiwalnych
oraz po
lityk backupu utworzonych przez Zamawiającego przy pomocy oprogramowania HP
Data Protector oraz przeprowadzeniem instruktażu dla pięciu wskazanych pracowników
Zamawiającego z obsługi Oprogramowania". Sam Odwołujący w odwołaniu potwierdził, że
pojęcie „integracja rozwiązania równoważnego” można rozumieć jednoznacznie jako
wdrożenie zdefiniowane we wzorze Umowy. Zamawiający dodaje, iż integracja jest częścią
całego procesu Wdrożenia rozwiązania równoważnego (definicja zgodna ze wzorem
Umowy).
Integracja w pro
cesie Wdrożenia rozwiązania równoważnego z rozwiązaniami
Zamawiającego ma na celu zapewnienie ciągłości funkcjonowania Zakładu Ubezpieczeń
Społecznych i bezpieczeństwa posiadanych danych. W konsekwencji jej proponowany opis
jest niezbędny do:
1)
zweryfikow
ania w jaki sposób oferowane rozwiązanie równoważne może
integrować się ze środowiskiem Zamawiającego;
2)
zweryfikowania czy oferowane rozwiązanie równoważne faktycznie spełnia
wszystkie wymagania określone w SIWZ;
3)
zweryfikowania w jaki sposób oferowane rozwiązanie równoważne może być
wdrożone w środowisku Zamawiającego.
Podkreślił, że wykonawca oferujący rozwiązanie równoważne zobowiązany był
również do przedstawienia w ofercie propozycji sposobu integracji. Zamawiający tym
samym wypełnił swój obowiązek i określił procedurę wykazania, że oferowane przez
wykonawcę rozwiązanie spełnia wymagania określone przez Zamawiającego. Ponadto
dokumenty mające na celu wykazanie równoważności stanowią element oferty opisujący
oferowany przedmiot, a zatem nie podleg
ają uzupełnieniu. Dodał, że wskazując na
konkretne oprogramowanie dopuścił rozwiązania równoważne, spełniające wyspecyfikowane
przez niego w OPU wymagania minimalne. Oczywistym jest, że nie wiedząc jakie
rozwiązania techniczne zaproponuje wykonawca, Zamawiający nie mógł przewidzieć
wszelkich możliwości, w tym jakichkolwiek sztywnych wzorów dla załączników oferty
dotyczących specyfikacji technicznej. Z uwagi na to w punkcie 4.3.12 SIWZ oraz w
Załączniku nr 1 do w Formularza ofertowego, stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ
Zamawiający wskazał, że w celu potwierdzenia, że oferowane rozwiązanie równoważne
spełnia warunki Zamawiającego określone treścią SIWZ wykonawca winien załączyć do
oferty proponowany opis sposobu integracji. Oznacza to jednoznacznie, że Odwołujący
winien był sporządzić dokumentację ofertową w taki sposób, aby bez wątpliwości wykazać
Sygn. akt KIO 1862/20

str. 12

Zamawiającemu w sposób kompletny jakie oprogramowanie oferuje, w tym wprost
oferowane elementy składowe, w taki sposób aby jednoznacznie potwierdzić spełnianie
wymogów SIWZ.

Zamawiający nie zgodził się z Odwołującym, że nie wymienił w SIWZ rozwiązań
własnych z którymi potencjalna integracja oprogramowania równoważnego miałaby nastąpić,
gdyż w OPU jednoznacznie zostały wskazane w punkcie 3.4 Warunki dla oprogramowania
równoważnego, w tym:
1)
wsparcie dla konkretnych bibliotek taśmowych,
2)
możliwość wykonania oraz odtwarzania kopii konkretnych, wymienionych z
nazwy systemów operacyjnych motorów baz danych i maszyn wirtualnych,
3)
możliwość wykonywania kopii zapasowych na przestrzeń dyskową (tzw. File
Library oraz StoreOnce Library),

4) ilość danych i liczbę hostów objętych backupem.
Istotne były również listy posiadanych oraz wymaganych dodatkowych licencji na
oprogramowanie referencyjne HP Data Protector, zawarte w Dodatku A oraz Dodatku B do
OPU. Z listy posiadanych przez Zamawiającego produktów HP Data Protector wynika, że
Zamawiający używa serwera do zarządzania systemem backup w środowisku UNIX/Linux
(licencja na Cell Manager for Unix). Odwołujący nie dostrzegł również, że w treści
odpowiedzi na pytania nr 6, 7, 10, 11, 12, 13 z 17 kwietnia 2020 r. zostały wskazane
elementy oprogramowania, które powinny być przedmiotem opisu integracji. Ponadto
przedmiotem pytania nr 16, na które Zamawiający udzielił odpowiedzi 17 kwietnia 2020 r.,
była kwestia wersji oprogramowania baz danych i wirtualizacji działająca u Zamawiającego.
W tym samym pytaniu wskazano
, że „w razie problemów z wykonywaniem kopii zapasowej
przy wykorzystaniu natywnej integracji pomiędzy bazą Informix a dostarczonym
oprogramowaniem istnieję zagrożenie, że producenci każą dostosować system do
wspieranej konfiguracji (między innymi poprzez podniesienie motoru bazy danych Informix
do wspieranej wersji).” Powyższe bezsprzecznie dowodzi, że wykonawcy mieli
wystarczającą wiedzę o instalacji Zamawiającego oraz o aspektach dotyczących procesu
wdrożenia oprogramowania, aby móc zaproponować opis sposobu integracji. Należy tutaj
zwrócić uwagę, że ofertowane przez Odwołującego rozwiązanie równoważne, według
dokumentacji znajdującej się na stronie internetowej, nie jest kompatybilne z obecnie
eksploatowaną przez Zamawiającego wersją motoru baz danych Informix (wersja 11.10),
która była minimalną wersją, z którą rozwiązanie równoważne musi współpracować. Takie
wymaganie jest zapisane w OPU, co oznacza, że zaoferowane rozwiązanie nie spełnia
wymagań SIWZ. Odwołujący miał wiedzę na temat eksploatowanej przez Zamawiającego
wersji baz Informix, ponieważ wynika to wprost z OPU. Poprawność działania rozwiązania
Sygn. akt KIO 1862/20

str. 13

równoważnego z wersją oprogramowania eksploatowanego przez Zamawiającego nie jest
potwierdzona przez producenta rozwiązania równoważnego. Nawet więc gdyby przyjąć, że
Odwołujący zapewni taką kompatybilność, to po pierwsze takie działanie jest sprzeczne z
punktem 3.6.1 OPU, w którym Zamawiający wymagał, aby oprogramowanie równoważne
było oprogramowaniem powszechnie (ogólnie) dostępnym, sprzedawanym jako gotowe
oprogramowanie. Po drugie Odwołujący zobowiązany był do przedstawienia w ofercie
sposobu w jaki zamierza rozwiązać ten problem niekompatybilności i w jaki sposób umożliwi
wykonywanie kopii baz Informix w obecnej wersji 11.10.
Zamawiający biorąc powyższe pod uwagę zanegował, aby w treści oferty Odwołujący
zamieścił opis integracji obu systemów. Odwołujący w treści odwołania stwierdził, że
„dokonał opisu realizacji takiego procesu w formie dodatkowych not opisowych
zamieszczonych w tabeli równoważności pochodzącej z Załącznika nr 2 zamieszczonej w
szczegółowym opisie rozwiązania równoważnego (str. 47-49 oferty) na takim poziomie
szczegółowości jaki odpowiadał poziomowi szczegółowości SIWZ. Podkreślił, że w tabeli
„Opis realizacji wymaganych funkcjonalności” (str. 45-47 oferty), Odwołujący potwierdził
jedynie, że spełnia wymagania Zamawiającego dotyczące rozwiązań równoważnych oraz że
dokona integracji, natomiast Odwołujący nie zaproponował opisu sposobu w jaki zamierza to
zrobić. Takie potwierdzenie jest de facto rozszerzeniem wypełnionej tabeli zawartej w
Załączniku nr I do Formularza oferty, w które Odwołujący, poprzez zaznaczenie wyboru
„TAK” oświadczył, że oferowane oprogramowanie równoważne, spełnia wymagane przez
Zamawiającego funkcjonalności; z czym Zamawiający nie może się zgodzić. Ponadto
podkreślił, że Odwołujący dopiero w odwołaniu zaproponował sposób integracji
zaoferowanego rozwiązania poprzez instalację z wykorzystaniem maszyn wirtualnych oraz
instalację silnika baz danych Microsoft SQL Server w sposób automatyczny. Dowodzi to
temu, że poziom szczegółowości SIWZ, był wystarczający do zaproponowania opisu
sposobu integracji rozwiązania równoważnego z rozwiązaniami posiadanymi przez
Zamawiającego. Należy dodać, że Odwołujący nie powziął dodatkowych informacji o
środowisku Zamawiającego od terminu składania ofert do dnia złożenia przez Odwołującego
odwołania

Odnosząc się natomiast do zarzutu naruszenia art. 87 ust. 1 Pzp wskazał, że
sugerowane przez Odwołującego pytanie, z którym powinien do niego wystąpić, tj.: „jakie
wyposażenie dodatkowe zapewnia osiągnięcie oczekiwanych parametrów”, to po pierwsze,
pytanie to jednoznacznie wskazuje, że zaoferowane przez Odwołującego rozwiązanie
równoważne samo w sobie nie spełniło wymagań SIWZ, gdyż wymagało wyposażenia
dodatkowego (w domyśle Zamawiającego stworzenia środowiska wirtualnego, posiadania do
niego dodatkowych licencji Oraz wsparcia). Zaoferowane przez Odwołującego rozwiązanie
Sygn. akt KIO 1862/20

str. 14

równoważne nie jest zatem standardowym oprogramowaniem wymaganym przez
Z
amawiającego. Zamawiający w pkt 3.6-1. OPU wskazał jednoznacznie, że:
„Oprogramowanie równoważne musi być oprogramowaniem powszechnie (ogólnie)
dostępnym, sprzedawanym jako gotowe oprogramowanie". Po wtóre, Zamawiający nie miał
wątpliwości co do tego, że treść oferty nie spełnia wymagań SIWZ, a co za tym idzie nie miał
podstaw do wezwania Odwołującego na podstawie art. 87 ust. 1 Pzp do złożenia wyjaśnień
dotyczących treści oferty. W ofercie Odwołującego nie znajdowała się żadna sprzeczność,
oferta nie budzi
ła żadnych wątpliwości, a jedynie była niezgodna z SIWZ. Podkreślił, że
obowiązek wykazania równoważności zaproponowanego rozwiązania, m.in. poprzez
zaproponowanie sposobu integracji, spoczywał na Odwołującym w momencie składania
oferty, a wynika to z treści art. 30 ust. 5 Pzp. Odwołujący miał świadomość stawianych przez
Zamawiającego wymogów, gdyby więc wezwał go do złożenia wyjaśnień w trybie art. 87 ust.
1 Pzp, to wezwanie to nie stanowiłoby wezwania do wyjaśnień, albowiem, przy braku opisu
sposobu integ
racji, nie było czego wyjaśniać, a byłoby wezwaniem do uzupełnienia, co jest
niezgodne z przepisami Pzp. W takich okolicznościach należy uznać, że nie jest możliwa
konwalidacja oferty Odwołującego przez uzupełnienie oferty o brakującą propozycję opisu
spos
obu integracji, już po terminie składania ofert. Taka czynność potraktowana byłaby jako
złożenie nowej oferty, co w świetle Pzp jest niedopuszczalne.

Krajowa Izba Odwoławcza uwzględniając dokumentację z przedmiotowego
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w tym w szczególności treść
ogłoszenia o zamówieniu oraz postanowienia SIWZ, oraz oświadczenia i stanowiska
stron złożone w trakcie rozprawy, ustaliła i zważyła, co następuje:

Odwołanie podlegało oddaleniu.

W pierwszej kolejności Izba stwierdziła, że nie została wypełniona żadna z przesłanek
ustawowych skutkujących odrzuceniem odwołania, wynikających z art. 189 ust. 2 Pzp.
Izba ustaliła, że Odwołujący spełnia określone w art. 179 ust. 1 Pzp przesłanki
korzystania ze środków ochrony prawnej, tj. ma interes w uzyskaniu zamówienia, a
naruszenie przez Zamawiającego przepisów Pzp może spowodować poniesienie przez
niego szkody, polegającej na nieuzyskaniu zamówienia.

Izba ustaliła:

Zamawiający w dniu 27 lipca 2020r. działając na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp
odrzucił ofertę Odwołującego stwierdzając, że jej treść nie odpowiada treści SIWZ.
Sygn. akt KIO 1862/20

str. 15

W uzasadnieniu powyższej czynności Zamawiający wskazał, że w dniu 17 kwietnia
2020 r. udzielił odpowiedzi m.in. na pytanie, czy w przypadku oprogramowania
równoważnego, w stosunku do oprogramowania HP Data Protector wymagana jest
możliwość instalacji Master Server'a oferowanego oprogramowania zarówno na platformie
Linux RedHat, jak i MS Windows, wskazując, że „Zamawiający wymaga instalacji
oprogramowania r
ównoważnego zarówno na platformie Linux jak i MS Windows.
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. "
Ponadto wyjaśnił, że zgodnie z odpowiedziami i modyfikacjami Zamawiającego,
opublikowanymi w dniu 18 maja 2020 r, Zamawiający Modyfikacją nr 3 wprowadził
wymag
anie, iż wykonawca, który zaoferuje rozwiązanie równoważne „dostarczy wszelkie
dodatkowe licencje
— w liczbie i wersji niezbędnej do prawidłowego wdrożenia i
funkcjonowania oprogramowania równoważnego, w tym licencje na system operacyjny, na
którym wykonawca zainstaluje serwer zarządzający”. Ponadto w nawiązaniu do Modyfikacji
nr 3, Zamawiający wprowadził Modyfikację nr 9 w Załączniku nr 1 do SIWZ — Formularz
oferty, pkt 4 „Formularz cenowy”, Tabela Il, dodając pozycję w formularzu cenowym, w której
wykonaw
ca oferujący rozwiązanie równoważne musi wycenić w wierszach 1.W.n —
dostarczenie dodatkowych licencji
— w liczbie i wersji niezbędnej do prawidłowego
wdrożenia i funkcjonowania oprogramowania równoważnego oraz licencji na system
operacyjny, na którym Wykonawca zainstaluje serwer zarządzający. Wyjaśnił również, że w
SIWZ, w Załączniku nr 1 do Formularza oferty wymagał: […] Wykonawca, który złoży ofertę
na oprogramowanie równoważne, zobowiązany jest załączyć do oferty szczegółowy opis
rozwiązania równoważnego, przygotowany w oparciu o warunki dla oprogramowania
równoważnego, opisane w ust. 3 w Załączniku nr 2 wzoru umowy, zawierający:
1.
opis realizacji wymaganych funkcjonalności i specyfikacja techniczna
proponowanego rozwiązania;
2.
proponowany opis sposobu
integracji rozwiązania równoważnego z
rozwiązaniami posiadanymi przez Zamawiającego.

Kolejno Zamawiający wskazał, że Odwołujący w dniu 28 maja 2020 r. złożył ofertę na
rozwiązanie równoważne. Podkreślił, że zgodnie z odpowiedzią na Pytanie nr 1, udzieloną w
dniu 17 kwietnia 2020 r. Zamawiający wymagał instalacji rozwiązania równoważnego na
systemie operacyjnym na platformie Linux jak i MS Windows. Z udzielonej odpowiedzi
jednoznacznie wynika, że wymaganie to powinno być spełnione przez całe zaoferowane
r
ozwiązanie równoważne. W ofercie Wykonawca przedstawił, zgodnie z wymaganiem
Zamawiającego, opis realizacji wymaganych funkcjonalności i specyfikację techniczną
proponowanego rozwiązania. W opisie można znaleźć odniesienia do strony producenta
Sygn. akt KIO 1862/20

str. 16

rozwiązania równoważnego, na których są informacje w zakresie wymagań niezbędnych do
instalacji zaoferowanego rozwiązania. Z dokumentacji producenta jednoznacznie wynika, że
serwer obsługujący system backupu, który jest głównym komponentem zaoferowania
równoważnego, może być zainstalowany jedynie na wspieranym systemie operacyjnym
Microsoft Windows Server. Jednak ani w ofercie Wykonawcy, ani dokumentacji producenta,
na którą w ofercie powołuje się Wykonawca, nie ma informacji o możliwości instalacji
serwera obsługującego system backupu na systemach operacyjnych Linux, czego wymagał
Zamawiający, na podstawie odpowiedzi na pytanie nr 1, udzielonej w dniu 17 kwietnia 2020
r.
Podkreślił, że w przypadku, gdyby była możliwość instalacji zaoferowanego oprogramowania
równoważnego na systemie operacyjnym Linux, taką instrukcję Wykonawca mógłby zawrzeć
w opisie sposobu integracji rozwiązania równoważnego z rozwiązaniami posiadanymi przez
Zamawiającego. Jednak pomimo takiego wymogu określonego w SIWZ w Załączniku nr 1 do
Formularza
Oferty Wykonawca nie złożył takiego dokumentu wraz z ofertą. Natomiast z
dokumentacji producenta, na którą powołuje się w swojej ofercie Wykonawca wynika
ponadto, że do instalacji rozwiązania równoważnego niezbędne jest zainstalowanie silnika
baz danych (
Database Engine) Microsoft SQL Server, w jednej z poniższych wersji:
Microsoft SQL Server 2019 Enterprise, Standard, and Express Editions
Microsoft SQL Server 2017 Enterprise, Standard, and Express Editions
Microsoft SQL Server 2016 Standard Edition
Microsoft SQL Server 2016 Express Edition
Microsoft SQL Server 2014 Standard Edition
Microsoft SQL Server 2012 Enterprise Edition
Wszystkie powyższe wersje wymagają oddzielnych, płatnych licencji. Wyjątkiem jest
wersja „Express Editions", która jest darmowa, ale przez to posiada wiele ograniczeń i
limitów. Limity dotyczą m.in. liczby procesorów i rdzeni procesorów, na których
zainstalowany będzie silnik baz danych, wielkości relacyjnej bazy danych. Ponadto wersja
Express Editions posiada ograniczoną funkcjonalność. Zgodnie z informacją na stronie
producenta silnik baz danych Microsoft SQL Server w wersji Express Editions to
podstawowa, darmowa baza danych, idealna do nauki i budowania aplikacji opartych na
danych dla komputerów stacjonarnych i małych serwerów. Jest to najlepszy wybór dla
niezależnych dostawców oprogramowania, programistów i hobbystów tworzących aplikacje
klienckie. Z powyższej informacji jednoznacznie wynika, że oprogramowania Microsoft SQL
Server w wersji Express Editions może być wykorzystywane jedynie w małych lub
nieprodukcyjnych środowiskach. Takie ograniczenie eliminuje te wersje z możliwości
zastosowania jej do wdrożenia oferowanego rozwiązania równoważnego, które ma mieć
Sygn. akt KIO 1862/20

str. 17

możliwość pracy w produkcyjnym środowisku Zamawiającego. Biorąc pod uwagę rozmiar
środowiska do backupu, obecną politykę wykonywania kopii bezpieczeństwa Zamawiającego
oraz fakt, te zaoferowane rozwiązanie ma zabezpieczać krytyczne systemy Zamawiającego,
zastosowanie przez Wykonawcę wersji Express Editions nie spełnia wymagań określonych
w SIWZ. Ponadto Wykonawca mógłby zawrzeć w opisie sposobu integracji rozwiązania
równoważnego z rozwiązaniami posiadanymi przez Zamawiającego instrukcję instalacji
rozwiązania równoważnego, ze wszystkimi niezbędnymi elementami. Jednak pomimo
takiego wymagania określonego w SIWZ w Znaczniku nr 1 do Formularza Oferty
Wykonawca, co podkreślono wcześniej, nie złożył takiego dokumentu wraz z Ofertą.
Biorąc powyższe pod uwagę, zgodnie z Modyfikacją nr 3 oraz Modyfikacją nr 9
dokonanymi w dniu 1
8 maja 2020 r., Wykonawca zobowiązany byt do przedstawienia w
ofercie w formularzu cenowym wyceny dodatkowego oprogramowania Microsoft SQL Server,
niezbędnego do instalacji oferowanego rozwiązania równoważnego, w wersji umożliwiającej
prawidłową prace całego rozwiązania równoważnego. Odwołujący przy wycenie i
zaoferowaniu liczby licencji powinien uwzględnić rozmiar środowiska Zamawiającego, który
wynika m.in. z Opisu Przedmiotu Zamówienia oraz udzielonych w toku postępowania
odpowiedzi. Wykonawca przedstawi
ł jedynie wycenę dodatkowego systemu operacyjnego
Microsoft Windows Server 2019 Standard. Nie przedstawił wyceny innego dodatkowego
oprogramowania Microsoft SQL Server, co zgodnie z wymaganiem producenta jest
niezbędne do zainstalowania oferowanego rozwiązania równoważnego.
Reasumując, Zamawiający stwierdził, że w niniejszym przypadku Odwołujący nie
spełnił wszystkich wymagań określonych w SIWZ, dotyczących:
1)
braku możliwości zainstalowania serwera do zarządzania systemem backupu,
a tym samym całego oprogramowania równoważnego, na platformie Linux;
2)
braku wyceny dodatkowych licencji na silnik baz danych, które zgodnie z
dokumentacją producenta rozwiązania równoważnego są niezbędne do zainstalowania
serwera do zarządzania systemem backupu;
3)
braku opisu
sposobu integracji zaoferowanego rozwiązania równoważnego z
rozwiązaniami Zamawiającego.


Izba zważyła:


Na wstępie wskazać należy, że zgodnie z art. 30 ust. 5 Pzp, wykonawca, który
powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez zamawiającego, jest
obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane
spełniają wymagania określone przez zamawiającego. Powyższy przepis nakłada na
wykonawców, którzy zdecydowali się na zaoferowaniu w postępowaniu oprogramowania
Sygn. akt KIO 1862/20

str. 18

równoważnego do wykazania Zamawiającemu najpóźniej w dacie złożenia oferty, że
rozwiązanie to spełnia wszelkie wymogi w zakresie oczekiwanych przez Zamawiającego
funkcjonalności. Opis ten musi być na tyle szczegółowy, żeby Zamawiający przy ocenie ofert
mógł ocenić czy zaproponowane rozwiązania spełniają jego wymagania i będą należycie
spełniały cel postępowania. Stosownie natomiast do treści art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp,
Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jej treść nie odpowiada treści SIWZ.
Izba rozpoznając zarzuty odwołania, ocenić należało, czy Zamawiający w sposób
uprawniony dokonał odrzucenia oferty Odwołującego na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp.

Odnosząc się do pierwszej z przyczyn odrzucenia oferty Odwołującego, tj.
stwierdzenia przez Zamawiającego niemożności zainstalowania serwera do zarządzania
systemem backup'u na platformie Linux, Izba ustaliła, że Zamawiający odpowiadając w dniu
16 kwietnia 2020r. na pytanie nr 1: „Czy w przypadku oprogramowania równoważnego, w
stosunku do oprogramowania HP Data Protector
wymagana jest możliwość instalacji Master
Server 'a oferowanego oprogramowania zarówno na platformie Linux RedHat, jak i MS
Windows?” odpowiedział, że: „Wymaga instalacji oprogramowania równoważnego zarówno
na platformie Linux jak i MS Windows. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.”.
Kolejno Izba ustaliła, że jak wynika z przedłożonego przez Odwołującego na
rozprawie dowodu, Odwołujący w dniu 20 kwietnia 2020r. zwrócił się do Zamawiającego z
pytaniem dotyczącym udzielonej w dniu 16 kwietnia 2020r. odpowiedzi na pytanie nr 1
wskazując, że: „Zamawiający wyjaśnił w odpowiedzi na pytanie nr 1, że oczekuje instalacji
oprogramowania równoważnego zarówno na platformie Linux jak i MS Windows. Firma
Commvault jest wieloletnim wiodącym producentem rozwiązania do backupu i archiwizacji
danych, wskazywana jako lider przez firmę Gartner. Rozwiązanie Commvault Complete
Backup & Recovery serwer zarządzający (Master Server) instaluje na systemie MS
Windows, i z niej zarządza środowiskiem Windows oraz Unix/Linux, bez konieczności
instalowania dodatkowych serwerów instalacyjnych dla środowiska Unix/Linux, wymaganych
w rozwiązaniach takich jak Data Protector czy inne. Czy zatem Zamawiający dopuści jako
równoważne rozwiązanie firmy Commvault, gdzie serwer zarządzający instalowany jest na
platformie MS Windows, i z tego jednego miejsca umożliwia instalowanie agentów dla
środowisk Windows oraz unix/linux oraz zarządzanie nimi?”
W ofercie Odwołujący podał, że oferuje rozwiązanie równoważne konkretnego
producenta, którego nazwa została przez niego zastrzeżona jako tajemnica
przedsiębiorstwa, Zamawiający w informacji o odrzuceniu oferty Odwołującego wskazał, że z
dokumentacji producenta jednoznacznie wynika, że serwer obsługujący system backupu,
Sygn. akt KIO 1862/20

str. 19

który jest głównym komponentem rozwiązania zaoferowania równoważnego, może być
zainstalowany jedynie na wspieranym systemie operacyjnym Microsoft Windows Server.
Uwzględniając powyższe ustalenia, Izba w składzie orzekającym, stwierdziła, że
zaoferowane przez Odwołującego rozwiązanie równoważne nie spełniało wymogu
wprowadzonego przez Zamawiającego w rezultacie udzielenia w dniu 16 kwietnia 2020 r.,
aby oprogramowanie równoważne zostało zainstalowane zarówno na platformie Linux jak i
MS Windows. Z treści zadanego przez Odwołującego pytania bowiem wprost wynika, że
serwer zarządzający instalowany będzie na platformie MS Windows, i dopiero z tego
jednego miejsca nastąpi instalowanie agentów dla środowisk Windows oraz unix/linux oraz
zarządzanie nimi. Tym samym w ocenie składu orzekającego oferowane rozwiązanie
równoważne było niezgodne z wymogiem Zamawiającego aby oprogramowanie było
zainstalowane na platformie Linux. Dlatego zarzut dotyczący naruszenia art. 89 ust. 1 pkt 2
Pzp w tym zakresie Izba uznała za nieuzasadniony.

Izba za uzasadniony uznała natomiast zarzut dotyczący niezasadnego odrzucenia
oferty Odwołującego w związku ze stwierdzeniem przez Zamawiającego, że Odwołujący
pomimo wprowadzonego modyfikacją nr 9 wymogu, aby wykonawca w formularzu cenowym
(tabela II) wycenił dostarczenie dodatkowych licencji - w liczbie i w wersji niezbędnej dla
prawidłowego wdrożenia i funkcjonowania oprogramowania równoważnego, Odwołujący
takiego oprogramowania nie wycenił. Natomiast jak wskazał Zamawiający darmowa wersja
Express Editions to podstawowa baza danych, idealna do nauki i budowania aplikacji
opartych na danych dla komputerów stacjonarnych i małych serwerów, natomiast nie jest
wystarczająca aby sprostać potrzebom Zamawiającego.
Skład orzekający ustalił, że jak wynika z przedłożonego przez Odwołującego dowodu,
oprogramowanie Microsoft SQL Server jest dostarczane przez producenta oprogramowania
równoważnego razem z tym oprogramowaniem. W konsekwencji więc skoro
oprogramowanie Microsoft SQL Server 2016 Standard Edition stanowiło nierozłączny
element oprogr
amowania równoważnego to skład orzekający uznał, że brak było
konieczności wyceny tego oprogramowania w tabeli II.
Powyższe naruszenie przez Zamawiającego przepisu art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp
pozostawało jednak bez wpływu na wynik postępowania, bowiem oferta Odwołującego
podlegała odrzuceniu z uwagi na potwierdzenie się niezgodności oferty wskazanych w
punktach A i C odwołania. Dlatego też odwołanie podlegało oddaleniu.

Przechodząc do oceny zasadności odrzucenia oferty Odwołującego w wyniku
ustalenia przez
Zamawiającego, że wbrew wymogowi zawartemu w SIWZ dotyczącego
Sygn. akt KIO 1862/20

str. 20

konieczności załączenia do oferty szczegółowego opisu rozwiązania równoważnego
zawierającego m. in. proponowany sposób integracji skład orzekający uznał, że
Zamawiający nie naruszył art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp również w tym zakresie.
W pierwszej kolejności wskazać należy, że wbrew twierdzeniom Odwołującego Izba
ustaliła, że z załącznika nr 1 do Formularza oferty wprost wynikał obowiązek dla wykonawcy
dostarczającego rozwiązanie równoważne dokonania integracji rozwiązania równoważnego
z rozwiązaniami Zamawiającego. Ponadto z § 1 ust. 1 pkt 2 wzoru Umowy wynikało, że
Wykonawca jest zobowiązany do wykonania Wdrożenia oprogramowania równoważnego
zdefiniowanego szeroko jako: „Instalacja i konfiguracja Oprogramowania z przemigrowaniem
wszystkich kopii archiwalnych oraz polityk backupu utworzonych przez Zamawiającego przy
pomocy oprogramowania HP Data Protector oraz przeprowadzeniem instruktażu dla pięciu
wskazanych pracowników Zamawiającego z obsługi Oprogramowania". Również sam
Odwołujący w odwołaniu potwierdził, że pojęcie „integracja rozwiązania równoważnego”
można rozumieć jednoznacznie jako wdrożenie zdefiniowane we wzorze Umowy a Izba za
przekonywujące uznała stanowisko Zamawiającego, że integracja jest częścią całego
procesu wdrożenia rozwiązania równoważnego, co jest definicją zgodną ze wzorem Umowy.
Tym samym uznać należało, że wykonawca oferujący rozwiązanie równoważne
zobowiązany był również do przedstawienia w ofercie propozycji sposobu integracji, a skoro
tego dokumentu w ofercie Odwołującego zabrakło, to oferta podlegała odrzuceniu na
podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp. Dokument ten jako stanowiący część oferty nie podlegał
uzupełnieniu. Nie sposób uznać ponadto, że opis realizacji wymaganych funkcjonalności i
specyfikacja techniczna proponowanego rozwiązania stanowi opis sposobu integracji
rozwiązania równoważnego, bowiem w dokumencie tym Odwołujący potwierdził tylko, że
spełnia wymagania Zamawiającego dotyczące rozwiązań równoważnych oraz że dokona
integracji, natomiast nie zaproponował on opisu sposobu w jaki zamierza to zrobić.
Odnosząc się natomiast do stanowiska Odwołującego że niemożliwe było uczynienie
zadość przedmiotowemu wymaganiu bowiem:
-
Zamawiający nie wymienił w SIWZ rozwiązań własnych z którymi potencjalna
integracja oprogramowania równoważnego miałaby nastąpić,
-
Zamawiający pomimo, iż dopiero w odpowiedzi na Pytanie 1 wprowadził wymaganie
instalacji oprogramowania równoważnego na dwóch alternatywnych systemach
operacyjnych, nie
zdecydował na którym konkretnym oprogramowaniu operacyjnym będzie
eksploatował oprogramowanie równoważne.
to wskazać należy, że jak wykazał Zamawiający w odpowiedzi na odwołanie,
wykonawcy mieli wystarczającą wiedzę co do posiadanych przez Zamawiającego rozwiązań
własnych z którymi potencjalna integracja oprogramowania równoważnego miałaby nastąpić,
Sygn. akt KIO 1862/20

str. 21

co zostało szczegółowo omówione przez Zamawiającego w odpowiedzi na odwołanie wyżej
przytoczonej. Dlatego też skład orzekający uznał powyższe stanowisko Odwołującego za
nieuzasadnione. Na marginesie wskazać należy, że skoro Odwołujący uważał, że w
dokumentacji postępowania brak jest informacji co do rozwiązań własnych z którymi
potencjalna integracja oprogramowania równoważnego miałaby nastąpić, a wymóg
przedsta
wienia w ofercie propozycji sposobu integracji wynikał z dokumentacji
postępowania, to winien był zwrócić się do Zamawiającego o udzielenie wyjaśnień w tym
zakresie lub skorzystać z przysługujących wykonawcom środków ochrony prawnej w celu
wyjaśnienia powyższych wątpliwości. Obecne więc kwestionowanie niemożności
sporządzenia opisu integracji jest działaniem spóźnionym.

Skład orzekający za bezzasadny uznał także zarzut dotyczący naruszenia art.
87 ust. 1 Pzp. Podkreślić należy, że jakkolwiek samo wezwanie wykonawców do złożenia
wyjaśnień co do oferowanych rozwiązań równoważnych - w trybie powyższego przepisu -
jest dopuszczalne, w sytuacji gdy po stronie Zamawiającego powstaną wątpliwości
dotyczące treści oferty, to nie może ono jednak prowadzić do naprawy błędów popełnionych
przez wykonawców na etapie składania ofert, w tym do uzupełniania czy też uzgadniania
między Zamawiającym a wykonawcą treści oferty. Żądanie Odwołującego odnośnie
zastosowania wyjaśnień przez Zamawiającego nie może rekompensować braku wykazania
przez niego w ofercie, iż oferowany produkt spełnia wymogi postawione przez niego w SIWZ.
Treść oferty przedstawiająca, jakie konkretnie rozwiązania czy produkty oferuje wykonawca
musi być ustalona nie później niż w terminie składnia ofert i nie może być uzupełniana, czy
też uszczegółowiana po tym terminie. Z kolei wykonawca, które oferuje rozwiązania
równoważne opisywanym, ma obowiązek wykazać Zamawiającemu za pomocą dowolnych
środków dowodowych, iż zaoferowane w ofercie produkty spełniają kryteria równoważności
opisane przez Zamawiającego w treści SIWZ. W konsekwencji skład orzekający stwierdził,
że Odwołujący oferując rozwiązanie równoważne winien był w sposób niebudzący
wątpliwości Zamawiającego dokonać opisu sposobu spełnienia przez zaoferowane przez
niego oprogramowanie równoważne wymagania instalacji serwera do zarządzania
systemem backup’u na platformie Linux oraz sposobu integracji rozwiązania równoważnego
z rozwiązaniami posiadanymi przez Zamawiającego w kontekście konkretnych warunków i
c
elów integracji określonych w wezwaniu już w momencie składania oferty. Skład orzekający
w pełni popiera stanowisko Zamawiającego, że gdyby Zamawiający wezwał Odwołującego
do złożenia wyjaśnień w trybie art. 87 ust. 1 Pzp, to wezwanie to nie stanowiłoby wezwania
do wyjaśnień, ponieważ z uwagi na brak opisu sposobu integracji w ofercie, nie było czego
Sygn. akt KIO 1862/20

str. 22

wyjaśniać. Takie wezwanie stanowiłoby natomiast wezwanie do uzupełnienia oferty, co jest
niezgodne z przepisami Pzp.

Mając powyższe na uwadze orzeczono jak w sentencji.
O kosztach postępowania odwoławczego orzeczono na podstawie art. 192 ust. 9 i 10
Pzp, stosownie do wyniku postępowania, zgodnie z § 5 ust. 3 pkt 1, § 3 rozporządzenia
Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie wysokości wpisu od odwołania
oraz rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz. U.
2018, poz. 972).

Przewodniczący:……………………………………


Wcześniejsze orzeczenia:

Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie