eGospodarka.pl

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO2020 › Sygn. akt: KIO 1535/20
rodzaj: WYROK
data dokumentu: 2020-08-31
rok: 2020
sygnatury akt.:

KIO 1535/20

Komisja w składzie:
Przewodniczący: Emilia Garbala Protokolant: Piotr Kur

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 31 sierpnia 2020
r. w Warszawie odwołania
wnies
ionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 6 lipca 2020 r. przez wykonawcę
Silesia Invest Sp. z o.o. Sp.k., ul. O. Jana Siemieńskiego 18-20, 44-100 Gliwice
,

w postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego: Tramwaje Śląskie S.A.,
ul. Inwalidzka 5, 41-
506 Chorzów
oraz Miasto Bytom, ul. Parkowa 2, 41-902 Bytom,

przy udziale:
1)
wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie: NDI Sp. z o.o., ul. Powstańców
Warszawy 19, 81-718 Sopot oraz NDI SOPOT S.A.,
ul. Powstańców Warszawy 19,
81-718 Sopot,

zgłaszających przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie
zamawiającego,
2) wykonawcy AGC Bytom Sp. z o.o., ul. Golfowa 3, 41-907 Bytom
, zgłaszającego
przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego,
3) wykonawcy
Przedsiębiorstwo Inżynieryjnych Robót Kolejowych „TOR-KRAK”
Sp. z o.o., ul. Isep 2e, 31-
588 Kraków
, zgłaszającego przystąpienie do postępowania
odwoławczego po stronie zamawiającego,


orzeka:

1.
u
względnia odwołanie
i nakazuje zamawiającemu unieważnienie czynności
odrzucenia oferty odwołującego Silesia Invest Sp. z o.o. Sp.k. i poprawienie w jego
kosztorysie ofertowym, na podstawie art. 87 ust. 2 pkt 2 i
3 ustawy Prawo zamówień
publicznych, omyłki polegającej na nierozdzieleniu pozycji 24, w ten sposób, aby
rozdzielić tę pozycję na dwie pozycje dotyczące osobno podkładów drewnianych i
KIO 1535/20

betonowych, przyjąć dla każdej z nich taką samą cenę jednostkową wskazaną
w pozycji 24, a następnie dodać do ceny oferty wartość nowowyodrębnionej pozycji
24

, tj.
kwotę 4268 zł.

2.
kosztami postępowania obciąża zamawiającego: Tramwaje Śląskie S.A.,
ul. Inwalidzka 5, 41-
506 Chorzów
oraz Miasto Bytom, ul. Parkowa 2, 41-902
Bytom
, i:
2.1.
zalicza w poczet kos
ztów postępowania odwoławczego kwotę 20 000 zł 00 gr
(słownie: dwadzieścia tysięcy złotych zero groszy) uiszczoną przez odwołującego
Silesia Invest Sp. z o.o. Sp.k., ul. O. Jana Siemieńskiego 18-20, 44-100 Gliwice,
tytułem wpisu od odwołania,
2.2.
zasądza od zamawiającego: Tramwaje Śląskie S.A., ul. Inwalidzka 5, 41-506
Chorzów
oraz Miasto Bytom, ul. Parkowa 2, 41-902 Bytom, na rzecz
odwołującego Silesia Invest Sp. z o.o. Sp.k., ul. O. Jana Siemieńskiego 18-20,
44-100 Gliwice
,
kwotę 23 600 zł 00 gr (dwadzieścia trzy tysiące sześćset złotych,
zero
groszy) tytułem zwrotu kosztów uiszczonego wpisu od odwołania oraz
wynagrodzenia pełnomocnika.

Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. -
Prawo zamówień
publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz.1843 ze zm.) na niniejszy wyrok - w terminie 7 dni od
dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby
Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Katowicach.

Przewodniczący: ………….…………..

KIO 1535/20

Sygn. akt KIO 1535/20
UZASADNIENIE


Zamawiający - Tramwaje Śląskie S.A., ul. Inwalidzka 5, 41-506 Chorzów oraz Miasto
Bytom, ul. Parkowa 2, 41-902 Bytom, prowadzi w trybie przetargu nieograniczonego,
postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn.

„Przebudowa infrastruktury
tramwajowej wzdłuż ul. Frycza Modrzewskiego w Bytomiu – zadanie 8.4.”, numer
referencyjny: UE/JRP/B/174/2020
. Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane
w
Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 20 marca 2020 r., nr 2020-S 057-134808.

O
fertę w postępowaniu złożył m.in. wykonawca Silesia Invest Sp. z o.o. Sp.k.,
ul. O. Jana Siemieńskiego 18-20, 44-100 Gliwice (dalej: „odwołujący”). Pismem z dnia
24 czerwca 2020
r. zamawiający poinformował o odrzuceniu oferty odwołującego na
podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 i 6
ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r.
poz. 1843 ze zm.
), zwanej dalej „ustawą Pzp”.

W dniu 6 lipca 2020
r. do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej wpłynęło odwołanie,
w którym odwołujący zarzucił zamawiającemu naruszenie:

1. art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy
Pzp poprzez zaniechanie poprawienia występującej w ofercie
o
dwołującego innej omyłki polegającej na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych
warunków zamówienia (dalej: „siwz”), niepowodującej istotnych zmian w treści oferty,
2. art. 87 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp poprzez zaniechanie poprawienia w ofercie o
dwołującego
oczywistej omyłki rachunkowej,
3. ewentualnie art. 87 ust. 1 ustawy Pzp poprzez zaniechanie wezwania o
dwołującego do
udzielenia wyj
aśnień w zakresie treści oferty,
a w konsekwencji:
4. art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp poprzez odrzuceni
e oferty odwołującego, mimo iż jej treść
odpowiada treści siwz,
5. art. 89 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp poprzez odrzucenie oferty o
dwołującego, mimo iż nie
zawi
era ona błędu w obliczeniu ceny,
6. art. 7 ust. 1 ustawy Pzp poprzez niezapewnienie zachowania zasady uczciwej konkurencji
oraz równego traktowania wykonawców, a także zasady proporcjonalności (w związku
z naruszeniem wyżej wymienionych przepisów ustawy Pzp).

W szczególności odwołujący podniósł, co następuje. „Zamawiający jako załącznik do
SIWZ udostępnił przedmiar dla branży drogowo - torowej, w którym wskazał na następującą
pozycję dotyczącą robót obejmujących rozbieranie szyn/torów wraz z podkładkami
drewnianymi i betonowymi:
(…) W piśmie z dnia 22 kwietnia 2020 r. stanowiącym
opublikowane pytanie i odpowiedzi do SIWZ wskazano:
KIO 1535/20

„Pytanie 2
Pozycja nr 24 przedmiaru: „przebudowa infrastruktury tramwajowej” - proszę o określenie
jaka długość rozbieranego torowiska znajduje się na podkładach drewnianych, a jaka na
podkładach żelbetowych.
Odpowi
edź
Zamawiający informuje, że prace należy wycenić zgodnie z zaktualizowanym przedmiarem
(załącznik nr 2) - powyższe roboty zostały rozbite na pozycje 24 - rozbiórka torowiska na
podkładach drewnianych oraz pozycja 24’ - rozbiórka torowiska na podkładach betonowych.”

W związku z tym, Zamawiający udostępnił wykonawcom nowy przedmiar do
p
racowania kosztorysu ofertowego (…)

Odwołujący dołączył do oferty kosztorys branży drogowo - torowej, w którym
omyłkowo łącznie uwzględnił w poz. 24 d.8 kosztorysu roboty obejmujące rozbieranie
szyn/torów wraz z podkładkami drewnianymi i betonowymi i nie wyodrębnił w kosztorysie
dodatkowej pozycji 24’ d. 8 (dotyczącej tylko rozbiórki szyn/torów z podkładami betonowymi)
(…)

Zamawiający w dniu 24 czerwca 2020 r. odrzucił ofertę Odwołującego na podstawie
art. 89 ust. 1 pkt 2 i 6 Pzp. W informacji o odrzuceniu oferty SILESIA INVEST Zamawiający
wskazał, że oferta Odwołującego podlega odrzuceniu jako niezgodna z treścią SIWZ oraz
zawierająca błąd w obliczeniu ceny. Podstawą podjęcia decyzji przez Zamawiającego była
okoliczność, iż „Wykonawca w kosztorysie ofertowym „Branża drogowo - torowa” nie wycenił
pozycji nr 24’ d. 8 - „Rozbieranie szyn/torów szer. 1435 mm wraz z podkładami betonowymi
z poprzeczkami przy połączeniach spawanych szyn w styku - analogia (km toru
pojedynczego) wraz z cięciem palnikiem i odwozem szyn na plac Zamawiającego wraz z
rozładowaniem
”. Zamawiający wskazał, że nie ma możliwości jednoznacznego ustalenia
ceny jednostkowej, gdyż zakres robót rozbiórkowych opisanych pozycją 24’ d.8 nie
występuje w żadnej innej części kosztorysu ofertowego. (…)

Czynność Zamawiającego polegająca na odrzuceniu oferty SILESIA INVEST na
podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 i 6 Pzp została dokonana z naruszeniem prawa. Oferta
Odwołującego nie powinna zostać odrzucona, gdyż Zamawiający zobowiązany był do
zastosowania art. 87 ust. 2 pkt 3 Pzp.
(…)

Rozbieżność występująca pomiędzy treścią oferty Odwołującego, a treścią SIWZ
polega na niezgodności oferty ze specyfikację istotnych warunków zamówienia, lecz
sprowadza się jedynie do nierozbicia jednej pozycji (obejmującej swym zakresem całość) na
dwie pozycje.
(…)

Poprawienie kosztorysu ofertowego branży drogowo - torowej dołączonego do oferty
Odwołującego w pozycji 24 d.8 w sposób uwzględniający modyfikację SIWZ z dnia 22
kwietnia 2020 r. nie prowadzi do istotnych zmian w treści oświadczenia woli SILESIA
KIO 1535/20

INVEST. Omyłka Odwołującego wynika wyłącznie z niepoprawnego uwzględnienia
zmienionego w toku postępowania wzoru kosztorysu branży drogowo - torowej. Natomiast
treść oświadczenia woli co do zaoferowania przedmiotu zamówienia obejmującego prace
zarówno w odniesieniu do robót dotyczących rozbierania szyn/torów wraz z podkładami
drewnianymi, jak i betonowymi jest jednoznaczna i wynika wprost z t
reści złożonej oferty.
SILESIA INYEST wyraźnie zadeklarowała wykonanie obydwu ww. zakresów prac omyłkowo
jednak nie rozdzielając ich na dwie pozycje kosztorysu.

Cena jednostkowa zarówno dla wykonania prac polegających na rozbieraniu szyn/
torów wraz z podkładami drewnianymi, jak i betonowymi jest identyczna i wynosi 53.350 zł.
Cena ta została podana w odniesieniu do pozycji 24 d.8. kosztorysu dołączonego do oferty
Odwołującego, w której wskazano zarówno prace polegające na rozbieraniu szyn/ torów
wraz z p
odkładami drewnianymi, jak i betonowymi. Tym samym, w ofercie Odwołującego
zostało złożone oświadczenie wykonawcy dotyczące ceny jednostkowej wykonania pozycji
dotyczącej rozbiórki szyn/ torów wraz z podkładami betonowymi (poz. 24’ d.8
zmodyfikowanego kosztorysu).

Również z technologicznego punktu widzenia zastosowanie tej samej ceny
jednostkowej nie powinno budzić wątpliwości. Czynności niezbędne do wykonania
demontażu i odwozu torowiska na podkładach drewnianych, jak i betonowych są dokładnie
takie same
i przedstawiają się następująco:

Odkręcenie wkrętów i śrub stopowych,
 Rozmontowanie poprzeczek,

Przecięcie szyn palnikiem acetylenowym na odcinki długości zdatne do transportu,

Usunięcie z torowiska szyn, akcesoriów,

Usunięcie z torowiska podkładów drewnianych/betonowych koparką (nakład pracy koparki
identyczny zarówno dla podkładów drewnianych jak i betonowych (ich różnica wagi nie
ma znaczenia dla pracy koparki i operatora),

Załadunek i odwóz w miejsce wskazane przez Zamawiającego (ten sam typ szyny i te
same ilości kilometrów transportu zarówno w poz. 24 i 24’).

(…) Argumentację Odwołującego potwierdza także okoliczność, że również pozostali
wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia w niniejszym postępowaniu - ZUE S.A.
czy Konsorcjum: LIDER - NDI
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością PARTNER - NDI
SOPOT Spółka Akcyjna złożyli kosztorysy

ofertowe,
z których wynika, iż cena jednostkowa
rozbiórki torów na podkładach drewnianych i betonowych jest taka sama.

Biorąc pod uwagę treść informacji zawartych w ofercie SILESIA INVEST
dopuszczalne i konieczne jest poprawienie omyłki w ofercie SILESIA INVEST poprzez
poprawienie obecnie wpisanej w kosztorysie pozycji 24 d.8 obejmującej dwa zakresy robót
rozbiórkowych na:
KIO 1535/20

-
24 d.8 -
rozbieranie szyn/ torów wraz z podkładami drewnianymi (...)
-
ilość 1,100 km, cena jednostkowa 53.350,00, wartość 58.685,00 zł,
-
24’ d.8 - rozbieranie szyn/ torów wraz z podkładami betonowymi (...)
-
ilość 0,08 km (ilość wynikająca z dokonanej w dniu 22 kwietnia 2020 r. modyfikacji),

cena jednostkowa 53.350,00, wartość 4268 zł.
Łączna wartość dokonanych zmian w postaci zwiększenia ceny oferty o kwotę 4268 zł nie
przekroczy nawet 1 promila ceny oferty. W wyniku poprawienia omyłki nie doszłoby również
do zmiany oświadczenia woli wykonawcy, co do zaoferowanego sposobu spełnienia
świadczenia. Przedmiot świadczenia, który otrzyma Zamawiający jest wciąż ten sam,
zmianie ulegnie, przy zastosowaniu tej samej ceny jednostkowej, nieznacznie cena oferty.

(…) Również konieczna do zastosowania ilość obmiarowa nie powinna budzić
wątpliwości, gdyż wynika ona z modyfikacji treści SIWZ z dnia 22 kwietnia 2020 r. i wynosi
0,08 km. Zgodnie natomiast z Rozdziałem XIII ust. 19 lit. b) SIWZ „w przypadku niepełnego
opisu pozycji lub jego braku -
zamawiający uzna, że opis jest zgodny z przedmiarem robót
dołączonym do SIWZ wraz z ewentualnymi modyfikacjami dokonanymi w wyniku zapytań
wykonawców”. (…)

W konsekwencji, zasadne i koniecznie jest dokonanie poprawienia w ofercie
Odwołującego oczywistej omyłki rachunkowej na podstawie art. 87 ust. 2 pkt 2 Pzp.
Poprawienie omyłki poprzez modyfikację kosztorysu ofertowego branży drogowo - torowej
w poz. 24 d.8 i uwzględnienie w nim poz. 24’ d.8 spowoduje konieczność poprawienia
w of
ercie SILESIA INVEST ceny wskazanej dla robót objętych ww. kosztorysem o kwotę
4268 zł netto, tj. prawidłowa wartość robót wskazanych w kosztorysie branży drogowo -
torowej powinna wynosić: 7.515.030, 55 zł netto, 1.728.457,03 zł (podatek VAT), 9.243.487,
58 zł brutto. W efekcie, zasadne będzie poprawienie w cenny globalnej oferty na kwotę
13.700.985,48 zł netto, 16.852.212,14 zł brutto.”

W związku z powyższymi zarzutami odwołujący wniósł o nakazanie zamawiającemu:
1.
unieważnienia czynności odrzucenia oferty odwołującego,
2.
dokonania powtórnej czynności badania i oceny ofert z uwzględnieniem oferty
odwołującego,
3. ewentualnie - wezwania o
dwołującego do udzielenia wyjaśnień w zakresie treści oferty,
4. poprawienia
omyłki występującej w ofercie odwołującego w sposób wskazany w treści
uzasadnienia odwołania.

KIO 1535/20

W dniach 8 i 9 lipca 2020 r. do P
rezesa Krajowej Izby Odwoławczej wpłynęły
przystąpienia:
1)
wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie: NDI Sp. z o.o., ul. Powstańców
Warszawy 19, 81-718 Sopot oraz NDI SOPO
T S.A., ul. Powstańców Warszawy 19,
81-
718 Sopot, zgłaszających przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie
zamawiającego,
2) wykonawcy AGC Bytom Sp. z o.o., ul. Golfowa 3, 41-
907 Bytom, zgłaszającego
przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego,
3)
wykonawcy
Przedsiębiorstwo
Inżynieryjnych
Robót
Kolejowych
„TOR-KRAK”
Sp. z o.o., ul. Isep 2e, 31-
588 Kraków, zgłaszającego przystąpienie do postępowania
odwoławczego po stronie zamawiającego.
Iz
ba stwierdziła, że wszystkie przystąpienia zostały dokonane skutecznie.

Pismem z dnia 28.08.2020 r. zamawiający złożył odpowiedź na odwołanie, w której
wniósł o jego oddalenie. Pismami z dnia 26 i 28.08.2020 r. odwołujący oraz przystępujący
Przedsiębiorstwo Inżynieryjnych Robót Kolejowych „TOR-KRAK” Sp. z o.o. złożyli pisma
procesowe.

W trakcie rozprawy strony
oraz przystępujący podtrzymali swoje stanowiska.

Krajowa Izba Odwoławcza ustaliła, co następuje:

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa infrastruktury tramwajowej wzdłuż ul. Frycza
Modrzewskiego w Bytomiu
– zadanie 8.4.

w ramach p
rojektu pn.: „Zintegrowany Projekt
modernizacji i rozwoju infrastruktury tramwajowej w Aglomeracji Śląsko - Zagłębiowskiej
wraz z zakupem taboru tramwajowego
– etap II” współfinansowanego przez Unię Europejską
ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i
Środowisko w perspektywie UE 2014-2020.

W rozdziale XIII pn. Opis sposobu obliczenia ceny, zamawiający wskazał m.in.:
1.
Formą wynagrodzenia za roboty stanowiące przedmiot zamówienia finansowany przez
spółkę Tramwaje Śląskie S.A. jest wynagrodzenie kosztorysowe zgodnie z projektem
umowy, natomiast w zakresie drogowym finansowanym przez Gminę Bytom jest
wynagrodzenie ryczałtowe.
17.
Zamawiający zgodnie z art. 87 ust. 2 ustawy Pzp poprawi w ofercie oczywiste omyłki
pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych
dokonanych poprawek oraz inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze SIWZ,
KIO 1535/20

niepowoduj
ące istotnych zmian w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym
Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
18. W przypadku omyłek opisanych w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, polegających na
niezgodności kosztorysów ofertowych ze specyfikacją, zamawiający będzie stosował niżej
wymienione zasady:
a) w przypadku braku ceny jednostkowej
– zamawiający przyjmie cenę jednostkową
wynikającą z wyliczenia matematycznego na podstawie pozycji kosztorysu ofertowego,
b)
w przypadku niepełnego opisu pozycji lub jego braku – zamawiający uzna, że opis jest
zgodny z przedmiarem robót dołączonym do SIWZ wraz z ewentualnymi modyfikacjami
dokonanymi w wyniku zapytań wykonawców,
c)
w przypadku błędnie podanej jednostki obmiarowej lub jej braku przy równoczesnym
zachowaniu ilości zgodnych z przedmiarem – zamawiający uzna, że jednostka jest
zgodna z przedmiarem robót dołączonym do SIWZ,
d) w przypadku zastosowania kalkulacji indywidualnej zamiast podanej w przedmiarze
robót
wyceny
– zamawiający uzna, że wykonawca w pozycji wycenił wszystkie niezbędne
prace, które należy wykonać zgodnie z pozycją przedmiaru robót,
e) w przypadku:
 innego opisu pozycji niż w przedmiarze i/lub
 zastosowania innych ilości obmiarowych niż w przedmiarze robót i/lub
 wprowadzenia pozycji dodatkowych z zastrzeżeniem pkt. 11, zamawiający odrzuci ofertę
zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp jeśli omyłki te spowodują istotną zmianę w treści
oferty. Oferta nie będzie podlegała odrzuceniu jeśli zmiany będą nieistotne.
f)
w przypadku braku pozycji kosztorysu zamawiający odrzuci ofertę zgodnie z art. 89 ust. 1
pkt 2 ustawy
– jeśli omyłki te spowodują istotną zmianę w treści oferty. Oferta nie będzie
podlegała odrzuceniu, jeśli zmiany będą nieistotne, a zamawiający na podstawie
kosztorysu ofertowego danego wyko
nawcy będzie mógł jednoznacznie ustalić cenę
jednostkową danej pozycji kosztorysowej.

W przedmiarze dla branży drogowo-torowej znajdowała się m.in. następująca pozycja:
24
d.8
D.01.02.04.
Rozbieranie szyn/torów szer. 1435 mm wraz z
podkładami drewnianymi i betonowymi z poprzeczkami
przy połączeniach spawanych szyn w styku - analogia
(km toru pojedynczego) wraz z cięciem palnikiem i
odwozem szyn na plac Zamawiającego wraz z
rozładowaniem.
Poz. 83-0,219

km

1,18

RAZEM
1,18

KIO 1535/20

W piśmie z dnia 22.04.2020 r. zamawiający udzielił odpowiedzi na pytania
wykonawców, w tym m.in.:
Pytanie 2
Pozycja nr 24 przedmiaru: „przebudowa infrastruktury tramwajowej”- proszę o określenie
jaka długość rozbieranego torowiska znajduje się na podkładach drewnianych, a jaka na
podkładach żelbetowych.
Odpowiedź
Zamawiający informuje, że prace należy wycenić zgodnie z zaktualizowanym przedmiarem
(załącznik nr 2) – powyższe roboty zostały rozbite na pozycje 24 – rozbiórka torowiska na
podkładach drewnianych oraz pozycja 24’ – rozbiórka torowiska na podkładach betonowych.

Zgodnie z ww. załącznikiem nr 2 do odpowiedzi, pozycja 24 została rozbita na dwie pozycje:
24
d.8
D.01.02.04.
Rozbieranie szyn/torów szer. 1435 mm wraz z
podkładami drewnianymi z poprzeczkami przy
połączeniach spawanych szyn w styku - analogia (km
toru pojedynczego) wraz z cięciem palnikiem i
odwozem szyn na plac Zamawiającego wraz z
rozładowaniem.
1,1

km

1,10

RAZEM
1,10
24


d.8
D.01.02.04.
Rozbieranie szyn/torów szer. 1435 mm wraz z
podkładami betonowymi z poprzeczkami przy
połączeniach spawanych szyn w styku - analogia (km
toru pojedynczego) wraz z cięciem palnikiem i
odwozem szyn na plac Zamawiającego wraz z
rozładowaniem.
0,08

km

0,08

RAZEM
0,08

Odwołujący złożył ofertę wraz z kosztorysem ofertowym, w którym zamieścił pozycję
24 o treści pierwotnie wskazanej w przedmiarze robót, tj. bez jej podzielenia na dwie
odrębne pozycje:

24 d.8

D.01.02.04
Rozbieranie szyn/torów szer. 1435 mm wraz z
podkładami
drewnianymi
i
betonowymi
z
pop
rzeczkami przy połączeniach spawanych szyn
w styku - analogia (km toru pojedynczego) wraz z
cięciem palnikiem i odwozem szyn na plac
Zamawiającego wraz z rozładowaniem.

km

1,100

53 350,00

58 685,00

Pismem z dnia 24.06.2020 r. zamawiający poinformował o odrzuceniu oferty
odwołującego na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 i 6 ustawy Pzp. W uzasadnieniu zamawiający
wskazał: „Wykonawca w kosztorysie ofertowym „Branża drogowo – torowa” nie wycenił
pozycji nr 24’ d.8 – „Rozbieranie szyn/torów szer. 1435 mm wraz z podkładami betonowymi
z popr
zeczkami przy połączeniach spawanych szyn w styku - analogia (km toru
pojedynczego)
wraz z cięciem palnikiem i odwozem szyn na plac Zamawiającego wraz
KIO 1535/20

z rozładowaniem”. Zgodnie z zapisami SIWZ Rozdział XIII – Opis sposobu obliczenia ceny
pkt 18 lit. f)
Zamawiający nie ma możliwości jednoznacznego ustalenia ceny jednostkowej
gdyż zakres robót rozbiórkowych opisanych pozycją 24’ d.8 nie występuje w żadnej innej
części kosztorysu ofertowego. W związku z czym oferta zawiera błąd w obliczeniu ceny oraz
jej tr
eść nie odpowiada treści SIWZ Rozdział XIII pkt 9-12, gdzie Zamawiający wymagał
wyceny wszystkich pozycji przedmiarowych
”.

Krajowa Izba Odwoławcza rozpoznając na rozprawie złożone odwołanie
i uwzględniając dokumentację z niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego oraz stanowiska stron
i przystępujących złożone na piśmie i podane do
protokołu rozprawy, zważyła, co następuje.

W p
ierwszej kolejności Izba stwierdziła, że nie została wypełniona żadna z przesłanek
ustawowych skutkujących odrzuceniem odwołania, wynikających z art. 189 ust. 2 ustawy
Pzp. Ponadto Izba ustaliła wystąpienie przesłanek z art. 179 ust. 1 Pzp, tj. istnienie po
stronie odwołującego interesu w uzyskaniu zamówienia oraz możliwość poniesienia przez
niego szkody z uw
agi na kwestionowaną czynność zamawiającego.

Zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 2 i 6 ustawy Pzp zam
awiający odrzuca ofertę, jeżeli

jej
treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem
art. 87 ust. 2 pkt 3 lub jeżeli zawiera błędy w obliczeniu ceny lub kosztu.
Zgodnie z art. 87 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy Pzp z
amawiający poprawia w ofercie:

oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych
dokonanych poprawek,

inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków
zamówienia (dalej: „siwz”), niepowodujące istotnych zmian w treści oferty.
Omyłki rachunkowe to omyłki, które polegają na błędnym wykonaniu działań
matematycznych. Natomiast „inne” omyłki, to omyłki, których nie można zakwalifikować jako
oczywistych omyłek pisarskich lub rachunkowych, które polegają na niezgodności oferty
z siwz i
nie powodują istotnych zmian w treści oferty. Ocena, co jest „inną” omyłką,
w rozumieniu art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, wymaga każdorazowo analizy konkretnego
stanu faktycznego.

W przedmiotowej sprawie Izba stwierdziła, że ziściły się wszystkie przesłanki zawarte
w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp. Doszło bowiem do niezgodności oferty odwołującego
z siwz polegającej na nierozdzieleniu przez niego pozycji 24 na dwie odrębne pozycje
dotyczące rozbiórki szyn/torów z podkładami drewnianymi oraz rozbiórki szyn/torów
KIO 1535/20

z podkładami betonowymi. Poprawienie zaś ww. omyłki nie spowoduje istotnych zmian
w treści oferty. W szczególności poprawienie tej omyłki nie spowoduje zmian w zakresie
of
erowanego przedmiotu zamówienia, gdyż w nierozdzielonej pozycji 24 odwołujący ujął
zarówno prace na podkładach drewnianych, jak i na podkładach betonowych. Tym samym
nie można uznać, że odwołujący w ogóle nie uwzględnił prac z podkładami betonowymi,
gdyż uwzględnił je, ale - niezgodnie z siwz - w tej samej pozycji, co prace z podkładami
drewnianymi. W efekcie,
rozdzielenie pozycji 24 na dwie odrębne nie spowoduje w tym
zakresie żadnej zmiany przedmiotowej, gdyż prace z dwoma rodzajami podkładów od
początku były przez odwołującego oferowane. Ponadto poprawienie omyłki poprzez
rozdzielenie pozycji 24 skutkować będzie wydzieleniem prac na podkładach betonowych do
odrębnej pozycji 24

, co doprowadzi do konieczności przemnożenia ceny jednostkowej
53.350,00 zł przez 0,08 km (kilometraż wymagany dla podkładów betonowych). Powyższe
działanie spowoduje, że wartość wydzielonej 24’ pozycji wyniesie 4.268,00 zł. Jest to kwota,
o którą wzrośnie cena oferty odwołującego. Biorąc pod uwagę, że cena oferty wynosi
13.696.717,48
zł netto, wzrost o 4.268,00 zł z pewnością nie może być uznany za istotny.
Zatem ani pod względem przedmiotowym, ani cenowym, poprawienie omyłki poprzez
rozdzielenie pozycji 24 na dwie odrębne, nie spowoduje istotnej zmiany w treści oferty.

Izba nie
podzieliła jednocześnie argumentacji zamawiającego, zgodnie z którą nie
mógł on samodzielnie ustalić ceny jednostkowej prac z podkładami betonowymi, które
miałyby się znaleźć w nowowyodrębnionej pozycji 24’, gdyż prace te nie występują w żadnej
innej części kosztorysu ofertowego odwołującego. Należy zauważyć, że w nierozdzielonej
pozycji 24 odwołujący wskazał jednocześnie prace rozbiórkowe z podkładami drewnianymi i
podkładami betonowymi. Oznacza to, że wskazana cena jednostkowa, tj. 53.350,00 zł
dotyczy p
rac zarówno z jednymi, jak i z drugimi podkładami. Tym samym zamawiający nie
musiał szukać analogicznych prac w innych pozycjach kosztorysowych, gdyż cenę
jednostkową za prace z podkładami betonowymi miał podaną przez odwołującego w pozycji
24 i tę cenę należy uwzględnić w wydzielonej pozycji 24’ po poprawieniu ww. omyłki na
podstawie art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp. Argument
o braku możliwości ustalenia wyceny
prac z podkładami betonowymi został więc uznany za niezasadny.

Izba nie zgod
ziła się także z argumentacją, w myśl której niedopuszczalne jest
uwzględnienie w nowowyodrębnionej pozycji 24’ ceny wskazanej przez odwołującego
w nierozdzielonej pozycji 24, gdyż ceny prac z podkładami drewnianymi i betonowymi różnią
się z powodu droższej utylizacji podkładów drewnianych. Pomijając fakt, że argument ten nie
został zawarty w piśmie informującym o odrzuceniu oferty odwołującego, przede wszystkim
należy zauważyć, że nie znajduje on potwierdzenia w treści złożonych w tym postępowaniu
KIO 1535/20

ofert.
Analiza tych ofert wskazuje, że:
 wykonawca ZUE S.A. oraz konsorcjum NDI Sp. z o.o.
i NDI SOPOT S.A. (przystępujący
w niniejszym postępowaniu odwoławczym) wskazali za prace z podkładami drewnianymi
i betonowymi takie same ceny,
 wykonawca KZN Rail Sp. z o.o. oraz wykonawca AGC Bytom Sp. z o.o.
(przystępujący
w niniejszym postępowaniu odwoławczym) wskazali wyższe ceny za prace z podkładami
drewnianymi,
 wykonawca
Przedsiębiorstwo Inżynieryjnych Robót Kolejowych „TOR-KRAK”
Sp. z o.o.
(przystępujący w niniejszym postępowaniu odwoławczym) wskazał wyższą
cenę za prace z podkładami betonowymi (przy czym w obu pozycjach wskazał oba
rodzaje podkładów i jedynie kilometraż pozwala na ich rozróżnienie).
Powyższe prowadzi do wniosku, że wykonawcy różnie wyceniali obie pozycje 24 i 24’, w tym
także każdy z przystępujących po stronie zamawiającego wycenił je w odmienny sposób.
W szczególności możliwa była wycena z takimi samymi cenami, jak i wycena, w której to
podkłady betonowe są droższe. Oznacza to, że nie znajduje potwierdzenia w stanie
faktycznym sprawy argument, jakoby kwestia utylizacji podkładów wymuszała konieczność
zróżnicowania ceny za prace z oboma rodzajami podkładów lub też wymuszała wyższą cenę
za prace z po
dkładami drewnianymi. Argument został więc uznany za niezasadny.

Ponadto Izba nie zgodziła się z argumentem, w myśl którego na przeszkodzie
poprawieniu
omyłki poprzez rozdzielenie pozycji 24 stoi to, że dla prac z różnymi podkładami
zamawiający wskazał inną ilość kilometrów, tj. 1,10 dla podkładów drewnianych i 0,08 dla
podkładów betonowych. Ponownie pomijając fakt, że argument ten nie został zawarty
w piśmie informującym o odrzuceniu oferty odwołującego, przede wszystkim należy
zau
ważyć, że poprawienie niewłaściwej ilości kilometrów poprzez wpisanie właściwej jest
również możliwe w trybie art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, gdyż nie wpływa ani na zakres
przedmiotowy ani na cenę oferty.

Podsumow
ując, zamawiający był zobowiązany, na podstawie art. 87 ust. 2 pkt 3
ustawy Pzp
, poprawić omyłkę polegającą na nierozdzieleniu przez odwołującego pozycji 24
na dwie odrębne pozycje. Poprawienie powinno nastąpić poprzez rozdzielenie tej pozycji na
pozycję 24 dotyczącą rozbiórki szyn/torów z podkładami drewnianymi oraz na pozycję 24’
dotyczącą rozbiórki szyn/torów z podkładami betonowymi. W wydzielonej pozycji 24’ należy
uwzględnić narzuconą przez zamawiającego ilość kilometrów 0,08 oraz cenę jednostkową
z pozycji 24, tj. 53.350
,00 zł.

Wobec powyższego, nie zachodzi potrzeba wzywania odwołującego do złożenia
wyjaśnień w trybie art. 87 ust. 1 ustawy Pzp, gdyż jak wskazano już wyżej, zakres
KIO 1535/20

przedmiotowy i cena jednostkowa

obejmujące oba rodzaje prac, w tym także prac
z podkładami betonowymi, zostały wprost wskazane przez odwołującego w pozycji 24
kosztorysu, zatem zamawiający jest w stanie samodzielnie poprawić ww. omyłkę.

Jednocześnie podkreślić należy, że wynikiem poprawienia ww. omyłki w trybie art. 87
ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp
, jak wskazano już wyżej, będzie wydzielenie nowej pozycji 24’
o wartości 4.268,00 zł. Zgodnie z art. 87 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp ww. kwotę należy zatem
dodać do ceny oferty odwołującego, w celu uwzględnienia w niej sumy wszystkich pozycji
kosztorysowych.

Reasumując, Izba stwierdziła, że zamawiający niezasadnie odrzucił ofertę
odwołującego powołując się na art. 89 ust. 1 pkt 2 i 6 ustawy Pzp. Tym samym potwierdził
się zarzut naruszenia przez zamawiającego art. 89 ust. 1 pkt 2 i 6 w zw. z art. 7 ust. 1 oraz
art. 87 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy Pzp.
Biorąc pod uwagę powyższe rozważania i ustalenia, Izba
postanowiła jak w sentencji wyroku, orzekając na podstawie przepisów art. 190 ust. 7,
art. 191 ust. 2 i art. 192 ust. 2 ustawy Pzp.

O kosztach postępowania orzeczono stosownie do wyniku, na podstawie art. 192 ust. 9
i 10 ustawy Pzp oraz w oparciu o przepisy
§ 5 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady
Ministrów z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od
odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania
(t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 972).

Przewodniczący …………………….


Wcześniejsze orzeczenia:

Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie