eGospodarka.pl

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO2020 › Sygn. akt: KIO 784/20
rodzaj: WYROK
data dokumentu: 2020-07-09
rok: 2020
sygnatury akt.:

KIO 784/20

Komisja w składzie:
Przewodniczący: Agnieszka Trojanowska, Katarzyna Brzeska, Renata Tubisz Protokolant: Adam Sk

owroński

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 6 lipca 2020
r. w Warszawie odwołania wniesionego do
Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 10 kwietnia 2020 r. przez wykonawcę W.W.
prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą: Przedsiębiorstwo Produkcyjno
Handlowo Usługowe „KOALA” W.W.
w postępowaniu prowadzonym przez
Zamawiającego: Skarb Państwa – Państwowe Gospodarstwo Leśne, Lasy Państwowe,
Nadleśnictwo Radzyń Podlaski

przy udziale
wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: D.T.
p
rowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Złoty Klon D.T., oraz A.T.
prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą ŚWIERK A.T.
zgłaszających
przystąpienie po stronie Zamawiającego

przy udziale
wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: ZUL
Zakład Usług Leśnych A.T. oraz K.T. prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą
TEAM FOREST K.T.

zgłaszających przystąpienie po stronie Zamawiającego


orzeka:

1.
Oddala odwołanie;


2.
Kosztami postępowania obciąża wykonawcę W.W. prowadzącego działalność
gospodarczą pod firmą: Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe
„KOALA” W.W.
i:
1) zalicza
w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 15 000 zł 00 gr.
(słownie: piętnaście tysięcy złotych zero groszy), uiszczoną przez wykonawcę
W.W. prowad
zącego działalność gospodarczą pod firmą: Przedsiębiorstwo
Produkcyjno Handlowo Usługowe „KOALA” W.W.
tytułem wpisu od
odwołania;

2)
zasądza od wykonawcy W.W. prowadzącego działalność gospodarczą pod
firmą: Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe „KOALA” W.W.

na rzecz
Zamawiającego: Zamawiającego: Skarb Państwa – Państwowe
Gospodarstwo Leśne, Lasy Państwowe, Nadleśnictwo Radzyń Podlaski

kwotę 3.884,17 zł (słownie: trzy tysiące osiemset osiemdziesiąt cztery złote
siedemnaście groszy), stanowiącą uzasadnione koszty strony poniesione z tytułu
wynagrodzenia pełnomocnika oraz dojazdu na wyznaczoną rozprawę.

Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. -
Prawo zamówień
publicznych
(Dz. U. nr 2019 r., poz. 1843 ze zm. z późn. zm.)

na niniejszy wyrok - w terminie
7 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby
Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Lublinie.

Przewodniczący:
……………………
…………………….
…………………….Sygn. akt KIO 784/20
U z a s a d n i e n i e

Zamawia
jący – Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo
Radzyń Podlaski prowadzi w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r.
– Prawo zamówień publicznych (zwanej dalej również „ustawą Pzp”),
postępowanie o udzielenie zamówienia na: „Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej
na terenie nadleśnictwa Radzyń Podlaski w latach 2020-2021 w leśnictwach Czarny Las i
Jabłoń".


Wartość zamówienia przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na
podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.

Wykonawca
Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe „KOALA” W.W.
(zwany dalej:
Odwołującym”) w dniu 10 kwietnia 2020 r. (data wpływu do Prezesa Krajowej
Izb
y Odwoławczej) złożył odwołanie – na zaniechanie odrzucenia ofert wykonawców:
Konsorcjum Zakład Usług Leśnych A.T. oraz TEAM FOREST K.T. a także Konsorcjum
ZŁOTY KLON D.T., oraz ŚWIERK A.T., odpowiednio w pakiecie numer 5 i 6. Odwołujący
zarzucił Zamawiającemu naruszenie następujących przepisów ustawy Pzp:

W pakiecie numer nr 5
Odwołujący zarzucił Zamawiającemu:
- art. 24 ust. 1 pkt. 20 w zw. z art. 7 ust. 1 ustawy Pzp poprzez zaniechanie wykluczenia
wykonawcy wybranego dla pakietu nr 5 tj. Konsorcjum Zakład Usług Leśnych A.T., oraz
TEAM FOREST K.T.,
który dopuścił się czynu nieuczciwej konkurencji poprzez fakt
pozostawania w zmowie przetargowej
- art. 6 ust. 1 pkt 7 ww. ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i
konsumentów poprzez zawarcie przez Konsorcjum Zakład Usług Leśnych A.T., oraz TEAM
FOREST K.T.
, zakazanego porozumienia, którego celem lub skutkiem jest wyeliminowanie,
ograniczenie lub naruszenie w inny sposób konkurencji na rynku właściwym, polegające w
szczególności na uzgadnianiu przez przedsiębiorców przystępujących do przetargu lub
przez tych przedsiębiorców i przedsiębiorcę będącego organizatorem przetargu warunków
składanych ofert, w szczególności zakresu prac lub ceny.
-
art. 89 ust. 1 pkt. 5 poprzez zaniechanie odrzucenia oferty złożonej przez wykonawcę
wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia dla pakietu nr 5 tj.
Konsorcjum Zakład Usług Leśnych A.T., oraz TEAM FOREST K.T.,
- art. 89 ust. 1 pkt. 4 w zw. z art. 90 ustawy Pzp zaniechanie odrzucenia oferty wykonawcy
wybranego dla pakie
tu nr 5 tj. Konsorcjum Zakład Usług Leśnych A.T., oraz TEAM FOREST

K.T.
, jako ofertę zawierającą rażąco niską cenę;
- art. 91 ustawy
Pzp poprzez zaniechanie wyboru oferty Zgłaszającego jako
najkorzystniejszej dla pakietu nr 5;
- art. 7 ust. 1 ustawy Pzp,
poprzez przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia
w sposób niezapewniający zachowania uczciwej konkurencji, równego traktowania oraz
zasady proporcjonalności, polegające na tym, że dokonano wyboru oferty nieważnej, która
nie była najkorzystniejsza, zaś ofertę Odwołującego, mimo faktu iż była najkorzystniejsza
sklasyfikowano na pozycji drugiej.

Odwołujący wniósł o unieważnienie czynności wyboru oferty wykonawcy dla
pakietu nr 5 tj. Konsorcjum Zakład Usług Leśnych A.T., oraz TEAM FOREST K.T.,
pow
tórzeniem czynności badania i oceny ofert dla pakietu nr 5, wykluczenia wykonawcy w
pakiecie nr 5 tj. Konsorcjum Zakład Usług Leśnych A.T., oraz TEAM FOREST K.T., na
podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 20. Ustawy Pzp jako wykonawcę który dopuścił się czynu
nieuczciwej konkurencji poprzez fakt pozostawania w zmowie przetargowej, odrzucenia
oferty wykonawcy dla pakietu nr 5 tj. Konsorcjum Zakład Usług Leśnych A.T., oraz TEAM
FOREST K.T.
, na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 5. Ustawy Pzp jako oferty złożonej przez
wyko
nawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, odrzucenia
oferty dla pakietu nr 5 na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 4 w zw. z art. 90 ustawy Pzp
zaniechanie odrzucenia oferty wykonawcy wybranego tj. Zakład Usług Leśnych A.T., oraz
TEAM FOREST K.T.
, jako ofertę zawierającą rażąco niską cenę, dokonania wyboru oferty
Odwołującego w oparciu o art. 91 ust. 1 ustawy Pzp w pakiecie nr 5.

W pakiecie numer nr 6 Odwołujący zarzucił Zamawiającemu:
- art. 24 ust. 1 pkt. 20 w zw. z art. 7 ust. 1 ustawy Pzp poprzez zaniechanie wykluczenia
wykonawcy wybranego dla pakietu nr 6 tj. Konsorcjum ZŁOTY KLON D.T., oraz ŚWIERK
A.T.,
który dopuścił się czynu nieuczciwej konkurencji poprzez fakt pozostawania w zmowie
przetargowej;
- art. 6 ust. 1 pkt 7 ww., ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i
konsumentów poprzez zawarcie przez Konsorcjum ZŁOTY KLON D.T., oraz ŚWIERK A.T.,
zakazanego porozumienia, którego celem lub skutkiem jest wyeliminowanie, ograniczenie
lub naruszenie w inny sposób konkurencji na rynku właściwym, polegające w szczególności
na uzgadnianiu przez przedsiębiorców przystępujących do przetargu lub przez tych
przedsiębiorców i przedsiębiorcę będącego organizatorem przetargu warunków składanych
ofert, w szcz
ególności zakresu prac lub ceny;
-
89 ust. 1 pkt. 5 poprzez zaniechanie odrzucenia oferty złożonej przez "wykonawcę
"wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia dla pakietu nr 6 tj.

Konsorcjum ZŁOTY KLON D.T. oraz ŚWIERK A.T.,
- art. 89 ust. 1 pkt. 4 w zw. z art. 90 ustawy Pzp zaniechanie odrzucenia oferty wykonawcy
wybranego dla pakietu nr 6 tj. ZŁOTY KLON D.T., oraz ŚWIERK A.T., jako ofertę
zawierającą rażąco niską cenę.
- art. 91 ustawy
Pzp poprzez zaniechanie wyboru oferty Zgłaszającego jako
najkorzystniejszej dla pakietu nr 6.
- art. 7 ust. 1 ustawy
Pzp, poprzez przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia
w sposób niezapewniający zachowania uczciwej konkurencji, równego traktowania oraz
zasady proporcjonalności, polegające na tym, że dokonano wyboru oferty nieważnej, która
nie była najkorzystniejsza, zaś ofertę Odwołującego mimo faktu iż była najkorzystniejsza
sklasyfikowano na pozycji drugiej.

Odwołujący wniósł o unieważnienie czynności wyboru oferty wykonawcy dla
pakietu nr 6 tj. Konsorcjum Z
ŁOTY KLON D.T., oraz ŚWIERK A.T., powtórzeniem czynności
badania i oceny ofert dla pakietu nr 6, wykluczenia wykonawcy w pakiecie nr 6 tj.
Konsorcjum ZŁOTY KLON D.T., oraz ŚWIERK A.T., na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 20.
Ustawy Pzp jako wykonawcę który dopuścił się czynu nieuczciwej konkurencji poprzez fakt
pozostawania w zmowie przetargowej, odrzucenia oferty wykonawcy dla pakietu nr 6 tj.
Konsorcjum ZŁOTY KLON D.T., oraz ŚWIERK A.T., na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 5.
Ustawy Pzp jako oferty złożonej przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu
o udzielenie zamówienia, odrzucenie oferty dla pakietu nr 6 na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 4
w zw. z art. 90 ustawy Pzp zaniechanie odrzucenia oferty wykonawcy wybranego tj.
Konsorcjum ZŁOTY KLON D.T., oraz ŚWIERK A.T., jako ofertę zawierającą rażąco niską
cenę, dokonania wyboru oferty Odwołującego w oparciu o art. 91 ust. 1 ustawy Pzp w
pakiecie nr 6

Uwzględniając dokumentację z przedmiotowego postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego, w tym w szczególności treść ogłoszenia o zamówieniu oraz
post
anowienia SIWZ, ofertę wykonawców: konsorcjum Zakład Usług Leśnych A.T.,
oraz TEAM FOREST K.T., oraz konsorcjum
ZŁOTY KLON D.T., oraz ŚWIERK A.T. - jak
również oświadczenia i stanowiska stron oraz uczestników postępowania złożone
w
trakcie rozprawy, skład orzekający Izby ustalił i zważył, co następuje:

Odwołania, wobec nie stwierdzenia na posiedzeniu niejawnym braków formalnych
oraz w związku z uiszczeniem przez Odwołującego wpisu, podlega rozpoznaniu. Ze względu
na brak przesłanek uzasadniających odrzucenie odwołania Izba przeprowadziła rozprawę
merytorycznie je rozpoznając.

Izba stwie
rdziła, że Odwołujący legitymuje się uprawnieniem do korzystania
ze środków ochrony prawnej, o których stanowi przepis art. 179 ust. 1 ustawy Pzp.

Izba ustaliła również, że wezwanie do wzięcia udziału w postępowaniu odwoławczym
miało miejsce w dniu 17 lutego 2020 r.

Izba u
znała za skuteczne na podstawie art. 185 ust. 2 i 3 ustawy Pzp przystąpienia
wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
-
Zakład Usług Leśnych A.T., oraz TEAM FOREST K.T. (zwany dalej również:
Przystępującym Team Forest”)
-
ZŁOTY KLON D.T., oraz ŚWIERK A.T. (zwany dalej również: „Przystępującym „Zloty
Klon

”).

Krajowa Izba
Odwoławcza ustaliła i zważyła, co następuje:

Zamawiający – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu z Miejskie prowadzi w
trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
– Prawo
zamówień publicznych (zwanej dalej również „ustawą Pzp”), postępowanie o udzielenie
zamówienia na: „Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie nadleśnictwa
Radzyń Podlaski w latach 2020-2021 w leśnictwach Czarny Las i Jabłoń
". Zamawiający
podzielił zamówienie na części. Zamawiający w pakiecie nr 5 oraz 6 odpowiednio dokonał
wyboru ofert wykonawców: konsorcjum: Zakład Usług Leśnych A.T., oraz TEAM FOREST
K.T.
a także konsorcjum ZŁOTY KLON D.T., oraz ŚWIERK A.T..

Spór, który zawisł przed Izbą sprowadza się do twierdzeń Odwołującego, że w
przypadku wskazanych wykonawców wystąpiło wielu symptomów zmowy przetargowej w
ujęciu horyzontalnym tj. porozumienia pomiędzy przedsiębiorcami (tak np. Zakładu Usług
Leśnych A.T. oraz ZŁOTY KLON D.T.) - działającymi na danym rynku jako konkurenci, którzy
w wyniku uzgodnień składają oferty na poszczególne części tak, aby ich oferty z sobą nie
konkurowały – w tym przypadku na część 5 i 6 - dzieląc między siebie przedmiot
zamówienia.

W ocenie Odwo
łującego Zamawiający podejmując decyzję o wyborze oferty
najkorzystniejszej w przedmi
otowym postępowaniu naruszył zasadę uczciwej konkurencji,
równego traktowania oraz proporcjonalności, określoną w art. 7 ust. 1 i 3 w zw. z art. 24 ust.
1 pkt. 20 ustawy Pzp w zw. z art. 6 ust. 1 pkt 7 ww. ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o

ochronie konkurencji i konsumentów dokonując wyboru oferty najkorzystniejszej w sposób
nie zapewniający obiektywizmu przy badaniu i ocenie ofert w zakresie pakietu nr 5 oraz nr 6.

Według Odwołującego szczegółowa analiza sposobu złożenia ofert przez ww.
konsorcja oraz analizy spo
sobu kształtowania ofert przez wykonawców będących członkami
konsorcjów w postępowaniach na poszczególne nadleśnictwa daje podstawę do twierdzeń
że firmy: Zakład Usług Leśnych A.T., TEAM FOREST K.T., D.T., A.T. były w zmowie, co
skutkować powinno wykluczeniem wykonawców - będących stroną niedozwolonego
porozumienia -
z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

W ocenie Izby - b
iorąc pod uwagę zgromadzony w sprawie materiał dowodowy,
oświadczenia i stanowiska stron oraz uczestników postępowania przedstawione podczas
rozprawy -
odwołanie jest niezasadne i nie zasługuje na uwzględnienie.

Odnosząc się do poszczególnych argumentów odwołania, słusznie zauważył
Zamawiający, że istotą konsorcjum jest dopuszczalność kumulacji doświadczenia, kapitału,
potencjału technicznego, ludzkiego poszczególnych członków konsorcjum, która umożliwia
uczestniczenie tego podmiotu w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Prawdą również
jest, że uczestniczenie w konsorcjum umożliwia wykonawcom zdobycie doświadczenia
niezbędnego do funkcjonowania na rynku zamówień publicznych. W niniejszym
postępowaniu jak zauważył Zamawiający oraz obaj przystępujący, że poszczególni
członkowie konsorcjum nie spełniali samodzielnie warunków udziału w postępowaniu, co
więcej nawet po zawiązaniu konsorcjów, każde konsorcjum było w stanie ubiegać się tylko o
jeden pakiet. W zakresie p
akietu nr 5 warunków tych nie spełniał K.T. TEAM FOREST a w
zakresie pakietu nr 6 A.T.
ŚWIERK. W obu wypadkach wykonawcy nie posiadali
doświadczenia wymaganego przez Zamawiającego. W konsekwencji żadne z nich nie mogło
samodzielnie stanąć do przetargu, trudno zatem twierdzić, że doszło do naruszenia zasad
uczciwej konkurencji.

Zgodzić należało się z Zamawiającym co do pozostałej argumentacji odwołania. Za
chybiony należy uznać również zarzut zmowy pomiędzy konsorcjami, o której świadczyć
miałby między innymi fakt, że każde z konsorcjów złożyło ofertę tylko na jedną część.
Zau
ważyć należy za Zamawiającym, że nawet gdyby konsorcja dysponowały potencjałem
wystarczającym do realizacji obu pakietów, decyzja o starcie tylko w jednej części nie może
stanowić dowodu na działanie w celu ograniczenia konkurencji. Tym bardziej że ewentualny
udział obu konsorcjów w dwóch częściach — co zdaniem Odwołującego byłoby działaniem
pożądanym i właściwym — nie powodowałby polepszenia konkurencyjności, wręcz

przeciwnie - gdyby wszyscy czterej wykonawcy
złożyli oferty w obu częściach tym bardziej
nar
aziliby się na zarzut zmowy przetargowej, gdyż konkurowaliby pomiędzy sobą w
poszczególnych częściach – będąc powiązani rodzinnie.

Zauważenia wymaga, że Zamawiający podzielił zamówienie na części a każda z
części jest – w świetle przepisów ustawy Pzp – odrębnym zamówieniem. Rozumowanie
Odwołującego prowadziłoby do konkluzji, że poszczególni wykonawcy – powiązani rodzinnie
– nie mogliby z jednej strony przystąpić do postępowań w dwóch różnych częściach, z
drugiej składając oferty konkurencyjne w poszczególnych częściach podlegaliby wykluczeniu
z uwagi na powiązania rodzinne. Zgodzić należało się z Zamawiającym, że dopuszczalnym
jest
składanie ofert na poszczególne części w ramach danego postępowania przez
wykonawców należących do tej samej grupy kapitałowej - np. wyrok Krajowej Izby
Odwoławczej z 12 lipca 2017 r., KIO 1244/17; wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z 3
września 2015 r., KIO 1774/15) – gdyż w przypadku postępowania z podziałem na części,
poszczególne części stanowią w istocie swoiste, niezależne od siebie postępowania. Nie
można zgodzić się z Odwołującym, co do argumentacji dotyczącej metadanych.

W ocenie Izby również argumentacja dotycząca metadanych – w niniejszej sprawie
nie stanowi dowodu przesądzającego o zmowie o charakterze horyzontalnym. Ewentualne
korzystanie ze sprzętu oraz danych podmiotów powiązanych rodzinnie, nie przesądza o
ograniczeniu konkurencji, czy też podziale rynku. Jak wskazano powyżej składanie ofert na
poszczególne części przez podmioty powiązane rodzinnie, oraz tworzenie konsorcjów jest
dozwolone przepisami prawa zamówień publicznych a ewentualne przekazywanie
metadanych przez ww. podmioty nie jest
– wobec przedstawionej argumentacji –
ograniczaniem konkurencji, w szczególności że Zamawiający zakazał powielania potencjału
je
śli wykonawca decyduje się na udział w kilku częściach.

Podobnie o zmowie przetargowej, podziale rynku
– jak twierdził Odwołujący nie mogą
świadczyć wyłącznie powiązania rodzinne. Jak słusznie zauważył Sąd Apelacyjny w
Warszawie
– VII Wydział Gospodarczy (wyrok z dnia 25 października 2017 r., sygn.. akt VII
ACa 872/17)
należy z dużą wstrzemięźliwością podchodzić do prób wywodzenia wniosku o
uczestniczeniu przez przedsiębiorców w porozumieniu ograniczającym konkurencję z faktu
istnienia podobieństw między składanymi przez nich ofertami. Podobieństwa te mogą
stanowić pochodną tego, że określone podmioty ponoszą zbliżone koszty oraz dysponują
zbliżonym zasobem informacji o sytuacji na rynku. Nie ma też niczego nagannego w tym, że
powiązani relacjami rodzinnymi przedsiębiorcy i managerowie prowadzą bardzo podobną
działalność gospodarczą, ani w tym, że na pewnych płaszczyznach współpracują.


Współpraca taka przyczyniać się może do obniżenia kosztów oraz zwiększenia potencjału
zaangażowanych w nią podmiotów gospodarczych i umożliwienia im podejmowania
rywalizacji z większymi przedsiębiorcami. Do naruszenia prawa antymonopolowego nie musi
dochodzić nawet wtedy, gdy powiązani relacjami rodzinnymi, prowadzący zbliżoną
działalność gospodarczą przedsiębiorcy współpracują przy przygotowaniu ofert, które
zamierzają złożyć w przetargach. Zarzut naruszenia prawa antymonopolowego można uznać
za trafny dopiero wówczas, gdy celem lub skutkiem takiego porozumienia jest
wyeliminowanie, ograniczenie lub zniekształcenie konkurencji, przy jednoczesnym braku
okoliczności wyłączających bezprawność porozumienia.


Wobec tego jak słusznie zauważono, sama współpraca przy przygotowaniu ofert ( w
tym przypadku składanych w różnych częściach) oraz powiązania rodzinne same w sobie nie
stanowi
ą o naruszeniu prawa antymonopolowego. Analogicznie sytuacja ma miejsce w
niniejszym postępowaniu a Odwołujący nie wykazał, że celem lub skutkiem ewentualnego
porozumienia było wyeliminowanie Odwołującego z rynku, gdyż Odwołujący mógł
konkurować z poszczególnymi wykonawcami w obu częściach a nie posiadając
wystarczającego potencjału na obie części zamówienia mógł – podobnie jak przystępujący –
utworzyć konsorcjum czy też skorzystać z potencjału użyczonego przez podmiot trzeci. W
konsekwencji odwołujący nie wykazał, że doszło do podziału rynku celem wyeliminowania go
z postępowania o udzielenie zamówienia, co prowadzi do wniosku że nie doszło do
naruszenia art. 24 ust. 1 pkt 20 ustawy Pzp w zw. z art. art. 6 ust. 1 pkt 7 ww., ustawy z dnia
16 lutego 2007 r. o
ochronie konkurencji i konsumentów w pakiecie 5 oraz 6.

Odnosząc się jeszcze do składanych dowodów, oraz argumentacji dotyczącej
ewentualnych innych powiązań oraz podwykonawstwa D.T. u innej niepowiązanej rodzinnie
firmy
, naruszającego zasady uczciwej konkurencji zauważenia wymagało, że Odwołujący
postawił w odwołaniu zarzut dotyczący zmowy przetargowej ofert składanych przez
wykonawców powiązanych rodzinnie w dwóch różnych częściach i taki zarzut był
przedmiotem rozpoznania przez
Krajową Izbą Odwoławczą, Odwołujący nie postawił zarzutu
innych powiązań, które miałyby świadczyć o ograniczeniu bądź wyeliminowaniu jego udziału,
dlatego też powyższe nie przedmiotem rozważań Izby.

Odnosząc się do zarzutu rażąco niskiej ceny, w ocenie Izby zarzut ten należy uznać
za niezasadny. Pamiętać należy, że niezależnie od powyższego Zamawiający nie może –
wobec braku wezwania do wyjaśnień – dokonać automatycznego odrzucenia oferty, z uwagi
na rażąco niską cenę. W niniejszym postępowaniu Zamawiający nie wzywał wykonawców do
wyjaśnień, gdyż zaoferowane przez nich ceny nie budziły jego wątpliwości a nie zaistniała

przesłanka wynikająca z art. 90 ust. 1a ustawy Pzp. Wobec powyższego zgodzić należało
się z argumentacją Zamawiającego oraz poszczególnych przystępujących w świetle art. 90
ust.1 ustawy pzp
warunkiem odrzucenia oferty z powodu rażąco niskiej ceny jest uprzednie
zwrócenie się zamawiającego do wykonawcy o udzielenie wyjaśnień w tym zakresie, a
Zamawiający wzywa do wyjaśnień gdy zaoferowana cena lub koszt, lub ich istotne części
składowe, wydają się rażąco niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzą
wątpliwości zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z
wymaganiami.

W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający nie był uprawniony do badania ofert
pod kątem rażąco niskiej ceny, skoro oferowana cena była wyższa od kwoty przewidzianej
przez Zamawiającego na sfinansowanie zamówienia nie zaistniały zatem przesłanki
uprawniające go wzywania do wyjaśnień. Odwołujący nie wykazał również że nastąpiło ich
zaniżenie (części składowych) w niniejszym postępowaniu. Wobec powyższego Izba oddaliła
zarzut naruszenia art. art. 89 ust. 1 pkt. 4 w zw. z art. 90 ustawy Pzp w pakiecie 5 oraz 6
niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia.


Wobec
powyższego, orzeczono jak na wstępie.

O kosztach postępowania orzeczono na podstawie art. 192 ust. 9 i 10 ustawy Pzp
oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie wysokości
wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich
rozliczania (Dz. U. Nr 41, poz. 238 z późn. zm.), tj. stosownie do wyniku postępowania.


Przewodniczący:

……………………

…………………….

…………………......Wcześniejsze orzeczenia:

Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie