eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO2020 › Sygn. akt: KIO 726/20
rodzaj: WYROK
data dokumentu: 2020-07-07
rok: 2020
sygnatury akt.:

KIO 726/20

Komisja w składzie:
Przewodniczący: Lubomira Matczuk - Mazuś Protokolant: Konrad Wyrzykowski

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 2 lipca 2020 r. w Warszawie odwołania wniesionego do
Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 3 kwietnia 2020 r. przez wykonawcę: J. K.,
prowadzący działalność gospodarczą pod firmą J. K. Agregaty Pex-Pool Plus, ul.
Metalowców 35, 39-200 Dębica


w postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego: 3 Regionalna Baza Logistyczna,
ul. Montelupich 3, 30-
901 Kraków

przy udziale wykonawcy: KAFAR B. S., ul. Tenisowa 8, 05-220 Zielonka
zgłaszającego
przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego


orzeka:

1. uwzględnia odwołanie i nakazuje Zamawiającemu:

1.1. unieważnienie czynności wyboru oferty najkorzystniejszej (Zadania nr 1 i nr 2),

1.2. powtórzenie czynności badania i oceny ofert;
2. kosztami postępowania obciąża zamawiającego: 3 Regionalna Baza Logistyczna,
ul. Montelupich 3, 30-
901 Kraków, i:
2.1. zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 15 000 zł 00 gr (słownie:
piętnaście tysięcy złotych zero groszy) uiszczoną przez wykonawcę: J. K., prowadzący
działalność gospodarczą pod firmą J. K. Agregaty Pex-Pool Plus, ul. Metalowców 35,
39-
200 Dębica – tytułem wpisu od odwołania,
2.2. zasądza od zamawiającego: 3 Regionalna Baza Logistyczna, ul. Montelupich 3,
30-
901 Kraków na rzecz wykonawcy: J. K., prowadzący działalność gospodarczą pod
firmą J. K. Agregaty Pex-Pool Plus, ul. Metalowców 35, 39-200 Dębica kwotę 18 600
zł 00 gr
(słownie: osiemnaście tysięcy sześćset złotych zero groszy) tytułem

uiszczonego wpisu (15
000 zł) i wynagrodzenia pełnomocnika (3 600 zł).


Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1843, z późn. zm.) na wyrok – w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia
– przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu
Okręgowego w Krakowie.

Przewodniczący: ………………………..Sygn. akt KIO 726/20

U z a s a d n i e n i e


Zamawiający – 3 Regionalna Baza Logistyczna z siedzibą w Krakowie – prowadzi
postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.
„Dostawa zestawów oświetleniowych”, nr referencyjny: 16/2020, na podstawie ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. P
rawo zamówień publicznych, zwanej dalej „ustawa Pzp”, „ustawa” lub
„Pzp”.
Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej z dnia 28 stycznia 2020 r. pod numerem 2020/S 019-041305.

Wartość zamówienia jest większa niż kwota określona w przepisach wydanych na
podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.

Odwołujący – J. K., prowadzący działalność gospodarczą pod firmą J. K. Agregaty Pex-
Pool Plus
z siedzibą w Dębicy – wniósł na podstawie art. 180 ust. 1 w zw. z art. 179 ustawy
Pzp odwołanie od bezprawnych czynności i zaniechań Zamawiającego w zakresie Zadnia nr
1 i Zadania nr
2, a polegających na:
1) wyborze jako najkorzystniejszej oferty KAFAR B. S., ul. Tenisowa 8, 05-220 Zielonka;
2) uznaniu, że KAFAR B. S. spełnia warunki udziału w postępowaniu w zakresie posiadania
zdolności technicznej lub zawodowej (Rozdział IV lit. A pkt 1 lit. a Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia (SIWZ), tj. uznania, że dostawy zrealizowane przez ww. uczestnika,
które zostały wskazane w „Wykaz wykonanych dostaw dla zadania nr 1 i nr 2 odpowiadają
swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia;
3) zaniechaniu wyboru oferty J. K. Agregaty Pex Pool Plus jako najkorzystniejszej dla Zadania
nr 1 i dla Zadania nr 2.

Odwołujący zarzucił Zamawiającemu naruszenie następujących przepisów ustawy
Pzp:
1) art. 7 ust. 1, art. 89 ust. 1 pkt 2, art. 91 ust. 1 przez dokonanie wyboru oferty KAFAR B. S.,
pomimo
że treść tej oferty nie odpowiada SIWZ, tj. ww. wykonawca nie spełnił warunku
udziału w postępowaniu w zakresie posiadania zdolności technicznej lub zawodowej
(Rozdział IV lit. A pkt 1 lit. a SIWZ).
W z
wiązku z powyższym, wniósł o:
1) merytoryczne rozpoznanie odwołania;
2) nakazanie Zamawiającemu unieważnienie wyniku postępowania, w zakresie Zadania nr 1 i
Zadania nr 2;
3)
nakazanie Zamawiającemu powtórzenie czynności wyboru ofert;

4)
zasądzenie od Zamawiającego na rzecz Odwołującego kosztów postępowania
odwoławczego wg spisu kosztu, który zostanie przedłożony na rozprawie.

Wnioski dowodowe:
Odwołujący wniósł o dopuszczenie dowodów z dokumentacji postępowania o
udzielenie zamówienia w zakresie dotyczącym Zadania nr 1 i Zadania nr 2 na okoliczność
braku spełnienia przez KAFAR B. S. wymagań SIWZ w zakresie posiadania zdolności
technicznej lub zawodowej (Rozdz
iał IV lit. A pkt 1 lit. a SIWZ), a w szczególności: 1) SIWZ, w
tym Załączniki nr 2a i 2b do SIWZ;
2) dokumentacji technicznej, o której mowa w pkt 4 ww. Załączników do SIWZ, zatwierdzonej
przez Dyrektora Departamentu Polityki Zbrojeniowej MON Orzeczeniem Nr 460/ZDW/2010
z dnia 24.11.2010 r. (znajduje się w posiadaniu Zamawiającego) - wyciąg z dokumentacji
został załączony do odwołania;
3) Wykaz wykonanych dostaw dla Zadania nr 1 i nr 2
złożony w toku postępowania przez
KAFAR B. S. wraz z Po
świadczeniem należytego wykonania umowy
wystawionym przez 2
Regional
ną Bazę Logistyczną w Warszawie;
4)
SIWZ dla postępowania prowadzonego przez 2 Regionalną Bazę Logistyczną pod
numerem D/121/2017 na
Dostawę zestawów do rozbudowy linii energetycznych niskiego
napięcia
wraz z załącznikiem nr 1 WET (tj. SIWZ, który stanowił podstawę realizacji dostaw
przez KAFAR B. S.
, na które wykonawca ten powołał się w postępowaniu w celu wykazania
zdolności technicznych lub zawodowych);
5) SIWZ dla pos
tępowania na Dostawę zestawów oświetleniowych prowadzonego przez
Zamawiającego w roku 2018 (znak sprawy 104/2018) wraz z wyjaśnieniami udzielonymi do
treści SIWZ.
O
dwołujący wniósł o dopuszczenie ww. dowodów na okoliczność ich treści, w tym
potwierdzenia,
że KAFAR B. S. nie spełnia wymagania wskazanego w Rozdziale IV lit. A pkt
1 lit. a SIWZ.
Interes i szkoda
Odwołujący wskazał, że posiada interes w złożeniu odwołania, ponieważ w zakresie
Zadania nr 1 i Zadania nr
2 złożył ważną i niepodlegającą odrzuceniu ofertę. Uwzględnienie
odwołania może spowodować wykluczenie KAFAR B. S. i odrzucenie oferty tego Wykonawcy,
a w konsekwencji wybór oferty Odwołującego w zakresie Zadania nr 1 i Zadania nr 2 jako
najkorzystniejszej. Ponadto,
istnieje również możliwość poniesienia szkody przez
Odwołującego. Szkoda ta polegać będzie na braku możliwości osiągnięcia zysku w związku z
realizac
ją zamówienia. Tym samym, należy przyjąć, że zostały spełnione warunki z art. 179
ustawy Pzp.
W uzasadnieniu odwołania Odwołujący zamieścił następującą argumentację.
Podkreślił na wstępie, że posiada i wiedzę i doświadczenie w zakresie realizacji

zamówień na dostawę zestawów oświetleniowych, a także zestawów do rozbudowy linii
energetycznych niskiego napięcia, ponieważ w przeszłości wielokrotnie realizował takie
zamówienia na rzecz różnych jednostek MON, w tym na rzecz Zamawiającego.
Ta wiedza i doświadczenie, w oparciu o analizę dokumentacji przedmiotowego postępowania
pozwala na jednoznaczne stwierdzenie, że oferta KAFAR B. S. nie spełnia wymagań SIWZ w
zakresie
wykazania przez tego wykonawcę posiadania zdolności technicznej lub zawodowej
(Rozdział IV lit. A pkt 1 lit. a SIWZ).
Zgodnie z oczekiwaniami Zamawia
jącego (Rozdział IV lit. A pkt 1 lit. a SIWZ):
„1. Zamówienie może zostać udzielone wykonawcy zdolnemu do należytego wykonania
zamówienia, który spełnia minimalne poziomy zdolności określone przez zamawiającego w
odniesieniu do warunku dotyczącego:
a)
zdolności technicznej lub zawodowej (o którym mowa w art. 22 ust. 1b pkt 3 ustawy Pzp).
W zakresie warunku d
otyczącego zdolności technicznej lub zawodowej zamawiający wymaga,
aby wykonawca wykazał, iż posiada doświadczenie w realizacji dostaw odpowiadających
swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia
.
Uwaga!
Przez dostawy odpowiadające swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia
zamawiający rozumie dostawy zestawów oświetleniowych ZO lub Urządzeń Oświetleniowych
przeznaczonych do budowy
zewnętrznych sieci elektrycznych i oświetlenia
”.
Na potwierdzenie spełniania opisanego wymogu KAFAR B. S. złożył Wykaz
wykonanych dostaw dla zadania nr 1 i nr 2
oraz
Poświadczenie należytego wykonania umowy
wystawione przez 2 Regionalną Bazę Logistyczną w Warszawie, dotyczące realizacji umowy
nr 535/05/5/2017 z dnia 06.11.2017 r. na dostawę zestawów do rozbudowy linii
energetycznych niskiego napięcia w ilości 20 zestawów (dalej referencje).
Odwołujący wskazał, że literalne brzmienie ww. referencji zaprzecza, aby przedmiotem
dostawy KAFAR B. S.
na rzecz 2 Regionalnej Bazy Logistycznej w Warszawie były zestawy
oświetleniowe.
W ocenie O
dwołującego bezspornym również jest, że przedmiotem tej dostawy nie były
również Urządzenia Oświetleniowe.
„Urządzenie” definiowane jest powszechnie jako przedmiot umożliwiający wykonanie
określonego procesu, jako zespół połączonych ze sobą części stanowiących funkcjonalną
całość, to jest kompletny, służący do określonych celów, mający określoną formę budowy w
zależności od wymaganych parametrów pracy i przeznaczenia.
Przeznaczenie urządzenia predysponują zasadnicze podzespoły, które decydują o
wymaganej funkcjonalności.
Urządzeniem oświetleniowym jest więc urządzenie zapewniające oświetlenie, a zatem
posiadające źródła światła np. lampy, co najmniej żarówki.

W świetle powyższego należy przyjąć, że warunkiem uznania uprzednio
zrealizowanych dostaw za zgodne z SIWZ jest to, aby:
1)
przedmiot tych dostaw obejmował zestawy oświetleniowe ZO lub Urządzenia
Oświetleniowe (kryterium zawartości zestawu);
2)
zestawy służyły do budowy zewnętrznych sieci elektrycznych i oświetlenia (kryterium
przeznaczenia zestawu).
Użyta w przytoczonym opisie SIWZ koniunkcja (budowa zewnętrznych sieci
elektrycznych
oświetlenia)
ponad wszelką wątpliwość wskazuje na to, że zestaw musi
obejmować elementy (urządzenia), które mają zapewnić oświetlenie. Za niewystarczające
zatem należy uznać zestawy, które co prawda pozwalają na budowę sieci elektrycznych, ale
nie są zestawami oświetleniowymi (nie zapewniają oświetlenia).
Na powyższe wskazuje dodatkowo treść Załączników nr 2a i nr 2b SIWZ - Wymagania
techniczne dla Zestawu ZO-2 i ZO-8.
Zgodnie z pkt 4 ww.
dokumentów, przedmiotem dostawy
może być tylko zestaw oświetleniowy, odpowiednio ZO-2 lub ZO-8, spełniający wymagania
techniczno-
jakościowe określone w dokumentacji technicznej do produkcji seryjnej
zatwierdzonej przez Dyrektora Departamentu Polityki Zbrojeniowej MON Orzeczeniem Nr
460/ZDW/2010 z dnia 24.11.2010 r. (dokumentacja dostępna w siedzibie Zamawiającego po
uprzednim złożeniu oryginału oświadczenia - zał. Nr 3 do umowy).
Stosownie do powołanej wyżej dokumentacji zestaw oświetleniowy ZO-2
przeznaczony jest do budowy sieci elektrycznej w warunkach p
olowych i oświetlenia stanowisk
dowodzenia, punktów medycznych, szpitali polowych, namiotów, a także innych, polowych
obiektów wojskowych. Obok elementów elektrycznych, do budowy sieci elektrycznej zestaw
oświetleniowy podstawowy ZO-2 powinien składać się z ośmiu głównych obwodów
oświetleniowych
o mocy sumarycznej stanowiącej 72 W (tzn. 36W + 36W) każdy ZO2-
00.00.00 ark. 2
(zapis z WT-ZO2-00.00.00 pkt 2.2.3).
Skład ZO-2 obejmuje: (przedstawiono) 8 pozycji, w tym: Lampa oświetleniowa z
wyłącznikiem 36W LO100 - szt. 16.

Z kolei, zestaw oświetleniowy ZO-8 przeznaczony jest do budowy sieci elektrycznej w
warunkach polowych
i oświetlenia stanowisk dowodzenia, punktów medycznych, szpitali
polowych, namiotów, a także innych, polowych obiektów wojskowych. Obok elementów
elektry
cznych do budowy sieci elektrycznej zestaw oświetleniowy ZO-8 powinien składać się
z trzech zestawów oświetleniowych ZO-2, w związku z tym powinien składać się z dwudziestu
czterech głównych obwodów oświetleniowych o mocy sumarycznej stanowiącej 72 W
(tzn.
36W + 36W) każdy ZO8-00.00.00 ark. 2
(zapis z WT-ZO8-00.00.00 pkt 2.2.3).
Skład ZO-8 obejmuje: (wskazano) 13 pozycji, w tym: Lampa oświetleniowa z
wyłącznikiem 36W LO100 - szt. 48.

Odwołujący podkreślił ponadto, że wymienione w powyższej kompletacji lampy
oświetleniowe, zgodnie z dokumentacją techniczną dot. zestawów oświetleniowych, są
urządzeniami specjalistycznymi, o określonych w tej dokumentacji parametrach, decydujących
o funkcjonalności całego zestawu.
Powyższych wymagań nie spełniają dostawy wskazane przez KAFAR B. S. w Wykazie
wykonanych dostaw dla zadania nr 1 i nr 2.

Zgodnie z tym wykazem, dostawy zostały
zrealizowane na rzecz 2 Regionalnej Bazy Logistycznej w Warszawie, w miesiącu grudniu
2017 r. Zgodnie z SIWZ, w oparciu o którą była zrealizowana nadmieniona dostawa,
przedmiotem zamówienia była: Dostawa zestawów do rozbudowy linii energetycznych
niskiego napięcia.

Zestawy te obejmują (1 kpl): 16 pozycji, wśród których nie ma lampy.
Wyżej wyspecyfikowany zestaw do rozbudowy linii energetycznych niskiego napięcia
samodzielnie nie zapewni oświetlenia, nie zawiera źródeł światła. Za takie źródła światła nie
mogą być uznane wchodzące w jego skład 2 sztuki latarek. Zestaw ten, stosownie do
wymagań SIWZ w postępowaniu nr D/121/2017, przeznaczony jest do rozbudowy polowej
sieci energetycznej umożliwiającej zasilanie różnego rodzaju odbiorników z elektrycznych
źródeł zasilania eksploatowanych w Siłach Zbrojnych RP. Zestawy do rozbudowy linii
energetycznych niskiego napięcia powinny być jedynie skompletowane w oparciu o typowe
podzespoły oraz elementy dostępne na rynku ze szczególnym uwzględnieniem elementów
stosowanych w Zestawach Oświetleniowych, tj. wskazane w powyższym wyliczeniu.

Dowód: SIWZ w sprawie D/121/2017 wraz z Załącznikiem nr 1 WET
Zdaniem O
dwołującego, Zamawiający uznając referencje przedstawione przez KAFAR
B. S.
, wykazał się daleko idącą niekonsekwencją. Z jednej strony bowiem precyzyjnie definiuje
dostawę odpowiadającą swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia (zestaw oświetleniowy lub
Urządzenie Oświetleniowe), z drugiej natomiast uwzględnia referencje na dostawę zestawu,
który nie jest, jak wykazano powyżej, zestawem oświetleniowym ani Urządzeniem
Oświetleniowym.
W postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego w 2018 roku (nr postępowania
104/2018), którego przedmiot był tożsamy z przedmiotowym postępowaniem, analogicznie
również zostały sformułowane warunki udziału w obu postępowaniach (Rozdział VI lit. A pkt 1
SIWZ z roku 2018 - po korekci
e dokonanej w piśmie Zamawiającego z dnia 06.07.2018 r.). W
trakcie procedury zadawania pytań przez potencjalnych oferentów (pytanie nr 14),
Zamawiający jednoznacznie uznał, że dostawa samych lamp nie będzie potwierdzała
warunków udziału w postępowaniu w zakresie wymaganej wiedzy i doświadczenia.
W bieżącym postępowaniu ten sam Zamawiający uznał za dowód posiadania
niezbędnej wiedzy i doświadczenia udokumentowaną dostawę zestawu podzespołów, które
same w sobie nie zapewniają funkcji oświetlenia.

Dowód: SIWZ (znak sprawy 104/2018) wraz z wyjaśnieniami

Reasumując: KAFAR B. S. nie wykazał, że posiada zdolność do zrealizowania dostaw,
które stanowią przedmiot zamówienia. Podkreślenia wymaga okoliczność, że urządzenia
oświetleniowe stanowiące elementy konieczne zestawów są sprzętem specjalistycznym,
opisanym w dokumentacji technicznej zatwierdzonej przez Dyrektora Departamentu Polityki
Zbrojeniowej MON Orzeczeniem Nr 460/ZDW/2010 z dnia 24.11.2010 r. KAFAR B. S. nie
udowodnił, aby miał zdolność dostarczenia tego typu urządzeń w ilości i wg specyfikacji
zgodnej z oczekiwaniami Zamawiającego.
W kontekście powyższego, Odwołujący uznał, że wykonawca KAFAR B. S. nie
potwierdził, że spełnia wszystkie warunki udziału w postępowaniu. Oferta tego wykonawcy
powinna zostać odrzucona.
Załączniki merytoryczne: SIWZ w sprawie D/121/2017 wraz z Załącznikiem nr 1 WET;
SIWZ w sprawie 1
04/2018 z wyjaśnieniami; wyciąg z dokumentacji technicznej zatwierdzonej
przez Dyrektora Departamentu Polityki Zbrojeniowej MON Orzeczeniem Nr 460/ZDW/2010 z
dnia 24.11.2010 r.; informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Zamawiający wniósł odpowiedź na odwołanie – pismo z 1 lipca 2020 r., wnioskował o
oddalenie
odwołania w całości. Wskazał m.in., że Lampy LO100 są odbiornikiem końcowym,
finalnym punktem oświetlenia i względem całego ukompletowania poszczególnych zestawów
stanowią tylko jedną pozycję asortymentową, tj. dla 1 kpl. ZO-2 na 7 pozycji asortymentowych,
6 pozycji stanowią elementy do rozbudowy sieci (linii) energetycznych i ich transportu, dla 1
kpl. ZO-
8 na 13 pozycji asortymentowych, 11 pozycji stanowią elementy służące do
rozbudowy sieci (linii) energetycznych i ich transportu.

Odwołujący wniósł na rozprawie pismo z 2 lipca 2020 r. będące odpowiedzią na
odpowiedź Zamawiającego na odwołanie. Załączył kopię opracowania Wojskowego Instytutu
Techniki Inżynieryjnej im. profesora Józefa Kosackiego pt. „Zestaw oświetleniowy jednofazowy
o mocy 2 kW i napięciu 1x230 V ZO-2 Warunki techniczne”, wskazujące m.in. metody kontroli.

Wykonawca KAFAR B. S.
z siedzibą w Zielonce – zgłaszający przystąpienie do
postępowania odwoławczego po stronie Zamawiającego, wyraził zainteresowanie uzyskaniem
zamówienia.


Krajowa
Izba Odwoławcza ustaliła i zważyła, co następuje.

Na posiedzeniu z udziałem stron i wykonawcy zgłaszającego przystąpienie do

postępowania odwoławczego po stronie Zamawiającego, Izba uznała, że w wyniku spełnienia
wymagań ustawowych co do zgłoszenia przystąpienia (art. 185 ust. 2 i 3 ustawy Pzp),
wykonawca: KAFAR B. S.
z siedzibą w Zielonce stał się uczestnikiem postępowania
odwoławczego (Przystępującym).
Nie wystąpiły przesłanki do odrzucenia odwołania, zostało ono rozpoznane na
rozprawie.
W posiedzeniu z udziałem stron i uczestnika postępowania odwoławczego oraz w
rozprawie, nie
uczestniczył Przystępujący.

Izba ustaliła

Przedmiotem sporu jest
uznanie przez Zamawiającego spełniania warunku udziału w
postępowaniu przez Przystępującego dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej.

Zamawiający opisał w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) w
Rozdziale IV lit. A pkt 1 lit. a warunek następująco:
1. Zamówienie może zostać udzielone wykonawcy zdolnemu do należytego wykonania
zamówienia, który spełnia minimalne poziomy zdolności określone przez zamawiającego w
odniesieniu do warunku dotyczącego:
a) zdolności technicznej lub zawodowej (o którym mowa w art. 22 ust. 1b pkt 3 ustawy Pzp).
W zakresie warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej zamawiający wymaga,
aby wykonawca wykazał, iż posiada doświadczenie w realizacji dostaw odpowiadających
swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia
.
Uwaga! Przez dostawy odpowiadające swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia
zamawiający rozumie dostawy zestawów oświetleniowych ZO lub Urządzeń Oświetleniowych
przeznaczonych do budowy
zewnętrznych sieci elektrycznych i oświetlenia
.
Na potwierdzenie spełniania warunku Przystępujący złożył Wykaz wykonanych dostaw
w zakresie zadania nr 1 i nr 2

Zestawy do rozbudowy linii energetycznych niskiego napięcia
w ilości 20 zestawów
oraz Poświadczenie należytego wykonania umowy wystawione przez 2
Regionalną Bazę Logistyczną w Warszawie (26.09.2018 r.), potwierdzające dostawę
zestawów do rozbudowy linii energetycznych niskiego napięcia w ilości 20 zestawów w ramach
umowy nr 535/05/5/2017 z dnia 06.11.2017 r.

Przedmiot
zamówienia opisano w SIWZ następująco:
II Tryb postępowania
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa w latach 2020, 2021 oraz 2022 zestawów
oświetleniowych ZO-2 i ZO-8.
2. Zakres zamówienia obejmuje 2 zadania, tj.:
Zadanie nr 1
– Zestawy oświetleniowe ZO-2, Zadanie nr 2 – Zestawy oświetleniowe
ZO-8 w ramach,
których Zamawiający wymaga dostarczenia zestawów oświetleniowych w


następujących ilościach:
Zadanie nr 1
– Zestawy oświetleniowe ZO-2:
- w 2020 r.
– w ilości 40 kpl.
- w 2021 r.
– w ilości 40 kpl.
- w 2022 r. -
w ilości 40 kpl.
Zadanie nr 2
– Zestawy oświetleniowe ZO-8:
- w 2020 r.
– w ilości 20 kpl.
- w 2021 r.
– w ilości 10 kpl.
- w 2022 r.
– w ilości 10 kpl.

Łącznie przedmiotem zamówienia było 120 zestawów oświetleniowych ZO-2, w tym:
Lamp oświetleniowych z wyłącznikiem 36W LO100 - szt. 16 w zestawie (łącznie 1920 szt.) i
40 zestawów oświetleniowych ZO-8, w tym Lamp oświetleniowych z wyłącznikiem 36W LO100
– 48 szt. w zestawie (łącznie 1920 szt.). Ilość lamp w obu zestawach wynosi 3840 szt. –
ustalenia dokonane na rozprawie.
Na rozprawie strony podtrzymały swoje stanowiska.
Izba zważyła
Odwołujący spełnia łącznie przesłanki z art. 179 ust. 1 ustawy – środki ochrony prawnej
określone w niniejszym dziale przysługują wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a także innemu
podmiotowi jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może
ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów niniejszej ustawy
- to
jest posiadania interesu w uzyskaniu danego zamówienia oraz możliwości poniesienia szkody.
Warunek
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego został
szczegółowo opisany w SIWZ – IV Warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy
wykluczenia, A. 1. Warun
ki udziału w postępowaniu, 1. a
– w części pierwszej opisu
Zamawiający wymagał wykazania realizacji dostaw odpowiadających swoim rodzajem
przedmiotowi zamówienia. W uszczegółowieniu / doprecyzowaniu warunku – treść w części
oznaczonej
„Uwaga!” dokładnie opisał, co należy rozumieć pod pojęciem „rodzaju”,
mianowicie:
zestawy oświetleniowe ZO lub Urządzenia Oświetleniowe przeznaczone do
budowy zewnętrznych sieci elektrycznych i oświetlenia.

Co do zestawów oświetleniowych ZO (pierwsza część doprecyzowania warunku),
Zamawiaj
ący potwierdził, że zrealizowana przez Przystępującego dostawa „Zestawy do
rozbudowy
linii
energetycznych
ni
skiego napięcia” nie odpowiada rodzajowo
doprecyzowanemu warunkowi wymaganemu w SIWZ. N
atomiast uznał, że zrealizowana
dostawa „Zestawy do rozbudowy linii energetycznych niskiego napięcia” odpowiada drugiej
części doprecyzowania warunku, tj. „Urządzenia Oświetleniowe przeznaczone do budowy
zewnętrznych sieci elektrycznych i oświetlenia”, aczkolwiek potwierdził, że w zrealizowanych
dostawach nie mieściły się Lampy LO100.

Izba podzieliła stanowisko Odwołującego, któremu nie zaprzeczył dowodowo
Zamawiający, że lampy stanowią istotny, mimo że końcowy, element zestawu
oświetleniowego. Odwołujący potwierdził, że nie są to urządzenia powszechnie dostępne,
w
ymagają specjalistycznych badań przed ich dopuszczeniem do eksploatacji. Zestawy
produkowane są w Niemczech, komponowane w kraju, a lampy stanowią nieodzowną,
specjalistyczną, istotną część zestawu oświetleniowego (lampa LO100, to produkt składający
się z komponentów wytworzonych w Niemczech, montaż częściowy realizowany w większości
w Niemczech, a skomponowanie końcowe następuje u wykonawcy. Produkt przechodzi
badania specjalistyczne według określonych norm wojskowych, stąd Odwołujący stoi na
stanowisku, że jest to sprzęt specjalistyczny).

Wobec ściśle doprecyzowanego warunku udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego, dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej, nie jest
dopuszczalne
odstępstwo od opisu przyjętego w SIWZ w toku badania spełniania warunku.
Czynność taka stanowi naruszenie przepisów ustawy w zakresie potwierdzenia zdolności
wykonawcy do realizacji zamówienia, także zasad postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego określonych w art. 7 ust. 1 ustawy Pzp. Zamawiający nie miał podstaw do
rozszerzającej interpretacji warunku. W tej sytuacji, zobowiązany był do wezwania
Przystępującego na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy do przedłożenia wykazu dostaw
odpowiadających doprecyzowanemu w SIWZ opisowi warunku. Czynność wezwania
Wykonawcy na podstawie wskazanego przepisu
nie może być pominięta przed wykluczeniem
Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia, ze skutkiem odrzucenia jego oferty.
W roz
poznawanej sprawie Zamawiający nie stosował wskazanego przepisu, tj.
wezwania Wykonawcy do
złożenia nowego wykazu dostaw zgodnego z opisem warunku,
zatem Izba uwzględniając odwołanie na podstawie art. 192 ust. 2 ustawy Pzp nakazała
Zamawiającemu po uprzednim unieważnieniu czynności wyboru najkorzystniejszej oferty,
ponowne badanie i ocen
ę ofert, w toku którego Zamawiający zobowiązany jest do
zastosowania wskazanej procedury
, o której stanowi przepis art. 26 ust. 3 ustawy Pzp.
Odwołujący niewłaściwie wskazał w przywołanych jako naruszonych przepisach
ustawy Pzp art. 89 ust. 1 pkt 2
, jednak z treści zarzutów i uzasadnienia odwołania
jednoznacznie wynika, że kwestionowane jest spełnianie warunku udziału w postępowaniu
dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej Wykonawcy. W żądaniach Odwołujący
wskazał co do rozstrzygnięcia odwołania wniosek „powtórzenia czynności wyboru ofert”.

Nie wykazanie spełniania warunku udziału w postępowaniu zobowiązuje
Zamawiającego do zastosowania przepisu art. 26 ust. 3 ustawy. W razie dalszego nie
potwierdzenia spełniania warunku, Zamawiający zobowiązany jest do wykluczenia wykonawcy
z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (art. 24 ust. 1 pkt 12 Pzp) i dopiero do
odrzucenia oferty
(art. 89 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp), które jest finalną czynnością

Zamawiającego w toku jej badania.
Izba
podkreśla, że zgodnie z art. 192 ust. 2 Pzp zobowiązana jest do uwzględnienia
odwołania, jeżeli stwierdzone naruszenie przepisów ustawy, miało wpływ lub może mieć
istotny wpływ na wynik postępowania o udzielenie zamówienia. Wynikiem postępowania jest
udzi
elenie zamówienia – zawarcie umowy po uprzednim wyborze najkorzystniejszej oferty.

Biorąc pod uwagę stan rzeczy ustalony w toku postępowania, Izba orzekła, jak w
sentencji, na podstawie art. 192 ust. 1 i 2 ustawy Pzp.

O kosztach postępowania odwoławczego Izba orzekła na podstawie art. 192 ust. 9 i 10
ustawy Pzp stosownie do jego wyniku, z uwzględnieniem przepisów rozporządzenia Prezesa
Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od
odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania
(Dz.U. z 2018 r. poz.
972). Izba zaliczyła do kosztów postępowania odwoławczego wpis
uiszczony przez Odwołującego w kwocie 15 000 zł zgodnie z § 3 pkt 1 lit. a rozporządzenia,
zasądziła na rzecz Odwołującego wskazaną kwotę tytułem uiszczonego wpisu (§ 5 ust. 2 pkt
1) oraz
wynagrodzenie pełnomocnika, na podstawie rachunków przedłożonych do akt sprawy,
z ograniczeniem do kwoty wskazanej w
§ 3 pkt 2 lit. b rozporządzenia – 3 600 zł.Przewodniczący: ………………………..
Wcześniejsze orzeczenia:

Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie