eGospodarka.pl

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO2020 › Sygn. akt: KIO 1042/20
rodzaj: WYROK
data dokumentu: 2020-07-07
rok: 2020
sygnatury akt.:

KIO 1042/20

Komisja w składzie:
Przewodniczący: Ernest Klauziński Protokolant: Klaudia Ceyrowska

po rozpoznaniu na rozprawie 29 czerwca 2020 r. w Warszawie
odwołania wniesionego
do P
rezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 14 maja 2020 r. przez Odwołujących -
wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: J. S. prowadzącego
działalność gospodarczą pod firmą S. J. WIK-HOL Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe z
siedzibą w Szamotułach, M. C. prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą M. C.
AUTO-C. Pomoc Drogowa Transport Specjalny
z siedzibą w Poznaniu w postępowaniu
prowadzonym przez Zamawiającego: Komendę Wojewódzką Policji z siedzibą w Poznaniu
przy udziale wykonawcy P. J.
prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą P. J.
Transport Usługowy Lekki Pomoc Drogowa z siedzibą w Wielowsi


orzeka:

1.
Uwzględnia odwołanie i nakazuje Zamawiającemu:
1.1
unieważnienie czynności wyboru najkorzystniejszej oferty w części 13
postępowania,
1.2 przeprowadzenie
ponownej czynności badania i oceny ofert w części 13
postępowania, w tym odrzucenie oferty złożonej przez P. J. prowadzącego
działalność gospodarczą pod firmą P. J. Transport Usługowy Lekki Pomoc Drogowa
z siedzibą w Wielowsi jako oferty:

a) z
awierającej rażąco niską cenę,
b)
której złożenie stanowiło czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
2.
Kosztami postępowania obciąża Zamawiającego i:
2.1
zalicza w poczet kosztów postępowania kwotę 15 000,00 zł (piętnaście tysięcy
złotych 00/100) uiszczoną przez Odwołującego tytułem wpisu od odwołania,
2.2
zasądza od Zamawiającego na rzecz Odwołującego kwotę 19 123,80 zł (słownie:
dziewiętnaście tysięcy sto dwadzieścia trzy złote 80/100) stanowiącą uzasadnione
koszty strony poniesione z tytułu wpisu od odwołania, wynagrodzenia pełnomocnika
oraz kosztów dojazdu pełnomocnika na rozprawę.

Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Pra
wo zamówień
publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.) na niniejszy wyrok - w terminie 7 dni
od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby
Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Poznaniu.


…………………………..……………Sygn. akt KIO 1042/20
U z a s a d n i e n i e

Komenda Wojewódzka Policji z siedzibą w Poznaniu (dalej Zamawiający) prowadzi
na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm., dalej: Pzp)
postępowanie o udzielenie zamówienia
publicznego w trybie przetargu nieograniczonego
pod nazwą: „Świadczenie usług w zakresie
holowania i parkowania pojazdów i części zabezpieczonych do celów procesowych przez
wybrane jednostki Policji woj. wielkopolskiego
”, numer: ZZP.2380.2.2020, zwane dalej
Postępowaniem. Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym
Unii Europejskiej 3 marca 2020 r. pod numerem 2020/S 044-104240
. Wartość zamówienia
przekracza kwoty
określone w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie
art. 11 ust. 8 Pzp.
14 maja 2020 r.
wykonawcy wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: J. S.
prowadzący działalność gospodarczą pod firmą S. J. WIK-HOL Przedsiębiorstwo Handlowo
Usługowe z siedzibą w Szamotułach, M. C. prowadzący działalność gospodarczą pod firmą
M. C. AUTO-C. Pomoc Drogowa Transport Specjalny
z siedzibą w Poznaniu (Dalej:
Odwołujący), wnieśli odwołanie, w którym zaskarżyli niezgodne z przepisami czynności i
zaniechania
Zamawiającego, zarzucając mu naruszenie następujących przepisów Pzp:
1. art. 7 ust. 1 w zw. z art. 90 ust. 3, art. 89 ust. 1 pkt 4 w zw. z art. 90 ust. 1 i ust. 1a pkt
1 Pzp
z powodu zaniechania zgodnego z ww. przepisami badania i oceny złożonych
przez Wykonawcę wyjaśnień rażąco niskiej ceny, w tym istotnych części składowych
ceny, zaniechania odrzucenia tej oferty,
2. art. 89 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp, w zw. z art. 15 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 16 kwietnia
1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konku
rencji (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1010, z późn.
zm., dalej: uznk
) z powodu zaniechania badania i oceny złożonych przez Wykonawcę
wyjaśnień rażąco niskiej ceny, zaniechania odrzucenia tej oferty ponieważ stanowi
czyn nieuczciwej konkurencji.

Odwołanie dotyczy części XIII postępowania.

Odwołujący wniósł o uwzględnienie odwołania i nakazanie Zamawiającemu:
1.
unieważnienia czynności wyboru oferty najkorzystniejszej w części XIII postępowania,
2.
dokonania ponownej czynności badania i oceny ofert w części XIII postępowania,
w tym
odrzucenia oferty złożonej przez P. J. prowadzącego działalność gospodarczą

pod
firmą
P.
J.
Transport
Usługowy
Lekki
Pomoc
Drogowa
z siedzibą w Wielowsi (dalej: Przystępujący) na podstawie:
a) art. 89 ust. 1 pkt 4 Pzp,
b) art. 90 ust. 3 Pzp,
c) art. 89 ust. 1 pkt 3 Pzp w zw. z art. 15 ust. 1 pkt 1 Uznk.

W uzasadnieniu odwołania Odwołujący wskazał m.in.:

Przedmiot zamówienia został podzielony na następujące części:
1.
holowanie pojazdów do 3,5 tony, części zamiennych i innych rzeczy dla KPP Piła,
2.
parkowanie i holowanie pojazdów, części zamiennych i innych rzeczy dla KPP
Czarnków,
3.
parkowanie i holowanie pojazdów, części zamiennych i innych rzeczy dla KPP
Gniezno,
4.
parkowanie i holowanie pojazdów, części zamiennych i innych rzeczy dla KPP
Gostyń,
5.
parkowanie i holowanie pojazdów, części zamiennych i innych rzeczy dla KMP Kalisz,
6.
parkowanie i holowanie pojazdów, części zamiennych i innych rzeczy dla KPP
Kępno,
7.
parkowanie i holowanie pojazdów, części zamiennych i innych rzeczy dla KMP Konin,
8.
parkowanie i holowanie pojazdów, części zamiennych i innych rzeczy dla KPP
Kościan,
9.
parkowanie i holowanie pojazdów, części zamiennych i innych rzeczy dla KPP
Krotoszyn,
10.
parkowanie i holowanie pojazdów, części zamiennych i innych rzeczy dla KPP
Oborniki,
11.
parkowanie i holowanie pojazdów, części zamiennych i innych rzeczy dla KPP
Ostrzeszów,
12.
parkowanie i holowanie pojazdów, części zamiennych i innych rzeczy dla KPP
Rawicz,
13.
parkowanie i holowanie pojazdów, części zamiennych i innych rzeczy dla KPP
Szam
otuły.
Na realizację części 13 przedmiotu zamówienia Zamawiający przeznaczył 131 380,16 zł
brutto. W tej
części postępowania zostały złożone dwie oferty:
1.
Odwołującego, za cenę 65 807,00 zł, z upustem 11%,
2.
Przystępującego, za cenę 22.272,50 zł, z upustem 10%.

4 maja 2020 r. Zamawiający dokonał wyboru jako najkorzystniejszej w postępowaniu oferty
złożonej przez Przystępującego. W uzasadnieniu czynności wyboru Zamawiający wskazał,
że Przystępujący nie podlegał wykluczeniu, a złożona przez niego oferta nie podlegała
odrzuceniu. Oferta
Przystępującego uzyskała największą ilość punktów (99,09 pkt)
w kryteriach oceny ofert zawartych w SIWZ:
1. Kryterium A: cena - 90,00 pkt.,
2. Kryterium B: u
pust w % od ceny parkowania/składowania części/innych przedmiotów
- 9,09 pkt.
Oferta
Odwołującego uzyskała 57,77 pkt.:
1. Kryterium A - 47,77 pkt.,
2. Kryterium B - 10,00 pkt.
W toku oceny ofert Zamawiający wezwał Przystępującego do złożenia wyjaśnień
dotyczących możliwości wystąpienia rażąco niskiej ceny w jego ofercie. Odpowiadając
na wezwanie
Przystępujący nie ujął w wyjaśnieniach kosztów holowania tj. punktu H3.
W tym zakresie Przystępujący w wyjaśnieniach wskazał jedynie: „H3 oferta specjalna”.
Odwołujący podkreślił, że był to istotny element, gdyż miał wpływ na ocenę ofert. Koszt
transportu H3 był bowiem ujęty w kryteriach oceny ofert dla części 13 zamówienia.
Zamawiający przyznał ofercie Przystępującego maksymalną liczbę punktów za cenę
poz. H3, tj. 2,5 punktu
, mimo że Przystępujący nie złożył wymaganych w wezwaniu
wyjaśnień, ani dowodów. Zdaniem Odwołującego nie można było uznać takich wyjaśnień
za zgodne z art. 90 ust. 2 Pzp -
wyjaśnień w zakresie holowania H-3 nie udzielono w ogóle.
Wobec powyższego Zamawiający powinien unieważnić czynność wyboru oferty
najkorzystniejszej i d
okonać ponownego badania i oceny ofert, w tym odrzucić ofertę
Przystępującego.

Przystępujący odpowiadając na wezwanie do ww. wyjaśnień oświadczył, że cena oferty nie
zawiera łącznego kosztu faktycznego wykonania zamówienia, gdyż współpraca z Policją
pozwala mu
na osiągnięcie dodatkowych dochodów związanych z dalszą obsługą
zabezpieczanego mienia.
Przystępujący oświadczył też, że łączne przychody, które planuje
osiągnąć z tytułu realizacji zamówienia to 47 950,00 zł. Przystępujący potwierdził zatem,
że cena w jego ofercie obejmowała jedynie ok. 47% faktycznych łącznych planowanych
d
ochodów. Ponadto, z treści złożonych przez Przystępującego wyjaśnień wprost wynikało,
że ceny za niektóre pozycje zostały skalkulowane ze stratą. Zamawiający powinien więc
odrzuc
ić ofertę Przystępującego zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 4 w zw. z art. 90 ust. 3 Pzp, gdyż
cena w jego ofercie
była rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia, a do tego
składowe istotne elementy ceny (H6, H7, H9 i H10) były wycenione poniżej kosztów

własnych wykonawcy (dumping cenowy).
Ponadto Odwołujący podniósł, że w jego ocenie, z treści wyjaśnień złożonych przez
Przystępującego wynikało, że dysponował on większą wiedzą niż inni wykonawcy.
Przystępujący oświadczył, że dodatkowy dochód pozwoli mu na pokrycie różnicy między
ofertą, a faktyczną wyceną. W ocenie Odwołującego ujęcie przez Przystępującego poza
ceną oferty dodatkowego dochodu dowodziło, że Przystępujący dopuścił się czynu
nieuczciwej konkurencji.
Fakt, że wykonawca posłużył się wiedzą o dodatkowych
dochodach,
których Zamawiający nie ujął, ani nie dopuszczał w SIWZ spowodował, że oferta
takiego wykonawcy po
winna być odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 4 Pzp w zw. z art.
15 ust. 1 Uznk. Zao
ferowanie wykonania czynności objętych przedmiotem zamówienia
poniżej kosztów własnych wykonawcy stanowi czyn nieuczciwej konkurencji.

1 lipca 2020
r. Zamawiający złożył pisemną odpowiedź na odwołanie. Zamawiający wniósł
o oddalenie odwołania wskazując ponadto:
Przystępujący dzięki wiedzy uzyskanej na podstawie długoletniej współpracy
z Zamawiającym mógł ocenić, które elementy przedmiotu zamówienia mają charakter
incydentalny lub bagatelny i uwzględnić to odpowiednio w swoich szacunkach. Pozostali
wykonawcy także mieli możliwość uzyskania informacji, które elementy przedmiotu
zamówienia mają charakter incydentalny lub bagatelny a następnie mogli uwzględnić
to odpowiednio w cenach swoich ofert
. Zamawiający, w przypadku usług które występują
sporadycznie i mają marginalny udział, przyjął symboliczne ilości tych usług do wyceny przez
w
ykonawców w formularzu ofertowym. Ponadto każdy z wykonawców ubiegających
się o udzielenie zamówienia miał możliwość zadawania na etapie postępowania pytań
dotyczących treści SIWZ lub wystąpienia w trybie dostępu do informacji publicznej
z zapytaniem o liczbę poszczególnych zdarzeń na przestrzeni ostatnich lat. Odwołujący nie
skorzystał jednak z takiej możliwości.
W ocenie Zamawiającego składniki: H6, H7, H9 i H10 nie były istotnymi elementami
kształtującymi cenę oferty, ponieważ zakres każdego z tych świadczeń obejmował cenę
zryczałtowaną za holowanie motocykla, motoroweru, quada i przewóz części zmiennych.
Z uwagi na to, iż na przestrzeni kilku lat zdarzenia te nie występowały w ogóle albo bardzo
sporadycznie, Z
amawiający we wzorze formularza ofertowego przyjął symboliczne ilości tych
usług.
Niewykazanie zysku
przy ww. składnikach przez Przystępującego, zważywszy na przedmiot
tych usług oraz fakt, że są to zdarzenia występujące bardzo rzadko, w ocenie
Zamawiającego prowadziło do wniosku, że Przystępujący kalkulując cenę adekwatnie

do ilości szacunkowej liczby zdarzeń zapewnił sobie zysk dla tych zdarzeń, których na
przestrzeni lat jest najwięcej lub dla tych o najwyższej cenie — a więc dla składników H1,
H2, H 13, H 15.
Tym samym w ocenie Zamawiającego Przystępujący podjął dopuszczalne
ryzyko gospodarcze w zakresie niskiej wyceny zdarzeń o niewielkim prawdopodobieństwie
wystąpienia (quady rzadko poruszają się po drogach, rzadkie przypadki spraw karnych
z udziałem motoroweru).
S
twierdzenie rażąco niskiej ceny może dotyczyć ceny całkowitej za wykonanie przedmiotu
zamówienia lub jej istotnej części składowej. Nie jest zatem możliwe odrzucenie oferty
z powodu rażąco niskiej ceny w sytuacji zakwestionowania tylko niektórych elementów
oferty, niemających istotnego charakteru. Przystępujący uwzględnił w swojej ofercie
potencjalne koszty oraz przewidywany zysk, a informacja o możliwych dodatkowych
przychodach dotyczy
ła wyłącznie uzasadnienia decyzji wykonawcy w zakresie niskiej marży,
zysku na poziomie niższym niż średnie rynkowe. Przystępujący zobowiązał się więc
wykonać zamówienie na granicy opłacalności, z niewielkim zyskiem, właśnie dlatego,
że przewidział w związku z realizacją przedmiotowego zamówienia wystąpienie dodatkowych
dochod
ów, które nie będą pochodzić od Zamawiającego, lecz od osób prywatnych —
właścicieli pojazdów.
Odwołujący w żadnej sposób w swoim odwołaniu nie udowodnił w jaki sposób doszło
do naruszenia uczciwej konkurencji. Art. 15 ust. 1 pkt 1 Uznk wymaga,
aby zaniżenie ceny
było działaniem świadomym, celowym i nakierowanym na eliminację innych przedsiębiorców.
U
znanie sprzedaży poniżej kosztów własnych (sprzedaży ze stratą) za czyn nieuczciwej
konkurencji powinno być traktowane jako rozwiązanie szczególne i wyjątkowe z uwagi
na istniejącą w gospodarce rynkowej swobodę ustalania i różnicowania cen przez
przedsiębiorców. Ustawodawca, za nieuczciwą, uznał tylko taką sprzedaż poniżej kosztów
własnych, która podejmowana jest w celu eliminacji innego przedsiębiorcy, czyli w celu
zajęcia jego miejsca na rynku, a w konsekwencji stworzenia sobie w przyszłości warunków
umożliwiających dyktowanie klientom cen lub innych warunków umów. Dlatego sprzedaż
poniżej kosztów własnych nie wystarcza do zakwalifikowania jej jako czynu nieuczciwej
konkurencji
— konieczne jest wykazanie, że doszło do niej w celu eliminacji innych
przedsiębiorców. Czyn nieuczciwego zaniżania cen może być dokonany tylko świadomie,
umyślnie, w celu eliminacji innego przedsiębiorcy, a tego rodzaju okoliczności Odwołujący
nie wykazał.

1 lipca 2020 r. odpowiedź na odwołanie złożył również Przystępujący. W swoim stanowisku
zgodził się z Zamawiającym i wskazał ponadto m. in.:
Przystępujący kalkulując cenę oferty rzeczywiście wziął pod uwagę szczególne

uwaru
nkowania i możliwe do osiągnięcia dodatkowe przychody, dzięki czemu mógł
oszacować cenę za realizację przedmiotu zamówienia na tak korzystnym poziomie. Jego
cena ofertowa uwzględniała jednak wszystkie koszty realizacji przedmiotu zamówienia,
co zostało wykazane Zamawiającemu na etapie wyjaśniania ceny oferty w szczegółowych
wyliczeniach, a szczególna sytuacja umożliwiła oszacowanie zysku na możliwie niskim
poziomie.
W szczegółowych wyliczeniach przedstawionych Zamawiającemu w ramach
procedury badania rażąco niskiej ceny Przystępujący uwzględnił wszystkie niezbędne
do prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia elementy. W zakresie usług parkowania
były to:
1. koszty pracownicze,
2. OC d
ziałalności,
3.
podatek od nieruchomości,
4.
marża.
W
zakresie usług holowania:
1. koszty pracownicze,
2. ubezpieczenie pojazdu,
3. OC
działalności,
4.
koszty licencji 10,84 zł/miesiąc,
5.
inne koszty obsługi min. serwis, oleje, filtry, części,
6.
marża.
Powyższe, zgodnie z wieloletnim doświadczeniem Przystępującego było pełnym
zestawieniem kosztów i zysku w ramach realizacji przedmiotu zamówienia. Przystępujący
wyjaśnił ponadto, że:
1. pozycja H6 odnosi
ła się do holowania jednego motocykla, motoroweru, pojazdu
czterokołowego typu quad wraz z uprzątnięciem miejsca wypadku poprzez zebranie
wszystkich e
lementów pojazdu, na terenie miasta powiatowego i powiatu,
2. pozycja H7 dotyczy
ła 1 km holowania jednego motocykla, motoroweru, pojazdu
czterokołowego typu quad na terenie województwa wielkopolskiego i kraju wraz
z uprzątnięciem miejsca wypadku poprzez zebranie wszystkich elementów,
3. pozycja H9 dotyczy
ła natomiast przewozu części i innych przedmiotów na 12 m
2

skrzyni ładownej przestrzeni bagażowej, np. samochodem marki Star skrzyniowy
wraz z załadunkiem i wyładunkiem w miejscu wskazanym na terenie miasta
powiatowego i powiatu,
4. pozycja H10 odnosi
ła się do przewozu części i innych przedmiotów wraz
z załadunkiem i wyładunkiem w miejscu docelowym samochodem o skrzyni ładownej
odpowiednio 4 m
2
.

Przystępujący wskazał, że pozycje te mają charakter szczególny, ponieważ bardzo rzadko
występują samodzielnie. W przypadku kolizji pojazdów takich jak motocykl czy motorower,
najczęściej konieczne jest holowanie innego pojazdu uczestniczącego w tej kolizji, którym
jest zazwyczaj samochód. Tym samym rzadko dochodzi do samodzielnego holowania
jednośladu - najczęściej jest on przewożony razem z samochodem, co pozwala
na obniżenie kosztów transportu.
W ocenie Przystępującego, wyjaśnienia złożone Zamawiającemu 16 kwietnia 2020 r. jako
całość były szczegółowe, nie miały charakteru ogólnikowego, oparte były na precyzyjnej
kalkulacji kosztów. Przystępujący nie przedstawił dodatkowych dowodów, oprócz wyliczeń
zawartych w załączniku nr 1 do wyjaśnień, jednak zgodnie z wyrokiem Sądu Okręgowego
w Krakowie z 24 czerwca 2019 r., sygn. akt
Il Ca 928/19, z przepisów art. 90 ust. 2 i 3 Pzp
należy wyprowadzić wniosek, że wykonawca wezwany do wyjaśnienia wysokości ceny oferty
może przedłożyć dowody na poparcie swoich twierdzeń, jednak brak dowodów nie
deprecjonuje udzielonych wyjaśnień. Liczy się treść tych wyjaśnień, jako oświadczenie
własne wykonawcy.
U
względniając dokumentację z przedmiotowego postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego, w tym treść ogłoszenia o zamówieniu, treść SIWZ,
jak również biorąc pod uwagę oświadczenia i stanowiska Stron złożone podczas
rozprawy, Izba zważyła, co następuje:

Izba ustaliła, że Odwołującemu, w świetle przepisu art. 179 ust. 1 Pzp, stanowiącego,
że „Środki ochrony prawnej określone w niniejszym dziale przysługują wykonawcy,
uczestnikowi konkursu, a
także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu
danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia
przez zamawiającego przepisów niniejszej ustawy”, przysługiwało uprawnienie do wniesienia
odwołania.
Mając na uwadze powyższe Izba merytorycznie rozpoznała złożone odwołanie, uznając,
że zasługuje ono na uwzględnienie.
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług holowania i parkowania pojazdów, części
zamiennych i innych rzeczy dla jednostek Policji woj. wielkopolsk
iego. Przedmiot zamówienia
został podzielony na części. Przedmiotem zamówienia części nr 13, której dotyczy odwołanie
jest
parkowanie i holowanie pojazdów, części zamiennych i innych rzeczy dla KPP
Szamotuły. Całkowita wartość szacunkowa przedmiotu zamówienia została przez
Zamawiającego ustalona na poziomie 1 708 808,85 zł netto. Wartość szacunkowa części 13

przedmiotu zamówienia to 106 813,14 zł netto. Na realizację części 13 przedmiotu
zamówienia Zamawiający przeznaczył 131 380,16 zł.
Część XIII SIWZ, w punkcie 2.1 zawiera następujące informację o zasadach przyznawania
punktów ofertom w kryterium ceny:

Wykonawca, który zaoferuje najniższą cenę otrzyma 90 pkt. Obliczenie punktów w kryterium
„Cena” dla poszczególnego składnika cenotwórczego (P1-P8/H1-H16) zostanie dokonane
w oparciu o następujący wzór:
P1/H1-
P8/H16 = (Cmin / Co ) x maksymalna ilość punktów odpowiednio dla danego składnik
cenotwórczego, gdzie:

P1/H1-P8/H16 -
liczba punktów w kryterium „cena” dla danego składnika cenotwórczego,
Cmin - najni
ższa cena (kwota brutto) dla danego składnika cenotwórczego P1/H1-P8/H16
spośród złożonych ofert,
Co -
cena (kwota brutto) dla danego składnika cenotwórczego P1/H1-P8/H16 oferty badanej.

Ocena danej oferty zostanie dokonana poprzez zsumowanie punków wyliczonych dla
każdego składnika cenotwórczego na podstawie poniższego wzoru:
P1 + P2 + …….P8 + H1 + H1.1 + H2 …… + H16 = C

gdzie:
P1 itd. -
liczba punktów dla danego składnika cenotwórczego P,
H1 itd. -
liczba punktów dla danego składnika cenotwórczego H,
C -
liczba punktów w kryterium „Cena” - suma punktów wszystkich składników
cenotwórczych P i H.

Dla usługi parkowania w ww. części SIWZ Zamawiający ustalił następujące zasady
przyznawania punktów w ramach kryterium ceny:
P1 -
Cena zryczałtowana za 1 dobę parkowania samochodu osobowego i osobowo-
terenowego i innych przedmiotów i pojazdów o DMC do 3500 kg wraz
z zabezpiec
zonym ładunkiem lub bez ładunku - 15 pkt,
P2 -
Cena zryczałtowana za 1 dobę parkowania pojazdu samochodowego
dostawczego/furgonu
o
dopu
szczalnej masie całkowitej do3500 kg wraz
z zabezpiec
zonym ładunkiem lub bez ładunku - 8 pkt,
P3 -
Cena zryczałtowana za 1 dobę parkowania pojazdu samochodowego typu samochód
ciężarowy o dopuszczalnej masie całkowitej od 3 500 kg nie przekraczającej 16 000 kg
lub długości nie przekraczającej 12 m - w tym zestaw pojazdów ciągnik siodłowy

z naczepą, samochód ciężarowy z przyczepą wraz z zabezpieczonym ładunkiem lub
bez ładunku - 5 pkt,
P4 -
Cena zryczałtowana za 1 dobę parkowania pojazdu samochodowego o dopuszczalnej
masie całkowitej przekraczającej 16 000 kg lub długości przekraczającej 12 m - w tym
zestaw pojazdów ciągnik siodłowy z naczepą, samochód ciężarowy z przyczepą wraz
z zabezpiec
zonym ładunkiem lub bez ładunku - 2,5 pkt,
P5 -
Cena zryczałtowana za 1 dobę parkowania motocykla, motoroweru, pojazdu
czterokołowego typu quad - 2,5 pkt,
P6 -
Cena zryczałtowana za 1 dobę parkowania roweru - 2 pkt,
P7 -
Cena zryczałtowana za 1 dobę składowania części pojazdów samochodowych oraz
części maszyn i urządzeń w pomieszczeniu zamkniętym - stawka za 1 m
2
zajmowanej
powierzchni - 5 pkt,
P8 -
Cena zryczałtowana za 1 dobę składowania części pojazdów samochodowych
oraz części maszyn i urządzeń na terenie otwartym stawka za 1 m
2
zajmowanej
powierzchni - 5 pkt.
W zakresie u
sługi holowania Zamawiający ustalił następujące zasady przyznawania punktów
w ramach kryterium ceny:
H1 -
Cena zryczałtowana za holowanie 1 pojazdu samochodowego osobowego i osobowo-
terenowego i innych przedmiotów i pojazdów o DMC do 3500 kg wraz z uprzątnięciem
miejsca wypadku poprzez zebranie wszystkich elementów pojazdu na terenie miasta
powiatowego i powiatu - 4,5 pkt,
H1.1 -
Cena zryczałtowana za holowanie 1 pojazdu samochodowego osobowego
i osobowo-
terenowego i innych przedmiotów i pojazdów o DMC do 3500 kg wraz
z uprzątnięciem miejsca wypadku poprzez zebranie wszystkich elementów pojazdu jak
i ładunku przewożonego przez niego na terenie miasta powiatowego i powiatu - 4,5
pkt,
H2 - Stawka za 1 km holowania pojazdu samochodowego osobowego i osobowo-
terenowego i innych przedmiotów i pojazdów o DMC do 3500 kg wraz z uprzątnięciem
miejsca wypadku poprzez zebranie wszystkich elementów pojazdu jak i ładunku
przewożonego przez niego na terenie województwa wielkopolskiego i kraju - 1,0 pkt,
H3 - Cena zryc
załtowana za holowanie pojazdu służbowego policji samochodu osobowego,
furgonu, motocykla, pojazdu czterokołowego typu quad oraz łodzi na terenie miasta
powiatowego i powiatu - 2,5 pkt,
H4
-
Cena zryczałtowana za holowanie 1 pojazdu samochodowego typu
dostawczego/furgon o DMC
do 3500 kg wraz z uprzątnięciem miejsca wypadku

poprzez zebranie wszystkich elementów pojazdu na terenie miasta powiatowego
i powiatu - 2,5 pkt,
H4.1 -
Cena zryczałtowana za holowanie 1 pojazdu samochodowego typu
dostawczego/furgon o DMC
do 3500 kg wraz z uprzątnięciem miejsca wypadku
poprzez zebranie wszystkich elementów pojazdu jak i ładunku przewożonego przez
niego na terenie miasta powiatowego i powiatu - 2,5 pkt,
H5 - Stawka za 1 km holowania pojazdu samochodowego typu dostawczego/furgon o DMC
do 3500 kg , na terenie
województwa wielkopolskiego i kraju wraz z uprzątnięciem
miejsca wypadku poprzez zebranie wszystkich elementów pojazdu jak i ładunku
przewożonego przez niego - 1,0 pkt,
H6 -
Cena zryczałtowana za holowanie 1 motocykla, motoroweru, pojazdu czterokołowego
typu quad wraz z uprzątnięciem miejsca wypadku poprzez zebranie wszystkich
elementów pojazdu, na terenie miasta powiatowego i powiatu - 2,0 pkt,
H7 -
Stawka za 1 km holowania 1 motocykla, motoroweru, pojazdu czterokołowego typu
quad na terenie
województwa wielkopolskiego i kraju wraz z uprzątnięciem miejsca
wypadku poprzez zebranie wszystkich elementów - 1,0 pkt,
H8 -
Cena zryczałtowana za przewóz części i innych przedmiotów na 4 m2 skrzyni
ładownej, przestrzeni bagażowej, np. samochodem marki Fiat Ducato wraz
z
załadunkiem i wyładunkiem w miejscu wskazanym na terenie miasta powiatowego
i powiatu - 5,0 pkt,
H9 -
Cena zryczałtowana za przewóz części i innych przedmiotów na 12 m
2
skrzyni
ładownej przestrzeni bagażowej, np. samochodem marki Star skrzyniowy wraz
z
załadunkiem i wyładunkiem w miejscu wskazanym na terenie miasta powiatowego
i powiatu - 5,0 pkt,
H10 -
Stawka za 1 km przewozu części i innych przedmiotów wraz z załadunkiem
i wyładunkiem w miejscu docelowym samochodem o skrzyni ładownej (w rozbiciu
na pojazdy ze skrzynią o powierzchni 4 m
2
i 12 m
2
- 3,0 pkt,
H11 -
Cena zryczałtowana za holowanie pojazdu samochodowego ciężarowego - DCM
od 3 500 kg do 16 000 kg -
zestaw ciężarowy tj. ciągnik i naczepa (razem) wraz
z uprzątnięciem miejsca wypadku poprzez zebranie wszystkich elementów pojazdu
na terenie miasta powiatowego i powiatu - 1,0 pkt,
H11.1 -
Cena zryczałtowana za holowanie pojazdu samochodowego ciężarowego - DCM
od 3 500 kg do 16 000 kg -
zestaw ciężarowy tj. ciągnik i naczepa (razem) wraz
z uprzątnięciem miejsca wypadku poprzez zebranie wszystkich elementów pojazdu
jak i ładunku przewożonego przez niego na terenie miasta powiatowego i powiatu
- 1,0 pkt,

H12 - Stawka za 1 km holowania pojazdu samochodowego
ciężarowego - DCM od 3 500
kg do 16 000 kg -
zestaw ciężarowy tj. ciągnik i naczepa (razem), wraz z uprzątnięciem
miejsca wypadku poprzez zebranie wszystkich elementów na terenie całego
woj. wielkopolskiego i kraju - 1,0 pkt,
H13 -
Cena zryczałtowana za holowanie pojazdu samochodowego o dopuszczalnej masie
całkowitej przekraczającej 16 000 kg - zestawu ciężarowego tj. ciągnika i naczepy
(razem) wraz z uprzątnięciem miejsca wypadku poprzez zebranie wszystkich
elementów pojazdu na terenie miasta powiatowego i powiatu - 1,0 pkt,
H13.1 -
Cena zryczałtowana za holowanie pojazdu samochodowego o dopuszczalnej
masie całkowitej przekraczającej 16 000 kg - zestawu ciężarowego tj. ciągnika
i naczepy (razem) wraz z uprzątnięciem miejsca wypadku poprzez zebranie wszystkich
elementów pojazdu jak i ładunku przewożonego przez niego na terenie miasta
powiatowego i powiatu - 1,0 pkt,
H14 - Stawka za 1 km holowania pojazdu samochodowego
ciężarowego o dopuszczalnej
masie całkowitej przekraczającej 16 000 kg - zestawu ciężarowego tj. ciągnika
i naczepy (razem), wraz z uprzątnięciem miejsca wypadku poprzez zebranie
wszystkich elementów na terenie całego woj. wielkopolskiego i kraju - 1,0 pkt,
H15 -
Cena za 1 km dojazdu sprzętu specjalistycznego lub dźwigu do miejsca zdarzenia -
2,0 pkt,
H16 -
Stawka za 1 godzinę faktycznej pracy dźwigu/sprzętu specjalistycznego, zawierająca
w sobie wszelkie koszty związane z jego obsługa, liczona od momentu podjęcia
faktycznych czynności związanych z załadunkiem na miejscu zdarzenia do momentu
zakończenia przygotowania do holowania - 2,5 pkt.

Przystępujący zaoferował następujące ceny jednostkowe za świadczenie usług holowania:
H1 - 50,00
zł,
H1.1 - 50,00
zł,
H2 - 0,60
zł,
H3 - 20,00
zł,
H4 - 60,00
zł,
H4.1 - 60,00
zł,
H5 - 0,70
zł,
H6 - 15,00
zł,
H7 - 0,20
zł,
H8 - 80,00
zł,
H9 - 25,00
zł,

H10 - 4 m
2
- 0,30
zł,
12 m
2
- 0,40
zł,
H11 - 200,00
zł,
H11.1 - 200,00
zł,
H12 - 2,20
zł,
H13 - 400,00
zł,
H13.1 - 400,00
zł,
H14 - 2,80
zł,
H15 - 1,00
zł,
H16 - 60,00
zł.
Ceny za usługi parkowania w ofercie Przystępującego kształtowały się następująco:
P1 -
1,00 zł,
P2 -
1,00 zł,
P3 -
1,50 zł,
P4 -
2,00 zł,
P5 -
0,20 zł,
P6 -
0,10 zł,
P7 -
0,10 zł,
P8 -
0,10 zł.
10 kwietnia 2020 r. Zamawiający skierował do Przystępującego wezwanie do złożenia
wyjaśnień oraz złożenia dowodów dotyczących elementów oferty dla części 13, mających
wpływ na wysokość ceny. W uzasadnieniu wezwania Zamawiający wskazał m. in.:
„Zamawiający wartość zamówienia ustalił na kwotę: dla części nr 13 (KPP Szamotuły) — 131
380,16 zł brutto, natomiast Pan za wykonanie przedmiotu zamówienia opisanego przez
Zamawiającego zaoferował cenę 22 272,50 zł, która jest niższa o 83,05 % niż wartość
szacunkowa zamówienia oraz jest niższa o 66,52 % od średniej arytmetycznej cen
wszystkich złożonych ofert. W związku z tym, że zaoferowana przez Pana cena jest niższa
od wartości szacunkowej oraz od średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert
postanawia się jak na wstępie”.
W odpowi
edzi Przystępujący wyjaśnił: „Na wstępie pragnę zaznaczyć że jesteśmy firmą,
która działa w kilku branżach. Główniejsze z nich to: Transport Międzynarodowy Towarów,
Spedycja, Holowanie
i Parkowanie Pojazdów min. dla Urzędu Celnego, Urzędu Skarbowego,
Starostwa
Powiatowego jak i dla większości wiodących firm ubezpieczeniowych w Polsce.
Dysponując takim potencjałem możemy negocjować ceny zakupu np. pojazdów, leasingu,
paliw, ubezpieczeń, części, i wielu innych. Do tego dochodzą promocje, rabaty związane
z ilością zakupów.

Wracając do naszej oferty, wyjaśniam, że współpraca z Policją pozwala na osiągnięcie
dodatkowych docho
dów związanych z dalszą obsługą zabezpieczanego mienia.
Według naszych wyliczeń:
 Złożona oferta opiewa na kwotę 22.272,50 zł.
 wycena według załącznika nr 1 kształtuje się na poziomie 21.543,02 zł.
Na podstawie dotychczasowej w
spółpracy szacujemy osiągnięcie dodatkowych dochodów:
holowanie
-
H1, około 70 pojazdów zostanie przetransportowanych na życzenie właściciela
w ryczałcie za 350,00 zł, co daje 24.500,00 zł.
-
H4, około 7 pojazdów zostanie przetransportowanych na życzenie właściciela
w ryczałcie za 400,00 zł, co daje 2.800,00 zł.
-
H11, około 3 pojazdy zostaną przetransportowane na życzenie właściciela w ryczałcie
za 800,00 zł, co daje 2.400,00 zł.
-
H13, około 5 pojazdów zostanie przetransportowanych na życzenie właściciela
w ryczałcie za 1.200,00 zł, co daje 6.000,00 zł.
parkowanie
-
P1, około 70 pojazdów będzie parkowanych na koszt właściciela przez około 5 dób
za 35,00zł/doba = 12.250,00 zł.
To wszyst
ko daje nam kwotę 47.950,00 zł. Dodatkowy dochód pozwala na pokrycie różnicy
między ofertą a faktyczną wyceną. W związku z tym uważam, że przedstawiona wycena
pozwala nam na
osiągnięcie godziwych dochodów”.

Ze względu na wagę oceny powyższych wyjaśnień dla rozstrzygnięcia zarzutów
postępowania treść wyjaśnień została przytoczona w całości. Do powyższych wyjaśnień
Przystępujący załączył szczegółowe wyliczenie poszczególnych cen jednostkowych.
Wyliczenie odpowiadało swoją szczegółowością treści wezwania z 10 kwietnia 2020 r.
Przystępujący wyjaśnił m. in.:
„Dla części H1 – H10
1.
Koszty utrzymania pracownika przy założeniu że 40% czasu pracuje na holownikach
= 1
252,99 zł.
2.
Paliwo kupowane hurtowo, przejeżdża około 5 000 km. miesięcznie = 1 366,50 zł.
3. Ubezpieczenie pojazdu 1
455,00 zł./rok = 121,25 zł./miesiąc
4. OC Dz
iałalności = 8,46 zł./miesiąc
5.
Licencja = 10,84 zł./miesiąc
6.
inne koszty obsługi min. serwis, oleje, filtry, części = 60 zł. miesiąc co daje nam koszt
rzędu 2 820,04 zł./miesięcznie : średnio 70 zdarzeń = 40,29 zł.

Dla części:
H1
– ryczałt 40,29 zł. + 24,10% marży = 50,00 zł,
H1.1
– ryczałt 40,29 zł. + 24,10% marży = 50,00 zł,
H2
– 2.820,04 zł. : 5000 km. + 7,14% marży = 0,60 zł,
H3
– oferta specjalna,
H4
– ryczałt 40,29 zł. + 48,92% marży = 60,00 zł,
H4.1
– ryczałt 40,29 zł. + 48,92% marży = 60,00 zł,
H5
– 2.820,04 zł. : 5000 km. + 25% marży = 0,70 zł,
H6
– ryczałt 40,29 zł. oferta = 15,00zł. = - 25,29 zł,
H7
– 2.820,04 zł. : 5000 km. = 0,56 zł. oferta 0,20 zł = - 0,36 zł,
H8
– ryczałt 40,29 zł. + 98,56% marży = 80,00 zł,
H9
– ryczałt 40,29 zł. oferta = 25,00zł. = -15,29 zł,
H10
a)
– 2.820,04 zł. : 5000 km. = 0,56 zł. oferta 0,30 zł = -0,26 zł,
b)
– 2.847,58 zł. : 5000 km. = 0,56 zł. oferta 0,40 zł = -0,16 zł”.

Tym samym potwierdziła się okoliczność, iż Przystępujący nie wyjaśnił ceny jednostkowej
dla składnika ceny oferty H3, a ceny jednostkowe składników H6, H7, H9 i H10 osiągnęły
wartości ujemne. Biorąc pod uwagę sposób przyznawania punktów w kryterium Cena, Izba
uznała, że stanowisko Zamawiającego i Przystępującego wskazujące, że te części oferty
miały charakter nieistotny jest nietrafne. Zamawiający przyznawał punkty w kryterium Cena
w oparciu o ceny jednostkowe brutto za poszczególne składniki, nie za iloczyn tych cen
jednostkowych i szacowan
ej ilości zdarzeń, tj. szacowanej ilości przypadków, za które
Za
mawiający faktycznie wypłaci wykonawcy wynagrodzenie. Z tego względu nie miało
znaczenia, czy zdarzenia dotyczące składników H6, H7, H9 i H10 ceny ofertowej występują
sporadycznie.
Za najkorzystniejsze ceny jednostkowe tych składników Zamawiający
przewidzi
ał przyznanie łącznie 11 punktów.
Przystępujący nie wyjaśnił ceny składnika H3, a Zamawiający nie podjął dalszych działań
w celu uzyskania niezbędnych dla oceny oferty Przystępującego.
W świetle złożonych wyjaśnień i wyliczeń nie budził wątpliwości fakt, że Przystępujący
zaoferował ceny ujemne dla składników H6, H7, H9 i H10 – realizacja usług dotyczących
tych składników wiązałaby się ze stratą po stronie Przystępującego. Ceny te należało zatem
uznać, za ceny dumpingowe czyli niepokrywające kosztów wykonania usługi, zastosowane
w celu zdystansowania konkurentów w postępowaniu. Przystępujący jasno wskazał,
że faktycznych zysków upatruje w źródłach zewnętrznych wobec realizacji przedmiotowego
zamówienia.

Zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 3 Pzp Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jej złożenie stanowi
czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
Zamawiający dokonując badania i oceny oferty obowiązany jest ustalić, czy jej złożenie nie
stanowi
ło czynu nieuczciwej konkurencji w rozumieniu ww. przepisów. Zgodnie z art. 3 ust. 1
Uznk znamiona czynu nieuczciwej konkurencji wyczerpuje takie
działanie przedsiębiorcy,
które jest sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami, jeżeli zagraża lub narusza interes
innego przedsiębiorcy lub klienta. Za czyn nieuczciwej konkurencji uznać należy m. in.
manipulowani
e ceną oferty przez określanie cen jednostkowych w taki sposób, że część cen
określana jest na poziomie rażąco niskim, nie pozwalającym na pokrycie rzeczywistych
kosztów i nakładów związanych z realizacją zamówienia. W ocenie Izby działanie
Przystępującego stanowiło takiego rodzaju manipulowanie ceną oferty. Opisane wyżej
o
kreślenie cen jednostkowych składników H6, H7, H9 i H10 praktycznie zagwarantowało
Przystępującemu, że jego oferta w kryterium Cena uzyska korzystną ilość punktów. Zgodnie
z art. 15 ust. 1 pkt 1 Uznk czynem nieuczciwej konkurencji jest utrudnianie innym
przedsiębiorcom dostępu do rynku, w szczególności przez sprzedaż towarów lub usług
poniżej kosztów ich wytworzenia lub świadczenia albo ich odprzedaż poniżej kosztów
zakupu w celu eliminacji innych przedsiębiorców. Biorąc pod uwagę określone w SIWZ
zasady przyznawania punktów w kryterium Cena Zamawiający miał podstawy uznać,
że działanie Przystępującego wypełniło przesłanki określone w art. 89 ust. 1 pkt 3 Pzp
w zw. z art. 15 ust. 1 pkt 1 Uznk
, a działanie Przystępującego jest świadome i nakierowane
na eliminację z postępowania innych wykonawców. Tym samym obowiązkiem
Zamawiającego było odrzucenie oferty Przystępującego. Ponadto biorąc pod uwagę cenę
oferty Przystępującego, treść złożonych przez Przystępującego wyjaśnień oraz załączoną do
nich szczegółową kalkulację ceny oferty Zamawiający powinien uznać, że cena ta została
skalkulowana
na poziomie rażąco niskim. Przystępujący wprost oświadczył, że „złożona
oferta opiewa na kwotę 22.272,50 zł. (...) na podstawie dotychczasowej współpracy
szacujemy osiągnięcie dodatkowych dochodów (...). Dodatkowy dochód pozwala na pokrycie
różnicy między ofertą a faktyczną wyceną". W tej sytuacji uznać należało, że Przystępujący
w pełni świadomie skalkulował cenę oferty poniżej kosztów świadczenia usług objętych
przedmiotem zamówienia, faktycznych zysków upatrując w działalności na rzecz podmiotów
trzecich.
Izba oddaliła wniosek o przeprowadzenie dowodu z dokumentów złożonych w toku rozprawy
przez Odwołującego. Fakty, które miały być potwierdzone za pomocą dowodów zostały
stwierdzone przede wszystkim na podstawie dokumentacji postępowania, w tym: SIWZ,
wezwania do wyjaśnień ceny oferty z 10 kwietnia 2020 r. skierowanego przez
Zamawiającego do Przystępującego oraz wyjaśnień Przystępującego z 16 kwietnia 2020 r.

wraz z załącznikiem. Tym samym w ocenie Izby zostały wypełnione przesłanki wskazane
w art. 190 ust. 6 Pzp, kt
óry stanowi, że Izba odmawia przeprowadzenia wnioskowanych
dowodów, jeżeli fakty będące ich przedmiotem zostały już stwierdzone innymi dowodami lub
gdy zostały powołane jedynie dla zwłoki.

Biorąc pod uwagę powyższe Izba orzekła jak w sentencji.

O kosztach postępowania odwoławczego orzeczono na podstawie art. 192 ust. 9 i 10 ustawy
Prawo zamówień publicznych, stosownie do wyniku postępowania, z uwzględnieniem
przepisów rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie
wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu
odwoławczym i sposobu ich rozliczania (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 972).

…………………………..……………Wcześniejsze orzeczenia:

Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie