eGospodarka.pl

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO2020 › Sygn. akt: KIO 779/20
rodzaj: POSTANOWIENIE
data dokumentu: 2020-07-09
rok: 2020
sygnatury akt.:

KIO 779/20

Komisja w składzie:
Przewodniczący: Klaudia Szczytowska - Maziarz Protokolant: Konrad Wyrzykowski

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym z
udziałem stron i uczestników postępowania
odwoławczego w dniu 9 lipca 2020 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej
Izby Odwoławczej w dniu 10 kwietnia 2020 r. przez wykonawcę J. D., prowadzącego działalność
gospodarczą pod firmą: Paramedyk J. D., 05-270 Marki, ul. Słoneczna 2
w postępowaniu
prowadzonym przez
Skarb Państwa – Wojskowy Ośrodek Farmacji i Techniki Medycznej, 05-
430 Celestynów, ul. Wojska Polskiego 57


przy udziale wykonawcy Neomed
Polska Sp. z o.o., ul. Orężna 6A, 05-501 Piaseczno
,
zgłaszającego swoje przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie odwołującego


postanawia:

1.
umorzyć postępowanie odwoławcze,
2. nakazuje zwrot z
rachunku bankowego Urzędu Zamówień Publicznych na rzecz
wykonawcy J. D.
, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą: Paramedyk J.
D., 05-
270 Marki, ul. Słoneczna 2
kwoty 13 500 zł 00 gr (słownie: trzynaście tysięcy
pięćset złotych zero groszy), stanowiącej 90% uiszczonego wpisu,
3.
zasądza od wykonawcy J. D., prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą:
Paramedyk J. D., 05-
270 Marki, ul. Słoneczna 2
na rzecz Skarbu Państwa –
Wojskowego Ośrodka Farmacji i Techniki Medycznej, 05-430 Celestynów, ul.
Wojska Polskiego 57

kwotę 3 600 zł 00 gr (słownie: trzy tysiące sześćset złotych zero
groszy) stanowiącą uzasadnione koszty strony poniesione z tytułu wynagrodzenia
pełnomocnika.
KIO 779/20

Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 poz. 1843) na niniejsze postanowienie w terminie 7 dni od dnia jego
doręczenia przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu
Okręgowego w Warszawie.


Przewodniczący:
……..…....………………………


KIO 779/20

U z a s a d n i e n i e

W odniesieniu do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego
w trybie przetargu nieograniczonego przez Skarb Państwa – Wojskowy Ośrodek Farmacji
i Techniki Medycznej, ul. Wojska Polskiego 57, 05-
430 Celestynów (dalej „zamawiający”) na
„Dostawę indywidualnego pakietu medycznego IPMed" wykonawca J. D., prowadzący działalność
gospodarczą pod firmą: Paramedyk J. D., 05-270 Marki, ul. Słoneczna 2 (dalej „odwołujący”)
złożył odwołanie od:
1.
treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej „SIWZ”), tj. Rozdziału XVII SIWZ
opisującego procedurę dotyczącą badania próbki – szczegółowej procedury badania próbki:
opatrunku na rany penetracyjne klatki piersiowej, w zakresie, w jakim:
a)
formułuje wymaganie aby opakowanie było łatwe do otwierania” (pkt 2.2.),
b)
formułuje wymaganie zgodnie z którym „opakowanie będzie się otwierać w sposób prosty,
nieskomplikowany, osiągany bez wysiłku przez każdą osobę przy zachowaniu należytej
staranności ogólnie wymaganej przy czynnościach danego rodzaju tj. w warunkach pola walki bez
konieczności korzystania ze specjalistycznej wiedzy i doświadczenia
(pkt 2.2.),
c) z
amawiający stwierdza, że „nastąpi zwilżenie zaznaczonych ran 100 mililitrami roztworu soli
fizjologicznej o temperaturze pomiędzy 15-30 st. C. Opatrunek zostanie przyklejony na mokrą
i owłosioną skórę klatki piersiowej
”, bez jednoczesnego wskazania, na konieczność
wcześniejszego wytarcia rany przed naklejeniem opatrunku (pkt 4.1.),
d)
nie przewiduje ona, że opatrunek zostanie użyty zgodnie z instrukcją opracowaną przez wytwórcę,
zamieszczoną na jego opakowaniu,
e)
formułuje wymaganie, że „zaopatrzenie klatki piersiowej żołnierza powinno być możliwe do
wykonania przez każdą osobę przy zachowaniu należytej staranności ogólnie wymaganej przy
czynnościach danego rodzaju tj. w warunkach polowych bez konieczności korzystania ze
specjalistycznej wiedzy i doświadczenia”
(pkt 4.1.),
f)
formułuje wymagania niezawodnej pracy opatrunku, nie określając przy tym w sposób
wyczerpujący na czym ta niezawodność ma polegać. Zamawiający posługuje się sformułowanie
zgodnie z którym „oczekuje niezawodnej pracy opatrunku, oraz wszystkich jego elementów,
w warunkach przeznaczenia i zastosowania określonych w OPZ, w tym w zakresie
za
pewniającym założenie i pozostanie opatrunku w miejscu przyklejenia, szczelnego przylegania
opatrunku do ciała, w pełni funkcjonalnej pracy mechanizmu wentylacyjnego opatrunku,
ułatwionego oddzielenia opatrunku samoprzylepnego od folii osłaniającej”
(pkt 4.1.),
g)
formułuje wymagania, że zaopatrzony żołnierz będzie wykonywał normalne czynności służbowe:
KIO 779/20

w tym siedzenie, chodzenie, składanie się do strzału, czołganie się, zakładanie i zdejmowanie
kamizelki kuloodpornej (kamizelka OLV wz. 93), oraz podlegał procedurom ewakuacji rannego
z pola walki”
oraz, że „przez ten czas opatrunek pozostanie na miejscu założenia i będzie
szczelnie przylegał do skóry
” (pkt 4.2.),
h)
nie określa co należy rozumieć pod pojęciem „prawidłowe zaopatrzenie rany penetracyjnej klatki
piersiowej

(pkt 4.2.);
2.
treści SIWZ, tj. Rozdziału XVII opisującego procedurę dotyczącą badania próbki – szczegółowej
procedury badania próbki: opatrunku indywidualnego, w zakresie, w jakim:
a)
formułuje wymaganie w zakresie „łatwości otwierania” opatrunku (pkt 2.2.),
b)
formułuje wymaganie zgodnie z którym „opakowanie będzie się otwierać w sposób prosty,
nieskomplikowany, osiągany bez wysiłku przez każdą osobę przy zachowaniu należytej
staranności ogólnie wymaganej przy czynnościach danego rodzaju tj. w warunkach pola walki bez
konieczności korzystania ze specjalistycznej wiedzy i doświadczenia”
(pkt 2.2.),
c)
nie przewiduje ona, że opatrunek zostanie użyty zgodnie z instrukcją opracowaną przez wytwórcę,
zamieszczoną na jego opakowaniu,
d) formu
łuje wymaganie że „zaopatrzenie żołnierza na przedramieniu lewej ręki powinno być
możliwe do wykonania przez każdą osobę przy zachowaniu należytej staranności ogólnie
wymaganej przy czynnościach danego rodzaju tj. w warunkach polowych bez konieczności
korz
ystania ze specjalistycznej wiedzy i doświadczenia”
(pkt 4.1.),
e)
formułuje wymagania niezawodnej pracy opatrunku, nie określając przy tym w sposób
wyczerpujący na czym ta niezawodność ma polegać. Zamawiający posługuje się sformułowanie
zgodnie z którym „oczekuje niezawodnej pracy opatrunku, oraz wszystkich jego elementów,
w zakresie zapewniającym założenie i utrzymanie się opatrunku w warunkach pola walki
. Zależnie
od dopuszczalnej formy mogą być to różne składowe elementy opatrunku, w tym: elastyczny
bandaż (...) uciskana ranę
” (pkt 4.1),
f)
formułuje wymagania, że „zaopatrzony żołnierz będzie wykonywał normalne czynności służbowe:
w tym siedzenie, chodzenie, składanie się do strzału, czołganie się, zakładanie i zdejmowanie
odzieży przeciwchemicznej (FOOl), oraz podlegał procedurom ewakuacji rannego z pola walk
i”
oraz, że „przez ten czas opatrunek pozostanie na miejscu założenia i będzie szczelnie przylegał
do skóry "
(pkt 4.2),
g)
nie określa co należy rozumieć pod pojęciem

prawidłowe zaopatrzenie rany ” (pkt 4.2.),
h)
nie określa w jaki sposób ustali, czy element pełniący funkcję bezpośredniego ucisku na ranę
wywiera bezpośredni ucisk na ranę po założeniu (pkt 4.2.);
3.
treści SIWZ, tj. Rozdziału XVII opisującego procedurę dotycząca badania próbki, w zakresie
KIO 779/20

w jakim:
a)
wskazuje, że przypadku badania próbek więcej niż jednego producenta zamawiający dołoży
wszelkiej staranności, aby przeprowadzić badania w jak najbardziej zbliżonych warunkach
ludzkich, sprzętowych, atmosferycznych i terenowych (pkt 4),
b)
ogranicza on wykonywanie dokumentacji fotograficznej tylko do przypadków, w których próbka
nie będzie spełniała któregokolwiek z wymagań przedstawionych w OPZ (pkt 5);
4.
treści SIWZ, tj. Rozdziału VII Termin i miejsce wykonania zamówienia, w zakresie w jakim
przewiduje on, że przedmiot zamówienia objęty zamówieniem należy dostarczyć w terminie 60
dni od dnia podpisania umowy, jednakże nie później niż do dnia 30.11.2020 r. (str. 5);
5.
treści SIWZ, tj. Załącznika nr 5d – protokół badania próbki, w zakresie w jakim stawia on wymóg,
zgodnie z którym opatrunek indywidualny musi spełniać wszystkie wymagania wskazane
w ww. załączniku, podczas gdy żaden z opatrunków indywidualnych dostępnych na rynku nie
spełnia wszystkich tych wymagań,
6.
treści SIWZ, tj. Załącznika nr 7 zawierającego Istotne postanowienia umowy (IPU), w zakresie
w jakim:
a)
§ 10, w szczególności § 10 ust. 1 pkt 3 i 4 IPU nie określa maksymalnej wysokości kar umownych,
b)
§ 4 pkt 8 zdanie drugie IPU przewiduje, że zamawiający zastrzega sobie możliwość przedłużenia
terminu do sprawdzenia przedmiotu umowy pod względem ilościowym i jakościowym
o maksymalnie 30 dni,
c)
treści SIWZ, tj. załącznika 5b, zawierającego Wymagania Eksploatacyjno-Techniczne (WET),
w zakresie w jakim stawia on wymóg, że waga opaski uciskowej (staży taktycznej) ma wynosić do
100 g (cz, II, ust. 3 litera b, tiret ósme).

O
dwołujący zarzucił zamawiającemu naruszenie następujących przepisów ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 poz. 1843) [dalej „ustawa
Pzp”]:
1.
art. 29 ust. 1 i 2 w związku z art. 7 ust. 1, poprzez opisanie szczegółowej procedury dotyczącej
badania próbki: opatrunku na rany penetracyjne klatki piersiowej, w sposób który nie jest
jednoznaczny i wyczerpujący, nie zawiera dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, ani
nie uwzględnia wszystkich wymagań i okoliczności mogących mieć wpływ na sporządzenie oferty,
a ponadto w sposób który ogranicza konkurencję między wykonawcami, oraz jest sprzeczny
z zasadą równego traktowania wykonawców i zasadą przejrzystości,
2.
art. 29 ust. 1 i 2 w związku z art. 7 ust. 1 ustawy Pzp w związku z art. 90 ust. 1 ustawy z dnia
20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych, poprzez dokonanie opisu przedmiotu zamówienia
KIO 779/20

w sposób sprzeczny z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, tj. w sposób
nieuwzględniający, że korzystając z wyrobu medycznego zamawiający powinien przestrzegać
instrukcji używania,
3.
art. 29 ust. 1 i 2 w związku z art. 7 ust. 1, poprzez opisanie szczegółowej procedury dotyczącej
badania próbki: opatrunku indywidualnego, w sposób który nie jest jednoznaczny i wyczerpujący,
nie zawiera dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, ani nie uwzględnia wszystkich
wymagań i okoliczności mogących mieć wpływ na sporządzenie oferty, a ponadto w sposób który
og
ranicza konkurencję między wykonawcami, oraz jest sprzeczny z zasadą równego traktowania
wykonawców i zasadą przejrzystości
4.
art. 29 ust. 1 i 2 w związku z art. 139 ust. 1 ustawy Pzp oraz w związku z 387 § 1 k.c., poprzez
dokonanie takiego opisu przedmiotu
zamówienia, który prowadzi do obiektywnej niemożliwości
świadczenia, a co za tym idzie również do nieważności umowy – zakreślony, 60-dniowy termin na
dostarczenie przedmiotu zamówienia, przypadający nie później niż 30.11.2020 r., z uwagi na stan
ogólnoświatowej epidemii, jest obiektywnie niemożliwy do dochowania,
5.
art. 29 ust. 1 i 2 w związku z art. 7 ust. 1, poprzez takie opisanie wymagań i parametrów, które
musi spełniać opatrunek indywidualny, że żaden z wykonawców nie może ich spełnić – na rynku
nie wyst
ępuje bowiem opatrunek indywidualny, który spełniałby wszystkie wymagania i parametry
określone przez zamawiającego w Załączniku nr 8,
6.
art. 29 ust. 1 i 2 w związku z art. 139 ust. 1 ustawy Pzp oraz w związku z art. 483 § 1 k.c., poprzez
brak określenia maksymalnej wysokości kary umownej, o której mowa w § 10 ust. 1 pkt 3 i 4 IPU,
co w konsekwencji prowadzi do nieważności tego postanowienia umownego z uwagi na jego
sprzeczność z prawem, jak i dobrymi obyczajami,
7.
art. 139 ust. 1 ustawy Pzp w związku z art. 58 § 1 k.c., poprzez zastrzeżenie w § 4 pkt 8 zdanie
drugie IPU, że zamawiającemu przysługuje możliwość przedłużenia terminu do sprawdzenia
przedmiotu umowy pod względem ilościowym i jakościowym o maksymalnie 30 dni, co
w
konsekwencji prowadzi do sprzeczności tego postanowienia umownego z zasadami współżycia
społecznego,
8.
art. 29 ust. 2 w związku z art. 7 ust. 1, poprzez wskazanie w Załączniku 5b do SIWZ, że waga
opaski zaciskowej (staży taktycznej) ma wynosić do 100 g, co w konsekwencji prowadzi do
utrudnienia uczciwej konkurencji z uwagi na fakt, że tylko jedna opaska zaciskowa spełnia
wymagania zamawiającego, a co za tym idzie, inne opaski zaciskowe nie mogą być oferowane.

Odwołujący wniósł o uwzględnienie odwołania oraz o nakazanie zamawiającemu
dokonanie zmiany treści SIWZ, tj.:
KIO 779/20

1.
zmiany Rozdziału XVII SIWZ Procedura dotycząca badania próbek, Szczegółowej Procedury
badania Próbki: Opatrunku na rany penetracyjnego klatki piersiowej poprzez:
i.
usunięcie wymagania, aby opakowanie [opatrunku] było łatwe do otwierania (pkt 2.2.),
ii.
usunięcie wymagania, aby opakowanie opatrunku otwierało się „w sposób prosty,
nieskomplikowany, osiągany bez wysiłku przez każdą osobę przy zachowaniu należytej
staranności ogólnie wymaganej przy czynnościach danego rodzaju, tj. w warunkach pola walki
bez konieczności korzystania ze specjalistycznej wiedzy i doświadczenia
” (pkt 2.2.),
iii.
wskazanie, że po zwilżeniu zaznaczonych ran 100 mililitrami roztworu soli fizjologicznej
o temperaturze pomiędzy 15-30 st. C, a przed naklejeniem opatrunku „miejsca wokół tych ran,
zostaną oczyszczone zgodnie z instrukcją użycia opatrunku zamieszczoną na opakowaniu

(pkt 4.1.),
iv.
wskazanie, że opatrunek zostanie użyty zgodnie z instrukcją opracowaną przez wytwórcę,
zamieszczoną na jego opakowaniu, jak również zgodnie z przepisami ustawy o wyrobach
medycznych,
v.
usunięcie sformułowania, zgodnie z którym „zaopatrzenie klatki piersiowej żołnierza powinno być
możliwe do wykonania przez każdą osobę przy zachowaniu należytej staranności ogólnie
wymaganej przy czynnościach danego rodzaju tj. w warunkach polowych bez konieczności
korzystania ze specjalistycznej wiedzy i doświadczenia(pkt 4.1.),
vi.
poprzez precyzyjne wskazanie, na czy
m ma polegać sprawdzenie niezawodnej pracy opatrunku,
w szczególności poprzez usunięcie sformułowania „w tym” ze wskazanego niżej fragmentu:
„oczekuje niezawodnej pracy opatrunku, oraz wszystkich jego elementów, w warunkach
przeznaczenia i zastosowania okr
eślonych w OPZ, w tym w zakresie zapewniającym założenie
i pozostanie opatrunku w miejscu przyklejenia, szczelnego przylegania opatrunku do ciała, w pełni
funkcjonalnej pracy mechanizmu wentylacyjnego opatrunku, ułatwionego oddzielenia opatrunku
samoprzylepnego od folii osłaniającej(pkt 4.1.),
vii.
poprzez usunięcie wymogu zgodnie z którym „zaopatrzony żołnierz będzie wykonywał normalne
czynności służbowe: w tym siedzenie, chodzenie, składanie się do strzału, czołganie się,
zakładanie i zdejmowanie kamizelki kuloodpornej (kamizelka OLV wz. 93), oraz podlegał
procedurom ewakuacji rannego z poła walki" oraz, że „przez ten czas opatrunek pozostanie na
miejscu założenia i będzie szczelnie przylegał do skóry” (pkt 4.2.),
viii.
precyzyjne wskazanie co należy rozumieć pod pojęciem „prawidłowe zaopatrzenie rany
penetracyjnej klatki piersiowej

” (pkt 4.2.).
2.
zmiany Rozdziału XVII SIWZ Procedura dotycząca badania próbek, Szczegółowej Procedury
badania Próbki: Opatrunku indywidualnego, poprzez:
KIO 779/20

i.
usunięcie wymagania w zakresie „łatwości otwierania” opatrunku (pkt 2.2.),
ii.
usunięcie wymagania zgodnie z którym „opakowanie będzie się otwierać w sposób prosty,
nieskomplikowany, osiągany bez wysiłku przez każdą osobę przy zachowaniu należytej
sta
ranności ogólnie wymaganej przy czynnościach danego rodzaju tj. w warunkach pola walki bez
konieczności korzystania ze specjalistycznej wiedzy i doświadczenia
” (pkt 2.2.),
iii.
wskazanie, że opatrunek zostanie użyty zgodnie z instrukcją opracowaną przez wytwórcę,
zamieszczoną na jego opakowaniu, jak również zgodnie z przepisami ostawy o wyrobach
medycznych,
iv.
usunięcie wymagania zgodnie z którym zaopatrzenie żołnierza na przedramieniu lewej ręki
powinno być możliwe do wykonania przez każdą osobę przy zachowaniu należytej staranności
ogólnie wymaganej przy czynnościach danego rodzaju tj. w warunkach potowych bez
konieczności korzystania ze specjalistycznej wiedzy i doświadczenia”
(pkt 4.1.),
v.
poprzez precyzyjne wskazanie, na czym ma polegać sprawdzenie niezawodnej pracy opatrunku,
w szczególności poprzez usunięcie sformułowania „w tym” ze wskazanego niżej fragmentu:
„oczekuje niezawodnej pracy opatrunku, oraz wszystkich jego elementów, w zakresie
zapewniającym założenie i utrzymanie się opatrunku w warunkach pola walki. Zależnie od
dopuszczalnej formy mogą być to różne składowe elementy opatrunku, w tym: elastyczny bandaż
(...) ucisku na ranę
" (pkt 4.1.),
vi.
usunięcie wymagania zgodnie z którym zaopatrzony żołnierz będzie wykonywał normalne
czynności służbowe: w tym siedzenie, chodzenie, składanie się do strzału, czołganie się,
zakładanie i zdejmowanie odzieży przeciwchemicznej (FOO1), oraz podlegał procedurom
ewakuacji rannego z pola walki

” oraz, że „przez ten czas opatrunek pozostanie na miejscu
założenia i będzie szczelnie przylegał do skóry
(pkt 4.2.),
vii.
precyzyjne wskazanie co należy rozumieć pod pojęciem „prawidłowe zaopatrzenie rany
(pkt 4.2.),
viii.
precyzyjne wskazanie w jaki sposób zamawiający ustali, czy element pełniący funkcję
bezpośredniego ucisku na ranę wywiera bezpośredni ucisk na ranę po założeniu (pkt 4.2.),
ewentualnie, poprzez usunięcie przesłanki odrzucenia oferty, o której mowa w punkcie 4.2.,
zgodnie z którą zamawiający uzna, że oferta nie spełnia wymogów SIWZ jeśli element pełniący
funkcję bezpośredniego ucisku na ranę nie będzie wywierał bezpośredniego ucisku ranę po
założeniu opatrunku;
3.
zmiany Rozdziału XVII, poprzez:
i.
wskazanie, że przypadku badania próbek więcej niż jednego producenta zamawiający
przeprowadzi badania w id
entycznych (tożsamych) warunkach ludzkich, sprzętowych,
KIO 779/20

atmosferycznych i terenowych (pkt 4),
i)
wskazanie, że z badania zgodności Próbki zostanie sporządzony protokół do którego zostanie
dołączona dokumentacja fotograficzna oraz dokumentacja video obrazująca przebieg całego
badania (pkt 5),
ii)
zmiany Rozdziału VII Termin i miejsce wykonania zamówienia, w zakresie w jakim przewiduje on,
że przedmiot zamówienia objęty zamówieniem należy dostarczyć w terminie 60 dni od dnia
podpisania umowy, jednakże nie później niż do 30.11.2020 r. i zastąpienie tego terminu, terminem
90 dni liczonych od dnia podpisania umowy,
iii)
zmiany Załącznika nr 5d, w taki sposób, aby dla opatrunku indywidualnego stworzone zostały dwa
odrębne zestawienia wymagań i parametrów, uwzględniające okoliczność, że na rynku dostępne
są dwa typy opatrunków o odmiennej konstrukcji, z których żaden nie spełnia wszystkich
wymogów określonych przez zamawiającego w Załączniku nr 5d,
iv)
zmiany IPU
– Załącznika nr 7 do SIWZ, poprzez:
 określenie maksymalnej wysokości kar umownych, jakie mogą zostać nałożone na wykonawcę
na podstawie § 10 ust. 1 pkt 3 i 4 IPU z zastrzeżeniem, aby maksymalna wysokość tych kar nie
była większa niż 10% wartości zamówienia netto,
 usunięcie § 4 pkt 8 zdanie drugie i trzecie,
ivi) zmiany Załącznika nr 5b, poprzez usunięcie wymogu, zgodnie z którym waga opaski ma
wynosić do 100 g (cz. II, ust. 3 litera b, tiret ósme).

Dodatkowo odwołujący wniósł o nakazanie zamawiającemu, aby dokonaną zmianę
przekazał niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano SIWZ oraz, aby zamieścił
zmianę SIWZ także na stronie internetowej, na której SIWZ jest udostępniona, a nadto
o nakazanie zamawiającemu, aby przedłużył termin składania ofert przynajmniej o dwa tygodnie.

Pismem z dnia 8 lipca 2020 r.
odwołujący oświadczył, że cofa odwołanie.

Ze względu na fakt, że odwołanie można cofnąć w każdym czasie do zamknięcia rozprawy,
jego cofnięcie, zgodnie z art. 187 ust. 8 ustawy Pzp oznacza, że postępowanie odwoławcze
podlega umorzeniu.

Dlatego też postanowiono jak w sentencji.

KIO 779/20

O kosztach orzeczono na podstawie art. 187 ust. 8 zdanie 2 ustawy Pzp oraz § 5 ust. 1
pkt 3) lit. b)
rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie wysokości
i sposobu
pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym
i sposobu ich rozliczania (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 972).Przewodniczący:
……..…....………………………Wcześniejsze orzeczenia:

Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie