eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO2020 › Sygn. akt: KIO 769/20
rodzaj: WYROK
data dokumentu: 2020-07-02
rok: 2020
sygnatury akt.:

KIO 769/20

Komisja w składzie:
Przewodniczący: Aneta Mlącka Protokolant: Konrad Wyrzykowski

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 29 czerwca 2020 r. w Warszawie
odwołania
wniesioneg
o do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 09 kwietnia 2020 r. przez
Odwołującego PROJMORS Biuro Projektów Budownictwa Morskiego Sp. z o.o. (ul.
Narwicka 2D, 80-
557 Gdańsk)
w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego
Uniwersytet Morski w Gdyni (ul. Morska 81/87, 81-225 Gdynia)

przy udziale Wykonawcy Art Projekt K&M Sp. z o. o. (ul. Strzelnica 2, 83-400
Kościerzyna)
zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego stronie
Z
amawiającego


orzeka:
1.
oddala odwołanie
2.
kosztami postępowania obciąża Wykonawcę PROJMORS Biuro Projektów Budownictwa
Morskiego Sp. z o.o. (ul. Narwicka 2D, 80-
557 Gdańsk)
i
2.1
zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 15000 zł 00 gr (słownie:
piętnaście tysięcy złotych zero groszy) uiszczoną przez Odwołującego PROJMORS Biuro
Projektów Budownictwa Morskiego Sp. z o.o. (ul. Narwicka 2D, 80-557 Gdańsk)
tytułem
wpisu od odwołania,
2.2 z
asądza od Odwołującego PROJMORS Biuro Projektów Budownictwa Morskiego Sp. z
o.o. (ul. Narwicka 2D, 80-
557 Gdańsk)
na rzecz Zamawiającego Uniwersytet Morski w
Gdyni (ul. Morska 81/87, 81-225 Gdynia)

kwotę 3600 zł 00 gr (słownie: trzy tysiące
sześćset złotych zero groszy) stanowiącą koszty postępowania odwoławczego poniesione z
tytułu wynagrodzenia pełnomocnika.

Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. -
Prawo zamówień
publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz.1843) na niniejszy wyrok - w terminie 7 dni od dnia jego
doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej do
Sądu Okręgowego w Gdańsku.


P
rzewodniczący: ………………………..


Sygn. akt: KIO 769/20
UZASADNIENIE


Zamawiający Uniwersytet Morski w Gdyni prowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia
publicznego, którego przedmiotem jest „Wykonanie dokumentacji projektowej budowy hali
sportowej i akademika Uniwersytetu Morskiego w Gdyni -
2”
Ogłoszenie o zamówieniu ukazało się 02 stycznia 2020 roku w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej pod numerem OJ/S: 2020/S 001-000584.
Odwołujący PROJMORS Biuro Projektów Budownictwa Morskiego sp. z o.o. wniósł
odwo
łanie wobec następujących czynności: zaniechania wykluczenia wykonawcy ART -
PROJEKT K&M sp. z o.o. z siedzibą w Kościerzynie, pomimo że Wykonawca ten nie
wykazał spełniania warunku udziału w postępowaniu w zakresie wymaganego
doświadczenia zawodowego wykonawcy polegającego na wykazaniu się wykonaniem
jednego wielobranżowego projektu budowy budynku zamieszkania zbiorowego o kubaturze
30.000 m
3
, określonego w pkt 6.1 Specyfikacji istotnych Warunków Zamówienia, w związku z
niewykazaniem w odniesieniu do wskaz
anego zadania stanowiącego potencjał podmiotu
trzeciego (tj. P. P.
& Partnerzy Architekci) spełnienia wymagań Zamawiającego oraz
nieudowodnieniem realnego dysponowania udostępnianymi przez podmioty trzecie
zasobami w zakresie doświadczenia wykonawcy, co w konsekwencji doprowadziło do
zaniechania odrzucenia oferty W
ykonawcy podlegającego wykluczeniu w Postępowaniu i
wyboru oferty w sposób niezgodny z ustawą Pzp; ewentualnie zaniechanie wezwania
Wykonawcy Art
– Projekt K&M sp. z o.o. w trybie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp do uzupełnienia
dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w Postępowaniu, o których
mowa w pkt 6.1 SIWZ w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej samodzielnie bądź
przez poleganie za zdolnościach innych podmiotów; niezgodnej z przepisami ustawy Pzp
czynności Zamawiającego polegającej na dokonaniu wyboru jako najkorzystniejszej oferty
złożonej przez Wykonawcę Art – Projekt K&M sp. z o.o., mimo że oferta tego Wykonawcy
zawiera cenę rażąco niską, w tym czynności polegającej na nieprawidłowej ocenie złożonych
przez W
ykonawcę Art – Projekt K&M sp. z o.o. wyjaśnień rażąco niskiej ceny, podczas gdy z
treści złożonych wyjaśnień wynika, że oferta tego Wykonawcy zawiera rażąco niską ceną w
stosunku do przedmiotu zamówienia, zaś Wykonawca Art – Projekt K&M sp. z o.o. nie złożył
wyjaśnień spełniających wymagania określone w art. 90 ust. 1-3 ustawy Pzp; niezgodnej z
przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego polegającej na dokonaniu wyboru jako
najkorzystniejszej oferty złożonej przez Art – Projekt K&M sp. z o.o., mimo że oferta tego
W
ykonawcy podlega odrzuceniu, a sam podmiot podlega wykluczeniu z Postępowania, co
potwierdza dokonanie wyboru w sposób niezgodny z ustawą Pzp oraz z naruszeniem zasad
uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców w Postępowaniu.

Odwołujący zarzucił Zamawiającemu naruszenie:
art. 24 ust.1 pkt 12 ustawy Pzp w związku z art. 22 ust 1 pkt 1 i 2 ustawy oraz art. 22a ust. 2
-
4 i 6 ustawy Pzp w związku z § 9 ust 1 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia
26.07.2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od
W
ykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia, polegające na zaniechaniu
wykluczenia Wykonawcy Art
– Projekt K&M sp. z o.o. z Postępowania z powodu
niewykazania przezeń spełniania warunku udziału w Postępowaniu w zakresie
doświadczenia zawodowego mającego stanowić przedmiot udostępnienia zasobów
W
ykonawcy, poprzez błędne uznanie przez Zamawiającego za potwierdzające spełnienie
warunku udziału w postępowaniu zamówienia wykazanego przez podmiot udostępniający (P.
P.
& Partnerzy Architekci) oraz uznanie wadliwego zobowiązania pisemnego podmiotu
trzeciego za prawidłowe, podczas gdy podmiot udostępniający de facto nie udostępnił w
wymagany sposób zasobów niezbędnych na potrzeby realizacji przedmiotowego
zamówienia.
ewentualnie
art. 26 ust. 3 ustawy Pzp poprzez zaniechanie wezwania Wykonawcy Art
– Projekt K&M sp.
z o.o. do uzupełnienia dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w
Postępowaniu, o których mowa w pkt 6.1 SIWZ w zakresie zdolności technicznej lub
zawodowej samodzielnie bądź przez poleganie za zdolnościach innych podmiotów;
art. 89 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp przez zaniechanie odrzucenia oferty Wykonawcy Art
– Projekt
K&M sp. z o.o. zawierającej rażąco niską cenę;
art. 90 ust. 3 ustawy Pzp w zw. z art. 90 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp przez zaniechanie
odrzucenia oferty Wykonawcy Art
– Projekt K&M sp. z o.o., mimo że złożone przez tego
W
ykonawcę w toku Postępowania wyjaśnienia nie dawały powodu do przyjęcia, że
zaoferowana cena nie jest rażąco zaniżona w szczególności zaś wyjaśnienia te nie
odwoływały się do wskazanych w Pzp kryteriów, takich jak oszczędność metody wykonania
zamówienia, wybranych rozwiązań technicznych, wyjątkowo sprzyjających warunków
w
ykonywania zamówienia dostępnych dla wykonawcy, oryginalności projektu wykonawcy,
kosztów pracy;
naruszenie art. 7 ust. 1 i 3 ustawy Pzp poprzez dokonanie wyboru jako najkorzystniejszej
oferty wykonawcy podlegającego wykluczeniu, a zatem - w sposób niezgodny z ustawą oraz
z naruszeniem zasad uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców w
Postępowaniu.

Odwołujący wniósł o nakazanie Zamawiającemu unieważnienia czynności wyboru oferty
złożonej przez Wykonawcę Art – Projekt K&M sp. z o.o., powtórzenia czynności badania i
oceny ofert; wykluczenia wykonawcy Art
– Projekt K&M sp. z o.o. z Postępowania oraz

nakazanie odrzucenia jego oferty.
Ewentualnie:
nakazanie Zamawiającemu wezwanie wykonawcy Art – Projekt K&M sp. z o.o. w trybie art.
26 ust 3 ustawy P
zp do uzupełnienia dokumentów potwierdzających spełnienie warunków
udziału w Postępowaniu, o których mowa w pkt 6.1 SIWZ w zakresie zdolności technicznej
lub zawodowej samodzielnie bądź przez poleganie za zdolnościach innych podmiotów;
nakazanie Zamawiającemu odrzucenia oferty wykonawcy Art – Projekt K&M sp. z o.o. jako
zawierającej rażąco niską cenę; nakazanie Zamawiającemu dokonania wyboru oferty
najkorzystniejszej spośród pozostałych ofert tj. oferty Odwołującego, przyznanie
Odwołującemu zwrotu kosztów postępowania odwoławczego.

Odwołujący wskazał, że zgodnie z treścią art. 22a ust. 2 ustawy Pzp, ciężar udowodnienia
dysponowania udostępnionym zasobem spoczywa w całości na wykonawcy, który ubiega się
o udzielenie zamówienia na podstawie udostępnionych zasobów. Powołanie się na
korzystanie z zasobów podmiotu trzeciego musi mieć zawsze charakter rzeczywisty, a
obowiązek wykazania (udowodnienia) dokonywany przez wykonawcę ma umożliwić
podmiotowi zamawiającemu dokonanie pozytywnej weryfikacji podmiotu trzeciego, czyli
upewnienie się, że wybrany wykonawca będzie mógł wykorzystywać wszelkie wskazane
przez niego zasoby przez cały czas wykonywania zamówienia i to w stopniu niezbędnym do
należytego wykonania zamówienia. Jak dalej wskazał Odwołujący, Wykonawca Art – Projekt
K&M sp. z o.o.
– jedynie przedstawił zobowiązanie podmiotu trzeciego. W opinii
Odwołującego przedłożone przez Wykonawcę zobowiązanie podmiotu trzeciego, tj. P. P. &
Partnerzy Architekci, nie stanowi dowodu na rzeczywiste wykorzystanie danego zasobu na
etap
ie realizacji zamówienia przez Wykonawcę.
Zamawiający pismem z dnia 11 marca 2020 r. wezwał wykonawcę Art – Projekt K&M sp. z
o.o. na podstawie art. 26 ust. 4 ustawy Pzp do wyjaśnienia złożonego pierwotnie
zobowiązania podmiotu trzeciego, zwracając się m.in. o wyjaśnienie zakresu współpracy
pomiędzy Wykonawcą Art – Projekt K&M sp. z o.o. a podmiotem udostępniającym zasoby, tj.
P. P. & Partnerzy Architekci. Wykonawca Art
– Projekt K&M sp. z o.o. w odpowiedzi na ww.
wezwanie
wskazał, że: „W zakresie zasad udziału w realizacji zamówienia przez podmiot
trzeci, na którego zasobach (zdolności technicznej) wykonawca polega, tj. P. P. & Partnerzy
Architekci wyjaśniam, iż P. P. & Partnerzy Architekci będzie realizował usługi, do realizacji
których te zdolności są wymagane na podstawie współpracy z wykonawcą polegającej
między innymi na realizacji zamówienia przy wykorzystaniu także zasobów Wykonawcy, tj. w
szczególności potencjału kadrowego i technicznego. P. P. & Partnerzy Architekci będzie
realizowała zamówienie tj. w szczególności projektował, sprawdzał i nadzorował realizację
zamówienia. Na dowód powyższego zostało uprzednio przedstawione zobowiązanie P. P. &

Partnerzy Architekci, w
którym zobowiązał się do realizacji usług do których są wymagane te
zdolności techniczne”.
W ocenie Odwołującego oznacza to, że Wykonawca Art – Projekt K&M sp. z o.o.
jednoznacznie wskazał, że jedynym dowodem, poza ww. wyjaśnieniami, stanowiącymi o
realności udostępnienia zasobów podmiotu trzeciego oraz dowodem na zakres tej
współpracy na etapie realizacji zamówienia - jest złożone wraz z ofertą zobowiązanie P. P. &
Partnerzy Architekci. W ocenie Odwołującego Wykonawca Art – Projekt K&M sp. z o.o. nie
sprostał wezwaniu Zamawiającego z dnia 11 marca 2020 r. i nie przedstawił wiarygodnych
dowodów na okoliczności realności udostępnienia zasobów podmiotu trzeciego. W
konsekwencji Odwołujący stwierdził, że zasadne jest wykluczenie Wykonawcy Art – Projekt
K&M sp. z o.o. na podstawie art 24 ust 1 pkt 12 w zw. z art. 22 ust 1 pkt 1 i 2 oraz 22a ust. 2-
4 ustawy Pzp i § 9 ust 1 Rozporządzenia, bez możliwości ponownego wezwania do
uzupełnienia i w konsekwencji jego oferta powinna zostać odrzucona na podstawie art. 89
ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp.
W ocenie Odwołującego zobowiązanie podmiotu trzeciego wraz ze złożonymi wyjaśnieniami
pismem z dnia 19 marca 2020 r. jest niewystarczające i wadliwe. Zobowiązanie firmy P. P. &
Partnerzy Architekci nie przewid
uje, że podmiot ten weźmie udział w realizacji zamówienia
jako podwykonawca, co jest sprzeczne z art 22a ust. 4 ustawy Pzp
. W zobowiązaniu jest
jedynie mowa o tym, że udostępniający zasoby, będzie „realizował usługi, do realizacji
których te zdolności są wymagane" na podstawie współpracy. Zdaniem Odwołującego jest to
niczym innym jak powieleniem przepisów ustawy, a więc służące formalnemu, a nie
merytorycznemu spełnieniu zadość wymaganiom ustawy.
Odwołujący żądał nakazania Zamawiającemu wezwania Wykonawcy Art – Projekt K&M sp. z
o.o. w trybie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp do uzupełnienia dokumentów potwierdzających
spełnienie warunków udziału w Postępowaniu w przypadku uznania, że wezwanie
Zamawiającego z dnia 11 marca 2020 r. oraz odpowiedź Wykonawcy Art – Projekt K&M sp.
z o.o. z dnia 19 marca 2020 r. nie można kwalifikować, jako przedstawionej w trybie art. 22a
ust 6 ustawy Pzp, względnie w trybie art. 26 ust 3 ustawy Pzp,

Zgodnie z SIWZ Wykonawca miał obowiązek wykazać, że w ostatnich trzech latach wykonał
usługę projektową polegającą na wykonaniu projektu: jednego wielobranżowego projektu
budowy hali sportowej o kubaturze minimum 10.000,00 m
3
, jednego wielobranżowego
projektu budowy budynku zamieszkania zbiorowego o kubaturze minimum 30.000,00 m
3
.
Odwołujący zwrócił uwagę, że z treści oferty Wykonawcy Art – Projekt K&M sp. z o.o.
wynika, że Wykonawca ten nie wykonał wielobranżowego projektu budowy budynku
zamieszkania zbiorowego o kubaturze minimum 30.000,00 m
3
, albowiem wykonawca Art

Projekt K&M sp. z o.o
. powołał się na udostępnienie zasobów przez firmę P. P. & Partnerzy

Architekci, która to firma posiada wymagane referencje.
Jak wskazał Odwołujący oznacza to, że żaden z projektantów imiennie wymienionych przez
Wykonawcę ART- PROJEKT nie posiada doświadczenia przy projektowaniu obiektów
wchodzących w zakres postępowania przetargowego. Żaden pracownik firmy P. P. &
Partnerzy Architekci nie jest wpisany w skład zespołu projektowego.

Odwołujący zwrócił także uwagę, że Wykonawca Art – Projekt K&M sp. z o.o. poinformował
w odpowiedziach dotyczących rażąco niskiej ceny, iż przy projekcie akademików będzie brał
udział jeden architekt tj. właściciel firmy wykonawcy Art – Projekt K&M sp. z o.o., pan mgr
inż. arch. J. K. . Odwołujący wnioskował, że osoby faktycznie posiadające doświadczenie
przy projektowaniu obiektów zgodnie z wymaganiami nie będą brać udziału w projekcie. Z
treści zobowiązania podmiotu trzeciego nie wynika w jaki sposób zasoby podmiotu trzeciego
będą wykorzystywane przez Wykonawcę. Zawarte zostało tylko ogólnikowe stwierdzenie
„Realizacja usług, do realizacji których zdolności te są wymagane”. Zamiast
podwykonawstwa wpisana jest relacja -
współpraca. Zamiast wskazania części (zakresu)
zamówienia jakie wykonać ma podmiot trzeci, jest zawarty zapis, że to podmiot trzeci będzie
wykonywać usługę w postaci projektowania budynku zamieszkania zbiorowego (domyślnie -
w całości). Powyższe stoi to w sprzeczności z wymogami SIWZ ogłoszonymi przez
Zamawiającego.

Zdaniem Odwołującego zadeklarowana wartość udostępnionych zasobów podmiotu w
stosunku do wartości oferty Wykonawcy wskazuje jedynie na udostępnienie referencji, celem
formalnego spełnienia wymagań z SIWZ, a nie zasobów w rozumieniu art. 22 ustawy Pzp.
W ofercie Wykonawca Art
– Projekt K&M sp. z o.o. podał jako wartość zakresu zamówienia
wykonywanego przez podwykonawcę na kwotę 10.000,00 złotych. W związku z powyższym
podmiot trzeci
za zrealizowanie „zamówienia, tj. w szczególności projektowanie,
sprawdzanie i nadzoru nad
realizacją zamówienia” otrzyma wyłącznie kwotę 10.000,00
złotych co odpowiada pracy jednego projektanta przez dwa miesiące, według wyceny
Wykonawcy Art
– Projekt K&M sp. z o.o. Przedmiotowe wynagrodzenie zdaniem
Odwołującego nie odpowiada zakresowi prac podmiotu użyczającego swoje zasoby. W
ocenie Odwołującego kwota 10.000,00 złotych odpowiada jedynie ekwiwalentowi za
użyczenie referencji, a nie za udostępnienie potencjału zgodnie z art. 22a ustawy Pzp na
zasadach podwykonawstwa. Zdaniem Odwołującego analiza oświadczeń Wykonawcy Art –
Projekt K&M sp. z o.o. i podmiotu trzeciego, wskazuje na 100% pod wykonawstwo, wbrew
kwocie wynagrodzenia.
Powyższe potwierdza także twierdzenia Odwołującego, że osoby zgłoszone do przetargu
przez W
ykonawcę Art – Projekt K&M sp. z o.o. nie posiadają wymaganego doświadczenia

co potwierdzają wyjaśnienia w procedurze ustalenia rażąco niskiej ceny, w zakresie
wynagrodzenia tych osób.

Zdaniem Odwołującego z treści wyjaśnień Wykonawcy Art. – Projekt K&M sp. z o.o. wynika,
że cena zaoferowana przez niego zakłada uzyskanie zysku z wykonania przedmiotu umowy.
Jednakże wyjaśnienia Wykonawcy co do składników ceny oraz sposobu ich ustalania są
ogólnikowe.
Odwołujący wskazał, że nie wiadomo na jakiej zasadzie projektanci zaangażowani przez
W
ykonawcę będą realizować poszczególne zakresy prac. Wykonawca nie podał, czy
projektanci są osobami prowadzącymi działalność gospodarczą, czy też nie. Jedyne co
wiadomo to, że osoby te nie będą zatrudnione na podstawie umowy o pracę. Jeżeli
projektanci pro
wadzą działalność gospodarczą będą musieli być zatrudnieni jako
podwykonawcy (odrębne podmioty). Oznacza to, że Wykonawca wykona przedmiot umowy
w 100% posiłkując się podwykonawcami. Wykonawca nie posiada własnych zasobów
niezbędnych do wykonania chociażby fragmentu zamówienia.
Dalej Odwołujący wskazał, że z treści wyjaśnień wynika, że każdy z projektantów
otrzymywać będzie wynagrodzenie w takiej samej wysokości. Tymczasem z porównania
zakresu branż wchodzących w zakres projektu wynika, że procentowy zakres udziału
poszczególnych branż w projekcie będzie różny. Oznacza to, że stawki wynagrodzenia
poszczególnych projektantów / relacja zakres - wysokość wynagrodzenia / będą różne. Nie
wiadomo jednak na jakiej podstawie wynagrodzenia zostały ustalone.
Odwołujący zauważył także, że Wykonawca nie przedstawił metodologii wyceny
wynagrodzenia poszczególnych projektantów / wynagrodzenie od roboczogodziny, katalogu
nakładów rzeczowych itp. Nie przedstawił także wyceny dokumentacji wynagrodzenia dla
podmiotu który Wykonawcy użyczył swojego potencjału. Wynagrodzenie to miało wynosić
10.000,00 złotych. Tymczasem w piśmie z dnia 25 lutego 2020 r. Wykonawca zawarł
oświadczenie: „Po dokładnym przeanalizowaniu SIWZ, wytycznych Zamawiającego, ofert
projektantów branżowych i obliczeniu zysku dla naszej firmy potwierdzam wykonanie
dokumentacji projektowej za zaproponowaną przez nas kalkulację ceny ofertowej, jako
dowód przekazuję oświadczenie o uwzględnieniu wszystkich kosztów”. Zdaniem
Odwołującego oświadczenie to stoi w sprzeczności z powyższym brakiem w kalkulacji
wyceny dokumentacji wynagrodzenia dla podmiotu, który wykonawcy użyczył swojego
potencjału.
Odwołujący w argumentacji podniósł także, że nie wykazano także kosztów stałych
Wykonawcy, niezbędnych do funkcjonowania wykonawcy jako podmiotu gospodarczego.
Koszt najmu jest kosztem stałym i musi być uwzględniony w wycenie. W ocenie
Odwołującego Wykonawca ART-PROJEKT koszty stałe przenosi na inne zamówienia.

Ponadto Odwołujący jako koszty stałe wymienił m. in koszty związane z zapewnieniem
łączności komórkowej, koszty związane z korzystaniem z pojazdów mechanicznych. Nie
wiadomo na jakich zasadach Wykonawca prowadzi związane z prowadzeniem ksiąg
rachunkowych/ obowiązkowych dla spółki z o.o. Nie wiadomo także, kto wykonuje u
wykonawcy ART-
PROJEKT obsługę sekretarską.
W konsekwencji Odwołujący stwierdził, że wyjaśnienia Wykonawcy jednoznacznie wskazują,
że nie sprostał wymogom określonym w art. 90 ust. 2 i ust. 3 ustawy Pzp. Zamawiający nie
zweryfikował wyjaśnień Wykonawcy.

Izba ustaliła i zważyła co następuje:

Odwołanie nie zasługuje na uwzględnienie.

Zamawiający wymagał, aby wykonawcy w ramach warunku posiadania wiedzy i
doświadczenia wykazali, że w ostatnich trzech latach wykonali usługę projektową polegającą
na wykonan
iu: jednego wielobranżowego projektu budowy hali sportowej o kubaturze
minimum 10000 m³, jednego wielobranżowego projektu budowy budynku zamieszkania
zbiorowego o kubaturze minimum 30000 m³.
Wykonawca Art Projekt K&M sp. z o.o. w zakresie wykonania wielob
ranżowego projektu
budowy budynku zamieszkania zbiorowego o kubaturze minimum 30000 m³ powołał się na
udostępnienie zasobów przez podmiot trzeci, tj. przez firmę P. P. & Partnerzy Architekci. W
treści oferty wskazał, że firma ta będzie podwykonawcą z zadeklarowaną wartością zakresu
zamówienia w wysokości 10 000 złotych. Wykonawca przedstawił także zobowiązanie
podmiotu do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji
zamówienia. Z treści zobowiązania wynika, że firma P. P. & Partnerzy Architekci oddaje do
dyspozycji Wykonawcy Art Projekt K&M sp. z o.o. niezbędne zasoby, tj. zdolność techniczną
lub zawodow
ą – obejmującą wykonanie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem
terminu składania ofert, co najmniej usługi polegającej na wykonaniu jednego
wielobranżowego projektu budowy budynku zamieszkania zbiorowego o kubaturze minimum
30000 m³ na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia na wykonanie
dokumentacji projektowej budowy hali sportowej i akademika Uniwersytetu Morskiego w
Gdyni
– 2 przez cały okres realizacji zamówienia i w celu jego należytego wykonania. W
treści zobowiązania określono także charakter stosunku, jaki będzie łączył firmę P. P. &
Partnerzy Architekci z Wykonawcą – będzie to współpraca.
19 marca 2020 roku Wykonawca Art Projekt K&M sp. z o.o. złożył wyjaśnienia, w których
wskazał m. in. że w zakresie zasad udziału w realizacji zamówienia przez podmiot trzeci,
firma P. P.
& Partnerzy Architekci będzie realizowała usługi, do realizacji których te zdolności

są wymagane na podstawie współpracy z wykonawcą, polegającą między innymi na
realizacji zamówienia przy wykorzystaniu także zasobów Wykonawcy, tj. w szczególności
potencjału kadrowego i technicznego. Firma P. P. & Partnerzy Architekci będzie realizowała
zamówienie tj. w szczególności projektowała, sprawdzała i nadzorowała realizację
zamówienia.

Zgodnie z art. 22a ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, wykonawca, który polega na
zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując
zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności
przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych
zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
Zgodnie z artykułem 22 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, w odniesieniu do
warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia,
wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te realizują
roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
W ocenie Izby,
Wykonawca Art Projekt K&M sp. z o.o. wykazał, stosownie do dyspozycji
powyżej przytoczonych artykułów, że realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi
zasobami podmiotu trzeciego. Wykonawca przedstawił zobowiązanie podmiotu do oddania
mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Ponadto z treści
całości złożonych dokumentów wynika, że firma P. P. & Partnerzy Architekci będzie
realizowała zamówienie, tj. w szczególności projektowała, sprawdzała i nadzorowała
realizację zamówienia. Powyższe wyczerpuje także dyspozycję zacytowanego powyżej art.
22 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych i potwierdza, że podmiot będzie realizował
usługę. Nie można uznać, że Zamawiający nienależycie ocenił spełnienie warunku, gdyż
Wykonawca Art Projekt K&M sp. z o.o. przedstawił dokumenty zgodnie z wymaganiami
powyżej cytowanych artykułów. Wbrew twierdzeniu Odwołującego, z treści zobowiązania
wynika, że podmiot trzeci będzie realizował zamówienie. Realizacja będzie miała charakter
współpracy Wykonawcy z tym podmiotem. Z wyjaśnień wynika zaś sposób wykorzystania
zasobów, tj. projektowanie, sprawdzanie i nadzorowanie realizacji zamówienia.
Odwołujący wskazywał, że z treści dokumentacji wynika, że faktycznym wykonawcą będzie
podmiot trzeci korzystający z kadr wykonawcy Art Projekt K&M sp. z o.o., podczas gdy
żaden pracownik firmy P. P. & Partnerzy Architekci nie jest wpisany w skład zespołu
projektowego. Należy jednak wskazać, że wykaz osób miał na celu przedstawienie osób,
które dysponują konkretnymi uprawnieniami i doświadczeniem. Nie wyklucza to okoliczności,
że firma P. P. & Partnerzy Architekci będzie brała udział w realizacji zamówienia na zasadzie
współpracy, tj. będzie realizowała zadania w ramach projektowania, sprawdzania i
nadzorowania realizacji zamówienia. Z treści wyjaśnień Wykonawcy Art Projekt K&M sp. z

o.o. dotyczących rażąco niskiej ceny nigdzie nie wynika, aby to Pan J. K. miał być jedynym
projektantem realizującym zadanie wykonania projektu akademików. W treści wyjaśnień
dotyczących rażąco niskiej ceny z dnia 25 lutego 2020 roku Wykonawca Art Projekt K&M sp.
z o.o. wskazał: „Duże doświadczenie także uprzednie zdobyte poza granicami Polski i wiele
gotowych rozwiązań zarówno dotyczących hal sportowych zaprojektowanych przeze mnie
jak i budynków zamieszkania zbiorowego zaprojektowanych przeze mnie i przez podmiot na
którego zdolnościach polegam, pozwala obniżyć koszty wykonania dokumentacji i pełnienia
nadzoru autorskiego.” Z powyższego wynika wręcz, że Wykonawca Art Projekt K&M sp. z
o.o. powołuje się na współpracę z podmiotem trzecim i wykorzystanie wspólnego
doświadczenia, co przeczy teorii Odwołującego o braku wykazania, iż Wykonawca Art
Projekt K&M sp. z o.o. zamierza wykorzystać zasoby podmiotu trzeciego.
Powyższe okoliczności prowadzą do wniosku, że nie zachodziły podstawy do wykluczenia
Wykonawcy Art Projekt K&M sp. z o.o., a zatem brak jest podstaw do stwierdzenia
naruszenia przez Zamawiającego art. 24 ust.1 pkt 12 ustawy Prawo zamówień publicznych
w związku z art. 22 ust 1 pkt 1 i 2 ustawy oraz art. 22a ust. 2 - 4 i 6 ustawy Prawo zamówień
publicznych
w związku z § 9 ust 1 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26.07.2016 r. w
sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od Wykonawcy w
postępowaniu o udzielenie zamówienia.
W konsekwencji nie można uznać, aby Zamawiający naruszył art. 26 ust. 3 ustawy Prawo
zamówień publicznych, poprzez zaniechanie wezwania Wykonawcy Art – Projekt K&M sp. z
o.o. do uzupełnienia dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w
p
ostępowaniu. Skoro bowiem złożone przez tego Wykonawcę dokumenty nie były wadliwe,
nie zachodziła potrzeba wezwania Wykonawcy do uzupełnienia dokumentów, o których
mowa w pkt 6.1 SIWZ w zakresie
potwierdzenia spełnienia warunku udziału w postępowaniu
polegającego na posiadaniu zdolności technicznej lub zawodowej.

Odwołujący nie dowiódł także, aby zrealizowanie zamówienia przez Wykonawcę Art Projekt
K&M sp. z o.o. nie było możliwe za wskazaną cenę.
Zgodnie z artykułem 90 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, jeżeli zaoferowana cena
lub koszt, lub ich istotne części składowe, wydają się rażąco niskie w stosunku do
przedmiotu zamówienia i budzą wątpliwości zamawiającego co do możliwości wykonania
przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez zamawiającego lub
wynikającymi z odrębnych przepisów, zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, w tym
złożenie dowodów, dotyczących wyliczenia ceny lub kosztu.
Zamawiający dwukrotnie wezwał Wykonawcę Art Projekt K&M sp. z o.o. do złożenia
wyjaśnień w zakresie zaoferowanej ceny. Wykonawca złożył wyjaśnienia w dniu 25 lutego
2020 roku oraz 20 marca 2020 roku.

W treści wyjaśnień z 25 lutego 2020 roku Wykonawca przedstawił także ogólną kalkulację
ceny.
Odwołujący podniósł, że wyjaśnienia te nie są wyczerpujące i nie dają odpowiedzi na
poruszone przez Odwołującego kwestie. Przede wszystkim, zdaniem Odwołującego, nie
wiadomo, na jakiej zasadzie projektanci zaangażowani przez Wykonawcę Art Projekt K&M
sp. z o.o. będą realizować poszczególne zakresy prac – Wykonawca nie podał, czy
projektanci są osobami prowadzącymi działalność gospodarczą.
Należy wskazać, że Odwołujący przedstawił jedynie swoje wątpliwości. Nie wykazał jednak,
w jaki sposób wiedza w tym zakresie mogłaby wpłynąć na ocenę złożonych przez
Wykonawcę Art Projekt K&M sp. z o.o. wyjaśnień. Ogólne stwierdzenie Odwołującego, że
Wykonawca Art Proj
ekt sp. z o.o. nie posiada własnych zasobów niezbędnych do wykonania
zamówienia stanowi tezę Odwołującego, bez wyprowadzenia żadnego wniosku dotyczącego
zarzutu rażąco niskiej ceny.
Dalej Odwołujący zwrócił uwagę na wynagrodzenie projektantów i wskazał, że każdy z
projektantów otrzymywać będzie wynagrodzenie w tej samej wysokości, choć procentowy
zakres udziału poszczególnych branż w projekcie będzie różny. Nadto Odwołujący stwierdził,
że nie wiadomo, na jakiej podstawie wynagrodzenia zostały ustalone. Podobnie jak powyżej
należy stwierdzić, że Odwołujący nie wykazał, w jaki sposób wiedza w tym zakresie mogłaby
wpłynąć na ocenę złożonych przez Wykonawcę Art Projekt K&M sp. z o.o. wyjaśnień.
Przede wszystkim nie wykazał, że wynagrodzenie każdego z projektantów nie pozwalało na
zrealizowanie przez niego zamówienia. Wykonawca Art Projekt K&M sp. z o.o. przedstawił
kalkulację kosztów. Okoliczność, że nie była ona bardziej szczegółowa nie oznacza, że cena
zaoferowana przez Wykonawcę jest rażąco niska. W gestii Odwołującego pozostawało
wykazanie nierealności zaoferowanej przez Wykonawcę Art Projekt K&M sp. z o.o. ceny, czy
jej składowych, w celu wykazania zasadności zarzutu. Brak przedstawienia konkretnych
zarzutów co do zaoferowanej ceny prowadzi do stwierdzenia, że zarzut jest bezzasadny.
Powyższe uwagi odnoszą się także do kolejnego ogólnego stwierdzenia Odwołującego, że
Wykonawca Art Projekt K&M sp. z o.o. nie przedstawił metodologii wyceny wynagrodzenia
poszczególnych projektantów. Dodatkowo należy zauważyć, że wezwanie do udzielenia
wyjaśnień w zakresie rażąco niskiej ceny miało ogólny charakter. Udzielając odpowiedzi w
dniu 20 marca 2020 roku,
Wykonawca Art Projekt K&M sp. z o.o. zauważył, że Zamawiający
nie wskazał, która część wyjaśnień tego Wykonawcy z dnia 25 lutego 2020 roku budzi
wątpliwości Zamawiającego lub wymaga dodatkowego rozwinięcia czy uściślenia.
Odwołujący zwrócił także uwagę na brak w kalkulacji wyceny dokumentacji wynagrodzenia
dla podmiotu trzeciego.
Należy wskazać, że w treści zacytowanego powyżej art. 90 ust. 1 ustawy Prawo zamówień
publicznych znajduje się odniesienie do wyjaśnienia ceny całkowitej zamówienia lub

istotnych części składowych tej ceny. Kwota 10 000 złotych (z tytułu wynagrodzenia za pracę
podmiotu trzeciego) wobec zaoferowanej ceny 1
015 980 złotych brutto, stanowi niewielką
kwotę. Z całą pewnością nie jest to zasadnicza część zaoferowanej ceny. Należy mieć także
na uwadze, że Wykonawca Art Projekt K&M sp. z o.o. złożył 25 lutego 2020 roku
jednoznaczne oświadczenie, że w zaoferowanej cenie ujęte zostały wszystkie koszty
konieczne do realizacji przedmiotowego zamówienia. Wbrew twierdzeniu Odwołującego,
oświadczenie to nie stoi w sprzeczności z kalkulacją, ale ją uzupełnia. Stanowi także
potwierdzenie Wykonawcy Art Projekt K&M
sp. z o.o. gotowości realizacji zamówienia za
wskazaną w ofercie cenę. Ponadto Odwołujący nie wykazał, że nawet niewskazanie w
kalkulacji ww. kwoty spowoduje niemożliwość zrealizowania zamówienia za wskazaną w
ofercie
cenę, w szczególności, gdy Wykonawca przewidział zysk z realizacji zamówienia w
wysokości ok. 108 tysięcy złotych. Niezależnie od powyższego należy zauważyć, że
Wykonawca dodatkowo
oprócz wskazania wartości zysku, wyodrębnił wynagrodzenie za
nadzór.
Ponadto Odwołujący podniósł kwestię braku kosztów stałych Wykonawcy Art Projekt K&M
sp. z o.o., niezbędnych do funkcjonowania wykonawcy jako podmiotu gospodarczego.
Odwołujący wskazał, że Wykonawca przenosi koszty stałe na inne zamówienie. Odwołujący
wskazał także na inne koszty stałe, takie jak np. zapewnienie łączności, czy koszty związane
z prowadzeniem ksiąg rachunkowych.
W treści wyjaśnień z 20 marca 2020 roku, Wykonawca Art Projekt K&M sp. z o.o. wyjaśnił,
że: „nie ponosi kosztów zatrudnienia innego personelu, typu sekretarka czy dział księgowy, a
bardzo niskie koszty wynajmu siedziby wykonawcy nie dają się zagregować w żadnej z
pozycji dla tego konkretnego zamówienia, gdyż stanowią stały koszt funkcjonowania
wykonawcy. Wykonawca nie ponosi również żadnych kosztów kredytów, leasingów i innego
rodzaju tego typu obciążeń, co dodatkowo pozwala mu oferować stosunkowo niską cenę za
realizację zamówienia.”
Z powyższych wyjaśnień wynika, że koszt najmu stanowi koszt stały funkcjonowania
przedsiębiorstwa, a zatem, jest ponoszony stale, niezależnie od uzyskanego zamówienia.
Okoliczność, że nie został on szczegółowo wskazany w treści wyjaśnień nie oznacza
automatycznie, że Wykonawca nie będzie mógł zrealizować zamówienia za wskazaną w
ofercie cenę. Koszty stałe w postaci np. najmu lokalu, są bowiem ponoszone w ramach
działalności przedsiębiorstw. Wykonawca Art Projekt K&M sp. z o.o. przedstawił w trakcie
rozprawy fakturę z tytułu usług księgowych na kwotę 2460 zł oraz fakturę z tytułu kosztów
dzierżawy pomieszczeń na kwotę 3741,96 zł. Rację ma Odwołujący, że tego rodzaju dowody
są spóźnione i powinny były zostać przedstawione Zamawiającemu na etapie wyjaśnień
dotyczących wysokości zaoferowanej ceny. Jednak przedstawienie tych dowodów
potwierdza, że koszty te nie są na tyle wielkie, że nie pozwolą Wykonawcy zrealizować

zamówienia. Odwołujący nie zaprzeczył powyższej okoliczności.
Reasumując, Odwołujący nie przedstawił żadnych dowodów, które pozwoliłyby na
jednoznaczne
stwierdzenie, że cena w ofercie Wykonawcy Art Projekt K&M sp. z o.o. nie
pozwala na zreali
zowanie zamówienia. Przedstawione w odwołaniu twierdzenia
Odwołującego są wskazaniem na pewne jego wątpliwości, nie zawierają natomiast
szczegółowego uzasadnienia, które pozwalałoby stwierdzić, że cena zaoferowana przez
Wykonawcę Art. Projekt K&M sp. z o.o. jest rażąco niska.
W świetle powyższego Izba uznała za bezzasadny zarzut naruszenia przez Zamawiającego
art. 89 ust. 1 pkt 4 ustawy
Prawo zamówień publicznych, poprzez zaniechanie odrzucenia
oferty Wykonawcy Art
– Projekt K&M sp. z o.o. zawierającej rażąco niską cenę, jak również
art. 90 ust. 3 ustawy
Prawo zamówień publicznych w zw. z art. 90 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo
z
amówień publicznych, poprzez zaniechanie odrzucenia oferty Wykonawcy Art – Projekt
K&M sp. z o.o.
Odwołujący nie wykazał, aby złożone przez Wykonawcę w toku
p
ostępowania wyjaśnienia dawały powód do przyjęcia, że zaoferowana cena jest rażąco
niska.

W świetle powyższego należało stwierdzić, że Zamawiający nie naruszył art. 7 ust. 1 i 3
ustawy
Prawo zamówień publicznych dokonując wyboru jako najkorzystniejszej oferty
Wykonawcy Art
– Projekt K&M sp. z o.o. Wybór tego Wykonawcy nie stanowił naruszenia
zasad uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców w postępowaniu.

Mając powyższe na uwadze, orzeczono jak w sentencji.

O kosztach po
stępowania odwoławczego orzeczono na podstawie art. 192 ust. 9 i 10 ustawy
Prawo zamówień publicznych, tj. stosownie do wyniku postępowania, z uwzględnieniem
postanowień rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie
wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu
odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz. U. z 2018 r., poz. 972).

Przewodniczący:

……………………………Wcześniejsze orzeczenia:

Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie