eGospodarka.pl

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO2019 › Sygn. akt: KIO 273/19
rodzaj: POSTANOWIENIE
data dokumentu: 2019-03-04
rok: 2019
sygnatury akt.:

KIO 273/19

Komisja w składzie:
0: Przewodnicząca: Anna Osiecka Członkowie: Anna Packo, Katarzyna Prowadzisz Protokolant: Rafał Komoń

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym z
udziałem stron oraz uczestników postępowania
odwoławczego w dniu 4 marca 2019 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa
Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 15 lutego 2019 r. przez wykonawcę HICRON Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu
w postępowaniu
prowadzonym przez zamawiającego Metro Warszawskie Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie

przy udziale wykonawcy S&T Poland
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Warszawie
, zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego
po stronie zamawiającego


postanawia:

1. um
orzyć postępowanie odwoławcze
.
2. nakaz
ać zwrot z rachunku bankowego Urzędu Zamówień Publicznych na rzecz
wykonawcy
HICRON Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we
Wrocławiu
kwoty 13 500 zł 00 gr (słownie: trzynaście tysięcy pięćset złotych zero
groszy), sta
nowiącej 90% uiszczonego wpisu.


Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
– Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.) na niniejsze postanowienie
– w terminie 7
dni od dnia jego doręczenia – przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby
Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie.


Przewodniczący: ………………………………………

Członkowie:
……………………………………….

……………………………………….Sygn. akt KIO 273/19
U Z A S A D N I E N I E

Metro Warszawskie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą
w Warszawie
, dalej „Zamawiający”, prowadzi w trybie przetargu nieograniczonego
postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn. Dostawa, wdrożenie, utrzymanie
i rozwój systemu ERP wraz z Szyną Integracyjną oraz środowiskiem utrzymaniowym PaaS
.
Postępowanie to prowadzone jest na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. t.j. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), dalej „ustawa Pzp”.
Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej pod numerem 2018/S 238-544008 w dniu 11 grudnia 2018 r.
W dniu 15 lutego 2019
r. spółka HICRON Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą we Wrocławiu, dalej „Odwołujący”, złożyła do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej
odwołanie zarzucając Zamawiającemu naruszenie:
1. art.
7
ust.
1
ustawy
Pzp
poprzez jego niezastosowanie, polegające
na bezpodstawnym odrz
uceniu oferty Odwołującego z powodu braku podpisu
kwalifikowanego pod Załącznikiem nr 4 do oferty, podczas gdy załącznik ten
w rzeczywistości znajdował się w treści pliku oferty i został podpisany elektronicznym
podpisem kwalifikowanym, a w konsekwencji n
aruszenie przez Zamawiającego
zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców;
2. art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp
poprzez jego bezzasadne zastosowanie, polegające
na bezpodstawnym odrzuceniu oferty Odwołującego z powodu braku podpisu
kwalifikowa
nego pod Załącznikiem nr 4 do oferty, podczas gdy załącznik ten
w rzeczywistości znajdował się w treści pliku oferty i został podpisany elektronicznym
podpisem kwalifikowanym, a co za tym idzie - oferta wbrew stanowisku
Zamawiającego odpowiadała treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Odwołujący wniósł o uwzględnienie odwołania w całości i unieważnienie czynności
odrzucenia oferty przez Zamawiającego oraz nakazanie Zamawiającemu dokonania
czynności ponownego rozpatrzenia oferty Odwołującego.
Do
postępowania odwoławczego po stronie Zamawiającego skutecznie przystąpił
wykonawca
S&T Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie,
wnosząc o oddalenie odwołania w całości.

W dniu 1 marca
2019 r. Zamawiający złożył odpowiedź na odwołanie, również
wnosząc o oddalenie odwołania w całości.

O
dwołujący na posiedzeniu oświadczył, iż cofa odwołanie w całości. Oświadczenie
o wycofaniu zostało złożone przez osobę upoważnioną do reprezentowania Odwołującego
i
stanowi podstawę do umorzenia postępowania odwoławczego.
W związku z cofnięciem odwołania przed otwarciem rozprawy, Izba postanowiła
o zwrocie na rzecz O
dwołującego 90% wpisu, zgodnie z art. 187 ust. 8 ustawy Prawo
zamówień publicznych.
Mając powyższe na uwadze, orzeczono jak w sentencji.
O kosztach postępowania orzeczono na podstawie art. 192 ust. 9 i 10 ustawy Prawo
zamówień publicznych.


Przewodniczący: ………………………………………

Członkowie:
……………………………………….

……………………………………….Wcześniejsze orzeczenia:

Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie