eGospodarka.pl

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO2018 › Sygn. akt: KIO 2445/18
rodzaj: POSTANOWIENIE
data dokumentu: 2018-12-05
rok: 2018
sygnatury akt.:

KIO 2445/18

Komisja w składzie:
Przewodniczący: Irmina Wiktoria Pawlik, Katarzyna Poprawa, Katarzyna Prowadzisz

po rozpoznaniu na
posiedzeniu niejawnym bez udziału stron oraz uczestników postępowania
odwoławczego w dniu 5 grudnia 2018 roku w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa
Kr
ajowej Izby Odwoławczej w dniu 26 listopada 2018 roku przez wykonawcę Konwerga Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu w postępowaniu prowadzonym
przez zamawiającego Straż Miejską w Płocku z siedzibą w Płocku


postanawia:

1.
umarza postępowanie odwoławcze
2.
nakazuje zwrot z rachunku Urzędu Zamówień Publicznych na rzecz wykonawcy
Konwerga Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu kwoty
15.000
zł 00 gr (słownie: piętnaście tysięcy złotych zero groszy), stanowiącej
uiszczony wpis od odwołania.

Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku -
Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 t.j.) na niniejszy wyrok, w terminie 7 dni od dnia jego
doręczenia, przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej
do Sądu Okręgowego w Płocku.


Przewodniczący: ……………………………..

………………………………

………………………………


Sygn. akt: KIO 2445/18

Uzasadnienie

Zamawiający – Straż Miejska w Płocku prowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia
publicznego na zadanie pn.: „Najem zaprojektowanego, wybudowanego, zainstalowanego
i uruchomionego,
systemu monitoringu wizyjnego miasta Płocka, składającego się z 115
punktów
kamerowych".
Numer
referencyjny
nadany
przez
z
amawiającego:
SM.WKiL.341/1/8184/18.
Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane zostało w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej
w dniu 14 listopada 2018 roku, Numer: 2018/S 219-501096.
Postępowanie prowadzone jest
w trybie przetargu nieograniczonego, o wartości zamówienia przekraczającej kwoty określone
w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 t.j.) zwanej dalej „ustawą” lub „Pzp”.
Dnia 26 listopada
2018 roku do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej zostało wniesione
odwołanie przez wykonawcę Konwerga Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu od niezgodnej
z przepisami ustawy Pzp
czynności zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia,
polegającej na niejednoznacznym i niewyczerpującym opisaniu przedmiotu zamówienia
w sposób, który nie pozwala wykonawcy sporządzić oferty, a przy tym wyraźnie preferuje
jednego z wykonawców obecnie świadczących przedmiotowe usługi dla zamawiającego.
Powyższe, jednocześnie z wadliwym opisem wprowadzonego do specyfikacji istotnych
warunków zamówienia kryterium pozacenowego narusza zasadę uczciwej konkurencji.

Odwołujący zarzucił czynnościom zamawiającego naruszenie art. 7 ust. 1 Ustawy Pzp
w związku z :
1) art. 29 ust. 1 oraz ust. 2 Ustawy oraz art. 353
1
i art. 5 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r.
Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1025), dalej: kc, poprzez zaniechanie sporządzenia
opisu przedmiotu zamówienia z uwzględnieniem wszystkich wymagań i okoliczności
mogących mieć wpływ na sporządzenie ważnej oferty, spełniającej w całości wymagania
z
amawiającego oraz w sposób umożliwiający dokonanie wyceny przedmiotu oferty, a także
w sposób, który utrudnia uczciwą konkurencję i jednocześnie powoduje rażące naruszenie
równości stron stosunku cywilnoprawnego oraz znaczne przekroczenie zasady swobody
umów poprzez określenie warunków umowy w sposób sprzeczny z zasadą równości
i zasadą uczciwej konkurencji, obciążenie wykonawcy nadmiernymi obowiązkami
i ryzykiem -
z uwagi na wymaganie podjęcia działań naprawczych związanych z fizyczną
obecnością na miejscu wystąpienia usterki;

2)
art. 29 ust. 2 oraz ust. 3 Ustawy poprzez zawarcie w opisie przedmiotu zamówienia opisu
równoważności określonego w sposób sprzeczny z przepisami prawa oraz z zasadą
równości i zasadą uczciwej konkurencji - w uwagi na ograniczenie możliwości zaoferowania
rozwiązania równoważnego oraz brak jednolitych wymagań dot. szyfrowania dla
dopuszczonych technologii;
3)
art. 29 ust. 2 Ustawy poprzez opisanie przedmiotu zamówienia w sposób, który utrudnia
uczciwą konkurencję-z uwagi na wymaganie realizacji zamówienia w nierealnych
terminach;
4)
art. 29 ust. 1 oraz ust. 2 Ustawy poprzez zaniechanie sporządzenia opisu przedmiotu
zamówienia z uwzględnieniem wszystkich wymagań i okoliczności mogących mieć wpływ
na sporządzenie ważnej oferty, spełniającej w całości wymagania zamawiającego oraz
w sposób umożliwiający dokonanie wyceny przedmiotu oferty a także w sposób, który
utrudnia uczciwą konkurencję - z uwagi na wymaganie sprzętu o parametrach
nieadek
watnych do oczekiwań wobec systemu monitoringu wizyjnego, który ma być
przedmiotem najmu;
5)
art. 29 ust. 1 oraz ust. 2 Ustawy poprzez zaniechanie sporządzenia opisu przedmiotu
zamówienia z uwzględnieniem wszystkich wymagań i okoliczności mogących mieć wpływ
na sporządzenie ważnej oferty, spełniającej w całości wymagania zamawiającego oraz
w sposób umożliwiający dokonanie wyceny przedmiotu oferty, a także w sposób, który
utrudnia uczciwą konkurencję - z uwagi na przyznanie zamawiającemu nadmiernych
upra
wnień na etapie budowy systemu monitoringu wizyjnego, którego ma być najemcą;
6)
art. 29 ust. 1 oraz ust. 2 Ustawy poprzez zaniechanie sporządzenia opisu przedmiotu
zamówienia z uwzględnieniem wszystkich wymagań i okoliczności mogących mieć wpływ
na sporządzenie ważnej oferty, spełniającej w całości wymagania zamawiającego oraz
w sposób umożliwiający dokonanie wyceny przedmiotu oferty, a także w sposób, który
utrudnia uczciwą konkurencję - z uwagi na wymaganie przeprowadzenia szkoleń przez
zawężone grono osób;
7) art. 25 ust. 1 zdanie pierwsze Ustawy -
z uwagi na żądanie przedstawienia przez
wykonawców szczegółowego zestawienia sprzętu wraz z ofertą;
8) art. 353
1

i art. 5 kc w związku z art. 29 ust. 1 i 2 oraz art. 14 ust. 1 i art. 139 ust. 1 Ustawy
poprzez
rażące naruszenie równości stron stosunku cywilnoprawnego oraz znaczne
przekroczenie zasady swobody umów przez określenie warunków umowy w sposób
sprzeczny z zasadą równości i zasadą uczciwej konkurencji, obciążenie wykonawcy
nadmiernymi obowiązkami i ryzykiem.

Wskazując na powyższe Odwołujący wniósł o uwzględnienie odwołania oraz nakazanie
zamawi
ającemu dokonania zmian treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej
SIWZ):
1)
dotyczących zakresu świadczenia wykonawcy z uwagi na definicję pojęcia „podjęcie
działań naprawczych";
2)
dotyczących możliwości skorzystania z rozwiązania równoważnego oraz wymagań
dotyczących szyfrowania;
3)
dotyczących terminu wykonania zamówienia;
4)
dotyczących specyfikacji sprzętu;
5)
dotyczących procedury uzgodnień;
6)
dotyczących szkoleń dla administratorów systemu i operatorów stanowisk centrum
zarządzania siecią;
7)
dotyczących oczekiwanego przez zamawiającego zestawienia sprzętu;
8)
dotyczących zapisów wzoru umowy
w sposób wskazany w uzasadnieniu odwołania.

Dnia 4 grudnia
2018 roku do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej wpłynęło pisemne
oświadczenie zamawiającego, w treści którego zamawiający w całości uznał zasadność
zarzutów podniesionych w odwołaniu i wniósł o umorzenie postępowania odwoławczego
na podstawie a
rt. 186 ust. 2 Ustawy Pzp. Ponadto zamawiający zobowiązał się do dokonania
zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz ogłoszenia o zamówieniu
z uwzględnieniem zarzutów stawianych przez odwołującego.

Izba stwierdziła, iż na skutek uwzględnienia w całości zarzutów podniesionych
w odwołaniu jak i okoliczności, iż po stronie zamawiającego nie przystąpił skutecznie żaden
wykonawca,
wystąpiły przesłanki skutkujące koniecznością umorzenia postępowania
odwoławczego zgodnie z przepisem art. 186 ust. 2 ustawy Pzp.

Ponadto Izba wskazuje, iż w przypadku uwzględnienia przez zamawiającego w całości
zarzutów przedstawionych w odwołaniu, zamawiający wykonuje, powtarza lub unieważnia
czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia zgodnie z żądaniem zawartym
w odwołaniu.

O kosztach postępowania Izba orzekła na podstawie art. 186 ust. 6 pkt 1 ustawy Pzp
oraz § 5 ust. 1 pkt 1 lit. a) rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 r.
w sprawie wysokości wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu
odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz. U. z 2018 poz. 972).

Przewodniczący: ……………………………..

………………………………

………………………………

Wcześniejsze orzeczenia:

Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie