eGospodarka.pl

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO2018 › Sygn. akt: KIO 2211/18
rodzaj: WYROK
data dokumentu: 2018-12-19
rok: 2018
sygnatury akt.:

KIO 2211/18

Komisja w składzie:
Przewodniczący: Paweł Trojan Protokolant: Dominik Haczykowski, Marta Słoma

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 8 i 27 listopada 2018 r. oraz w dniu 17 grudnia 2018 r.
w Warszawie
odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu
26.10.2018 r.
przez wykonawcę A.H. prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą
PRO.PL A.H., ul. Woronicza 46 m. 6 02-640 Warszawa
w postępowaniu prowadzonym
przez
Zamawiającego
-
Instytut
Badań
Edukacyjnych,
ul.
Górczewska
8, 01-180 Warszawa
w trybie przetargu nieograniczonego pn.:
„Opracowywanie 120 opisów
kwalifikacji rynkowych i potrzebnych społecznie wraz z narzędziami walidacji oraz
rozwiązaniami w obszarze wewnętrznego systemu zapewniania jakości nadawania
kwalifikacji (w podziale na 24 części)”
znak sprawy: IBE/19/2018,

przy udziale wykonawcy
Fundacja VCC, ul. Nałęczowska 30, 20-701 Lublin zgłaszającego
przystąpienie do postępowania wszczętego wskutek wniesienia odwołania po stronie
Zamawiającego


orzeka:
1.
uwzględnia odwołanie w zakresie zarzutu naruszenia art. 22d ust. 2, art. 92 ust. 1
i art. 7 ust. 1
ustawy Prawo zamówień publicznych i nakazuje Zamawiającemu -


Instytutowi
Badań Edukacyjnych, ul. Górczewska 8, 01-180 Warszawa unieważnienie
czynności wyboru oferty najkorzystniejszej w zakresie części 20 zamówienia oraz
nakazuje unieważnienie czynności wykluczenia wykonawcy Pani A.H. prowadzącej
działalność gospodarczą pod firmą PRO.PL A.H. w zakresie części 20 zamówienia i
nakazuje powtórzenie czynności wyboru oferty najkorzystniejszej w zakresie
wska
zanej wyżej części zamówienia. W pozostałym zakresie oddala zarzuty zawarte w
odwołaniu.


2. kosztami postępowania w wysokości 18 600 zł 00 gr (słownie: osiemnaście tysięcy
sześćset złotych i zero groszy) obciąża Zamawiającego - Instytut Badań Edukacyjnych,
ul. Górczewska 8, 01-180 Warszawa
i:

1)
zalicza w poczet kosztów postępowania kwotę 15 000 zł 00 gr (słownie: piętnaście
tysięcy złotych zero groszy) uiszczoną przez wykonawcę A.H. prowadząca
działalność gospodarczą pod firmą PRO.PL A.H., ul. Woronicza 46 m. 6, 02-640
Warszawa

tytułem wpisu od odwołania,
2)
zasądza od zamawiającego Instytut Badań Edukacyjnych, ul. Górczewska 8,
01-180 Warszawa
na rzecz wykonawcy - A.H.
prowadząca działalność
gospodarczą pod firmą PRO.PL A.H., ul. Woronicza 46 m. 6, 02-640 Warszawa
k
wotę w wysokości 18 600 zł 00 gr (słownie: osiemnaście tysięcy sześćset złotych i
zero groszy)
tytułem zwrotu kosztów wpisu od odwołania oraz zastępstwa przed
Izbą.

3. Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. -
Prawo zamówień
publicznych
(tekst jednolity Dz. U. z 20 lipca 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.) na niniejszy
wyrok - w terminie 7 dni od dn
ia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem
Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie.

Przewodniczący:
……………………U z a s a d n i e n i e
do wyroku z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie o sygn. akt KIO 2211/18

Zamawi
ający – Instytut Badań Edukacyjnych, ul. Górczewska 8 01-180 Warszawa prowadzi
w trybie przetargu nieograniczonego postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn.:
„Opracowywanie 120 opisów kwalifikacji rynkowych i potrzebnych społecznie wraz z
narzędziami walidacji oraz rozwiązaniami w obszarze wewnętrznego systemu zapewniania
jakości nadawania kwalifikacji (w podziale na 24 części)”
znak sprawy: IBE/19/2018

Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej kwot
określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.

W dniu 30.05.2018 r. ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w suplemencie do Dz.
U. UE pod numerem 2018/S 101
– 231004.

W dniu 16.10.2018 r. Zamawiający poinformował Odwołującego o wykluczeniu go z
postępowania w zakresie części 3, 14 oraz 20 w związku z treścią art. 22d ust. 2 ustawy Pzp.

Odwołanie zostało wniesione do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 26.10.2018 r. w
formie elektronicznej za pomocą ePUAP przez wykonawcę A.H. prowadzącą działalność
gospodarczą pod firmą PRO.PL A.H., ul. Woronicza 46 m. 6 02-640 Warszawa wobec
następujących czynności Zamawiającego:
1. wykluczenia PRO.PL A.H.
w ramach rozstrzygnięcia co do 3, 14 i 20 części postępowania,
2. odrzucenia ofert PRO.PL A.H.
w ramach rozstrzygnięcia co do 3, 14 i 20 części
postępowania,
3. wyboru ofert Fundacji VCC (ul. Nałęczowska 30, 20-701 Lublin), jako ofert
najkorzystniejszych w ramach rozstrzygnięcia części 3, 14 i 20 postępowania,

Jak wskazał następnie Odwołujący powyższe w postępowaniu prowadzonym w trybie
przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest:
Opracowywanie 120 opisów kwalifikacji rynkowych i potrzebnych społecznie wraz z
narzędziami walidacji oraz rozwiązaniami w obszarze wewnętrznego systemu zapewniania
jakości nadawania kwalifikacji (w podziale na 24 części) znak sprawy: IBE/19/2018
Następnie wskazał, że ogłoszenie o wszczęciu postępowania zostało opublikowane w dniu
30 maja 2018r. w Dz. Urz. UE - OJ/S: 2018/S 101-231004

Odwołujący zarzucił Zamawiającemu naruszenie następujących przepisów:

1. art. 22d ust. 2 ustawy Pzp w zw. z art. 24 ust. 4 ustawy Pzp poprzez wykluczenie
Odwołującego mimo posiadania przez Odwołującego zdolności do realizacji zamówienia w
częściach 3, 14 i 20,
2. art. 92 ust. 1 ustawy Pzp oraz 7 ust. 1 ustawy P2p w zw. z art. 22d ust. 2 ustawy Pzp
poprzez zaniechanie podania należytego uzasadnienia faktycznego, co zmusza
Odwołującego do domyślania się, jakie były rzeczywiste przesłanki faktyczne decyzji
Zamawiającego, czy naruszyli zasadę przejrzystości postępowania,
3. art. 7 ust. 1 ustawy Pzp w zw. z art. 22d ust. 2 ustawy Pzp przez zastosowanie
nieproporcjonalnego środka wobec Odwołującego, którym było wykluczenie tego ostatniego,
w sytuacji zaniechania ustaleń faktycznych, co do rzeczywistego potencjału Odwołującego.

IV. Na podstawie art. 192 ust. 3 pkt 1) ustawy Pzp Odwołujący wniósł o nakazanie
Zamawiającemu:
1. unieważnienia czynności wyboru ofert najkorzystniejszych w ramach rozstrzygnięcia co do
części 3, 14 i 20,
2
. unieważnienie czynności wykluczenia Odwołującego co do części 3, 14 i 20,
3. unieważnienie czynności uznania ofert Odwołującego, co do części 3, 14 i 20 za
odrzucone,
4. powtórzenia czynności badania ofert w ramach części 3, 14 i 20,
5. wybór ofert PRO.PL A.H. jako najkorzystniejszych w ramach rozstrzygnięcia co do części
3,14 i 20.

UZASADNIENIE
I. [legitymacja do wniesienia odwołania]
1. Jak wskazano we wstępnej części uzasadnienia Odwołującemu przysługuje legitymacja do
wniesienia odwołania na podstawie art. 179 ust. 1 ustawy Pzp.
2. Odwołujący złożył ofertę w przedmiotowym postępowaniu, nie została ona odrzucona i jest
nią nadal związany.
3. Odwołujący został wykluczony z postępowania na podstawie art. 22d ust. 2 ustawy Pzp w
zw. z art. 24 ust. 4 ustaw
y Pzp. Jak wynika z treści zawiadomienia z dn. 16 października
2018 r. oferty Wykonawcy po ocenie merytorycznej w kategoriach 3, 14
i 20 uzyskały
najwyższą liczbę punktów (dowód: pisma zamawiającego z dnia 16 i 18 października 2018r.).
Wówczas różnica w cenie ofert pomiędzy ofertą Odwołującego, a ofertami Fundacji VCC nie
spowodowałaby uznaniu którejkolwiek z ofert Fundacji VCC (złożonej w ramach części 3,14 i
20) za korzystniejszą od ofert Odwołującego. Tym samym, gdyby nie wykluczenie
Odwołującego i odrzucenie jego ofert, te ostatnie zostałyby wybrane jako najkorzystniejsze w
ramach części 3, 14 i 20 postępowania.

4.
Wykluczenie przez Zamawiającego Odwołującego pomimo braku przesłanek
uzasadniających takie działanie powoduje, iż Odwołujący może ponieść szkodę będącą
skutkiem bezprawnego działania Zamawiającego, polegającą na utracie możliwości
uzyskania zamówień co do części 3, 14 i 20, a tym samym utracie zysków z realizacji
przedmiotowych części zamówienia, poniesionych kosztach sporządzenia i złożenia ofert
oraz poniesionych kosztach związanych z uczestnictwem w toczącym się postępowaniu o
udzielenie zamówienia publicznego w ramach przedmiotowych części zamówienia.
5. Jak wskazał Odwołujący istnieje zatem adekwatny i bezpośredni związek przyczynowy
pomiędzy bezprawnym działaniem Zamawiającego, a szkodą jaką może ponieść Odwołujący
w jego wyniku. Tym samym
, w ocenie Odwołującego, za spełnione należy uznać przesłanki
wniesienia odwołania określone w art. 179 ust. 1 ustawy Pzp.

[zachowanie terminu do wniesie
nia odwołania]
1.
Informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty co do 3 części postępowania oraz co do 14
i 20 części postępowania została przesłana Odwołującemu za pośrednictwem poczty email
odpowiednio dnia 1
6 i 18 października 2018 r.
2. Tym samym term
in na wniesienie odwołania określony w art. 182 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp
został, zdaniem Odwołującego, zachowany zgodnie z art. 115 kc w zw. z art. 14 ustawy Pzp.

III. [wpis]
1. Jak wskazał Odwołujący wniósł on wpis w wysokości 15.000 zł, zaś Zamawiający prowadzi
jedno postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w ramach, którego możliwe jest
zawarcie kilku umów o zamówienie publiczne częściowe.
2.
Postępowanie to nie dzieli się na szereg odrębnych postępowań, osobno do każdej części.
Taka sytuacja mia
łaby miejsce, gdyby zamawiający udzielał zamówienia w częściach.
Natomiast postępowanie, w którym dopuszczalna jest możliwość złożenia ofert częściowych
jest jednym postępowaniem, które prowadzone jest w celu zawarcia kilku (w zależności od
ilości przewidzianych przez zamawiającego części) zamówień częściowych.
3.
Tym samym dopuszczalne jest wniesienie odwołania wobec czynności zamawiającego
związanych z więcej niż jednym zamówieniem częściowym w ramach tego samego
postępowania i uiszczenie jednego wpisu od odwołania (por. KIO 2090/12).

IV. [Zarzuty]
1.
Uzasadnienia decyzji o wykluczenia Odwołującego nie są jednoznaczne i przejrzyste.
Odwołujący odniesie się do argumentacji Zamawiającego, tak jak ją rozumie, tj. z
uwzględnieniem założeń i wniosków, które w ocenie Odwołującego przyświecały
Zamawiającemu.

2.
Zamawiający wykluczył Odwołującego z przedmiotowych części postępowania, gdyż jak
się wydaje w ocenie Zamawiającego Odwołujący nie posiadał wymaganych zdolności dla
równoczesnej realizacji zamówienia w częściach 3, 14 i 20 w sytuacji, gdy Zamawiający
podjął już decyzję o wyborze jako najkorzystniejszej oferty Odwołującego w części 18
postępowania.
Zamawiający wskazał na następujące argumenty, które mają przemawiać za taką jego
oceną:
1) A.H.
została zgłoszona jako ekspert merytoryczny w doniesieniu do 5 kwalifikacji w
ramach części 20 oraz jako ekspert merytoryczny w ramach części 3, 14, 17, 18 i 23. Dla
ofert w części 18 i 23 wskazano tego samego eksperta merytorycznego wspólnego dla
wszystkich 10 kwalifik
acji. Zamawiający uznał więc, że odwołujący ma wąskie zaplecze
kadrowe i organizacyjne (co ma wynikać ze złożonych ofert).
2)
W ocenie Zamawiającego poprawne wykonanie zamówienia w części 18 wymaga
konsultacji wypracowanych opisów kwalifikacji z przedstawicielami środowisk, a Odwołujący
ma na to mało czasu, bowiem terminy realizacji zamówienia są w ocenie Zamawiającego
krótkie.
3)
Ponadto Zamawiający wskazuje, że w jego ocenie Odwołujący:
a) nie ma doświadczenia w wypracowywaniu, w udziale w procedowaniu i we włączaniu
kwalifikacji do systemu ZSK, czy też w spełnianiu wymogów stawianym opisom kwalifikacji
przez interesa
riuszy i ministrów właściwych,
b) przygotowując oferty w poszczególnych częściach - uczyni! to z wykorzystaniem
możliwości jaką dają współczesne edytory tekstów, szczególnie funkcji „kopiuj-wklej".
4)
W konsekwencji, w ocenie Zamawiającego, wybór Odwołującego w ramach części 3,14 i
20 postępowania:
a)
nie pozwala bez szkody dla jakości zamawianych produktów i terminów ich realizacji, na
zlecen
ie realizacji dodatkowych części,
b)
zmniejsza szanse na osiągnięcie zamierzonego w ramach postępowania rezultatu
końcowego.
3. Jak wskazał Odwołujący w dalszej części uzasadnienia artykuł 22d ust. 2 ustawy Pzp
przewiduje możliwość uznania przez Zamawiającego na każdym etapie postępowania, że
wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów
technicznych l
ub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze może mieć
negatywny wpływ na realizację zamówienia. Zamawiający może ocenić potencjał techniczny i
zawodowy wykonawcy niezbędny do realizacji zamówienia oraz stwierdzić, czy
zaangażowanie tego potencjału w inne przedsięwzięcia gospodarcze nie wywiera
negatywnego wpływu na realizację zamówienia. Ocena Zamawiającego musi być jedna

weryfikowalna, tj. oparta na obiektywnych przesłankach, zaś wywód i wnioski muszą być
oparte o zasady logiki.
4. Jak wskazał Odwołujący orzecznictwo wskazuje między inny, że:
1)
„z samego faktu zaangażowania zasobu przeznaczonego do realizacji zamówienia w inne
przedsięwzięcia gospodarcze nie można wywodzić, że wywrze to negatywny skutek na jego
wykonanie" - za: wyrok KIO z 24.01.2017 r., KIO 55/17, LEX nr 2209151
2)
„sam fakt powołania się na te same zasoby kadrowe i sprzęt w różnych postępowaniach
(w o
fertach) nie oznacza, że zasoby te są faktycznie zaangażowane w inne przedsięwzięcia
gospodarcze. Sąd podkreślił, że samo zaangażowanie zasobów w inne przedsięwzięcia
gospodarcze nie powoduje automatycznie utraty zdolności do realizacji danego zamówienia
p
rzez wykonawcę. Istotnym z punktu widzenia analizowanego przepisu jest bowiem
wykazanie czy owo zaangażowanie zasobów w inne przedsięwzięcia gospodarcze może
wywołać negatywny wpływ na realizację tego zamówienia publicznego." - za: orzeczenie KIO
z 9.03.2017 r. KIO 352/17.
5.
Ciężar dowodu przy decyzji o wykluczeniu Odwołującego, co do ziszczenia się przesłanek
z art. 22d ust. 2 ustawy Pzp, spoczywa zgodnie z 6 k.c. na Zamawiającym. Uzasadnienie
decyzji Zamawiającego należy więc odczytywać w ten sposób, czy wniosek Zamawiającego
jest oparty o obiektywne przesłanki oraz czy jest logicznie uzasadniony. Wady w zakresie
ustaleń faktycznych lub wnioskowania, przesądzają automatycznie niewypełnieniu ciężaru
dowodu przez Zamawiającego, jak również o istotnych uchybieniach samego uzasadnienia.
6.
Stanowisko Zamawiającego nie zasługuje, zdaniem Odwołującego, na uwzględnienie.
Zamawiający nie podjął bowiem żadnych czynności w przedmiocie wyjaśnienia
rzeczywistego potencjału merytorycznego i organizacyjnego Odwołującego, zaś informacje
zawarte w aktach postępowania o udzielenie zamówienia, w żaden sposób nie umożliwiały
na dokonanie spójnej i przejrzystej analizy rzeczywistych zdolności Odwołującego w zakresie
realizacji zamówienia w częściach 3,14 i 20.
7.
Oparcie się w ramach skarżonych rozstrzygnięć na treści ofert złożonych przez
Odwołującego, nie daje wiarygodnego obrazu rzeczywistego możliwości merytorycznych,
technicznych i organizacyjnych, tego przedsiębiorcy. Informacje zawarte w ofertach służą
innemu celowi. Są oparte o wzorce zamawiającego i nie prezentują informacji o całościowych
zasobach i potencjale danego wykonawcy. Nie zawierają również żadnych informacji, jaki
będzie rzeczywisty harmonogram wykorzystania poszczególnych zasobów wykonawcy w
ramach realizacj
i konkretnego zamówienia. W szczególności na podstawie analizy oferty w
żadne sposób nie można zorientować, jak wykonawca rozdziela zadania, czy i kto i w jakim
zakresie realizuje czynności organizacyjno-techniczne, czy też w jakim stopniu
przedsiębiorca podjął już kroki (jeszcze przed wyborem oferty) umożliwiające przygotowanie

się do realizacji merytorycznej części zamówienia szybciej, bądź, czy nawet przystąpił już do
realizacji zamówienia na własne ryzyko.
8.
Zamawiający dokonując analiz ofert przemilczał również, że obok A.H., jako ekspert
merytoryczny, została wskazana M.M.. Oczywiście Zamawiający mógł uznać, że dwie osoby
to zasób niewystarczający, ale powyższe wskazuje, że na pewno Zamawiający nie dokona!
wszechstronnego rozważenia potencjału Odwołującego nawet w oparciu o posiadane
informacje.
9.
W kontekście realizacji zamówienia w częściach 3, 4 i 20, biorąc pod uwagę wybranie
oferty Odwołującego, jako najkorzystniejszej w części 18, niezrozumiałym jest, dlaczego
Zamawiający odwołuje się do okoliczności, że A.H. jest ekspertem w ramach części 23. Ten
fakt, nie ma żadnego logicznego związku z ewentualną możliwością realizacji zamówienia w
częściach 3,14 i 20.
10.
Zaangażowanie przedsiębiorcy w podobne zakresowo projekty w tym samym czasie nie
przesądza o tym, że konkretne zasoby (np. konkretny ekspert) muszą być dokładnie w tym
samy czasie angażowane w różnych projektach (por. KIO 352/17). Tylko zaś, gdy
obiektywnie taka potrzeba zaistniała (że np. jeden ekspert musi w tym samym dniu pojawić
się w trzech różnych miejscach o tej samej porze ), to w takiej sytuacji doszłoby do
rzeczywistego problemu, w którym z projektów dany zasób miałby być użyty jako pierwszy.
Niemniej jednak, nawet gdyby już taka sytuacja wystąpiła, to należałoby w sposób logiczny
wy
kazać, że pierwotne zaangażowanie zasobu (np. udział eksperta w spotkaniu w
poniedziałek) w projekt A, a potem w projekt B (przykładowo udział w spotkaniu we wtorek),
spowoduje opóźnienie realizacji projektu B, lub jego niższą jakość. Zamawiający w żaden
s
posób nie wykazał, ani tego że harmonogram realizacji projektów w części 18, oraz w części
3,14 i 20 skutkuje koniecznością korzystania z danego zasobu w jednym czasie (tj. w sposób
wykluczający się), jak również nie wykazał, że nie ma możliwości ułożenia takiego
harmonogramu pracy by skutecznie (terminowo i należytą jakością) zrealizować zamówienie
ww. częściach.
11.
Zupełnie niezrozumiałym jest zarzut Zamawiającego, że Odwołujący nie ma
doświadczenia w wypracowywaniu, w udziale w procedowaniu i we włączaniu kwalifikacji do
systemu ZSK, czy też w spełnianiu wymogów stawianym tym opisom przez interesariuszy i
ministrów właściwych. W przypadku bowiem, gdy brak takiego doświadczenia jest przesłanką
negatywną dla wykonana zamówienia, to powinna być ona warunkiem udziału w
postępowaniu. Skoro nie jest (a Zamawiający chyba nie twierdzi, że tak sformułował kryteria
udziału w postępowaniu, że nie dają one rękojmi jego należytego wykonania) to Zamawiający
nie ma podstawa do formułowania dodatkowych kryteriów udziału w postępowaniu i na ich
podstawie wykluczania Odwołującego.

12.
Zarzut Zamawiającego, iż oferty odwołującego zostały sporządzone z wykorzystaniem
możliwości, jaką dają współczesne edytory tekstów, szczególnie funkcja „kopiuj-wklej" jest
bezprzedmiotowy, sk
oro merytorycznie oferty te zostały najwyżej ocenione.
Okoliczność
podniesiona
przez Zamawiającego wskazuje jedynie, że Odwołujący dzięki podobieństwu
zamówień jest w stanie wykorzystać efekt synergii w ramach czynności organizacyjno-
technicznych, tj. wyda
jniej niż inni używać swojego potencjału do uzyskania bardzo dobrych
efektów końcowych (najwyższej oceny merytorycznej).
13. W uzasadnieniu decyzji o wykluczeniu Odwołującego nie ma, zdaniem tego ostatniego,
informacji dlaczego Zamawiającym pozytywnie rozstrzygnął postępowanie w części 18, a
odmówił Odwołującemu możliwości realizacji zamówień w części 3,14 i 20. Rozstrzygając
część 18 Zamawiający na pewno znał wyniki ocen merytorycznych w pozostałych 3
częściach. Zamawiający nie wyjaśnił, dlaczego Odwołujący „wygrał" akurat postępowanie 18,
a „przegrał" pozostałe. Przecież ewentualna kolejność zlecenia części zamówienia i
wynikające z niej terminy realizacji miałaby oczywisty wpływ na możliwość dysponowania
zasobami przez Odwołującego, a co za tym idzie potencjalnie na możliwość wykonania
wszystkich części zamówienia. Są to więc bardzo ważne okoliczności, które Zamawiający
pominął. Jest to poważny brak uzasadnienia i przejaw braku przejrzystości prowadzonego
postępowania.
14. Biorąc pod uwagę powyższe, zdaniem Odwołującego, skoro Zamawiający bazował na
niepełnych przesłankach dotyczących potencjału Odwołującego, nie wezwał również
odwołującego do dodatkowych wyjaśnień, to w sposób niewłaściwym ustalił stan faktyczny
sprawy. Błędnie ustalony stan faktyczny, sam w sobie przesądza o nienależytym
zastosowaniu przepisów prawa materialnego. Skutkuje również, biorąc pod uwagę rozkład
ciężaru dowodu, uznaniem decyzji Zamawiającego, za niezasadne. Tym samym brak jest
podstaw do zatasowania art. 22d ust. 2 ustawy Pzp, a
w konsekwencji również art. 24 ust. 2
ustawy Pzp.

W odpowiedzi na powyższe Zamawiający, Przystępujący oraz Odwołujący złożyli szereg
pism procesowych podtrzymując swoje stanowiska.
Krajowa Izba Odwoławcza, po przeprowadzeniu rozprawy w przedmiotowej sprawie, na
podstawie
zebra
nego
materiału
dowodowego,
po
zapoznaniu
się z dokumentacją postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w tym
w szcz
ególności z postanowieniami ogłoszenia o zamówieniu, Specyfikacją Istotnych
Warunków Zamówienia, ofertą złożoną w postępowaniu przez Odwołującego oraz
korespondencją prowadzoną w toku postępowania pomiędzy Zamawiającym a
wykonawcami
ubiegającymi się o udzielenie zamówienia, jak również po zapoznaniu


się z odwołaniem, po wysłuchaniu oświadczeń, jak też stanowisk stron złożonych
ustnie do protokołu w toku rozprawy ustaliła i zważyła, co następuje.

W pierwszej kolejności Izba ustaliła, że nie została wypełniona żadna z przesłanek,
o których stanowi art. 189 ust. 2 ustawy Pzp, skutkujących odrzuceniem odwołania.
Izb
a nie uwzględniła wniosku Zamawiającego o odrzucenie odwołania. W niniejszym
wypadku mamy bowiem do czynienia z jednym postępowaniem o udzielenie zamówienia
publicznego, w którym Zamawiający dokonał podziału na części i dopuścił możliwość
składania ofert częściowych, co nie zmienia faktu, że mamy do czynienia z publikacją
jednego ogłoszenia i złożeniem jednej oferty wobec kilku lub wszystkich części tego samego
zamówienia. Stąd też stosownie do treści art. 179 ustawy Pzp wykonawcy przysługuje środek
odwoławczy w postaci odwołania w ramach tego samego postępowania bez względu na fakt,
ilu części dotyczy to odwołanie. Stąd też, zgodnie z ugruntowanym orzecznictwem sądów
okręgowych i Krajowej Izby Odwoławczej, takie połączenie nie stanowi wniesienia kilku
odwo
łań i tym samym Odwołujący był zobligowany m.in. do wniesienia jednego wpisu od
odwołania.

Jednocześnie Izba stwierdziła, że Odwołującemu przysługiwało prawo do skorzystania ze
środka ochrony prawnej, gdyż wypełniono materialnoprawną przesłankę interesu w
uzyskaniu zamówienia, określoną w art. 179 ust. 1 ustawy Pzp kwalifikowaną możliwością
ponie
sienia szkody przez Odwołującą będącej konsekwencją zaskarżonej w odwołaniu
czynności. Wnosząca odwołanie złożyła w przedmiotowym postępowaniu najkorzystniejszą
ekonomicznie ofertę w zakresie części 3, 14, 18 oraz 20. W ramach części 3, 14 i 20 została
wykluczona z postępowania w związku z treścią art. 22d ust. 2 ustawy Pzp. W przypadku
zaś uwzględniania odwołania ma Ona szansę na uzyskanie przedmiotowego zamówienia.

Izba dopuściła w niniejszej sprawie dowody z dokumentacji postępowania o
zamówienie
publiczne,
nadesłanej
przez
Zamawiającego
do
akt
sprawy
w kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem, w tym w szczególności z treści ogłoszenia o
zamówieniu, treści SIWZ, oferty złożonej w postępowaniu przez Odwołującego, jak również
korespondencji prowadzonej pomiędzy Zamawiającym a wykonawcami ubiegającymi się o
udzielenie Zamówienia publicznego. Izba uwzględniła również, dopuściła i poddała ocenie
dowody z dokum
entów zgłoszone przez Odwołującą oraz Przystępującego – Fundację VCC.
Biorąc pod uwagę zgromadzony w sprawie materiał dowodowy oraz zakres zarzutów
podniesionych w odwołaniu Izba stwierdziła, że odwołanie zasługuje na częściowe
uwzględnienie.

Krajowa Izba
Odwoławcza ustaliła, co następuje.

W pierwszej kolejności Izba ustaliła, iż postępowanie jest prowadzone w trybie
przetargu nieo
graniczonego o wartości powyżej kwot wskazanych w przepisach
wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.

Zamawiający w treści SIWZ zawarł następujące postanowienia, istotne ze względu na
przedmiot rozpoznania.

§ 3 Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie łącznie przez wszystkich Wykonawców (we
wszystkich 24 częściach) 120 kwalifikacji nadawanych poza systemami oświaty i szkolnictwa
wyższego, w tym: 80 kwalifikacji rynkowych oraz 40 kwalifikacji potrzebnych społecznie.

Kwalifikacje rynkowe mogą być zgłaszane w następujących kategoriach (w każdej kategorii
po 5 kwalifikacji), stanowi
ących jednocześnie odrębne części zamówienia (numeracja
kategorii jest jednocześnie określeniem nr części):
1)
ochrona środowiska naturalnego,
2) handel,
3)
sprzedaż i obsługa klienta,
4) marketing,
5) reklama i public relations,
6) IT,
7) telekomunikacja,
8)
finanse i bankowość, doradztwo podatkowe i ubezpieczenia,
9) sport,
10) turystyka,
11)
wspieranie uczenia się przez całe życie (inaczej: usługi rozwojowe),
12)
usługi opiekuńcze,
13) budownictwo, logistyka i transport,
14)
administracja i zarządzanie,
15)
przemysł mody i innowacyjnych tekstyliów,
16)
rolnictwo i produkcja artykułów spożywczych.

Kwalifikacje potrzebne społecznie można zgłaszać z następujących kategorii (w każdej
kategorii
–części po 5 kwalifikacji) (numeracja kategorii jest jednocześnie określeniem nr
części):

17)
ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15
IV 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1638) oraz ustawy z dnia 19 VIII
1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U z 1994 nr 111 poz. 535),
18)
pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz
wyrównywania szans tych rodzin i osób; wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej,
upowszechniania i ochrony praw dziecka;
19) przeciwdzia
łania uzależnieniom i patologiom społecznym,
20)
edukacji, oświaty i wychowania,
21)
kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, postaw patriotycznych i
obywatelskich, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej,
22) rodziny, macierz
yństwa, rodzicielstwa,
23)
wspierania osób niepełnosprawnych i w wieku emerytalnym,
24)
promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób bez pracy i zagrożonych zwolnieniem
z pracy, działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społ. osób zagrożonych
wykluczeniem społecznym.

W ramach zamówienia określonego w częściach Wykonawca odpowiedzialny będzie m.in. za
opracowanie następujących produktów:
1)
Wniosku o włączenie kwalifikacji do ZSK, potwierdzenia złożenia wniosku do ZRK,
potwierdzenia
włączenia kwalifikacji do ZSK,
2)
Wniosku o nadanie uprawnień IC, potwierdzenie złożenie wniosku do ZRK,
3) Opisu walidacji (w formie schematu),
4)
Przykładowych narzędzi walidacji,
5)
Opisu rozwiązań wewnętrznego zapewnianiu jakości.

§ 5 Termin wykonania zamówienia
Termin wykonania zamówienia: do 15 grudnia 2019 roku
§ 6 Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych
warunków wraz z wykazem oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy
w celu potwierdze
nia spełniania warunków udziału w postępowaniu.
1.
O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału
w postępowaniu dotyczące:
1)
kompetencji i uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile to
wynika
z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie ma szczególnych wymagań w tym zakresie. Ocena spełnienia tego
warunku odbędzie się na podstawie oświadczeń zawartych w JEDZ (załącznik nr 1 do
SIWZ).

2)
zdolności technicznej lub zawodowej –

Zamawiający nie ma szczególnych wymagań w tym zakresie. Ocena spełnienia tego
warunku odbędzie się na podstawie oświadczeń zawartych w JEDZ (załącznik nr 1 do
SIWZ).
3) sytuacji ekonomicznej i finansowej tj.

Zamawiający nie ma szczególnych wymagań w tym zakresie. Ocena spełnienia tego
warunku odbędzie się na podstawie oświadczeń zawartych w JEDZ (załącznik nr 1 do
SIWZ).
2.
W celu oceny, czy Wykonawca, polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów
na zasadach określonych w art. 22a ustawy, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w
stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy
stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich
zasobów, Zamawiający żąda dokumentów, które określają w szczególności:
1) zakre
s dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu;
2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu
zamówienia publicznego;
3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego.
- nie dotyczy z ra
cji tego, iż nie postawiono warunków udziału
3.
Zamawiający może na każdym etapie postępowania uznać, że wykonawca nie posiada
wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych
Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ
na realizację zamówienia
4.
Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawców:
1)
którzy nie wykażą, że nie zachodzą wobec nich przesłanki określone w art. 24 ust. 1 pkt.
13-23 ustawy pzp.
2)
wobec których zachodzą przesłanki określone w art. 24 ust. 5 pkt. 1) i 8) ustawy pzp.
5.
Każdy z wykonawców wspólnie ubiegających o udzielenie zamówienia musi spełniać
warunek określony w ust. 4.1) i 4.2). Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu
nastąpi w formule „spełnia”/ „ nie spełnia”.

§ 4 zatytułowany „Informacja o zamówieniach uzupełniających” w ust. 3 wskazał, że:
Wykonawca może złożyć ofertę na więcej niż jedną część. Nie dopuszcza się dzielenia
zdefiniowanej w § 3 części.


§ 10 zatytułowany „Opis sposobu przygotowania oferty” w ust. 2 wskazał, że:

Wykonawca ma prawo złożyć ofertę na więcej niż jedną część. Zamawiający nie ogranicza
liczby kategorii/części, na które Wykonawca może złożyć swoją ofertę.


Zamawiający w § 14 SIWZ zatytułowanym „Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się
kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny
ofert” w ust. 7 ustalił następujący mechanizm przyznawania punktów, wyboru ofert
najkorzystniejszych w poszczególnych częściach oraz ograniczenia w zakresie udzielenia
zamówienia (zawarcia umowy):
Zamawiający zastrzega, zgodnie z art. 36aa ust. 3 ustawy pzp, że w przypadku gdy oferty
jednego Wykonawcy zdobędą największą liczbę punktów w kilku kategoriach (częściach) (ze
względu na większą liczbę ofert złożonych przez tego wykonawcę) – to umowa z Wykonawcą
może zostać podpisana na wykonanie dzieła maksymalnie w 6 kategoriach (częściach)
(opracowanie 30 kwalifikacji lub mniej). W sytuacji, gdy Wykonawca złoży najwyżej oceniane
oferty w więcej niż 6 kategoriach (częściach), umowa zostanie podpisana na wykonanie
zamówienia w kategoriach (częściach) wybranych w oparciu o następujące zasady:
a.
Umowa zostanie podpisana na te kategorie, w których Wykonawca złożył ofertę
jako jedyny.
b.
Jeśli Wykonawca złożył ofertę jako jedyny w więcej niż 6 kategoriach, to
Zamawiający dokona wyboru tych ofert, które otrzymały najwyższą liczbę
punktów.
c.
Jeśli Wykonawca uzyskał największą liczbę punktów w więcej niż 6 kategoriach,
to umowa zostanie podpisana na tych 6 kategorii, w których różnica punktów
między ofertą Wykonawca a kolejną ofertą w rankingu była najwyższa.
d.
Jeśli wystąpi połączenie sytuacji opisanych w powyższych punktach i Wykonawca
dla części kategorii złożył ofertę jako jedyny, a dla części kategorii otrzymał
najwyższą liczbę punktów – umowa zostanie podpisana najpierw na wykonanie
zamówienia w kategoriach, w których Wykonawca złożył ofertę jako jedyny, a
następnie w pozostałych kategoriach (wg zasad opisanych w pkt c.). Suma
kategorii (części), na które zostanie podpisana umowa, w takiej sytuacji również
nie może przekraczać 6.


Zamawiający w § 14 SIWZ zatytułowanym "Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się
kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny
ofert" w tabeli zatyt
ułowanej "Szczegółowy opis kryteriów" (od str. 13 SIWZ) określił zakres
zadań dla poszczególnych osób, w tym:

Głównego eksperta merytorycznego (poz. 6 tabeli)
Do każdej z pięciu kwalifikacji zgłoszonych w ofercie, Wykonawca przedstawi osobę będącą
głównym ekspertem merytorycznym. Osoba taka ma co najmniej 5-letnie doświadczenie

samodzielnej pracy, w której wykorzystywana jest opisywana kwalifikacja. Jeśli opisywana
kwalifikacja nie jest kwalifikacją realizowaną w pracy samodzielnej, wymagane będzie co
najmniej 3-
letnie doświadczenie eksperta nadzorującego pracę osób wykorzystujących tę
kwalifikację w swojej pracy (w przypadku kwalifikacji na poziomach 1 lub 2 Polskiej Ramy
Kwalifikacji). Jeden ekspert może być wskazany do więcej niż jednej kwalifikacji.

Ekspert metodyczny (poz. 7 tabeli)
Do każdej z pięciu kwalifikacji zgłoszonych w ofercie Wykonawca przedstawi osobę będącą
ekspertem metodycznym. Osoba taka ma doświadczenie w opisie kwalifikacji językiem
efektów uczenia się w ramach wdrażania Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji lub
udokume
ntowane doświadczenie w tworzeniu tekstów z wykorzystaniem języka efektów
uczenia się lub efektów kształcenia (w Polsce po 2012 r.), w tym np.: w pracy jako autor
podstaw programowych lub standardów kompetencji zawodowych lub sylabusów na
uczelniach wyższych lub tworzeniu modeli kompetencyjnych. Jeden ekspert może być
wskazany do więcej niż jednej kwalifikacji.

Oferta Odwołującej została przez Zamawiającego uznana za najkorzystniejszą w oparciu o
kryteria oceny ofert w ramach części 3, 14, 18 oraz 20. Zamawiający w zakresie części 18
udzielił zamówienia Odwołującej i jak wynika z treści Jego oświadczenia złożonego na
rozprawie
mającej miejsce w dniu 17.12.2018 r. w ramach realizacji części 18 zamówienia
Odwołująca złożyła wstępną wersję kwalifikacji w terminie umownym.

Jak ustaliła Izba w zakresie podstawy faktycznej zarzutów zawartych w odwołaniu w ramach
części 3 Odwołująca zaoferowała realizację przedmiotu zamówienia za łączna kwotę brutto
wynoszącą 330.000 złotych z zadeklarowanym terminem realizacji wynoszącym 55 dni. Jak
wynika z treści załącznik nr 1 do oferty na część 3 na stanowisko eksperta merytorycznego i
metodycznego została wskazana Pani A.H..
W zakresie części 14 łączna cena ofertowa opiewała na kwotę 330.000 złotych brutto z
terminem reali
zacji wynoszącym 55 dni. Jak wynika z treści załącznik nr 1 do oferty na część
14 na stanowisko eksperta merytorycznego i metodycznego została wskazana Pani A.H..

W zakresie części 20 cena opiewała na łączną kwotę wynoszącą 330.000 złotych brutto z
te
rminem realizacji na poziomie 34 dni. Jak wynika z treści załącznik nr 1 do oferty na część
20 na stanowisko eksperta merytorycznego została wskazana Pani M.M., zaś na stanowisko
eksperta metodycznego została wskazana Pani A.H..

Zamawiający w pismach zawierających rozstrzygniecie postępowania (datowanych na dzień
16 i 18 października 2018 r.) wskazał m.in. na następujące argumenty, które mają
przemawiać za wykluczeniem Odwołującej z postępowania w zakresie części 3, 14 oraz 20:
1) A.H.
została zgłoszona jako ekspert merytoryczny w doniesieniu do 5 kwalifikacji w
ramach części 20 oraz jako ekspert merytoryczny w ramach części 3, 14, 17, 18 i 23. Dla
ofert w części 18 i 23 wskazano tego samego eksperta merytorycznego wspólnego dla
wszystkich 10 kwalifikacj
i. Zamawiający uznał więc, że odwołujący ma wąskie zaplecze
kadrowe i organizacyjne (co ma wynikać ze złożonych ofert).
2) W ocenie Zamawiającego poprawne wykonanie zamówienia w części 18 wymaga
konsultacji wypracowanych opisów kwalifikacji z przedstawicielami środowisk, a Odwołujący
ma na to mało czasu, bowiem terminy realizacji zamówienia są w ocenie Zamawiającego
krótkie.
3) Ponadto Zamawiający wskazuje, że w jego ocenie Odwołujący:
a) nie ma doświadczenia w wypracowywaniu, w udziale w procedowaniu i we włączaniu
kwalifikacji do systemu ZSK, czy też w spełnianiu wymogów stawianym opisom kwalifikacji
przez interesariuszy i ministrów właściwych,
b) przygotowując oferty w poszczególnych częściach - uczynił to z wykorzystaniem
możliwości jaką dają współczesne edytory tekstów, szczególnie funkcji „kopiuj-wklej".
4) W konsekwencji, w ocenie Zamawiającego, wybór Odwołującego w ramach części 3,14 i
20 postępowania:
a) nie pozwala bez szkody dla jakości zamawianych produktów i terminów ich realizacji, na
zlecenie
realizacji dodatkowych części,
b) zmniejsza szanse na osiągnięcie zamierzonego w ramach postępowania rezultatu
końcowego.

Krajowa Izba Odwoławcza zważyła, co następuje.

Izba, uwzględniając zgromadzony w sprawie materiał dowodowy, w szczególności
powyższe ustalenia oraz zakres zarzutów podniesionych w odwołaniu, doszła do
przekonania, iż sformułowane przez Odwołującego zarzuty nie znajdują oparcia w ustalonym
stanie faktycznym i prawnym, a tym
samym rozpoznawane odwołanie zasługuje na
uwzględnienie.

W pie
rwszej kolejności Izba za konieczne uznała odniesienie się do instytucji uregulowanej w
treści art. 22d ust. 2 ustawy Pzp, która jest instytucją stosunkowo nową.
Konstrukcja instytucji uregulowanej w treści art. 22d ust. 2 ustawy Pzp nie odnosi się wprost
do warunków udziału w postępowaniu, których w zakresie doświadczenia Zamawiający w

tym postępowaniu nie dookreślił, lecz do faktycznej zdolności wykonawcy do realizacji
przedmiotu zamówienia, a więc dostępnego mu na daną chwilę potencjału technicznego,
z
awodowego, logistycznego, czy osobowego itp. Jego zaangażowanie w inne
przedsięwzięcie, który to zwrot należy odnieść nie tylko do przedsięwzięcia innego niż
wynikające z prowadzonego postępowania, ale również należy utożsamić z częściami
danego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego – może stanowić przeszkodę do
należytego zrealizowania przedmiotu zamówienia. Choć Zamawiający w niniejszym
postępowaniu dopuścił możliwość złożenia oferty na więcej niż jedną część, nie ograniczając
ich ilości (vide: § 4 ust. 3 w zw. z § 10 ust. 2 SIWZ), to w § 14 SIWZ zatytułowanym „Opis
kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem
znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert” w ust. 7 ustalił skomplikowany (złożony)
mechan
izm przyznawania punktów, wyboru ofert najkorzystniejszych w poszczególnych
częściach oraz ograniczenia w zakresie udzielenia zamówienia (zawarcia umowy)
ograniczając liczbę tych ostatnich do 6. Regulacje te winny być brane pod uwagę przez
wykonawców w procesie ofertowania. Oznacza to, że złożenie ofert przez poszczególnych
wykonawców na wiele części powinno odbywać się przez pryzmat, nie tylko ich sytuacji
faktycznej i prawnej (zaangażowanie faktyczne w inne przedsięwzięcia, związanie
stosunkami zobowiązaniowymi z podmiotami trzecimi), lecz również przez pryzmat wyżej
wskazanych postanowień SIWZ.
Choć instytucja uregulowana w treści art. 22d ust. 2 ustawy Pzp wprost nie przewiduje
sankcji wykluczenia wykonawcy z postępowania, za słuszny uznać należy postulat, że
stwierdzenie okoliczności wpisujących się w hipotezę normy prawnej uregulowanej w
powyższym przepisie odnosi się do kwestii (referuje do) warunków udziału w postępowaniu
stanowiąc emanację realnego (a nie jedynie formalnego) podejścia do kwestii zdolności
wykonawcy do realizacji zamówienia. Przez taki pryzmat Izba poddała ocenie zarzuty
zawarte w odwołaniu, mając na uwadze sytuację prawną i faktyczną Odwołującej, stanowisko
tej ostatniej oraz argumentację Zamawiającego i Przystępującego. Stąd też wypełnienie się
przesłanki ujętej w art. 22d ust. 2 ustawy Pzp pozwala na uznanie, że wykonawca (mimo
formalnego potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu) może na daną
chwilę nie posiadać potencjału pozwalającego na spełnienie zobowiązania wobec podmiotu
zamawiającego. Co istotne, taka sytuacja może ziścić się na każdym etapie postępowania,
może mieć również miejsce po podpisaniu umowy – a więc po jego faktycznym zakończeniu.
Powyższa norma prawna stanowi transpozycję przepisu art. 58 zatytułowanego „Kryteria
kwalifikacji” ust. 4 akapit 2 zdanie 2 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE
z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych, uchylającej dyrektywę
2004/18/WE, który stanowi, że: „Instytucja zamawiająca może uznać, że dany wykonawca

nie ma wymaganych zdolności zawodowych, jeżeli ustaliła, że wykonawca ma sprzeczne
interesy, które mogą mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia”.


Jak wskazuje się w orzecznictwie „Ocena realnej dostępności zdolności wykonawcy
wymagan
ych w ramach warunków udziału w postępowaniu powinna być każdorazowo
dokonywana z uwzględnieniem okoliczności konkretnej sprawy i zależna od rodzaju
potencjału oraz sposobu i zakresu jego zaangażowania w inne przedsięwzięcie, a także
możliwości zmian w tym zakresie. Nie bez powodu norma art. 22d ust. 2 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm. ) daje
zamawiającym możliwość wykluczenia wykonawcy na każdym etapie postępowania, dotyczy
ona bowiem okolic
zności, które mogą być zmienne w czasie, co do których nie zawsze
możliwe jest ustalenie przesłanek jej zastosowania już w momencie oceny spełniania
warunków udziału w postępowaniu. Tak jak możliwe jest, że pomiędzy terminem składania
ofert lub wniosków a zawarciem umowy nastąpi zaangażowanie zasobów wykonawcy do
realizacji innego zadania, tak nie można wykluczyć zmiany odwrotnej, polegającej na
przesunięciu tych zasobów do realizacji nowo uzyskanego zamówienia. Może się oczywiście
zdarzyć, że z uwagi na rodzaj potencjału oraz szczegóły dotyczące jego zaangażowania w
realizację innych zadań, już w dacie oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu
możliwe jest ustalenie, że określony zasób nie będzie mógł być dostępny, nie można jednak
takiego wniosku wy
ciągać automatycznie. Należy też mieć na uwadze, że trudno
bezwzględnie wymagać od wykonawców biorących udział w licznych postępowaniach
przetargowych lub realizujących zadania w innym trybie, aby przystępując do składania ofert
musieli już wtedy angażować personel dla każdego postępowania, wyłączając go z udziału w
wykonywaniu innych zadań czy z innych postępowań przetargowych, nie mając jednocześnie
wiedzy, czy w rzeczywistości będą określone zamówienie realizować oraz pewności co do
terminu rozpoczęcia robót. Istotne jest, czy w przypadku uzyskania zamówienia personel
wskazany w toku postępowania będzie dostępny na potrzeby realizacji danego zadania i czy
wykonawca jest to w stanie wykazać w toku postępowania. O ile istnieje realna możliwość
zapewnienia,
że ten personel będzie mógł wykonywać zamówienie, o które wykonawca się
ubiega, zamawiający powinien to uwzględnić oceniając potencjał wykonawcy.” (
Wyrok
Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 11 stycznia 2018 r. w sprawie prowadzonej pod sygn. akt
KIO 2709/17,
źródło Legalis).

W tej zatem sytuacji zachodzi konieczność oceny istnienia sprzecznych interesów
wykonawcy, w tym ujętego w treści art. 22d ust. 2 ustawy Pzp zaangażowania tego
wykonawcy w inne przedsięwzięcia, które mogą mieć negatywny wpływ na realizację
przedmiotu zamówienia. Jak wyżej wskazano przez inne przedsięwzięcie należy rozumieć

także części tego samego zamówienia, o ile ich realizacja może mieć, w danych
okolicznościach i w danej chwili, negatywny wpływ na możliwość spełnienia zobowiązania
wyn
ikającego z poszczególnych części zamówienia.
W ramach rozpoznania zarzutów następuje ocena czynności Zamawiającego na moment jej
dokonania.
Choć Zamawiający mógł mieć uzasadnione obawy, co do możliwości zrealizowania przez
Odwołującą wszystkich części zamówienia przy tak skonstruowanej ofercie, w ocenie Izby
nie zawarł tych okoliczności w sposób wystarczający w treści uzasadnienia dokonanej
czynności. Dowodem na tą okoliczność jest późniejsza argumentacja Zamawiającego
zawarta, zarówno w pismach procesowych, jak również przedstawiona na rozprawie. Otóż o
faktycznych powodach takiego uznania, w tym w szczególności o powodach udzielenia
Odwołującej zamówienia w zakresie części 18 Zamawiający poinformował w toku
postępowania odwoławczego. Czynność wykluczenia wykonawcy z postępowania jest
czynnością ostateczną i winna, niezależnie od jej podstawy, zostać poprzedzona dogłębną
znajomością faktów i wyjaśnienia wszelkich wątpliwości. Wszakże sam art. 22d ust. 2 ustawy
Pzp wprost nie mówi o konieczności wykluczenia, gdyż ta realizowana jest na mocy innej
przesłanki, tj. art. 24 ust. 1 pkt 12 ustawy Pzp stosowanym per analogiam, co ujawnia się
również w ramach tego konkretnego przypadku. Nie ma bowiem wątpliwości, że w ramach
art. 24 ust. 1 pkt 12 ustawy Pzp zarówno ustawa, jak również orzecznictwo wymagają, bądź
wezwania do złożenia wyjaśnień, gdy są one wystarczające do usunięcia istniejących
wątpliwości, bądź wezwania do uzupełnienia dokumentów, gdy tylko w taki sposób można
doprowadzić do sytuacji, że wykonawca wykazuje spełnienie warunków. Zamawiający mógł
zatem uzyskać dodatkowe informacje pozwalające na bardziej wnikliwą ocenę zaistniałej
sytuacji. Jednakże Zamawiający na ten moment posiadał informacje, że Odwołująca spełnia
warunki udziału w postępowania, które w zakresie wiedzy i doświadczenia w ogóle nie
zostały postawione. Posiadał również wiedzę odnoszącą się do zaangażowania Odwołującej
w inne przedsięwzięcia, w tym co do faktu związania z Nią stosunkiem pracy. Nie zawarł
jednak w uzasadnieniu tych eleme
ntów stanu faktycznego, skupiając się, co do zasady na
fakcie wskazania w ofercie tej samej osoby w wielu częściach jako eksperta merytorycznego
i metodycznego, jak również podważając doświadczenie Odwołującej.
Choć w orzecznictwie prezentowany jest również odmienny pogląd (vide: wyrok Krajowej
Izby Odwoławczej z dnia 9 listopada 2017 r. sygn. akt 2214/17) za każdym razem należy
uwzględniać istniejące okoliczności faktyczne, w tym bowiem wypadku Zamawiający w
zakresie warunków udziału w postępowaniu nie postawił żadnych szczegółowych wymagań.
W powyższym orzeczeniu teza ta została postawiona w określonej sytuacji. Izba w tym
orzeczeniu wskazał bowiem, że: „Zgodnie z art. 22d ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.), zamawiający może, na


każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności,
jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne
przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację
zamówienia. Wskazany przepis nie nakazuje zamawiającemu przeprowadzenia
postępowania wyjaśniającego we wskazanym zakresie, tym bardziej, że w tym konkretnym
przypadku zamawiający ma najlepszą wiedzę na temat zaangażowania personelu
przystępujących, gdyż wszystkie wskazane przez odwołujących zadania realizowane są na
rzecz tego samego zamawiającego. Tym samym nie można zamawiającemu stawiać
skutecznego zarzutu zaniechania przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego
.”

Zgodnie z art.
22d ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j.
Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.), zamawiający może, na każdym etapie postępowania,
uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów
techniczny
ch lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy
może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia. Wskazany przepis nie nakazuje
zamawiającemu przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego we wskazanym zakresie,
tym bardziej, że w tym konkretnym przypadku zamawiający ma najlepszą wiedzę na temat
zaangażowania personelu przystępujących, gdyż wszystkie wskazane przez odwołujących
zadania realizowane są na rzecz tego samego zamawiającego. Tym samym nie można
zamawiającemu stawiać skutecznego zarzutu zaniechania przeprowadzenia postępowania
wyjaśniającego.

Stąd też Izba uznała za uzasadniony zarzut wynikający z treści art. 92 ust. 1 ustawy Pzp oraz
7 ust. 1 ustawy Pzp w zw. z art. 22d ust. 2 ustawy Pzp, w odniesieniu do którego w
odwołaniu zostało wskazane, że doszło do zaniechania podania należytego uzasadnienia
faktycznego, co zmusiło Odwołującą do domyślania się, jakie były rzeczywiste przesłanki
faktyczne decyzji Zamawiającego, czym naruszono zasadę przejrzystości postępowania.

Jedna
kże istnienie znanych Zamawiającemu i Odwołującej okoliczności faktycznych i
prawnych nie mogło spowodować uwzględnienia odwołania w całości. W ocenie Izby
naruszenie przez Zamawiającego art. 92 ust. 1 ustawy Pzp, i powiązanych z nim w ramach
tego zarzutu
przepisów, ma charakter formalny, co nie stoi na przeszkodzie prawidłowej
oceny działań Zamawiającego badanych przez pryzmat treści art. 22d ust. 2 ustawy Pzp oraz
istniejących pomiędzy Odwołującą i Zamawiającym stosunków prawnych, zaangażowania
Odwołującej w inne przedsięwzięcia (co do istnienia których Przystępujący przedstawił
dowody z domeny publicznej), w tym zakresu aktywności zawodowej Odwołującej, który

został uwidoczniony w złożonej ofercie w ramach zaprezentowania Jej dorobku zawodowego
jako eksperta merytorycznego i metodycznego.
Nie wychodząc poza zarzuty zawarte w odwołaniu ocena zdolności do realizacji przedmiotu
zamówienia powinna nastąpić jedynie w odniesieniu do części 3, 14 oraz 20 w powiązaniu z
udzielonym Odwołującej zamówieniem na część 18. W tym zakresie ocenie powinna
podlegać czynność Zamawiającego podjęta w oparciu o dostępne mu informacje. Z drugiej
zaś strony Izba wydając wyrok bierze za podstawę stan rzeczy ustalony w toku postępowania
(art. 191 ust. 2 ustawy Pzp). Przepis ten nie
tylko mówi o zasadzie bezpośredniości
postępowania (w tym w szczególności postępowania dowodowego) ale również o
konieczności uwzględnienia przez Izbę wszelkich faktów i okoliczności, które są Izbie znane i
pojawiły się w toku postępowania odwoławczego. O tej ostatniej zasadzie przesądza
obowiązek otwarcia na nowo zamkniętej rozprawy, jeżeli po jej zamknięciu ujawniono
okoliczności istotne dla rozstrzygnięcia odwołania (vide art. 191 ust. 3 ustawy Pzp). Jedną z
istotnych dla rozstrzygnięcia podstaw faktycznych ustalonych w toku postępowania w oparciu
o świadczenie Zamawiającego jest okoliczność terminowego wykonania wstępnej propozycji
kwalifikacji przez Odwołującą w zakresie części 18.
Nie ulega jednak wątpliwości, czego Odwołująca nie zaprzeczyła, a zostało wskazane przez
Zamawiającego i Przystępującego, że w niniejszej sprawie mamy do czynienia z dość
specyficzną sytuacją. Otóż Odwołująca na moment podjęcia przez Zamawiającego decyzji o
Jej wykluczeniu była etatowym pracownikiem Zamawiającego zatrudnionym w pełnym
wymiarze godzin i jednocześnie, co wynika z szeregu dowodów złożonych przez
Przystępującego, jest Ona zaangażowania w szereg przedsięwzięć o charakterze
zawodowym (komercyjnym), naukowym i dydaktycznym. Te ostatnie okoliczności jednak
miały marginalny wpływ na częściowe uwzględnienie odwołania, co zostanie wskazane w
dalszej części uzasadnienia.
Jednocześnie, jak wynika z treści oferty Odwołującej, w ramach części 3 i 14 Pani A.H.
została wskazana w załączniku do oferty zarówno jako ekspert merytoryczny, jak również
ekspert metodyczny.

Odnosząc się do osi sporu istniejącej między Stronami wskazać należy na rysujące się
między nimi kwestie sporne oraz bezsporne. Jak wyżej wskazano Izba za kwestię bezsporną
uznała fakt związania Odwołującej stosunkiem pracy z Instytutem Badań Edukacyjnych.
Powyższe zostało wielokrotnie podniesione przez Zamawiającego oraz Przystępującego w
pismach procesowych oraz w toku rozprawy. Stanowisko to nie zostało zanegowane przez
Odwołującą, zaś fakt istnienia takiej relacji wyłania się również po analizie złożonej przez
Odwołującą oferty. Dodatkowo, jak również zostało wskazane na wstępie, Izba za
udowodnione uznała okoliczności zaangażowania Odwołującej w liczne przedsięwzięcia, w

tym Jej udział w organach fundacji PRO.PL, zasiadanie w organach Rady Języka Polskiego,
czy też pracę dydaktyczną i naukową. Kwestie te Izba uwzględniła nie tylko jako
zaangażowanie Odwołującej w inne przedsięwzięcia w rozumieniu art. 22d ust. 2 ustawy
Pzp, ale również jako fakt posiadania przez Odwołującą znacznego doświadczenia
zawodowego, znajomości i kontaktów branżowych oraz Jej zdolności organizacyjnych, w tym
możliwości pogodzenia tak licznych obowiązków – zatem okoliczności te przemawiały także
za racjami Odwołującej.

Powyższe okoliczności zostały ustalone w oparciu o dokumentację postępowania
przekazaną przez Zamawiającego, jak również w oparciu o zawnioskowane i złożone na
rozprawie przez Przystępującego dowody z dokumentów w postaci odpis Krajowego Rejestru
Sądowego wskazującego, że Pani A.H. jest członkiem zarządu fundacji, członkiem rady
nadzorczej Instytutu Badań Edukacyjnych Zamawiającego, notki biograficznej, składu
osobowego Rady Języka Polskiego, planu szkoleń organizowanych przez Mazowiecki
Instytut Kultury oraz plan zajęć na miesiąc listopad 2018 r. na Uniwersytecie Warszawskim.
Izba uwzględniła również dowody złożone przez Odwołującą w postaci oświadczeń osób
wchodzących w skład grupy ekspertów, jak również pism referencyjnych.
Jednakże, w kontekście czynności Zamawiającego, Izba za najistotniejszy fakt uznała
zatrudnienie Odwołującej na podstawie umowy o pracę w Instytucie Badań Edukacyjnych,
która to okoliczność zostanie szczegółowo omówiona w dalszej części uzasadnienia.

Zgodnie z art. 22d ust. 2. ustawy Pzp Zamawiający może, na każdym etapie postępowania,
uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów
technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy
może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.
Powyższy przepis niewątpliwie wymaga od podmiotu zamawiającego szczegółowego
udowodnienia okoliczności, że zaangażowanie wykonawcy w inne przedsięwzięcia może
mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia. W rozumieniu tego przepisu
zaangażowanie to winno odnosić się do przedsięwzięć spoza prowadzonego postępowania,
w ramach którego dochodzi do zastosowania art. 22d ust. 2 ustawy Pzp i jak wcześniej
wskazano, w niektórych specyficznych przypadkach, może odnosić się do części tego
samego postępowania. Wynika to nie tylko z literalnej wykładni tego przepisu ale również z
zasad zamówień publicznych, realnego podejścia do kwestii spełnienia warunków udziału w
postępowaniu oraz istniejącej praktyki. Brak możliwości udzielania jednemu wykonawcy
zamówienia w takiej liczbie części, która uniemożliwia ich łączną realizacje jest zazwyczaj
ograniczana przez podmioty zamawiające na mocy art. 36aa ust. 3 i 4 ustawy Pzp. Z takiej
też możliwości skorzystał w niniejszym postępowaniu Zamawiający ograniczając tę liczbę

możliwych do zawarcia umów do 6 (vide: załącznik nr 5 do SIWZ – Opis przedmiotu
zamówienia Dział III – zasady składania ofert pkt 10 str. 6). Oznacza to, że przy wymaganym
w ramach warunków potencjale kadrowym i technicznym, sam Zamawiający ocenił zdolność
wyko
nawcy do realizacji maksymalnie 6 części – wprowadzający w tym zakresie mechanizm
na etapie zawarcia umowy. Ocena poprawności funkcjonowania takich mechanizmu
pozostaje poza oceną Izby ze względu na treść art. 192 ust. 7 ustawy Pzp.

Powyższe stanowisko uwzględnia również okoliczność, że Zamawiający dopuszczał łączenie
funkcji eksperta dla kilku części – co przełożyło się na sposób sformułowania przez niego
warunków udziału, które winny mieć charakter realny i proporcjonalny (vide art. 22 ust. 1a
ustawy Pzp).
Oceniając argumentację Zamawiającego zawartą w pismach z dnia 16.10.2018 r. (dla części
3) oraz z dnia 18.10.2018 r. (dla części 14 i 20), należy zwrócić uwagę na okoliczność, że w
zasadzie odnosiła się ona tylko do realizacji poszczególnych części zamówienia w tym
konkretnym postępowaniu. Dodatkowo uzasadnienie to zostało w przeważającej części
oparte na hipotezach i przypuszczeniach, jak również pomimo faktu, że Zamawiający nie
kwestionował spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, referowało do
braku doświadczenia po stronie p. A.H.. O powyższym świadczy dobitnie okoliczność, że
pomimo tego, iż Zamawiający dopuszczał łączenie funkcji poszczególnych ekspertów dla
części (kwalifikacji) z takiego połączenia uczynił zasadniczy zarzut wobec oferty Odwołującej.
Powyższe stanowisko Zamawiającego należy uznać za nielogiczne i pozbawione
konsekwencji choćby w ramach złożonego na etapie rozprawy mającej miejsce w dniu 8
listopada 2018 r., podczas której stwierdził w odpowiedzi na sposób zredagowania warunków
udziału „(…) że dotychczas zrealizował 13 kwalifikacji rynkowych, czyli takich, jakie objęte są
w niniejszym postępowaniu. Gdyby warunek odsyłał do doświadczenia zdobytego przy ich
tworzeniu do tego postępowania zgłosiłyby się tylko podmioty, które dotychczas opracowały
takie kwalifikacje. Nie mógł tego zrobić, gdyż niewiele podmiotów na rynku dysponuje takim
doświadczeniem.”


Stąd też Izba poddając ocenie zgromadzony w sprawie materiał dowodowy, przy
uwzględnieniu okoliczności, że ocenie w ramach środków ochrony prawnej podlega czynność
dokonana przez Zamawiającego w takim kształcie, jaki wyłania się z jego oświadczenia woli
zawartego w treści pism z dnia 16 i 18 października 2018 r. nie uwzględniła faktów, jakie
wyłaniały się z dowodów złożonych na rozprawie przez Przystępującego. Choć fakty te
zostały udowodnione pozostawały one bowiem poza sferą badania Zamawiającego, a ściślej
nie legły one u podstaw decyzji Zamawiającego. Okoliczności faktyczne wyłaniające się z
tych dowodów mogą jednocześnie podważać stanowisko Zamawiającego, o braku

doświadczenia po stronie Odwołującej. Jak wyżej wskazano Zamawiający uzasadniając
czynności wykluczenia Odwołującego w odniesieniu do części 3, 14 i 20 skupił się tylko i
wyłączenie na relacjach pomiędzy tymi częściami z odniesieniem ich do tożsamości osób
przedstawionych jako ekspertów, liczebności zespołu oraz braku doświadczenia Odwołującej
p. A.H. (wskazanej jako eksperta merytorycznego i metodologicznego) przy realizacji tego
typu projektów.

Podstawy, na których oparł swoją decyzję Zamawiający, znajdują jedynie częściowe
potwierdzenie w dokumentacji postępowania. Stąd też Izba w całości uwzględniła zarzut art.
92 ust. 1 ustawy Pzp odnoszący się do formalnej strony czynności wykluczenia wykonawcy z
postępowania. Izba za racjonalne założenie przyjęła jednak, choć powyższe nie znalazło
wprost odzwierciedlenia w uzasadnieniu dokonanej czynności, że Zamawiający mógł
kierować się w ramach podjętej decyzji okolicznością pozostawania Odwołującej
pracow
nikiem Zamawiającego.

Tym samym oceniając działania Zamawiającego przez pryzmat zasad racjonalnego
rozumowania, przy uwzględnieniu faktu zatrudnienia Odwołującej u Zamawiającego na pełen
etat, jak również mając na uwadze treść oferty złożonej przez Odwołującą Izba uznała, że
odwołanie zasługuje jedynie na częściowe uwzględnienie. W ocenie Izby Zamawiający miał
prawo, w kontekście regulacji art. 22d ust. 2 ustawy Pzp, powziąć wątpliwości, co do
faktycznych możliwości Odwołującej do zrealizowania wszystkich 4 części zamówienia,
wobec których oferta Odwołującej została uznana za najkorzystniejszą, w zadeklarowanych
w ofercie terminach. Izba oceniając te okoliczności w części przychyliła się do argumentacji
Zamawiającego i Przystępującego, że może istnieć konieczność organizowania spotkań z
przedstawicielami Zamawiającego w toku realizacji zamówienia. Organizacja tego typu
spotkań wynika choćby z charakteru przedmiotu zamówienia, roli Zamawiającego w ramach
Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji, jak również metodologii pracy nad opracowaniem i
wdrożeniem poszczególnych kwalifikacji, i ostatecznie z rodzaju osób (ekspertów), których
udział w realizacji przedmiotu zamówienia Zamawiający uznał w treści SIWZ za konieczny.
Jednakże Izba w części podzieliła również argumentację Odwołującej o braku konieczności
takich spotkań, co do eksperta metodycznego. Rolą tego eksperta będzie bowiem korekta
językowej strony opisu kwalifikacji, co wynika z wymagań Zamawiającego, co do tej osoby
(dosł. osoby mającej doświadczenie w opisie kwalifikacji językiem efektów uczenia się w
ramach wdrażania Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji lub udokumentowane
doświadczenie w tworzeniu tekstów z wykorzystaniem języka efektów uczenia się lub
efektów kształcenia (w Polsce po 2012 r.), w tym np.: w pracy jako autor podstaw
programowych lub standardów kompetencji zawodowych lub sylabusów na uczelniach


wyższych lub tworzeniu modeli kompetencyjnych), która to czynność może zostać
zrealizowana przez pracę z samym tekstem bez konieczności organizowania jakichkolwiek
spotkań, czy to z przedstawicielami środowiska danej branży, którego dotyczy dana
kwalifikacja, czy też z przedstawicielami samego Zamawiającego. W tym ostatnim wypadku,
ewentualne kontakty mogą ograniczyć się do korespondencji elektronicznej realizowanej
(wysyłanej i odbieranej) przez Odwołującą po godzinach Jej pracy u Zamawiającego.

Jednakże takiego sposobu pracy nie można odnosić do zadań eksperta merytorycznego,
którego zadaniem jest właśnie opracowanie trzonu opisu kwalifikacji z uwzględnieniem
potrzeb, zarówno rynku i podmiotów trzecich (podmiotów zgłaszających zapotrzebowanie na
kwalifikację), jak również w drodze współpracy z przedstawicielami Zamawiającego.
Powyższe założenie wynika nie tylko z roli tego eksperta, lecz również zostało wykazane
przez Przystępując dowodem złożonym wraz z pismem z dnia 05.12.2018 roku,
zawierającym korespondencję z przedstawicielem Zamawiającego z dnia 26.11.2018 roku i
wskazującym, że takie spotkania odbyły się jeszcze przed sporządzeniem wstępnej wersji
kwalifikacji.

Mając na uwadze powyższe oraz treść oferty Odwołującej, gdzie dla części 3 (pisanie i
redagowanie teksów informacyjnych, marketingowych, regulacyjnych, wewnętrznych oraz
prowadzenie rozmów telefonicznych i internetowych przez pracowników instytucji
bankowych) Pani A.H.
została wskazana zarówno jako ekspert merytoryczny, jak również
jako ekspert metodyczny
– czynności eksperta merytorycznego będą kolidowały z
obowiązkami wynikającymi ze stosunku pracy. Brak jest bowiem po stronie Odwołującej
dowodów, że taka kolizja nie wystąpi lub że uzyskała Ona zgodę Zamawiającego na taki
sposób równoległej współpracy. Przedstawienie w tym zakresie dowodów ciążyło na
Odwołującej zgodnie z rozkładem ciężaru dowodu wyłaniającym się z treści art. 190 ust. 1
ustawy Pzp. Analogiczna sytuacja ma miejsce w zakresie części 14 zamówienia (tworzenie i
redagowanie pism użytkowych, pisanie i redagowanie umów, prowadzenie rozmów z
klientami, pisanie i redagowanie tekstów informacyjnych oraz występy publiczne dla
pra
cowników urzędów publicznych, instytucji administracji publicznej i kancelarii prawnych).
W tym wypadku Pani A.H.
również została wskazana jako ekspert merytoryczny oraz
metodyczny.
Odmienna sytuacja ma miejsce w odniesieniu do części 20 zamówienia. W zakresie tej
części, obejmującej kwalifikacje odnoszące się do posługiwania się głosem, kształcenia
prawidłowej dykcji i polszczyzny dla osób, dla których głos i mówienie jest narzędziem pracy,
w tym również autoprezentacji osób, których głos i mówienie są narzędziem pracy oraz

posługiwanie się przez te osoby polszczyzną zgodnie z zasadami etykiety językowej,
ekspertem merytorycznym jest Pani M.M. .

Stąd też Izba, mając na uwadze przesłanki, jakimi kierował się, i mógł obiektywnie kierować
się Zamawiający, przy wykluczeniu Odwołującej z postępowania przy zastosowaniu art. 22d
ust. 2 ustawy Pzp, jak również dokonane w toku postępowania dowodowego ustalenia
faktyczne, w tym stanowiska Stron i Uczestnika postępowania za zasadny uznała zarzut
odnoszący się do części 20 zamówienia.
Dokonując powyższej oceny sytuacji istniejącej na moment dokonania przez Zamawiającego
zaskarżonej czynności Izba, mając na uwadze treść art. art. 191 ust. 2 ustawy Pzp,
uwzględniła również okoliczność, wynikającą z oświadczenia Zamawiającego złożonego na
rozprawie mającej miejsce w dniu 17.12.2018 r., że Odwołująca w zakresie udzielonego Jej
zamówienia w zakresie części 18 przedstawiła w terminie wstępny zarys opisu kwalifikacji.
Mając na uwadze powyższe Izba uznała, że odwołanie zasługiwało w części na
uwzględnienie, co znalazło swój wyraz w sentencji niniejszego orzeczenia.

W związku z powyższym, na podstawie art. 192 ust. 1 ustawy Pzp, orzeczono jak w
sentencji.
Zgodnie bowiem
z treścią art. 192 ust. 2 ustawy Pzp Izba uwzględnia odwołanie,
jeżeli stwierdzi naruszenie przepisów ustawy, które miało wpływ lub może mieć istotny wpływ
na wynik postępowania o udzielenie zamówienia. Potwierdzenie części zarzutów
wskazanych w odwołaniu powoduje, iż w przedmiotowym stanie faktycznym została
wypełniona hipoteza normy prawnej wyrażonej w art. 192 ust. 2 ustawy Pzp.

O kosztach postępowania odwoławczego orzeczono na podstawie art. 192 ust. 9 i 10
ustawy Pzp, tj. stosownie do wyniku postępowania, z uwzględnieniem postanowień
rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie wysokości i
sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu
odwoławczym i sposobu ich rozliczania (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2972)
zmienionego rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 stycznia 2017 r.
zmieniającego rozporządzenie w sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od
odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania
(Dz. U. z 2017 r., poz. 47), w tym w szcze
gólności § 5 ust. 4.

Przewodniczący:


……………………


Wcześniejsze orzeczenia:

Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie