eGospodarka.pl

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO2018 › Sygn. akt: KIO 2061/18
rodzaj: WYROK
data dokumentu: 2018-11-02
rok: 2018
sygnatury akt.:

KIO 2061/18

Komisja w składzie:
Przewodniczący: Aneta Mlącka Członkowie: Izabela Niedziałek – Bujak, Katarzyna Odrzywolska Protokolant: Marcin Jakóbczyk

po rozpoznaniu
na rozprawie w dniach 22 i 31 października 2018 r. odwołania wniesionego
do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 08 października 2018 r. przez wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Konsorcjum: Constructions
Industrielles de la Méditerranée S.A., CNIM Poznań Sp. z o.o., PORR S.A.
w
postępowaniu
prowadzonym
przez
Zamawiającego
Miejskie
Przedsiębiorstwo
Oczyszczania w m.st. Warszawie sp. z o.o.


przy udziale Wykonawcy Shanghai Electric Group Company Limited, Xing Yi Road 8,
30/F Shanghaj

zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego o sygn. akt:
2061/18 po stronie Z
amawiającego


orzeka:

1.
uwzględnia odwołanie i nakazuje Zamawiającemu unieważnienie czynności
wyboru oferty Wykonawcy Shanghai Electric Group Company Limited i
nakazuje wykluczenie tego
Wykonawcy z postępowania

2.
kosztami postępowania obciąża Zamawiającego Miejskie Przedsiębiorstwo
Oczyszczania w m.st. Warszawie sp. z o.o.
i
2.1.
zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 20 000 zł 00 gr
(
słownie: dwadzieścia tysięcy złotych zero groszy)
uiszczoną przez Odwołującego
-
wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Konsorcjum:
Constructions Industrielles de la Méditerranée S.A., CNIM Poznań Sp. z o.o.,
PORR S.A.

tytułem wpisu od odwołania,
2.2.
zasądza od Odwołującego wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia Konsorcjum: Constructions Industrielles de la Méditerranée S.A.,
CNIM Poznań Sp. z o.o., PORR S.A.
na rzecz Zamawiającego Miejskie
Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m.st. Warszawie sp. z o.o.
kwotę 49703,68 gr
(słownie: czterdzieści dziewięć tysięcy siedemset trzy złote sześćdziesiąt osiem
groszy)
stanowiącą koszty postępowania odwoławczego poniesione z tytułu kosztów
strony w post
aci wynagrodzenia pełnomocnika oraz tłumaczenia dokumentów.

Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. -
Prawo zamówień
publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1986) na niniejszy wyrok - w terminie 7 dni od dnia jego
doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej
do Sądu Okręgowego w Warszawie.


Przewodniczący: ……………………………..

Członkowie:
……………………………...

………………………………

Sygn. akt: KIO 2061/18

UZASADNIENIE

Zamawiający Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m.st. Warszawie sp. z o.o.
prowadzi postępowanie, którego przedmiotem jest „Zaprojektowanie i rozbudowa Instalacji
Termicznego Przekształcania Odpadów na terenie Zakładu Unieszkodliwiania Stałych
Odpadów Komunalnych (ZUSOK) w Warszawie”. Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane
zostało w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 23 maja 2017 r., pod numerem 2017/S
098-193065.
Odwołujący Constructions Industrielles de la Mediterranee S.A., CNIM Poznań sp. z o.o.,
PORR S.A. wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wnieśli odwołanie, w którym
zarzucili Zamawiającemu naruszenie: art. 24 ust. 1 pkt 12 Pzp w zw. z 22 ust. 1 pkt 2 Pzp
oraz art. 25a ust. 1 Pzp poprzez zaniechanie wykluczenia SEPC z Postępowania z uwagi na
niespełnienie przez tego wykonawcę warunków udziału w Postępowaniu, określonych w pkt.
6.13.1 A i B IDW; art. 24 ust. 1 pkt 16 i 17 Pzp poprzez zaniechanie uznania, że w niniejszej
sprawie zmaterializowały się przesłanki, o których mowa w tych przepisach, gdy tymczasem
SEPC przedstawił nieprawdziwe, wprowadzające w błąd informacje odnośnie
doświadczenia, które pozwoliły temu wykonawcy spełnić warunki udziału w Postępowaniu; a
w konsekwencji: art. 7 ust. 1 Pzp poprzez przeprowadzenie Postępowania w sposób
niezapewniający zachowania uczciwej konkurencji, równego traktowania wykonawców,
proporcjonalności i przejrzystości.
Odwołujący wniósł o nakazanie Zamawiającemu unieważnienia czynności badania i oceny
spełnienia warunków udziału w Postępowaniu; powtórzenie czynności badania i oceny w
zakresie spełnienia warunków udziału w Postępowaniu; wykluczenia wykonawcy Shanghai
Electric Power Corporation Co Ltd. dalej, jako: SEPC z Postępowania; dopuszczenie i
przeprowadzenie dowodów załączonych do odwołania lub przedstawionych na rozprawie na
okoliczności wskazane w uzasadnieniu pisemnym bądź ustnym; zasądzenie od
Zamawiającego na rzecz Odwołującego kosztów postępowania odwoławczego, w tym
kosztów zastępstwa procesowego, według norm przewidzianych przepisami prawa zgodnie z
fakturą przedstawioną na rozprawie.

W Post
ępowaniu Zamawiający przewidział zastosowanie art. 24aa ust. 1 Pzp, zgodnie z
którym w przypadku postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
zamawiający może najpierw dokonać oceny ofert, a następnie zbadać czy wykonawca,
którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spełnia
warunki udziału w postępowaniu.
Zamawiający poinformował Odwołującego o odrzuceniu jego oferty. Jako podstawę prawną
wskazano art. 89 ust. 1 pkt 2 oraz pkt 6 Pzp. Poprzez odwołanie z dnia 19 lutego 2018 r.
czynność ta została zakwestionowana przez Odwołującego. Wyrokiem z dnia 6 marca 2018
r. (sygn. KIO 302/18) Krajowa Izba Odwoławcza uwzględniła odwołanie.
6 kwietnia 2018 r. Odwołujący wniósł odwołanie w zakresie zaniechania odtajnienia części
niejawnej wyjaśnień SEPC w zakresie rażąco niskiej ceny wskazując, że nie zostały
wykazane przesłanki, o których mowa w art. 11 ust. 4 UZNK uzasadniające objęcie str. 21-
144 Wyjaśnień tajemnicą przedsiębiorstwa. Postanowieniem z dnia 18 kwietnia 2018 r.
(sygn. KIO 659/18) Izba odrzuciła odwołanie, kwestionujące zaniechanie odtajnienia przez
Zamawiającego Wyjaśnień, wskazując na jego spóźniony charakter.
27 kwietnia 2018 r. Zamawiający zamieścił na swojej stronie internetowej Ranking ofert
zgłoszonych w Postępowaniu oraz przesłał pocztą elektroniczną Odwołującemu pismo z dnia
26 kwietnia 2018 r. zawierające zestawienie ofert. Kierując się zasadą jawności
postępowania, Zamawiający poinformował o punktacji przyznanej poszczególnych ofertom.
Zgodnie z Rankingiem ofert pierwsze miejsce zajmuje SEPC (100,00 pkt), drugie miejsce
Konsorcjum Astaldi (68,41 pkt), natomiast trzecie miejsce Odwołujący (54,90 pkt).
Decyzja Zamawiającego o sklasyfikowaniu ofert na poszczególnych miejscach została
zakwestionowa
na przez Odwołującego oraz konsorcjum Astaldi poprzez wniesienia
odwołania do Izby. Wyrokiem z dnia 22 czerwca 2018 r. (sprawa o sygn. KIO 931/18, KIO
935/18) Izba oddaliła oba odwołania.
Pismem z dnia 27 lipca 2018 r. Zamawiający, działając w trybie, o którym mowa w art. 26
ust. 3 i 4 Pzp, wezwał wykonawcę SEPC do złożenia uzupełnień oraz wyjaśnień, m. in.
wskazując na wątpliwości w zakresie spełniania przez SEPC warunku w zakresie
doświadczenia wymaganego od wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia. Do
wezwania tego SEPC ustosunkował się pismem z dnia 27 lipca 2018 roku.
27 września 2018 r. Zamawiający poinformował o wyborze najkorzystniejszej oferty, za którą
uznana została ta złożona przez SEPC.

11.1.
NIESPEŁNIENIE PRZEZ SEPC WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

W ocenie Odwołującego, Zamawiający naruszył wskazane powyżej przepisy Pzp poprzez
zaniechanie wykluczenia SEPC z uwagi na fakt, że wykonawca ten nie wykazał spełnienia
warunków udziału w Postępowaniu określonych w pkt. 6.13.1 IDW dotyczących wiedzy i
doświadczenia niezbędnego do realizacji zadania będącego przedmiotem Postępowania.
Zgodnie z treścią pkt 6.13.1 IDW, wykonawca musiał wykazać się wiedzą i doświadczeniem
tj.,
Wykonawca wykaże, w okresie ostatnich 7 (siedmiu) lat przed upływem terminu składania
ofert, a jeżeli okres prowadzenia jest krótszy, w tym terminie, wykonał należycie co najmniej
2 zamówienia polegające na wykonaniu projektu budowlanego oraz wykonawczego co
najmniej dla branży technologicznej i konstrukcyjnej dla budowy instalacji termicznego
przekształcania odpadów komunalnych o wydajności nie niższej niż 90 000 Mg/rok, w skład
której wchodziły min.:
-
segment spalania i odzysku energii, obejmujący co najmniej palenisko rusztowe, parowy
kocioł odzyskowy,
- segment wytwarzani
a i wyprowadzenia energii elektrycznej i cieplnej obejmujący co
najmniej turbinę parową, generator i wymiennik ciepłowniczy,
- instalacja oczyszczania spalin, oraz/i
-
Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 7 (siedmiu) lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia jest krótszy, w tym terminie, wykonał należycie co
najmniej 2 zamówienia polegające na wykonaniu budowy (obejmującej roboty budowlane,
dostawy oraz kompleksowe wykonanie i uruchomienie zakończone przejęciem do
eksploatacj
i) instalacji termicznego przekształcania odpadów komunalnych o wydajności nie
mniejszej niż 90 000 Mg/rok w skład której wchodziły min.:
-
segment spalania i odzysku energii, obejmujący co najmniej palenisko rusztowe, parowy
kocioł odzyskowy,
- segment wy
twarzania i wyprowadzenia energii elektrycznej i cieplnej obejmujący co
najmniej turbinę parową, generator i wymiennik ciepłowniczy,
- instalacja oczyszczania spalin.
Wszystkie referencyjne inwestycje miały być wykonane w okresie ostatnich 7 lat.

W celu w
ykazania spełnienia powyższych warunków Wykonawca SEPC w JEDZ (Część IV:
Kryteria Kwalifikacji pkt C: Zdolność techniczna i zawodowa) oraz datowanym na dzień 18
maja 2018 r. Wykazie robót budowlanych, wskazał na realizację następujących inwestycji:
(a) Zak
ład Spalania Odpadów Qingdao Xiaojianxi,
(b) Centrum Obsługi Energii Odnawialnej LaoGang,
(c) Zakład Kompleksowego Zagospodarowania Odpadów Trwałych Shanghai Jinshan,
(d) Centrum Recyklingu Zasobów Wapna w Szanghaju.
Wykonawca SEPC nie określa, do której kategorii zamówień wymienionych w pkt. 6.13.1
IDW odnoszą się poszczególne projekty.

11.1.1.
Zakład Spalania Odpadów Qingdao Xiaojianxi
Odwołujący podniósł, że zarówno za zaprojektowanie, jak i wykonanie robót budowlanych w
Zakładzie Spalania Odpadów Qingdao Xiaojianxi odpowiedzialny był nie SEPC, lecz inny
podmiot - JFE Engineering
Corporation z siedzibą w Tokio. Znajduje to potwierdzenie w
informacjach umieszczonych na stronie internetowej JFE Engineering Corporation, gdzie
firma ta informuje o powierzonym jej w ramach niniejszej inwestycji zakresie prac:
„,JFE
Engineering
jest odpowiedzialne za dostawę głównych urządzeń do palenisk
typu
rusztowego, projekt podstawowy, rozruch, kotły odzysknicowe, urządzenia do oczyszczania
spalin i inne urządzenia". Na tę okoliczność Odwołujący przedstawił dowód: Wydruk ze
strony internetowej JFE Engineering Corporation.
SEPC nie był odpowiedzialny ani za projektowanie, ani za wybudowanie Zakładu Spalania
Odpadów Qingdao Xiaojianxi, a więc niesłusznie przypisuje sobie doświadczenie zdobyte w
ramach niniejszej inwestycji. Na okoliczność tę zwrócił uwagę Zamawiający w treści
Wezwania. Ponadto Odwołujący wskazał, że według ustaleń poczynionych przez
Zamawiającego, inwestorem w niniejszej inwestycji był Qingdao Environmental Renewable
Energy Corporation.
Odpowiadając na Wezwanie SEPC wskazał, że był generalnym wykonawcą inwestycji
polegającej na wybudowaniu Zakładu Spalania Odpadów Komunalnych Qingdao Xiaojianxi.
Jako dowód załączył dokument mający tę okoliczność potwierdzać, wystawiony dnia 18 lipca
2018 r. przez Oingdao Xiaojianxi Municipal
Waste Inceneration Power Plant. Jak zauważył
Odwołujący, jest to dokument o takiej samej treści (a nawet układzie graficznym) jak
referencje załączone do Wykazu z 18 maja 2018 roku. Jedyna różnica to data jego
wystawienia oraz wskazanie daty odbioru końcowego.
Tym samym, w ocenie Odwołującego Wykonawca SEPC nie doprowadził do rozwiania
wątpliwości Zamawiającego. Wyjaśnienia Wykonawcy SEPC nie wnoszą do wiedzy
Zamawiającego nic, poza oświadczeniem, któremu z oczywistych względów (jest to
oświadczenie podmiotu zainteresowanego rozstrzygnięciem wątpliwości na jego korzyść)
przypisać należy niską wiarygodność. Skoro więc Zamawiający uzyskał od SEPC jedynie
oświadczenie oraz dokument identyczny z tym, któremu wcześniej nie dał wiary, to
twierdzenie o rozwianiu wątpliwości Zamawiającego jest nieuprawnione.
Odwołujący wskazał także, że Wykonawca SEPC w treści udzielonych wyjaśnień nie
zaprzeczył stwierdzeniu Zamawiającego.
Zgodnie z treścią pkt. 6.13.1 IDW wykonawcy mieli wykazać się wykonaniem zamówienia
obejmującego dostawy. Elementy, na które wskazał Zamawiający w treści Wezwania mają
kluczowy charakter i determinują spełnienie warunku udziału w Postępowaniu. Odwołujący
podkreślił, że Wykonawca SEPC w żaden sposób nie kwestionuje faktu wykonania instalacji
w zakresie paleniska rusztowego oraz systemów kontroli przez inny podmiot (JFE
Engineering Corporation). Tym samym prawidłowa interpretacja złożonych wyjaśnień
powinna skłonić Zamawiającego do uznania, że SEPC nie spełnił warunku udziału w
Postępowaniu.
Argumentem przemawiający za stanowiskiem SEPC nie może być sprawowanie przez ten
podmiot funkcji generalnego wykonawcy w ramach referencyjnej inwestycji (co w żaden
sposób nie było kwestionowane). Zgodnie bowiem z aktualnym orzecznictwem Trybunału
Sprawiedliwości Unii Europejskiej oraz Izby wykonawca może przypisać sobie
doświadczenie z realizacji danej inwestycji jedynie w takim zakresie, w jakim samodzielnie
go realizował.
W kontekście niniejszego zarzutu zdaniem Odwołującego, istotny jest wyrok Trybunału
Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 4 maja 2017 r.
Ponadto Odwołujący wskazał, że analizowany obiekt nie produkuje energii cieplnej więc nie
spełnia wymagania polegającego na tym, aby w jego skład wchodził segment wytwarzania i
wyprowadzenia energii elektrycznej i cieplnej obejmujący co najmniej turbinę parową,
generator i wymiennik ciepłowniczy w zakresie obejmującym wytwarzanie energii cieplnej.
Okoliczność braku produkcji energii cieplnej znajduje potwierdzenie zarówno w
przywoływanych dokumentach, jak i treści referencji składanych przez SEPC. W zakładzie
zainstalowane turbiny parowe Model: N15-3.8 - kondensacyjna, produkcji Qingdao Jieneng
Steam Turbinę Group Co., Ltd
Oznacza to
zdaniem Odwołującego, że bez znaczenia z punktu widzenia spełnienia
warunku, o którym mowa w pkt. 6.13.1 A i B IDW jest to, że referencyjna inwestycja
obejmowała swoim zakresem wykonanie paleniska rusztowego czy systemów kontroli
spalania, skoro odpowiedzialny był za to w całości inny podmiot. Tym samym SEPC nie
wyka
zał spełnienia warunku udziału w Postępowaniu.

11.1.2.
Centrum Obsługi Energii Odnawialnej LaoGang
Odwołujący wskazał, że w zakresie drugiego spośród referencyjnych projektów, którym
posługuje się Wykonawca SEPC - Centrum Obsługi Energii Odnawialnej LaoGang, część
zamówienia, która jest kluczowa w kontekście oceny spełnienia warunku udziału w
Postępowaniu (zaprojektowanie, realizacja takich elementów jak ruszt, kocioł, instalacja
oczyszczania spalin, dostawa kluczowych ko
mponentów, montaż, uruchomienie) wykonana
została przez Hitachi Zosen Corporation, co potwierdzają ogólnodostępne dokumenty.
W treści Wezwania Zamawiający zwrócił uwagę, że z posiadanych dokumentów wynika, że
zakres robót obejmujący projekt, ruszt, kocioł, oczyszczanie spalin, dostawę kluczowych
komponentów, montaż, uruchomienie i nadzór wykonał innych podmiot (Hitachi Zosen
Corporation).
Również w tym przypadku Wykonawca SEPC stwierdził, że był generalnym
wykonawcą, na dowód czego przedłożył dokument z 18 lipca 2018 roku (przygotowany w
takim samym formacie i o takiej samej treści jak dokument odnoszący się do wcześniej
omawianej inwestycji).
Jednocześnie SEPC nie kwestionuje, że Hitachi Zosen Corporation
wykonało wskazywany w treści Wezwania zakres prac.
O
dwołujący zauważył, że argumentacja SEPC sprowadza się do próby przekonania
Zamawiającego jakoby wskazywany przez Zamawiającego projekt (realizowany przez
Hitachi Zosen Corporation) był inną inwestycją od tej, na którą zwrócił uwagę w wezwaniu
Zamawiający. Tymczasem w ocenie Odwołującego jest to sama inwestycja, obejmująca
budowę Centrum Obsługi Energii Odnawialnej LaoGang. Kolejna faza budowy tego obiektu
(o której wspomina SEPC) jest obecnie na etapie realizacji, co można zweryfikować na
stronie interneto
wej jednego z podmiotów w nią zaangażowanych pod adresem:
https://www.mhi.eom/news/story/1706152067.html
.
Ponadto Odwołujący wskazał, że obiekt ten nie produkuje energii cieplnej, więc nie spełnia
wymagania polegającego na tym, aby w jego skład wchodził segment wytwarzania i
wyprowadzenia energii elektrycznej i cieplnej obejmujący co najmniej turbinę parową,
generator i wymiennik ciepłowniczy w zakresie obejmującym wytwarzanie energii cieplnej.
Okoliczność braku produkcji energii cieplnej znajduje potwierdzenie zarówno w
przywoływanych dokumentach, jak i treści referencji składanych przez SEPC.
Wobec powyższego, zdaniem Odwołującego, w odniesieniu do tej inwestycji zastosowanie
znajdzie podnoszon
a argumentacja o braku podstaw do przyznania, że to SEPC może
posługiwać się doświadczeniem obejmującym zakres prac wskazany w treści Wezwania na
potrzeby spełnienia warunku, o którym mowa w pkt. 6.13.1 A i B IDW. Analogicznie jak w
przypadku inwestycji, o
której mowa powyżej, również w tym przypadku Zamawiający
powinien był uznać, że jego wątpliwości nie zostały rozwiane lecz potwierdziły się.

Zakład Kompleksowego Zagospodarowania Odpadów Trwałych Shanghai Jinshan
Zdaniem Odwołującego, za zaprojektowanie i budowę jedynego w dystrykcie Jinshan
zakładu termicznego unieszkodliwiania odpadów komunalnych (Shanghai Jinshan municipal
solid waste incineration for Power Generation
Project) odpowiedzialna była firma JFE
Engineering
Corporation z siedzibą w Tokio.
W
treści Wezwania Zamawiający podzielił się z Wykonawcą SEPC wątpliwościami odnośnie
tego, który podmiot faktycznie realizował przedmiotowe zamówienie (zgodnie z informacjami,
którymi dysponował Zamawiający była to firma SITA Waste Services Company Limited).
Jednocześnie w Wezwaniu Zamawiający wskazał na udział w realizacji przedmiotowego
zamówienia firmy JFE Engineering Corporation. Do tych wątpliwości Wykonawca SEPC w
ogóle się nie odniósł. Z informacji posiadanych przez Odwołującego to właśnie ten podmiot
odpowiedzialny był za realizację tego zamówienia.
Odwołujący wskazał także, że obiekt ten nie produkuje energii cieplnej więc nie spełnia
wymagania polegającego na tym, aby w jego skład wchodził segment wytwarzania i
wyprowadzenia energii elektrycznej i ci
eplnej obejmujący co najmniej turbinę parową,
generator i wymiennik ciepłowniczy w zakresie obejmującym wytwarzanie energii cieplnej.
Okoliczność braku produkcji energii cieplnej znajduje potwierdzenie zarówno w
przywoływanych dokumentach, jak i treści referencji składanych przez SEPC. Również w
tym przypadku, zdaniem Odwołującego, Zamawiający nie powinien więc uznać, że warunek
określony w pkt. 6.13.1 A i B IDW został spełniony.

11.1.3.
Centrum Recyklingu Zasobów Wapna w Szanghaju EPC
Odwołujący wskazał, że w przypadku tej inwestycji to nie Wykonawca SEPC, lecz inny
wykonawca (Hitachi Zosen Corporation) odpowiedzialny był za zaprojektowanie oraz
realizację kluczowych elementów referencyjnego zamówienia (takich jak projekt podstawowy
procesu spalania i oczyszczania
spalin, dostawę kluczowych komponentów - palenisk
rusztowych, oraz nadzór nad pracami montażowymi i uruchomieniem).
Ponownie O
dwołujący zauważył, że inwestycja wskazana nie jest inną inwestycją od tej,
którą faktycznie zrealizował SEPC (o czym świadczyć ma rzekomo inny podmiot
zamawiający (Shanghai Liming Resources Reuse Co., Ltd, a nie Shanghai Liming
Resources Recycling Co. Ltd).
Odwołujący podkreślił, że ponad wszelką wątpliwość mamy
do czynienia z tym samym obiektem, o czym świadczą:
a) lokalizacja obiektu - Shanghai Liming Resource Reuse Center: Pudong New Area,
Shanghai, People's Republic of China;
b) parametry obiektu: 4 linie x 500 t/d;
moc wyjściowa 40 MWe;
c) architektura obiektu i termin przekazania do eksploatacji (2014 r.).
Również w tym przypadku Odwołujący wskazał, że obiekt nie produkuje energii cieplnej więc
nie spełnia wymagania polegającego na tym, aby w jego skład wchodził segment
wytwarzania i wyprowadzenia energii elektrycznej i cieplnej obejmujący co najmniej turbinę
parową, generator i wymiennik ciepłowniczy w zakresie obejmującym wytwarzanie energii
cieplnej. Okoliczność braku produkcji energii cieplnej znajduje potwierdzenie zarówno w
przywoływanych dokumentach, jak i treści referencji składanych przez SEPC. Oznacza to, że
ewentualny
udział SEPC w realizacji tego projektu nie może obejmować kluczowego zakresu
wymagań IDW w zakresie pkt 6.13.1 A i B IDW (z uwagi na zakres udziału Hitachi Zosen
Corporation).

Odwołujący stwierdził, że w odniesieniu do wszystkich czterech inwestycji Zamawiający nie
uzyskał od SEPC informacji pozwalających uznać, że jego wątpliwości były niesłuszne.
Wykonawca SEPC w kluczowych kwestiach (udział innych podmiotów w realizacji
zamówienia) nie kwestionuje ustaleń Zamawiającego. Z niezrozumiałych przyczyn
Zamaw
iający zdecydował się zignorować te okoliczności, gdy tymczasem wzięcie ich pod
uwagę powinno skłonić go do konstatacji, że SEPC nie potwierdził spełnienia warunków
udziału w Postępowaniu i powinien zostać wykluczony.
Ponadto O
dwołujący podkreślił, że zarówno na etapie przedkładania Zamawiającemu
dokumentów w odpowiedzi na wezwanie w trybie, o którym mowa w art. 26 ust. 1 Pzp, jak i
na etapie wyjaśnień SEPC posługuje się „referencjami” zbudowanymi w oparciu o ten sam
wzór, różniący się jedynie wskazaniem inwestycji. Dokumenty te niewątpliwie sporządzone
zostały w celu przedłożenia na potrzeby Postępowania. O ich wartości dowodowej świadczy
również ten sam błąd, który pojawił się w trzech (na cztery) referencjach złożonych 18 maja
2018 r., który dotyczył możliwości wykonania referencyjnego zamówienia w krótkim czasie
(na zwrócił uwagę Zamawiający w Wezwaniu).
Odwołujący zwrócił także uwagę, że wszystkie cztery dokumenty na obecnym etapie
podpisane zostały przez zupełnie inne osoby (mimo że pierwotne referencje wystawione
zostały raptem rok wcześniej). Zgodnie z informacjami przekazanymi przez SEPC nowe
dokumenty podpisały osoby zajmujące się tzw. utrzymaniem, co należy rozumieć jako osoby
kierujące działami odpowiedzialnymi za bieżące remonty i usuwanie awarii. Okoliczność ta
powoduje powstanie wątpliwości co do ich wiedzy na temat procesu realizacji
przedmiotowych przedsięwzięć, których przygotowanie i realizacja miała miejsce co najmniej
kilka lat wcześniej.

II.2.
ZANIECHANIE
WYKLUCZENIA
SEPC
Z
UWAGI
NA
WPROWADZENIE
ZAMAWIAJĄCEGO W BŁĄD

W ocenie Odwołującego, przedstawiając Zamawiającemu informacje nieprawdziwe, mające
znaczenie z punktu widzenia spełnienia warunków udziału w Postępowaniu (a więc i całego
Postępowania) Wykonawca SEPC doprowadził do ziszczenia się przesłanek, o których
mowa w art. 24 ust. 1 pkt 16 i 17 Pzp. W ślad za tym Zamawiający powinien wykluczyć
SEPC z Postępowania również w oparciu o te przepisy.
W przypadku dyspozycji art. 24 ust. 1 pkt 16 Pzp niezbędne jest zaistnienie stanu
dokonanego,
tj. wywołanie sytuacji, w której „wykonawca poprzez przedstawienie informacji
wywołał w świadomości zamawiającego fałszywe wyobrażenie o rzeczywistości’.

Z odmienną sytuacją mamy do czynienia w art. 24 ust. 1 pkt 17 Pzp, gdzie ustawodawca nie
oczekuje wyw
ołania stanu „wprowadzenia w błąd”, lecz nakazuje sankcjonować już
„przedstawienie informacji wprowadzających w błąd”. Istotą „błędu”, o którym mowa w
analizowanym przepisie, jest więc próba wykreowania u zamawiającego przekonania, iż
dana okoliczność/zdarzenie miały miejsce, podczas gdy w rzeczywistości tak nie było.
Oczywiste jest przy tym, że do takiego stanu doprowadzić musi swoim działaniem
wykonawca poprzez przedstawienie nieprawdziwej informacji, która stała się (lub mogła się
stać) źródłem błędnego przekonania zamawiającego o danej okoliczności/zdarzeniu.
Warunkiem zaistnienia stanu błędu po stronie zamawiającego jest podanie przez wykonawcę
informacji nieprawdziwych, nieodpowiadających rzeczywistości.
Jak dalej wskazał Odwołujący, jednym z przejawów staranności jest obowiązek
przedstawiania zamawiającemu informacji opartych na prawdzie, rzetelnych i znajdujących
odzwierciedlenie w faktach. Tylko w takim przypadku możliwe jest bowiem zadośćuczynienie
podstawowemu celowi, jaki przyświeca regulacjom Pzp, jakim jest wybór oferty złożonej
przez wykonawcę gwarantującego prawidłowe wykonanie zamówienia finansowanego ze
środków publicznych.

Izba ustaliła, że brak jest podstaw do odrzucenia odwołania.

Uwzględniając dokumentację z przedmiotowego postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego, jak również biorąc pod uwagę stan sprawy na chwilę
zamknięcia rozprawy, oświadczenia, stanowiska i dowody Stron i uczestnika
postępowania złożone w trakcie rozprawy, Izba ustaliła i zważyła, co następuje.


Izba stwier
dziła, że Odwołujący legitymuje się uprawnieniem do wniesienia odwołania,
zgodnie z art. 179 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

W treści wykazu złożonego przez Przystępującego w celu wykazania spełnienia warunków
udziału w postępowaniu Przystępujący przedstawił informację, że zrealizował zamówienie
obejmujące zakres: wykonanie budowy (obejmującej roboty budowlane, dostawy oraz
kompleksowe wykonanie i uruchomienie zakończone przejęciem do eksploatacji) instalacji
termicznego przekształcania odpadów komunalnych, w tym m. in. 1) segment spalania i
odzysku energii obejmujący palenisko rusztowe, parowy kocioł odzyskowy, generator turbiny
2x150MW oraz 2) segment wytwarzania i wyprowadzania energii elektrycznej i cieplnej
obejmujący turbinę parową, generator i wymiennik ciepłowniczy oraz 3) instalacja
oczyszczania spalin
. Przystępujący wskazał na kompleksową realizację inwestycji.
Przystępujący wskazał podmiot, na rzecz którego zostało wykonane zamówienie: Qingdao
Xiaojianxi Municipal Waste Incineration Power Plant.
Nadto Przystępujący przedstawił
wykaz, w którym wskazał , że kompleksowo zrealizował inwestycję, która obejmowała prace
projektowe, które obejmowały m.in. wykonanie projektu budowlanego oraz wykonawczego
dla branży technologicznej i konstrukcyjnej dla budowy i instalacji termicznego
przekształcania odpadów komunalnych. Tu również wskazano jako podmiot, na rzecz
którego zamówienie zostało zrealizowane Qingdao Xiaojianxi Municipal Waste Incineration
Power Plant.
Zamawiający zwrócił się do Wykonawcy SEPC o wyjaśnienie treści oferty na podstawie art.
26 ust. 3 i 26 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamawiający w piśmie
skierowanym do wykonawcy wskazał, że według wiedzy Zamawiającego, instalację w
zakresie paleniska rusztowego oraz systemów kontroli spalania dostarczył oraz
zaprojektował podmiot JFE Engineering Corporation. Zamawiający poprosił o wyjaśnienie, w
jakim charakterze Wykonawca realizował przedmiotową inwestycję, czy był generalnym
wykonawcą robót, czy podwykonawcą. Zamawiający wyjaśnił także że ustalił, że inwestorem
był Qingdao Environmental Renewable Energy Corporation. Zamawiający poprosił o
potwierdzenie, czy Wykonawca realizował umowę bezpośrednio na rzecz Inwestora i kto był
inwestorem. Zamawiający poprosił także o uściślenie, jaką rolę pełnił w tym projekcie JFE
Engineering Corporation.

Przystępujący w odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego wyjaśnił, że wykonał zamówienie
polegające na wybudowaniu Zakładu Spalania Odpadów Komunalnych Qingdao Xiaojianxi w
charakterze generalnego wy
konawcy robót, o czym zaświadcza referencja złożona
18.05.2018r., jak i jej aktualne potwierdzenie z dnia 18.07.2018 r. Dalej wyjaśnił, że Qingdao
Xiaojianxi Municipal Waste I
nceneration Power Plant posiada Zakład spalania odpadów
komunalnych, jest podmiot
em, który dokonywał odbioru robót (uruchomienie i przekazanie
obiektu do eksploatacji) wykonanych przez SEPC oraz eksploatuje wybudowany obiekt, a
więc jest podmiotem na rzecz którego roboty te zostały wykonane w rozumieniu § 2 ust. 4
pkt 1)
rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów
dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie
zamówienia i stąd podmiot ten wystawił na rzecz SEPC poświadczenie należytego
wykonania tego zamówienia.
Przystępujący wskazał równocześnie, że w prawie chińskim nie występuje wskazana przez
Zamawiającego definicja „Inwestora” w rozumieniu art. 1 i art. 18 ustawy Prawo budowlane i
posługiwanie się tym pojęciem w odniesieniu do uczestników procesu budowlanego w
Chinach jest
niewłaściwe i mylące. Stąd też wskazywanie w dokumentach posiadanych
przez Zamawiającego na to, że określony podmiot był inwestorem w odniesieniu do
omawianej inwestycji wskazuje na ogólnikowy charakter tego materiału (reportaż/materiał
marketingow
y), który nie powinien być podstawą do formułowania wniosków przez
Zamawiającego (w szczególności, jeżeli jest to materiał dostarczony Zamawiającemu przez
Konsorcjum CNIM i wskazany w odwołaniu tego wykonawcy z dnia 7 maja 2018 r.). Nadto
pojęcie inwestora w rozumieniu ustawy Prawo budowlane nie występuje także w przepisach
ustawy Pzp i ponownie posługiwanie się tym pojęciem przez Zamawiającego Przystępujący
u
znał za niewłaściwe. Wyjaśnił także, że według posiadanej przez SEPC wiedzy podmiotem
zapewniającym finansowanie wykonania zamówienia oraz odpowiedzialnym za przekazanie
do eksploatacji Qingdao Xiaojianxi Municipal Waste Incenerati
on Power Plant był Shanghai
Environmental Group, zaś wskazany przez Zamawiającego podmiot Qingdao Environmental
Renewable En
ergy Corporation był spółką córką Shanghai Environmental Group, która
wykonywała funkcję doradczą i organizacyjną w toku angażowania i wykonywania prac przez
SEPC.
W ocenie Izby, przedstawione przez Odwołującego w odwołaniu zarzuty w odniesieniu do tej
inw
estycji okazały się zasadne. Przystępujący w żaden sposób nie zakwestionował faktu
wykonania instalacji w zakresie paleniska rusztowego oraz systemów kontroli przez inny
podmiot (JFE Engineering Corporation).
Izba podziela zatem stanowisko, że prawidłowa interpretacja złożonych wyjaśnień powinna
skłonić Zamawiającego do uznania, że Przystępujący nie spełnił warunku udziału w
Postępowaniu w tym zakresie. Skoro Zamawiający uzyskał od Przystępującego jedynie
oświadczenie oraz dokument identyczny z tym, któremu wcześniej nie dał wiary, to
twierdzenie o rozwianiu wątpliwości Zamawiającego jest nieuprawnione.

Odwołujący przedstawił natomiast szereg dowodów potwierdzających jego stanowisko. W
tym w szczególności dowód - Raport Walidacyjny dla inwestycji Qingdao.
Z punktu 2.2

Raportu Walidacyjnego wynika, że Zamawiającym (Project owner) jest spółka
Qingdao Environment Renewable Energy Co., Ltd. Informacja ta stoi to w sprzeczności z
oświadczeniem Przystępującego, jakoby właścicielem projektu był zakład - Qingdao
Xiaojianxi Municipal Waste Incineration Power Plant, albo aby podmiot Qingdao
Environmental Renewable Energy Corporation był spółką córką Shanghai Environmental
Group, która wykonywała funkcję doradczą i organizacyjną w toku angażowania i
wykonywania prac przez SEPC.
Na powyższe wskazuje także przedstawiony przez Odwołującego dowód, tj. dokument w
języku chińskim wraz tłumaczeniem na język polski - wyciąg ze strony
https://cdm.unfccc.int/Projects/DB/CEPREI_Cert1352256795.75/view z 19 października
2018
, w którym Komisja ds. Rozwoju Narodowego i Reformy Chińskiej Republiki Ludowej
wskazuje: „3. Qingdao Environement Renewable Energy Co, Ltd. zostaje niniejszym
upoważniona jako uczestnik z ramienia Chin do dobrowolnego uczestnictwa w inwestycji i jej
wykonania.”
Powyższe dowody jednoznacznie potwierdzają, że to właśnie podmiot Qingdao
Environmental Renewable Energy Corporation Ltd
był Zamawiającym dla realizacji
inw
estycji, na którą powołał się Przystępujący. Przedstawione zaś przez Przystępującego
referencje nie pochodziły od tego podmiotu.

Co więcej, w pkt 3.6.5.3 Raportu przedstawiona została tabela zawierająca zestawienie
głównych kontraktów zawartych w trakcie realizacji inwestycji Qingdao; m.in. ze spółką
Shanghai Power Erection No. 2 Company zawarta została umowa o generalne
wykonawstwo głównych robót budowlanych (pkt 1 i 2 tabeli); kontrakt na zakup linii spalarni
MSW od spółki JFE (pkt 3 tabeli); kontrakt na zakup paleniska oraz kotła od spółki Suzhou
Hailu Heavy Industry Co., Ltd. (pkt 4 tabeli); kontrakt na zakup parowej turbiny i generatora
od spółki Qingdao Jieneng Steam Turbine Co., Ltd (pkt 5 tabeli); umowa projektowa ze
spółką China Urban Construction Design & Research Institute (pkt 17 tabeli). Powyższe
wskazuje na okoliczność, że Przystępujący nie wykonywał głównych prac budowlanych.
Informacje
zawarte w treści Raportu o kilkudziesięciu innych umowach zawartych w celu
zrealizowania tej i
nwestycji nie oznacza, że Przystępujący wykonywał prace w charakterze
generalnego wykonawcy. Przede wszystkim raport wspomina, że były to jedynie dodatkowe
umowy, nie zaś podstawowe. Zatem nawet gdyby Przystępujący pełnił funkcję generalnego
wykonawcy tej
inwestycji, jego umowa zostałaby wymieniona w pierwszej kolejności, nie zaś
pominięta, lub wskazana jako dodatkowa.
Z przywołanego Raportu wynikają okoliczności, które świadczą o braku wykonania przez
Przystępującego robót, które ten wskazał w JEDZ jako posiadane doświadczenie i przeczą
przedstawionym przez Przystępującego referencjom. Skoro bowiem Raport jednoznacznie
wskazuje inny podmiot jako generalnego wykonawcę i nawet nie wspomina o udziale
przystępującego w tej inwestycji, to oznacza, że Przystępujący nie wykonywał prac, które
wskazał w JEDZ i nie był generalnym Wykonawcą tej inwestycji.
Z treści warunku opisanego w SIWZ wyraźnie wynikało, że Wykonawca powinien wykazać,
że w okresie ostatnich 7 (siedmiu) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia jest krótszy, w tym terminie, wykonał należycie co najmniej 2 zamówienia
polegające na wykonaniu budowy (obejmującej roboty budowlane, dostawy oraz
kompleksowe wykonanie i uruchomienie zakończone przejęciem do eksploatacji) instalacji
termicznego przekształcania odpadów komunalnych o wydajności nie mniejszej niż 90 000
Mg/rok w skład której wchodziły min.: segment spalania i odzysku energii, obejmujący co
najmniej palenisko rusztowe, parowy kocioł odzyskowy.
Powyższe okoliczności świadczą o wprowadzeniu Zamawiającego w błąd w zakresie, w
jakim Przystępujący twierdzi, że realizował poszczególne elementy robót, dostaw czy
projektowania na tej inwestycji.
W referencjach wystawionych przez Qingdao Environment Renewable Energy Co. Ltd z
13.10 2014r. zaświadcza się, że spółka JFE Engineering Corporation ukończyła już projekt
oraz budowę wymienionej fabryki (Spalarnia Odpadów Komunalnych Qingdao Xiaojianxi).
Przeprowadzono standardową budowę zakładów zgodnie z podstawowymi normami
kon
strukcyjnymi, działają one prawidłowo od wybudowania. Powyższe oznacza, że to
właśnie spółka JFE wykonała projekt oraz budowę wymienionej fabryki (Spalarnia Odpadów
Komunalnych Qingdao Xiaojianxi).

Ponadto Przystępujący nie przedstawił żadnej umowy łączącej go z firmą JFE. Tym samym
wątpliwe jest twierdzenie Przystępującego o tym, że Wykonawca JFE pełnił funkcję
podwykonawcy. Jak trafnie wskazał Odwołujący, z treści Raportu wynika, że umowa na
zakup linii spalarni MSW została zawarta jako pierwsza pomiędzy Zamawiającym a spółką
JFE Engineering Corporation, co wyklucza jakikolwiek stosunek podrzędności pomiędzy
Przystępującym a JFE w ramach realizacji inwestycji Qingdao. Powyższa okoliczność stoi w
sprzeczności z oświadczeniami Przystępującego, jakoby Wykonawca JFE był
podwykonawcą Przystępującego w ramach realizacji inwestycji Qingdao.

Izba uznała za wiarygodne dowody przedstawione przez Odwołującego - Raport Walidacyjny
zarówno dla inwestycji Qingdao, jak i inwestycji Shanghai Jinshan (w języku angielskim wraz
z tłumaczeniem na język polski). Przede wszystkim jest to oficjalny raport, zawierający
bardzo szczegółową analizę inwestycji dokonaną przez niezależny podmiot. Przystępujący
podkreślał w trakcie rozprawy, że Raport Walidacyjny to dokument techniczny (przygotowany
przez jednostkę certyfikującą CEPREI), nie zaś prawny. Należy jednak mieć na uwadze, że z
dokumentu tego wynikają okoliczności istotne dla rozstrzygnięcia niniejszej sprawy. Ponadto
okoliczność, że jest to dokument techniczny, w żaden sposób nie umniejsza rangi tego
dokumentu. Podkreślić ponownie należy, że jest to dokument sporządzony przez niezależny
podmiot i obiektywnie, a zatem informacje w nim zawarte są wiarygodne. Co więcej, treść
tego raportu potwierdzają informacje zawarte na różnych stronach internetowych, jak
chociażby UNFCCC.

Należy zauważyć, że Przystępujący miał możliwość przedstawienia umów zawartych z
Zamawiającymi inwestycji, na które powołał się w celu wykazania spełnienia warunków
udziału w postępowaniu, czego nie uczynił.
Przystępujący w treści wyjaśnień wskazał także, że wykonał kompleksowo zamówienie
Zakład Spalania Odpadów Komunalnych Qingdao Xiaojianxi [Qingdao Xiaojianxi Municipal
Waste Inceneration Power Plant] pełniąc rolę generalnego wykonawcy robót, włączając
pro
jektowanie oraz uruchomił przedmiotową instalację i przekazał ją do eksploatacji, o czym
zaświadcza referencja i jej aktualne potwierdzenie z dnia 18.07.2018 r. Dalej Przystępujący
oświadczył, że wykonał "prace projektowe w zakresie wskazanym w załączonym
poświadczeniu należytego wykonania, zamówienia/JFE Engineering Corporation nie
zaprojektował Zakładu Spalania odpadów Komunalnych Oingdao Xiaojianxi.
Okoliczności, które są przedmiotem rozpoznania zostały pierwotnie wskazane w odwołaniu
w czerwcu br. (wyc
ofane w trakcie posiedzenia z uwagi na przedwczesność zarzutów),
stanowiły podstawę wyjaśnień Zamawiającego w lipcu br., jak również były przedmiotem
rozpoznania w trakcie rozprawy. Przystępujący nie przedstawił na żadnym etapie umów z
zamawiającymi, czym jednoznacznie miał możliwość zaprzeczyć tezom stawianym przez
Odwołującego, jak również dowodom składanym przez Odwołującego.
Izba zobowiązała Przystępującego do przedstawienia umów zawartych z zamawiającymi w
każdej z inwestycji, na które powoływał się w wykazie, jak również umów z podmiotem JFE,
wraz z tłumaczeniem na język polski, wyznaczając termin na ich złożenie. Mimo wezwania
Izby do przedłożenia umów, Przystępujący również nie zdecydował się przedstawić tych
dowodów.
Należy zauważyć, że Wykonawca SEPC zgłosił przystąpienie po stronie Zamawiającego do
postępowania odwoławczego. Oznacza to, że zdecydował się aktywnie wspierać
Zamawiającego i aktywnie wykazać prawidłowość podjętej przez Zamawiającego decyzji.
Postępowanie przed Izbą ma charakter kontradyktoryjny. Strony postępowania przedstawiają
dowody na poparcie swojego stanowiska. Za pomocą twierdzeń i dowodów wykazują
prawidłowość swoich racji. Przystępujący, chcąc dowieść swojej racji, miał możliwość
samodzielnego przedłożenia jednoznacznych dowodów, w tym umów. Złożenie dowodu na
określoną okoliczność, jak również okoliczność nie złożenia dowodu niesie za sobą prawne
konsekwencje
– takie działanie lub jego brak jest przedmiotem oceny Izby. W niniejszym
postępowaniu Przystępujący nie złożył umów ani z własnej inicjatywy, ani na wezwanie Izby.
Fakt ten oznacza, że Przystępujący nie wykazał jednoznacznie spełnienia warunków udziału
w postępowaniu – tak przed Zamawiającym, jak przed Izbą.

Należy także zauważyć, że to na Przystępującym spoczywał ciężar dowodu w postępowaniu
wyjaśniającym. To Przystępujący, składając wyjaśnienia, powinien jednoznacznie wyjaśnić
wszelkie wątpliwości, jak również przedłożyć dowody w tym zakresie.
Tymczasem Przystępujący w treści wyjaśnień „pouczył” Zamawiającego, że zgodnie z art. 26
ust. 4 ustawy Pzp Zamawiający zwraca się do wykonawcy o udzielenie wyjaśnień
dotyczących dokumentów i oświadczeń potwierdzających spełnianie warunków udziału w
postępowaniu, gdy budzą one wątpliwości tj. gdy nie potwierdzają w sposób jednoznaczny
spełniania przez wykonawcę warunków udziału w Postępowaniu. W ocenie Przystępującego,
Zamawiający wymaga od Przystępującego podania informacji wykraczających poza
informacje, których wymagał Zamawiający w Wykazie robót budowlanych i Wykazie usług
pro
jektowych składanych na potrzeby wykazania przez SEPC spełnienia warunków udziału
w Postępowaniu. Ponadto zdaniem Przystępującego, pytania Zamawiającego bazują na
nieprawdziwych
informacjach
złożonych
przez
Konsorcjum
CNIM.
Zdaniem
Przystępującego, postępowanie Zamawiającego narusza art. 26 ust. 4 ustawy Pzp, jak i
zasadę równego traktowania wykonawców sformułowaną w art. 7 ust. 1 ustawy Pzp.
Z takim stanowiskiem nie sposób się zgodzić. Przystępujący myli dokumenty, jakich może
wymagać zamawiający od wykonawcy celem potwierdzenia spełnienia warunku udziału w
postępowaniu, z procedurą wyjaśnień. Dla tej procedury nie został zastrzeżony jakikolwiek
zamknięty katalog dokumentów, co oznacza, że wykonawca jest zobowiązany dokładnie
wyjaśnić wszelkie wątpliwości zamawiającego za pomocą dostępnych, dowolnych
dokumentów. Nie można uznać za prawidłowe twierdzeń Odwołującego, że na etapie
wyjaśnień treści oferty, Zamawiający może żądać tylko takich dokumentów, jakich żądał na
etapie składania ofert. Przyjmując takie rozumienie, procedura wyjaśnień byłaby zbędna,
gdyż faktycznie prowadziłaby do złożenia przez wykonawcę tych samych dokumentów, które
zostały już uprzednio przez niego złożone. Tym samym procedura wyjaśnień prowadziłaby
donikąd.

Co znamienne, Zamawiający w trakcie postępowania odwoławczego jednoznacznie
przyznał, że: „czeka na ustalenia Izby. Uznanie odwołania spowodowałoby wniesienie
odwołania przez Przystępującego.” Stwierdził także, że „Nie zostały wyjaśnione relacje
umowne pomiędzy dostawcami części zakładów, a Zamawiającym – generalnym
wykonawcą. W dalszym ciągu ta kwestia jest nieznana.” W zakresie raportu dotyczącego
instalacji Qingdao nie wiadomo, kto był generalnym wykonawcą tej inwestycji.
Powyżej przytoczone stwierdzenia Zamawiającego, które padły w trakcie rozprawy, jedynie
potwierdzają trafność zarzutu postawionego przez Odwołującego, że Przystępujący nie
rozwiał wątpliwości Zamawiającego. W ocenie Izby, Zamawiający nie powinien wybrać oferty
wykonawcy do czasu, gdy złożone wyjaśnienia nie potwierdzą jednoznacznie, że wykonawca
warunek spełnia. Nie można uznać, że rozwiały wątpliwości przedstawione w ramach
wyjaśnień dokumenty o takiej samej treści, jak złożone w treści oferty.

W zakresie kolejnej inwestycji wskazanej przez Przystępującego – Zakład Kompleksowego
Zagospodarowania Odpadów Trwałych Shanghai Jinshan, Zamawiający również wezwał
Przystępującego do złożenia wyjaśnień.
W treści wykazu Przystępujący wskazał na kompleksową realizację inwestycji, obejmującej
wykonanie budowy (obejmującej roboty budowlane, dostawy oraz kompleksowe wykonanie i
uruchomienie zakończone przejęciem do eksploatacji) instalacji termicznego przekształcania
odpadów komunalnych w tym m.in. 1) segment spalania i odzysku energii obejmujący
palenisko rusztowe, parowy koc
ił odzyskowy, linia spalania 2x500t/d generator turbiny 15MW
oraz 2) segment wytwarzania i wyprowadzania energii elektrycznej i cieplnej obejmujący
turbinę parową, generator i wymiennik ciepłowniczy, linia spalania 2x500t/d, generator
turbiny 15MW oraz 3)
instalacja oczyszczania spalin. Jako podmiot, na rzecz którego zostały
zrealizowane prace Przystępujący wskazał Shanghai Jinshan Baimashi green Energy Co ltd.
Podobnie w kolejnym wykazie
wskazano zakres wykonania prac: prace projektowe, które
obejmowały m. in. wykonanie projektu budowlanego oraz wykonawczego dla branży
technologicznej i konstrukcyjnej dla budowy i instalacji termicznego przekształcania odpadów
komunalnych. Jako podmiot, na rzecz którego zostały zrealizowane prace Przystępujący
wskazał Shanghai Jinshan Baimashi green Energy Co ltd.
W treści wezwania prosił o wyjaśnienie, czy instalacja w Zakładzie Kompleksowego
Zagospodarowania Odpadów Trwałych Shanghai Jinshan przetwarza odpady komunalne,
czy instalacja została oddana do eksploatacji we wskazanym w wykazie terminie, ponieważ
w dostępnych Zamawiającemu dokumentach nie można zidentyfikować tej instalacji we
wskaza
nej przez Wykonawcę lokalizacji, czy Wykonawca wykonał kompleksowo i uruchomił
przedmiotową instalację oraz jaką rolę w projekcie pełniły następujące podmioty: JFE
Engineering Corporation, SITA Waste Services Company-Limited.

Przystępujący w odpowiedzi wyjaśnił, że wykonał kompleksowo inwestycję oraz uruchomił
przedmiotową instalację, o czym zaświadcza referencja złożona pismem z dnia 18.05.2018 r.
oraz jej aktualne potwierdzenie z dnia 18.07.2018 r. Przystępujący był generalnym
wykonawcą robót budowlanych w omawianym projekcie.
Przystępujący wskazał, że nie jest mu znana rola SITA Waste Services Company Limited
przy realizacji omawian
ego projektu. JFE Engineering Corporation był jedynie dostawcą
części dostaw w toku realizacji przedmiotowej inwestycji i nie był wykonawcą robót
budowlanych, które to wykonywał SEPC zgodnie z referencjami. Przystępujący wskazał
także, że żądanie przez Zamawiającego informacji w zakresie podwykonawców robót
budowlanych, dostawców i usługodawców oraz zakresu wykonywanych przez nich prac,
angażowanych w toku realizacji zamówienia polegającego na wybudowaniu Zakładu
Kompleksowego Zagospodarowania Odpadów Trwałych Shanghai Jinshan, wykracza poza
informacje niezbędne i potrzebne do oceny spełnienia przez Przystępującego warunków
udziału w postępowaniu i wymaganych przez Zamawiającego w SIWZ. Przystępujący
wskazał, że żądanie tego rodzaju informacji od SEPC nie znajduje podstawy prawnej ani w
przepisach ustawy Prawo zamówień publicznych, ani w treści SIWZ.
Przystępujący wyjaśnił także, że wykonał kompleksowo zamówienie Zakładu
Kompleksowego Zagospodarowania Odpadów Trwałych Shanghai Jinshan [Shanghai
Jinshan perman
ent life waste comprehensive plant], pełniąc rolę generalnego wykonawcy
robót, włączając projektowanie oraz uruchomił przedmiotową instalację i przekazał ją do
eksploatacji, o czym zaświadcza referencja i jej aktualne potwierdzenie z dnia 18.07.2018 r.
SEPC
wykonał prace projektowe w zakresie wskazanym w załączonym poświadczeniu
należytego wykonania zamówienia. JFE Engineering Corporation ani Sita Waste Services
Company Limited nie
zaprojektowały Zakładu Kompleksowego Zagospodarowania Odpadów
Trwałych Shanghai Jinshan.

W trakcie rozprawy Odwołujący przedstawił Raport Walidacyjny dla inwestycji Shanghai
Jinshan. Z treści tego Raportu wynikają okoliczności świadczące o wprowadzeniu
Zamawiającego w błąd w zakresie, w jakim Przystępujący twierdzi, że realizował
poszczególne elementy robót, dostaw czy projektowania na tej inwestycji.
Zgodnie z pkt. 2.2

Raportu Walidacyjnego, Zamawiającym (Project owner) jest spółka
Shanghai Jinshan Environmental Renewable Energy Co., Ltd., nie zaś spółka Shanghai
Jinshan Baimas
hi Green Energy Co. Ltd., która została wskazana w treści dokumentów
przedstawianych przez Przystępującego.
W pkt. 3.6.5.3

tego Raportu przedstawiona została tabela zawierająca zestawienie głównych
kontraktów zawartych w trakcie realizacji inwestycji Qingdao, m.in.: umowa na zakup turbiny
parowej zawarta z Qingdao Jieneng Steam Turbine Group Co., Ltd (pkt 1 tabeli); umowa na
zakup linii spalarni MSW zawarta z JFE Engineering Corporation (pkt 2 tabeli); umowa na
kocioł zawarta z Sichuan Chuan'guo Boiler Co. Ltd (pkt 4 tabeli); umowa generalna na roboty
budowlane zawarta z Shanghai Power Erection No. 2 Company (pkt 7 tabeli); umowa
projektowa zawarta z Wuzhu Engineering Design & Research Institute/Shanghai
Environmental Sanitation Engineering Desing Institute (pkt 19 tabeli). Z dokumentu tego
zatem wynika, że generalnym wykonawca była inna firma - Shanghai Power Erection No. 2
Company, a nie Przystępujący.
Podobnie, jak w poprzedniej inwestycji, z treści Raportu wynika, że umowa na zakup linii
spalarni MSW zo
stała zawarta pomiędzy Zamawiającym a spółką JFE Engineering
Corporation, co wyklucza jakikolwiek stosunek podrzędności pomiędzy Przystępującym a
JFE w ramach realizacji tej inwestycji, a skoro tak, to Przystępujący nie może powoływać się
na doświadczenie tego podmiotu jako własne.
Z dokumentu Raport Walidacyjny wynika także, że umowa projektowa została zawarta z
Wuzhu Engineering Design & Research Institute/Shanghai Environmental Sanitation
Engineering Desing Institute, a więc innym podmiotem niż Przystępujący, co oznacza, że
także w tym zakresie Przystępujący wprowadził w błąd Zamawiającego.
Przystępujący przedstawił jako dowód zaświadczenie o wykonaniu robót z 13.10. 2014 roku
wystawione przez Shanghai Jinshan Environement Renewable Energy Co. Ltd., w kt
órym
znalazło się zaświadczenie, że spółka JFE wykonała projekt Zakładów Jinshan oraz
zakończyła prace budowlane. W wierszu zakres dostawy towaru do budowy zakładów
wskazano projekt podstawowy całej inżynierii, dostawa, montaż, rozruch, instruktaż
rozrucho
wy pieca do spalania oraz odpowiednich urządzeń. Powyższe oznacza, że to
właśnie spółka JFE wykonała projekt Zakładów Jinshan oraz prace budowlane.

Zamawiający zwrócił się do Wykonawcy SEPC o wyjaśnienie treści oferty również w zakresie
kolejnej inwestycji.
Przystępujący w treści wykazu przedstawił informację, że w ramach
inwestycji realizowanej na rzecz podmiotu Shanghai LoaGang solid waste comprehensive
development Co.
Ltd kompleksowo zrealizował zamówienie obejmujące zakresem
wykonanie budowy (obejmującej roboty budowlane, dostawy oraz kompleksowe wykonanie i
uruchomienie zakończone przejęciem do eksploatacji) instalacji termicznego przekształcania
odpadów komunalnych, w tym m.in. 1) segment spalania i odzysku obejmujący palenisko
rusztowe, parowy kocioł odzyskowy, generator turbiny 2x150MW oraz 2) segment
wytwarzania i wyprowadzania energii elektrycznej i cieplnej obejmujący turbinę parową,
generator i wymiennik ciepłowniczy oraz 3) instalacja oczyszczania spalin.
Zamawiający w treści wezwania do złożenia wyjaśnień wskazał, że z dokumentów będących
w posiadaniu Zamawiającego wynika, iż część zakresu robót (projekt, ruszt, kocioł,
oczyszczanie spalin, dostawa kluczowych komponentów, montaż i uruchomienie oraz
nadzór) realizowana była przez Hitachi Zosen Inova Corporation. Zamawiający prosił o
wyjaśnienie, w jakim charakterze Wykonawca realizował przedmiotowa inwestycję, czy był
generalnym wykonawcą robót, czy podwykonawcą. Zamawiający prosił o potwierdzenie, czy
Wykonawca realizował umowę bezpośrednio na rzecz Inwestora i jaki podmiot był
inwestorem. Prosił także o uściślenie, jaka rolę pełnił w tym projekcie Hitachi Zosen Inova.

Przystępujący w treści wyjaśnień wskazał, że Shanghai Electric Power Construction Co., Ltd.
realizował roboty budowlane w charakterze generalnego wykonawcy robót, o czym
zaświadcza referencja i jej aktualne potwierdzenie z dnia 18.07.2018 r. SEPC nie był
podwykonawcą robót budowlanych, ale generalnym wykonawcą robót budowlanych.
Shanghai LaoGang solid waste comprehensive development Co., Ltd posiada Centrum
Obsługi Energii Odnawialnej LaoGang, jest podmiotem, który dokonywał odbioru robót
(uruchomienie i przekazanie obiektu do eksploatacji) oraz eksploatuje wybudowany obiekt, a
więc jest podmiotem na rzecz którego roboty te zostały wykonane w rozumieniu § 2 ust. 4
pkt 1) Rozporządzenia i stąd podmiot wystawił potwierdzenie wykonania tego zamówienia.
Na gruncie prawa chińskiego nie występuje pojęcie inwestora w rozumieniu art. 17 pkt 1 i art.
18 ustawy posługiwanie się tym pojęciem byłoby niewłaściwe nie tylko z uwagi na to, że
wskazany projekt został wykonany pod prawem chińskim zawierającym odmienne
rozwiązania prawne i instytucje, ale także z uwagi na to, że pojęcie inwestora nie występuje
również na gruncie przepisów ustawy Pzp.

I
zba uznała za uzasadniony zarzut Odwołującego, wskazujący, że ogólnodostępne
dokumenty wskazują, że część zamówienia, która jest kluczowa w kontekście oceny
spełnienia warunku udziału w Postępowaniu (zaprojektowanie, realizacja takich elementów
jak ruszt,
kocioł, instalacja oczyszczania spalin, dostawa kluczowych komponentów, montaż,
uruchomienie) wykonana została przez Hitachi Zosen Corporation. W tym zakresie
Odwołujący załączył do odwołania wyciąg z katalogu Hitachi Zosen Corporation 2, który
potwierdza,
że firma Hitachi Zosen odpowiadała za ogólna koncepcję procesu, ruszt, kocioł,
oczyszczanie spalin, projekty wykonawcze, dostawę kluczowych komponentów, nadzór nad
montażem i uruchomieniem.
Mimo, że Zamawiający wprost w treści wezwania zwrócił uwagę, że z posiadanych
dokumentów wynika, że zakres robót obejmujący projekt, ruszt, kocioł, oczyszczanie spalin,
dostawę kluczowych komponentów, montaż, uruchomienie i nadzór wykonał innych podmiot
(Hitachi Zosen Corporation), Wykonawca
SEPC nie zakwestionował, że Hitachi Zosen
Corporation wykonało wskazywany w treści wezwania zakres prac. Przystępujący w
argumentacji podnosił, że wskazywany projekt (realizowany przez Hitachi Zosen
Corporation) był inną inwestycją od tej, na którą zwrócił uwagę w wezwaniu Zamawiający.
Jednocześnie Przystępujący nie rozwiał w tym zakresie wszelkich wątpliwości. Jak
wskazano powyżej, nie przedstawił w tym zakresie umów z Zamawiającym, pomimo, że miał
taką możliwość.
Przystępujący nie wyjaśnił także wątpliwości Zamawiającego powstałych w odniesieniu do
inwestycji Centrum Recyklingu Zasobów Wapna w Szanghaju EPC, nie wyjaśnił obecności
podmiotów trzecich w realizacji tej inwestycji. Nie przedstawił w tym zakresie umów z
Zamawiającym także na wezwanie Izby.
Izba podkreśla, że to na Zamawiającym ciążył obowiązek prawidłowego dokonania
czynności wyboru oferty, w tym spełnienia warunków udziału w postępowaniu, wyjaśnienia
wszelkich okoliczności. Zamawiający nie może dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej w
sytuacji, gdy brak jest pewności co do spełnienia warunków udziału w postępowaniu przez
wykonawcę. W niniejszym postępowaniu wskazywane przez Zamawiającego wątpliwości nie
zostały wyjaśnione. Brak złożenia jednoznacznych wyjaśnień, potwierdzających spełnienie
warunku udziału w postępowaniu, nie może prowadzić do uznania, że wykonawca spełnia
warunki udziału w postępowaniu. Z pewnością nie można uznać, że zostały wyjaśnione
wątpliwości Zamawiającego, gdy wykonawca przedłożył takie same dokumenty jak te
złożone w treści oferty. Doświadczenie w niniejszym postępowaniu miało kluczowe
znaczenie
– stanowiło treść warunku udziału w postępowaniu. I właśnie spełnienie warunku
w zakresie doświadczenia Zamawiający był zobowiązany dokładnie zweryfikować.

Zgodnie z pkt. 6.5.3 oraz z art. 22 ust. 1 b u
stawy Prawo zamówień publicznych, o udzielenie
z
amówienia mogą ubiegać się Wykonawcy którzy spełniają warunki dotyczące zdolności
technicznej lub zawodowej. Warunki te Zamawiający jednoznacznie określił w pkt. 6.13.1
IDW
, w którym:
a.
w pkt. 6.13.1 A wskazan
o na „segment wytwarzania i wyprowadzenia energii
elektrycznej i cieplnej obejmujący co najmniej turbinę parową, generator i wymiennik
ciepłowniczy”;
b.
w pkt.
6.13.1 B wskazano na „segment wytwarzania i wyprowadzenia energii
elektrycznej i cieplnej obejmujący co najmniej turbinę parową, generator i wymiennik
ciepłowniczy”.
Tak sformułowane warunki ubiegania się o udzielenie zamówienia stanowiły kolejno
przedmiot pytania nr 532 jednego z oferentów, przytoczonego na rozprawie w dniu 22
października 2018 roku.
J
ak wskazał Odwołujący, istota zadanego przez wykonawcę pytania sprowadzała się do
ostatniego zdania pytania: „zwracamy się z pytaniem czy Zamawiający zrezygnuje z wymogu
wyprowadzania energii cieplnej i wymiennika ciepłowniczego, a co za tym idzie referencja z
układem zawierającym kondensator pary na wylocie z turbiny zostanie uznana za
spełniającą wymagania Zamawiającego”
Odpowiedź Zamawiającego była jednoznaczna - „Zamawiający nie wyraża zgody na
wprowadzenie zaproponowanej zmiany a w związku z tym pozostawia postanowienia SIWZ
w tym zakresie bez zmian.”
Zamawiający zatem nie wyraził zgody na zmianę warunku określonego w pkt. 6.1.3 IDW.
w
arunku, który dla ubiegania się o udzielenie zamówienia wymagał od oferentów
wyprowadzania energii cieplnej.

Zamawi
ający twierdził w trakcie rozprawy, że warunki określone w pkt. 6.1.13 A i B IDW nie
wymagają, aby wykonawca miał doświadczenie w wykonaniu i dostawie elementów spalarni,
które zapewniają zarówno wyprowadzenie energii elektrycznej, jak i cieplnej, poza instalację.
W ocenie Izby, takie twierdzenie Zamawiającego jest nieuprawnione, w szczególności mając
na względzie przytoczone postanowienia Programu Funkcjonalno-Użytkowego. Brak jest
podstaw do twierdzenia,
że treść warunku „segment wytwarzania i wyprowadzania energii
elektrycznej i cieplnej obejmujący co najmniej turbinę parową, generator i wymiennik
ciepłowniczy” nie wymagała, aby wykonawcy posiadali doświadczenie w dostawie i montażu
turbin, które nie wymagają wyprowadzenia ciepła na zewnątrz instalacji.
Biorąc powyższe okoliczności pod uwagę, należało uznać, że stawiane przez
Zamawiającego wymagania wskazują na konieczność posiadania doświadczenia w zakresie
instalacji, której jedną z podstawowych cech technologicznych jest wyprowadzanie ciepła
poza zakład. Co więcej, w ocenie Izby treść warunku nie powinna być interpretowana w
oderwaniu od opisu przedmiotu zamówienia. Zamawiający bowiem stawia warunki udziału w
postępowaniu, aby dokonać oceny możliwości wykonawcy w realizacji zamówienia.
W konsekwencji I
zba w całości podziela stanowisko Odwołującego, zgodnie z którym:
nieprzekonujące jest twierdzenie Zamawiającego, że wyprowadzanie i generowanie ciepła
może ograniczać się wyłącznie do samego zakładu i wykorzystywania na potrzeby własne.
Tak samo jak wyprowadzona jest energia elektryczna do sieci energetycznej, tak samo
instalacja musi posiadać wyprowadzenie ciepła do sieci ciepłowniczej, a nie wyłącznie
możliwość zastosowania ciepła na potrzeby własne instalacji. W takim bowiem przypadku o
żadnym segmencie wyprowadzenia ciepła nie można mówić.

W ocenie Izby,
zasadny jest zarzut Odwołującego, że instalacje wskazywane przez
Przystępującego nie posiadają wyprowadzenia ciepła poza samą instalację. Przede
wszystkim Odwołujący wskazał, że wszystkie instalacje realizowane w Qingdao oraz
Szanghaju nie posiadają wyprowadzenia ciepła poza samą instalację. Z punktu 3.5 Raportu
Walidacyjnego dla Qingdao przedstawionego przez Odwołującego wynika, że projekt
składać się będzie z instalacji unieszkodliwiania stałych zanieczyszczeń komunalnych
(MSW) oraz generatora energii, natomiast nie przewiduje się odzysku energii cieplnej dla
zapotrzebowania cieplnego (thermal demand).
.
Ponadto Odwołujący w trakcie rozprawy
wskazał na dokumentację projektową („Project Design Document Form CDM PDD”), w której
na stronie 6 oraz 11 zawarte zostały schematy procesu. Ze schematu nie wynika, żeby w
efekcie procesu spalania wytwarzane było ciepło, które następnie jest wyprowadzane poza
układ do sieci ciepłowniczej. Jak zauważył Odwołujący, również w tabeli znajdującej się na
stronie 16 dokumentacji projektowej wskazane zostało, że nie przewiduje się wytwarzania
energii cieplnej.
Odwołujący przedłożył także Raport Walidacyjny dla inwestycji Shanghai Jinshan. W pkt. 3.5
Raportu Walidacyjnego wskazano na wytwarzanie energii elektrycznej. W dokumentacji
projektowej („Project Design Document Form CDM PDD”) na stronie 10 zawarty został
schemat procesu, z którego nie wynika, aby w efekcie procesu spalania wytwarzane było
ciepło, które następnie jest wyprowadzane poza układ do sieci ciepłowniczej.
Odwołujący wyjaśnił także, że w mieście Szanghaj nie ma instalacji ciepłowniczej, wobec
czego niemożliwym byłoby, aby trzy instalacje, które przedstawił SEPC, zapewniały ujście
energii cieplnej do systemu cie
płowniczego miasta. Co więcej, z zestawienia rodzajów paliwa
używanego w ciepłownictwie w Chinach wynika brak wyszczególnienia odpadów jako paliwa.
(dowód z Centrum badawczego budownictwa energetycznego Uniwersytet Tsinghua, 2017).

Zgodnie z art. 24 ust
. 1 pkt 16 ustawy Prawo zamówień publicznych, z postępowania o
udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub
rażącego niedbalstwa wprowadził zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że
nie podlega wyklu
czeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub obiektywne i
niedyskryminacyjne kryteria, zwane dalej „kryteriami selekcji”, lub który zataił te informacje
lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów.
Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 17 ustawy P
rawo zamówień publicznych, z postępowania o
udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub
niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd zamawiającego, mogące mieć
istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie
zamówienia.
Zarówno zatem w przypadku art. 24 ust. 1 pkt 16, jak i pkt 17 ustawy Prawo zamówień
publicznych,
ustawodawca wskazał na „błąd” jako skutek działania wykonawcy. Jak wynika z
orzecznictwa,
„przez błąd należy rozumieć rozbieżność między obiektywną rzeczywistością a
wyobrażeniem o niej lub jej odbiciem w świadomości gospodarza postępowania
”. W
przypadku dyspozycji art. 24 ust. 1 pkt 16 ustawy Prawo z
amówień publicznych, niezbędne
jest zaistnienie sytuacji, w której „wykonawca poprzez przedstawienie informacji wywołał w
świadomości zamawiającego fałszywe wyobrażenie o rzeczywistości.”

W ocenie Izby, w niniejszej sprawie sp
ełnione zostały przesłanki wprowadzenia
Zamawiającego w błąd, co miało wpływ na podejmowane przez Zamawiającego decyzje.
Informacje wprowadzające w błąd wynikają z okoliczności złożenia przez Przystępującego
referencji wystawionych przez podmiot, który nie był odpowiedzialny za projekt. Ponadto,
pomimo wątpliwości zgłoszonych przez Zamawiającego w wezwaniu do wyjaśnień,
Przystępujący utrzymywał, że jest podmiotem, który był generalnym wykonawcą, wykonał
główne roboty budowlane, objęte treścią warunku udziału w postępowaniu, jak i wykonał
prace projektowe, co stoi w sprzeczności z dowodami przedstawionymi przez Odwołującego
w trakcie rozprawy.
Przystępujący miał możliwość wyjaśnienia wątpliwości powstałych u Zamawiającego, czego
nie uczynił i świadomie utwierdzał Zamawiającego w przekonaniu, że spełnia warunki udziału
w postępowaniu w zakresie każdej z prac. Jak wskazano powyżej, Zamawiający nawet pod
koniec rozprawy nie potrafił wskazać, kto był zamawiającym np. w zakresie inwestycji w
Qingdao. Nadto Zamawiający miał szereg wątpliwości, które nie zostały rozwiane przez
Przystępującego, mimo że Zamawiający wezwał Przystępującego do wyjaśnienia tych
wątpliwości. Brak wiedzy, jak przyznał Zamawiający, uniemożliwiał Zamawiającemu
ewentualne uwzględnienie odwołania. Zamawiający podkreślił, że w chwili podejmowania
decyzji o wyborze oferty,
kierował się wyjaśnieniami Przystępującego, co jedynie potwierdza,
że to na skutek działań Przystępującego Zamawiający uznał, że Przystępujący spełnia
warunki udziału w postępowaniu i dokonał wyboru jego oferty.
W ocenie Izby, ponowne n
akazanie wezwania Przystępującego do złożenia wyjaśnień w
trybie art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych stanowiłoby niebezpieczny
precedens, osłabiający rolę wyjaśnień treści oferty, jak i zwalniający wykonawcę z
odpowiedzialności za składane oświadczenia, decydujące o wyniku postępowania.
Istotną kwestią jest okoliczność, że Przystępujący utrzymywał, że wykonał wszystkie prace
oraz
że jest podmiotem, który był generalnym wykonawcą, wykonał główne roboty
budowlane, objęte treścią warunku udziału w postępowaniu, jak i wykonał prace projektowe,
co stoi w sprzeczności z dowodami przedstawionymi przez Odwołującego w trakcie
rozprawy. Bez znaczenia pozostaje okoliczność, czy choćby jedna z referencji spełnia
wymagania Zamawiającego. Przystępujący utrzymywał, że wszystkie inwestycje spełniają
wymagania SIWZ, co okazało się sprzeczne z przedstawionymi dowodami. Oznacza to, że
także w tym zakresie Przystępujący wprowadził Zamawiającego w błąd. Składając ofertę,
wykonawca powinien wykazać, że spełnia warunki udziału w postępowaniu. Spełnienie tych
warunków powinno wynikać z treści oferty lub ewentualnie ze złożonych w toku
postepowania wyjaśnień. To na Przystępującym spoczywał obowiązek wykazania, która z
inwestycji spełnia wymagania Zamawiającego. Nie jest zadaniem Zamawiającego ustalanie i
poszukiwanie, które spośród przedstawionych przez wykonawcę referencji spełniają
wymagania.
Z ustaleń Izby wynika, że Przystępujący wprowadził Zamawiającego w błąd co do spełnienia
warunków udziału w postępowaniu. Dla zaistnienia przesłanki określonej w art. 24 ust. 1
pkt 17
ustawy Prawo zamówień publicznych wystarczające jest samo przedstawienie
informacji „wprowadzających w błąd” zamawiającego, które to informacje mogą mieć istotny
wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego (z czym niewątpliwie mamy do
czynienia w niniejszym postępowaniu). Z powyższego wynika, że po stronie Zamawiającego
mogło powstać mylne wyobrażenie o faktach, na skutek przedstawionych przez
Przystępującego informacji. Powyższe oznacza, że Zamawiający winien wykluczyć
Przystępującego z postępowania, co Izba nakazała w treści sentencji.

Izba uznała za uzasadnione koszty strony postępowania odwoławczego poniesione z tytułu
konieczności tłumaczenia z języka angielskiego na język polski całości dokumentów Raport
Walidacyjny dla inw
estycji w Qingdao oraz inwestycji w Shanghai Jinshan w łącznej kwocie
26 103,68 złotych.
Stosownie do §3 pkt 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wysokości i
sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu
odwoławczym i sposobu ich rozliczania do kosztów postepowania odwoławczego zalicza się
uzasadnione koszty stron postepowania odwoławczego.
W ocenie Izby,
dokumenty te były niezbędne dla ustalenia istotnych okoliczności mających
znaczenie dla rozstrzygnięcia sprawy, stąd też uzasadnione jest zaliczenie ich do
uzasadnionych kosztów stron postępowania odwoławczego. Przystępujący kwestionował
wiarygodność dowodu Odwołującego w postaci „wyciągów” z tego dokumentu, z tego też
względu Izba zobowiązała Odwołującego do przedstawienia całości Raportów Walidacyjnych
wraz z tłumaczeniem w celu możliwości pełnej weryfikacji wiarygodności tych dokumentów.

Mając powyższe na uwadze, orzeczono jak w sentencji.

O kosztach postępowania odwoławczego orzeczono na podstawie art. 192 ust. 9 i 10 ustawy
Pzp, tj. stosownie do wyniku postępowania, z uwzględnieniem postanowień rozporządzenia
Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie wysokości i sposobu pobierania
wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich
rozliczania (t.j. z dnia 7 maja 2018 r. Dz. U. z 2018 r., poz. 972), w tym w szczególności § 5
ust. 2 pkt 1).

Przewodniczący:

………………………………

Członkowie:

……………………………….

……………………………….Wcześniejsze orzeczenia:

Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie