eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO2018 › Sygn. akt: KIO 2174/18
rodzaj: POSTANOWIENIE
data dokumentu: 2018-10-25
rok: 2018
sygnatury akt.:

KIO 2174/18


jowej Izby Odwoławczej w dniu 22 października 2018 r. przez wykonawcę Doosan
Babcock Energy Polska Sp
ółka z Akcyjna z siedzibą w Rybniku w postępowaniu
prowadzonym przez zamawiaj
ącego Tauron Wytwarzanie Spółka Akcyjna z siedzibą
w Jaworznie


postanawia:

1) umarza
postępowanie odwoławcze;
2) nakazuje
zwrot z rachunku bankowego Urzędu Zamówień Publicznych na rzecz
wykonawcy
Doosan Babcock Energy Polska Spółka z Akcyjna z siedzibą
w Rybniku kwoty 13 50
0 zł 00 gr (słownie: trzynaście tysięcy pięćset złotych zero
groszy), sta
nowiącej 90% uiszczonego wpisu.


Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. -
Prawo zamówień
publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) na niniejsze postanowienie - w terminie 7 dni od
dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby
Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Katowicach.


Przewodniczący: ………………………………


Sygn. akt: KIO 2174/18

Uzasadnienie

Zamawiajacy


Tauron Wytwarzanie S.A.
prowadzi postępowanie o udzielenie
za
mówienia publicznego na zadanie pn.: “Remont urządzeń pomocniczych maszynowni
bloku nr 10 Tauron Wytwarzanie Spółka Akcyjna - Oddział Elektrownia Łagisza w Będzinie”.
O
głoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dizenniku Urzędowym Unii Europejskiej
pod nr 2018/S 198-449611 w dniu
13 października 2018 r. (nr dokumentu 449611-2018).
Numer referencyjny
postępownia nadany przez Zamawiającego: 2018/TW/TW/03747/S.
Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu ograniczonego, o wartości zamówienia
równej lub przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11
ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. (t.j. Dz. U. z 2017 r.,
poz.1579 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą” lub „Pzp”.

W dniu 22
października 2018 roku do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej wpłynęło
odwołanie wniesione przez wykonawcę

Doosan Babcock Energy Polska S.A.
z siedzibą
w Rybniku
(zwanego dalej Odwołującym) od niezgodnej z prawem czynności
Zamawiającego podjętej w postepowaniu w postaci określenia w ogłoszeniu o zamówieniu
kryteriów dotyczących kwalifikacji technicznych i/lub zawodowych wykonawców w zakresie
części II.
Czynnością Zamawiającego niezgodną z przepisami ustawy jest określenie
w
ogłoszeniu
o
zamówieniu
kryteriów
dotyczących
kwalifikacji
technicznych
i/lub za
wodowych wykonawców w zakresie części II poprzez wymaganie wykazania,
że wykonawca wykonał co najmniej dwie usługi odpowiadające swoim zakresem
przedmiotowi z
amówienia tj. wykonywał prace remontowe lub serwisowe armatury
i urządzeń pomocniczych bloków pracujących na parametry nadkrytyczne, a wartość brutto
każdej z tych usług powinna być nie mniejsza niż 400 000,00 PLN [Sekcja III. 2.3, pkt. 1)
ogłoszenia o zamówieniu].
W
ocenie Odwołującego wymaganie wykonania prac remontowych lub serwisowych
armatury i urządzeń pomocniczych bloków pracujących na parametry nadkrytyczne
i utożsamianie takich prac z przedmiotem części II zamówienia stanowi naruszenie
następujących przepisów:
1) art. 22 ust. 1a w zw. z art. 22 ust 1 b pkt. 3) w zw. z art. 7 ust. 1 Pzp z uwagi
na określenie warunków udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej
lub zawodowej w sposób nadmierny i nieproporcjonalny do przedmiotu zamówienia
oraz utrudniający uczciwą konkurencję;

2) art. 7 ust. 1 Pzp
z uwagi na przygotowanie i prowadzenie postępowania w sposób
niezapewniający zachowanie uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców.

Wobec podniesionych p
owyżej zarzutów Odwołujący wniósł o modyfikację Sekcji III.
2.3. pkt. 1) ogłoszenia o zamówieniu poprzez dostosowanie go do wymagań wynikających
z Pzp
poprzez określenie kryteriów dotyczących kwalifikacji technicznych i/lub zawodowych
wykonawców w zakresie części II w ten sposób, że za dwie usługi odpowiadające
przedmiotowi z
amówienia będzie rozumiana realizacja prac remontowych lub serwisowych
armatury i urządzeń pomocniczych bloków o mocy powyżej 200 MW, a wartość brutto każdej
z tych usług powinna być nie mniejsza niż 400 000,00 PLN. A zatem o wykreślenie warunku
wykonania prac na bloku o parametrach nadkrytycznych i wprowadzenie w to miejsce
wymogu wykonania prac remontowych lub serwisowych w blokach o mocy powyżej 200 MW.

W dniu 25
października 2018 r. Odwołujący, przed otwarciem rozprawy złożył pismo,
w którym oświadczył, że cofa odwołanie wniesione 22 października 2018 roku
z uwagi na zmianę przez Zamawiającego ogłoszenia o zamówieniu oraz wniósł o zwrot 90%
wpisu.
Ze względu na fakt, że odwołanie można cofnąć w każdym czasie do zamknięcia rozprawy,
jego cofnięcie zgodnie z art. 187 ust. 8 ustawy Pzp oznacza, że postępowanie odwoławcze
podlega umorzeniu.
W tym stanie rzeczy Izba
– zgodnie z przepisem art. 187 ust. 8 zd. pierwsze ustawy
Pzp
– postanowiła umorzyć postępowanie odwoławcze.
Ponadto zgodnie z art. 187 ust. 8 zd. drugie ustawy Pzp
oraz na podstawie § 5 ust. 1
pkt 3 lit. a) rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie
wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu
odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz. U. z 2018 poz. 972) Izba orzekła o dokonaniu
zwrotu na rzecz Odwołującego 90% kwoty wpisu uiszczonego w wysokości 15 000,00 zł.

Przewodniczący: ………………………………


Wcześniejsze orzeczenia:

Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie