eGospodarka.pl

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO2018 › Sygn. akt: KIO 2134/18
rodzaj: WYROK
data dokumentu: 2018-10-30
rok: 2018
sygnatury akt.:

KIO 2134/18

Komisja w składzie:
0: Przewodnicząca: Danuta Dziubińska Protokolant: Marta Słoma

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu
29 października 2018 r. odwołania wniesionego do
Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 15 października 2018 r. przez wykonawcę
Sprint S.A.
, ul. Jagiellończyka 26, 10-062 Olsztyn
w postępowaniu prowadzonym przez
Komendę Główną Policji, ul. Puławska 148/150, 02-624 Warszawa

przy udziale wykonawcy Motorola Solutions Systems Polska sp. z o.o. ul. Czerwone Maki
82, 30-
392 Kraków
zgłaszającego swoje przystąpienie do postępowania odwoławczego po
stronie zamawiającego.


orzeka:

1. oddala
odwołanie;

2.
kosztami postępowania obciąża odwołującego Sprint S.A., ul. Jagiellończyka 26, 10-062
Olsztyn
i:
1.1.
zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 15 000 zł 00 gr
(słownie: piętnaście tysięcy złotych zero groszy) uiszczoną przez odwołującego
tytułem wpisu od odwołania;
1.2.
zasądza od odwołującego Sprint S.A., ul. Jagiellończyka 26, 10-062 Olsztyn na
rzecz
zamawiającego: Komendy Głównej Policji, ul. Puławska 148/150, 02-624
Warszawa

kwotę 3 600,00 zł 00 gr (trzy tysiące sześćset złotych) tytułem
wynagrodzenia pełnomocnika.

Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. -
Prawo zamówień publicznych
(t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) na niniejszy wyrok -
w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia
-
przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu
Okręgowego w Warszawie.

Przewodniczący: ……………..……………..Sygn. akt: KIO 2134/18

Uzasadnienie

Komenda Główna Policji (dalej: „Zamawiający”) prowadzi postępowanie o udzielenie
zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.), zwanej dalej
„ustawą Pzp” pn.: „Modernizacja policyjnych sieci radiowych w 13 miastach i aglomeracjach
miejskich d
o systemu standardu ETSI TETRA”, nr postępowania: 162/BŁiI/l 8/TG/PMP (dalej:
„Postępowanie").
Wartość zamówienia przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na
podstawie art 11 ust. 8 ustawy Pzp. Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane
w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 1 września 2018 r. pod numerem 2018/S
168-382059.
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (dalej: „SIWZ”) została
zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego.
W dniu
5 października 2018 r. Zamawiający przekazał wykonawcy SPRINT S.A.
pismo,
zawierające informacje o terminie złożenia, potwierdzonych za zgodność z oryginałem,
kopii aktualnych
zaświadczeń o niekaralności lub dokumentów wygenerowanych
elektronicznie przez system -
Platforma Ministerstwa Sprawiedliwości oraz oświadczeń
o zachowaniu poufności, których wzór określa załącznik nr 10 do SIWZ dla osób wskazanych
do udziału w wizjach lokalnych wraz z harmonogramem wizji.
W dniu 15
października 2018 r. wykonawca SPRINT S.A. (dalej: „Odwołujący”) wniósł
odwołanie, zarzucając Zamawiającemu naruszenie art. 7 ust. 1 oraz art. 29 ust. 2 ustawy Pzp,
tj. prowadzenie postępowania z naruszeniem zasad równego tratowania i uczciwej konkurencji
oraz proporcjonalności poprzez:
1) w
yznaczenie zbyt krótkiego terminu na złożenie dokumentów wymaganych do
przeprowadzenia wizji lokalnych oraz dostępu do dokumentacji masztów, w tym ekspertyz;
2) niezachowanie terminu powiadomienia o wizji;
3)
nieuzasadnioną odmowę dopuszczenia przedstawicieli Odwołującego do udziału
w wizjach lokalnych;
4) z
aniechanie przedstawienia ankiet dotyczących opisu lokalizacji posadowienia BS,
interfejsów do innych sieci radiokomunikacyjnych.
Od
wołujący wniósł o nakazanie Zamawiającemu:

1) d
opuszczenie Odwołującego do wizji lokalnych oraz umożliwienie dostępu do
dokumentacji;
2) p
onowienie z udziałem Odwołującego wizji lokalnych, które odbyły się bez udziału
Odwołującego;
3) p
rzekazanie Odwołującemu ankiet dotyczących opisu poszczególnych lokalizacji
posadowienia BS, interfejsów do innych sieci radiokomunikacyjnych oraz dokumentacji
masztów, w tym ekspertyz, na co najmniej 2 dni robocze przed wizjami lokalnymi w
poszczególnych lokalizacjach;
4) n
akazanie zwrotu kosztów postępowania odwoławczego, w tym kosztów zastępstwa
prawnego wg norm przepisanych.
Wykazując swoje uprawnienie do wniesienia odwołania Odwołujący wskazał, iż jako
podmiot prowadzący działalność w obszarze objętym przedmiotem zamówienia posiada
interes w uzyskaniu przedmiotowego zamówienia. Opisane powyżej działania i zaniechania
Zamawiającego istotnie utrudniają Odwołującemu przygotowanie oferty, ponieważ wskutek
tych działań i zaniechań Odwołujący został pozbawiony dostępu do istotnych informacji, które
mają wpływ na przygotowanie oferty.
W uzasadnieniu odwołania Odwołujący podał m.in., iż złożył w terminie akces dokonania
wizji lokalnych. W dniu
5 października 2018 r. o godz. 15:00 (piątek) Zamawiający drogą
elektr
oniczną skierował do niego pismo, w którym wyznaczono termin na przedłożenie
następujących dokumentów: potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie aktualnego
zaświadczenia o niekaralności lub alternatywnie dokument wygenerowany elektronicznie
przez system-
Platforma Ministerstwa Sprawiedliwości oraz oświadczenie o zachowaniu
poufności, którego wzór określa załącznik nr 10 do SIWZ. Do pisma załączono harmonogram
wizji, zgodnie,
z którym wizje będą trwały od 12 października do 9 listopada br. Wnioskowane
dokum
enty miały zostać złożone w terminie do 10 października 2018 r., następnie termin ten
przesunięto na 11 października g. 12.00. Dokumenty miały być złożone w Biurze Finansów
KGP na ul. Domaniewskiej 36/38 w Warszawie, w formie oryginału lub kopii poświadczonej za
zgodność. W dniu 11 października 2018 r. Wykonawca emailem zwrócił się do Zamawiającego
o przesunięcie terminu na złożenie dokumentów na dzień 12 października 2018 r. .
Zamawiający odmówił zmiany terminu. W dniu 12 października 2018 r. Wykonawca przedłożył
wymagane dokumenty. T
ego samego dnia Zamawiający odmówił dopuszczenia Wykonawcy
do uczestnictwa w wizjach lokalnych.
Odwołujący zauważył, że w treści SIWZ nie określono terminu, w jakim należy złożyć
dokumenty wymagane do udziału w wizji tj. zaświadczenia o niekaralności oraz oświadczenia
o zachowaniu poufności. Termin wyznaczony pismem z 5 października na dzień 11
października jest terminem arbitralnie ustalonym przez Zamawiającego, bez podstawy w treści

SIWZ,
która określa jedynie, że informacja o planowanym terminie wizji zostanie przekazana
zainteresowanemu wykonawcy w terminie min. 5 dni roboczych przed planowanym terminem
wizji.
W związku z tym, w ocenie Odwołującego uzasadnione było oczekiwanie, że również na
przedłożenie wymaganych dokumentów będzie on miał min. 5 dni roboczych, a dokumenty te
zostaną przedłożone w dniu pierwszej wizji, bezpośrednio przed jej rozpoczęciem.
Zamawiający wyznaczył natomiast termin krótszy niż 5 dni roboczych. Wykonawca miał
jedynie 3 dni robocze oraz kilka
godzin w dniu 11 października na przygotowanie i złożenie
dokumentów. W ocenie Odwołującego termin ten jest obiektywnie niewystarczający. Z uwagi
na liczne zadania realizowane przez pracowników i kooperantów na terenie całego kraju, nie
było możliwe wcześniejsze sporządzenie listy osób przeprowadzających wizję, bez
znajomości terminu wizji w poszczególnych lokalizacjach. Ilość lokalizacji podlegających wizji
to ponad dwieście miejsc. W tej sytuacji nie było możliwe dochowanie terminu do dnia 11
października godz. 12.00. W tym czasie, bowiem konieczne było ustalenie listy osób
przeprowadzających wizje, przypisanie poszczególnych osób do poszczególnych lokalizacji -
rozsianych po całym kraju ~ w poszczególnych terminach, skoordynowanie ich działań i
uzyskanie
od nich oryginałów oświadczeń oraz informacji o niekaralności, a następnie
przekazanie tych dokumentów do siedziby Zamawiającego. Na wykonanie tych czynności,
zdaniem Odwołującego, wyznaczono zdecydowanie zbyt krótki termin. Tym bardziej, że
Zamawiający wymagał złożenia oryginałów lub kopii dokumentów potwierdzonych za
zgodność z oryginałem w siedzibie Biura Finansów KGP na ul. Domaniewskiej 36/38 w
Warszawie bez możliwości ich przesłania faksem lub emailem. Wymóg fizycznego
dostarczenia tych dokumentów znacznie skracał czas na ich uzyskanie i złożenie. Nie zmienia
tego możliwość uzyskiwania informacji o niekaralności w formie elektronicznej przez system
e-
Platforma. Aby wystąpić o zaświadczenie do KRK drogą elektroniczną należy posiadać
kwalifikowany podpis elektroniczny albo podpis potwierdzony profilem zaufanym ePUAP.
Wymóg ten istotnie ogranicza dostępność do informacji w formie elektronicznej. Informacje
zasadniczo nie dotyczą członków organów Wykonawców, ale szeregowych pracowników,
którzy nie dysponują tego rodzaju instrumentami. Nadto zgodnie z informacjami
zamieszczonymi na stronie https://ekrk.ms.gov.pl/ep-
web/login zaświadczenie z KRK
wydawane jest bez zbędnej zwłoki, jednakże nie później niż w terminie siedmiu dni. Zatem
nawet w przypadku skorzystania z drogi elektronicznej - przy
jmując hipotetyczne i nierealne
założenie, że pracownicy mają podpisy elektroniczne - mogłoby się okazać, że informacje
zostaną wydane dopiero po 11 października. Również informacje o niekaralności pobierane w
tradycyjny sposób nie zawsze są udostępniane „od ręki”. Odwołujący podkreślił, że informacje
o niekaralności mogły uzyskać jedynie osoby, których te informacje dotyczą. Przepisy nie dają
możliwości pozyskania tych informacji przez pracodawcę. Stanowiło to dodatkowe utrudnienie,
szczególnie z uwagi na okoliczności wskazane powyżej tj. brak wcześniejszych informacji o

miejscach i terminach wizji, a więc brak możliwości ustalenia listy osób kierowanych do
lokalizacji.
Odwołujący stwierdził, iż zapewne uwzględniając okoliczności wskazane przez
niego
powyżej ustawodawca przewidział w art. 26 ust. 1 ustawy PZP 10 dniowy termin na
złożenie dokumentów w postępowaniach, których wartość jest równa lub przekracza kwoty
określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, który powinien być stosowany
na zasadzie analogii,
jako termin właściwy do przedłożenia dokumentów niezbędnych do
udziału w wizji.
Odwołujący zauważył, iż wizje będą się odbywały do dnia 9 listopada 2018 r., zatem
zamknięcie możliwości zgłoszenia udziału w wizji już 11 października br. nie jest niczym
uzasadnione i godzi w interes prawny wykonawców. Dodatkowo jest to działanie niekorzystne
dla samego Zamawiającego. Wynika to z tego, że Wykonawca nie musi być w ogóle
zainteresowany wizjami odbywającymi się wcześniej np. w drugiej dekadzie października. W
konsekwencji dopuszczenie Wykonawcy do udziału w wizji po 11 października w żadnej
mierze nie narusza interesów Zamawiającego i jest zgodne z treścią SIWZ. Uwzględnienie
wniosku Odwołującego z dnia 11 października br. w szczególności nie przedłużało
postępowania o udzielenie zamówienia, co więcej niedopuszczenie Wykonawcy po tym
terminie jest działaniem nieracjonalnym i szkodzącym interesom Zamawiającego, działanie to,
bowiem ogranicza konkurencję utrudniając złożenie oferty wykonawcom.
Odwołujący podniósł, iż zgodnie z SIWZ Zamawiający przewidział udostępnianie ankiet
dotyczących opisu lokalizacji. Ankiety te powinny zostać przekazane wykonawcom przed
terminami wizji, co wynika jednoznacznie z SIWZ, chociażby fragmentu: „W przypadku
wątpliwości, co do danych zawartych w ankiecie Zamawiający zaleca uczestnictwo
Wykonawcy w wizjach lokalnych”. Zamawiający nie udostępnił tych ankiet przed rozpoczęciem
wizji, co stanowi naruszenie postanowień SIWZ. Ponadto, trzeba zauważyć, że brak
udostępnienia ankiet stanowi kolejny argument potwierdzający, że wyznaczony termin
zgłoszenia osób wraz z dokumentami był zbyt krótki. Przed otrzymaniem ankiet wizje nie
powinny się w ogóle rozpocząć. Ankiety z powodzeniem mogą zastąpić informacje
pozyskiwane w toku wizji
lub też mogą stanowić istotną pomoc w przygotowaniu się do wizji.
Dlatego też jak najbardziej racjonalnym działaniem wykonawcy jest podjęcie decyzji
o udziale w wizji (w ogóle lub w poszczególnych lokalizacjach) po zapoznaniu się
z ankietami. W szczególności na przyporządkowanie konkretnych osób do poszczególnych
lokalizacji wpływ mają informacje o specyfice danej informacji. Brak ankiet dodatkowo utrudniał
Odwołującemu przygotowanie się do pozyskania dokumentów wymaganych do udziału w wizji.
Dodatkowo
Odwołujący zauważył, że również termin na powiadomienie o pierwszej wizji
nie został przez Zamawiającego dochowany. Pierwsza wizja lokalna miała odbyć się 12
października, zatem przesłanie informacji w terminie min. 5 dni roboczych przed planowanym

terminem wizji wymagało przesłania informacji najpóźniej w dniu 4 października. Wykonawca
powinien mieć, bowiem pełne 5 dni roboczych, a więc cały dzień 5.10. 2018 oraz dni 8-
11.10.2018 r.
Na posiedzeniu Zamawiający złożył odpowiedź na odwołanie, w której oświadczył, iż
uwzględnia zarzuty z pkt. 2 i 4 odwołania, tj. zarzut niezachowania terminu powiadomienia
o wizji i zarzut zaniechania przedstawienia ankiet dotyczących opisu lokalizacji posadowienia
BS, interfejsów do innych sieci radiokomunikacyjnych. W zakresie pozostałych zarzutów
Zamawiający wniósł o oddalenie odwołania.
W następstwie uwzględnienia zarzutów nr 2 i 4 Odwołujący cofnął w tym zakresie
odwołanie. W związku z tym rozpoznaniu Izby podlegały zarzuty nr 1 i 4 tj. wyznaczenia przez
Zamawiającego zbyt krótkiego terminu na złożenie dokumentów wymaganych do
przeprowadzenia wizji lokalnych oraz nieuzasadnionej odmowy dopuszczenia przedstawicieli
Odwołującego do udziału w wizjach lokalnych.
Po zapoznaniu się z dokumentacją postępowania, w tym treścią SIWZ oraz treścią
korespondencji pomiędzy Zamawiającym a Odwołującym po przeprowadzeniu
rozprawy i wysłuchaniu stanowisk uczestników postepowania, Krajowa Izba
Odwoławcza, ustaliła i zważyła, co następuje:

Odwołanie nie zawiera braków formalnych, nie została wypełniona żadna z przesłanek,
skutkujących jego odrzuceniem, o których stanowi art. 189 ust. 2 ustawy Pzp. Wpis
w prawidłowej wysokości został wniesiony w ustawowym terminie.
W ocenie Izby Odwołujący legitymuje się uprawnieniem do skorzystania
w przedmiotowym postępowaniu ze środków ochrony prawnej. Została wypełniona
materialnoprawna przesłanka, o której mowa w art. 179 ust. 1 ustawy Pzp. Odwołujący, jak
należy sądzić z faktu złożenia odwołania, jest zainteresowany udziałem w wizjach lokalnych,
natomiast Zamawiający nie dopuścił tego Wykonawcy do udziału w nich. Potwierdzenie się
zarzutów postawionych przez Odwołującego, mogłoby skutkować udziałem w fakultatywnych
wizjach, które pozwalają na dostęp do informacji, które mogą mieć wpływ na przygotowanie
oferty.
Wykonawca
Motorola Solutions Systems Polska sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (dalej
także: „Przystępujący”), zgłaszający swoje przystąpienie do postępowania odwoławczego po
stronie Zamawiającego wypełnił wymogi określone w art. 185 ust. 2 i 3 ustawy Pzp, który
stanowi, iż wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie
3 dni od dnia otrzymania od zamawiającego kopii odwołania, wskazując stronę, do której
przystępuje i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje.
Wykonawcy, którzy przystąpili do postępowania odwoławczego, stają się uczestnikami


postępowania odwoławczego, jeżeli mają interes w tym, aby odwołanie zostało rozstrzygnięte
na korzyść jednej ze stron.
W związku z tym ww. wykonawca skutecznie przystąpił do
postępowania odwoławczego, stając się jego uczestnikiem.
W świetle zarzutów postawionych w odwołaniu, rozstrzygnięcia Izby wymaga, czy
termin na złożenie listy osób i ww. dokumentów dla tych osób, wyznaczony ostatecznie przez
Zamawiającego na 11 października 2018 r., godz.12:00, o którym Odwołujący powziął
informację w dniu 5 października 2018 r. godz. 15:00, jest terminem zbyt krótkim, czy jednak
w okolicznościach przedmiotowej sprawy, wystarczającym, do złożenia listy osób oraz
wymaganych w SIWZ dokumentów dla tych osób, a w konsekwencji, czy brak dopuszczenia
Odwołującego do udziału w wizjach był nieuzasadniony.
W ocenie Izby zakreślony termin, w świetle znanych wykonawcom wymogów w tym
zakresie, postawionych w SIWZ, już na początku września br., wynoszący 3 i ½ dnia
roboczego (5 i ½ dnia kalendarzowego) należy uznać, za wystarczający do złożenia
wymaganych w SIWZ
dokumentów, a uchybienie temu terminowi mogło stanowić podstawę
niedopuszczenia Odwołującego do udziału w wizjach lokalnych.
W związku z tym odwołanie podlega oddaleniu. Nie zostało wykazane, aby nastąpiło
w
yznaczenie przez Zamawiającego zbyt krótkiego terminu na złożenie dokumentów,
wymaganych do przeprowadzenia wizji lokalnych
, a w konsekwencji nie zostało wykazane,
aby uchybienie temu terminowi
przez Odwołującego, stanowiło nieuzasadnioną odmowę
dopuszczenia jego przedstawicieli
do udziału w wizjach lokalnych.

Stosownie do rozdziału IV pkt 2 SIWZ, zawierającego opis przedmiotu zamówienia
Zamawiający przewidział m.in. możliwość przeprowadzenia wizji lokalnych w lokalizacjach
posadowienia: SwMI, BS, terminali biurkowych, interfejsów do innych sieci
radiokomunikacyjnych, zastrzegając, iż miejsca objęte wizjami lokalnymi objęte są kontrolą
dostępu oraz zakreślając dla wykonawców termin 14 dni kalendarzowych, liczony od publikacji
ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, na zgłoszenie akcesu
dokonania wizji lokalnych oraz dostępu do dokumentacji lokalizacji poprzez wypełnienie
i przesłanie zgłoszenia na podany adres mail lub faks. Zakreśleniu tego terminu towarzyszy
informacja, iż podstawą dopuszczenia zgłoszonych osób do udziału w wizji lokalnej oraz do
dostępu do dokumentacji jest dostarczenie oświadczenia o zachowaniu poufności,
sporządzonego według wzoru, określonego w załączniku nr 10 do SIWZ, a także
potwierdzonej za zgodność z oryginałem kserokopii aktualnego zaświadczenia
o niekaralności lub alternatywnie dokumentu wygenerowanego elektronicznie przez system e-
Platforma Ministerstwa Sprawiedliwości. SIWZ zawiera zastrzeżenie, iż ww. zaświadczenie
musi być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem publikacji ogłoszenia

o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, a zapytanie o udzielenie informacji
o osobie, kierowane do Krajowego Rejestru Karnego powinno dotyczyć kartoteki karnej.
Zostało również podane w tym punkcie SIWZ, iż informacja o planowanym terminie wizji
lokalnych zostanie przekazana zainteresowanemu wykonawcy w terminie 5 dni roboczych
przed planowanym terminem wizji, z zastrzeżeniem możliwości przeprowadzenia wizji
lokalnych w maksymalnie 5 lokalizacjach
jednocześnie, przy czym każda z tych lokalizacji
może znajdować się w innym województwie. Zamawiający zastrzegł sobie dopuszczenie do
udziału w wizji lokalnej maksymalnie trzech przedstawicieli jednego wykonawcy w ramach
jednej lokalizacji.
Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w dniu 1 września 2018 r. Odwołujący
pismem z dnia 13 września 2018 r. zgłosił akces dokonania wizji lokalnych w lokalizacjach
posadowienia: SwMI, BS, terminali biurkowych, interfejsów do innych sieci
radiokomunikacyjnych oraz oświadczył, że deklaruje gotowość dostarczenia dokumentów
wymienionych w rozdziale IV pkt 2 SIWZ dla każdej z osób dopuszczonych do udziału w wizji
lokalnej oraz dostępu do dokumentacji, niezwłocznie po przekazaniu przez Zamawiającego
informacji o planowanym terminie wskazanych czynności.
Zgodz
ić się należy z twierdzeniem Odwołującego, iż SIWZ nie przewiduje odrębnego
wezwania Zamawiającego o przedłożenie ww. dokumentów dla osób wytypowanych do
udziału w wizjach lokalnych. Jednakże zauważenia wymaga, iż wskazanie na to, iż podstawą
dopuszczenia
zgłoszonych osób do udziału w wizji lokalnej będzie dostarczenie ww.
dokumentów dla tych osób, znajduje się w tym samym akapicie rozdziału IV pkt 2 SIWZ, co
informacja o 14 dniowym terminie na zgłoszenie akcesu udziału w wizjach, liczonego od daty
opublikowania ogłoszenia o zamówieniu. Może to sugerować, aczkolwiek. W ocenie Izby,
należy przyjąć, iż nie stanowi jednoznacznie określonego terminu, że zgłoszeniu akcesu
udziału w wizjach miało towarzyszyć przedstawienie listy osób do tego upoważnionych przez
wykonawcę wraz z dokumentami dotyczącymi tych osób, jak to zrozumieli inni wykonawcy,
np. Motorola Solutions Polska Sp. z o.o.,
którzy listę osób i wymagane dokumenty złożyli już
w pismach
, zawierających zgłoszenie udziału w wizjach lokalnych. Odwołujący natomiast
w swoim piśmie z dnia 13 września 2018 r., zawierającym akces udziału w wizjach, dał jedynie
wyraz wiedzy o konieczności dostarczenia ww. dokumentów, przy czym zaznaczył, że uczyni
to niezwłocznie po uzyskaniu od Zamawiającego informacji o planowanym terminie
wskazanych czynności.
Oznacza to
, że Zamawiający był uprawniony do wystosowania wezwania do złożenia
dokumentów i zakreślenia w tym zakresie terminu, co nastąpiło za pismem z dnia 5
października
2018
r.,
w
którym
Zamawiający
jednocześnie
poinformował

o harmonogramie wizji
, jak również zaznaczył, iż brak złożenia wymaganych dokumentów
w tym
terminie będzie skutkował niedopuszczeniem Wykonawcy do udziału w wizjach.
Nie można natomiast podzielić stanowiska Odwołującego, iż brak w SIWZ
jednoznacznie określonego terminu, w jakim należy złożyć dokumenty wymagane do udziału
w wizjach, tj. zaświadczenia o niekaralności oraz oświadczenia o zachowaniu poufności,
uzasadniał oczekiwanie Odwołującego, że na przedłożenie tych dokumentów będzie miał 5
dni roboczych, skoro taki czas został przewidziany w SIWZ na powiadomienie o planowanym
terminie wizji.
Jak wynika z treści SIWZ lista osób, którzy mają brać udział w wizjach i towarzyszące
jej oświadczenia o zachowaniu poufności oraz zaświadczenia z KRK tych osób były w niej
przewidziane po to, aby osoby wyznaczone
przez wykonawców wyrażających wolę
uczestniczenia w wizjach, które były fakultatywne, mogły być zweryfikowane przed terminem
wizji, skoro
dokumenty służące takiej weryfikacji stanowiły podstawę udziału w wizji.
Zamawiający winien zatem dysponować tymi dokumentami odpowiednio wcześniej, tj. przed
terminem wizji.
Oznacza to, iż krótszy termin na złożenie ww. dokumentów, niż termin 5 dni
roboczych przed planowanym terminem wizji, wy
nika z celu, jakiemu miały służyć.
Jak stwierdził w odpowiedzi na odwołanie Zamawiający, spoczywa na nim obowiązek
sprawnego przeprowadzenia postępowania, co w przedmiotowej sprawie wiąże się ze
sprawnym przeprowadzeniem wizji lokalnych, które odbywają się w obiektach w znacznej
większości mających charakter niepubliczny, często objętych różnego rodzaju strefami
ochrony.
Dostęp do tych obiektów wymaga zweryfikowania odwiedzających. Komenda
Główna Policji, jako Zamawiający, jest zobowiązana takiej weryfikacji dokonać centralnie. Listy
osób wyznaczonych przez wykonawców do udziału w wizjach muszą pozostawać zamknięte,
ponieważ jednostki wojewódzkie nie występują w tym postępowaniu jako zamawiający i nie
mogą weryfikować podmiotów biorących udział w postępowaniu. Takie listy muszą być
sporządzone odpowiednio wcześnie, gdyż wiele z podanych lokalizacji posiada specjalne
wymogi dostępu, np. wcześniejsze przeszkolenie BHP, czy też weryfikacja i zgoda na wstęp,
wydana przez podmioty zarządzające lokalizacją, w tym ABW.
W ocenie Izby Wykonawca,
jako profesjonalista, wiedząc o potrzebie wyznaczenia
odpowiedniej liczby osób do udziału w wizjach, w których zgłosił wolę uczestniczenia w dniu
13 września 2018 r., mógł i powinien zadbać o wyznaczenie odpowiednich osób
i
zgromadzenie wymaganych w SIWZ dokumentów, po to, aby, jak sam określił w ww. piśmie,
niezwłocznie po uzyskaniu informacji o planowanym terminie wizji, przekazać je
Zamawiającemu. Odwołujący musiał bowiem wiedzieć, iż służą one weryfikacji wytypowanych
przez niego osób i wiążą się z dopuszczeniem do udziału w wizji.

Tymczasem
, jak wynika m.in. z twierdzeń Zamawiającego, przekazane mu
z opóźnieniem dokumenty, dotyczące 12 osób, wskazują, iż tylko jedna z tych osób miała
zaświadczenie KRK z wcześniejszą datą, dwie z tych osób wystąpiły o wydanie zaświadczenia
dopiero w dniu 12.
09.2018 r., a więc już po terminie wyznaczonym przez Zamawiającego na
złożenie dokumentów. Osoby, które występowały o zaświadczenie otrzymywały je w dniu
złożenia wniosku. Odwołujący nie podważył tych twierdzeń, jak również nie wykazał, dlaczego
wystąpienia o wydanie zaświadczeń z KRK miały miejsce dopiero w podanych datach.
Odwołujący nie wykazał, iż którykolwiek z wytypowanych przez niego pracowników nie mógł
uzyskać zaświadczenia w dacie wystąpienia o nie, jak również nie wykazał, iż nie było możliwe
dos
tarczenie dokumentów do miejsca wskazanego prze Zamawiającego w Warszawie
Odwołujący nie wykazał także, aby nie było możliwe wyznaczenie osób w okresie
poprzedzającym wezwanie Zamawiającego. W ocenie Izby argumentacja przedstawiona
w tym zakresie w odwołaniu, wskazująca na liczne zadania realizowane przez pracowników
i kooperantów na terenie całego kraju, nie wyłącza możliwości ustalenia listy osób, które
miałyby wziąć udział w wizjach. Jest zrozumiałe, że pracownicy podmiotu gospodarczego,
w tym prowadzącego działalność gospodarczą o zasięgu ogólnokrajowym, mają liczne
zadania do wykonania. Nie zmienia to jednak faktu, iż to pracodawca im te zadania wyznacza.
W sytuacji zatem, gdy pracodawca zamierza brać udział w przedmiotowym postępowaniu
o udzielenie zamówienia, znając postanowienia SIWZ, powinien dokonać odpowiednio
wcześniej odpowiedniego doboru pracowników, nawet z nadwyżką co do ich liczby i przekazać
im informację o potrzebie złożenia oświadczeń i pozyskania zaświadczeń z KRK, po to, aby
najpóźniej w dniu otrzymania wezwania od Zamawiającego, mogli o takie zaświadczenia
wystąpić. Nawet, zatem gdyby Odwołujący po powzięciu decyzji o udziale w wizjach, a przed
otrzymaniem informacji o terminach wizji,
z jakiś powodów uznał, iż jest uzasadnienie dla
ograniczenia
się jedynie do wyboru osób i przekazania im informacji o potrzebie złożenia
oświadczeń oraz pozyskania zaświadczeń z KRK niezwłocznie po powiadomieniu o terminie
wizji, nie byłoby problemu z pozyskaniem tych zaświadczeń w terminie 3 i ½ dnia roboczego,
jak również przekazania ich Zamawiającemu na podany adres w Warszawie.
O
koliczność, iż Odwołujący, jak należy sądzić z treści odwołania, dopiero po
otrzymaniu wezwania przystąpił do wyboru pracowników, świadczy o braku po jego stronie
należytej staranności w działaniu, skutkującej dla niego negatywnie, a nie o braku
obiektywnych przeszkód. Skoro, inni wykonawcy, w tym, jak zostało wykazane na rozprawie,
Przystępujący zrozumieli treść SIWZ w ten sposób, że zgłoszeniu akcesu udziału w wizji
powinna towarzyszyć lista osób biorących w niej udział i wymagane dla nich dokumenty
i złożyli je w 14 - dniowym terminie od ogłoszenia o zamówieniu, to oznacza, że było to
możliwe. Tym bardziej, więc należy uznać, iż obiektywnie możliwe było złożenie listy i

wymaganych dokumentów blisko miesiąc później tj. w zakreślonym przez Zamawiającego
terminie.
Tym bardziej, że Odwołujący, jak sam twierdzi zatrudnia pracowników w całym kraju
oraz, jak stwierdził na rozprawie Zamawiający, a czemu Odwołujący nie zaprzeczył, ma swój
oddział również w Warszawie.
Odwołujący miał wiedzę, jakich dokumentów wymaga Zamawiający oraz jakie są
konsekwencje ich nieprzedstawienia
. Z tych względów, musiał liczyć się z tym, iż jeżeli ich nie
złoży, najpóźniej w terminie zakreślonym przez Zamawiającego w wezwaniu, nie będzie mógł
skorzystać z udziału w wizji lokalnej. Odwołujący nie wykazał przy tym, iż wytypowanie
odpowiedniej grupy osób w okresie wcześniejszym nie było możliwe, nie wykazał, że stało się
to możliwe dopiero po otrzymaniu ww. pisma Zamawiającego. Z oświadczeń Odwołującego
na rozprawie nie wynika, aby podjął on przygotowania do wyselekcjonowania osób wraz
z podjęciem decyzji o udziale w wizjach, lecz to, iż przystąpił do tego dopiero po otrzymaniu
pisma Zamawiającego z dnia 5 października 2018 r. Tymczasem, w ocenie Izby, mając na
uwadze treść SIWZ oraz wymaganą od wykonawców, co najmniej należytą staranność
w działaniu, jak również treść pisma Odwołującego z dnia 13 września 2018 r., w którym
zobowiązał się do niezwłocznego przekazania wymaganych dokumentów, po powiadomieniu
go o terminach wizji, powinien przystąpić do wyboru osób mających brać udział w wizjach
i pozyskiwania wymaganych dokumentów na kilka tygodni otrzymaniem pisma z 5
października 2018 r. Tym bardziej, że jak wynika ze złożonej przez niego w dniu 12
października 2018 r. listy, dotyczyło to 12 osób.
W związku z tym przedstawiony na rozprawie argument, iż zatrudnia on około 600 osób
w całym kraju, a wizje dotyczą około 200 lokalizacji, co oznacza konieczność selekcji
pracowników i przyporządkowanie ich do poszczególnych lokalizacji i terminów wizji,
w świetle faktu, iż okoliczności te były znane Odwołującemu już w dniu zapoznania się
z treścią ogłoszenia o zamówienia i podjęciu decyzji o wzięciu udziału w dobrowolnych wizjach,
czego wyraz dał w piśmie z dnia 13 września 2018 r., należy uznać za niewystarczający do
uznania zasadności podnoszonych zarzutów
.
W ocenie Izby okoliczność, iż Odwołujący
zatrudniania dużą liczby pracowników nie wyłącza możliwości wytypowania pracowników do
udziału w wizjach, w których Wykonawca ten zadeklarował wolę uczestniczenia już 13
września 2018 r.. Przeciwnie, zatrudnianie pracowników w całym kraju, w sytuacji, gdy wizje
miały się odbywać w licznych lokalizacjach na jego terenie, powinno wręcz ułatwiać
Odwołującemu podjęcie decyzji w tym zakresie. Z uwagi na wymaganą od wykonawcy
staranność w działaniu, w sytuacji, gdy jak przyznaje sam Odwołujący, SIWZ nie zawierała
wyraźnie wskazanego terminu na złożenie listy osób i wymaganych dokumentów i sam
zaznaczył, że niezwłocznie po otrzymaniu informacji.

Nie zmienia tej oceny okoliczność, iż w dacie wezwania do złożenia ww. dokumentów,
Odwołujący nie otrzymał ankiet. Jak wynika z przytoczonych powyżej postanowień rozdziału
IV pkt 2 SIWZ, Zamawiający dopuścił zarówno przeprowadzenie wizji, jak i udostępnienie
ankiet dotyczących opisu lokalizacji posadowienia BS, interfejsów do innych sieci
radiokomunikacyjnych oraz posiadanej dokumentacji masztów, w tym, posiadanych ekspertyz.
Istotnie, jak wskazuje Odwołujący, z treści rozdziału IV pkt 2 SIWZ wynika, iż w przypadku
wątpliwości, co do danych zawartych w ankiecie Zamawiający zaleca uczestnictwo
Wykonawcy w wizjach lokalnych, jednak w tym samym punkcie
SIWZ został zakreślony 14 -
dniowy termin na zgłoszenie akcesu dokonania wizji lokalnych oraz dostępu do dokumentacji
lokalizacji poprzez wypełnienie i przesłanie zgłoszenia, któremu towarzyszyło wskazanie, iż
podstawą dopuszczenia zgłoszonych osób do udziału w wizji lokalnej oraz do dostępu do
dokumentacji jest dostarczenie dla każdej zgłoszonej osoby m.in. ww. zaświadczeń z KRK.
Przedłożenie listy osób uczestniczących w wizji i dokumentów z KRK dla tych osób jest, zatem
konsekwencją decyzji o wzięciu udziału w wizjach oraz decyzji o pozyskaniu dostępu do
dokumentacji, jest
jednocześnie warunkiem odpowiednio udziału w wizji oraz pozyskania
dostępu do dokumentacji, która to decyzja była podejmowana przed otrzymaniem ankiet.
Z SIWZ nie wynika, aby ankiet
y miały być przekazane wykonawcom przed upływem 14-
dniowego terminu na zgłoszenie akcesu udziału w wizjach.
Nadto zauważenia wymaga, iż udział wykonawców w wizjach nie był obowiązkowy.
Z tych względów zalecenie udziału w wizjach w razie wątpliwości, co do danych zawartych
w ankiecie,
należy odnosić, do sytuacji, w której Wykonawca wcześniej (w ww. 14 dniowym
terminie
od daty publikacji ogłoszenia o zamówieniu) zgłosił wolę uczestniczenia w wizjach,
jak również złożył wymagane dokumenty dla osób w nich uczestniczących, a następnie,
z uwagi na ich fakultatywny charakter,
mógłby uznać, iż nie przystępuje do poszczególnych
z wizji.
Z
powyżej przedstawionych względów nie zasługuje na uwzględnienie również
argumentacja Odwołującego, że z uwagi na brak przekazania ankiet, był zaskoczony
wezwaniem do złożenia listy osób i dokumentów, jak również argumentacja, iż brak ankiet
utrudniał mu przygotowanie się do pozyskania dokumentów wymaganych do udziału
w wizjach.
Za spóźnione należy uznać twierdzenie zawarte w odwołaniu, iż najbardziej
racjonalnym działaniem wykonawcy jest podjęcie decyzji o udziale w wizji po zapoznaniu się
z ankietami. Odwołujący nie wniósł odwołania na SIWZ w zakresie ww. wymogu zgłoszenia
akcesu udziału w wizji w terminie 14 dni od daty ogłoszenia o zamówieniu, przy jednoczesnym
braku wskazania wcześniejszego terminu na przekazanie ankiet, lecz zastosował się do tego
wymogu
i zgłosił akces w zakreślonym terminie.

Za nieudowodnione należy uznać twierdzenia dotyczące wpływu braku przekazania
ankiet na przyporządkowanie konkretnych osób do poszczególnych lokalizacji, jak również
spowodowane tym
utrudnienie w przygotowaniu się do pozyskania dokumentów. Skoro
decyzja o udziale w wizjach, której konsekwencją była konieczność złożenia dla
wytypowanych osób, wymaganych w SIWZ dokumentów, była podjęta przez Odwołującego
przed otrzymaniem ankiet, a Odwołujący nie wykazał związku pomiędzy brakiem ankiet,
a obiektywną możliwością lub brakiem możliwości wytypowania osób do udziału w wizjach
i pozyskania przez nie
zaświadczeń z KRK lub złożenia oświadczeń o zachowaniu poufności,
to argumentację w tym zakresie należy uznać za nieprzekonującą. Tym bardziej, że
Odwołujący nie wykazał nawet, na czym miałyby polegać utrudnienia w tym zakresie i jak
ewentualne utrudnienia miałyby się przekładać na brak pozyskania zaświadczeń z KRK czy
złożenia oświadczeń przez wybranych pracowników w dniach poprzedzających upływ
wyznaczonego w tym celu terminu.
Jeżeli Odwołujący, jak sam przyznaje, uznawał, iż uprawniona jest interpretacja, iż
termin na złożenie dokumentów powinien być taki sam jak na powiadomienie o terminach wizji,
tj. wynosić, co najmniej 5 dni roboczych, z uwagi na to, iż jest to tylko jego interpretacja ( inni
wykonawcy inaczej zrozumieli
w tym zakresie treść SIWZ i złożyli wymagane dokumenty już
w terminie 14 dni od daty ogłoszenia o zamówieniu), to z uwagi na wymaganą staranność
w działaniu, mając na uwadze, że chodzi jedynie o jego interpretację a nie konkretne
postanowienia SIWZ, dla
uniknięcia ryzyka niedopuszczenia do udziału w wizjach, w sytuacji,
gdy planował dokonywanie selekcji oraz wystąpienia wytypowanych do udziału w wizjach,
pracowników o wydanie zaświadczeń z KRK dopiero po otrzymaniu wezwania od
Zamawiającego, mógł zwrócić się z zapytaniem do Zamawiającego w tym zakresie.
Zgodnie z przepisem art. 192 ust. 2 ustawy Pzp Izba
uwzględnia odwołanie w przypadku
naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy, które miało lub może mieć istotny wpływ
na wynik postępowania o udzielenie zamówienia. Ciężar dowodu, zgodnie z art. 6 k.c.
w związku z art. 14 ust. 1 ustawy Pzp, spoczywa na osobie, która z danego faktu wywodzi
skutki prawne.
Odwołujący nie wykazał zasadności zarzutów przedstawionych w odwołaniu,
nie wykazał aby nastąpiło naruszenie przez Zamawiającego art. 7 ust. 1 oraz art. 29 ust. 2
ustawy Pzp poprzez
wyznaczenie przez Zamawiającego zbyt krótkiego terminu na złożenie
listy
osób wytypowanych do udziału w wizjach oraz wymaganych dla nich dokumentów,
określonych w SIWZ, jak również niedopuszczenie Odwołującego w wizjach, będące
następstwem spóźnionego złożenia ww. dokumentów.
Zauważenia wymaga, iż wbrew stanowisku Zamawiającego, wyrażonemu w odpowiedzi
na
odwołanie, o skuteczności zarzutu odwołania nie przesądza jedynie kwalifikacja prawna
zaskarżonej czynności, podana przez Odwołującego. Izba dokonuje bowiem subsumpcji

określonego w odwołaniu stanu faktycznego pod określoną normę prawną.
Zgodnie z art. 29 ust. 2 ustawy Pzp p
rzedmiotu zamówienia nie można opisywać w sposób,
który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję. Przepis ten dotyczy opisu przedmiotu
zamówienia w SIWZ, a zatem zarzut jego naruszenia jest spóźniony. Termin na wniesienie
odwołania na postanowienia SIWZ upłynął, bowiem w miesiącu wrześniu 2018 r.
Stosownie do art. 7 ust. 1 ustawy Pzp zamawiający przygotowuje i przeprowadza
postępowanie o udzielenie zamówienia w sposób zapewniający zachowanie uczciwej
konkurencji i równe traktowanie wykonawców oraz zgodnie z zasadami proporcjonalności
i przejrzysto
ści. Nie zostało wykazane przez Odwołującego, aby Zamawiający naruszył ww.
przepis.
Zgodzić się należy z Zamawiającym, iż co do zasady, zarzutowi naruszenia tego przepisu
powinno
towarzyszyć wskazanie na naruszenie konkretnego przepisu ustawy. Odwołujący
tego nie uczynił. Niezależnie jednak od braku takiego wskazania, należy zauważyć, iż

Odwołujący nie zaprzeczał twierdzeniom Zamawiającego, iż warunki dopuszczenia do wizji
lokalnych były jednakowe dla wszystkich wykonawców, podobnie jak zakres wymaganych
d
okumentów. Nie przeczył również twierdzeniom, że Wykonawcy w tym samym terminie
zostali poinformowani o harmonogramie wizji lokalnych. Nie wykazał, aby inni wykonawcy
znaleźli się w lepszej czy gorszej sytuacji w Postępowaniu. Tym samym, należy zgodzić się
ze stanowiskiem
Zamawiającego, wyrażonym w odpowiedzi na odwołanie, iż Odwołujący
nawet nie uprawdopodobnił, że czynności Zamawiającego mogą naruszać zasady równego
traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji. Tym bardziej, że Odwołujący, powołując się
na naruszenie zasad równego traktowania i uczciwej konkurencji oraz proporcjonalności, nie
wykaz
ał, w jaki sposób te zasady miałyby zostać naruszone przez Zamawiającego.

Odwołujący nie wykazał, iż w okolicznościach przedmiotowej sprawy, wyznaczony przez
Zamawiającego termin na złożenie listy osób wytypowanych do udziału w wizjach oraz
wymaganych dokumentów dla tych osób, był obiektywnie zbyt krótki, nie wykazał również, iż
w związku z uchybieniem przez niego temu terminowi i przedłożeniem dokumentów
z
opóźnieniem, nastąpiło nieuzasadnione niedopuszczenie przedstawicieli Odwołującego do
udziału w wizjach.
Z tych względów na podstawie art. 192 ust. 1 ustawy Pzp, Izba orzekła jak w pkt 1 sentencji
wyroku.
O kosztach postępowania Izba orzekła na podstawie art. 192 ust. 9 i 10 ustawy Pzp,
stosownie do wyniku postępowania i z uwzględnieniem uzasadnionych kosztów strony
postępowania, w tym zastępstwa prawnego na podstawie rachunku, złożonego przez
Zamawiającego przed zamknięciem rozprawy, zgodnie z § 3 rozporządzenia Prezesa Rady

Ministrów z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie wysokości oraz sposobu pobierania wpisu od
odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania
(t.j. Dz.U. z 2018 poz. 972).

Przewodniczący: …………………………….Wcześniejsze orzeczenia:

Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie