eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO2018 › Sygn. akt: KIO 2141/18
rodzaj: POSTANOWIENIE
data dokumentu: 2018-10-30
rok: 2018
sygnatury akt.:

KIO 2141/18

Komisja w składzie:
Przewodniczący: Katarzyna Poprawa

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym bez
udziału stron w dniu 30 października 2018 roku
w
Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu
16
października 2018 r. przez wykonawcę Symbiona Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
w
postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego Gminę Daleszyce z siedzibą
w Daleszycach

orzeka:
1. umarza
postępowanie odwoławcze;
2.
nakazuje zwrot z rachunku Urzędu Zamówień Publicznych na rzecz odwołującego –
Symbiona Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie kwoty 10.000 zł 00 gr (słownie:
dziesięć tysięcy złotych zero groszy), stanowiącej uiszczony wpis od odwołania.

Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579
z późn. zm.) na niniejsze postanowienie – w terminie 7 dni od
dnia jego doręczenia – przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby
Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Kielcach.


Przewodniczący: …………….………..Sygn. akt KIO 2141/18

Uzasadnienie

Zamawiający - Gmina Daleszyce prowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia
publicznego na
zadanie pn.: „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości
Daleszyce, gmina Daleszyce".
Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu
nieograniczonego, o
wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach
wydanych na podstawie a
rt. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz.1579 z późn. zm.) zwaną dalej „ustawą” lub „Pzp”.
Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w dniu 10 września 2018 roku w Biuletynie
Zamówień Publicznych nr 614645-N-2018.
Dnia 16
października 2018 roku do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej zostało
wniesione odwołanie przez wykonawcę Symbiona S.A. z siedzibą w Warszawie (zwanego
dalej Odwołującym), od niezgodnych z przepisami ustawy Pzp czynności i zaniechań
Zamawiającego w postępowaniu polegających na:
1.
uznaniu za ofertę, której przyznano najwyższą liczbę punktów po zakończeniu czynności
badania i oceny ofert i wyborze jako najkorzystniejszej oferty wykonawcy METABEX R. C.,
26-026 Morawica, ul. Diamentowa 5, dalej jako
„Wykonawca METABEK" lub „METABEX",
pomimo faktu, że wykonawca ten podał w swojej ofercie nieprawdziwe informacje:
-
zawarte w wykazie do punktacji złożonym wraz z ofertą wykonawcy METABEX celem
uzyskania punktów w ramach kryterium oceny ofert odnoszące się do punktowanego
doświadczenia Pana L. W. J. wskazanego do pełnienia funkcji kierownika budowy;
-
zawarte w wykazie osób złożonym celem wykazania spełniania warunku udziału
w postępowaniu odnoszącego się do potencjału osobowego do realizacji zamówienia
określonym w pkt 9.4.2. lit.b tiret pierwszy, a odnoszące się do osoby Pana L. W. J. i
posiadanego przez nią doświadczenia;
-
zawarte w wykazie doświadczenia złożonym celem wykazania spełniania warunku
udziału w postępowaniu odnoszącego się posiadania zdolności technicznej do realizacji
zamówienia określonym w pkt. 9.4.2. lit. a) i w konsekwencji powyższego:
2. zaniechaniu wykluczenia wykonawcy METABEX z p
ostępowania na podstawie art. 24 ust.
1 pkt 16 ust
awy Pzp, względnie art. 24 ust.1 pkt 17 ustawy Pzp i zaniechaniu uznania jego
oferty za odrzucona na podstawie art. 24 ust. 4 ustawy Pzp.

Ewentualnie,
na wypadek nieuwzględnienia zarzutu nieprawdziwych informacji:
3. zaniechaniu wykluczenia wykonawcy METABEX po przeprowadzeniu procedury

uzupełnień, wyjaśnień i uznania jego oferty za odrzuconą jako niespełniającego warunków
udziału w postępowaniu;
4.
nieprawidłowym przyznaniu punktów Wykonawcy METABEX w ramach kryterium oceny
ofert „doświadczenie kierownika budowy''.

Odwołujący zarzucił Zamawiającemu naruszenie:

1) art. 91 ust. 1 ustawy Pzp poprzez dokonanie wyboru jako najkorzystniejszej oferty
złożonej przez Wykonawcę METABEX podlegającego wykluczeniu, która powinna
z
ostać uznana za odrzuconą, i która nie jest ofertą najkorzystniejszą w postępowaniu;
2) art. 24 ust. 1 pkt 16 w zw. z art. 7 ust. 1 i 3 ustawy Pzp poprzez zaniechanie wykluczenia
METABEX z p
ostępowania, pomimo że wykonawca ten wprowadził (w wyniku
zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa) Zamawiającego w błąd:
-
przy przedstawieniu informacji odnoszących się do doświadczenia Pana L. W. J.
wskazanego celem uzyskaniu punktów w ramach kryterium „doświadczenie
kierownika
budowy" w ramach Wykazu osób do punktacji (zgodnie z załącznikiem lb
do SIWZ), jak również,
-
przy przedstawieniu informacji, że Wykonawca ten spełnia warunki udziału
w p
ostępowaniu dotyczące zdolności technicznej i zawodowej w zakresie
posiadanego potenc
jału osobowego w odniesieniu do osoby Pana L. W. J.,
-
przy przedstawieniu informacji odnoszących się do zdolności technicznej w zakresie
doświadczenia zawodowego, z których wynika, że wykonawca realizował zakres
robót odpowiadający treści warunku, podczas gdy zakres robót rzeczywiście
wykonawcy przez Wykonawcę METABEX w ramach realizacji kontraktu jest inny,
również co do wartości i nie potwierdza spełniania warunku opisanego w pkt 9.4.2. lit.
a) SiWZ w p
ostępowaniu co stanowi naruszenie zasady równego traktowania
i uczciwej konkurencji.

Ewentualnie:
3) art. 24 ust. 1 pkt 17 w zw. z art. 7 ust. 1 i 3 ustawy Pzp poprzez zaniechanie wykluczenia
METABEX z p
ostępowania w związku z tym, że wykonawca ten przedstawił (w wyniku
lekkomyślności lub niedbalstwa) informacje wprowadzające w błąd Zamawiającego
odnoszące się do:
-
do doświadczenia Pana L. W. J. wskazanego celem uzyskaniu punktów w ramach
kryterium „doświadczenie kierownika budowy” w ramach Wykazu osób do punktacji
(zgodnie z
załącznikiem 1b do SIWZ), jak również,
-
spełniania warunku udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności technicznej
i zawodowej w zakresie posiadanego potencjału osobowego dotyczącego


kierownika budowy (9.4.2. lit. b) tiret pierwszy SIWZ) w odniesieniu do osoby Pana
L. W. J.,
-
doświadczenia zawodowego wskazanego w wykazie robót, z których wynika,
że wykonawca realizował zakres robót odpowiadający treści warunku 9.4.2. lit. a)
i o
wartości referencyjnej wskazanej w treści warunku, podczas gdy zakres robót
Wykonawcy METABEX w ramach realizacji wskazanego w wykazie kontraktu jest
inny, również co do wartości i nie potwierdza spełniania warunku opisanego w pkt
9.4.2. lit. a) SIWZ w p
ostępowaniu, podobnie jak ich wartość, co stanowi naruszenie
zasady równego traktowania i uczciwej konkurencji,

a powyższe miało istotny wpływ na decyzje podejmowane przez Zamawiającego,
tj. na wybór oferty METABEX jako najkorzystniejszej, co stanowi naruszenie zasady
równego traktowania i uczciwej konkurencji.

Ewentualnie:
4)
na wypadek nieuwzględnienia wyżej wskazanych zarzutów odnoszących się
do nieprawdziwych informacji, naruszenie art. 26 ust. 3 i 26 ust. 4 ustawy Pzp w zw. z 24
ust. 1 pkt 12 w zw. żart. 7 ust. 1 i 3 ustawy Pzp poprzez zaniechanie wezwania METABEX
do uzupełnienia/wyjaśnienia dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa
w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp pomimo, że wykonawca ten w odpowiedzi na wezwanie
w trybie art. 26 ust. 1 ustawy Pzp nie wykaza
ł spełniania warunku udziału w postępowaniu
w zakresie zdolności technicznej i zawodowej dotyczące doświadczenia, określonego
w pkt 9.4.2.lit. a) SIWZ i potencjału osobowego wskazanego w pkt 9.4.2.lit. b) tiret 1
w odniesieniu do kierownika budowy i wykluczenia tego wykonawcy w przypadku
niesprostania wezwaniu,
5)
na wypadek nieuwzględnienia wyżej wskazanych zarzutów odnoszących się do
nieprawdziwych informacji, również naruszenie art. 91 ust. 1 ustawy Pzp w zw. z art. 7
ust. 1 i 3 ustawy Pzp poprzez nieprawidłowe przyznanie punktów w ramach kryteriów
oceny ofert wykonawcy METABEX w ramach kryterium oceny ofert „doświadczenie
ki
erownika budowy", poprzez przyznanie punktów za doświadczenie nie spełniające
wymogów postawionych przez Zamawiającego i w konsekwencji przyznanie wykonawcy
METABEX10 pkt w ramach przedmiotowego kryterium, co doprowadziło do
nieprawidłowego wyboru oferty wykonawcy METABEX jako najkorzystniejszej.

Mając na względzie wyżej wskazane zarzuty Odwołujący wniósł o:


uwzględnienie odwołania,

n
akazanie Zamawiającemu unieważnienia wyboru jako najkorzystniejszej oferty
wykonawcy METABEX,


n
akazanie Zamawiającemu powtórzenia czynności oceny ofert oraz uznania,
że wykonawca METABEX podlega wykluczeniu, a jego oferta podlega odrzuceniu;

z
asądzenie kosztów postępowania odwoławczego od Zamawiającego na rzecz
Odwołującego, w tym kosztów zastępstwa procesowego, zgodnie z przedłożonym na
rozprawie rachunkiem.

W dniu 29
października 2018 roku do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej wpłynęła
pisemna odpowiedź Zamawiającego na odwołanie. Zamawiający oświadczył, iż uwzględnił
zarzuty podniesione w odwołaniu w całości.
D
o postępowania odwoławczego po stronie Zamawiającego nie przystąpił żaden
z wykonawców, tym samym stwierdzić należy, iż na skutek uwzględnienia w całości zarzutów
podniesionych w odwołaniu jak i okoliczności, iż po stronie Zamawiającego nie przystąpił
skutecznie
żaden wykonawca Izba uznała, że zachodzą przesłanki do umorzenia
postępowania zgodnie z przepisem art. 186 ust. 2 ustawy Pzp.
Ponadto Izba wskazuje, iż w przypadku uwzględnienia przez zamawiającego w całości
zarzutów przedstawionych w odwołaniu, Zamawiający wykonuje, powtarza lub unieważnia
czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia zgodnie z żądaniem zawartym
w odwołaniu.
O kosztach postępowania Izba orzekła na podstawie art. 186 ust. 6 pkt 1 ustawy Pzp
oraz § 5 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 r.
w
sprawie wysokości wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu
odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz. U. z 2018 poz. 972).


Przewodniczący: …………….………Wcześniejsze orzeczenia:

Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie