eGospodarka.pl

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO2018 › Sygn. akt: KIO 2247/18
rodzaj: POSTANOWIENIE
data dokumentu: 2018-11-07
rok: 2018
sygnatury akt.:

KIO 2247/18

Komisja w składzie:
Przewodniczący: Katarzyna Poprawa

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym bez
udziału stron w dniu 7 listopada 2018 roku
w
Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu
30
października 2018 roku przez wykonawcę Farmator Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Toruniu w postępowaniu prowadzonym przez
zamawiającego Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Brzesku

orzeka:
1. umarza
postępowanie odwoławcze;
2.
nakazuje zwrot z rachunku Urzędu Zamówień Publicznych na rzecz odwołującego –
Farmator Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Toruniu kwoty 7.500
zł 00 gr (słownie: siedem tysięcy pięćset złotych zero groszy), stanowiącej uiszczony
wpis o
d odwołania.

Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) na niniejsze postanowienie
– w terminie 7 dni od dnia jego
doręczenia – przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej do
Sądu Okręgowego w Tarnowie.


Przewodniczący: …………….………..Sygn. akt KIO 2247/18

Uzasadnienie

Zamawiający - Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Brzesku prowadzi
postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę „Odczynników do badań krwi”
(znak sprawy: DZP-271-34/2018)."
Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu
nieograniczonego, o
wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) zwanej
dalej „ustawą” lub „Pzp”. Ogłoszenie
o zamówieniu zostało opublikowane w dniu 4 września 2018 roku w Biuletynie Zamówień
Publicznych nr 612570-N -2018.
Dnia 30
października 2018 roku do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej zostało
wniesione odwołanie przez wykonawcę Farmator Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu (zwanego
dalej Odwołującym), od niezgodnych z przepisami prawa zamówień publicznych czynności
Zamawiającego, polegających na bezpodstawnym odrzuceniu oferty Odwołującego oraz
wyborze oferty drugiej w rankingu oceny ofert
– DiaHem Diagnostic Products Sp. z o.o.
W ocenie Odwołującego, Zamawiający dokonując ww. czynności w postępowaniu dopuścił się
naruszenia następujących przepisów prawa:
1. art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp poprzez
odrzucenie oferty Odwołującego pomimo braku
podstaw
faktycznych i prawnych do przypisania ofercie niezgodności z treścią
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej: SIWZ);
2.
art. 25 ust. 1 pkt. 2 w związku z art. 26 ust. 3 ustawy Pzp poprzez żądanie oświadczeń
i dokumentów nadmiarowych, ponad wymagane i wskazane w SIWZ i ogłoszeniu,
w tym protokołów walidacji potwierdzających prawidłowe wykonanie oznaczeń
odczynnikami INVITROGEL na urządzeniach firmy DiaMed;
3. art. 7 ust 1 i 3 ustawy Pzp
poprzez prowadzenie postępowania w sposób ewidentnie
uchybiający zasadom uczciwej konkurencji, równego traktowania wykonawców
a także zasadom proporcjonalności i przejrzystości.

W związku z powyższymi zarzutami Odwołujący wniósł o:
1.
uwzględnienie odwołania,
2.
nakazanie Zamawiającemu:
a.
unieważnienie czynności odrzucenia oferty Odwołującego i wyboru oferty
najkorzystniejszej w postępowaniu,
b.
przywrócenie oferty Odwołującego do toku dalszego postępowania i dokonanie

jej oceny w ramach przewidzianych kryteriów oceny ofert,
3.
obciążenie Zamawiającego kosztami postępowania, w tym kosztami zastępstwa
prawnego i reprezentacji przed Izbą.

W dniu 6 listopada 2018 roku do
Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej wpłynęło pisemne
oświadczenie Zamawiającego, w treści którego Zamawiający poinformował, iż w całości
uwzględnia zarzuty przedstawione przez Odwołującego.
D
o postępowania odwoławczego po stronie Zamawiającego nie przystąpił żaden
z wykonawców, tym samym stwierdzić należy, iż na skutek uwzględnienia w całości zarzutów
podniesionych w odwołaniu jak i okoliczności, iż po stronie Zamawiającego nie przystąpił
skutecznie
żaden wykonawca, Izba uznała że zachodzą przesłanki do umorzenia
postępowania zgodnie z przepisem art. 186 ust. 2 ustawy Pzp.
Ponadto Izba wskazuje, iż w przypadku uwzględnienia przez Zamawiającego w całości
zarzutów przedstawionych w odwołaniu, Zamawiający wykonuje, powtarza lub unieważnia
czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia zgodnie z żądaniem zawartym
w odwołaniu.
O kosztach postępowania Izba orzekła na podstawie art. 186 ust. 6 pkt 1 ustawy Pzp
oraz § 5 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 r.
w
sprawie wysokości wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu
odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz. U. z 2018 poz. 972).


Przewodniczący: …………….………Wcześniejsze orzeczenia:

Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie