eGospodarka.pl

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO2018 › Sygn. akt: KIO 730/18, KIO 739/18
rodzaj: POSTANOWIENIE
data dokumentu: 2018-08-20
rok: 2018
sygnatury akt.:

KIO 730/18
KIO 739/18

Komisja w składzie:
Przewodniczący: Katarzyna Prowadzisz Członkowie: Katarzyna Poprawa, Robert Skrzeszewski Protokolant: Piotr Cegłowski

wobec cofnięcia w dniu 20 sierpnia 2018 roku po otwarciu rozprawy odwołań wniesionych do
Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej:

A.
w dniu 16 kwietnia 2018 roku przez wykonawcę W. B. prowadzącego działalność
gospodarczą pod nazwą „BYŚ” W. B. z siedzibą w Warszawie (sygn. akt KIO 730/18),

B.
w dniu 16 kwietnia 2018 roku przez wykonawcę SUEZ Polska spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (sygn. akt KIO 739/18),

w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego Gmina Miasto Stołeczne Warszawa
z siedzibą w Warszawie

przy udziale:
A.
wykonawcy Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m.st. Warszawie spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie zgłaszającego swoje
przystąpienie do postępowania odwoławczego o sygn. akt KIO 730/18 i KIO 739/18
po stronie Zamawiającego;
B. wykonawcy M. W.
prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Clean World
Firma Handlowo -
Usługowa M. W. z siedzibą w Leśniakowiźnie zgłaszającego swoje
p
rzystąpienie do postępowania odwoławczego o sygn. akt KIO 730/18 po stronie
Odwołującego;

C.
wykonawcy Ekopartner Recykling spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Lublinie zgłaszającego swoje przystąpienie do postępowania
odwoławczego o sygn. akt KIO 730/18 i KIO 739/18 po stronie Odwołującego;
D. wykonawcy EKO-
TOM Turguła spółka jawna z siedzibą w Bolechowie zgłaszającego
swoje przystąpienie do postępowania odwoławczego o sygn. akt: KIO 730/18 i KIO
739/18 po stronie Odwołującego;
E. wykonawcy Jarpe
r spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kolonii
Warszawskiej zgłaszającego swoje przystąpienie do postępowania odwoławczego
o sygn. akt: KIO 730/18 po stronie Odwołującego;
F.
wykonawcy KRAS RECYCLING B.V. z siedziba w Volendam, Holandia zgłaszającego
swoje przystąpienie do postępowania odwoławczego o sygn. akt: KIO 730/18
i KIO 739/18 po stronie Odwołującego;
G.
wykonawcy MIKI Recykling spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą
w Krakowie zgłaszającego swoje przystąpienie do postępowania odwoławczego o
sygn. akt: KIO 730/18 po stronie Odwołującego;
H.
wykonawcy MPO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Białymstoku
zgłaszającego swoje przystąpienie do postępowania odwoławczego o sygn. akt:
KIO 730/18 po stronie
Odwołującego;
I. wykonawcy J. Z.
prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo
Produkcyjno
Handlowo
Usługowe
Lekaro
J.
Z.,
z siedzibą w Gliniance, zgłaszającego swoje przystąpienie do postępowania
odwoławczego o sygn. akt: KIO 730/18 i KIO 739/18 po stronie Odwołującego;
J.
wykonawcy Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe Transprzęt spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Sanoku, zgłaszającego swoje
przystąpienie do postępowania odwoławczego o sygn. akt: KIO 730/18 po stronie
Odwołującego;
K. wykonawcy W. B.
prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą "BYŚ" W. B. z
siedzibą w Warszawie, zgłaszającego swoje przystąpienie do postępowania
odwoławczego o sygn. akt: KIO 739/18 po stronie Odwołującego;
L.
wykonawcy Przedsiębiorstwo Komunalno-Transportowe Ordo Poznań spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Czerwonaku, zgłaszającego swoje
przystąpienie do postępowania odwoławczego o sygn. akt: KIO 739/18 po stronie
Odwołującego;
M. wykonawcy A. B.
prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Zakład
Oczyszczania Terenu Bakun A. B.
z siedzibą w Krzymowie, zgłaszającego swoje
przystąpienie do postępowania odwoławczego o sygn. akt: KIO 730/18 i KIO 739/18
po stronie Odwołującego;

N.
wykonawcy Przedsiębiorstwo Usługowo-Asenizacyjne Astwa spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Białymstoku, zgłaszającego swoje przystąpienie do
postępowania odwoławczego o sygn. akt: KIO 730/18 po stronie Odwołującego,
O.
wykonawcy Przedsiębiorstwo Oczyszczania Miasta Eko spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Kaliszu, zgłaszającego swoje przystąpienie
do postępowania odwoławczego o sygn. akt: KIO 730/18 po stronie Odwołującego;
P. wykonawcy M. M.
prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą Usługi
Komunalne „Błysk” M. M. z siedzibą w Łomży, zgłaszającego swoje przystąpienie do
postępowania
odwoławczego
o
sygn.
akt:
KIO
730/18
po stronie Odwołującego;
Q.
wykonawcy Suez Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą
w Warszawie, zgłaszającego swoje przystąpienie do postępowania odwoławczego
o sygn. akt: KIO
730/18 po stronie Odwołującego;
R. wykonawcy M. J.
prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą M. J. –
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „Miki” z siedzibą w Krakowie, zgłaszającego swoje
przystąpienie do postępowania odwoławczego o sygn. akt: KIO 730/18 po stronie
Odwołującego


postanawia:

1.
Umarza postępowanie odwoławcze z odwołania wykonawcy W. B. prowadzącego
działalność gospodarczą pod nazwą „BYŚ” W. B. z siedzibą w Warszawie (sygn. akt
KIO 730/18) oraz z odwołania wykonawcy SUEZ Polska spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (sygn. akt KIO 739/18).

2. K
osztami postępowania obciąża wykonawcę W. B. prowadzącego działalność
gospodarczą pod nazwą „BYŚ” W. B. z siedzibą w Warszawie (sygn. akt KIO 730/18)
oraz z
wykonawcę SUEZ Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą
w Warszawie (sygn. akt KIO 739/18) i:
2.1
zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 30 000 zł 00 gr
(słownie: trzydzieści tysięcy złotych zero groszy), uiszczoną przez wykonawcę W.
B.
prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą „BYŚ” W. B. z siedzibą w
Warszawie (sygn. akt KIO 730/18) oraz z wykonawcę SUEZ Polska spółka z
ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (sygn. akt KIO 739/18)
tytułem wpisu od odwołania,

2.2
zasądza od wykonawcy W. B. prowadzącego działalność gospodarczą pod
nazwą „BYŚ” W. B. z siedzibą w Warszawie (sygn. akt KIO 730/18) oraz z
wykonawcy
SUEZ Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w
Warszaw
ie (sygn. akt KIO 739/18) łącznie kwotę 7 200 zł 00 gr (słownie: siedem
tysiące dwieście złotych zero groszy) w tym:
a)
kwotę 3 600 gr 00 (słownie: trzy tysiące sześćset złotych zero groszy) od
wykonawcy W. B.
prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą „BYŚ”
W. B.
z siedzibą w Warszawie (sygn. akt KIO 730/18) na rzecz
Zamawiającego Gmina Miasto Stołeczne Warszawa z siedzibą w Warszawie
stanowiącą koszty postępowania odwoławczego poniesione tytułem
wynagrodzenia pełnomocnika,
b)
kwotę 3 600 gr 00 (słownie: trzy tysiące sześćset złotych zero groszy) od
wykonawcy
SUEZ Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą
w Warszawie (sygn. akt KIO 739/18) na rzecz Zamawiającego Gmina Miasto
Stołeczne Warszawa z siedzibą w Warszawie stanowiącą koszty
postępowania
odwoławczego
poniesione
tytułem
wynagrodzenia
pełnomocnika.

Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. -
Prawo zamówień
publicznych (tj. . Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.) na niniejsze postanowienie - w terminie
7 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby
Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie.

Przewodniczący: ……………………………..

Członkowie: ……………………………..

…………………………….


Sygn. akt:
KIO 730/18

KIO 739/18

U Z A S A D N I E N I E


Zamawiający – Miasto Stołeczne Warszawa - prowadzi postępowanie o udzielenie
zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 12
ustawy z dnia 29 s
tycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz.
1579 ze zmianami) pod nazwą Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości,
na których zamieszkują mieszkańcy, położonych w m.st. Warszawie, od 1 stycznia 2019 r.


Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy – ogłoszenie o dobrowolnej przejrzystości ex
ante zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 4 kwietnia 2018
roku pod numerem 2018/S 065-145419. Informacja o zamiarze zawarcia umowy w trybie
zamówienia z wolnej ręki została zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej w dniu
5 kwietnia 2018 roku.

Zamawiający w dniu 13 lipca 2018 roku unieważnił postępowanie pod nazwą Odbiór
odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy,
położonych w m.st. Warszawie, od 1 stycznia 2019 r.

W dniu 20 sierpnia 2018 roku, na rozprawie, pełnomocnik odwołującego W. B.
prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą „BYŚ” W. B. z siedzibą w Warszawie
(sygn. akt KIO 730/18)
złożył do protokołu oświadczenie o cofnięciu odwołania w
rozpoznawanej sprawie.
W dniu 20 sierpnia 2018 roku, na rozprawie, pełnomocnik odwołującego wykonawcy
SUEZ Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (sygn. akt
KIO 739/18)

złożył do protokołu oświadczenie o cofnięciu odwołania w rozpoznawanej
sprawie.

Wobec złożonych oświadczeń przez Odwołujących o cofnięciu wniesionych odwołań
Izba stwierdziła, że przedmiotowe postępowanie podlega umorzeniu w oparciu o art. 187 ust.
8 ustawy. Zgodnie
z § 5 ust. 1 pkt 3 lit. b rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 15
marca 2010 r.
w sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów

kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz. U. Nr 41, poz. 238 ze
zmianami) w przy
padku cofnięcia odwołania po otwarciu rozprawy Izba zasądza koszty,
o których mowa § 3 ust. 2 ww. rozporządzenia, od Odwołujących na rzecz Zamawiającego.

Przewodniczący: ……………………………..

Członkowie: ……………………………..

…………………………….Wcześniejsze orzeczenia:

Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie