eGospodarka.pl

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO2018 › Sygn. akt: KIO 1111/18
rodzaj: WYROK
data dokumentu: 2018-06-19
rok: 2018
sygnatury akt.:

KIO 1111/18

Komisja w składzie:
Przewodniczący: Katarzyna Brzeska Protokolant: Artur Szmigiel

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 18 czerwca 2018
r. w Warszawie odwołania
wniesionego w dniu 4 czerwca 2018 r. przez wyko
nawcę ECM Group Polska S. A. z
siedzibą w Warszawie
w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego: Skarb
Państwa – Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Rzeszowie

przy udziale wykonaw
cy SAFAGE S.A.S. z siedzibą we Francji
zgłaszającego
przystąpienie po stronie Zamawiającego


orzeka:

1.
Oddala odwołanie
2. K
osztami postępowania obciąża wykonawcę ECM Group Polska S. A. z siedzibą w
Warszawie
i:
1) zalicza
w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 15 000 zł 00 gr.
(słownie: piętnaście tysięcy złotych zero groszy), uiszczoną przez wykonawcę
ECM Group Polska S. A. z siedzibą w Warszawie
tytułem wpisu od odwołania,
2)
zasądza od wykonawcy ECM Group Polska S. A. z siedzibą w Warszawie
kwotę 3.600 zł 00 gr. (słownie: trzy tysiące sześćset złotych zero groszy) na rzecz
Zamawiającego: Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w
Rzeszowie

stanowiącą koszty strony poniesione z tytułu wynagrodzenia
pełnomocnika.

Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. -
Prawo zamówień
publicznych (t.j. z 2017 r., poz. 1579) na niniejszy wyrok - w terminie 7 dni od dnia jego
doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej do
Sądu Okręgowego w Rzeszowie.

Przewodniczący:
……………………


Sygn. akt KIO 1111/18
U z a s a d n i e n i e

Zamawia
jący – Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Rzeszowie
prowadzi w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r.
– Prawo zamówień publicznych (t.j. z 2017 r., poz. 1579) (zwanej dalej również
ustawą Pzp”), postępowanie o udzielenie zamówienia pn: „Zaprojektowanie i budowa drogi
ekspresowej S19 na odcinku od węzła „Kamień” (z węzłem) do węzła „Sokołów Małopolski
Północ” (z węzłem) o długości około 7,9 km
".

Wykonawca
ECM Group Polska S. A. z siedzibą w Warszawie (zwani dalej:
Odwołującym”) w dniu4 czerwca 2018 r. (data wpływu do Prezesa Krajowej Izby
Odwoławczej) odwołanie na zaniechanie wykluczenia wykonawcy SAFAGE S.A.S. z
siedzibą we Francji, zarzucając Zamawiającemu naruszenie art. 24 ust. 1 pkt 16 oraz 17
ustawy Pzp poprzez
zaniechanie wykluczenia wykonawcy za złożenie nieprawdziwych
informacji w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Odwołujący wniósł o
uwzględnienie odwołania oraz nakazanie Zamawiającemu unieważnienie czynności wyboru
oferty najkorzystniejszej, nakazanie wykluczenia i odrzucenia oferty SAFAGE S.A.S. z
siedzibą we Francji, dokonanie wyboru oferty Odwołującego jako najkorzystniejszej.

Uwzględniając dokumentację z przedmiotowego postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego, w tym w szczególności treść ogłoszenia o zamówieniu oraz
postanowienia SIWZ
, ofertę wykonawcy SAFAGE S.A.S. z siedzibą we Francji, jak
również oświadczenia i stanowiska stron oraz uczestnika postępowania złożone
w
trakcie rozprawy, skład orzekający Izby ustalił i zważył, co następuje:

Odwołanie, wobec nie stwierdzenia na posiedzeniu niejawnym braków formalnych
oraz w związku z uiszczeniem przez Odwołującego wpisu, podlega rozpoznaniu. Ze względu
na brak przesłanek uzasadniających odrzucenie odwołania Izba przeprowadziła rozprawę
merytorycznie je rozpoznając.

Izba stwierdziła, że Odwołujący legitymuje się uprawnieniem do korzystania
ze środków ochrony prawnej, o których stanowi przepis art. 179 ust. 1 ustawy Pzp.

Izba potwie
rdziła skuteczność przystąpienia do postępowania odwoławczego po
stronie Zamawiającego wykonawcy SAFAGE S.A.S. z siedzibą we Francji (zwanego dalej
również: „Przystępującym”). Izba nie potwierdziła skuteczności przystąpienia wykonawcy

Ayesa Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej, z uwagi na brak interesu w uzyskaniu
rozstrzygnięcia na korzyść strony - wykonawcy ECM Group Polska S. A. z siedzibą w
Warszawie -
do której przystępuje. Trudno zgodzić się, aby wykonawca Ayesa Polska Sp. z
o.o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej – jako konkurent wykonawcy ECM Group Polska S. A. z
siedzibą w Warszawie – posiadał interes w tym, by ECM Group Polska S. A. z siedzibą w
Warszawie
uzyskał przedmiotowe zamówienie. W konsekwencji wykonawca Ayesa Polska
Sp. z o.o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej nie posiada statusu uczestnika tego postępowania.

Krajowa Izba
Odwoławcza ustaliła i zważyła, co następuje:

Biorąc pod uwagę zgromadzony w sprawie materiał dowodowy, oświadczenia
i stanowiska stron o
raz uczestnika postępowania przedstawione podczas rozprawy, Izba
uznała, iż odwołanie podlega oddaleniu.

Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 16 ustawy Pzp
z postępowania wyklucza się wykonawcę,
który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził
Zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu oraz
spełnia warunki udziału w postępowaniu lub obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria,
zwane dalej „kryteriami selekcji” lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie
przedstawić wymaganych dokumentów. Przepis ten zatem zakłada kwalifikowaną postać
wprowadzenia Zamawiającego w błąd, t.j. zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa.
Nie sposób zgodzić się z Odwołującym, że w niniejszym postępowaniu doszło do
zamierzonego wprowadzenia Zamawiającego w błąd lub rażącego niedbalstwa. W ocenie
Izby
– w tym stanie faktycznym – owe zamierzone działanie lub rażące niedbalstwo –
opisane w przepisie art. 24 ust. 1 pkt 16 ustawy Pzp
– nie zostało w żaden sposób wykazane
w postępowaniu odwoławczym przed Izbą. Zgodzić należało się z Przystępującym, że
zamierzone działanie po stronie Przystępującego nie zostało wykazane. Przeciwnie
Przystępujący dochował należytej staranności przygotowując ofertę w tym postępowaniu.
Dodatkowo jak zostało wskazane osoba odpowiedzialna za przygotowanie oferty uzyskała
bezpośrednio od Pana A. S. potwierdzenie, ze spełnia on wymagania określone przez
Zamawiającego. Przystępujący nie miał podstaw nieuznania oświadczenia Pana S. .
Ponadto info
rmacje dostępne w żaden sposób nie podważały wiarygodności oświadczenia
otrzymanego od Pana S.
. Zatem nie można mówić, aby Przystępujący wykazał się rażącym
niedbalstwem lub celowo wskazał na projekt niepotwierdzający spełniania warunku udziału w
postępowaniu. Powyższe w żaden sposób nie leżało w interesie Przystępującego, aby
wykazać się wymaganiem niespełniającym oczekiwań Zamawiającego. Nie można zgodzić
się również z Odwołującym, aby Zamawiający w jakikolwiek sposób w piśmie z dnia 8 marca

2018 r. zarzucił Przystępującemu podanie nieprawdziwych informacji, a jedynie
niepotwierdzenie spełniania warunku udziału w postępowaniu, które właśnie stanowiło
podstawę do wystosowania wezwania do uzupełnienia dokumentów w trybie art. 26 ust. 3
ustawy Pzp.
Przystępujący w odpowiedzi na wezwanie, uzupełnił prawidłowo informacje i
dokumenty potwierdzające spełnianie warunku udziału w postępowaniu. Zatem, nie można
twierdzić, aby wykonawca wprowadził Zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji,
że spełnia warunki udziału w postępowaniu. Ponadto nie można zgodzić się z Odwołującym,
że niespełnienie warunku udziału w postępowaniu równoznaczne jest z podaniem przez
wykonawcę nieprawdziwych informacji. W konsekwencji nie można zgodzić się, że
wypełnione zostały przesłanki wynikające z art. 24 ust. 1 pkt 16 ustawy Pzp.

Odnosząc się do zarzutu dotyczącego Pana Z. C., Izba w pierwszej kolejności
zwróciła uwagę na postanowienia specyfikacji. W pkt 19.1.3.2 SIWZ-IDW odnośnie kryterium
Doświadczenie personelu Konsultanta” Zamawiający przewidział następujące wymagania
dla Podkryterium 2.1. 1) Podkryterium 2.1. Inżynier Kontraktu — max. ilość punktów — 4.
Doświadczenie przy realizacji zadania obejmującego budowę, przebudowę lub remont lub
nadzór nad budową, przebudową lub remontem Obiektu Budowlanego (zgodnie z definicją
wskazaną w pkt 7.2.3)b)1) IDW — Tom I SIWZ) o wartości robót co najmniej 1 15 mln PLN
netto od rozpoczęcia robót do wykonania zadania (zgodnie z definicją wskazaną w pkt
19.1.3.3. IDW
— Tom I SIWZ) na stanowisku/ stanowiskach: Inżyniera Kontraktu lub
Dyrektora Kontraktu lub Inżyniera Rezydenta lub Zastępcy Dyrektora Kontraktu lub Zastępcy
Inżyniera Kontraktu/Inżyniera Rezydenta, który był zgłoszony do Zamawiającego oraz
posiadał odpowiednie pełnomocnictwa do reprezentowania Inżyniera. Za 1 zadanie
potwierdzające powyższe wymagania Wykonawca otrzyma 1 punkt. Za 2 lub więcej zadań
potwierdzających powyższe wymagania Wykonawca otrzyma 4 punkty. Za niewykazanie
zadań potwierdzających powyższe wymagania Wykonawca otrzyma O punktów. Za zadanie,
które nie potwierdza w pełni spełniania powyższych wymagań Wykonawca otrzyma 0
punktów. Zatem Zamawiający przyznawał wykonawcom w tym podkryterium 1 punkt, gdy
wykonawca
przedstawił jedno zadanie spełniające ww. kryteria, a 4 punkty w sytuacji, gdy
wykonawca przedstawi
ł 2 lub więcej zadań spełniających ww. kryteria. W tym postępowaniu
Przystępujący wskazał w ofercie trzy zadania, przy czym tylko dwa z nich – zgodnie z
postanowieniami specyfikacji
– musiały spełniać postawione przez Zamawiającego kryteria,
żeby wykonawca mógł otrzymać maksymalną ilość 4 punktów. Przedstawienie nadmiarowej
ilości zadań nie miało zatem znaczenia dla przyznania maksymalnej ilości punktów i nie
mogło mieć istotnego wpływu na decyzje Zamawiającego podejmowane w toku
postępowania. Ponadto na co zwrócił uwagę Zamawiający zgodnie z postanowieniami SIWZ
za zadanie, które nie potwierdzało w pełni spełniania powyższych wymagań Wykonawca

otrzymywał O punktów. Zatem niewątpliwie w przypadku Pana Z. C., przedmiotowa
informacja n
ie miała wpływu na przyznaną Przystępującemu punktację, a tym samym - nie
przes
ądzała o decyzji Zamawiającego, gdyż dwa ze wskazanych projektów spełniały
wymagania, a t
ym samym uprawniły do przyznania Przystępującemu 4 punktów, trzeci z
projektów w żaden sposób nie zmienił sytuacji Przystępującego w postępowaniu. W
konsekwencji również w tym przypadku nie zostały wypełnione wszystkie z przesłanek
niezbędnych do uznania, że doszło do naruszenia art. 24 ust. 1 pkt 17 ustawy Pzp.
Podobnie w przypadku Pani E. C.
nie zostały również wykazane przesłanki
wynikające z art. 24 ust. 1 pkt 17 ustawy Pzp. W przypadku Pani E. C. w usprawiedliwiony
sposób dokonano interpretacji postanowień specyfikacji. Niniejsze postanowienie SIWZ
mogło być niezrozumiałe dla wykonawców interpretujących wymagania Zamawiającego w
ten sposób, że bardziej – w ocenie wykonawcy – odnosiło się do faktycznego posiadanego
doświadczenia, niż do formalnych aspektów. Odczytując postanowienia SIWZ, można było
zrozumieć je w ten sposób, że odnoszą się do pierwszej czynności rozliczeniowca – czyli
wystawienia faktury za określone prace. W ocenie Izby postanowienia SIWZ 19.1.3.2 ppkt 3
można było interpretować w ten sposób, że rozpoczęcie zadania odnosiło się do faktycznie
zrealizowanych przez wskazaną osobę zadań (wystawianych faktur). W konsekwencji
również nie zostały wypełnione przesłanki z art. 24 ust. 1 pkt 17 ustawy Pzp. Reasumując
również Izba nie dopatrzyła się naruszenia art. 26 ust. 3 i 4 ustawy Pzp.

Wobec powyższego, orzeczono jak na wstępie.

O kosztach postępowania orzeczono na podstawie art. 192 ust. 9 i 10 ustawy Pzp
oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie wysokości
wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich
rozliczania (Dz. U. Nr 41, poz. 238 z późn. zm.), tj. stosownie do wyniku postępowania.
Przewodniczący:

…………………….Wcześniejsze orzeczenia:

Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie